ဝဳကဳပဳဒဳယာ:Requests for adminship

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကုညး မတီကၠိုဟ် ဒ္ဂေတ်ဗက် သၞောဝ်ဝဳကဳမန် ကေုာံ ဂကောံဝဳကဳတအ် မပတှ်ေဖျေဟ်စိုတ်တအ်ဂှ် မလေပ် ဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင်ရ။ နကဵုသၞောတ်မေတာမ္ဂး ကုညးပကင်ရင် မဟွံချဳဓရာင် မဟွံလုပ်ချူ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်တအ်ဂှ် နူနဒဒှ် ညးပကင်ရင်ဂှ် သကလေင်ပလီုပတိတ်ထောအ်ပၠန်ရောင်။

ညးပရင်ကင် ဟေင် ဂွံလုပ်ချူ ပလေဝ်ဒါန် မုက်လိက် ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်ဂွံ ဗီုဂှ် ဟွံသေင်၊ ညးပကင်ရင်တအ်ဂှ် ဒှ်ညးမင်မဲ မုက်လိက်ဝဳကဳဝွံဟေင်ရ။

ညးပကင်ရင် မွဲတၠဂှ် တင်ဂၞင် ဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးတီကၠိုဟ်လဝ်ရောင်။

 • မုက်လိက်တအ်ဂှ် ပ protect ဟွံသေင်မ္ဂး ပ unprotect။
 • မုက်လိက်ဟွံမဲပၟိက်တအ်ဂှ် ဇိုတ်ပလီုထောအ်။
 • ဗီု ကေုာံ ဝှာင် မပတိုန်လဝ်ဂမၠိုင် ဟွံမဲပၟိက်မ္ဂး ဇိုတ်ပလီုထောအ်
 • ကုညးလွပ်တအ်ဂှ် ယဝ်ရဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်မ္ဂး ကၟာတ်ဗလံက်၊ တုဲပၠန် ကလေင်ပံက်ကဵု။
 • ပလေဝ်ဒါန် လိက်interface ကေုာံ မုက်လိက်မစဵုဒၞာလဝ်ဂမၠိုင်

တင်မထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်တအ် ယဝ်ရ မၞးဍိုက်ပေင်မ္ဂး မၞးအာတ်မိက် လုပ်ကၠောန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ဂွံရ။

 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်တၠိင်မုက် ကုပရဝ်ဂျေက်ဝဳကဳဂမၠိုင် ဟွံသေင်။ ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် လုပ်ချူကၠုင်ဒၟံင် အောန်အိုတ် ဂွံ ၃ ဂိတုတုဲ တင်ရန်တၟအ် ပရဝ်ဂျေတ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးသ္ဒးတီကၠိုဟ် ဒုင်လဝ်တဲရောင်။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲမုက်လိက် ဝဳကဳမန်ဂှ် မုက်လိက်ညးလွပ် သ္ဒးနွံလဝ်တုဲ မၞးဒးဒှ် ညးမချူပတိုန်လိက် contributor ပ္ဍဲမုက်လိက်မန်ဏအ်မွဲတၠရောင်။
 • မၞးဂှ် သ္ဒးဒှ် မၞိဟ်မဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုင်သၞောဝ်ပဝ်လသဳဝဳကဳဂမၠိုင်တုဲ လတူလညာတ်ညးတၞဟ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးဒးနွံ ပရေင်ရှ်ေသှ်ေရဴဂဴရောင်။ လညာတ်ဟွံတုပ်ကဵုဇကု တးပါဲထောအ် ညးတၞဟ် ဟွံဂွံရ။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် အောန်အိုတ် ပရေင်ပလေဝ်ဒါန် လၟိဟ်အလန် အောန်အိုတ် ၁၀၀ အလန် မကၠောန်ပလဝ်တုဲ သ္ဒးဒှ်ရောင်။ ပါဲနူဂှ်တုဲ လိက်ပရေင်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးကေင်ချူ ပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဏအ် ၜိုတ်ဒးရးကီုရောင်။
 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကြိုက်တန် မဟွံကြိုက်တန် ကုတာလျိုင် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ဂှ်လေဝ် သ္ဒးကေတ် ပၟိက်ဆန္ဒ နူညးဂမၠိုင်ပၠန်ရောင်။

Request for Adminship (အာတ်မိက် သွက်ဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

