ပါင်မုက်:စၞအာဟာရ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

စၞအာဟာရ
ပါင်မုက်မဆေင်ကဵုစၞအာဟာရဂမၠိုင်

Introduction

– ဗီုရုပ် –

စၞအာဟာရဝွံမဒှ်စၞစးရ အခိန်ညးတံယဵုဒးစရ၊ ဆက်ဗဵုအာပ္ဍဲဝဳကဳအင်္ဂလိက်ညိ ဟွံသေင်မ္ဂးဆက်ချူအာ။ (Full article...)

{{Box-footer| {{Flex columns |1=

Good article – show another

Selected article – show another

ကွာင်ဂွဳ (ဟွံ) ကွာင်ခေါက်ကဒဵု

ကွာင်ခဝ်ဂဒဵု

လိက်ပရေင်ဏအ် ချူလဝ် ပရူစၞစ။

ကွာင်ဂွဳဂှ် ဒှ်ကွာ် မကၠောန်လဝ် နကဵုဝိုဟ်ပလေင် ကဵု ယိုဟ်သတ်ဗြဴတုဲ မလေပ်ကၠောန်စ ပ္ဍဲဂိတုဒဂိုန်ရ။ (Full article...)