အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန် - ကောံဓရီု ၂၀၂၀၊ ၀၈၊ ၁၅

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကောံဓရီု သွက်ဂွံဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ၁၅ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၀ အခိင် ၁၉း၀၀ - ၂၀း၀၀ (အခိင်လ္ဂုင်) နကဵု Zoom (ဝဳဒဳယဝ် ကောန်ဖရေန်)။

လိက်ဘိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ဘိက်ပၟိင် သွက်ဂွံ ချပ်ဂၞန် ကိစ္စ ဂကောံ ကေုာံ သွက်ဂွံလးပရေင်ကမၠောန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် ယွံ ညးစိုတ်မလုပ်စ ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်ဝေါဟာရမန်တအ် ညးဂမၠိုင်အဴ
ပ္ဍဲကဵု ဂိတု ဂျူလာင် ၁၈၊၂၀၂၀ ဂှ် ပိုယ်တအ် ကောံဓရီုတုဲ သၞောဝ်လဒက်ပတန် ဂကောံ ကေုာံ ညးတာလျိုင် ပ္ဍဲဂကောံစၟိန်ပြမာန် တအ်ဂှ် ရုဲစှ်လဝ်တုဲ ကေုာံ ကမၠောန် အဓိက အေန်သတဳကျုတ်ဝွံ ဗွဲအပြောံဂှ်လေဝ် နဒဒှ် brainstorm မွဲဂှ် ပိုယ်တအ် ကလိဂွံလဝ်ရ။ သွက်ဂွံ ဆက်ဗၟံက်အာ ကမၠောန်ဓာန်ဂတဂှ် မိက်ဂွံကော် ကောံဓရီု အတိုင် အစဳအဇန် ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

က္ဍိုပ်လိက် ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) ပဒတန် လိက်စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု မတုဲကၠုင်။
(၂) ရုဲစှ် စၟတ်သမ္တီ ဥက္ကဋ္ဌ ကေုာံ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ အေန်သတဳကျုတ်။
(၃) သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် ကေုာံ ချပ်ဂၞန် "လၟေင်ကမၠောန် သုတေသန ဝေါဟာရမန် (Business Plan for Mon Lexicon) ကေုာံ လၟေင်ကမၠောန် ခၞံဗဒှ် ဝေါဟာရမန်တၟိ (Business Plan for making New Lexicon) နကဵု ဒါရာ်တာ မချူလဝ်။

စၟတ်တ္ၚဲ ကေုာံ အခိင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၅ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၀ အခိင် (ဍုင်သေံ - ၁၉း၃၀၊ ဍုင်မန် - ၁၉း၀၀၊ ယူရောပ် (ဒိန်မက်) - ၁၄း၃၀၊ အမေရိကာန် (အေန်ဒဳယာန်နာ) - ၀၈း၃၀) လလအ် ကောံဓရီု ပွိုင် ၉၀ မိနေတ်။ ဒၞာဲ (Video Conference, Zoom) Meeing ID & Links

ဒတောဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု အလန်လက်ကရဴအိုတ် (၁၈၊ ၀၇၊ ၂၀၂၀)

Busines plans

ညးမကော်ဘိက်
နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ
ဒါရာ်တာ အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန်

ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမတိုန်စိုပ် သီုဖအိုတ် နွံအကြာ ၁၅ တၠ

