မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပါင်မုက်:စၞအာဟာရ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

စၞအာဟာရ
ပါင်မုက်မဆေင်ကဵုစၞအာဟာရဂမၠိုင်

Introduction

– ဗီုရုပ် –

စၞအာဟာရဝွံမဒှ်စၞစးရ အခိန်ညးတံယဵုဒးစရ၊ ဆက်ဗဵုအာပ္ဍဲဝဳကဳအင်္ဂလိက်ညိ ဟွံသေင်မ္ဂးဆက်ချူအာ။ (Full article...)

{{Box-footer| {{Flex columns |1=

Good article – show another

This is a Good article, an article that meets a core set of high editorial standards.

မာလာရှင်ဂဝ် ပ္ဍဲဍုင်ကြုက်
မာလာရှင်ဂဝ် မစုတ်လဝ် စၞၜဳ၊ ဖျုန်၊ သၞေဝ်၊ ကေုာံ fuzhu and ခၞံကြုက်

မာလာ ရှင်ဂဝ် (Mala Xiang Guo) (ကြုက်တၟိ: 麻辣香锅; ကြုက်တြေံ: 麻辣香鍋; pinyin: málà xiāng guō) ဂှ် ဒှ်စၞစကြုက် ခၞာမွဲဂကူရ။ ပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး မလေပ်နွံကဵု ဖျုန် ကေုာံ သၞေဝ်၊ ကေုာံ မနွံကဵု ရှ်ပဍုင် ကေုာံ ရိင်။ နဲကၠောန်ဍေဟ်ဂှ်မ္ဂး စုတ်ပ္ဍဲ ထၟာဲတုဲ ခၞာ၊ စုတ်ကပေါတ်နာနာတအ်ရ။ ပ္ဍဲဖျာပုင်တအ်မ္ဂး ကၟုဲတအ် ရုဲစှ်ကေတ် ကပေါတ်ဇကု မိက်ဂွံစုတ်တုဲ ဗကန်စရ။ (Full article...)

Selected article – show another

ကွာင်ဂွဳ (ဟွံ) ကွာင်ခေါက်ကဒဵု

ကွာင်ခဝ်ဂဒဵု

လိက်ပရေင်ဏအ် ချူလဝ် ပရူစၞစ။

ကွာင်ဂွဳဂှ် ဒှ်ကွာ် မကၠောန်လဝ် နကဵုဝိုဟ်ပလေင် ကဵု ယိုဟ်သတ်ဗြဴတုဲ မလေပ်ကၠောန်စ ပ္ဍဲဂိတုဒဂိုန်ရ။ (Full article...)