ဝဳကဳပဳဒဳယာ:Requests for adminship

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ကုညး မတီကၠိုဟ် ဒ္ဂေတ်ဗက် သၞောဝ်ဝဳကဳမန် ကေုာံ ဂကောံဝဳကဳတအ် မပတှ်ေဖျေဟ်စိုတ်တအ်ဂှ် မလေပ် ဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင်ရ။ နကဵုသၞောတ်မေတာမ္ဂး ကုညးပကင်ရင် မဟွံချဳဓရာင် မဟွံလုပ်ချူ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်တအ်ဂှ် နူနဒဒှ် ညးပကင်ရင်ဂှ် သကလေင်ပလီုပတိတ်ထောအ်ပၠန်ရောင်။

ညးပရင်ကင် ဟေင် ဂွံလုပ်ချူ ပလေဝ်ဒါန် မုက်လိက် ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်ဂွံ ဗီုဂှ် ဟွံသေင်၊ ညးပကင်ရင်တအ်ဂှ် ဒှ်ညးမင်မဲ မုက်လိက်ဝဳကဳဝွံဟေင်ရ။

ညးပကင်ရင် မွဲတၠဂှ် တင်ဂၞင် ဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးတီကၠိုဟ်လဝ်ရောင်။

 • မုက်လိက်တအ်ဂှ် ပ protect ဟွံသေင်မ္ဂး ပ unprotect။
 • မုက်လိက်ဟွံမဲပၟိက်တအ်ဂှ် ဇိုတ်ပလီုထောအ်။
 • ဗီု ကေုာံ ဝှာင် မပတိုန်လဝ်ဂမၠိုင် ဟွံမဲပၟိက်မ္ဂး ဇိုတ်ပလီုထောအ်
 • ကုညးလွပ်တအ်ဂှ် ယဝ်ရဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်မ္ဂး ကၟာတ်ဗလံက်၊ တုဲပၠန် ကလေင်ပံက်ကဵု။
 • ပလေဝ်ဒါန် လိက်interface ကေုာံ မုက်လိက်မစဵုဒၞာလဝ်ဂမၠိုင်

တင်မထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်တအ် ယဝ်ရ မၞးဍိုက်ပေင်မ္ဂး မၞးအာတ်မိက် လုပ်ကၠောန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ဂွံရ။

 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်တၠိင်မုက် ကုပရဝ်ဂျေက်ဝဳကဳဂမၠိုင် ဟွံသေင်။ ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် လုပ်ချူကၠုင်ဒၟံင် အောန်အိုတ် ဂွံ ၃ ဂိတုတုဲ တင်ရန်တၟအ် ပရဝ်ဂျေတ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးသ္ဒးတီကၠိုဟ် ဒုင်လဝ်တဲရောင်။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲမုက်လိက် ဝဳကဳမန်ဂှ် မုက်လိက်ညးလွပ် သ္ဒးနွံလဝ်တုဲ မၞးဒးဒှ် ညးမချူပတိုန်လိက် contributor ပ္ဍဲမုက်လိက်မန်ဏအ်မွဲတၠရောင်။
 • မၞးဂှ် သ္ဒးဒှ် မၞိဟ်မဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုင်သၞောဝ်ပဝ်လသဳဝဳကဳဂမၠိုင်တုဲ လတူလညာတ်ညးတၞဟ်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးဒးနွံ ပရေင်ရှ်ေသှ်ေရဴဂဴရောင်။ လညာတ်ဟွံတုပ်ကဵုဇကု တးပါဲထောအ် ညးတၞဟ် ဟွံဂွံရ။
 • မၞးဂှ် ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဂှ် အောန်အိုတ် ပရေင်ပလေဝ်ဒါန် လၟိဟ်အလန် အောန်အိုတ် ၁၀၀ အလန် မကၠောန်ပလဝ်တုဲ သ္ဒးဒှ်ရောင်။ ပါဲနူဂှ်တုဲ လိက်ပရေင်ဂမၠိုင်လေဝ် မၞးကေင်ချူ ပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ဝဳကဳမန်ဏအ် ၜိုတ်ဒးရးကီုရောင်။
 • မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကြိုက်တန် မဟွံကြိုက်တန် ကုတာလျိုင် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ဂှ်လေဝ် သ္ဒးကေတ် ပၟိက်ဆန္ဒ နူညးဂမၠိုင်ပၠန်ရောင်။

