မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝေသန္တဝ်၊ဇာတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဇာတ်ဝေသန္တဝ်

ဇာတ်ဝေသန္တဝ် (၁၀)


သွက်သောတုဇန်တံညးဂမၠိုၚ် သ္ဂောံဒှ်ဗဟုသုတ ဂၠိုၚ်မိၚ်ဂၠိုၚ်ညာတ်အာ ပ္ဍဲပရေၚ်ဗောဓိသတ်ပိုဲ နူဘဝကၠာကၠာတေံညိ လဝ်စိုတ်တုဲ ပြကိုဟ် ( ဇာတ်ဝေသန္တဝ် )ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာစွောံ (ဝေါဆရာတော်) စဳရေၚ်ခၞံဗဒှ်လဝ်ရောၚ်။


ဂမြၚ်ဓဝ်

နိဒါန်

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ


အိုတ်ကဵု တၠဝါသၞာ သာတုဇန် တြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်စိုပ်ဇြပ်သဘၚ်ဓဝ် ပၟဝ်သုစရိုတ်ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံမ္ဂးဂှ် တၞဟ်နသၟိက်ဂွံတိတ်ဗၠးနူ ဒဒိုက်ဝဋ်ပိ မတွံဂးပြိုတ် အသူရကာဲ တိရစ္ဆာန်သာ်ဝွံ တၠဒါန်တံညးဂမၠိုၚ်ချပ်တုဲ ကၠုၚ်စိုပ် ဇြပ်သဘၚ်ဓဝ်ဝွံတုဲ ဂွံကၠုၚ်ကလၚ်ပၚ်မိၚ်ဓဝ်စှ်ပိခဏ် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴကေုာံလ္ၚီဂါထာ မဟာဝေသန္တဝ်ဇာတ် နူမပ္တံဒသဝဵု မသစိုပ်ခဏ် မဟာဝန်ဂှ်ဒှ် ၇−ခဏ် မူဥပ္ပမာ မတုပ်ပၠန်တုန်ရော၊ ညံၚ်ပြာသာဒ် ၇−ဘုံ မဂ္ညိဂ္ညာတ်ဒၟံၚ်ဘုံ ကၞတ်ကၟတ်သၠဇြဲတၞာဲအဆဝ်ပလှ်ေ နူပထမဘုံ ဒဵုသတ္တမဘုံ ဂေါဝ်ဂပ်စိုပ်ကဵုလ္အိတ် မစိုန်ဒှ်တဴ သွိုဟ်ဗဗဵုမတ်မှာဇန်တြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ်ကီု ဥပ္ပမာညံၚ်ဂှ်ကီုရ၊ တၠပညာ သာတုဇန်တြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ်ခါသ္ဂး ခဏ်ဒသဝဵုညံၚ်ကဵုပထမဘုံရ၊ ခဏ်ဟိမဝန် ညံၚ်ကဵုဒုတိယဘုံရ၊ ခဏ်ဒါနခဏ်မွဲ ညံၚ်တတိယဘုံရ၊ ခဏ်ဝနပ္ပဝိုဟ်မွဲ ညံၚ်စတုတ္ထဘုံရ၊ ခဏ်ဇုဇကပဝ် ညံၚ်ပဥ္စမဘုံရ၊ ခဏ်စုဝန်မွဲညံၚ်ဆဋ္ဌမဘုံရ၊ ခဏ်မာဝန်မွဲ ညံၚ်သတ္တမဘုံရ၊ ဂှ် ၇−ခဏ်ဝွံဂှ် ညံၚ်ပြာသာဒ်ရတ် ၇−ဘုံကီုရ၊ ခဏ်ကုမာရပဝ်မွဲ ညံၚ်ရဴပဒၟမဒုၚ်လဝ်ဓုပ်ပြကာကီု သီုက္ဍိုၚ် မြလ္တာ်မၞိက်မဆာဲတဴရဴမဒှ်သွိုဟ်ဗဗဵုမတ် အသာဒဝိညာဏ တၠဝါသၞာတံညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ခဏ်ကုမာရပဝ် မဂ္ညိဂ္ညာတ်ဒၟံၚ် နအရထဗျန်ပိုတ် တၠဳဂှ်ဒမဂ္ညိဂ္ညာတ်စိစောန် မၞုံဝေါဟာရ ဒေသၞာမကမွဲပြကာ၊ ဣမံကုမာရခဏ္ဍပဗ္ဗံ၊ ဟိုန်ခဏ် ကုမာရပဝ်မဇွောဝ်တိတ် နူဗပါတ်ပါၚ်ကျာ် တၠဳမၞုံကုပိုန်မစိုန်ဒှ်တဴ အထောတ်ကၞောတ် သာကျဝၚ်တံ ညးဂမၠိုၚ် မၞုံတံဍေံရဴဝွံမ္ဂး ဇုဇကောပိဂှ်၊ ဒေသေသိဘဂဝါ၊ စိုန်ကျာ်တြဲတၠမှာကရုဏာတွံလဝ်ရ၊ တံကုမာရခဏ္ဍပဗ္ဗံ၊ ဟိုန်ကုမာရပဝ် မဇွောဝ်တိတ်နူဗပါတ်ပါၚ်ကျာ်ဂမျိုၚ်ဂှ်၊ တုမှေသာဒဝေါ၊ ၚ်ဥပးတၠဝါသၞာ သာတုဇန်တြုံဗြဴတဴညးဂမၠိုၚ်၊ သုဏာထ−သြဝ်ထံၚ်ကတောဝ် ကလၚ်ပၚ်မိၚ်အိုတ်ညိမိဂ္ဂး ။


နိဒါန်

ဖုဿတိဝရ ဝဏ္ဏဘေတိ၊

ဣဒံ သတ္တာ ကပ္ပဳလဝတ္ထုံ

ဥပနိဿယ နိဂြောဓါရာမေ၊

ဝိဟာရန္တော ပေါက္ခရဝဿံ၊

အာရဗ္ဘကထေသိ။


သတ္တာ၊ ၚ်ကျာ်တၠဳမၞုံကုပိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ အ္စာမၞိဟ်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် နိဿဲကဵုဍုၚ်ကပ္ပဳလဝှ်တုဲ ပ္ဍဲအရှာံ သာကျ နိဂြောဓါရာံ ပဟိုတ်ကဵုဗြဲပေါက္ခရဝှ်တုဲ ၊ ဝေဿန္တရာဇာတကံ၊ န်ဇာတ်ဝေသန္တဝ် ၁၃−ခဏ် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ နလ္ၚီဂါထာဂှ်၊ နမၞုံတံဂါထာမ္ဂး၊ ဖုဿတိဝရဝဏ္ဏာဘေတိ၊ ဣဒံဇာတကံ၊ န်က္တဵုဒဒှ်ဇာတ်ဂၞကျာ် မဒ္ဒဳဖုဿတဳ ပ္ဍဲဘဝကိုပ်ကၠာတေံဂှ်၊ ကထေသိ−ဒေသေသိ၊ စိုန်ကျာ်တွံရ။


ကျာ်တြဲပၠန်တုန်ရော၊ ပ္ဍဲဗပေၚ်ဂိတုအသာတ် ကျာ်တွံဓဝ်ဓမ္မစက်ဇရေၚ်ဍုၚ် ဗာရာန္နသဳ ပ္ဍဲအရှာံ ဣသိ ပတဏပိဂ္ဂဒါယေရ၊ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂှ် ကျာ်ဒၟံၚ်ဗၞတ်ပန်ဂိတုတုဲ မွဲစွေက်ဂိတုကထိုန်ကျာ်ပြာပ်အာဥရုဝေလ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂှ် ဒၟံၚ်ဗၞတ်ၜါဂိတုတုဲ ဗပေၚ်ဂိတုပုဟ် ကျာ်ကလေၚ်စဴအာ ဍုၚ်ရာဇာဂြိုဟ်ရ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ရာဇာဂြိုဟ်ဂှ် ကျာ်ဒၟံၚ်ဗၞတ်ၜါဂိတုတုဲ မွဲစွေက်ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်ကျာ်ပ္ညုၚ်တရဴကဵုထေကာဠုဒါယဳတုဲ၊ ကေုာံအရှန် ၂၀−လ္ၚီပွဳဗွိုန်ကျာ်တြဲ ပ္ဍဲဗပေၚ်ဂိတုပသာ် ကျာ်အာစိုပ်ဍုၚ်ကပ္ပဳလဝှ်ရ။


တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်သာ်ကျဝၚ်ဂမၠိုၚ် မိၚ်ပရိုၚ်ကျာ်ဂမျိုၚ်ကၠုၚ်စိုပ်ရဂးတုဲ တၞဟ်နသတိတ်ဝေၚ် ဒုၚ်တၠုၚ်သဗ္ဗညုဂှ် ကော်ပ္ကောံနၚ် ကောန်ၚာ်သၟတ် ကောန်ဝုတ်ကောန်ဗၠာဲသာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်အိုတ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “ဘန္တော − ယွံသာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ် သိဒ္ဓတ္တကုမာဝွံ အယုက်လေအောန်(ဍောတ်)နူပိုဲ သွတ်လေဝ် သွတ်နူပိုဲ ဒှ်သၞောဝ်ဒေံပိုဲရောၚ်၊ ဒှ်သၞောဝ်ကၟိန်ပိုဲရောၚ်၊ ဒှ်သၞောဝ်စဴပိုဲရောၚ်၊ ပိုဲသ္တိတ်အာစိုပ် ပိုဲသ္အာပ်အာဣဒ္ဓိတၠပိုဲတဒဲ ပိုဲညးဇမၞော်ရောၚ် ဟွံကြိုက်ကဵုလ္ၚောဝ် ပိုဲသ္ဒးလ္ၚောဝ်တၠပိုဲရ၊ ပသာ်ဂှ် ပိုဲညးဇမၞော်ဂ္ဇံလက်ကရဴမၞးတံတုဲ ဟွံဒးလ္ၚောဝ်ရ၊ မၞးတံညးသၟတ်ဂ္ဇံဂတမုက်ပိုဲတုဲ မၞးလ္ၚောဝ်ရ”။


သာ်ဝွံ ဂကန်သၟတ်တံဂှ်တုဲ အိုတ်သာကျဝၚ် ဇမၞော်သၟတ်ဂမၠိုၚ် နတဲရပ်ကေတ်ဇဗၠုသတ်က္ဍိုၚ်ဇၞောဝ်မြမောဝ် ပနာၚ်သ္ဍဴဓုပ်သ္ဍဴ ပ္ကဴဇမန် ပြာပ်တိတ်အာစိုပ် အရှာံသာကျနိဂြောဓါရာံတဒဲ အိုတ်သာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ် ဗွဲလက်ကရဴသၟတ်တံဂှ် ၊ နိသဳဒိံသု−စိုန်ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်အိုတ်ရ။


ပ္ဍဲအရှာံ သာကျနိဂြောဓါရာံ ဇြဲသုံမၞုံစရိုၚ် ၈၀−လ္ၚီဗၠိုၚ်အရှန် ၂၀−လ္ၚီ ပွဳဗွိုၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲလ္တူပၞၚ်သၞာ မပြဲကျာ်တြဲတိုန်ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်တုဲ သ္ၚဳမွဲအဇ္ဇျာသယကလောဂမၠိုၚ် တီကေတ်ဒဒှ်ကလောဂမၠိုၚ် မယိုက်လဝ်ဇၞောဝ်မာနဟွံလ္ၚောဝ်ဂှ် အဲသ္ကဵုလ္ၚောဝ်အဲညိချပ်တုဲ ကျာ်တြဲပသ္ဇိုၚ်ကဵုအဘိညာန်က္တဵုဗဒှ် စတုတ္ထဇျာန် ကျာ်တြဲ ကလာၚ်တိုန်အာ လ္တူအကာသပၠယမကပါဋိဟာန လက်ကၠိုက်ခနှိက်ဂၠး ဂတာဇိုၚ်ကျာ်တြဲဗရုဲဖျေံစှ်ေတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကၞိပ်သာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။


ပါဋိဟာဒၞာဲဝွံ ညံၚ်ပါဋိဟာ ဇရေၚ်ကြုက်ဂန်ကီု၊ ပါဋိဟာရိယံ၊ န်အသဝ်ပါဋိဟာဂှ်၊ အကာသိ၊ စိုန်ကျာ်ပ္တုဲရ၊ တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသုဒ္ဓေါဒနပၠန်တုန်ရော၊ ဒဒှ်အသဝ်ပါဋိဟာ ကျာ်တြဲဂှ် ဂွံညာတ်တုဲသာ်ဝွံလ္ၚောဝ်ပ္တီရ။


“ဘန္တောဘဂဝါ၊ ယွံတၠဳမၞုံပိုန်ကျာ်တြဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲတၠဳမၞုံကုပိုန်ဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ပိုဲဍိက်ပရာပ်ဏာကဵုလ္ၚောဝ်ဇိုၚ်ဣသိကာလဒေဝဳလမစိုန်ဒှ်တဴ အ္စာအဲဍိက် ဇိုၚ်တၠဳမၞုံကုပိုန် ဂတးတိုန်ဒွံကၞိပ်ဣသိ ကာလဒေဝဳလပၠန်တုန် ဟိုတ်အသဝ်သာ်ဂှ် အဲဍိက်ညာတ်တုဲ ၊ ပဋ္ဌမတန္ဒနံ၊ ပ္ဍံလ္ၚောဝ်ကိုပ်ကၠာရ”။


