ဒွက်ကောန်ဂကူမန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
(ကလေင်ထ္ၜး နူ ရးနိဂီု)
ဒွက်ကောန်ဂကူမန်
English: National Anthem of Mon
dwak kon gakū Mon
Mon-National-song.jpg

ဂကူမန် anthem of တွဵုရးဍုင်မန်
ကဝိ နာဲယှိုယ်ကျေန်
ဒွက်ကောန်ဂကူမန်၊ မပုတ်လဝ် ပ္ဍဲလတူဆုဇၞော်ဇၞော် ပ္ဍဲဘာမဟာသုမင်္ဂလ၊ ကွာန်မတေဲ၊ ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်။ (မပုတ်ကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ ၂၀၂၀)

ဒွက်ကောန်ဂကူမန် (အၚ်္ဂလိက်: National Anthem of Mon) ဂှ် ဒှ်ယၟု က္ဍိုပ်ဒွက် ဂကူမန်တုဲ ဟိုတ်နူ မဒယှ်ေ ပ္ဍဲအခိင်ကာလ မပတိုန်အလာံတုဲ ဒွက်ရှ်ေသှ်ေအလာံလေဝ် ညးလ္ၚဵုကော် နွံကီုရ။ ဒွက်ဝွံ ကြဴနူ ဗော်ပၠတရဴဍုင်မန် မလုပ်ဖျေဟ်လွဟ်တုဲ ညးမကလေင်ဒက်ပ္တန် ဗော်ပၠန်ဂတး နကဵုလွဟ် မကော်ဂး ဗော်ဍုင်မန်တၟိ နာဲယှိုဲကျေန် ချူဇန်လဝ်ရ။ ဒွက် ဗော်ပၠတရဴဍုင်မန် မဒယှ်ေဒၟံင် မစကဵု "ကဝ်ဟွံပြေ ဍုင်ပိုယ်မန်လေဝ် တိပိုယ်မန်လေဝ်" မဒှ်ဒွက် နာဲစံရွှန်း မဒှ်ကောန်မေန် က္ဍိုပ်သကိုပ်ပၠန်ဂတး ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲခေတ်လက္ကရဴ နကဵုလွဟ် ပ္ဍဲဒေသကၟာဝက်ရးဇြာ နာဲဖဝ်စိင် မချူလဝ်ဂှ် နာဲယှိုဲကျေန် ဟွံမိက်ဆက် စကာတုဲ ညးချူလဝ်တၟိရ။ ဒွက်ဝွံ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ၜိုန်ရ စကာဒၟံင် ပ္ဍဲတိပၠန်ဂတး သၟဝ်ပကင်ရင် ဗော်ဍုင်မန်တၟိ သၟးကီုလေဝ် ပ္ဍဲသၞာံၜိုတ် ၁၉၉၀ လပါ်လက်ကြဴဂှ် ကောန်မန် အပ္ဍဲသၟဝ် အလဵုအသဳဗၟာလေဝ် စကာကၠုင်ကီုတုဲ ကတဵုဒှ်ကၠုင် နဒဒှ် ဒွက်ကောန်ဂကူမန်ရ။ ဒွက်ဝွံ ၜိုန်ရဂၠေအ်ကီုလေဝ် ဍိုက်ပေင်ရှ်သာ မၞုံကဵုအဓိပ္ပါယ် ဗွဲမဇြိုဟ်နက်တုဲ ကိတ်ညဳ ကုအင်္ဂလက်သန် ဒွက်ကောန်ဂကူမန်ကွေဟ်ဂှ် ဟီုမာန်ရ။

ဒွက်ကောန်ဂကူမန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရးနိဂီု ရာဇဝင် စရာဲ ဇုဇ ဗဴလပိုယ်။

ပ္တန်လဝ်ကဵု ဆီပဠက်ပြဲဂှ် အာဲကၟာဲပိုယ်။

ပ္ဍဲစိုတ် သီုစရိုတ် ဒးမင်မဲ ဗၠးၜးရောင်။

သွက်အိုတ်သီု ရာင်ဆာဲ ပ္ဍဲရးမည။

အဓိပ္ပါယ်ဒွက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရးနိဂီု ရာဇဝင် စရာဲ ဇုဇ ဗဴလပိုယ် ပ္တန်လဝ်ကဵု ဆီပဠက်ပြဲဂှ် အာဲကၟာဲပိုယ်။

ရး နိဂီု မဂွံအဓိပ္ပါယ် တိဍာ် ဍုင်ကွာန်မန်၊ ရာဇဝင် မဒှ် အရာ စၟတ်သမ္တီ ကောန်ဂကူမန်ပိုယ် မဂစာန်ကၠောန်လဝ် သွက်ဂွံစဵုဒၞာ တိဍာ်ပိုယ် ဂကူပိုယ်၊ သွက်ဂွံ ဇၞော်မောဝ်ပတိုန်ဂကူပိုယ်၊ စရာဲ မဒှ်အရာ အခိုက်ကၞာ ယေန်သၞာင် ဂကူပိုယ် ဗီုကဵု လိက်ပတ်၊ အခိုက်ကွိုင်ကွိုက် သုခုမ၊ ဗွိုက်လတက်၊ သဘင်ပြဝေဏဳတအ်ဂှ် အရာတအ်ဏအ် အိုတ်သီုတအ်ဂှ် ဇုဇဗဴလပိုယ် မတွဟ်ဂး ဂကူမန်ပိုယ်ခေတ်အခက်က်တအ် ညးပတန်လဝ် နကဵုဆီ နကဵုပဠက်ညးတအ် မပြဲပြဲရ။ အရာတအ်ဏအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်အာဲကၟာဲဂကူပိုယ်မန်ဇေတ်တ်ရ။

