ဝဳကဳပဳဒဳယာ:Requests for adminship

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Jump to navigation Jump to search

ကုညး မတီကၠိုဟ် ဒ္ဂေတ်ဗက် သၞောဝ်ဝဳကဳမန် ကေုာံ ဂကောံဝဳကဳတအ် မပတှ်ေဖျေဟ်စိုတ်တအ်ဂှ် မလေပ် ဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင်ရ။ နကဵုသၞောတ်မေတာမ္ဂး ကုညးပကင်ရင် မဟွံချဳဓရာင် မဟွံလုပ်ချူ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်တအ်ဂှ် နူနဒဒှ် ညးပကင်ရင်ဂှ် သကလေင်ပလီုပတိတ်ထောအ်ပၠန်ရောင်။

ညးပရင်ကင် ဟေင် ဂွံလုပ်ချူ ပလေဝ်ဒါန် မုက်လိက် ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်ဂွံ ဗီုဂှ် ဟွံသေင်၊ ညးပကင်ရင်တအ်ဂှ် ဒှ်ညးမင်မဲ မုက်လိက်ဝဳကဳဝွံဟေင်ရ။

ညးပကင်ရင် မွဲတၠဂှ် တင်ဂၞင် ဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးတီကၠိုဟ်လဝ်ရောင်။

 • မုက်လိက်တအ်ဂှ် ပ protect ဟွံသေင်မ္ဂး ပ unprotect။
 • မုက်လိက်ဟွံမဲပၟိက်တအ်ဂှ် ဇိုတ်ပလီုထောအ်။
 • ဗီု ကေုာံ ဝှာင် မပတိုန်လဝ်ဂမၠိုင် ဟွံမဲပၟိက်မ္ဂး ဇိုတ်ပလီုထောအ်
 • ကုညးလွပ်တအ်ဂှ် ယဝ်ရဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်မ္ဂး ကၟာတ်ဗလံက်၊ တုဲပၠန် ကလေင်ပံက်ကဵု။
 • ပလေဝ်ဒါန် လိက်interface ကေုာံ မုက်လိက်မစဵုဒၞာလဝ်ဂမၠိုင်

တင်မထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်တအ် ယဝ်ရ မၞးဍိုက်ပေင်မ္ဂး မၞးအာတ်မိက် လုပ်ကၠောန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ဂွံရ။

 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်တၠိင်မုက် ကုပရဝ်ဂျေက်ဝဳကဳဂမၠိုင် ဟွံသေင်။ ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် လုပ်ချူကၠုင်ဒၟံင် အောန်အိုတ် ဂွံ ၃ ဂိတုတုဲ တင်ရန်တၟအ် ပရဝ်ဂျေတ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးသ္ဒးတီကၠိုဟ် ဒုင်လဝ်တဲရောင်။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲမုက်လိက် ဝဳကဳမန်ဂှ် မုက်လိက်ညးလွပ် သ္ဒးနွံလဝ်တုဲ မၞးဒးဒှ် ညးမချူပတိုန်လိက် contributor ပ္ဍဲမုက်လိက်မန်ဏအ်မွဲတၠရောင်။
 • မၞးဂှ် သ္ဒးဒှ် မၞိဟ်မဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုင်သၞောဝ်ပဝ်လသဳဝဳကဳဂမၠိုင်တုဲ လတူလညာတ်ညးတၞဟ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးဒးနွံ ပရေင်ရှ်ေသှ်ေရဴဂဴရောင်။ လညာတ်ဟွံတုပ်ကဵုဇကု တးပါဲထောအ် ညးတၞဟ် ဟွံဂွံရ။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် အောန်အိုတ် ပရေင်ပလေဝ်ဒါန် လၟိဟ်အလန် အောန်အိုတ် ၁၀၀ အလန် မကၠောန်ပလဝ်တုဲ သ္ဒးဒှ်ရောင်။ ပါဲနူဂှ်တုဲ လိက်ပရေင်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးကေင်ချူ ပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဏအ် ၜိုတ်ဒးရးကီုရောင်။
 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကြိုက်တန် မဟွံကြိုက်တန် ကုတာလျိုင် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ဂှ်လေဝ် သ္ဒးကေတ် ပၟိက်ဆန္ဒ နူညးဂမၠိုင်ပၠန်ရောင်။

