ဝဳကဳပဳဒဳယာ:Administrators

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ညးပကင်ရင် (အၚ်္ဂလိက်: Administrators) ဗွဲမဂၠိုင် ကော်စ ဗီုအင်္ဂလိက် အေဒ်မိန် (admin) ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မပလေဝ်ဒါန် ဝဳကဳပဳဒဳယာ၊ ဒှ်မၞိဟ် မၞုံကဵုအခေါင် လပါ်ကွတ် သွက်ဂွံ လုပ်ပလေဝ်ပလေတ် ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်ရ။ အခေါင်အရာ ညးပကင်ရင် မကလိဂွံလဝ်တအ်ဂှ် သွက်ဂွံကၟာတ်ဗလံက်၊ ဟွံကၟာတ်ဗလံက် အကံက် ညးလွပ်တအ်၊ သွက်ဂွံစဵုဒၞာ မုက်လိက်ဂမၠိုင် ညံင်ညးဂမၠိင် ဟွံဂွံလုပ် ပလေဝ်ကီု၊ သွက်ဂွံကဵုအခေါင် ညးဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန် ထပ်ဗပေင် မုက်လိက်ဂမၠိုင်ကီု၊ သွက်ဂွံ ပလီုဇိုတ်ထောအ် မုက်လိက်ဂမၠိုင်ကီု၊ မုက်လိက် မဒးဒုင်ပလီုဇိုတ်လဝ်တအ်ဂှ် ကလေင်ပံက်ကဵုပၠန်၊ ကဵုယၟု က္ဍိုပ်လိက်တၟိ သီုဟွံဒး ကလေင်စၞောန် ကေုာံ အခေါင်မစကာ ကိရိယာတၞဟ်တအ်ရ။

ညးပကင်ရင်တအ် ရန်တၠုင် ယိုက်ဂၠေင် ကေတ်တာလျိုင် လတူကမၠောန်တအ်ဏအ် နကဵုစေတနာ သၟဝ်ပရေင်စၟဳစၟတ် ပရေင်ဇၞော်မောဝ်ဂကောံရ။ ညးပကင်ရင်တအ် ကၠောန်ဒၟံင် နဒဒှ် ကောန်ကမၠောန် ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံင်ဒေရှေန် မွဲဟွံသေင်ရ။ ညးတအ် ဟွံစကာ အခေါင်အရာညးတအ် နကဵုဂုဏ်ဖိုလ်ပူဂိုလ် ဂွံကလိဂွံ ပရဲဖိုလ်ပူဂိုလ်ရ။ ညးပကင်ရင်တအ်ဂှ် တီကၠိုဟ်လဝ် သၞောတ်ဝ်ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာတအ်ရ။

ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ အခေါင်အရာ ညးပကင်ရင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးပကင်ရင်တအ်ဂှ် နွံကဵု ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ကလိဂွံလဝ် အခေါင်အရာ မထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

 • ကၟာတ်ဗလံက် ဟွံသေင်မ္ဂး ဟွံကၟာတ်ဗလံက် အကံက်ညးလွပ်ဂမၠိုင် ကေုာံ ဗမံက်ထ္ၜး IP နူကဵု အရာမပလေဝ်ဒါန်လဝ်ဂမၠိုင်။
 • ဂရင်ပတီ၊ ပလေဝ်ပခိုဟ်ပတိုန်၊ ကေုာံ ပဆုဲပြံင် မုက်လိက် နဒဒှ် မုက်လိက် မစဵုဒၞာ ညံင်ညးတၞဟ် ဟွံဂွံလုပ်ပလေဝ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး မုက်လိက် မစဵုဒၞာလဝ်ဂှ် ကလေင်ကဵုအခေါင် ပလေဝ်ဒါန်၊
 • ပဆုဲပြံင်မုက်လိက် ခၞံကၠောန်မုက်လိက်တအ် မုက်လိက် မကလေင်ပလေဝ်ဒါန်လဝ် နကဵုမူ ၅၀၀၀ ဟွံသေင်မ္ဂး အောန်နူဂှ်[၁]
 • အပ်ပြာပ် အခေါင် ကုညးလွပ် ဟွံသေင်မ္ဂး ကလေင်သီထောအ် အခေါင် ကုညးလွပ်တအ်[၂]
 • ကလေင်ဗဵု ဟွံသေင်မ္ဂး ကလေင်ပတန် မုက်လိက် မဒးဒုင်ပလီုလဝ်တအ်
 • ဗဒန် ဟွံသေင်မ္ဂး ဇိုတ်ပလီုထောအ် မုက်လိက် မူတြေံဂမၠိုင်
 • ပလေဝ်ဒါန် ပ္ဍဲမုက်လိက် မစဵုဒၞာလဝ်ပေင်င်ဂမၠိုင်
 • ပလေဝ်ဒါန် မုက်လိက် ပ္ဍဲကဵု မဳဒဳယာဝဳကဳ ဒၞာဲယၟု၊ သီုကဵု အက္ခရဂျာဝါ JavaScript ကေုာံ မုက်လိက်CSS[၃]
 • တတ်ၜက်ထောအ် က္ဍိုပ်လိက်မစုတ်လဝ် ပ္ဍဲစရင်လမ္စံက် (title backlist)
 • ပြံင်ပဆုဲ မုက်လိက် ပ္ဍဲကဵု စၞောန်ပညုင် နာနာMove a page to any desired title
 • ကေုာံ ပရေင်ချဳဓရာင် မဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကဵု စရင်ဏအ် ရ။Special:ListGroupRights#sysop

ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး ပရေင်အရာမဇိုတ်ပလီု၊ ပဆုဲပြံင်၊ ကလေင်ပံက်တအ်ဂှ် ချပ်ဂၞန် ရေင်သကအ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲဇၟာပ်မၞိဟ် မလုပ်ဗဵုမာန်တုဲဟေင် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ပရေင်ချပ်ဂၞန် မကၟာတ်တြင်လေဝ် နွံကီုရ။

မဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဂှ် ဇၟာပ်ညးအဲ အာတ်မိက် ဂွံဒှ် ညးပကင်ရင် မာန်ရ။ ၜိုန်ရ ဟွံပိုင်ခြာလဝ် မၞိဟ်ဗီုလဵု မဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်ထေက်ကီုလေဝ် ကုညးမအာတ်မိက် မိက်ဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်တအ် ဒးတီကၠိုဟ်လဝ် ပရူဝဳကဳပဳဒဳယာ ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်တုဲ ဒးဒှ် မၞိဟ်မချဳဓရာင် ကၠောန်ချူဒၟံင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နူအခိင်မလအ်မွဲ၊ ဒှ်မၞိဟ် မတီကၠိုဟ် ကေုာံ ဒ္ဂေတ်ဗက် သၞောဝ်ပဝ်လသဳ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်မွဲရ။ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် သ္ဒးအာတ်မိက်ရောင်။ နကဵု ဗျူရဝ်ဂရေတ် သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်တုဲ ပအပ်ကဵုအခေါင် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ရ။ မိက်ဂွံလုပ်ကၠောန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်မ္ဂး အာတ်မိက်ကေတ် ပ္ဍဲ Requests for adminship ညိ။

 1. Pages with more than 5000 revisions can be deleted by a steward.
 2. Administrators are able to grant and revoke the account creator, autopatrolled, confirmed, edit filter helper, edit filter manager, event coordinator, extended confirmed, file mover, IP block exempt, mass message sender, new page reviewer, page mover, pending changes reviewer, rollback, template editor, and AutoWikiBrowser access user rights.
 3. interface administrators can edit JavaScript and CSS pages in the MediaWiki namespace.