မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာ:စရၚ်လိက် မဒးကၠာဲဂမၠိုၚ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊

အတ္ထုပ္ပတ္တိ Biography

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟာပါန်ကွတ် ကေုာံ ဓဇဲ Artists and architects

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Le Corbusier လေ ခေါရ်ဗုသဳရ်
 2. Dalí, Salvador
 3. Dürer, Albrecht
 4. Gogh, Vincent van ဝေန်သေန် ဝှၚ်ဟောက်
 5. Goya, Francisco de
 6. Hokusai, Katsushika
 7. Kahlo, Frida
 8. Leonardo da Vinci
 9. Matisse, Henri
 10. Michelangelo မိရှေလ်အေန်ဂျလဝ်
 11. Picasso, Pablo
 12. Raphael
 13. Rembrandt
 14. Rubens, Peter Paul
 15. Sinan, Mimar
 16. Velázquez, Diego
 17. Warhol, Andy
 18. Wright, Frank Lloyd

အစာချူလိက်၊ အစာချူဇာတ်၊ အစာကဗျ Authors, playwrights and poets

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Abu Nuwas
 2. Andersen, Hans Christian
 3. Bashō
 4. Borges, Jorge Luis
 5. Byron, George
 6. Cervantes, Miguel de
 7. Chaucer, Geoffrey
 8. Chekhov, Anton
 9. Dante Alighieri
 10. Dickens, Charles
 11. Dostoyevsky, Fyodor
 12. García Márquez, Gabriel
 13. Goethe, Johann Wolfgang von
 14. Hafez
 15. Homer
 16. Hugo, Victor
 17. Joyce, James
 18. Kafka, Franz
 19. Kālidāsa
 20. Li Bai
 21. Naguib Mahfouz
 22. Molière
 23. Ovid
 24. Proust, Marcel
 25. Pushkin, Alexander
 26. Shakespeare, William
 27. Sophocles
 28. Tagore, Rabindranath
 29. Tolstoy, Leo
 30. Twain, Mark
 31. Virgil

သၟာဂဳတ Composers and musicians

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Armstrong, Louis
 2. Bach, Johann Sebastian
 3. Beatles, The
 4. Beethoven, Ludwig van
 5. Brahms, Johannes
 6. Chopin, Frédéric
 7. Dvořák, Antonín
 8. Handel, Georg Frideric
 9. Haydn, Joseph
 10. Jackson, Michael
 11. Mahler, Gustav
 12. Mozart, Wolfgang Amadeus
 13. Palestrina, Giovanni Pierluigi da
 14. Piaf, Édith
 15. Presley, Elvis
 16. Puccini, Giacomo
 17. Schubert, Franz
 18. Stravinsky, Igor
 19. Tchaikovsky, Petr
 20. Verdi, Giuseppe
 21. Vivaldi, Antonio
 22. Wagner, Richard

လ္ၚတ် ကေုာံ ဂ္ၚေင်တရဴ Explorers and travelers

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Amundsen, Roald
 2. Armstrong, Neil
 3. Cartier, Jacques
 4. Columbus, Christopher
 5. Cook, James
 6. Cortés, Hernán
 7. Gagarin, Yuri
 8. da Gama, Vasco
 9. Ibn Battuta
 10. Magellan, Ferdinand
 11. Polo, Marco
 12. Zheng He

ဒါရိုက်တာ ရုပ်ဂမျိုင် ကေုာံ အစာကဝိ Film directors, screenwriters and actors

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Bergman, Ingmar
 2. Bernhardt, Sarah
 3. Chaplin, Charlie
 4. Dietrich, Marlene
 5. Disney, Walt
 6. Eisenstein, Sergei
 7. Fellini, Federico
 8. Hitchcock, Alfred
 9. Kubrick, Stanley
 10. Kurosawa, Akira
 11. Monroe, Marilyn
 12. Ray, Satyajit
 13. Spielberg, Steven

