ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Jump to navigation Jump to search

ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟီုဂှ် ဒှ်ဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမလးလဝ်သွက်ပိုဲကောန်တံဂွံကွာ်အာဍာန်ဓပ်တပ်အးမွဲတၞုင်ကီုရ၊ နဲကဲနာနာလေဝ် အပါပိုဲညးချူစွံလဝ်သွက်ပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံဂွံသုင်စောဲအာဆေင်စပ်ကဵုဘဝကီု နဲကဲသှ်ပ္တိတ်ပြသၞာနာနာပ္ဍဲဘဝကီုတံဂှ် ညးစွံလဝ်သွက်ပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံဂွံသုင်စောဲအခိင်ဒးစိုတ်မာန်အိုတ်ရ။ ဇၟာပ်ပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံညးဂမၠိုင်လေဝ် တ္ၚဲဏံၜိုန်ရအပါပိုဲညးဟွံမွယ်ဂတမတ်ပိုဲကောန်တံကီုလေဝ် ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ အပါပိုဲညးနွံဒၟံင်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲကောန်တံလၟိုန်အခိင်လအခါကီုရ၊ ဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲညးလးစွံလဝ်သွက်ပိုဲဂွံကွာ်၊ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်နာနာလေဝ် ညးချူစွံလဝ်သွက်ပိုဲကောန်တံဂွံအာလ္ၚတ်မာန်ဂှ် နွံမံင်ပ္ဍဲတဲပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတ္ၚဲဏံဟီုဂှ် ဣဏံဟေင်ရအပါပိုဲညးဟွံချိုတ်အာနူပိုဲကောန်တံဏီပုဟ်။ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံ ကွာ်အာဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဗီုညးလးစွံလဝ်မ္ဂးတှ်ေ ဣဏံဟေင်ရအပါပိုဲညးမင်ဗဵုမံင်ပိုဲဇၟာပ်ဇၟာပ်ဂံါပိုဲကောန်တံယာကွာ်အာဂှ်ရ၊ တ္ၚဲလဵုအခိင်လဵု နာဍဳမိဏေတ်စက္ကလဵု ပိုဲကောန်တံယာဇိုင်ကွာ်တိတ်အာမ္ၚးဍာန်အပါပိုဲမ္ဂးတှ်ေ အပါပိုဲလေဝ်ညးရီုဗင်ဟွံမာန်တုဲ ဒဒိုက်ဂှ်ပိုဲကောန်တံဒးဒုင်ကေတ်အတိုင်သဘာဝမာန်ရ၊ ယဝ်ရလ္ၚတ်ကေတ်အးအးတပ်တပ်ဏောင်တှ်ေ နဲကဲအပါပိုဲဂှ် ဒှ်တဴနဲကဲသဘာဝမွဲ ဟွံမွယ်ကဵုရုပ်ရဴတုဲ ဒှ်နဲကဲခိုဟ်အိုတ်တၟေင်အိုတ်လောဲသွာအိုတ်ရ၊ နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေလောဲလောဲသွာသွာရ၊ အဓိကဂှ် ပိုဲကောန်တံဒးမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်သမာဓိသတိညိင်ညိင်တုဲ သုင်စေဲာအာဘဝနဒဒှ်ဂၠံင်ဍာန်လဒေါဝ်မွဲတၞုင်အိုတ်ညိ၊ ဍာန်လဒေါဝ်ဟီုဂှ် ဍာန်ဓဝ်ဍာန်တပ်ဍာန်အးမွဲတၞုင်ရ။


နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယဝ်ရနဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဟီုမ္ဂးတှ်ေ အရာသီုဖ္အိုတ်တံဂှ်ဒးလောဲသွာမာန်ရ၊ ယဝ်ရဟွံလောဲသွာဒှ်အခက်ခုဲမ္ဂးတှ်ေ ဣဏံဂှ်ဒှ်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဟွံသေင်ရ၊ နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဟီုဂှ်တှ်ေကလင်တုဲလောဲလောဲမံင်ရ၊ ဆဂးဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲအခိင်ပိုဲတံကၠောန်ကမၠောန်ဏောင်ဟီုတှ်ေ နဲကဲနာနာထေက်ကဵုဒးသုင်စောဲပ္ဍဲဘဝဂှ် ဒးပဠေဝ်စိုတ် ဒးလွဳစိုတ်ညံင်ဂွံဓဝ်တပ်အး ညံင်ဂွံမံင်ပၞောန်လဒေါဝ်မာန်ဂှ် ဆေင်စပ်ကဵုစိုတ်ဒှ်အဓိကကွေံကွေံရ၊ ယဝ်ရဟီုအာလောဲလေဝ်လောဲသွာတဴရ၊ ယဝ်ရဟီုအာလပါ်ဇြိုဟ်နက်ဏောင်လေဝ်ဇြိုဟ်နက်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ဟိုတ်နူဆင်စပ်မံင်ကဵုစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံ၊ စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံရဒှ်နဲကဲပြံင်သၠာဲတုဲ ဂွံမာန်စိုတ်ဏံဂှ်နွံအောန်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ မၞိဟ်ဂွံလုပ်စိုပ်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဍာန်လဒေါဝ်ဇေတ်ဇေတ်မာန်ဂှ်အောန်တဴရ။


ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုအခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် သုင်စောဲခိုဟ်ဒှ်ဖဵုဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ ညးလ္ၚဵုတံကၠိုဟ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်အာနဲကဲကျာ်ညံင်ရဴတြေံတြဟ်အာတုဲ ဗီုဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညံင်ကဵုဟွံထေက်ကြိုက်ဒးသုင်စောဲရ၊ ညးလ္ၚဵုဗွဲမဂၠိုင်တံလေဝ် ကၠိုဟ်လဝ်စိုတ်ဗီုဏံတုဲ သုင်စောဲအာဘဝဗီုစိုတ်ဒှ် နကဵုအရီုနာနာလုပ်စိုပ်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲတံဖ္အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဏံတုဲ မၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးလဵုမွဲဂွံဆဵုတသိုက်ဇေတ်ဇေတ်သွက်ဘဝဂှ်အောန်တဴကဵုလၟိဟ်ဂၞန်သၚ်္ချာရ၊ ယဝ်ရပိုဲမၞိဟ်တံကွာ်ဍာန်ဒးသွက်ဘဝဏောင်ယျတှ်ေ ပြသၞာနာနာက္တဵုဒှ်ဒၟံင်လၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏံဂှ် မုဒှ်ရောသှ်ပ္တိတ်ဟွံအိုတ်ဂှ်ဏီရော၊ ယဝ်ဒှ်သာ်ဏံတှ်ေ ဂၠံင်ဍာန်ပိုဲတံမကွာ်အာဒၟံင်လၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟွံသေင်ရဒှ်၊ ပ္ဍဲအခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ပြသၞာနာနာ အခက်အခုဲဗွဲမဂၠိုင် ဒဒိုက်စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်တံတ္ၚဲဂွံယအ်အောန်စှ်ေအာဂှ်ဟွံမွယ်တုဲ ယဝ်ရသုင်စောဲနဲကဲဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ် နဒဒှ်ဂၠံင်ဍာန်လဒေါဝ်မွဲတှ်ေ ဒှ်သွဟ်ခိုဟ်အိုတ်ရ။


ဒးမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်ညိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အရေဝ်ဝွံ ၜိုန်ရဒှ်အရေဝ်သောင်သောင်ကၠးကၠးကီုလေဝ် အဓိပ္ပါယ်ဍေံဂှ်ဟွံသောင်ကီုရ၊ ယဝ်ရမၞိဟ်သာမညကၠိုဟ်စိုတ်ဂှ်တှ်ေလောဲသွာမံင်ရ၊ ဆဂး ယဝ်ရကၠိုဟ်စိုတ်ဗီုဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ်အးအးတပ်ပ်ဓဝ်ဓဝ်မ္ဂးတှ်ေ နွံကဵုအဓိပ္ပါယ်ဇြိုဟ်နက်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ တိုင်ပ္ကဴဘဝသီုဖ္အိုတ်ဏံဂှ်လေဝ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲမအရေဝ်(ဒးမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်ညိ)ဏံရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒဒိုက်စိုတ်နာနာ ပြသၞာဗွဲမဂၠိုင် အခက်အခုဲတံဂှ် ဒးထုဲထံင်မံင်ပေင်ပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲပိုဲဂှ် ဖဵုဏံဍေံကၠုင်နူလဵုရော၊ ယဝ်ရဒးသောင်လဴလၟေင်လၟေင်ဍေံမ္ဂးတှ်ေ ဍေံကၠုင်နူ(ဟိုတ်)ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဒှ်ကမၠောန်ပိုဲတံမကၠောန်ဏာတုဲ ဒှ်ကၠုင်ဖဵုပိုဲတံဒးဒုင်စသိုင်မံင်တ္ၚဲဏံရ၊ ယဝ်သၟာန်အာ(ဟိုတ်)ဂှ်ကၠုင်နူလဵုရောတှ်ေ ဟိုတ်ဂှ်ကၠုင်နူစိုတ်ကၠုင်နူက္ဍဟ်ပွမချပ်ပါ်ပဲါတုဲ သ္ဂုတ်သွာတ်ထ္ၜးဏာ(ဟိုတ်)ကော်ခဴစ(ကမၠောန်)ရ၊ စိုတ်ဂှ်ကၠုင်နူလဵုရောပၠန်တှ်ေ ကၠုင်နူအရီုနာနာ လပါ်မတ်ၜါ လပါ်ပထောင်မုဟ်ၜါ လပါ်ကောန်လတာ် လပါ်ပထောင်ကတောဝ်ၜါ လပါ်ပွမစုက်လုက်တံဗွဲတုန်ရ၊ အရီုတံဏံဟေင်ရစကာကဵုစိုတ်ပိုဲကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ အရီုတံဏံဂှ်ဍေံကၠုင်နူလဵုရောပၠန်ဟီုတှ်ေ ဍေံကၠုင်နူသဘာဝပွဳဗွိုင်ပိုဲတံဏံတုဲဍေံနွံဒၟံင်ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဒၞာဲဋ္ဌာန်ဒေသရ၊ ပိုဲမၞိဟ်တံဏံလေဝ်ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ဍေံ ဂွံဒုင်ကေတ်ကျာဍေံ ဂွံတီရှ်သာဍေံ ဂွံမိင်ကလင်ကေတ်ဍေံ ဂွံစုက်လုက်ကဵုဍေံလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲရ၊ နကဵုအရီုဏံဂှ်ဟေင်ရ ကဵုစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံကၠောန်ကမၠောန်သွက်ဂွံပိုင်ပြဳမင်မွဲစန်ဒက်အာအရာစိုတ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏာရ။


ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကၠာအရီုဟွံဂွံကတဵုဒှ်ဏီဂှ် ပိုဲနွံမံင်ပ္ဍဲကဵုနာဍဳမိဏေတ်စက္ကလဵုဂှ်ဒှ်အဓိကသွက်ဘဝဗီုက္တဵုဒှ်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုလဴကၠးကၠးသောင်သောင်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵုနာဍဳမိဏေတ်စက္ကတေံဂှ်ကော်စပစ္စုပ္ပန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုပစ္စုပ္ပန်တေံ ယဝ်ပိုဲဏံနွံကဵုသတိ နွံကဵုလညာတ် နွံကဵုပွမချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါဂၠိင်သ္ၚောဲ နွံကဵုပွမဂၠာဲဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်ပရေံကီု နာနာသာ်ကၠာပိုဲဏံဟွံဂွံချပ်ဟွံဂွံကၠောန်ကမၠောန်တံဂှ် ဣဏံရဘဝဇေတ်ဇေတ် ကံကုသိုလ်ဇေတ်ဇေတ် ပါရမဳဍာံဍာံ ဇာတာတၟေင်တၟေင်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုပစ္စုပ္ပန်တေံဂှ် ယဝ်ပိုဲလညာတ်ဂၠိဂၠုဂၠုဲအာဏောင်တှ်ေ အရီုဂှ်လုပ်ကၠုင်တုဲစိုတ်ဂှ်စကာကဵုခန္ဓကာယကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ ဖဵုခိုဟ်ဖဵုပရေံဂှ်တ္ၚဲဏံပိုဲတံဂွံဒုင်စသိုင်မံင်ဍေံရဟွံသေင်ဟာ၊ တ္ၚဲဏံရပိုဲကောန်ဂကူတံဟီုဏာဒုဟ်တေံဒုဟ်ဏံ ကုသဵုအဲပရေံ ဗီုတေံသာ်ဏံရိုဟ်ရေင်အာနာနာသာ်ရ၊ ယဝ်ရဒးဂၠာဲဟိုတ်ဖဵုဍေံဏောင်တှ်ေ ကၠုင်နူကဵု(ပစ္စုပ္ပန်)မွဲဟေင်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ကောန်ဂကူတံမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်ဍိုက်ပေင်ကဵုသတိလညာတ်ဏောင်တှ်ေ ပြသၞာနာနာသာ်တ္ၚဲဏံတံဂှ်ဟွံမွယ်ရ၊ ၜိုန်ရနွံကီုလေဝ် အောန်တဴဗွဲမလောန်ကွေံကွေံရ၊ ဣဏံရဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ်ဍာံဍာံဓဝ်ဓဝ်တပ်တပ်အးအးသောင်သောင်ကၠးကၠးရ၊ ယဝ်ရဟီုအရေဝ်ဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂးတှ်ေ ဣဏံရကော်ခဴစ(ဓရ်)၊ ဓရ်ဟီုဂှ်သဘာဝ−သဘာဝဟီုဂှ်လေဝ်မုရောဟွံမွယ်ပုဟ်၊ ယဝ်ဒးဟီုလဴကၠးကၠးတှ်ေ (ဓရ်ဂှ်မုရောဟွံမွယ်ပုဟ်)။


ယဝ်ရံင်အာညးတၠစောန်ဟီုအရေဝ်စောန်ပညာစိုတ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေသုင်စောဲဒၟံင်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဖ္အိုတ်ရ၊ တၠဟီုအရေဝ်စောန်စောန် တၠပညာစိုတ်စောန်စောန်လ္တူဂၠးတိဏံကေင်နွံမံင်ဂှ်တှ်ေ အပါပိုဲဏံမွဲဟေင်ရစောန်အိုတ်ဒးဟီုဂံင်ဂံင်ထတ်ထတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ယဝ်ရကမၠောန်ဇကုဂွံစိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴပြဟ်ပြဟ်မာန်တှ်ေ ဒးစောန်အရေဝ်ဒးစောန်ပညာစိုတ်ဂတာပ်အခေတ်မှကၠောန်ကမၠောန်စိုပ်တရဴပြဟ်ရ၊ မၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ပ္ဍဲအခိင်ဒှ်ကၠုင်ပြသၞာတုဲစိုပ်အာရုင်သၞောဝ်ဓဝ်တှ်ေ သွက်ညးၜါလပါ်တံဂှ် ဒးနွံကဵုနဲကဲဟီုအရေဝ် ဒးနွံကဵုနဲကဲပညာစိုတ်ဒှ်အဓိကရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ သွက်ညးဘာတုဲတိုန်သၠုင်တံဂှ်လေဝ်ကေတ်ကၠုင်ဒၞာဲသွက်ဂွံဒှ်မၞိဟ်တက်ကျာစၞးညးမွဲမွဲလပါ်အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်နူညးတံစောန်ဒၟံင်နဲကဲဟီုအရေဝ် စောန်ဒၟံင်နဲကဲပညာစိုတ်ဂှ်တုဲရပံက်လဝ်ရုင်ဍောတ်ဍောတ်မွဲမတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ညးဍုင်ကွာန်တံဒှ်ကၠုင်ပြသၞာညးသ္ကံမ္ဂးတှ်ေ ဂဗုတ်ဂှ်စိုပ်အာရုင်သၞောဝ်ဓဝ်တုဲ အလန်ဏံတှ်ေဒးအာလိင်သွက်ဂွံကေတ်မာန်ဂဗုတ်ညးကဵုညးဂှ်တှ်ေ ဒးအာလိင်မၞိဟ်တၠပညာစောန်အရေဝ်စောန်စိုတ်တံရ၊ ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာသွက်ညးစောန်အရေဝ်စောန်စိုတ်တံဂှ်တှ်ေ ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်အာဖ္အိုတ်လေဝ်ဟွံသေင်တုဲ မင်ကေတ်စလာပ်ဗဇဴဖဵုပူဂဵုအောန်ကဵုဂၠိုင်နွံမံင်ဖ္အိုတ်ရ၊ ခိုဟ်ဓဝ်ဍာံဂှ်လေဝ်နွံအောန်တဴရ၊ ယဝ်ရစောန်အရေဝ်စောန်ပညာစိုတ်ပတုပ်ဏာကဵုအပါပိုဲဏောင်တှ်ေ တၞဟ်ခြာဒၟံင်ဗွဲမလောန်ရ၊ မၞိဟ်လၟုဟ်စောန်ရံင်ကဵုလာပ်ဗဇဴဖဵုအတ္တတုဲကၠောန်ကမၠောန်အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟီုကၠးကၠးသောင်သောင်တှ်ေ စောန်သွက်ဂွံဍဵုဟၠိုက်ဖျေံညးမွဲလပါ်တေံဂွံကျအာရ၊ ဗီုအပါပိုဲစောန်ဂှ်တှ်ေ သီုၜါလပါ်ညံင်ဂွံဒုင်တဲမာန် ပြသၞာတံဂှ်လေဝ်ညံင်ဂွံကၠးဒဒှ်ဍာံမွဲသာ်လဵုဂှ်လေဝ် ဖျေံဂဗုတ်တက်ကျာသောင်လဴနကဵုမအရေဝ်စောန်စောန်ကၠးကၠးသောင်သောင် နကဵုနဲကဲပညာစိုတ်သွက်ညးကၠောန်ဗၠေတ်ဂွံဒုင်တဲမာန်ဂှ်လေဝ် အပါပိုဲဖန်ဇန်ဂွံဏာနကဵုဂၠံင်ဍာန်လဒေါဝ်မွဲလောဲလောဲသွာသွာမာန်ရ၊ ဣဏံရညးတၠစောန်အရေဝ်စောန်ပညာစိုတ်ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်အပါပိုဲ(ကျာ်တြဲဂေါတမ)မွဲရလ္တူလိုက်ဂၠးတိဏံ။


အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ဓဝ်ပတှ်ေပိုဲမၞိဟ်ဂမၠိုင်တၞဟ်ခြာအာဒၟံင်ဗီုညးကဵုညးအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဍုင်ဗုဒ္ဓဘာသာရလေဝ် ဓဝ်ပတှ်ေနာနာဗၠေတ်မံင်ကဵုအရေဝ်ဗ္တောန်အပါပိုဲလေဝ်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံနွံမံင်ဗဝ်သအဝ်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ ပိုဲကောန်ဂကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံလေဝ် ဂၠာဲတသိုက်သွက်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဂှ်ဟွံဆဵုအိုတ်တုဲ ပြသၞာလၟေင်တ္ၚဲဗီုညးဗီုအဲဍာ်စိုပ်မံင်ကအ်ဖ္အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံကွာ်အာဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဏောင်တှ်ေ ဒဒိုက်နာနာဗီုဒးဆဵုဒၟံင်တ္ၚဲဏံလေဝ်ဟွံမွယ်လေဝ်ဒှ်မာန်ရ၊ ဓဝ်ပတှ်ေနာနာ မပ္တံကဵုကလော်ဟရာဲပွမပူဇဴနာနာတံဂှ်အပါပိုဲ(ဂေါတမ)ညးဟွံဗ္တောန်လဝ်ပုဟ်၊ ဓဝ်ပတှ်ေတံဏံဂှ်လေဝ်ကၠုင်နူကဵုစကျာ်တြဲသ္ပပရိနိဗ္ဗာန်တုဲအာဂှ်ဟေင်ရ၊ ကၠုင်နူကဵုပူဂဵုတၠပညာကွာ်ဍာန်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တံရန်လဝ်ဖဵုပူဂဵုအတ္တသွက်ဇကုသွက်ဂကောံဇကုတုဲဟေင် ရေင်တၠုင်သၠာဲထောံနဲကဲပွမချပ်တၟိ ညံင်ရဴသ္အးကေတ်က္ဍဟ်တၟိစုတ်လဝ်ဓဝ်ပတှ်ေဗၠေတ်ဗၠေတ်ပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံအိုတ်တုဲ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ်သှ်ေဒၟံင်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံဏီရ၊ ဓဝ်ပတှ်ေဗီုပိုဲတံပတှ်ေကၠောန်ဗက်မံင်တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ် သွက်ပူဂဵုမွဲဂကောံတံပၠန်ဂှ်ကလိဂွံဖဵုဇၞော်ကဵုဒြဟတ်မာန်ရ၊ ဓဝ်ပတှ်ေနာနာတံဂှ်လေဝ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံသၠာဲထောံဟွံဂွံဏီရ၊ လဆောဝ်တှ်ေ ယဝ်ပိုဲတက်ကျာပရေင်ဓဝ်ပတှ်ေဗၠေတ်အာဒၞာဲဟွံရံင်မွဲၜါမ္ဂးတှ်ေ စဵုကဵုက္ဍိုပ်ထ္ကးဒးဒုင်တးပဲါကၠုင်နူကဵုညးဂမၠိုင်မာန်တုဲ ဇကုမွဲဓဝ်ဂှ်ဒှ်အာမၞိဟ်ထပါ်ဂြိုပ်ဟွံကေတ်ဂၠံင်ဍာန်ပ္ဍဲမုက်မုက်ညးဂမၠိုင်ရ။