Request for Adminship (အာတ်မိက် သွက်ဂွံဒှ် ညးပကင်ရင်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

DONE
Closed as successful request.
အရာမပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ။
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Htawmonzel[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

I have been working for Mon Wikipedia (incubator) as an admin more then one year. The project is created and I would like to continue working for this project and request for adminship for Mon Wikipedia. (အဲကၠောန်ကၠုင် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နူအခိင် ကာလအစမ်တေအ်ရ။ လၟုဟ်မ္ဂး မုက်လိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဂှ် ကလိဂွံ မုက်လိက်တၞဟ်ခြာမွဲတုဲ မိက်ဂွံ ဆက်ကၠောန်အာ နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။)

Questions (တင်သၟာန်ဂမၠိုင်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support (ထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Without Htawmonzel's effort, Mon Wikipedia not have its domain. So, i unconditional support and suggest to all my colleague to support Htawmonzel.Aue Nai (ဓရီု)
 • Strong support: we need you as admin for this Mon Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ပေင်င် ပိုယ်တအ် နွံပၟိက်မၞး နဒဒှ် ညးပကင်ရင် မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ Borainmonzel (ဓရီု)
 • Strong support: you have done a lot for this project. Thanks for your willingness for this project. ထံက်ဂလာန်ပေင်င်၊ မၞးကၠောန်လဝ်ကဵု သွက်ပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် တၟာဂလိုင်။ တင်ဂုန် ပၟိက်ဆန္ဒ မိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် Ranger-Mon (ဓရီု)
 • Yes, i agree Htawmonzel, to be admin of Mon Wikipedia. ယွံ၊ အဲတုပ်စိုတ်ကဵု ထန်မန်ဇြာ သ္ဂောံဒှ် ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ ArLoka ((ဓရီု)

ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရ နာဲဗဳထဝ်ဝွံထေက်ကဵုဒှ်ညးမပ္ကၚ်ရၚ်ဝဳကဳဗဳဒဳယာမန်ရ BanyarHongSar (ဓရီု)


Strong support: you have done a lot for this project. Thanks for your willingness for this project. Yes, i agree Htawmonzel, to be admin of Mon Wikipedia ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရ နာဲဗဳထဝ်ဝွံထေက်ကဵုဒှ်ညးမပ္ကၚ်ရၚ်ဝဳကဳဗဳဒဳယာမန်ရ (အံက်သာ Oak Sar) အံက်သာ၊နာဲ

. ထံက်ဂလာန်ပေင်င် ပိုယ်တအ် နွံပၟိက်ကဵုအ္စာဗဳထဝ် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ (လွဳနာဲ Lavee nai)

Yes, I agree Htawmonzel, to be admin of Mon wikipidia. ယြံ အဲတုပ္စိုတ္ ထဝ္မန္ဗ႘ျဇာ ညးမေကာပ္ကာဲ ဝ႘က႘ပ႘ဒ႘ယာမန္ ရအဵ မု ဒိ တာ (ဓရီု) ၂၁:၂၁၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Yes, I agree Bee Htaw Monzel to be admin of Mon Wikipedia. ယွံ အဲနွံပၟိက်ကဵု နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ သွက်ဂွံဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပကၚ်ရၚ် ဝဳကဳဗဳယာမန်မွဲဂှ် ပတှ်ေစှ်ေလဝ်စိုတ်ပေၚ်ၚ်ရအဴ (မာံကြက် Mehm krak)

သွက်အနာဂတ် ဘဝဂကူပိုဲ ဂွံဇၞော်မောဝ်အာ နဒဒှ် ညးအာဂတပၠတရဴမွဲ ဂွံဒှ်ညး ဒုၚ်သ္ပအစာံ သွက်သၟတ် တံတုဲ အ္စာ ဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာ လျိုၚ်ဝန်ဂှ်ပၠန်ညိ အ္စာ Mehm Pakao (ဓရီု) ၁၅:၁၃၊ ၁၂ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)