ညးမခၞံဗဒှ်၊ အစာသိပ္ပံ၊ အစာသင်္ချာ Inventors, scientists and mathematicians

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Archimedes
 2. Avicenna
 3. Berners-Lee, Tim
 4. Brahmagupta
 5. Copernicus, Nicolaus
 6. Curie, Marie
 7. Darwin, Charles
 8. Edison, Thomas
 9. Einstein, Albert
 10. Euclid
 11. Euler, Leonhard
 12. Faraday, Michael
 13. Fermi, Enrico
 14. Ford, Henry
 15. Galen
 16. Galileo Galilei
 17. Gauss, Carl Friedrich
 18. Gutenberg, Johannes
 19. Hilbert, David
 20. Joule, James Prescott
 21. Kepler, Johannes
 22. al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa
 23. Leibniz, Gottfried Wilhelm
 24. Linnaeus, Carl
 25. Maxwell, James Clerk
 26. Mendeleev, Dmitri
 27. Newton, Sir Isaac
 28. Pasteur, Louis
 29. Planck, Max
 30. Rutherford, Ernest
 31. Schrödinger, Erwin
 32. Tesla, Nikola
 33. Turing, Alan
 34. Watt, James

အစာဒဿန ကေုာံ အစာသိပ္ပံ Philosophers and social scientists

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Aristotle
 2. Beauvoir, Simone de
 3. Chanakya
 4. Chomsky, Noam
 5. Confucius
 6. Descartes, René
 7. Freud, Sigmund
 8. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
 9. Ibn Khaldun
 10. Kant, Immanuel
 11. Keynes, John Maynard
 12. Laozi
 13. Locke, John
 14. Machiavelli, Niccolò
 15. Marx, Karl
 16. Nietzsche, Friedrich
 17. Plato
 18. Rousseau, Jean-Jacques
 19. Sartre, Jean-Paul
 20. Sima Qian
 21. Smith, Adam
 22. Socrates
 23. Voltaire
 24. Weber, Max
 25. Wittgenstein, Ludwig
 26. Zhu Xi

က္ဍိုပ်သကိုပ် ပရေင်ဍုင်ကွာန် Political leaders

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Akbar
 2. Alexander the Great
 3. Ashoka
 4. Atatürk, Mustafa Kemal
 5. Augustus
 6. von Bismarck, Otto
 7. Bolívar, Simón
 8. Bonaparte, Napoleon
 9. Caesar, Julius
 10. Charlemagne
 11. Churchill, Winston
 12. Constantine the Great
 13. Cyrus the Great
 14. de Gaulle, Charles
 15. Elizabeth I of England
 16. Gandhi, Mohandas Karamchand
 17. Genghis Khan
 18. Guevara, Che
 19. Hitler, Adolf
 20. Joan of Arc
 21. King, Martin Luther, Jr.
 22. Lenin, Vladimir
 23. Lincoln, Abraham
 24. Louis XIV
 25. Luxemburg, Rosa
 26. Mandela, Nelson
 27. Mao Zedong
 28. Nehru, Jawaharlal
 29. Nkrumah, Kwame
 30. Peter the Great
 31. Qin Shi Huang
 32. Roosevelt, Franklin D.
 33. Saladin
 34. Stalin, Joseph
 35. Suleiman the Magnificent
 36. Sun Yat-sen
 37. Tamerlane
 38. Umar
 39. Washington, George

က္ဍိုပ်သကိုပ်ဘာသာ ကေုာံ ဓဝ်ဘာသာ Religious figures and theologians

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Abraham
 2. Aquinas, Thomas
 3. Augustine of Hippo
 4. Buddha
 5. Al-Ghazali
 6. Jesus ယေသှု
 7. Luther, Martin
 8. Moses
 9. Muhammad
 10. Nagarjuna

ဒဿနဗေဒ ကေုာံ စိတ္တဗေဒ Philosophy and psychology

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Beauty
 2. Dialectic
 3. Ethics
 4. Epistemology
 5. Feminism
 6. Free will
 7. Knowledge
 8. Logic
 9. Mind
 10. Philosophy
 11. Probability
 12. Reality
 13. Truth