ယဝ်ရကလေင်လ္ၚတ်ရံင်အာ(ဓဝ်ပတှ်ေ)ဗီုအပါ်ပိုဲဂေါတမဒၠောံဗ္တောန်လဝ်ကဵုဂှ်တှ်ေ ဟွံမွယ်ကဵုတင်ဂစိုတ်တုဲ ကဵုလဝ်အခေါင်ဗၠးၜးသောင်သောင်သွက်ညးဂမၠိုင်ရ၊ အပါပိုဲညးကေင်ဟီုလဝ်နွံမွဲပိုဒ်သုင်စောဲစဵုကဵုတ္ၚဲဏံဒှ်မံင်ၚုဟ်မးသက်ဟီုဟွံမွယ်နွံမွဲတင်ဂှ်တှ်ေ (ၜိုန်ရအရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်ဟီုလဴအဲကျာ်ဏံကီုလေဝ် ဗှ်ေတံလ္ပဟရေက်ပတှ်ေကေတ်ညိ၊ ဗှ်ေတံထေက်ကြိုက်ဒးပါ်ပဲါဗ္စာရဏာကဵုအးတုဲ ရံင်ကဵုအခိင်အခေတ်ကာလဒေသတုဲ ယဝ်ဆဵုကေတ်ဖဵုဍေံနွံဏောင်တှ်ေ ဗှ်ေတံကၠောန်အာအတိုင်သဘာဝညိ၊ ယဝ်ရဗှ်ေတံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ ဖဵုကမၠောန်ဂှ်ယဝ်ဒှ်ခိုဟ်မ္ဂးတှ်ေ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်ဟီုလဴအဲကျာ်ဏံဂှ်ဒးဍာံစၟတ်ရ၊)၊ ယဝ်ရဒးသောင်ကၠးကၠးဏောင်တှ်ေ နဲကဲအပါပိုဲဗုဒ္ဓဘာသာဏံဂှ် ဒှ်နဲကဲသိပ္ပံဂတာပ်အခေတ်မွဲပေင်ပေင်ရ၊ ညးကဵုပိုဲတံသုင်စောဲကၠေင်က္ဍဟ် ညးကဵုသုင်စောဲလညာတ်ပညာ ညးကဵုသုင်စောဲဒြဟတ်ဝိရဳယ ညးကဵုသုင်စောဲအစောန်စရာဲနာနာ ညးကဵုချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါထေက်ကဵုအခိင်အခေတ်ကာလဒေသတုဲမှ ယဝ်ပိုဲတီကၠးဣဏံရဒှ်နဲကဲခိုဟ်အိုတ်ဖဵုတၟေင်အိုတ်တုဲ ပိုဲတံစရပ်ကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ ကမၠောန်တံဂှ်လေဝ် ဂွံလီုအာဂွံလီုလာ်စာ်ထောင်အာဂှ်အောန်တဴရ၊ တိုင်ပ္ကဴဘဝပိုဲတံကေတ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ကၠုင်မာန်လောဲလောဲဖ္အိုတ်ရ၊ တ္ၚဲဂှ်ဟေင်ရပိုဲတံဂွံဟီုစကုသဵုပိုဲခိုဟ် အိန်ဗြီုဒေဝတဴကျာ်ဓဝ်သင်ရီုဗင်လပါ်ပိုဲအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုအရေဝ်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ ကၠုင်နူပိုဲဏံမွဲဟေင်ရချပ်ကေတ်ဟီုကေတ်ကၠောန်ကေတ်တုဲ အရာနာနာတံဂှ်လေဝ်ပြေပြံင်စိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴလောဲလောဲဖ္အိုတ်ရ။


ဆက်ဗပေၚ်စုတ်ညိညပၠန် နူပရၚ်တဲသၞာံတၟိ(၂၀၂၀)

ပ္ဍဲကဵုသၞာံတၟိ(၂၀၂၀)ဏံဟီုတှ်ေ ပရၚ်တဲမွဲပိုဒ်သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲခိုဟ်အိုတ်နူအဲဝိညာဏ်ထဝ်ဏံဂှ်တှ်ေ (ကံသဵုခိုဟ်ကုသဵုပရေံဟီုဂှ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကမၠောန်ပိုဲဏံရ)၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကုသဵုခိုဟ်ဟီုဂှ်ဇၟာပ်ညးအဲနွံဗၟိက်မံၚ်ဖ္အိုတ်ရ၊ ကုသဵုခိုဟ်ညံၚ်သ္ဂောံလုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲတံကီု ပ္ဍဲကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲတံမာန်ကီုဂှ် ဟိုတ်ဍေံဂှ်ကၠုၚ်နူကဵုကမၠောန်ပိုဲဏံမွဲဟေၚ်မကၠောန်ကေတ်ဍေံဇေတ်ဇေတ်ရ။


မန်ပိုဲနဒဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတုဲ ဗီုဂၠံၚ်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမချူစွံလဝ်ဂှ် ပိုဲကောန်တံလေဝ်ဒးကွာ်ဗက်အာကီုရ၊ အဃောပိုဲတံမကွာ်ဗက်အာဂၠံၚ်ဍာန်အပါပိုဲဏံဂှ်ဟေၚ်ရ ညးလ္ၚဵုတံကွာ်ဒးဖက်နှဴကဵုအခေတ်လေပ်ဂတာပ်အခိၚ်ကာလဒေသတုဲ ဂၠံၚ်တသိုက်ဍာံဍာံသွက်ဘဝဂှ်လေဝ် ညးတံဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ပေၚ်ပေၚ်ပ္ဍဲဘွပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဟီုစ(ကုသဵုခိုဟ်)ဂွံမိၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။