Request for Adminship (အာတ်မိက် သွက်ဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

DONE
Closed as successful request.
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Htawmonzel[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

I have been working for Mon Wikipedia (incubator) as an admin more then one year. The project is created and I would like to continue working for this project and request for adminship for Mon Wikipedia. (အဲကၠောန်ကၠုင် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နူအခိင် ကာလအစမ်တေအ်ရ။ လၟုဟ်မ္ဂး မုက်လိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဂှ် ကလိဂွံ မုက်လိက်တၞဟ်ခြာမွဲတုဲ မိက်ဂွံ ဆက်ကၠောန်အာ နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။)

Questions (တင်သၟာန်ဂမၠိုင်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support (ထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Without Htawmonzel's effort, Mon Wikipedia not have its domain. So, i unconditional support and suggest to all my colleague to support Htawmonzel.Aue Nai (ဓရီု)
 • Strong support: we need you as admin for this Mon Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ပေင်င် ပိုယ်တအ် နွံပၟိက်မၞး နဒဒှ် ညးပကင်ရင် မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ Borainmonzel (ဓရီု)
 • Strong support: you have done a lot for this project. Thanks for your willingness for this project. ထံက်ဂလာန်ပေင်င်၊ မၞးကၠောန်လဝ်ကဵု သွက်ပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် တၟာဂလိုင်။ တင်ဂုန် ပၟိက်ဆန္ဒ မိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် Ranger-Mon (ဓရီု)
 • Yes, i agree Htawmonzel, to be admin of Mon Wikipedia. ယွံ၊ အဲတုပ်စိုတ်ကဵု ထန်မန်ဇြာ သ္ဂောံဒှ် ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ ArLoka ((ဓရီု)

Oppose (ဒစဵုဒစး)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

DONE
Closed as unsuccessful as early request.
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Aue Nai[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hello! I would like to request for adminiship for Mon Wikipedia. I was a test admin previously at Wp/mnw. As an administrator, I would like to focus to the projects of Mon Wikipedia. Thanks. မ္ၚဵုရအဴ၊ အဲမိက်ဂွံအာတ်မိက်ကေတ်သွက်တာလျိုၚ် ညးပကၚ်ရၚ် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ အဲဂှ် ကိုပ်ကၠာတေံကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ညးပကၚ် ပ္ဍဲအေန်ဂျူဗေဒါမန် (ဝဳကဳမန် ကာလစမ်ၜတ်)ရ။ နဒဒှ် ညးပကၚ်ရၚ်မွဲ အဲမိက်ဂွံစွံအာရီုကဵု လၟေၚ်ကမၠောန် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ တၚ်ဂုဏ်သီုဖအိုတ်ရ။ Aue Nai (ဓရီု)