စိတ္တဗေဒ Psychology

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Behavior
 2. Emotion
 3. Love
 4. Psychology
 5. Thought

ကွေတ်ဘာသာ Religion

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လညာတ်ဂၠးတိ ကေုာံ ကွေတ်ဘာသာ World view and religion

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. God
 2. Mythology
 3. Worldview philosophies
  1. Atheism
  2. Fundamentalism
  3. Materialism
  4. Monotheism
  5. Polytheism
 4. Soul
 5. Religion
 6. Specific religions
  1. Buddhism
  2. Christianity ခရေတ်ယာန်
   1. Catholic Church
  3. Confucianism
  4. Hinduism
   1. Trimurti
  5. Islam
   1. Shia Islam
  6. Jainism
  7. Judaism
  8. Sikhism
  9. Taoism
  10. Zoroastrianism
 7. Spiritual practices
  1. Sufism
  2. Yoga
  3. Zen

သိပ္ပံပရေင်မၞိဟ် Social sciences

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Society ဂကောံမၞိဟ်
 2. Civilization
 3. Education ပရေၚ်ပညာ

သ္ၚိကၟိန် ကေုာံ မသ Family and relationships

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Family
 2. Child
 3. Man
 4. Marriage
 5. Woman

ပရေင်ဍုင်ကွာန် Politics

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Politics
 2. Anarchism
 3. Colonialism
 4. Communism
 5. Conservatism
 6. Democracy
 7. Dictatorship
 8. Diplomacy
 9. Fascism
 10. Globalization
 11. Government
 12. Ideology
 13. Imperialism
 14. Liberalism
 15. Marxism
 16. Monarchy
 17. Nationalism
 18. Republic
 19. Socialism
 20. State (polity)
 21. Political party
 22. Propaganda
 23. Terrorism

ပရေင်ပိုန်ဒြပ် Business and economics

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Economics
 2. Capital
 3. Capitalism
 4. Currency
  1. Euro
  2. Japanese yen
  3. United States dollar
 5. Industry
 6. Money
 7. Tax

သၞောဝ်ဥပဒေ Law

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Law
 2. Constitution

ဂကောံဂၠးကဝ် International organizations

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. African Union
 2. Arab League
 3. ASEAN
 4. Commonwealth of Independent States
 5. Commonwealth of Nations
 6. European Union
 7. International Red Cross and Red Crescent Movement
 8. NATO
 9. Nobel Prize
 10. OPEC
 11. United Nations
  1. International Court of Justice
  2. International Monetary Fund
  3. UNESCO
  4. Universal Declaration of Human Rights
  5. World Health Organization
 12. World Bank
 13. World Trade Organization

ပၞာန် War and military

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Civil war
 2. Military
 3. Peace
 4. War

ပြသၞာ ပရေင်မၞိဟ် Social issues

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Abortion
 2. Capital punishment
 3. Human rights
 4. Poverty
 5. Racism
 6. Slavery

အရေဝ်ဘာသာ ကေုာံ လိက်ပတ် Language and literature

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Language
 2. Specific languages
  1. Arabic
  2. Bengali
  3. Chinese
  4. English ဘာသာအၚ်္ဂလိက်
  5. French
  6. German
  7. Greek
  8. Hebrew
  9. Hindi-Urdu
  10. Japanese
  11. Latin
  12. Persian
  13. Portuguese
  14. Russian
  15. Sanskrit
  16. Spanish
  17. Swahili
  18. Turkish
 3. Linguistics
 4. Grammar
 5. Word
  1. Phoneme
  2. Syllable
 6. Writing system
  1. Arabic alphabet
  2. Chinese characters
  3. Cyrillic script
  4. Greek alphabet
  5. Hangul
  6. Latin alphabet
 7. Literacy
 8. Translation
 9. Literature
  1. Prose
  2. The Art of War
  3. Fiction
   1. One Thousand and One Nights
  4. Novel
   1. Dream of the Red Chamber
   2. The Tale of Genji
  5. Poetry
   1. Epic of Gilgamesh
   2. Iliad
   3. Mahābhārata
   4. Shāhnāma
 1. Science
 2. Nature