“ဘန္တောဘဂဝါ၊ ယွံတၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲ ပ္ဍဲကာလဗပေၚ်ပသာ်ဂှ် အဲဍိက်တိတ်ဒြာတ်သြောံမ္ၚဵု ပ္တိတ်ဏာတၠဳမၞုံပိုန်ကီု သီုသရေၚ်ဇုက်ပ္ၚန်ထဝ် ကွက်လဝ်သၟဝ်တၞံကြေၚ်ၜိုန်တ္ၚဲစေၚ်အာကီု သမၞိၚ်ကြေၚ်ဂှ် ဟွံချဳအာနူဒၞာဲ အသဝ်သာ်ဂှ် အဲဍိက်ညာတ်တုဲ၊ ဒုတိယတန္ဒနံ၊ န်လ္ၚောဝ်မရနုက်ကဵုၜါဝါ၊ ဝန္ဒာမိ၊ ပ္ဍဲလ္ၚောဝ်ရအဴ”။


“ဘန္တောဘဂဝါ၊ ယွံတၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲ အသဝ်ပါဋိဟာတၠဳမၞုံပိုန်မဖှ်သာ်ဝွံ အဲဍိက်ဟွံညာတ်မွဲၜါဏီ လၟုဟ်အဲဍိက်ဂွံညာတ်ရအဴ၊ သြအသဝ်ပါဋိဟာ တၠဳမၞုံပိုန်ပြဲလောန်သန်သွံ၊ တတိယတန္ဒနံ၊ န်လ္ၚောဝ်မရနုကဵုပိဝါ၊ ဝန္ဒာမိ၊ ပ္ဍဲလ္ၚောဝ်ရအဴ”။


သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသုဒ္ဓေါဒန ပ္တိတ်ပါၚ်ယိုက်သၟိပ်တဲ လ္ၚောဝ်ကျာ်တြဲကၠာတုဲ အိုတ်ကလောသာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ် မမိက်ကဵုညးမွဲကီု တန်ဒၟံၚ်ဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထတုဲ ဒးလ္ၚောဝ်သဗ္ဗညုအိုတ်ရ။


အိုတ်ကလောသာကျဝၚ် ဂမၠိုၚ်ရှ်ေသှ်ေ အဲပရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်တြြ သၟဟ်န်တုဲဂးကီုရ၊ နူအကာသကျာ်တြဲ စှ်ေကၠုၚ်လ္တူသၞာမပြဲဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်တုဲ သက်ကဵုဟိုတ်ဗြဲပေါက္ခရဝှ် ထၞဟ်မၞုံသာ်ညံၚ်ကဵုဍာ်သၠုဲကီု သီုအသဝ် ဗွဲမလောန် ဗဂးဖျေံရ။


ပသာ် အသဝ်ဗြဲဂှ်တုန်ရော ယြဴပူဂဵုမွဲ သၟိက်တဍေက်မ္ဂး တဍေက်ရ၊ ယြဴပူဂဵုမွဲ ဟွံမိက်တဍေက်ကီု ဂ္ဇံဒၟံၚ်မွဲထွာဲဒၠာဲစးကဵုစၞိန်ဖဴ ညးမတဍေက်ဂှ် ယာံဗၞတ်မွဲထၞဟ်ကီု ဟွံဂွံဒွံဇကုဟေၚ် ၊ ဨတံအစ္ဆာရိယ၊ ၚ်ဗြဲပေါက္ခရဝှ် မၞုံကုအသဝ်ဂှ် ၊ အဟောသိ၊ စိုန်က္တဵုဒှ်ရ။


ပဟိုတ်ကဵုဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဂှ်တုဲ ခမဳဂမၠိုၚ် က္တဵုဗဒှ်ဂလာန်၊ “ယွံတၠဳတံအသဝ်ဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဝွံ ဟွံညာတ်မွဲဝါဏီ ကျာ်တြဲဂကောံကလောဂမၠိုၚ် သၟဟ်န်တန်ဒၟံၚ်တုဲ ဗဂူဗြပေါက္ခရဝှ်ဝွံ သြအသဝ်တၠဳမၞုံပိုန်ဇၞော်ကဵုအနုဘဴသန်သွံ”


ဣတိဝဏ္ဏဂါထံ၊ န်ဂလာန် မထိုၚ်သးကျာ် သာ်ဝွံ ၊ သမုဋ္ဌာပေသုံ၊ စိုန်ခမဳဂမၠိုၚ် က္တဵုဗဒှ်ဂလာန်ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓဝ်ရ၊ တံဝစနံ၊ ဟိုန်ဂလာန်ဂှ်၊ သတ္တာ၊ ၚ်ကျာ်၊ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တဒြ ၊ ပုစ္ဆိတော−စိုန်သၟာန်ရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳဂကောံကလောအဲဂမၠိုၚ် ဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဝွံ ဆလၟုဟ်ဗဂူဖျေံဟွံသေၚ် အတိက်တေံ အဲဂၚေၚ်ဘဴသံၚ်သာ ဂကောံကလောအဲဂမၠိုၚ် ဗြဲပေါက္ခရဝှ် သာ်ဝွံဗဂူဖျေံတုဲရခမဳတံ”


သာ်ဝွံ ကျာ်ဂမျိုၚ်ဟီုတုဲ ကၞပ်သ္ၚံဒၟံၚ်ရ။ တေတိယာစိတော၊ ခမဳဂမၠိုၚ်တီအဇ္ဇျာသယစိုတ်ကျာ်တြဲတုဲ အာတ်ပၚ်မိၚ်ဇာတ်အတိက်တေံရ။


“ဘန္တောဘဂဝါ−ယွံတၠဳမၞုံပိုန် ကျာ်တြဲ၊ လၟုဟ်ဝွံဂကောံကလောဂမၠိုၚ် ဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဂှ် ပြာကတ်ကဵုပိုဲဍိက်တုဲရ၊ အတိက်တေံ ဂကောံကလောဂမၠိုၚ် ဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဂှ် ဟွံပြာကတ်ကဵုပိုဲဍိက်ဏီ၊ တၠဳမၞုံပိုန် မတုပ်တဴရဴပၞာၚ်တိုၚ်ထဝ် က္ညစဳပျးကဵုပိုဲဍိက်ညးဂမၠိုၚ်ညိအဴ”။


ကျာ်တၠမှာကရုဏာပၠန်တုန်ရော၊ သၟိက်တွံဇာတ်အတိက်တုဲ ၊ ဝေသန္တာရဇာတကံ၊ ဟိုန်ဇာတ်ဝေသန္တဝ် ၁၃−ခဏ် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ နလ္ၚီဂါထာ ဂၞပ်စိုတ်စှ်သာ် ဒှ်ပထမခဏ် ကျာ်တွံကဵုအရှန် ၜါစှော်လ္ၚီု သီုသၟိၚ်ဇၞော် သိရိသုဒ္ဓေါဒန ကလောသာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။


၁။ ခဏ်ဂၞကျာ်ဖုဿထဳ အာတ်ဒလလွိုဝ်

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အတိတေ ဘိက္ခဝေ စေတုတ္တရ နဂရေ၊

သိတိ မဟာရာဇာ နာမ ရဇ္ဇံ ကရောန္တော၊

သော သဥ္ဇယျော နာမ၊

ပုတ္တံ၊ လ။ ဖုဿတဳ အဂ္ဂမဟေသဳ။'


ဘိက္ခဝေ− ယွံခမဳတံ၊ အတိတေကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလအတိက်တေံ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂိုဝ် သၟိၚ်သိဝိရး ဂွံပ္ကၚ်ရၚ်တုဲ ကလိဂွံကောန်တြုံမွဲ သိရိသဥ္ဇယျ ဒုၚ်ယၟု၊ သိရိသဥ္ဇယျဂှ် ပ္ဍဲကသပ်ပိုန်ဇၞော် အာစိုပ်ဒဒှ်ဗၠာဲတုဲ ကောန်ဝုတ်သၟိၚ်မဒ္ဒရးဖုဿတဳမဒုၚ်ယၟု၊ ဇကုသၟတ်ဗြဴဂှ် ညံၚ်ညးမဗဗိုဟ်လဝ်စၠန်ဗကေတ်ကီု သီုစရာဲရုပ်သာ်ကျာ်သြဳ ဗွဲမလောန် ညးပရာပ်နၚ်တုဲ သိရိသဥ္ဇယျ ပသေက်ကဵုရာဇာဘိသေခ ပသၟိၚ်ဗဗွဲဓဝ် ဒလဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် သၟတ်ဗြဴဖုဿတဳ ဌာန်အဂ္ဂမဟေသဳ ထ္ၜုတ်လဝ်ဂွံဒှ်ဂဥုပ်ဓုပ်ပြကာ မာတုဂါံဂမၠိုၚ်ရ။


ဂၞကျာ်ဖုဿတဳဝွံ မူကုသဵုမွဲ မပ္တုဲလဝ်တုဲ ဇကုညံၚ်စၠန်ဗကေတ် မဂွံဒှ်ရော၊ အတိတေကာလေ−ပ္ဍဲကာလအတိက်တေံ၊ နူကဝ်ပိုဲဝွံ ရိုဟ်ဆုတ်စှ်ေအာ ဒှ်−၉၁−ကဝ်၊ ပ္ဍဲကဝ်ဂှ် ကျာ်တြဲဝိပသဳ မက္တဵုဒှ်ကျာ်တြဲ နိဿဲကဵုဍုၚ်ဗန္ဓုမတဳတုဲ ပ္ဍဲအရှာံ မိဂ္ဂဒါယ ကျာ်တြဲပဒတဴရ။


သၟိၚ်မပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဗန္ဓုမတဳဂှ် သၟိၚ်ဗန္ဓရာဒုၚ်ယၟု၊ ဂွံပတၠကောန်ဝုတ်ၜါ၊ ဨကောရာ၊ နွံသၟိၚ်မွဲ ဍုၚ်သ္အာၚ် ယၟုဟွံပြာကတ် ကြက်စၠန်ဗကေတ် အနဂ္ဃ ပ္ကဴထဝ်မာလေကၟက်ကံ လယိုက်ကၠံနိက် ကၠုၚ်ကွာဲသၟိၚ်ဗန္ဓုသဳ ဟိုတ်ကရုဏာ ပ္ဍဲကောန်ဝုတ်ၜါဂှ်တုဲ ကြစၠန်ဗကေတ် အနဂ္ဃ ဗဒုၚ်ကဵုကောန်ဝုတ်ဇမၞော်ရ၊ ပ္ကဴထဝ် ဗဒုၚ်ကဵု ကောန်ဝုတ်သၟတ်ရ။


ညးၜါၝဲကဵုဒေံ ကလိဂွံတုဲ သ္ဂးကုရၚ်သ္ကံရ၊ “ဘဂိနဳ−ယွံဒေံ၊ အပေါတ်အနဂ္ဃအိုဿီုဝွံ ပိုဲကလိဂွံဂ္ညိဂ္ညာတ်ကာယပိုဲပယတ်ရ၊ ကျာ်မ္ဂးဝွံ သ္ဇိုၚ်ကလိဂွံဆဵုသန် ဇဖန်ပိုဲမဆဵုကျာ် ကြက်စၠန် သီုပ္ကဴထဝ်ဝွံ ပိုဲသ္တိတ်ပပူဇဴကျာ်ရ” သီုၜါၝဲကဵုဒေံသ္ဖုၚ်သ္ဍိုက် အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် အာပ္တီသၟိၚ်မ၊ သၟိၚ်မကဵုအခေါၚ်တုဲ ၝဲဇမၞော်ဂှ် ချူစၠန်ဗပေၚ်မှၚ်ထဝ် မတိတ်ကဵုဒါန် ဗဗိုဟ်ဇကုကျာ် စၠန်သၟိဟ်နူဂှ် လၟုဟ်စုတ်ဂန္ဓကဋဳကျာ်တြဲတုဲ ဂါထာ ပထမ ပ္ဍဲခဏ်ဒသလွဵု သၟတ်ဗြဴရာဒနာရ။


“ဨသာစန္ဒန စုဏ္ဏေန၊ ပုဇာတုမှေသုမေကထာ။

တုမှာကံ ဒိဿ ဗုဒ္ဓဿ၊ မာတာဟေသံ အနာဂတေတိ”


“ဘန္တေဘဂဝါ − ယွံတၠဳမၞုံပိုန်ကျာ်တြဲ၊ ဖဵုအဲဍိက်မပပူဇဴကြက်စၠန်ဝွံ အနာဂတ်ဂတ ဒဒှ်မိကျာ်မွဲ ညံၚ်နဲသဗ္ဗညု ကဵုအဲဍိက်ဂွံဒှ်ညိ၊ ဇကုအဲဍိက်တုန် ဂၚေၚ်ဘဴသံၚ်သာ စမှ်စမှ်ဘဝဂှ် ညံၚ်ညးမဗဗိုဟ်လဝ်စၠန်ဗကေတ်ကဵုဂွံဒှ်ညိအဴ” ဣတိပတ္တဏံ−ဟိုန်ရာဒနာသာ်ဝွံ၊ ပဋ္ဌေသိ−စိုန်ရာဒနာရ၊ ဒေံဗြဴသၟတ်ဂှ်တုန်ရော ပ္ကဴထဝ်မာလေကၟက်ကံဂှ် စုတ်ပ္ဍဲမှၚ်ထဝ် ပ္တိတ်ဏာကဵုဒါန်ကုကျာ်တုဲ ဂါထာမရဴဝွံ သၟတ်ဗြဴရာဒနာပၠန်ရ။