သွက်ဂွံဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပကင်ရင် ဝဳကဳဗဳယာမန်မွဲဟီုမ္ဂးဂှ် ပဍဲကဵုအဲဏအ် နကဵုဆန္ဒ ပမိက်ပူဂဵုဟီုတ်ှေ သွက်ကောပိုယ်ဟီုဂှ် ပတ်ှေစ်ှေလဝ်စိုတ် ၁၀၀%ပေင်ပေင်ရ ဆက်ကေတ်အာ တာလျိုင်ညိဂှ် မိက်ဂွံကဵုဏာ ဇြဟတ်ပေင်ပေင်ရ။Mehm Banyar phyo (ဓရီု) ၂၃:၀၇၊ ၁၆ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

သွက်လိက်ပတ်မန်ဂွံတန်တဴအာလတူဂၠးတိမာန်ဂှ် ညးမကောပ်ကာဲမံၚ်ပရေၚ်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ထံက်မံၚ်ဂလာန်၁၀၀%ပေၚ်ပေၚ်ရ။ 69.160.29.74 ၀၆:၄၈၊ ၁၇ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Oppose (ဒစဵုဒစး)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


တင်ပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲလတူဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ
The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

NOT DONE
Closed as unsuccessful as early request.
အရာမပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ။
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Aue Nai[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hello! I would like to request for adminiship for Mon Wikipedia. I was a test admin previously at Wp/mnw. As an administrator, I would like to focus to the projects of Mon Wikipedia. Thanks. မ္ၚဵုရအဴ၊ အဲမိက်ဂွံအာတ်မိက်ကေတ်သွက်တာလျိုၚ် ညးပကၚ်ရၚ် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ အဲဂှ် ကိုပ်ကၠာတေံကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ညးပကၚ် ပ္ဍဲအေန်ဂျူဗေဒါမန် (ဝဳကဳမန် ကာလစမ်ၜတ်)ရ။ နဒဒှ် ညးပကၚ်ရၚ်မွဲ အဲမိက်ဂွံစွံအာရီုကဵု လၟေၚ်ကမၠောန် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ တၚ်ဂုဏ်သီုဖအိုတ်ရ။ Aue Nai (ဓရီု)

Questions (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support(မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Strong support, obviously. Without your dedication and hard work this Mon Wikipedia would not have been possible. Thank you and I really appreciate your willingness to work on this project as adminship. (ထံက်ဂလာန် ပေင်င်၊ ဗွဲမကၠးဖ္ဍးရ။ သက်ကု ပရေင်စိုတ်ထတ် ကေုာံ ပရေင်ဂိုတ်ဂစာန် တၠဂုဏ်မ္ဂး မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဏအ် ကတဵုဒှ်ကၠုင်မာန် ဟွံသေင်ရ။ တင်ဂုဏ် ဗွဲမဇၞော်ရ၊ တုဲပၠန် အဲကေတ်ဂုဏ်စရာဲ ဗွဲမဍာံပြ လတူပၟိက်ဆန္ဒ တၠဂုဏ် မိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် နဒဒှ် ညးပကင်ရင်မွဲရ။ Htawmonzel (ဓရီု) ၂၃:၄၇၊ ၁၉ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၁၉ (+0630)
 • Strong support: we need you as admin for this Mon Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ပေင်င် ပိုယ်တအ် နွံပၟိက်မၞး နဒဒှ် ညးပကင်ရင် မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ။ Borainmonzel (ဓရီု)
 • Strong support: you have done a lot for this project. Thanks for your willingness for this project. ထံက်ဂလာန်ပေင်င်၊ မၞးကၠောန်လဝ်ကဵု သွက်ပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် တၟာဂလိုင်။ တင်ဂုန် ပၟိက်ဆန္ဒ မိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် Ranger-Mon (ဓရီု)
 • Yes, i agree Aue Nai, to be admin of Mon Wikipedia. ယွံ၊ အဲတုပ်စိုတ်ကဵု အဲနာဲ သ္ဂောံဒှ် ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ရ ArLoka (ဓရီု)
 • Strong support: We strongly support and need you as admin for this Mon Wikipedia project. We appreciated your effort and grateful to have you as an admin. . ထံက်ဂလာန်ပေင်င်၊ ထံက်ဏာဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရ။ ပိုဲ နွံပၟိက်မၞး နဒဒှ်ညးမပကရၚ် မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဏအ်ရ။ ပိုဲ စွံၚုဟ်မးဒးဂၞပ်စိုတ် လတူမၞး မရေၚ်တၠုၚ်လွဳပရာလဝ်တုဲ မၞးနဒဒှ် ညးပကၚ်ရၚ်မွဲဂှ် ပိုဲ အိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်တဴစိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ Ranger-Monbeeree (ဓရီု). အာစာ ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်ပၠန်ညိအဴ ထံက်မံၚ်ဂလာ်ပေၚ်ၚ်ရအာစာ