ပိုဲတံဂွံဟီုပ္တိတ်မအရေဝ်(ကုသဵုခိုဟ်)ဏံမာန်ဂှ် ဒးဒှ်ကမၠောန်မွဲဟေၚ်တုဲ ကမၠောန်ခိုဟ်ကုသဵုခိုဟ်တံဂှ်လေဝ်ဒှ်ဟိုတ်ခိုဟ်ခိုဟ်မွဲတုဲ ဖဵုမတိတ်ကၠုၚ်တံဂှ်ကုသဵုခိုဟ်ပိုဲဟီုစအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟိုတ်မွဲဟွံမွယ်တုဲမံၚ်ထောံညိၚ်ညိၚ်မုရောဟွံကၠောန်သ္ပမွဲသာ်တှ်ေ ဖဵုခိုဟ်ကုသဵုခိုဟ်ဂှ်ပိုဲတံဟွံဂွံဟီုပတိတ်နူသၟန်ပါၚ်ပိုဲဏံကီုရ၊ ယဝ်ရဟီုသောၚ်လဴကၠးကၠးတှ်ေ (ဟိုတ်နွံမှဖဵုဒှ်ရ) ၊ ယဝ်ရဟိုတ်ပရေံတှ်ေ ကုသဵုပိုဲလေဝ်ပရေံဟီုစအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟိုတ်ခိုဟ်တှ်ေကုသဵုခိုဟ်လေဝ်ဟီုစအိုတ်ရ၊ ဣဏံဟီုဂှ်သဘာဝမွဲဟေၚ်တုဲညးလဵုမွဲလေဝ်ဟွံဘိုၚ်ကၠောန်ပဠေဝ်လဝ်ရ၊ သၞောတ်သၞောဝ်သဘာဝဟေၚ် ဍေံကၠောန်ကမၠောန်ကေတ်ကေတ်အတိုၚ်သဘာဝအိုတ်ရ၊ (သဘာဝဟီုဂှ်ဓရ်လေဝ်ဟီုဟွံဗၠေတ်ပုဟ်)။


ညံၚ်ရဴပိုဲကောန်ဂကူတံသ္ပကၠောန်ကုသဵုပ္တုဲဒါန်ဂှ်ကီု တ္ၚဲဏံပိုဲတံကၠောန်ကမၠောန်ခိုဟ်ဟိုတ်ခိုဟ်မွဲတုဲ သွက်သ္ဂောံဂွံကုသဵုဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ် ချိုတ်အာဂွံတိုန်ဍုၚ်သွဝ်ဂွံလုပ်နိဗ္ဗာန်ပိုဲပတှ်ေကေတ်သာ်ဏံတုဲ ဇၟာပ်ညးအဲလေဝ်ကၠောန်သ္ပကုသဵုပ္တုဲဒါန်အိုတ်ရ၊ ဂွံတိုန်ဍုၚ်သွဝ်ဂွံစဴနိဗ္ဗာန်ဟီုဂှ်ဘဝအနာဂတ်တေံတုဲ သွက်ဘဝပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဟီုဂှ်ဣလဵုရော၊ ကဏ္ဍဏံဟေၚ်ရပိုဲတံဒးသၠာဲထောံဗီုကၠိုဟ်စိုတ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ဂွံရပ္ဍဲကဵုအခေတ်တ္ၚဲဏံအိုတ်ညိ၊ ၜိုန်ရပိုဲချိုတ်အာတုဲဂွံတိုန်ဍုၚ်သွဝ်ဂွံလုပ်နိဗ္ဗာန်ဒှ်ဍာံစၟတ်ကီုလေဝ် သွက်တ္ၚဲဏံအဃောလမျီုသှ်ေနွံမံၚ်ဏီ အဃောတာလျိုၚ်ဒးဆက်ကေတ်အာဒၟံၚ်ဗဝ်သအဝ်တံဂှ် တသိုက်လောကဳထေက်ကဵုဂွံဒုၚ်စသိုၚ်မာန်မှ ဒှ်ဂၠံၚ်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဇေတ်ဇေတ်မာန်ရ။


ဥပမာဥပမေယျ − မိက်သ္ဂောံဒှ်သေဋ္ဌဳတုဲ သြန်စွံလဝ်သွက်ကောန်ဇာတ်ဇကုဂွံကတ်ပညာဂှ်ကၠောန်သ္ပထောံကုသဵုပ္တုဲကဵုဒါန်ဖ္အိုတ်တှ်ေ လအ်ဂွံချိုတ်ဂွံတိုန်ဍုၚ်သွဝ်ဂွံစဴနိဗ္ဗာန်ဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံ နာဍဳမိဏေတ်စက္ကဏံဂှ် သွက်ဘဝပိုဲဟွံဒှ်ပြသၞာဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ပုဟ်ဟာ၊ ယဝ်ဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုမ္ဂးတှ်ေ လဆောဝ်လေဝ် ကမၠောန်ဗၠေတ်သၞောဝ်တံဂှ်စကၠောန်ကၠုၚ်သွက်ဂွံမၚ်မွဲအာဗုၚ်ဂၞဴဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုလေဝ်ဒှ်မာန်ရ၊ ဣဏံဗွဲတုန် − − − ။


သ္ပကုသဵုပ္တုဲဒါန်ဟီုဂှ် မိက်သ္ဂောံပဠေဝ်စိုတ်ပိုဲဏံမွဲဟေၚ်ရ၊ သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်လေဝ်နကဵုစိုတ်အးအးဟွံရန်လဝ်ကေတ်စမုက်မတ်ကဵုညးတၞဟ်တီဆဵုညာတ်ကီု၊ သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်လေဝ် ဟွံမွယ်ကဵုစိုတ်ပြိုၚ်ပကာန်ကဵုညးတၞဟ်ဂှ်ကီု၊ ၜိုတ်ဒြဟတ်ပိုဲနွံအရာထေက်ကြိုက်ဂှ်ဟေၚ်ကၠောန်သ္ပကုသဵုပ္တုဲဒါန်တှ်ေဂွံကုသဵုပေၚ်ပေၚ်ရ၊ ဂွံကုသဵုပေၚ်ပေၚ်ဟီုဂှ်တၞဟ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် တီၜိုတ်ဆစိုတ်ဏံမွဲဟေၚ်ရၜိုဟ်သိုဟ်ညိၚ်ဝတ်တုဲ ဆဵုကေတ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ် သွဝ်နိဗ္ဗာန်နရက်ဂှ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံကီုရ။