“ဘန္တေသုဝဏ္ဏမာလာယ၊ မယာတွံပုဇိတောအသိ။

တေနာသဗ္ဗဘဝေဟောမိ၊ မာလာပုဇာယ နိမိတ္တာ”


“ဘန္တေဘဂဝါ−ယွံတၠဳမၞုံပိုန်ကျာ်တြဲ ဖဵုအဲမပပူဇဴမာလေဂရောပ်သြိုဟ်ဝွံဂှ် အဲဍိက်ဂၚေၚ်ဘဴသံၚ်သာ မအာက္တဵုဒှ် စမှ်စမှ်ဘဝဂှ် ပ္ကဴထဝ်ဝွံ လ္ပကဵုသြာဲနူသမၞိၚ် ဂၠးသြိုဟ်အဲဍိက်ညိ၊ ပ္ဍဲကၞောတ်ဘဝဂှ် ဒဒှ်အရှန်ဗြဴမွဲ ကဵုအဲဍိက်ကလိဂွံညိအဴ” ဣတိပတ္တဏံ−ဟိုန်ပွမရာဒနာမိက်၊ အကာသိ−စိုန်သ္ပတုဲ၊ သတ္တာ−ၚ်ကျာ်တြဲ ဝိပဿဳပၠန်တုန်ချပ်၊ တာသံ−ကုညးၜါၝဲကဵုဒေံ၊ အနုမောဒနာ မွဲဝါသာ်ဝွံ ၊ ဒေသေသိ−စိုန်ကျာ်တြဲတွံရ။


ယာစေတ္ထ ဒွိဟိ တုမှေဟိ၊ ပုဇာမယံ ပတိတ္ထိတာ။

တာယဣဇ္စျန္တီ တုမှာကံ၊ ယထာတေပတ္တနာ တထာတိ။


ဘောဥပသကာ၊ ယွံဥပးတံ၊ ပ္ဍဲသနာကျာ်ဝွံဂှ် ယြဴပူဂဵုတြုံဗြဴမွဲ မၞုံစိုတ်သဒ္ဓါ နကဵုပဏ္ဏကာရ သ္ဂောံပပူဇဴလဝ် အဲကျာ်မွဲဝါ ပူဂဵုဂှ် စမှ်စမှ်ဘဝ သ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ပါရမဳ ညံၚ်ရာဒနာမိက်ဂှ် ကလိဂွံမဆောတ်ဟွံမွဲရ။


“လၟုဟ်ဝွံ သၟတ်ဗြဴၜါၝဲကဵုဒေံ မနွံစိုတ်သဒ္ဓါနကဵုကြက်စၠန် အနဂ္ဃ ပ္ကဴထဝ် မာလေကၟက်ကံမဂွံပပူဇဴ လဝ်အဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံဂှ် ညံၚ်ဋ္ဌာန်ပၟိက်စိုတ် သၟတ်ဗြဴၜါ မရာဒနာမိက်ဂှ် ကဵုကလိဂွံညိ” ကျာ်ချပ်တုဲ၊ ဣတိအနုမောဒနံ ဟိုန်အနုမောဒနာ၊ ဒေသေသိ၊ စိုန်တွံတုဲ၊ တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ဥဘောပိ၊ ၚ်သၟတ်ဗြဴၜါၝကဵုဒေံဂှ်၊ ယာဝတာယုကံတထာ၊ စဵုကဵုစိုပ် မွဲဗၞတ်အယုက်ဂှ် တန်ဒၟံၚ်တုဲ၊ တတောစဝိတွာ−မွဲလအိက်အယုက်ဂှ် ၊ ဒေဝလေကေ−ပ္ဍဲဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံ၊ နိဗ္ဗုတိံသု၊ စိုန်ညးၜါၝဲကဵုဒေံတိုန်က္တဵုဒှ်ရ။


သီုညးၜါၝဲကဵုဒေံမွဲဗၞတ်အယုက်ညးသွဝ်ဂှ် တန်ဒၟံၚ်တုဲ စုတိစှ်ေကၠုၚ် စသိုၚ်တသိုက်ယဿပတ်မၞိဟ် အိုတ်အယုက်မၞိဟ်ဂှ်တုဲ တိုန်စသိုၚ်တသိုက်သွဝ်ပၠန်ရ၊ နနဲသာ်ဝွံ မၞိဟ်ကဵုသွဝ် သွဝ်ကဵုမၞိဟ် စသိုၚ်တိုန်စှ်ေအနုလုံပဋိလုံဗွဲမဂၠိုၚ်ကဵုဘဝတုဲ ပ္ဍဲသာသနာကျာ်တြဲကဿပ ကၠုၚ်က္တဵုဒှ်ကောန်ဝုတ်သၟိၚ်ကိကဳ သီုညးၜါၝဲကဵုဒေံရ။


ဒေံဗြဴသၟတ်ဂှ် အတိုၚ်မဂွံပပူဇဴပ္ကဴထဝ် ရာဒနာလဝ် တံဇိုၚ်ကျာ်တြဲဝိပဿဳတေံတုဲ ယာံက္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဗက်သြိုဟ်သၟတ်ဗြဴ ရဴညးမဂြောပ်လဝ်ပ္ကဴထဝ်ကီု ဟိုတ်ဂှ်ရ ဥရစ္ဆကုမာရဳ ညးမခုတ်လဝ်ယၟု၊ အယုက်သၟတ်ဗြဴ အာစိုပ် ၁၆−သၞာံတုဲ သၟိၚ်ကိကဳမိမန်ကျာ်တြဲ ကဿပ ကေုာံဘိက္ခုသၚ် မၚ်သဳကဵုဒါန် ခါဒနဳယဘောဇနဳယ ကျာ်တြဲကဵုပိုန်တုဲ ချိုန်ကျာ်တြဲအနုမောဒနာဒါန်ဂှ် သၟိၚ်ကဵုကောန်ဝုတ်ကၠိဂွံဒှ် ဒဒှ်သောတပန် ပ္ဍဲတ္ၚဲမဒှ်သောတပန်ဂှ်ဟေၚ် ကောန်သၟိၚ်မကၠိဂွံဒှ် ဒဒှ်အရှန်ဗြဴ၊ ပဗ္ဗဇိတွာ−ပခမဳတုဲ၊ ပရိနိဗ္ဗာယိ၊ စိုန်ပရိနိဗ္ဗာန်ရ။


သၟိၚ်ကိကဳပၠန်တုန်ရော၊ ဂကောံဂၞကျာ်တၟေၚ် တန်ဒၟံၚ်မွဲသၞာတုဲၝဲဇမၞော်ဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ကောန်သၟိၚ်ကိကဳသုဓမ္မာ ဒုၚ်ယၟုမွဲမိဂှ် ဒှ်သၟတ်ဗြဴထပှ်ရ၊ ယၟုသၟတ်ဗြဴထပှ်ဂှ် ဂါထာသာ်ဝွံ ကျာ်တြဲတွံလဝ်ရ။

သမဏဳသမဏဂုတ္တာ၊ ဘိက္ခုနဳ။ ဘိက္ခုဒါယိကာ၊ ဓမ္မဝသုဓမ္မာစ။ သၚ်္ဃာဒါသဳစ သတ္တာမာတိ။


(၁) သမဏဳမွဲ။

(၂) သမဏဂုတ္တာမွဲ။

(၃) ဘိက္ခုနဳမွဲ။

(၄) ဘိက္ခုဒါယိကာမွဲ။

(၅) ဓမ္မမွဲ။

(၆) သုဓမ္မာမွဲ။

(၇) သၚ်္ဃဒါသဳမွဲ။


ဣတိသတ္တမာ၊ န်ကောန်ဗြဴထပှ်ဝွံ၊ လဘတိ−စိုန်သၟိၚ်ကိကဳကလိဂွံရ။

သၟတ်ထပှ် ဒှ်ကောန်သၟိၚ် ကဳကဳမတုဲတေံဂှ် ပ္ဍဲသာသနာကျာ်တြဲပိုဲလၟုဟ်ဝွံ ကၠုၚ်ဒှ်ဂကောံကျာ်ကီု ညးတံဂှ်ရော။


(၁) သၟတ်ဗြဴခေမာမွဲ။

(၂) ဥပိုဝ်လဝဏ်မွဲ။

(၃) ပဋစရဳမွဲ။

(၄) ဂေါတမဳမွဲ။

(၅) ဓမ္မဒိန္နာမွဲ။

(၆) သိရိမဟာ မာယာမွဲ။

(၇) ဝိသာခါမွဲ။

ဣတိသတ္တမာ၊ ၚ်ကောန်သၟိၚ်ကိကဳထပှ်ဂှ် ဇာယန္တိ၊ ပ္ဍံကၠုၚ်က္တဵုဒှ် ဂကောံကျာ်အိုတ်ရ။


သၟတ်ဗြဴ ကောန်သၟိၚ် ကိကဳမတုဲတေံဂှ် မၞိဟ်ကဵုသၟဝ် သွဝ်ကဵုမၞိဟ် စသိုၚ်အရီုမသုန်ပြကာဖဲသ္အဳတုဲ ပ္ဍဲလ္အိတ်အယုက်ဂှ် ဂွံတိုန်ဒှ်ဂၞကျာ်သၟိၚ်အိန် တၠကၟိန်သွဝ်ၜါ ဂွံဒှ်ဂဥုပ်ဓုပ် ပြကာအဆေဝ်သွဝ်ဂမၠိုၚ်ဟေၚ် နွံကာလမွဲတ္ၚဲ ဂၞကျာ်တိတ်အာဝေၚ် ဥဒျာန်နိမိတ်မသုန်က္တဵုဒှ် သ္ဒးဒၚ်သေနာၚ်ကံ စုတိစှ်ေကၠုၚ်ဍုၚ်မၞိဟ်ရ၊ သၟိၚ်အိန်ညာတ်တုဲ သၟိၚ်အိန်ပြာပ်အာဇရေၚ်ဂၞကျာ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။


ဒေဝရာဇာန မတျတ္ထု။ ကိံပါပံ ပကတံမယာ၊ ရမ္မာစာဝေသိ မံထာနာ ဝါတောဓါရဏဳရုယှန္တိ။


“ဒေဝမဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဒေဝတဴ အဲဍိက်လ္ၚောဝ်မရာတ်ရ၊ နလ္ၚောဝ်အဲဝွံ ကဵုဒှ်ကုမရာတ်ညိ၊ ဂလာန်မရာတ်မဟီုဝွံ မူတုပ်ရော၊ ညံၚ်ကဵုကျာမလေၚ်ကဝ် မယိုက်ကသဳတိဇၞော်ကဵုသွံ၊ ပ္ဍဲသွဝ် ဂပ်ဝ်ဒှ်လဟိၚ်စိုတ်အဲ မူဟိုတ်မရာတ်ကသဳသနာတသိုက်အဲဍိက်ရောအဴ၊ ဟွံသေၚ် အဲဍိက်ဒၟံၚ်ဇရေၚ်မရာတ်ဝွံ ဒးပ္တုဲသရာံပါပ် မယုတ်မာ မရာတ်တီတုဲ မရာတ်ဗက်ကၠေံ အဲဍိက်ကဵုစှ်ေဒၟံၚ်ဍုၚ်မၞိဟ် တေံသ္ဂးဟာ”တံဝစနံ−န်ဂလာန်ဂှ် သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ၊ သက္ကော၊ ၚ်သၟိၚ်အိန်၊ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရ။


“ဘဒ္ဒေ−ယွံဂၞကျာ်၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇရေၚ်အဲဝွံ မမိက်ကဵုသရာံပါပ်မယုကတ်မာညိညဟွံမွဲရ၊ ဂၞကျာ်ဂှ် ဟွံဒှ်သ္ဍိုက်အဲဟွံသေၚ် လၟုဟ်ဝွံ ကုသဵုဂၞကျာ်သ္ဂုတ် အယုတ်ဟုတ်အာ ဒးသ္ဍးသြာဲအာနူကဵုအဲ ဟိုတ်ဂှ်ရ နမေတ္တကရုဏာအဲ အဲမ္ဒးဟီုရောၚ်၊ လဝဵုဂၞပ်စိုတ်စှ်သာ်အဲကဵုဂှ် ပဋိဂဏှာတိ၊ သြဝ်ဂၞကျာ် ဂိုၚ်ကေတ်ရ။


ဂၞကျာ်ပၠန်တုန် ဂွံမိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်အိန်မဟီုဂှ် ဒဒှ်အယုက်ဇကုမဟုတ်အာ သ္ဒးလသာထောံကၠေံကၟိန်ဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံ သ္ဒးစုတိစှ်ေကၠုၚ် ဍုၚ်မၞိဟ်ဝွံဂှ်တီတုဲ သ္ၚေဝ်မွဲ ပ္ဍဲဇမ္မုဒိပ် ဒဒှ်တၠသ္ၚိမတုပ်ကဵုစိုတ်ဇကုဂှ် ဒဒှ်မသ္ဂောံဒှ် အဂ္ဂမဟေသဳ သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ ညာတ်ကေတ်တုဲ သီုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်၊ ဝရံဂဏှန္တိ−န်လဝဵုစှ်သာ်ဂှ် သၟိက်ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ ဂါထာမြဴဝွံ၊ အဟ−စိုန်သ္ဂးကဵုသၟိၚ်အိန်ရ။