Oppose(စဵုစးဟွံထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

General comments[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


တင်ပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲလတူဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ
The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

NOT DONE
Closed as unsuccessful as early request.
အရာမပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ။
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Aue Nai (2)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hi, To all My colleges of Wiki, i would like to continue to serve as an adminiship in Mon Wikipedia. As i had been adminiship in Mon incubator, had been Mon Wikipedia administer until to March, 2020, i intent to more in Mon Wikipedia. So, let vote for me to continue my adminiship. မ္ၚဵုရ၊ သ္ကအ်ရဲဝဳကဳတအ်သီုဖအိုတ်၊ အဲ(Aue Nai) မိက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်မွဲကီုရ။ ဗီုအဲကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် ညးကောပ်ကာဲလဒပ်ဝဳကဳမန်ကီု၊ လၟုဟ်ဒှ်မံၚ် ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳမန် စဵုကဵုဂိတု ၃ ကီု တုဲ အဲစိုတ်ထတ်ဇြတ်ဟတ်ပ္ဍဲဝဳကဳရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကဵုဆန္ဒမာဲသွက်အဲဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် ညးကောပ်ကာဲညိ Aue Nai (ဓရီု) ၀၆:၅၄၊ ၂၂ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)

Questions (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support(မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Oh! Thanks For yours time, Aue Nai, unconditional support to you to work as adminship in Mon wiki. We need more the person like you. မ္ၚဵုရ၊ တၚ်ဂုဏ်သွက်အခိၚ်မၞးဗွဲမဂၠိုၚ်ရ အဲနာဲ၊ ထံက်ဂလာန်သီုဟွံမွဲကဵု ပွမဒှ်သၠေဟ်ပၟာရ သွက်မၞးဂွံကၠောန် ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ဂှ်၊ ပိုယ်တအ်နွံပၟိက်ကဵု မၞိဟ်ညံၚ်မၞးတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ ArLoka (ဓရီု) ၀၇:၀၈၊ ၂၄ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)
 • It's great to hear that you are willing to work as an andmin for Mon Wikipedia. We need more people like you in our Mon Wiki. Thanks. ဂွံတီကေတ် နာဲမိက်ဂွံဆက်ကၠောန် နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ပ္ဍဲဝဳကဳမန်ပိုယ်ဂှ် မိပ်စိုတ်ကွေဟ်ရ။ ပိုယ်နွံပၟိက် မၞိဟ်ဗီုနာဲ ဗွဲမဂၠိုင်ဏီရ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမန်ပိုယ်ဏအ်။ တင်ဂုန် ဗွဲမဇၞော်ရ။Htawmonzel (ဓရီု) ၁၈:၃၀၊ ၂၄ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)
 • I am really appreciate your work for our Mon Wikipedia as admin and of cause I am support your request. Ranger-Mon (ဓရီု) ၁၅:၅၂၊ ၂၅ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)
 • Why not Aue Nai,we need a person like you in our Mon Wikipedia and you have my full agreement. ၁၅:၁၉၊ ၂၆ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)Borainmonzel (ဓရီု) ၁၅:၁၉၊ ၂၆ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)
 • Yes, me too, agree you as admin for Mon Wikipedia. ၀၁:၂၂၊ ၂၇ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)Mehmrasamon (ဓရီု)

Oppose(စဵုစးဟွံထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

General comments[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Comment Your request for renewal is too soon as your adminship will expire on 13 March 2020. You should make a new request about one week before the expiry (on first week of March 2020). NinjaStrikers «» ၁၆:၅၄၊ ၂၈ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ (+0630)