 1. တၠဂုန်အစာကေလာသ (တၠဂုန်သေံ) အစာလိက် တိုက်လိက်မန် ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 2. နာဲဗညာအံင် (အစာပရိုင်၊ သၟာဂဳတ ကေုာံ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)
 3. နာဲရတ်ဂကူ/နာဲဇြေ (ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)
 4. နာဲကြက်ဂကူ (အောင်မျိုးထွန်း) ဂကောံသင်ဗလိုက် ခရေတ်ယာန်မန်၊ အစဳအဇန် လျးဂကူမန်)
 5. တၠဂုန်အဇ္ဇ (တရဴအအာ)
 6. နာဲဓရ်အံင်ဇျာန်
 7. တၠဂုန်အဠာဝက (အဲနာဲ) (ညးမချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန် ကေုာံ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်)
 8. နာဲအံင်ရတ်မန် (ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)
 9. နာဲမန်သဵုနဲ (ကဝိ၊ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်၊ ညးဇမၞော် ကွာန်နာင်သၠုင်)
 10. နာဲသိုက်ဆာန် (ကွးဘာတက္ကသိုလ် ထာင်ဝါန်)
 11. မာံလက္ခဏ (လအီမန်)
 12. မာံမန်ရံင်မန် (ကွးဘာ နူဍုင်လ္ဂုင်)
 13. နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ (ညးမကော်ကောံဓရီု)

(တင်စၟတ် ယၟုမၞိဟ်မတိုန်စိုပ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟွံဂွံစၟတ်သမ္တီလဝ်နွံရ။ တုဲပၠန် ကောံဓရီုလပံက်တြင်တုဲ လၟိဟ်မၞိဟ် ဟွံဒှ်ဒၟံင် ဒတန်။ ကောံဓရီုဝွံ သီုဗလးလဝ် လမ္လတ် (live) နကဵုမုက်လိက်ဝှုက်ဗော် တရဴအအာ ကီုတုဲ မၞိဟ်ၜိုတ်မွဲကၠံတၠ ဗဵုဒၟံင်ကီုရ။)

တင်ဖျေဟ်သ္ဂုတ််သွာတ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) ပဒတန် လိက်စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု မတုဲကၠုင်။
စၟတ်သမ္တီမတုဲကၠုင် သွက်ဂွံ ကလေင်နုက် ဗပေင် ဟွံမဲ၊ တုဲ ပဒတန်။

(၂) ရုဲစှ် စၟတ်သမ္တီ ဥက္ကဋ္ဌ ကေုာံ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ အေန်သတဳကျုတ်။
ညးမတိုန်စိုပ်တအ် ရုဲစှ် နာဲရတ်ဂကူ (အစာဇြေ) နဒဒှ် ဥက္ကဌ။
နာဲဓရ်အံင်ဇျာန် နဒဒှ် ဒု-ဥက္ကဌ။

တ္ၚဲဏအ် ဒှ်တ္ၚဲ လက်သန်အင်္ဂဂကောံ မဍိုက်ပေင်တုဲ စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲအဝ်ဂေတ် ၁၅ ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲ မဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန်။

(၃) သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် ကေုာံ ချပ်ဂၞန် "လၟေင်ကမၠောန် သုတေသန ဝေါဟာရမန် (Business Plan for Mon Lexicon) ကေုာံ လၟေင်ကမၠောန် ခၞံဗဒှ် ဝေါဟာရမန်တၟိ (Business Plan for making New Lexicon) နကဵု ဒါရာ်တာ မချူလဝ်။
ဒါရာ်တာ ဂွံဆက်မိတ် လၟေင်ကမၠောန် ၜါဝွံတုဲ ကောန်ဂကောံတအ် ဆက်လ္ၚတ်တုဲ ဗွဲကြဴ ဆက်ချပ်ဂၞန်အာ ရေင်သကအ်။

(တင်စၟတ် - ဟိုတ်နူ တ္ၚဲ ကေုာံ အခိင်တုပ်အာကဵု ကောံဓရီု မန်ဍုင်သအာင် ကေုာံ ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် အပ္ဍဲဍုင်မန်တုဲ ကောံဓရီုအလန်ဏအ် ဟွံဂွံ ချပ်ဂၞန်လှဲလှဲလးလး၊ ဒးဒေါအ်အာ ဗွဲမပြဟ်။)

ဂလာန်တင်ဂုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

- ကောံဓရီု နကဵု Zoom ဝွံ နူကဵု တရဴအအာ ဒုင်လဝ်ပစ္စယ်။

ညးမချူစၟတ်သမ္တီကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