“သက္ကောဒေဝမဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်အိန်၊ ဟိုန်လဝဵုစိုတ်စှ်သာ် မရာတ်ကဵုကုအဲဍိက်ဂှ် လဝဵုထမှိက်မပြဲ ကဵုဒှ်ညိအဴ၊ ပသာ်လဝဵုဂှ်ရော−−−

(၁) ပ္ဍဲသ္ၚိသၟိၚ် သိရိသဥ္ဇယျဂှ် ဒဒှ်ဂၞကျာ်ဇၞော် ကၞတ်ဓုပ်ပြကာမာတုဂါံဂမၠိုၚ်တံဂှ် ကဵုအဲဍိက်ဒှ်ညိ။

(၂) အဲဍိက်ဒဒှ်မၞိဟ် မတ်လစံက် ညံၚ်ဂဍောၚ်မတ်ကောန်ဒြာဲဨဒၞေၚ်မတ်လစံက်ကဝါၚ် ညံၚ်မှ်စရာၚ်ခဝ်ဇဝ်ဂှ်ကဵုဒှ်ညိ။

(၃) အဲဍိက်ဒှ်မၞိဟ်တုဲ ဖုဿတဳဒေဝဳ ကဵုညးခုတ်လဝ်ယၟုအဲဍိက်ညိ။

(၄) ကောန်တြုံမွဲ မၞုံလက်ကျန်ဗွဝ်ပိုန် စိုန်သကီုလ္အာတ်ဟွံဂမ္တက် နွံကဵုပညာဒဒှ်ဇနူပူဇဴ ညးဇမ္ဗုဒိပ် ကောန်မဖှ်သာ်ဂှ် ကဵုအဲဍိက်ကလိဂွံညိ။

(၅) အဲဍိက်ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဂဝ်ဂၞဴ လ္ပကဵုတၟိုဟ်တိုန် နဲဂဝ်ဂၞဴဗြဴပက္ကတိ ကဵုအဲဍိက်ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဂဝ်ညိ၊ မူမတုပ်ပမာရော− ညံၚ်သၟာတ္ၚ မဆိုက်ဗ္ဒက် ရဴမဖျေံလဝ်တ္ၚကီု၊ ကဵုဂဝ်ဂၞဴအဲဍိက်ဂွံဒှ်ညိ။

(၆) အဲဍိက်ကလိဂွံကောန်တုဲ လ္ၚဝ်တှ်အဲဍိက်ၜါဝွံ လ္ပကဵုဗၜါဲညိ။

(၇) ပ္ဍဲကၞိပ်အဲဍိက် သော်သ္ကံဂှ် လ္ပကဵုတိုန်ညိ။

(၈) လမၠိုက်လက်ကၠိုက် ခနှိက်တိ ကၠိခ္ဍက်ဂှ် လ္ပကဵုစပ်ပ္ဍဲသဏ္ဌာန်ဇကုအဲညိ။

(၉) အိုတ်သတ်တၠဒဒိုက်ကီု သီုသတ်မ္ဒးပမၚ်ဓရှ်ေစာံဂိုၚ်သ္ၚိစာတ် ခရိုၚ်ပသဲတံဂှ် နဓဝ်ပညာဇကုအြ ကဵုအဲဍိက်ဂွံဒတိတ်ဗၠးညိ။

(၁၀) ပ္ဍဲသ္ၚိသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ ကြေဲမြာ်ဗြုလလောၚ်ဒၟံၚ် မစိုန်သကီုတဴ ကေုာံကုန်ကွ နၚ်စၚ်ဍိက်သ္ကံ ဂြောဝ်မဖျိုန်ပဏ္ဏကာရ အမာဲကဖျုန်မ္ဒးရးဂှ် ကဵုက္တဵုဒှ်ညိ။

ဣတိဒသဝရံ−န်လွဵုဂၞပ်စိုတ်အဲဍိက်စှ်သာ်ဝွံ ထမှိက်မပြဲကဵုဒှ် ကုအဲဍိက်ညိအဴ၊ တံဝစနံ−န်ဂလာန်ဂှ်၊ သက္ကော−ၚ်သၟိၚ်အိန်၊ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ၊ ဇယမၚ်္ဂလံ−န်မ္ၚဵုဇၞး၊ အဟ−စိုန်သ္ဂးရ။


ယေတေ ဒဿ ဝရာဒိန္နာ မယာ သဗ္ဗၚ်္ဂ ပသာဗနေ၊ သိဝိရာဇဿ သိဝိတေ၊ သဗ္ဗေတေလစ္ဆာသိစရေ။


“ဘဒ္ဒေဖုဿတဳ−ယွံဂၞကျာ်ဖုဿတဳ၊ ယြဴလွဵုစှ်ပြကာ ဂၞကျာ်ရာဒၞာမိက်ဂှ် လွဵုစှ်သာ်ဝွံ အဲကဵုဂၞကျာ်တုဲ အိုတ်ကဵုလွဵုအိုဿီု ပ္ဍဲသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ၊ လစ္ဆာသိ−စိုန်ဂၞကျာ်ကလိဂွံ မဆောတ်ဟွံမွဲရ”

တမတ္ထံပကာသေန္တောသတ္ထာအာဟ။

သတ္တာ−ၚ်ကျာ်၊ တံအတ္ထံ−န်ဟိုတ်၊ ပကာသေန္တော−သၟိက်ပပြာကတ်တုဲ၊ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရ။

ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ သၟိၚ်အိန်နာဲဒေဝတဴ တၠသ္ၚိသုဇာတာ ဂလာန်သာ်ဝွံဂးတုဲ သီုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဟေၚ် ဇိုန်မ္ၚဵုကဵုဂၞကျာ်တုဲ ဂၞကျာ်သီုမသ္ဇုၚ်သ္ဍိုက် အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ဟေၚ် ဒုၚ်မ္ၚဵုသၟိၚ်အိန်ရခမဳတံ။


တုမှေသာဓဝေါ−အိုတ်ကဵုတၠဝါသနာ သာတုဇန်တြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ်။ သဒ္ဓါယသမ္ပန္နော၊ မစိုန်သကီုတဴ ကေုာံပညာကဵုသဒ္ဓါ တၠဝါသနာတံ ဂါံပလဝ်ဒကာဓဝ်ပ္ဍဲကဵုမဟာဝေသန္တရဇာတ် ပၞောဝ်ဝေသန္တရဇာတ်လ္ၚီဂါထာ တိတ်ဒှ် ၁၃−ခဏ်ဝွံဂှ်။ ဒသဝဵု၊ ဟိမဝန်၊ ဒါနခဏ်၊ ဝနပ္ပဝိုဟ်၊ ဇုဇပဝ်၊ စူဠဝန်၊ မဟာဝန်၊ ကုမာရပဝ်၊ ပဒ္ဒဳပဝ်၊ သက္ကပဝ်၊ မဟာရာဇာပဝ်၊ ဆခတ္တိယျ၊ နဂရပ္ပဝေသန။


လၟေၚ်ဂၞကျာ် ဖုဿတဳ အာတ်လွဵုကဵုသၟိၚ်အိန်ဂှ် တၠဝါသနာတံ ဂွံကလၚ်ပၚ်မိၚ် ပ္ဍဲသက်သမှိၚ် ဒသဝဵု ၁၉−ဂါထာဝွံ တုမှေသာဂဝေါ၊ အိုတ်ကဵုတၠဝါသနာသာတုဇန် တြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ်။ သုဏာထ၊ တၠဝါသနာတံ ဂပ်ဝ်နွံစိုတ် ကလၚ်ပၚ်မိၚ် အပ္ဍဲကာလဂှ်ရောၚ်မိဂ္ဂး ။

၂။ ခဏ်ထိုၚ်သးဂြိုပ်ဟိမဝန်

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သာဒသဝရေ ဂဟေတွာ၊ တတော စုတာ မန္ဒရညော။ အဂ္ဂမဟေသိယာ၊ ကုစ္ဆိမှိ ပဋိသန္ဓဂဏှိ။

သာၚ်၊ ၚ်ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မဂိုၚ်လဝ်လွဵုစှ်သာ် ဇရေၚ်သၟိၚ်အိန်တုဲ နူသွဝ်စုတိစှ်ေကၠုၚ် ဂိုၚ်လဝ်ပဋိသန္ဓိ ပ္ဍဲဂၠံဂဝ် ဂၞကျာ်ဇၞော်သၟိၚ် မဒ္ဒရ လုကဴစှ်ဂိတု ကလိလောန်အာတုဲ ဗၠးနူဂၠံဂဝ်မိ ဟိုတ် ပ္တုဲလဝ်ဓဝ်ကုသဵု အတိက်တေံတုဲ ဇကုသၟတ်ဗြဴညံၚ်ညးမဗဗိုဟ်လဝ် ကြက်စၠန်ဗကေတ်ကီု ဟိုတ်ဂှ်ရ ဖုဿတဳ ညးမခုတ်လဝ်ယၟုရောၚ်။


မွဲဟာန်ကလော တွဳဝါရဂမၠိုၚ် ဇၞောဝ်မောဝ်အာတုဲ အာစိုပ်အယုက် ၁၆−သၞာံ၊ ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ရုပ်သာ် ကျာ်သြဳမပြဲ နွံအဝဲဂၞိၚ် မဂေါဝ်သၞာၚ်သြိုဟ် သပါတဲ ညံၚ်လပှ်စိၚ်၊ ဨရာဝိုန်ကီု လ္ပုဟ်တဲညံၚ်ပၞာၚ်ဗၜန်မ္ၚဵု ဇိုဝ်မုဟ်ညံၚ်ခဝ်ဇဝ် ၊ ကံညံၚ်နုၚ်အဗၠူထဝ်၊ ဒၞေၚ်မတ် ညံၚ်ညးမချူစဳပျး ထမှိက်မဆာဲ၊ သော်ညံၚ်သပးဟိုၚ် နူဂၠးဂတာဇိုၚ် ဒဵုကေနာတ်သော် သကဵုဂၠာဲ ထိုၚ်သးအာဟွံမာန်ဟေၚ်။


အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်သိဝိရး တၞဟ်နကောန်ဇကုသဥ္ဇယျ ကေတ်နၚ်သၟတ်ဗြဴဖုဿတဳတုဲ ညးသၞက်ကြကောတ် သကိုဟ်ဍာ်ထပ်တုဲ သၟတ်ဗြဴကဵုသိရိသဥ္ဇယျကဵုသၟုက်နန်ထဝ် သြံက်ဗ္ဒဝ်လဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် ပသၟိၚ်လှိၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသၞာတသိုက် ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မွဲဟာန် အဂ္ဂမဟေသဳ တိုန်ထ္ၜုတ်လဝ်လ္တူကမၠောန် ၁၆−လ္ၚီ ကေုာံသိရိသဥ္ဇယျ သၟဟ်န်တဴကာလဂှ်ရ။


တေနဝုတ္တံ−ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ။ ဂါထာသာ်ဝွံ ကျာ်တွံကဵုနာဲပိုဲ မှာထေရ်သာရိပိုတ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ပၠန်ရ။


ဘောသာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ်။ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ဒှ်ကောန်ဨကရာတ် က္တဵုဒဒှ်ပ္ဍဲဘဝအတိက်တေံဂှ် ဒှ်ဂၞကျာ် အဂ္ဂမဟေသဳ သၟိၚ်အိန်၊ ဘောသာရိပုတ္တ၊ ယွံသာရိပိုတ် ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ နူသွဝ် စုတိစှ်ေကၠုၚ်တုဲ က္တဵုဒှ်ကောန်သၟိၚ် မဒ္ဒရး ပ္ဍဲဂကူဨကရာတ် ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ကေုာံသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ သမာဂမိ၊ စိုန်ကၠုၚ်စိုပ် သၟဟ်န် တန်ဒၟံၚ်တုဲ ဂၞကျာ် ဒှ်သ္ဍိုက်သၟိၚ်ရ။


အထ−ပ္ဍဲကာလဂှ်။ သက္ကော−ၚ်သၟိၚ်အိန်ဗ္စာရဏာမွဲရ၊ ပသာ်မဗ္စာရဏာဂှ်ရော၊ “ဂၞကျာ်ဖုဿတဳစှ်ေအာပ္ဍဲဍုၚ်မၞိဟ်တေံ အတိုၚ်မသၟိက်ဂွံလွဵုစှ်သာ် ဂၞကျာ်အာတ်ကဵုအဲဂှ် လွဵု ၉−သာ်ဍိုက်ပေၚ်တုဲရ၊ လွဵုသၟိက်ဂွံကောန်တြုံမွဲ သီုလကျန် ဗွဝ်ပိုန် မစိုန်သကီု ကေုာံရုပ်သာ်ကျာ်သြဳဂှ် ဟွံဂွံဍိုက်ပေၚ်ဏီသွံ လွဵုကောန်တြုံဂှ် အဲရနုက်ဗပေၚ်ကဵုဂနကျာ်ညိ”။


သာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်ချပ်ဗ္စာရဏာတုဲ တြးမတ်ဒိပ် သ္ၚေဝ်မွဲရ၊ ညးသ္အာၚ် ဟွံသၟဟ်ရထ ဗောဓိသတ်မစိုန်ဒှ်တဴ တြုံလ္ၚောဝ်ကျာ် မဒှ်တကံဗ္ဒးသတ္တံဂမၠိုၚ် အယုက်အိုတ်အာ ပ္ဍဲယဿပတ်ဒိပ် သၟိၚ်အိန်ညာတ်တုဲ ပြာပ်အာဇရေၚ် ဗောဓိသတ်တုဲ သာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်သ္ဂးရ။


“သမ္မဒေဝပုတ္တ−ယွံကောန်ဒေဝတဴ မသၟဟ်ကဵုပိုဲလၟုဟ်ဝွံ အယုက်တၠအဲ ဟုတ်အာပ္ဍဲသွဝ်တုဲရ၊ တၠအဲစှ်ေဗိုတ်ပဋိသန္ဓိ ပ္ဍဲဂၠံဂဝ်ဂၞဴ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳရောၚ်၊ ပါရမဳတၠအဲဍိုက်ပေၚ်သ္ဂောံဒှ်ကျာ်ပြဟ်ရောၚ်”သာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်အာတ်အခေါၚ်ကဵုဗောဓိသတ်ရ။


ဗောဓိသတ် ကဵုအခေါၚ်တုဲ ဒေဝတဴ ၆၀−လ္ၚီ သ္အာၚ်အယုက်အိုတ်အာပ္ဍဲသွဝ် ဂိုၚ်လဝ်ပက္ကတိညာန် စှ်ေကရောံ ဗောဓိသတ်ကီု ဂးတုဲ သၟိၚ်အိန် ပြာပ်အာဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်ဇကုရ၊ ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန်ရော စုတိစှ်ေကၠုၚ်နူသွဝ် တန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂၠံဂဝ်ဂၞဴ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ခါဂး ကောန်ဒေဝတဴ ၆၀−လ္ၚီဂှ် စှ်ေတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂၠံဂဝ် သမ္ဘာအမာတ် ၆၀−လ္ၚီရ၊ အစောံအဇ္ဇျာသယ တြုံတၠပါရမဳ စှ်ေတန်ပ္ဍဲဂၠံဂဝ်ဂၞဴဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ဗက်ဂးကီုရ ပ္ဍဲစိုတ်ဂၞကျာ် သၟိက်ခၞံရုၚ်ဒါန် ၆−ပန်ဒိုဟ်ဍုၚ် ရုၚ်ဒါန်ပန်၊ ဒေါဝ်ဍုၚ်မွဲ၊ ပ္ဍဲပါၚ်တရၚ် မုက်သ္ၚိ ရုၚ်ဒါန်မွဲ မွဲမွဲရုၚ်ဒါန်ဂှ် သြန်တဴလက်ကသာပ် အၚပ်သၟိက်ဂွံကဵုဒါန် က္တဵုဒှ်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်ဟီုပ္တီသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ လၟေၚ်အၚပ်ဂၞကျာ်က္တဵုဒှ်ဂှ် သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ ကဵုကော်ဗမၞးပြောဟိတ် ဒၞာဲတီနိမိတ်တံဂှ် ပပူဇဴသကာတုဲ သၟိၚ်သၟာန် ပြောဟိတ်တံဂှ်ရ၊ ပြောဟိတ်တံမိၚ်တုဲ သှ်ကဵုသၟိၚ်ရ။


“ဒေဝ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်၊ သၟတ်တန်ဒၟံၚ်ဂၠံဂဝ်ဂၞကျာ်ဝွံရအဴ၊ ပ္ဍဲဒါန်ဝွံ ဟွံတရိုပ်စိုတ်သၟတ်ရ၊ သၟတ်ဝွံ မလှိၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒါန်ရောၚ်မရာတ်”သာ်ဝွံ ပြောဟိတ်တံ လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ရ၊ သၟိၚ်မိၚ်တုဲ မိပ်စိုတ်ပူမှ်ဟွံဂံၚ်ပလီု အဇ္ဇျာသယ အၚပ်စိုတ်ဂၞကျာ်တုဲ ကဵုစဳရေၚ်ရုၚ်ဒါန်တြဴ မွဲမွဲတ္ၚဲ သြန်တဴလက်ကသာပ် ပတုဲတဴဒါန်လၟိုန် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ပတွဵုနူကဵုဗောဓိသတ် တန်ပဋိသန္ဓိတုဲ ပိုန်ဟာန်ဒြပ်ရတ် နအနုဘဴ ဟဂွံက္တဵုဒှ်ကုသၟိၚ်မွဲလှ်ေဏီဂှ် နအနုဘဴကုသဵုဗောဓိသတ် အိုတ်ကဵုဨကရာတ်ဂမၠိုၚ် အလုံဂတာဇမ္ဗုဒိပ် ဒးကၠုၚ်ကွာဲ ပဏ္ဏကာရ တမာဲဇမိန် မကမွဲကၠံလ္ၚီု စၟဟ်ကာလရ။


ဂၞကျာ်ဖုဿတဳကီုလေဝ် မွဲဟာန်ကေုာံတွဳဝါရဂမၠိုၚ် ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဂၠံဂဝ် ဍိုက်ပေၚ်စှ်ဂိတုတုဲ သၟိက်ဂွံဗဵုသကဴဍုၚ် ပ္တီသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျရ၊ သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျတုန် ကဵုဖျေံအသံကဵုခၞံသဗာန်ရ၊ ဗဝ်တိဗက်ဂစာန်တက် ရာဇာဓမာတ် သာတ်ပ္ကဴဓုပ်သ္ဍဴ ပ္ကဴမြမောဝ်ဇၞောဝ်အလာံရာဲတံၚ်ခေါၚ် ကဵုသြံက်ဗ္ဒဝ်လဝ် မုက်သဗာန်ၜါဒိုဟ် ကွဳရတ်ကဵုဂ္ညိလဝ် လၟေဟ်ဍုတ်မြာ် စာၚ်ကၠိုက် သဝဝ်ဇာဗြောန် ဗြုဇရန်ဇရာဒၟံၚ် ညံၚ်ကဵုတွိၚ်ဒိပ်ကီု။


ဂၞကျာ်တိုန်တန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကွဳရတ်ဂှ်တုဲ ဇက်အာဂတသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ ဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု စိၚ်ဇၟူဗ္ဒဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် သီုဖံမံၚ်ဒဝိုဝ်ခရာ ယာတြာလအာ ဨကရာတ်ဗက်အာကြဴကြဴကွဳရတ်ရ၊ ပ္ဍဲဂၞကျာ်မဗဵုအာဍုၚ်ဂှ် အာစိုပ်ဒေါဝ်သဗာန် ညးလွေဟ်ညးဗၞိက်ဂှ် ဂဝ်ဂၞဴဂၞကျာ် သၟိက်ဂတးသ္ၚေဝ်ပတ္တဝါထဝ် ပ္ဍဲသဏ္ဌာန်သနာတသိုက် ပ္တန်အိန်ရဳယာပိုတ် ဟွံတန်တုဲ ကဵုအာပ္တီသၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျရ။


သၟိၚ်တုန်ကဵုဗဒိုအ်ဖံမံၚ်စိၚ်ချေံ မၞိဟ်ညးသ္ဇၚ်ဝၚ် ဆၚ်စှ်ေဖျေံအသံကဵုခၞံဗြုတာဲဗွဲမပြဟ်တုဲ ဒးမုသုံကျာဂဝ်မပိုတ်ဂတးအာ ပ္ဍဲချိုန်ခဏဂှ်၊ ပုတ္တံ−န်ကောန်၊ ဝိဇာယိ−စိုန်က္တဵုဒှ်ကာလဂှ်ရ၊ တေနဝုတ္တံ−ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ၊ ဂါထာသာ်ဝွံ ကျာ်တွံ ကဵုနာဲပိုဲ မှာထေရ်သာရိပိုတ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။

ဒသမသေတရယိတွာ၊ ကရန္တိပုရံမဒက္ခိနံ၊ ဝေဿာနံ ဝိတ္ထဳယာမဇ္ဇျေဇနေသိ ဖုဿတဳမမန္တိ။

ဘောသာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ်၊ လုကဴစှ်ဂိတု ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဂဝ်ဂၞဴတုဲ ကြဴဝွံဂၞကျာ် သၟိက်ပဒက်သိုန်ကဵုဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအကြာသြော်သဗာန် ညးလွေဟ်ဂှ်၊ မံ−န်အဲ၊ ဇနေသိ−စိုန်က္တဵုဒှ်ရ။


ဗောဓိသတ် တြုံတၠပါရမဳ သၠးနူဂဝ်ဂၞဴမိတုဲ က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဗက်ဂးကီုရ၊ မုက္ခဝါသ္ဇုၚ်ဒစၚ်ဗ္ၜဝ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ကဵုဒ္ၚောဝ်ထဝ်ညးမပေါတ်လဝ်ကၠံဝါ လ္ၚီဝါကီု၊ မၠာဲမတ်ၜါ သ္ၚီတိုန်မုက်ဆာဲမိ၊ ပၠးတဲအာတ်ဒြပ်သၟိက် ဂွံကဵုဒါန်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“ဘောဂုန္နပတိ−ယွံမိတၠဂုန်၊ မမိက်ကဵုဒြပ်ညိညနွံကီုဟာ၊ အဲသကဵုဒါန် ကုတမၠၚ်လအာတ်ညိ၊ မိနနုက်ဗပေၚ်ဒတုဲစိုတ်အဲညိ”ဂးတုဲ မိတၠဂုန်ဗြဴ ဟဂံၚ်ပလီုအဇ္ဇျသယကောန်ရ၊ ထဝ်လ္ၚီမွဲဖျေဲ စွံပ္ဍဲတဲကောန်ကဵုပ္တုဲဒါန်ရ၊ ချိုန်မက္တဵုဒှ်မၞိဟ် သၠးနူဂၠံဂဝ်မိဗက် ပံက်ပါၚ်ဟီုဂလာန်ဂတးကဵုမိဒှ်မ္ဂး ဒှ်ပိဘဝရ။


ကာလမဒှ်မဟောဟ်သဓ သ္ကေံပ္တိတ်နၚ် ဂဥုဲဒိပ်ကဵုကုမိ ယဲကၞိပ်သရိဝဍ္ဎနသေဋ္ဌဳ ဗၠးအာဂှ် ပံက်ပါၚ် ဟီုဂလာန် ဂတးကဵုမိဒှ်ကီု ပ္ဍဲကၞတ်ဘဝ ကာလမဒှ် သိဒ္ဓတ္တကုမာ သၠးဗၠးနူဂဝ်မိ ထပှ်ဂါံ ဒစာံလၟာ်တွာ်တိတ်အာတုဲ ယိုက်စနန်တဲမွဲတုဲ မွဲဂါထာကြီုတိုန်ကဵုမိရ၊ “ယွံမိ−အဲမွဲ ဇၞော်ပြဲလောန်ရ”ဂလာန်ဝွံ ကြီုကဵုမိရ။


ပ္ဍဲကာလမဒှ် ဝေသန္တဝ် အာတ်ဒြပ်ပ္တုဲဒါန် ဟီုကဵုမိဂှ် ဟိုတ်က္တဵုဒှ်ပ္ဍဲသြော် ညးလွေဟ် ဝေသန္တဝ် ညးမခုတ်လဝ်ယၟု ကာလဂှ်ရ။ တေနဝုတ္တံ−ဟိုတ်ဒဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကျာ်တြဲတွံဂါထာ ကဵုနာဲပိုဲမှာထေရ်သာရိပိုတ်သာ်ဝွံ ပၠန်ရ။


နမယှံ မတ္တိကံနာမ၊ နစပေတ္တိကသံဘဝံ။ ဇာတောမှိ ဝေတ္ထဳယာ၊ တသ္မာ ဝေဿန္တရော အဟန္တိ။


သာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ် ကာလပိုဲမဒှ် ဝေသန္တဝ်တေံဂှ် ယၟုၚ်ကၠုၚ်နူ ဂကူသၟိၚ်မိသၟိၚ်မပိုဲဟွံသေၚ် ဟိုတ်မက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲသြော် ညးလွေဟ်တုဲ ဝေသန္တဝ် သၟိၚ်မိသၟိၚ်မ ပိုဲမခုတ်လဝ်ယၟုရောၚ်။


ပ္ဍဲတ္ၚဲဗောဓိသတ်မဒှ်မၞိဟ်ဂှ် စံၚ်ကမၠံၚ်ဗြဴ ကလာၚ်စဴကၠုၚ်နူဂြိုပ် ဟေမဝန်တေံ ကုသဵုနိမန်ဖျဴနၚ် မကၠုၚ်သၠးလဝ်ကောန်စိၚ်ဗ္တာၚ်မွဲ ပ္ဍဲမုက်တရၚ်မ္ၚဵုတုဲ ဇကုစ္ဍးတိတ်အာရ၊ ဟိုတ်ဒှ်စိၚ်ဗစဲဒါန် ဗောဓိသတ်စိ စိၚ်ရတ်ပစ္စယနဂဵု ညးမကဵုလဝ်ယၟုရောၚ်။


ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန်ရော မိမိန်ဒၞာဲမၞုံကဵုဒုဟ်သၠုၚ်သဝ်ကြောံဇြာဲ ဒျိုၚ်ဗ္တာၚ် ညးရုဲစှ်ဂၠဟ်တုဲ မိမိန်မၞုံဗၞတ်တြဴစှော်ပန် ကဵုဥပ္ပကာ ဗောဓိသတ်ရ၊ ခါသၟတ် ၆၀−လ္ၚီ က္တဵုဒှ်မွဲတ္ၚဲကရောံဗောဓိသတ်ဂှ် မိမိန်မွဲမွဲ ကဵုဥပ္ပကာအိုတ်ရ။


ဗောဓိသတ်တြုံ တၠပါရမဳကျာ်တုန် မွဲဟာန်ကေုာံသၟတ် ၆၀−လ္ၚီဂှ် ဇၞော်မောဝ်အာ အယုက်အာစိုပ် ၄−သၞာံ ၅−သၞာံဂှ် သၟိၚ်မခၞံကဵုဂွါမာလေဝ် ကၟက်ကံ မၞုံၚုဟ်ထဝ်မွဲလက်ကသာပ် ဗောဓိသတ် ဂိုၚ်ပ္တိတ်နူကဵုကံ ကဵုဒါန်ကုမိမိန်ရ၊ မိမိန်ဂှ် ကဵုပၠန်ကုဗောဓိသတ် ဗောဓိသတ်ဟွံဂိုၚ်ကေတ်တုဲ မိမိန်တိုန်ပ္တီသၟိၚ်ရ၊ သၟိၚ်မိၚ်တုဲသ္ဂးရ။


“ကောန်အဲကဵုကုမၞးတံ ဗဗွဲဓဝ်ကဵုဒှ်ညိ”သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဂးတုဲ သၟိၚ်ကဵုခၞံတၟိပၠန်ရ၊ နနဲသာ်ဝွံ ဒှ်ဒဵုဒစိတ်ဝါဟေၚ် ဗောဓိသတ် ကဵုကုမိမိန်ရ။


အထ−ပ္ဍဲကာလဂှ်။ အယုက်ဗောဓိသတ် အာစိုပ်ဒစာံသၞာံဂှ် သ္တိတ်တန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲသၞာတသိုက်တုဲ သာ်ဝွံကသပ်က္တဵုဒှ်ရ၊ “တွဵုဒါန်အဲအိုဿီုဝွံ ဒှ်ဗဟိရဒါန်ရောၚ်၊ ဒါန်ဂှ်ဟွံကြိုက်ကဵုစိုတ်အဲဏီ အဇ္ဇျတ္တိက ဒါန်အဲ သၟိက်ဂွံကဵုညိ၊ ယြဴပူဂဵုမွဲသ္ဂး ဟာဲဝေသန္တဝ် ပဍိက်ဗက်ကရဴအဲရ၊ ဟာဲဝေသန္တဝ် ဆီဖျုန်စၞာံဇကု သပါတဲ သတုံဇွ ဖျုန်ဂြိုဟ် ဂဍောန်မတ် ကဵုဒါန်ကုအဲရ၊ ဍေံသ္ဂးမ္ဂး၊ ဒဒါမိ−ပ္ဍဲအဲသကဵုဒါန်ကုလအာတ်ဂှ်ရ” ကသပ်သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ချပ်တဴကာလဂှ်ရ။


တေနဝုတ္တံ−ပ္ဍဲချိုန်ခဏဗောဓိသတ်ချပ်ဂှ် ဟိုတ်က္တဵုဒှ် ကၞုက်ကၞာဲ အသဝ်ကသဳတိတၟံ တ္ကံမှာသၟိတ်ဂှ် ဂါထာသာ်ဝွံ ကျာ်တြဲတွံကဵုမှာထေရ်သာရိပၠန်ရ။


သာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ်။ ပ္ဍဲကာလမအာစိုပ် ဒစာံသၞာံဂှ် အဲဂ္ဇံဒၟံၚ်ပ္ဍဲပြာသာဒ်တုဲ တၞဟ်နသၟိက်ကဵု အဇ္ဇျတ္တိကဒါန် ချပ်တဴရ၊ မမိကဵုလအာတ်မွဲ ယဝ်သ္အာတ်ဆီ စၞာံ ဖျုန်ဂြိုဟ် ဂဍောၚ်မတ်အဲကီု အဲသကဵုဒါန် ကုပူဂဵု မမိက်ကဵုလအာတ်မွဲ ယဝ်သ္အာတ်ဇကုအဲမ္ဂး ပတွဵုနူတ္ၚဲဝွံတုဲ သဘဴဒါန်ဟဂွံဂတးပၠန် ဟွံတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကမၠိုက်ဓဝ် မဂမ္တက်ရဴကသဳတိဟမာန် မဖှ်သာ်ဂှ် အဲဒှ်ဍိက် ပူဂဵုဂှ်ရ၊ ရဴဝွံ အဲလၟိၚ်ပ္တီတုဲ ဇကုပူဂဵုဂှ်ပဍိက်ရ၊ ပ္ဍဲချိုန်ခဏ အဲမချပ်ဂှ် တိဇၞော်မၞုံသတီုၜါလက်ယောဇနာကဵုပန်လဟုတ်ပရဲ ညံၚ်ဇမူမကြအ်ကၠေံကီုချဳတိုန်ရ၊ သၟိၚ်တၟံသိန္နရာတ် ညံၚ်တ္ၜဝ်မ္ဒးပၟတ် ဍိုန်လၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ်ဗွဲဒိုဟ်ဍုၚ်စတုတ္တရနာဂဵုရ။


ပ္ဍဲကာလဗောဓိသတ် အယုက်အာစိုပ် စှ်တြဴသၞာံဂှ် အိုတ်ကဵုကွတ်အိုဿီု နဒြဟတ်ပညာအာစိုပ်ဒတုဲတုဲ သၟိၚ်မသၟိက်ဇိုန်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ချပ်ကေုာံဂၞကျာ် ဖုဿတဳရ၊ “သၟတ်ဗြဴမဒ္ဒဳ မဒှ်ကောန်တရကောမိ၊ နူမဒ္ဒရး ညးရၚ်တၠုၚ်တုဲ လ္တူမာတုဂါံစှ်တြဴလ္ၚီ တိုန်ထ္ၜုတ်စွံလဝ် သီုညးၜါ ဒုၚ်ရာဇာဘိသေခ ပဨကရာတ် သမုက်နန်ထဝ် ဒလဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် နွံကဵုကြဳဇှ် ဒယှ်တှ်ပိုန်ဟာန် လလောၚ်တရးအာ အလုံဂၠးဂတာဇမ္မုဒိပ် သီုညးၜါသၟဟ်န်တဴရ။


ပတွဵုနူဗောဓိသတ် အယုက်အာစိုပ် စှ်တြဴသၞာံ ဂွံပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် မွဲမွဲတ္ၚဲ သြန်တြဴလက်ကသာပ် ကဵုဒါန်ကြဴဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကလိဂွံကောန်တြုံမွဲ ကာလသၠပဋိသန္ဓိ ဟိုတ်ဒုန်ကဵုဇာထဝ် ဇာလဳညးမကဵုလဝ်ယၟုရောၚ်၊ ဇာလဳဆမကွာ်ဒှ်ဂှ် ကောန်ဗြဴမွဲက္တဵုဒှ်ပၠန်ရ၊ ဟိုတ်မဒုၚ်လဝ်ကဵုသၞာံဗြန်ကဏှာဇိုန်မခုတ်လဝ်ယၟုရောၚ်၊ ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန် မွဲဂိတု တြဴဝါသဂါပ်ပေတ်လှာဲ စိၚ်ဇၞူပစ္စယနာဂဵု သီုကဵုဂ္ညိ အနဂ္ဃထပှ်ပြကာ တိတ်သ္ၚဳရုၚ်ဒါန်ဇကုစၟဟ်ဟ်ကာလရ၊ တေနဝုတ္တံ−ဟိုတ်ဒဒှ်သာ်ဂှ်ရ၊ ဝုတ္တံ−စိုန်ကျာ်တြဲတွံ၊ ဂါထာမြဴသာ်ဝွံ ကျာ်တွံကဵုနာဲပိုဲ မှာထေရ်သာရိပိုတ်ရ။


အဍ္ဎမာသေ ပဏ္ဏရသေ၊ ပုဏ္ဏမာသေ ဥပေါသထေ။ ပစ္စယံ နာဂ မာရုယှံ၊ ဒါနံ ဒါတုံ ဥပါဂမိ။ ။


ဘောသာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ်၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ပ္ဍဲလ္ပာ်ဂိတုစှ်သုန်စွေက်ကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲသဳဗပေၚ်ဥပုဟ်ကီု တိုန်ဍိုက်စိၚ်ပစ္စယနာဂဵုတုဲ တၞဟ်နသၟိက်ကဵုဒါန်၊ ဥပါဂမိ၊ စိုန်ပြာပ်အာ ရုၚ်ဒါန် စၟတ်ကာလရ၊ တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်က္တဵုဒှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကလိၚ်ကရးတေံ ဗြဲဟွံဂူသတ်သြောံဟွံဍိုက်ပေၚ် ကၞောဝ်က္တဵုဒှ် မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ဂွံဂယိုၚ်လမျီု ဟွံသၟဟ်ရထ ဒမၠကမၠတ် ဂံၚ်တသိုၚ်ပၠံၚ်ဗာ် စရၚ်သ္ကံ ဗွဲမလောန်ရ၊ ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်ကောံမွဲဟာန် ပ္ဍဲမုက်ရၚ်သၟိၚ်တုဲ သာ်ဝွံလ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ရ။


“ယွံမဟာရာဇ ယွံဒဒိုက်ပိုဲသတ်ဂမၠိုၚ် မက္တဵုဒှ် အဓိကဵုသ္ကာတ်မြဟ်လောန်က္ဍၚ်သန် မရာတ်တုန် ဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာမၚ်မွဲကဵုက္ဍၚ်ညိ” သာ်ဝွံ ဇန်တံဂမၠိုၚ် ညးလ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ဍုၚ်ကလိၚ်ကရးရ၊ သၟိၚ်မိၚ်တုဲ ဖ္အောဝ်ဖျဴညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ သၟိၚ်ဒဂိုန်သဳဥပုဟ် မၚ်မွဲတဴဓဝ် သၟိၚ်စှ်ပြကာ လုကဴထပှ်တ္ၚဲ ၜိုန်သၟိၚ်မၚ်မွဲတဴကီု ဗြဲဟွံဂူတုဲ သၟိၚ်ပ္တီညးဂမၠိုၚ်ရ။


“ဘန္တော−ယွံမၞးတံ၊ ၜိုန်အဲမၚ်မွဲတဴ ဓဝ်သဳလသၟိၚ်စှ်ပြကာကီုလေဝ် ဗြဲဂူဟွံသၟဟ်ရထ ပသာ်ပိုဲသ္ပဒးရော”သၟိၚ်သၟာန်ညးဂမၠိုၚ်ရ၊ ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ်သ္ဂးရ၊ “ဒေဝ−ယွံတၠညး တၞဟ်နသကဵုဗြဲဂူ မရာတ်ဟွံသၟဟ်ရထမ္ဂး မွဲသာ်တုန် ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုတေံ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဣတေံလှိၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဓဝ်သဒ္ဓါ ပတၠစိၚ်ဗ္တာၚ်မွဲ အရာဒၞာဲဂှ်စိၚ်ဗ္တာၚ်ဂှ် ဂတအာဗြဲဒးဂူဒှ်ဇၞောဝ်တသိုက် သတ္တံဂမၠိုၚ်ရောၚ်၊ မရာတ်ဖ္အောဝ်စကာဗမၞး ကဵုအာအာတ်သ္ဂောံနၚ်မ္ဂး ပိုဲဍိက်သတ္တံဂမၠိုၚ် သ္ဂောံဗၠးနူဒဒိုက်ကၞောဝ်ရောၚ်အဴ” ဂလာန်မြဴသာ်ဝွံ ညးဂမၠိုၚ်သ္ဂးရ။