တင်ပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲလတူဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ
The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.
DONE
Closed as successful request.
အရာမပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ။
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Aue Nai[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hi, At first, i (Aue Nai) would like to continue to serve as an adminiship in Mon Wikipedia. As i had been adminiship in Mon incubator, had been Mon Wikipedia administer, i want to do it agian. I intent to more contribute in Mon Wikipedia. I asking to you , to vote for me and allow me to serve as adminiship. မ္ၚဵုရ၊ သ္ကအ်ရဲဝဳကဳတအ်သီုဖအိုတ်၊ အဲ(Aue Nai) မိက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်မွဲကီုရ။ ဗီုအဲကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် ညးကောပ်ကာဲလဒပ်ဝဳကဳမန်ကီု၊ လၟုဟ်ဒှ်မံၚ် ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳမန် စဵုကဵုဂိတု ၃ ကီု တုဲ အဲစိုတ်ထတ်ဇြတ်ဟတ်ပ္ဍဲဝဳကဳရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကဵုဆန္ဒမာဲသွက်အဲဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် ညးကောပ်ကာဲညိ Aue Nai (ဓရီု) ၁၇:၀၅၊ ၃ မာတ် ၂၀၂၀ (+0630)

Questions (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support(မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • Yes, you gets full support from me. I hope you will get longer admission this time. ယွံ အဲထံက်ဂလာန်ပေင်င်ရ။ အဲစၟဳကေတ် အလန်ဏအ် တၠဂုန် ကလိဂွံ အခိင်အခေါင်မလုပ်ကေတ်လျိုင် ညးပကင်ရင် လအ်ညိရောင်။ Htawmonzel (ဓရီု) ၁၃:၂၀၊ ၄ မာတ် ၂၀၂၀ (+0630)
 • Strong support: We strongly support and need you as admin for this Mon Wikipedia project. We appreciated your effort and grateful to have you as an admin. . ထံက်ဂလာန်ပေင်င်၊ ထံက်ဏာဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရ။ ပိုဲ နွံပၟိက်မၞး နဒဒှ်ညးမပကရၚ် မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဏအ်ရ။ ပိုဲ စွံၚုဟ်မးဒးဂၞပ်စိုတ် လတူမၞး မရေၚ်တၠုၚ်လွဳပရာလဝ်တုဲ မၞးနဒဒှ် ညးပကၚ်ရၚ်မွဲဂှ် ပိုဲ အိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်တဴစိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ Ranger-Monbeeree (ဓရီု)--Monbeeree (ဓရီု) ၁၈:၃၂၊ ၁၇ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၀ (+0630)
 • Thanks for your intention to be adminship in Mon Wiki project. Un-conditionally support on your tasks. So, I voted "support"

တၚ်ဂုဏ်သွက်ရန်တၟံမိက်ဂွံဒှ်ရ။ သြဝ်ဆက်ကၠောန်အာညိ။ နဒဒှ်ဖိုလ်သွက်ညးဂမၠိုၚ်ArLoka (ဓရီု) ၁၆:၁၁၊ ၄ မာတ် ၂၀၂၀ (+0630

Oppose(စဵုစးဟွံထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Discussion( ပရေၚ်သဳကၠဳဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


တင်ပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲလတူဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ
The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.
DONE
Closed as successful request.
အရာမပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ။
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Aue Nai[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hi, I (Aue Nai) would like to carry on to serve as an adminiship in Mon Wikipedia. As i had been adminiship in Mon incubator, had been Mon Wikipedia administer, want to serve it agian. I intent to more contribute in Mon Wikipedia. I now asking to you, to vote for me and allow me to serve as adminiship. မ္ၚဵုရ၊ သ္ကအ်ရဲဝဳကဳတအ်သီုဖအိုတ်၊ အဲ(Aue Nai) မိက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ပ္ဍဲဝဳကဳမန်မွဲကီုရ။ ဗီုအဲကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် ညးကောပ်ကာဲလဒပ်ဝဳကဳမန်ကီု၊ လၟုဟ်ဒှ်မံၚ် ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳမန် စဵုကဵုဂိတု ၃ ကီု တုဲ အဲစိုတ်ထတ်ဇြတ်ဟတ်ပ္ဍဲဝဳကဳရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကဵုဆန္ဒမာဲသွက်အဲဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် ညးကောပ်ကာဲညိ Aue Nai (ဓရီု) ၁၄:၅၄၊ ၂ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Questions (တၚ်သၟာန်ဂမၠိုၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Support (မထံက်ကဵုဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

