သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ရုၚ်ရာမညနိကာယ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဝွံ သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုရုၚ်လၟေၚ် (၄) သက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ ၊ ဂိတုဇှ်ေ (၈) မံက် ဌာန်ဂအုပ်ရုၚ် ကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်မတ်မလီု။

 • တၚ်စၟတ် ခန်(၈) ဂှ် ထပ်ဖျေံလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ် (၂၂) သက္ကရာဇ် (၁၃၈၂) ၊ဂိတုစဲ (၈) မံက် ဌာန်ဂအုပ်ရုၚ် ကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်မတ်မလီု။

ခန် (၁) တၚ်ရန်တၟံ ရုၚ်ရာမညနိကာယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၞဟ်နသ္ဂောံရေင်တၠုင်သဇိုင်ဝန် သင်ရာမညနိကာယ ဗွဲမဗဗွဲထေက်ကြိုက်
 2. တၞဟ်နသ္ဂောံဒှ်အထံက်ပခိုင်ကမၠောန် ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ ကေုာံ ဂကောံရာမညနိကာယပရိယတ္တိ သီုကဵုဂကောံလစှ်ေ မဆေင်စပ်ကဵုဂကောံ (ၜါဂကောံ မသ္ဂးဗွဲလ္တူ)တံဂှ် ဗွဲမဗဗွဲထေက်ကြိုက်
 3. တၞဟ်နသ္ဂောံဒှ်ဌာနကမၠောန်ကုသင်ရာမညနိကာယဘုံသၟဝ်၊ ဘုံလဒေါဝ် (အာယုက် ၂၀-၄၀/ ၄၁-၆၀)။
 4. တၞဟ်နသ္ဂောံဖျေံလၟာ်လဂံါဇၟောဝ်ခေတ် ဂွံၜေတ်တိုန်ပရေင်ဆက်စၠောံ အပ္ဍဲဍုင်-မ္ၚးဍုင်။

ခန် (၂) တဆိပ်ရုၚ်ရာမညနိကာယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၂/က။ တဆိပ်ရုၚ်ဝွံ မၞုံဗၞဳအဝန်မခၞံရ။

၂/ခ။ တဆိပ်ရုၚ်ဝွံ လဒေါဝ်ဗၞဳအဝန်မခၞံဂှ် မၞုံပစ္စယ် (၂၄) ရ။

၂/ဂ။ တဆိပ်ရုၚ်ဝွံ မအက္ခရ်လ္ပာ်လ္တူဂှ် ဒှ်ယၟုဘာသာမန် "ရုၚ်ရာမညနိကာယ" ရ။

၂/ဃ။ တဆိပ်ရုၚ်ဝွံ မအက္ခရ်လ္ပာ်သၟဝ်ဂှ် ဒှ်ယၟုဘာသာအၚ်္ဂလိက် "Ramanna Nikaya Office" ရ။

၂/ၚ။ တဆိပ်ရုၚ်ဝွံ လ္ပာ်တဲပဲါဂှ် ဒှ်သက္ကရာဇ်ဍုၚ် (ဝါ) ကောဇာသက္ကရာဇ်ရ။

၂/စ။ တဆိပ်ရုၚ်ဝွံ လ္ပာ်တဲပုၚ်ဂှ် ဒှ်သက္ကရာဇ်သာသနာရ။

ခန် (၃) ဗီုပြၚ်ဒက်ပတန် ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်ရာမညနိကာယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၃/က။ ဂအုပ်ရုင် ဒု-ဂအုပ်ရုင်

၃/ခ။ ညစၟဳစၟတ်လိက်ရုင် - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ဂ။ ညးဖန်ဇန်လၟေင်ကောံဓရီု ကေုာံ သ္ကိုပ်အသေအဟာန် - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ဃ။ ညးရေင်တၠုင်တၞးလိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ကေုာံ တက်ဗီုစၟတ်သမ္တီ - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ၚ။ ညးဆက်ဆောံစပ်ကဵုကမၠောန်ရုင် အပ္ဍဲဍုင်-မ္ၚးဍုင် - စဵုကဵု (၅) ဇကု

၃/စ။ ညးစၟတ်သမ္တီ သီဂိုင်ထိင်ဒဝ်ကပေါတ် ကြိယာနာနာ - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ဆ။ ညးချူစၟတ်သမ္တီ တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီု - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ဇ။ ညးဂိုင်သြန်ရုင် - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ဇျှ။ ညးစၟတ်စရင် - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ည။ ညးလၟိင်ပရိုင် - စဵုကဵု (၃) ဇကု

၃/ဋ။ ကောန်ရုၚ်ဂမၠိုၚ် (ဍိုက်ပေၚ်ကဵုလက္ချဏ်ခန်(၄) တုဲ ဟွံဂွံဆောတ်ယောၚ်အာနူပိုဒ်မွဲမွဲ ပ္ဍဲခန်(၅)။

ခန် (၄) အၚ်္ဂလက္ချဏ်ကောန်ရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၄/က။ ခမဳသၚ်မန်လေဝ် သ္ဒးဒှ်

၄/ခ။ ကောန်သၚ်ရာမညလေဝ် သ္ဒးဒှ်

၄/ဂ။ သ္ဒဗှ် ချူ လိက်မန် လေဝ် သ္ဒးဒှ်

၄/ဃ။ ခမဳနူအာယုက်အကြာ (၂၀) ကဵု (၆၀) လေဝ် သ္ဒးဒှ်။

၄/ၚ။ အလဵုဇကုခမဳဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲတၞးလိက် (Form) လုပ်ကောန်ရုၚ်လေဝ် သ္ဒးဒှ်။

