သၟိင်အာဲလော

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သၟိင်အာဲလော ဗညာအာလော

သၟိင်အာဲလော
သၟိၚ်အာဲလော
The king of PEgu recievs an envoy (17th century).jpg
ဨကရာဇ်  Mon
သေၞာဝ်အဆက်သၟိၚ်မဂဒူ
တိုန်နန် ၆၉၂
၇၁၀ ပိုင်ဍုင် ပွုိင် ၁၈ သၞာံ
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိင်စောအာဲကံကာန်
ဍုင်မတ္တမ
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ သၟိၚ်ဗညာဉူ
သၠးဂၠံဂဝ် ဍုင်မတ္တမ
စုတိ ဍုင်မတ္တမ
နန် ဍုင်မတ္တမ
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