Questions (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support(မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Strong support, obviously. Without your dedication and hard work this Mon Wikipedia would not have been possible. Thank you and I really appreciate your willingness to work on this project as adminship. (ထံက်ဂလာန် ပေင်င်၊ ဗွဲမကၠးဖ္ဍးရ။ သက်ကု ပရေင်စိုတ်ထတ် ကေုာံ ပရေင်ဂိုတ်ဂစာန် တၠဂုဏ်မ္ဂး မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဏအ် ကတဵုဒှ်ကၠုင်မာန် ဟွံသေင်ရ။ တင်ဂုဏ် ဗွဲမဇၞော်ရ၊ တုဲပၠန် အဲကေတ်ဂုဏ်စရာဲ ဗွဲမဍာံပြ လတူပၟိက်ဆန္ဒ တၠဂုဏ် မိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် နဒဒှ် ညးပကင်ရင်မွဲရ။ Htawmonzel (ဓရီု) ၂၃:၄၇၊ ၁၉ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၁၉ (+0630)
 • Strong support: we need you as admin for this Mon Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ပေင်င် ပိုယ်တအ် နွံပၟိက်မၞး နဒဒှ် ညးပကင်ရင် မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ Borainmonzel (ဓရီု)
 • Strong support: you have done a lot for this project. Thanks for your willingness for this project. ထံက်ဂလာန်ပေင်င်၊ မၞးကၠောန်လဝ်ကဵု သွက်ပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် တၟာဂလိုင်။ တင်ဂုန် ပၟိက်ဆန္ဒ မိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် Ranger-Mon (ဓရီု)
 • Yes, i agree Aue Nai, to be admin of Mon Wikipedia. ယွံ၊ အဲတုပ်စိုတ်ကဵု အဲနာဲ သ္ဂောံဒှ် ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ ArLoka (ဓရီု)

Oppose(စဵုစးဟွံထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

General comments[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Aue Nai (2)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hi, To all My colleges of Wiki, i would like to continue to serve as an adminiship in Mon Wikipedia. As i had been adminiship in Mon incubator, had been Mon Wikipedia administer until to March, 2020, i intent to more in Mon Wikipedia. So, let vote for me to continue my adminiship. မ္ၚဵုရ၊ သ္ကအ်ရဲဝဳကဳတအ်သီုဖအိုတ်၊ အဲ(Aue Nai) မိက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်မွဲကီုရ။ ဗီုအဲကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် ညးကောပ်ကာဲလဒပ်ဝဳကဳမန်ကီု၊ လၟုဟ်ဒှ်မံၚ် ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳမန် စဵုကဵုဂိတု ၃ ကီု တုဲ အဲစိုတ်ထတ်ဇြတ်ဟတ်ပ္ဍဲဝဳကဳရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကဵုဆန္ဒမာဲသွက်အဲဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် ညးကောပ်ကာဲညိ Aue Nai (ဓရီု) ၀၆:၅၄၊ ၂၂ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)

Questions (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support(မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Oh! Thanks For yours time, Aue Nai, unconditional support to you to work as adminship in Mon wiki. We need more the person like you. မ္ၚဵုရ၊ တၚ်ဂုဏ်သွက်အခိၚ်မၞးဗွဲမဂၠိုၚ်ရ အဲနာဲ၊ ထံက်ဂလာန်သီုဟွံမွဲကဵု ပွမဒှ်သၠေဟ်ပၟာရ သွက်မၞးဂွံကၠောန် ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ဂှ်၊ ပိုယ်တအ်နွံပၟိက်ကဵု မၞိဟ်ညံၚ်မၞးတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ ArLoka (ဓရီု) ၀၇:၀၈၊ ၂၄ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)
 • It's great to hear that you are willing to work as an andmin for Mon Wikipedia. We need more people like you in our Mon Wiki. Thanks. ဂွံတီကေတ် နာဲမိက်ဂွံဆက်ကၠောန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ပိုယ်ဂှ် မိပ်စိုတ်ကွေဟ်ရ။ ပိုယ်နွံပၟိက် မၞိဟ်ဗီုနာဲ ဗွဲမဂၠိုင်ဏီရ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်ပိုယ်ဏအ်။ တင်ဂုန် ဗွဲမဇၞော်ရ။Htawmonzel (ဓရီု) ၁၈:၃၀၊ ၂၄ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)
 • I am really appreciate your work for our Mon Wikipedia as admin and of cause I am support your request. Ranger-Mon (ဓရီု) ၁၅:၅၂၊ ၂၅ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)

Oppose(စဵုစးဟွံထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

General comments[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


Request for Bureaucrat Access[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]