ခန် (၅) အၚ်္ဂလက္ချဏ် တိတ်၊ဇူ၊ ဒေါအ် နူကောန်ရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၅/က။ နအလဵုဇကု နုက်တိတ်နူကောန်ရုၚ်ကီု

၅/ခ။ အာယုက်ပေၚ်အာ (၆၀) သၞာံတုဲကီု

၅/ဂ။ သီုဟွံကဵုဆန်မွဲသာ် ဟွံတိုန်စိုပ်ကောံဓရီု လၟေၚ်ဂိတု ပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲသၞာံ ပေၚ်အာ (၆) ဝါကီု။

၅/ၚ။ ပွကောန်ရုၚ်ဂှ် မလေပ်သ္ပကဵုအန္တရာယ် (ဂုဏ်စရာဲ) ရုၚ် ယဝ်သဒှ်အာမ္ဂး ကောန်ရုၚ်ဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၆၀%) တုပ်စိုတ်မ္ဂး သ္ဒးဒုၚ်နုက်တိတ်နူကောန်ရုၚ်ကီု။

ခန် (၆) ကောံဓရီုရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၆/က။ ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ - ဇၟာပ်ဂိတုပသာ် (၈) မံက်

၆/ခ။ ကောံဓရီုလၟေၚ်သၞာံ - ဇၟာပ်တ္ၚဲသဳ (၈) မံက်

၆/ဂ ။ကောံဓရီုရုဲစှ်ဂအုပ်ရုၚ်၊ညးတာလျိုၚ်ရုၚ် ၜါသၞာံမွဲဝါ၊ ကောံပ္ဍဲဂိတုပသာ် (၈) မံက်

၆/ဃ ။ကောံဓရီုကာမံက်တိုန် ကောန်ရုၚ်တုပ်စိုတ်ကီု (ဝါ) ဂအုပ်ရုၚ်ကဵုစၞောန်ကီု။

ခန် (၇) ဗီုပြၚ်ရုဲစှ် ဂအုပ်ရုၚ် ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၇/က။ ရုဲစှ်ဂအုပ်ရုၚ်

 • ၇/က/က။ ရုဲစှ်ဂအုပ်ရုၚ် နကဵုဇြေဟ်လိက်မာဲလေဝ်ကဵုဒှ်
 • ၇/က/ခ ။ကောန်ရုၚ်ဂမၠိုၚ်တုပ်စိုတ် ခါန်ကၞက်ပတိုန်လေဝ်ကဵုဒှ်
 • ၇/က/ဂ။ ဂအုပ်ရုၚ်ဝွံ ဗၞတ်ပိအဆက်ဟေၚ် ဒုၚ်ရုဲစှ်မာန်။

၇/ခ။ ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်ဂမၠိုၚ် (သ္အာၚ်နူဂအုပ်ရုၚ်)

 • ၇/ခ/က။ နကဵုအလဵုဂအုပ်ရုၚ်ဟေၚ် ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်မာန်
 • ၇/ခ/ခ။ ဂအုပ်ရုၚ်ကဵုအခေါၚ် ညးဂလိုၚ်ဘိုၚ်ရုဲစှ်ကဵုလေဝ်မာန်

ခန် (၈) အခေါၚ်ညးရုဲစှ် ဂအုပ်ရုၚ်၊ အခေါၚ်ဒုၚ်ရုဲစှ် ဒဒှ်ဂအုပ်ရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၈/က။ ဇၟာပ်ကောန်ရုၚ် နွံအခေါၚ်ရုဲစှ်ဂအုပ်ရုၚ်မာန်။

 • တၚ်စၟတ် - လဂွံကဵုခန်(၅) ကောန်ရုၚ်တိတ်၊ဇူ၊ဒေါအ်လဝ်တံဂှ် အခေါၚ်ရုဲစှ်ဟွံမွဲ)

၈/ခ။ ဒှ်လဝ်ကောန်ရုၚ်ပေၚ်မွဲသၞာံတုဲမ္ဂး၊ နွံအခေါၚ် ဒုၚ်ရုဲစှ် ဒဒှ်ဂအုပ်ရုၚ်မာန်

 • တၚ်စၟတ်- ကောန်ရုၚ်ပေၚ်သၞာံကီုလေဝ် တန်တဴကဵုညးတာလျိုၚ်ဖန်ဇန်ဆန္ဒမာဲတံသ္ၚီဂၠိပ်တုဲ ကဵုအခေါၚ် ဟွံကဵုအခေါၚ်ရ။

ခန် (၉) ဗီုပြၚ်သ္ဒကဵုဆန် (ဟိုတ်တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုဟွံမာန် သ္ဒးဂရၚ်ပတီ)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၉/က။ နကဵုတၞးလိက် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်နၚ်ကီု

၉/ခ။ နကဵု Email (ဝါ) ဆက်စၠောံ Online မွဲမွဲဂကူကီု

၉/ဂ။ ဆက်စၠောံနကဵုဖုၚ်ကီု

၉/ဃ။ နကဵုညးမွဲကဆံၚ်ကီု

ခန် (၁၀) သြန်ဂအုံရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၀/က။ သြန်မကလိဂွံနူညးတၠဒါန်

၁၀/ခ။ သြန်မကလိဂွံနူဘုံလ္တူ (နူဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ)။

၁၀/ဂ။ သြန်ပရဲမက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် နူပွမပတိတ် မပ္တံလိက်အုပ်

၁၀/ဃ။ အိက်သြန်မက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် နူဘဏ္ဍာတိုက်သြန် (Bank)

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]