DONE
Closed as successful request.
အရာမပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ။
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Aue Nai[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hi, I (Aue Nai) would like to carry on to serve as an adminiship in Mon Wikipedia. As i had been adminiship in Mon incubator, had been Mon Wikipedia administer, want to serve it agian. I intent to more contribute in Mon Wikipedia. I now asking to you, to vote for me and allow me to serve as adminiship. မ္ၚဵုရ၊ သ္ကအ်ရဲဝဳကဳတအ်သီုဖအိုတ်၊ အဲ(Aue Nai) မိက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်မွဲကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကဵုဆန္ဒမာဲသွက်အဲဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် ညးကောပ်ကာဲညိ။ Aue Nai (ဓရီု) ၀၉:၂၆၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]

Question (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မ္ၚဵုရကျာ်ကဵုဆန္ဒမာဲမွဲအလန်ပွိုၚ်မွဲစိဂိတုသ္ဂောံဒုၚ်အာယုက်ညးကောပ်ကာဲကျာ်။ မာံခန္တဳဆာန် (ဓရီု) ၁၂:၀၅၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]

တန်တဴကဵု ညးတအ် မကဵုအခေါၚ်ရ။ အောန်အိုတ်(၃) ဂိတု၊ ဂၠိုၚ် စဵုကဵု (၁) သၞာံ။ Aue Nai (ဓရီု) ၁၉:၃၉၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630) ၁၉:၃၈၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]

Support (ထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • ဟိုတ်ရန်တၟအ်သွက်လိက်ပတ်မန်ပိုဲဍိက်တအ်၊ ဂွံဇၞော်မောဝ်တောတက်အာပ္ဍဲအနာဂတ်မာန်ရတုဲ၊ အဲဍိက်ထံက်ဂလာန်မံင်ပေင်ပေင်ရ၊ ဆက်တုဲကေတ်အာတာလျိုင်ပၠန်ညိကျာ်။ သိုက်လွဳ (ဓရီု) ၁၀:၅၅၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]
 • ဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာဗွဲမစိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴညိကျာ်။ မာံခန္တဳဆာန် (ဓရီု) ၁၂:၀၀၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]
 • ရန်တၟအ်သွက်လိခ်ပတ်မန် ဂွံဂမျိုၚ်အာလမျီု ကဝ်တဴကဝ်တန်တေံမာန်တုဲ အဲဍိက်ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရကျာ် ဗညာၜိုပ်ထဝ် (ဓရီု) ၁၂:၁၅၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]
 • I agree and support your request for adminship in Mon Wikipedia. --Htawmonzel (ဓရီု) ၀၁:၄၂၊ ၂၁ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]
 • Support the request. NinjaStrikers «» ၀၉:၄၅၊ ၂၅ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]

Oppose (စဵုစးဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Genearl (ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


တင်ပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲလတူဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ
The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

Request for Interface Admin Access[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

User:Ninjastrikers[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hello! I am a sysop+interface admin from Burmese Wikipedia and Wiktionary. I see the coordinate position (inline,title) of the infobox is duplicated under the map in infobox because of no CSS defined in the theme like Vector/Monobook.css. To fix it and other interface issues, I would like to request temporary interface admin access here. Thank you. NinjaStrikers «» ၀၀:၄၅၊ ၁၉ နဝ်ဝေမ်ဗါ ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]

Question (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support (ထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Oppose (စဵုစးဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Genearl (ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


Request for Bureaucrat Access[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Cooperation
[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Will you make me an administrator or not?, depending on convenience wiki admin I did not ask to be an administrator, but it is relevant to Mon Wikipedia to protect me, has a lot of duties because I love Mon people, but I would like to ask for one yet, I would like to ask for an unlock, allows uploading of files on Mon Wikipedia. Because it is inconvenient when uploading files on Commons the verification is very difficult, there is no freedom. The size of the file itself will be deleted it cannot be argued, Admin will lock the account without delay of course, these problems make us very discouraged to use Wikipedia, I use the internet only with the help of Wikipedia thanks.
--Music writer Dr.Intobesa (talk) ၂၂:၀၁၊ ၂၀ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]
 • Oppose - The admin rights will not unlock the local upload feature. To enable the upload on this wiki, the wiki needs to adopt Exemption Doctrine Policy (EDP) first. After gaining the community consensus, the request should be done on Phabricator. NinjaStrikers «» ၀၉:၅၁၊ ၂၅ မာတ် ၂၀၂၁ (+0630)Reply[ကလေၚ်]