ပ္ဍဲအခိၚ်စိုတ်ပိုဲပဳတိဂှ်တှ်ေ လညာတ်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ်သ္အးဇ္ၚးကွေံရ၊ ဟီုဂးအရေဝ်ဆက်ဆောံကဵုညးတၞဟ်ကီုလေဝ် ဟီုလေပ်ကတောဝ်ညးတၞဟ်ကွေံရ၊ ကၠောန်ကမၠောန်လေဝ်စိုတ်ညိၚ်တုဲ သမာဓိဂှ်လေဝ်ညိၚ် ကမၠောန်မကၠောန်ပ္တိတ်နၚ်တံဂှ်ဖအိုတ်လေဝ် ဒးအၚာပ်စိုတ်ကဵုသေဋ္ဌဳနာဲတၠသ္ကံရဲမိတ်သဟာဲတံဗွဲမလောန်ရ၊ ယဝ်ရကၠောန်ကမၠောန်ဇကုပၠန်လေဝ် ဆဵုကေတ်ၚုဟ်မးကမၠောန်ပြဟ်ပြဟ်ရ၊ ဂွံဒှ်သာ်ဏံဂှ် ဟိုတ်ဍေံကၠုၚ်နူ(စိုတ်)မွဲတုဲ စိုတ်ဏံမွဲဟေၚ်ရစကာဖန်ဗဒှ်ကဵုအရာနာနာပ္ဍဲဘဝပိုဲဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဖဵုခိုဟ်ဖဵုပရေံ ကုသဵုခိုဟ်ကုသဵုပရေံလေဝ်ဟီုမာန်အိုတ်ရ။


သီုဖ္အိုတ်တံဂှ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲဏံရ၊ ခန္ဓကာယအလုံ(၃၂)ပ္ဍဲပိုဲဏံဂှ် စိုတ်မွဲဒှ်နာဲတၠတုဲ ခန္ဓကာယပိုဲဏံဂှ်ဒှ်ဍိက်မွဲရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ လ္ပကဵုဒှ်ဍိက်စိုတ်ညိဂှ်လေဝ် အရေဝ်ဏံကေၚ်မိၚ်မံၚ်ရဟွံသေၚ်ဟာ၊ ညံၚ်ကဵုပိုဲတံဟွံဂွံဒှ်ဍိက်စိုတ်လပါ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ပရေံပရေံဏီဂှ် ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးပဠေဝ်စိုတ်ကၠာဟေၚ်တှ်ေ ဂတာပ်အခေတ်မွဲတုဲ တုပ်ကဵုနဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာအပါပိုဲဗ္တောန်လဝ်ဂှ်ရ၊ ဟီုစိုပ်အာတၚ်ဏံတုဲ တ္ၚဲဏံပိုဲကောန်ဂကူတံညးလဵုမွဲဒှ်ဒၟံၚ်ဍိက်စိုတ်ဂှ်ကီုရော၊ ဒၟာနူစိုတ်စကာတုဲ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံခန္ဓကာယပိုဲဒှ်ဒၟံၚ်ဒဒိုက်ဒးကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဟွံဂွံဇူဂှ်ရော။


စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံကျေဝ်၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံသိုက်လောဲ၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံတၟေၚ်အာနူညးတၞဟ်၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်ဂၠိုၚ်နူညးတၞဟ်၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်ကဵုညးတၞဟ်ထိုၚ်သး၊ စိုတ်ဏံဗက်အရီုအခေတ်တုဲ ညးကွဳစက်ကာတှ်ေအဲလေဝ်ကွဳစက်ကာကီု၊ ညးတၞဟ်သိုၚ်သ္ၚိပိပန်ကၠံကိုဋ်တှ်ေ အဲလေဝ်ဒးသိုၚ်ပန်မသုန်ကၠံကိုဋ်မှမေၚ်နူဍေံ၊ ဟိုတ်သာ်ဏံလေဝ်စိုတ်ပိုဲစကာတုဲ ပိုဲဏံလေဝ်ကြအ်ဗက်စိုတ်အိုတ်ရ၊ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ် စိုတ်ဏံစကာလဝ်ကဵုပိုဲကၠောန်လဝ်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ် ၜိုန်ရလောန်ၜက်ကၠုၚ်မသုန်သၞာံစှ်သၞာံကီုလေဝ် ခန္ဓကာယဏံဂှ်ဒးကေတ်တာလျိုၚ်တုဲဆက်ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဖိုဟ်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေၚ်ရပိုဲတံဒးပဠေဝ်စိုတ်မွဲရ။