နက္ခတ္တဗေဒ Astronomy

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Astronomy
 2. Asteroid
 3. Big Bang
 4. Black hole
 5. Comet
 6. Galaxy
  1. Milky Way
 7. Moon
 8. Planet
  1. Earth ဂၠးတိ
  2. Jupiter
  3. Mars
  4. Mercury
  5. Neptune
  6. Saturn
  7. Uranus
  8. Venus
 9. Solar System
 10. Spaceflight
 11. Star
  1. Sun တ္ၚဲ
 12. Universe
 1. Biology
 2. Biological materials
  1. DNA
  2. Enzyme
  3. Protein
 3. Botany
 4. Death
  1. Suicide
 5. Ecology
  1. Endangered species
 6. Domestication
 7. Life
 8. Biological classification
  1. Species

လၟေင်ရူပဗေဒ Biological processes

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Metabolism
  1. Digestion
  2. Photosynthesis
  3. Breathing
 2. Evolution
 3. Reproduction
  1. Pregnancy
  2. Sex
 1. Anatomy
 2. Breast
 3. Cell
 4. Circulatory system
  1. Blood
  2. Heart
 5. Endocrine system
 6. Human gastrointestinal tract
  1. Large intestine
  2. Small intestine
  3. Liver
 7. Muscle
 8. Nervous system
  1. Brain
  2. Nerve
  3. Sensory system
   1. Ear
   2. Nose
   3. Eye ခ္ဍောၚ်မတ်
 9. Reproductive system
 10. Respiratory system
 11. Skeleton
 12. Skin

ပရေင်ထတ်ယုက် ကေုာံ ဂဥုဲဇဗ Health and medicine

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Medicine
 2. Addiction
  1. Ethanol
  2. Tobacco
 3. Alzheimer's disease
 4. Cancer
 5. COPD
 6. Common cold
 7. Dentistry
 8. Disability
  1. Blindness
  2. Deafness
 9. Mental disorder
 10. Disease
 11. Epilepsy
 12. Pharmaceutical drug
  1. Antibiotic
 13. Health
 14. Gastroenteritis
 15. Headache
 16. Heart attack
 17. Immune system
 18. Malaria
 19. Malnutrition
 20. Menstruation
 21. Obesity
 22. Pandemic
 23. Pneumonia
 24. Poliomyelitis
 25. Sexually transmitted disease
  1. AIDS
 26. Stroke
 27. Tuberculosis
 28. Diabetes mellitus
 29. Virus
  1. Influenza
  2. Smallpox

သတ်တိရစ္ဆာန် Organisms

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Organism
 2. Animal
  1. Nematode
  2. Mollusca
  3. Arthropod
   1. Insect
    1. Ant
    2. Bee
    3. Mosquito
   2. Spider
  4. Chordate
   1. Amphibian
   2. Bird
    1. Chicken
    2. Pigeons and doves
   3. Fish
    1. Shark
   4. Mammal
    1. Camel
    2. Cat
    3. Cattle
    4. Dog
    5. Elephant
    6. Horse
    7. Sheep
    8. Rodent
    9. Domestic pig
    10. Primate
     1. Human
    11. Whales, dolphins and porpoises
   5. Reptile
    1. Dinosaur
    2. Snake
 3. Archaea
 4. Bacteria
 5. Fungus
 6. Plant
  1. Flower
  2. Tree
 7. Protist