We strongly support you as admin for this Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်။ ဆက်လွဳပရာအာ ညိဂှ် ကဵုဇြဟတ်ပေၚ်ၚ်ရအဴ။ --Monbeeree (ဓရီု) ၁၉:၄၄၊ ၂ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
Dear Aue Nai, I would like to say thanks to you that you are willing to work for Mon Wikipedia. Of cause, you continually have to be an admin in Mon Wikipedia. မ္ၚဵု ဗွဲမအဲပရဲရ တၠဂုန်အဲနာဲ၊ နကဵုအဲဍိက် မိက်ဂွံဟီုဂလာန် တင်ဂုန် လတူတၠဂုန် ဗွဲမဇၞော်ကဵု ဒြဟတ် ဟိုတ်သ္မိက်ပၟိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ သွက်ဝဳကဳပဳဒဳယာ နဒဒှ် ညးကောပ်ကာဲမွဲတၠရ။ တၠဂုန် သ္ဒးဆက်ဒှ် ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ပိုယ်တွဵုရဒှ်။ --Htawmonzel (ဓရီု) ၀၁:၀၄၊ ၃ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
We strongly support you as admin for this Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်။ ဆက်လွဳပရာအာ ညိဂှ် ကဵုဇြဟတ်ပေၚ်ၚ်ရကောကျာ်။ BanyarHongSar (ဓရီု) ၁၉:၀၇၊ ၃ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
We strongly support you as admin for this Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ကီုရကျာ်။ ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်ညးကောပ်ကာဲပၠန်ညိဂှ်။ ဒေံမိက်ဂွံကဵုဇြဟတ်ကီုရကျာ်။မာံခန္တဳဆာန် (ဓရီု) ၂၂:၄၀၊ ၃ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
We strongly support you as admin for this Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်၊ ဗွဲကၠာအိုတ်ဂှ်တှ်ေ မိပ်စိုတ်ဒးတၚ်ဂုန်ကဵုတၠဂုဏ်ဗွဲမလောန်ရ၊ ဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာနဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳပဳဒဳယာအဆက်ဆက်ညိအဴ။ဝိညာဏ်ထဝ် ၂၂:၅၉၊ ၃ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
We strongly support you as admin for this Wikipedia. ထံက်ဂလာန်ဗွဲမမိပ်မြဟ်စိုတ်၊ လိက်ပတ်မန်သ္ဂောံဂွံတောတက်ဆက်လွဳပရာအာလၟိုန်ညိ အဲဍိက်ကဵုဇြဟတ်ပေင်ပေင်ရကျာ်။သိုက်လွဳ ဟံသာဝတဳ (ဓရီု) ၂၃:၀၄၊ ၃ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်လဝ် တဳလပိုန် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဂှ် မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရကျာ်၊ ညံၚ်ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်မွဲလှ်ေပၠန်ဂှ် ထံက်မံၚ်ဂလာန်လၟိုန်ရကျာ်။ --Ramonnya Jay (ဓရီု) ၁၈:၁၆၊ ၅ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Oppose (စဵုစးဟွံထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Discussion(ပရေင်သဳကၠဳဂမၠိုင်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


တင်ပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲလတူဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ
The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

DONE
Closed as successful request.
အရာမပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ။
The following discussion is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