သၟိၚ်မိၚ်တုဲသ္ဂးရ၊ “သာဓု သာဓု ဒးရးသန်ရ”သၟိၚ်မိၚ်ဂလာန်ညးဂမၠိုၚ်တုဲ ကော်နၚ်ဗမဒးဒစာံရ၊ ရာမ−ဓဇ−လက္ခဏ−ဇာတိမန္တရ−သုဇာတာ−သုယမာ−သုနန္ဒ၊ ပၞောဝ်ညးဒစာံ ရာမမွဲ ဒှ်ညးဇၞော်၊ တက်တြိနုတ်စၞာဲ၊ ဇုက်သုတ် ဝက်ဒုရာကာန်ရပ်ဒစုန်ဒုန်ကၞုသၚ်သၠသိုတ် အိုတ်ဇွောံဇွောဝ် ပုၚ်မောဝ်နာဍူခဴကြေပ်တုဲ ဗဗွဲလၟေၚ်အာစိုပ်ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုတုဲ ပပြဘိုက် ပ္ဍဲရုၚ်ဒါန်ဂှ်တုဲ ကာယဇကုမတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ကေုာံလက်ကၠိုက်ခမှိက်တိတုဲ စအးကၠေံတုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ ဗမၞးသၟိက်အာတ်စိၚ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တိတ်အာရုၚ်ဒါန်ဂှ် ဗမၞးကၠုၚ်စိုပ်တရၚ်ဗၟံက်ကီုရ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ကီုလေဝ် “အဲသ္အာသ္ၚေဝ်ရုၚ်ဒါန်ညိ”ဂးတုဲ ဟုံဗၠိုပ်နူကဵုဂယးတုဲ ပပြဘိုက်ဘောဇိုန် မၞုံကဵုရှ်မကမွဲပြကာ သၟိၚ်သီုပြဝါ ပြာပ်အာတုဲ ပ္ဍဲလ္တူက္ဍိုပ်စိၚ်ဇၟူမပြဲ အာစိုပ်တရၚ်ဗၟံက်ရ၊ ဗမၞးတံဂှ် အာတ်အခေါၚ်မသ္အာတ်စိၚ် ပ္ဍဲတရၚ်ဗၟံက်ဂှ် ဟိုတ်ပၟၚ်ပမွဲ ဗဵုလဗးညးဂၟံၚ်သ္ဇၚ်ဝၚ်တမၠၚ်လအာတ်မိန်ဓဇန် တ္ၜန်တ္ၜောဲဂၠိုၚ်သန် ဟကလိဂွံအခေါၚ်တုဲ ဗမၞးဒစာံ ကၠောံအာတရၚ် သမၠုၚ်ကျာ ပ္ဍဲပဒေသမသၠုၚ် ဟဂွံသ္ၚောဲနူတရၚ် ဒတဴဒၟံၚ်တုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မကၠုၚ်တရၚ်သမၠုၚ်ကျာဂှ် ဍေံတံပၚ်ပ္တိုန်တဲတုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“ဇယျတုဒါနံ−ဇယျဒါနံ−−ယွံဨကရာတ် ဇမၞးဒါန်ညိ ဇမၞးဒါန်ညိ”ဂလာန်သာ်ဝွံ သ္ဂးရ၊ ဗောဓိသတ်ညာတ်တုဲ ဗမၞးဒစာံဒတဴဒၟံၚ်ဂှ် ဖ္အောဝ်ဏာစိၚ် နတရၚ်ဂှ်တုဲ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မွဲဂါထာ သ္ဂးကဵုကုဗမၞးကၠာရ။


ပရုဠ ကစ္ဆ နခါလောမာ၊ ပၚ်္က ဒန္တာရ ဇဿိရာ။ ပဂ္ဂယှ ဒဒ္ဓိဏ ဗဟုံ၊ ကိံမံ ယာစန္တိဗြဟ္မဏာတိ။


“ယွံတၠအဲတံ မၞုံသော်က္ဍိုပ်ကၞိပ်မဂၠိုၚ် မၞုံၚေက်မဂွုသ္အး မၞးတံမလၟုဲလၟေက် ကေုာံလက်ကၠိုက်ခနှိက်တိလလးတဲသတုံ မူရဴဝတ္ထုမွဲအာတ်အဲရော”


တံ သုတွာ တွံ အဟံသု၊ ရတနာဒေဝ ယာစမိ၊ သိဝိနံ ရတ္ထဝဍ္ဎဓံ၊ ဒဒါဟိ ပဝရံ နာဂံ၊ ဣဿဒန္တံ ဥရုလဝံ။


“ဒေဝ−ယွံတၠညး၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ကလိၚ်ကရးတေံ ဟိုတ်နူဗြဲဟွံဂူ ကၞောဝ်ကၠောဝ်ဗျဵုက္တဵုဒှ်ဗွဲမလောန် စိၚ်ရတ်မရာတ်ဝွံ နွံကဵုဂုန်ဒယှ်တှ် လေပ်ဖျိုက်သတ် လေပ်ခၞံပ္တုဲမြမောဝ် ကဵုသတ္တံဂမၠိုၚ် မၞုံမုဟ်ဒြၚ်ၜါ မတုပ်တဴရဴပ္ကဴဇဗ မသၟဟ်ရထ မလေပ်လၞိန်ဗပိန်ကၠေံသတြု စိၚ်ရတ်မပြဲဝွံ ပိုဲဍိက်သ္အာတ်ရအဴ၊ စိၚ်ရတ်ဝွံ ယဝ်မရာတ်သ္ဂောံကဵုဒါန် ကဵုပိုဲဍိက်မ္ဂး အတိုၚ်ရာဒၞာ ညံၚ်သမာတ္ၚတၠဒယှ် ဒိုဟ်ဒစာံစ္ဍာံ အရှောဲ ရဴမဆောတ်အာဟမွဲရမရာတ်” ဗောဓိသတ်မိၚ်တုဲ သာ်ဝွံချပ်ရ။


“အဝဲအဲမပ္တံကဵုကၞိပ် အဇ္ဇျတ္တိကဒါန် အဲသၟိက်ကဵုဒါန်ရောၚ်၊ ဗမၞးတံဝွံ ဗဟိရဒါန်ရောၚ် မအာတ်တဴသွံ၊ အဲရနုက်ဗပေၚ်ကဵုစိုတ် ဗမၞးတံညိ” ရဴဝွံချပ်တုဲ သီုမတဴလ္တူက္ဍိုပ်စိၚ်ဂှ် ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးရ၊ “ဘောဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗၞး ပ္ဍဲကာလလၟုဟ် အဲချပ်လဝ်တုဲ နူကဵုပြာသာဒ်တေံရ၊ အဲကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ရုၚ်ဒါန်ဝွံ ဗမၞးတံတီဟိုတ်အဲတုဲ တၞဟ်န သၟိက်အာတ်ဒါန်မၞးတံကၠုၚ်စိုပ်အဲ စိုပ်ဒတုဲစိုတ်အဲကွေံသွံ၊ သြကသပ်အဲဍိုက်ပေၚ်ကွေံသွံ၊ ဒါန်မပြဲ အဲဟွံဂွံကဵုကိုပ်ကၠာဏီဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ အဲကဵုဒါန်မပြဲ ကုဗမၞးတဴရ”


“ဘောဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး ပ္ဍဲတ္ၚဲကီု ယဝ်တမၠၚ်လအာတ်ကၠုၚ်စိုပ်မ္ဂး ပိုန်မ္ဒးဂၞပ်ဂှ်ကလိဂွံတုဲ သီုကဵုမပေၚ်ဂၞပ်စိုတ်တုဲဟေၚ် ဂွံတဴရ၊ ဒါန်သၞာတသိုက် ဂၠိက်ယာတ် ဒါန်ပုၚ် ဒါန်ဍာ် အဲပ္တုဲတဴဟဂွံသ္ဂုတ် အဲဒ္ဂူတဴကဵုဒါန်ရောၚ်၊ ဒါန်မဇၞော်မဖှ်သာ်ဂှ် စဵုကဵုလ္အိတ်လမျီုကဵုဒှ်ကီု၊ ဟဒှ်သ္ဍိုက်အဲမ္ဂးဂှ် ဟွံဒှ်ရ၊ ဒြပ် သြောံ သ္ၚု အဲစၞောန်ထ္ၜးတဴဂှ် ဒှ်သ္ဍိုက်အဲဟသေၚ် ပညာသဗ္ဗညုတညာန် ဒှ်သ္ဍိုက်အဲရောၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲမကဵုဒါန် ဒြပ်မပြဲရောၚ်”


“ဘေဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞးတံ အာတ်ဒါန်စိၚ်ဇၟူအဲ ဍေံမပြဲတဴဋ္ဌာန်ပိ မတွံဂး၊ မတ်၊ ကတောဝ်၊ ကၟံၚ်၊ ဍေံမပြဲ မၞုံဒြၚ်မဍိုက်ပေၚ်တဴ ဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ် ဒှ်ယာန်လအာ သၟိၚ်ညးစွံပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဋ္ဌာန်စိၚ်မ္ၚဵု စိၚ်ရတ် မဖှ်သာ်ဂှ် အဲသကဵုဒါန် ကုဗမၞးတံရ၊ နကမၠိုက်စိုတ်ဂမ္တက်ဂှ် အဲဟွံဂွံဒှ် ဒဇပ်ဇတဝ်ရ၊ အဲဟွံဂွံဆေဝ်ဒဝ်တမၠၚ်လအာတ် ကၠုၚ်စိုပ်တဴဂှ် ဒါန်အဲဒဂိုန်လဝ်ဂှ် လ္ပကဵုလီုအာညိ၊ အဲဒါန်စိၚ်ဇၟူဂှ်ရ နစိုတ်မဂမ္တက်ဂှ် အဲဟွံချပ်ရ၊ ယြဴဒြပ်မွဲ မၞးတံအာတ်ကဵုအဲရ၊ အဲဟွံဂြောပ်ဗ္ဒန်ဒြပ် မစၞောန်ထ္ၜးဂှ် အဲလှိၚ်စိုတ် ပ္ဍဲဒါန်စိၚ်ဇၟူမပြဲဒၟံၚ်ဌာန်ပိစွံ မၞုံဒြပ်ဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ် အဲကဵုဒါန်ကုဗမၞးတံရ။


ဘက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မဒှ်ဒတုဲမြမောဝ် ညးသိရိရးဂမၠိုၚ် စာ်စဍးအာ နူဓဝ်မဇ္ဇျိရ၊ ပ္ဍဲကုသဵုမနွံကဵုတွဵုတွေတ်စာဂ သၠးပွးစှ်ေနူစိၚ်ဇၟူတုဲ ကဵုဒါန်စိၚ် ကုဗမၞးတံဂှ်ရ ခမဳတံ။ ဘိက္ခတေ−ယွံခမဳတံ၊ ဗမၞးပဒတဴပ္ဍဲရးကလိၚ်ကရးဂှ် ပြာပ်ကၠုၚ်ကဵုအဲရ၊ တုဲဗမၞးဒစာံ အာတ်စိၚ်အဲရ၊ ပ္ဍဲဇၞးပိုတ်ဂှ် ဟိုတ်ဗြဲဟွံဂူ ကဏောဝ်ဗယိုဝ် က္တဵုဒှ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်က္ဍၚ်သန် ပ္ဍဲဗ္တံကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲကီု ယဝ်ရတမၠၚ်လအာတ်ကၠုၚ်စိုပ်အဲမ္ဂး အဲရနုက်ဗပေၚ်ကဵု စိုတ်လအာတ်ဂှ်ရ။


“အဲကဵုဒါန်စိၚ်မပြဲဗ္တာၚ်သ္အး ကဵုကုဗမၞးတံရ”ဂးတုဲ တဲဇွိဗောဓိသတ် ရပ်လဝ်လပှ်စိၚ်မတုပ်တဴ ရဴမန်သြန် တဲသတုံသ္ဂန်ဍာ်ပလၚ်ကာထဝ် ရာဒနာပညာ သဗ္ဗညုတညာန်တုဲ သကိုဟ်ဍာ် ကဵုဒါန်စိၚ်မပြဲ ကဵုကုဗမၞးရခမဳတံ၊ ချိုန်ခဏဂှ် ဗောဓိသတ် ကဵုဒါစိၚ်ဗ္တာၚ်မပြဲဂှ် မွဲလှ်ေပၠန်တုန် ပ္ဍဲကာလဂှ် တိဇမၞော် မနွံတဝ်စရှ်ဂြိုပ်ပန် မတန်တဴ ပ္ဍဲကာလလ္ဝူက္ဍိုပ်တၟံသိန္နရာတ် ချဳတဴရ၊ သၟိၚ်တၟံသိန္နရာတ်လၟောဝ်စှ်ေကၠုၚ် ဗွဲဒိုဟ်ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ပ္ဍဲကာလဂှ်ရခမဳတံ။


အထ−ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် သီုကဵုဂ္ညိဂ္ညာတ်စိၚ်ၜါစှော်ပန်လက်အနဂ္ဃထပှ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ အသဝ်အဇ္ဇျာသယျ စိၚ်ပၠန်တုန်ရော ဂ္ညိစိၚ်ဂှ် ၚုဟ်ထဝ်ၜါစှော်ပန်လက် ဇာထဝ်ဂရောပ်သကဲၜါဒိုဟ် ဒှ်ၚုဟ်ထဝ်ၜါလက် ဂရောပ်ဂၞဴ ၚုဟ်ထဝ်မွဲလက်၊ ပ္ဍဲကၟံၚ်ပိဇာမၞိက်ဇာဗၠဲ ဇာထဝ် ဒှ်အနဂ္ဃထဝ်ပိလက်၊ ဂ္ညိသၠက္တောဝ်ၜါဒိုဟ် ၚုဟ်ထဝ်ၜါလက်၊ ဂရောပ်စၚုဟ်ထဝ်မွဲလက်၊ တဝ်စရှ်ပိဒိုဟ် ထဝ်ပိလက်၊ ဂ္ညိသ္ၚိသကဴၜါဒိုဟ် ထဝ်ၜါလက်၊ ဂ္ညိဒြၚ်ၜါဒိုဟ်ၚုဟ်ထဝ်ၜါလက်၊ သီုဖအိုတ်ပကောံတုဲ ဒှ်ၚုဟ်ထဝ် ၜါစှော်ပန်အနဂ္ဃသီုဖ္အိုတ်ရ၊ ဆမၞိက်အထောတ်က္ဍိုၚ် မၞိက်ဇၟန်ပူကံစိၚ် မၞိက်ပ္ဍဲကၟံၚ်၊ မၞိက်ပိစွံဝွံ တွဵုၚုဟ်ဟွံမာန်ရ၊ သီုအနဂ္ဃထပှ် စိၚ် ဂမာစိၚ် ကောန်ကမှတ်စိၚ်မသုန်ကၠံ ကဵုဒါန်ကုဗမၞးဒစာံဖအိုတ်ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ အရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲကာလသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵုဂှ် တိဇၞော်ဒၟံၚ် ဟွံပိုၚ်ခိုၚ်ဟွံမာန် ဒးချဳမြပ်ဒဇပ်ဇတ်ဝ် အသဝ်အိုဿီု ဂပ်ဝ်ဖေက်ဂမံက် ဒတဴနရဴသော်ဇကု၊ အသိ−စိုန်ဒှ်တုဲ၊ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ ယြဴပ္ဍဲကာလမွဲ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မကဵုဒါန်စိၚ်ဇၟူမပြဲတုဲ ညးဂမၠိုၚ် မပဒတဴ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုအိုဿီု ဍေံတံပၞတ်တဴရ၊ အိုတ်အလုံဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု သီုကဵုဗဵုလဗးညးဂၟံၚ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴဗွဲမလောန်ရ၊ မနွံကဵုဗရုရမျာၚ်မဇၞော် ကၞုက်ကၞာဲတဴဗွဲမလောန်ရ၊ ခမဳတံ ဗမၞးဒစာံပၠန်တုန်ရော ဂွံစိၚ်ရတ် ပစ္စယနဂဵု တွဵုဗပိုန် တိုန်ဍိုက်လ္တူစၞိန်တုဲ ဒးစ္ဍးတိတ်အာရ ညးဂမၠိုၚ်ညာတ်တုဲ သၟာန်တဴရ။