ဓါတုဗေဒ Chemistry

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Chemistry
 2. Inorganic chemistry
 3. Biochemistry
  1. Hormone
 4. Chemical compound
  1. Acid
  2. Base (chemistry)
  3. Salt ၜဵု
 5. Chemical element
  1. Periodic table
  2. Aluminium
  3. Carbon
  4. Copper
  5. Gold
  6. Hydrogen
  7. Iron
  8. Nitrogen
  9. Oxygen
  10. Silver
  11. Tin
 6. Organic chemistry
  1. Alcohol
  2. Carbohydrate
  3. Lipid
 7. Molecule
 8. Analytical chemistry
 9. Physical chemistry
 1. Avalanche
 2. Climate
  1. El Niño–Southern Oscillation
  2. Global warming
 3. Earthquake
 4. Geology
  1. Mineral
   1. Diamond
  2. Plate tectonics
  3. Rock
 5. Natural disaster
  1. Flood
  2. Tsunami
 6. Volcano
 7. Weather
  1. Cloud
  2. Rain
  3. Snow
  4. Tornado
  5. Tropical cyclone
  6. Wind
 1. Physics
 2. Acceleration
 3. Atom
 4. Energy
  1. Conservation of energy
 5. Electromagnetic radiation
  1. Infrared
  2. Ultraviolet
  3. Light
   1. Color
 6. Classical mechanics
 7. Force
  1. Electromagnetism
   1. Magnetic field
  2. Gravitation
  3. Strong interaction
  4. Weak interaction
 8. Magnet
 9. Mass
 10. Metal
  1. Steel
 11. Nuclear fission
 12. State of matter
  1. Gas
  2. Liquid
  3. Plasma
  4. Solid
 13. Quantum mechanics
 14. Radioactive decay
 15. General relativity
 16. Special relativity
 17. Semiconductor
 18. Sound
 19. Velocity
  1. Speed of light
 20. Temperature
 21. Time
 22. Thermodynamics
 23. Vacuum

လၟိဟ် ကေုာံ လျိုင် Measurement and units

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Measurement
 2. Kilogram
 3. Litre
 4. Metre
 5. International System of Units
 6. Second
 1. Calendar ကြက္ကဒိန်
  1. Gregorian calendar
 2. Clock
 3. Day
 4. Time zone
 5. Year သက္ကရာဇ်
 1. Food
 2. Bread
 3. Cereal
  1. Barley
  2. Maize
  3. Oat
  4. Rice သြောံ
  5. Rye
  6. Sorghum
  7. Wheat
 4. Cheese
 5. Chocolate
 6. Honey
 7. Fruit
  1. Apple
  2. Banana
  3. Grape
  4. Soybean
  5. Lemon
  6. Nut (fruit)
 8. Meat
 9. Sugar
 10. Vegetable
  1. Potato
 1. Beer
 2. Coffee
 3. Juice
 4. Milk
 5. Tea
 6. Water
 7. Wine

သင်္ချာ Mathematics

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Mathematics သၚ်္ချာ
 2. Arithmetic
  1. Logarithm
  2. Number
  3. Number theory
 3. Algebra
  1. Complex number
  2. Equation
  3. Linear algebra
 4. Geometry
  1. Angle
  2. Area
  3. Coordinate system
  4. Pi
  5. Pythagorean theorem
  6. Symmetry
  7. Trigonometry
 5. Mathematical analysis
  1. Differential equation
  2. Numerical analysis
 6. Probability and statistics
  1. Statistics
 7. Logic and foundations
  1. Function (mathematics)
  2. Infinity
  3. Mathematical proof
  4. Set theory
 1. Technology
 2. Biotechnology
 3. Clothing
  1. Cotton
 4. Engineering
  1. Machine
  2. Robot
  3. Screw
  4. Wheel
 5. Agriculture
  1. Irrigation
  2. Plough
 6. Metallurgy
 7. Nanotechnology

ပရေင်ဆက်စၠောအ် Communication

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Communication
 2. Book
 3. Information
  1. Encyclopedia
 4. Journalism
  1. Newspaper
  2. Mass media
 5. Printing
 6. Telephone

အဳလေတ်ထရောတ်နေတ် Electronics

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Electronics
  1. Electric current
  2. Frequency
 2. Components
  1. Capacitor
  2. Inductor
  3. Transistor
  4. Diode
  5. Resistor
  6. Transformer