User:Htawmonzel[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Dear friends, my adminship for Mon Wikipedia will be expired on 11. December 2020. I ask for support from you to extend my adminship. ယွံမိတ်သဟာဲတအ် အခိင်ကာလ နဒဒှ်မၞိဟ်ပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်အဲဂှ် ကြက်အိုတ် ပ္ဍဲကဵု ၁၁ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၀၂၀။ အဲအာတ်မိက် အထံက်ဂလာန် နူမိတ်သဟာဲတအ် သွက်ဂွံဇလိင်အာယုက် ညးပကင်ရင်အဲ။ ယဝ်ရ မိက်ဂွံထံက်ဂလာန်မ္ဂး သၟဝ် "အထံက်ဂလာန်ဂှ် ချူစုတ် လညာတ်ဇကုညိ။ ယဝ်ရ ဒစဵုဒစးမ္ဂး သၟဝ် ဒစဵုဒစးဂှ် ချူစုတ်ဟိုတ်ဇကုမဂွံဒစဵုဒစးတုဲ နွံဂလာန်သမာန်မ္ဂးလေဝ် သၟာန်ဂွံကီုရ။ --Htawmonzel (ဓရီု) ၀၀:၅၉၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Questions (တင်သၟာန်ဂမၠိုင်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရုဲစှ်မွဲအလန်တှ်ေ ဂွံဒှ်ညးကောပ်ကာဲပွိုင်မွဲစိဂိတုရောအ္စာ မာံခန္တဳဆာန် (ဓရီု) ၁၈:၄၈၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

မာံခန္တဳဆာန် အဲလေဝ် ဟွံတီကၠးကၠးကီု။ ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ညးကဵု ပွိုင်ပိဂိတု၊ တုဲဂှ် ညးကဵု ပွိုင်မွဲသၞာံ၊ လၟုဟ် ပွိုင်မွဲသၞာံဂှ်အိုတ်။ အဲထေင် ညးတအ် ဆက်ကဵု မွဲသၞာံ မွဲအလန် ဒှ်မာန်ရ။ --Htawmonzel (ဓရီု) ၁၉:၄၉၊ ၁၂ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
Htawmonzel ယွံ အဲလေဝ်မိက်သၟာန်မွဲကီု ညးမပါ်ပရအ်မံင်ကဵုတာလျိုင်သွက်ဂွံကောပ်ကာဲဝဳကဳမန်ဏအ် စှ်ေကၠုင်နူလဵုလဴကဵုကီုညိကော။ သိုက်လွဳ ဟံသာဝတဳ (ဓရီု) ၁၅:၂၃၊ ၁၅ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
သိုက်လွဳ ဟံသာဝတဳ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဂကောံဗျူရဝ်ဂရေက် နွံမွဲ။ ဒးအာတ်ကေတ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဗျူရဝ်ဂရေတ် [[၁]]။ ညးတအ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ညးလဵု ကဵု အခေါင်ပကင်ရင်။ ညးရံင် ပရေင်ချဳဓရာင်ဇကု ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာတုဲ ညးတအ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ်။--Htawmonzel (ဓရီု) ၀၄:၀၅၊ ၁၆ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)