စိုတ်ဏံမွဲဟေၚ်ရဒှ်ညးစကာကဵုခန္ဓကာယပိုဲဏံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ ဖဵုခိုဟ်ဖဵုပရေံတံဂှ်လေဝ် တိတ်ကၠုၚ်နူကမၠောန်ပိုဲတံအိုတ်ရ၊ ယဝ်ခိုဟ်တှ်ေ ပိုဲဟီုစကုသဵုပိုဲတံခိုဟ်ရ၊ ယဝ်ပရေံတှ်ေ ပိုဲတံဟီုစိုပ်အာကုသဵုပိုဲပရေံအိုတ်ရ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ဂှ်တီမံၚ်ရပရေံဗၠေတ်ဇကုသာသ္ပအ်ပတှ်ေကုသဵုတုဲ ကၠောန်အာကြာန်ကြာန်ရ၊ လဆောတ်လဆောတ်တှ်ေ ကမၠောန်မကၠောန်အာဂှ်ပြသၞာဟွံမွယ်တုဲ မိပ်စိုတ်ဟီုစကုသဵုနူအတိက်တေံနွံတုဲပြသၞာတံဂှ်ဟွံမွယ်ဟွံဒးဆဵုရ၊ ယဝ်ရကမၠောန်ဂှ်ဗၠေတ်လီုလာ်အာကီု ပြသၞာဇၞော်ကဵုဒြဟတ်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂးတှ်ေ ဟီုညာတ်ဒုဟ်ဏာကဵုကုသဵုဇကုပရေံအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရစိုတ်ကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲတံဒှ်မံၚ်သာ်ဏံမ္ဂးတှ်ေ ဗၠေတ်မံၚ်ကဵုဂၠံၚ်ဍာန်အပါပိုဲလးလဝ်ဗွဲမလောန်ရ၊ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်အပါပိုဲသီုဖ္အိုတ်တံဂှ်လေဝ် ဂတာပ်အခေတ်သက်ဟီုဟွံမွယ်တုဲ ပိုဲကောန်ဂကူတံရသုၚ်စောဲစကာကၠိုဟ်စိုတ်ဗၠေတ်ဗၠန်အာအိုတ်တုဲ ဖဵုကမၠောန်မတိတ်ကၠုၚ်တံဂှ်ဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာပ္ဍဲကဵုဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်ရ၊ အရေဝ်ဗ္တောန်အပါပိုဲဂှ် ညးကဵုချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါ၊ ညးကဵုသုၚ်စောဲအစောံစရာဲပညာဇကု၊ ညးကဵုလ္ၚတ်ကၠိုဟ်တီကၠး၊ ညးကဵုဒှ်မၞိဟ်ဗဂဵုလဟဵုမွဲ၊ ညးကဵုပြံၚ်သၠာဲညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ်အရာဖဵုဇၞော်အိုတ်သွက်ဘဝဗွဲတုန်၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံလေဝ် ပိုဲကောန်ဂကူတံပတှ်ေကေတ်မွဲလပါ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ် ထေက်ကဵုဒးပြံၚ်သၠာဲဗီုလဵု ဗီုလဵုဂွံဗဂဵုလဟဵုဇၟောဝ်ဍာ်အခေတ်မာန်ဂှ် ဟွံမွယ်စကွေံပ္ဍဲစိုတ်ကောန်ဂကူပိုဲတံအိုတ်တုဲ နဲကဲသုၚ်စောဲဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်တသိုက်အောန်ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်ရ၊ ညံၚ်ဒဒိုက်ဂွံအောန်တသိုက်ညံၚ်သ္ဂောံဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမဏံဖ္အိုတ်ရ၊ အရေဝ်အဲညးချူလိက်ဟီုလဴဏာဖ္အိုတ်ဏံလေဝ်လ္ပပတှ်ေပြဟ်ညိအဴ၊ ထေက်ကဵုဒးချပ်စ္စာ ထေက်ကဵုဒးပါ်ပဲါ ထေက်ကဵုဒးဗဂဵုလဟဵု ထေက်ကဵုဒးကၠောန်စမ်ရံၚ်ကၠာအိုတ်ညိ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ကၠောန်တုဲဆဵုကေတ်ဓဝ်ဍာံ ပ္ဍဲအခိၚ်ကၠောန်တုဲဆဵုကေတ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဏံနွံဗၟိက်ဇၞော်အိုတ်မူရော၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ကၠောန်တုဲဆဵုကေတ်ပြသၞာဂှ်သှ်ပ္တိတ်ဂွံတဴလောဲသွာမာန်တှ်ေ ဣဏံရအရေဝ်အဲဟီုလဝ်ဂှ်ဒးဍာံစၟတ်ဒုၚ်တဲမာန်ရ၊ ယဝ်ရကောန်ဂကူတံဟွံဂွံကၠောန်စမ်ရံၚ်ကၠာဏီတှ်ေ လ္ပပတှ်ေအိုတ်ညိ၊ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်ကီု၊ အရေဝ်ဟီုလဴသောၚ်ကဠးကီု၊ ဗဟုသုတပိုဲတီကၠိုဟ်လဝ်တၟာဒဵုတံဂှ်ကီု၊ ပိုဲကေၚ်ဗှ်လဝ်လိက်သၠုၚ်သ္ၚိတိုက်စှ်ထပ်ကီုလေဝ် တၚ်သွဟ်ခိုဟ်အိုတ်ဂှ်တှ်ေ နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုပိုဲတံစရပ်ထ္ၜးရုပ်ရဴကမၠောန်ရ၊ ဒးရံၚ်ဖဵုကမၠောန်ဂှ်တုဲတီကၠးကၠးရအဴ၊ ကံသဵုခိုဟ်ကုသဵုပရေံဟီုဂှ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကမၠောန်ပိုဲဏံကီုရ။


စိုတ်ဒှ်နာဲတၠ ဍိက်ရခန္ဓ ဘဝဟွံသိုက်သၠိၚ် ၊

      စိုတ်မွဲပြိုၚ်ပ္ကာန် ဗၠေတ်ဍာန်ဗုဒ္ဓ ဘဝလေဝ်အေဲဇြ
      စိုတ်မွဲကၠိဗ္စံက် ဂကောံမွဲပြံက်အာ ဘဝဏံမှာရ။

စိုတ်မွဲအံၚ်ဇၞး ဘဝတိုၚ်ပ္ကဴရန် ဨကန်စိုပ်ပြဟ်၊

      စိုတ်မွဲယဝ်မာန် ဋ္ဌာန်သွဝ်နိဗ္ဗာန် ဆဵုမာန်ညးအဲ၊
      စိုတ်မွဲပဠေဝ်ပြဟ် သွက်ဘွသွဟ်ဍာံ အိုဿီုတၟးကၠုၚ်စိုတ်ဗုဒ္ဓပိုဲ ဟိုဲဂကူမန်တံ လ္ပသာသ္ပအ်ညိ။' 
      
      အုပ်ကၠေံနိဂီုတုဲဆဝွံကၠာရအဴ။  


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]