ကောန်ပျူတာ ကေုာံ အေန်တာနေတ် Computers and Internet

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Computer
  1. Hard disk drive
  2. Central processing unit
 2. Artificial intelligence
 3. Information technology
  1. Algorithm
 4. Internet
  1. Email
  2. World Wide Web
 5. Operating system
 6. Programming language
 7. Software
 1. Renewable energy
 2. Electricity
  1. Nuclear power
 3. Fossil fuel
 4. Internal combustion engine
 5. Steam engine
 6. Fire
 1. Glass
 2. Paper
 3. Plastic
 4. Wood

ပလံင်ဗစိုပ် Transportation

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Transport
 2. Aircraft
 3. Automobile
 4. Bicycle
 5. Submarine
 6. Ship
 7. Train
 1. Weapon
  1. Sword
  2. Firearm
   1. Machine gun
  3. Nuclear weapon
 2. Tank
 3. Explosive material
  1. Gunpowder

ပါန်ကွတ် ကေုာံ ဖန်ဗဒှ် Arts and recreation

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Culture
 2. Art
  1. Comics
  2. Painting
  3. Photography
  4. Sculpture
  5. Pottery
 3. Dance
 4. Fashion
 5. Theatre
 6. Calligraphy

အစာဓဇဲ ကေုာံ အေန်ဂျေန်နဳယာ Architecture and civil engineering

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Architecture
 2. Arch
 3. Bridge
 4. Canal
 5. Dam
 6. Dome
 7. House
 8. Specific structures
  1. Angkor Wat
  2. Colosseum
  3. Great Wall of China
  4. Eiffel Tower
  5. Empire State Building
  6. Hagia Sophia
  7. Parthenon
  8. Giza Pyramid Complex
  9. St. Peter's Basilica
  10. Statue of Liberty
  11. Taj Mahal
  12. Three Gorges Dam
 9. Pyramid
 10. Tower

ရုပ်ဂမြိုင်၊ ရေဒဳယဝ် Film, radio and television

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Film
  1. Animation
   1. Anime
 2. Radio
 3. Television
 1. Music
 2. Song
 3. Specific music genres
  1. Blues
  2. Classical music
   1. Opera
   2. Symphony
  3. Electronic music
  4. Flamenco
  5. Hip hop
  6. Jazz
  7. Reggae
  8. Rock music
  9. Samba
 4. Specific musical instruments
  1. Drum
  2. Flute
  3. Guitar
  4. Piano
  5. Trumpet
  6. Violin
 1. Game
  1. Backgammon
  2. Chess
  3. Go (game)
 2. Gambling
 3. Martial arts
  1. Karate
  2. Judo
 4. Olympic Games
 5. Sport
  1. Athletics
  2. Baseball
  3. Basketball
  4. Cricket
  5. Association football
  6. Golf
  7. Rugby
  8. Tennis
 6. Toy

ဝင် ကေုာံ ပထဝဳဝင် History and geography

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

This section is for events and periods in human history and prehistory. At least five sentences on:

 1. History ဝၚ်

ကိုပ်ကၠာဝင် ကေုာံ ဂၠးကဝ်တမၠာ ကPrehistory and ancient world

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Prehistory
 2. Stone Age
 3. Bronze Age
 4. Iron Age
 5. Mesopotamia
 6. Sumer
 7. Ancient Egypt
 8. Ancient Greece
 9. Roman Empire
 10. Han Dynasty
 11. Gupta Empire
 1. Abbasid Caliphate
 2. Age of Enlightenment
 3. Aztec
 4. Byzantine Empire
 5. Crusades
 6. Holy Roman Empire
 7. Inca
 8. Mali Empire
 9. Mayan Civilization
 10. Middle Ages
 11. Mongol Empire
 12. Ming Dynasty
 13. Ottoman Empire
 14. Protestant Reformation
 15. Renaissance
 16. Tang Dynasty
 17. Vikings
 1. Arab-Israeli conflict
 2. American Civil War
 3. Apartheid
 4. British Empire
 5. Cold War
 6. Cultural Revolution
 7. French Revolution
 8. Great Depression
 9. The Holocaust
 10. Industrial Revolution
 11. Nazi Germany
 12. Meiji Restoration
 13. Russian Revolution
 14. Qing Dynasty
 15. Vietnam War
 16. World War I
 17. World War II

This section is for geographical concepts and for specific places.