အကံက်အဲဏအ် ဒးဒုင်ဇိုတ်ပလီုထောံလဝ်ရ အလန်က္လာတေံ လုပ်ဂွံတုဲတုဲမံင်ရ မုဟိုတ်သာ်လဵုဂှ် ဒးဒုင်ဇိုတ်ထောံလဝ်ရော လ္ပာ် ပရေင် wikipedia ဏအ် ဟိုတ်နူဟွံစီစောန် ဟွံက္လိဟ်လဝ်တုဲ ဒှ်မံင်သံသဖိုဟ်ရ ၂၃:၁၈၊ ၁၆ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Support(အထံက်ဂလာန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • ယွံ အဲထံက်ဂလာန်ကဵုအာစာနာဲဗဳထဝ်ကဵုဂွံကောပ်ကာဲအာဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ပိုယ်မာန်ပၠန်ညိဗွဲမအဲပရဲရအဴနာဲဗၠေဝ် အပါ (ဓရီု) ၀၀:၂၆၊ ၁၃ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
 • ထံက်ဂလာန်ပေင်ပေင်ရ၊ သွက်ဂွံဒှ်အာညးကောပ်ကာဲပၠန်ဂှ်နာဲဗဳထဝ်ဆက်ကေတ်အာတာလျိုင်ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳပၠန်ညိအဴ။ သိုက်လွဳ ဟံသာဝတဳ (ဓရီု) ၀၁:၂၂၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
 • ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရနာဲဗဳထဝ် ဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်ကေတ်အာတာလျိုၚ်နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳဗဳဒဳယာမန်ပၠန်ညိအဴ BanyarHongSar (ဓရီု)
 • Without Htawmonzel's effort, Mon Wikipedia not have its domain. So, i unconditional support and suggest to all my colleague to support Htawmonzel. ထံက်ဂလာန်လ္တူနာဲဗဳထဝ် ပေၚ်ၚ်ရတၞဟ်နယိုက်ဂၠေၚ်ညးကောပ်ကာဲ သ္ဂောံသၠုၚ်ပတိုန်ကဆံၚ် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်။ Aue Nai (ဓရီု) ၁၄:၃၇၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
 • Without Htawmonzel's effort, Mon Wikipedia not have its domain. So, i unconditional support and suggest to all my colleague to support Htawmonze. ထံက်ဂလာန်လ္တူနာဲဗဳထဝ် ပေင်င်ကီုရအဴ ဆက်ကေတ်အာတာလျိုင်ညးကောပ်ကာဲပၠန်ညိဂှ်မိက်ဂွံထံက်ဂလာန်ရအဴ။ မာံခန္တဳဆာန် (ဓရီု) ၁၈:၂၇၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
 • အဲထံက်ဂလာန်ကဵုအ္စာနာဲဗဳထဝ် ပေင်င်ကီုရအဴ ဆက်ကေတ်အာတာလျိုင်ညးကောပ်ကာဲပၠန်ညိဂှ်မိက်ဂွံထံက်ဂလာန်ရအဴ Aie Hong Sar 1 (ဓရီု) ၂၀:၂၈၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
 • ထံက်ဂလာန်ကဵု နာဲဗဳထဝ် ပေၚ်ၚ်ရအဴ။ Strongly support the effort of Htawmonzel to be continues as adminship in Mon Wiki. — Preceding unsigned comment added by Monbeeree (talkcontribs)
 • Yes, I agree Htawmonzel,to be admin of Mon wikipidia. ယွံ အဲ ထံက်ဂလာန် ဗဳထဝ်မန်ဇြာ. ညးမကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ရအဴ မု ဒိ တာ (ဓရီု) ၂၁:၄၀၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)
 • Yes, I agree Htawmonzel,to be admin of Mon wikipidia. ယွံ အဲထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရ သွက်အ္စာနာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ သွက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာတာလျိုၚ် နဒဒှ်ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် မွဲရအဴ (မာံကြက် Mehm Krak) — Preceding unsigned comment added by Mehmkrak (talkcontribs)
 • Yes, i agree Htawmonzel, to be admin of Mon Wikipedia

ယွံ အဲ ထံက်ဂလာန် အ္စာကၞေဟ်မန် ဗဳထဝ်မန်ဇြာ. ညးမကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ရအဴ (အံက်သာ တံၚ်ပရၚ်) 136.228.172.241 ၂၂:၅၉၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

 • ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ပေၚ်ရ၊ သွက်နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ဂွံဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳပဳဒဳယာပၠန်ဂှ် နွံဗၟိက်တုဲ ထေက်ကြိုက်ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်ဂှ် ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ပေၚ်ရ။ ဝိညာဏ်ထဝ် ၂၃:၅၇၊ ၁၁ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

ယွံ အဲ ထံက်ဂလာန်ရအဴ အ္စာနာဲဗဳထဝ် ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ် ညးကောပ်ကာဲဝဳကဳပဳဒဳယာပၠန်ညိ။(မၚ်ဗၠာဲ လအီမန်) ၆:33၊ ၁၃ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630) (တၚ်ဂုဏ်ရအ္စာ ဆက်တုဲကၠောန်အာညိအ္စာ Lawiong (ဓရီု) ၂၁:၄၆၊ ၁၄ နဝ်ဝေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Oppose(ဒစဵုဒစး)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Discussion(ပရေင်ချပ်ဂၞန်)[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


တင်ပတိုန်ထ္ၜး ဗွဲလတူဝွံ ကၟာတ်လဝ်ရ။ ပဂုန်တုဲ လ္ပပချဳ တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ညိ
The discussion above is closed. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page. No further edits should be made to this discussion.

Request for Bureaucrat Access[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

I support him with 100% .