ပ္ဍဲစိုတ် သီုစရိုတ် ဒးမင်မဲ ဗၠးၜးရောင်။

အရာမဟီုလဝ် ဗွဲလတူတအ် တိဍာ်၊ ရာဇဝင်၊ စရာဲ မဒှ်အာဲကၟာဲပိုယ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပိုယ်တအ် ဒးမင်မဲလဝ် နကဵုစိုတ်ကီု သီုကဵုစရိုတ်ကာယ ဗွဲမဗၠးၜးရောင်။

သွက်အိုတ်သီု ရာင်ဆာဲ ပ္ဍဲရးမည။

သွက်အိုတ်သီု မဟီုဂှ် အရာအိုတ်သီု ဗီုကဵုကွတ်ပညာဂတာပ်ခေတ်၊ ပရေင်ပိုန်ဒြပ်၊ လညာတ်သမ္တီမၞိဟ်၊ ပရေင်ထတ်ယုက်၊ ပရေင်ဖဲသအဳ၊ ပရေင်စဵုဒၞာဍုင် သဗ္ဗအိုတ်သီုဂှ် ဒးရာင်ဆာဲ ဒးဇၞော်မောဝ် ဒးခိုဟ်ဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်မန်ပိုယ် ရးမညဏအ်ဂှ်ရောင်ဂှ် ပိုယ်တအ် စွံအဓိဌာန်သစ္စရ။

အဓိပ္ပါယ် ကေုာံ ပွံက် နူဗော်ဍုင်မန်တၟိ[၁][ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တိဍာ်တွဵုရးနိဂီုအိုတ်သီုတအ်ကီု၊ ရာဇာဝင်တၞောဝ်ဒတောဝ်ဂကူပိုဲတအ်ကီု၊ စရာဲကျာ်သြဳပြဝေဏဳကောန်ဂကူပိုဲတအ် မပ္တံ လိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာင်အခိုက်ကၞာ သီုဖအိုတ်တအ်ဂှ် ဇုဇဗဴလပိုဲ ဂိုတ်ဂစာန်ပတန်လဝ် နကဵုဆီပဠက်ညးတအ်ရောင်။
ပရေင်ဂိုတ်ဂစာန်ဇုဇဗဴလပိုဲတအ်ဂှ် ဒှ်အာဲကၟာဲပိုဲတအ်ဖအိုတ်ရ။
ပိုဲတအ်ဒးမင်မွဲအာဲကၟာဲ နူဇုဇဗဴလပိုဲ သီုစိုတ်သီုစရိုတ်ရောင်။
အာဲကၟာဲပိုဲတအ်ဂှ် ဒးဗၠးၜးရောင်။
တုဲပၠန် ကွတ်ပညာအိုတ်သီုတအ်ဂှ် ဒးနွံပ္ဍဲဍုင်ရးမညပိုဲရောင်။
ပိုန်ဒြပ်တအ်လေဝ် ဒးကၟိုဟ်ပေင်ဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်ရးမညရောင်။
ဒ္ဂေတ်ပြဝမၞိဟ်တအ်လေဝ် ဒးတပ်တးယေန်သၞာင် ပ္ဍဲဍုင်ရးမညရောင်။
ဇၟာပ်မၞိဟ်ဟွံဟီုဂးညးအဲ ဒးမိပ်လဟိင် ပ္ဍဲဍုင်ရးမညရောင်။

Transliteration[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Raḥ ni guṁ Rā jā waṅ’ ca rāi ju ja ba la puiai (puiy’) Pa tuin’ (Ptuin’) law’ ku (kuew) chaṁ plak’ prai gah’ (gha’) Āi kmāi puiai (puiy’)

pḍai cuit’ suṁ ca ruit’ Daḥ maṅ’ mwai blaḥ ṗaḥ roṅ’

Swak’ uit’ suṁ (uissuṁ) rāṅ’ chāiPḍai raḥ mañña

English Translation[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The boundary of our country, our history and our culture that are built by our ancestors with their noble sweat and blood and those are our heritage.

With our body and soul, we must keep it independently.

For each, every one and everything much be developed in peace and rich in Raḥ mañña (Monland).

Translated by Nai Bee Htaw Monzel

another vision

Réh nigom:

The glory of the history of Mon ancestors have been built with their noble sweat and blood is the heritage of our own.

With our body and soul, we must keep up the independence for each and every one to be in peace and rich,in Réh Ramañña.


ဗဵုဗဳဒယော ကေုာံ ကဠင်ကေတ် ဒွက်ကောန်ဂကူမန် နူမဍဵုကေတ် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်[၁]နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]