 1. Geography ပထဝဳဝင်
 2. City
 3. Continent
 4. Forest
 5. Mountain
 6. Desert
 7. North Pole
 8. Ocean
 9. River
 10. Sea
 11. South Pole

ရး ကေုာံ ဒေသဇမၞော်ဂမၠိုင် Continents and major regions

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Africa
 2. Antarctica
 3. Asia
 4. Europe
 5. Middle East
 6. North America
 7. Oceania
 8. South America

ကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် Countries

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Eventually, there should be articles on most or all of the countries listed at List of countries. However, for the smaller Wikipedias, some of the more high-priority countries to have articles on are:

 1. Afghanistan
 2. Algeria
 3. Argentina
 4. Australia
 5. Austria
 6. Bangladesh
 7. Brazil
 8. Canada
 9. China
 10. Democratic Republic of the Congo
 11. Cuba
 12. Egypt
 13. Ethiopia
 14. France
 15. Germany
 16. India
 17. Indonesia
 18. Iran
 19. Iraq
 20. Israel
 21. Italy
 22. Japan
 23. Mexico
 24. Netherlands
 25. New Zealand
 26. Nigeria
 27. Pakistan
 28. Poland
 29. Portugal
 30. Russia
 31. Saudi Arabia
 32. Singapore
 33. South Africa
 34. South Korea
 35. Spain
 36. Sudan
 37. Switzerland
 38. Tanzania
 39. Thailand
 40. Turkey
 41. Ukraine
 42. United Kingdom
 43. United States
 44. Vatican City
 45. Venezuela
 46. Vietnam

ဍုင်ဂမၠိုင် Cities

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Amsterdam
 2. Athens
 3. Baghdad
 4. Bangkok
 5. Beijing
 6. Berlin
 7. Bogotá
 8. Brussels
 9. Buenos Aires
 10. Cairo
 11. Cape Town
 12. Damascus
 13. Delhi
 14. Dhaka
 15. Dubai
 16. Hong Kong
 17. Istanbul
 18. Jakarta
 19. Jerusalem
 20. Karachi
 21. Kinshasa
 22. Kolkata
 23. Lagos
 24. London
 25. Los Angeles
 26. Madrid
 27. Mecca
 28. Mexico City
 29. Moscow
 30. Mumbai
 31. Nairobi
 32. New York City
 33. Paris
 34. Rio de Janeiro
 35. Rome
 36. Saint Petersburg
 37. São Paulo
 38. Seoul
 39. Shanghai
 40. Sydney
 41. Tehran
 42. Tokyo
 43. Vienna
 44. Washington, D.C.

ၜဳ ကေုာံ ကြုင် Bodies of water

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Amazon River
 2. Arctic Ocean
 3. Atlantic Ocean
 4. Baltic Sea
 5. Black Sea
 6. Caribbean Sea
 7. Caspian Sea
 8. Congo River
 9. Danube
 10. Ganges
 11. Great Barrier Reef
 12. Great Lakes
 13. Indian Ocean
 14. Indus River
 15. Lake Baikal
 16. Lake Tanganyika
 17. Lake Victoria
 18. Mediterranean Sea
 19. Mississippi River
 20. Niger River
 21. Nile
 22. North Sea
 23. Pacific Ocean
 24. Panama Canal
 25. Rhine
 26. Suez Canal
 27. Southern Ocean
 28. Volga River
 29. Yangtze River
 30. Yellow River

ဒဵု ကေုာံ ပြင်ဗ္တဳ Mountains and deserts

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]
 1. Alps
 2. Andes
 3. Himalayas
  1. Mount Everest
 4. Mount Kilimanjaro
 5. Rocky Mountains
 6. Sahara