ပါင်မုက်:စၞအာဟာရ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

စၞအာဟာရ
ပါင်မုက်မဆေင်ကဵုစၞအာဟာရဂမၠိုင်

Introduction

– ဗီုရုပ် –

စၞအာဟာရဝွံမဒှ်စၞစးရ အခိန်ညးတံယဵုဒးစရ၊ ဆက်ဗဵုအာပ္ဍဲဝဳကဳအင်္ဂလိက်ညိ ဟွံသေင်မ္ဂးဆက်ချူအာ။ (Full article...)

{{Box-footer| {{Flex columns |1=

Good article – show another

Selected article – show another

မာလာရှင်ဂဝ် ပ္ဍဲဍုင်ကြုက်
မာလာရှင်ဂဝ် မစုတ်လဝ် စၞၜဳ၊ ဖျုန်၊ သၞေဝ်၊ ကေုာံ fuzhu and ခၞံကြုက်
မာလာ ရှင်ဂဝ် (Mala Xiang Guo) (ကြုက်တၟိ: 麻辣香锅; ကြုက်တြေံ: 麻辣香鍋; pinyin: málà xiāng guō) ဂှ် ဒှ်စၞစကြုက် ခၞာမွဲဂကူရ။ ပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး မလေပ်နွံကဵု ဖျုန် ကေုာံ သၞေဝ်၊ ကေုာံ မနွံကဵု ရှ်ပဍုင် ကေုာံ ရိင်။ နဲကၠောန်ဍေဟ်ဂှ်မ္ဂး စုတ်ပ္ဍဲ ထၟာဲတုဲ ခၞာ၊ စုတ်ကပေါတ်နာနာတအ်ရ။ ပ္ဍဲဖျာပုင်တအ်မ္ဂး ကၟုဲတအ် ရုဲစှ်ကေတ် ကပေါတ်ဇကု မိက်ဂွံစုတ်တုဲ ဗကန်စရ။ (Full article...)