“ယွံဗမၞးတံ မူရဴပွမွဲ မကလိဂွံစိၚ်ရတ်ဝွံရော” သၟာန်ဗမၞးတံရ၊ ဗမၞးမိၚ်ဂလာန်မှာဇန်တံဂမၠိုၚ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “ဘန္တော−ယွံမၞးတံ စိၚ်ရတ်ဝွံ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မကဵုဒါန်ကုပိုဲရောၚ်၊ မူကေၚ်ကာမၞးတံမသၟာန်ရော” ဂးတုဲ ဗွဲဒိုဟ်တရၚ်သၟဝ်ကျာ ဍေံစ္ဍးတိတ်အာရ၊ တသ္မိံခဏေ− ပ္ဍဲချိုန်ခဏဂှ် ညးရးနဳဂီု သီုဇၞးပိုတ် အိုတ်အမာတ် ဒကိုပ်ပၞာန်ဒဴဗညာ သောဏာပတိ သၟတ်ဇၞော်သီုဖ္အိုတ်ဂှ် ဒေဝတဴ လွိၚ်ကၠေံစိုတ်တုဲ ပၞတ်ကဵုဗောဓိသတ် နကဵုဂလာန် မဖေက်ဂၟံက်ဂှ် ဍေံစမြဗဟေတ်တုဲ စိုတ်သၟဟ်န်ဒှ်ဂၞပ်မွဲ ပ္ဍဲဍုၚ်စတုတ္တရနာဂဵု က္တဵုဒှ်ကၞုက်ကယာဲ မွဲဟာန်ကေုာံရၚ်သ္ကံ ပြာပ်လုပ်အာ ပ္ဍဲမုက်ရၚ်သၟိၚ်တုဲ နဂလာန် ဗရုမဇၞော်လလောၚ်ကော်ဟီုရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဒါန်စိၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု မတ္ၜန်တ္ၜော်တဴဗရုညးဂမၠိုၚ်ကော်ဟီု မဇၞော်ကၠးလောန် စိုန်ဒှ်ရ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ဗရုမဇၞော်ကၞုက်ကၞာဲမွဲဒမြိပ် မရေၚ်တၠုၚ်ကဵု ဗဟေတ် ဂပ်ဝ်ဖေက်ဂၟံက်ဒ္ဂေတ်တဴရ ခမဳတံ” ဣတိဝစနံ−ဟိုတ်ဂလာန်ဂှ် မှာဇန်ဂမၠိုၚ် ပဒတဴပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တနာရဂဵုဂှ် နွံစိုတ်ကၞုက်ကၞာဲ ကၠုၚ်ကောံမွဲဟာန်တုဲ စိုန်ဍေံတံသၟိက်လ္ၚောဝ်ပ္တီ သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျရ။


တမတ္ထံ ပကသေန္တောသတ္တာ အာဟ။


တံအတ္ထံ−န်ဟိုတ်သာ်ဝွံဂှ်။ ပကာသေန္တောသတ္တာ၊ ၚ်ကျာ်သၟိက်ဂွံပပြကာတ်တုဲ၊ အာဟဒေသေသိ−စိုန်ကျာ်တြဲတွံပၠန်ရ၊ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ ကောန်သၟိၚ် ကောန်အမာတ်ညးဒိုက်ညးလွေဟ် သမ္ၚေဟ် သေဋ္ဌဳ ဗမၞး ညးဂၟံၚ် တွာ်တိုက် ဍိုက်ကွဳ ဍိုၚ်စိၚ် ဍိုက်ချေံ ရးဇၞးပိုတ်အိုဿီု ညးပပဒတဴ ပ္ဍဲသိရိရး ကၠုၚ်ကောံသၟဟ်န်တုဲ လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျရ၊ “ဒေဝ−ယွံတၠညး ကောန်ဨကရာတ် ဝေသန္တဝ်ဝါံ စိၚ်ရတ်ပစ္စယနာဂဵုဂှ် ကဵုဒါန်ကုဗမၞးဒစာံ ပၠေၚ်ကၠေံ ညးရးပိုဲဍိက်တုဲ ကာလလၟုဟ် ဒပါ်ကၠေံရးတၠပညာတုဲရသွံ ဨကရာတ်”


“ယွံဨကရာတ် စိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵ ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ်ဂပ်ဝ်ပပူဇဴဝွံ မၞုံဇိုၚ်ညံၚ်အတှ်ထဝ်ဇမ္ဗူ ဇကုညံၚ်တောဝ်ပဝန် သ္ဂန်ကၟံၚ်ညံၚ်ကၟံၚ်သြန် ဂါပ်ပါၚ် ညံၚ်တယၚ်ဒြၚ်ၜါ ညံၚ်ဍုၚ်အယဴ၊ သၠးကတောဝ်မတုပ်တဴရဴပၞိက်စၟဝ် တဗ္တညံၚ်လေံဗတ်မတ် ညံၚ်မၞိက်စးကုန် ညံၚ်ဇဵုတ္ၚ၊ ဇၞော်သၠုၚ်ပြိုၚ်ဒၟံၚ် ဌာန်ပိတဳတိဇၞး စိုပ်အယုက်တရဴစှော်သၞာံ ဟဂွံယုတ်အာသာဓါကဵုဨကရာတ် တၠပိုန်ရောၚ်၊ အိုတ်ကဵုက္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် ဂ္ညိထဝ် ၜါစှော်ပန်လက် အနဂ္ဃထပှ်၊ သဝ်စိၚ် ဂမာစိၚ် ကောန်ကၟတ်စိၚ်၊ ပမကဵုဒါန်ရော၊ ဆေံပညာကဵုဒါန်ဒှ်ဆပုၚ်ဍာ်သ္ၚိဒၟံၚ် ဇံၚ်သ္တိက် မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲထဝ်သြန်အုပ်တဴပၠးဂၠး ဣဝွံ ကြိုက်မကဵုဗမၞးတံရောၚ် ကောန်ဨကရာတ်မွဲ စိၚ်ရတ်ပစ္စယနာဂဵု ကဵုဒါန်ကုဗမၞးဒစာံဝွံဂှ် ပၠေၚ်ကၠေံပိုဲဍိက်ရောၚ်သွံ”။


“ယွံသၟိၚ်ဇၞော် ကောန်ဨကရာတ် ဝေသန္တဝ်ဝွံ လုတ်စိုတ် ပိုဲဍိက်ညးဂမၠိုၚ်တုဲရ၊ တၠညးဗက်ကၠေံဝေသန္တဝ် ကဵုတိတ်အာ ပကဵုဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံရအဴ” “ယွံတၠညးစၟတ် ယဝ်ဨကရာတ် ဟွံဂွံဗက်ဂလာန် ပိုဲညးသိဝိရးရ၊ ပိုဲချပ်ဂလာန်သာ်ဝွံရော” ညးသိဝိရး ဂးရ ။


“ဘန္တောသိဝိယော−ယွံညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် အိုတ်ကဵုပစ္စန္တရး ဇၞးပိုတ်ဒဵုရးအဲဂှ် ကဵုလေၚ်သြန်ဂြာံဘာကဵုကောန်အဲဝေသန္တဝ် မသက်ကုဒုဟ် မၞးတံသကဵုဗက်ပ္တိတ်ကၠေံနူတွဵုရးဝွံဂှ် အဲဟွံသၟဟ်ရထရ၊ မူဟိုတ်ရော၊ ကောန်မက္တဵုဒှ် နူဂၠံသပါသြိုဟ်ဇကုမသၟဟ်ကဵုဖျုန်ဂြိုဟ် ဂဍောၚ်မတ်အဲရောၚ်၊ မွဲသာ်တုန် ကောန်အဲဝေသန္တဝ် မၞုံကဵုဓဝ်သဳလလစာဂ ယဝ်အဲသ္ဒးဒ္ဂေတ်မ္ဂး ပ္ဍဲလိုက်လေဝ်သဒှ် သရာံပါပ်လေဝ်ဂၠိုၚ်အာ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပသာ်မၞးတံကဵုအဲဗက်ကၠေံ ဝေသန္တဝ်ဒှ်ရောမၞးတံ”။


“ယွံသၟိၚ်ဇၞော် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ဂှ် ပြဝဲနကဵုလွဟ်ဇမ္ကေက်ဨကရာတ် လ္ပကဵုညးဂစိုတ် နကဵုဒွက်ပဥ္စဗန္ဓာ သ္ကဵုဒက်လဝ်ဟွံကြိုက်ကီု ဗက်ပ္တိတ်ကၠေံ ဝေသန္တဝ်နူရး ကဵုတိတ်အာပခမဳ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်တေံရ ဨကရာတ်” “ဘော−ယွံမၞးတံ၊ ယဝ်ရမၞးတံ ဒးဂၞပ်ကဵုကောန်အဲပခမဳရ ယဝ်သဒှ် ညံၚ်ဂၞပ်မၞးတံဂှ် အဲသ္ကဵုဒှ်ရ၊ ဗက်ဆဂွံဝွံညိ အဲသ္အာတ်အခေါၚ်ကုမၞးတံ ဆမွဲဗ္တံ ကဵုကောန်အဲ ဝေသန္တဝ် ဝေတ်ဗ္တောန်ကောန်သမ္ဘာညိကၠာ ယးဂတးမၞးတံ ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် ဗက်ကၠေံ ကောန်အဲ ဝေသန္တဝ်ရ” “သာဓု ဒးရးသန်ရအဴ”မှာဇန်တံဂမၠိုၚ် ဂးတုဲ ဋ္ဌာန်ဇကုဇကုစ္ဍးစဴအာအိုတ်ရ။


တသ္မိံခဏေ−ပ္ဍဲချိုန်ခဏဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျကဵုကော်အမာတ်ကတ္တာ အမာတ်ကတ္တာကၠုၚ်စိုပ်တုဲ သာ်ဝွံ သ္ဂးရ၊ “ယွံအမာတ် ဗွဲမပြဟ် မၞးပ္တီကောန်အဲ ဝေသန္တဝ်ညိ” “ကတ္တေ−ယွံအမာတ်ကတ္တာ၊ အမာတ်ပ္တုဲကဵုကိစ္စအိုဿီု မၞးအာဗွဲမပြဟ် အာပ္တီကောန်အဲဝေသန္တဝ်ညိ၊ အိုဿီုညးသိဝိရး ညးနဳဂီုသီုအမာတ် ဒကိုပ်ပၞာန်ဒဴဗညာ သေဏာပတိ ညးဒိုက်ညးလွေဟ် သမ္ၚေဟ် သေဋ္ဌဳ ညးဂၟံၚ် ရးဇၞးပိုတ် အိုဿီုဂှ် ဟိုတ်နူကောန်အဲ ကဵုကၠေံဒါန် စိၚ်ရတ်ပစ္စယနာဂဵု ညးပၞတ်သဗက်ကၠေံနူရး ဆမွဲဗ္တံကီု အဲအာတ်လဝ်အခေါၚ်ကဵုညးဂမၠိုၚ် ဒဒှ်ဂှ် မၞးအာပ္တီကောန်အဲညိ”သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော် ဖ္အောဝ်ဏာအမာတ်ကတ္တာပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကေုာံအမာတ်တရဴစှော်လ္ၚီ သဳကၠဳဒၟံၚ်မုက်စၟုက်ညံၚ်စက္ကဝဝ်မဒုၚ်သဳကၠဳသၟိၚ်ပဒေသရးကီု အသေအဟာန် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ညံၚ်သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါကီု၊ အမာတ်ကတ္တာ ကၠာဟစိုပ် နူဇမ္ၚောဲလုပ်ဖျေံက္ဍိုပ် ပဝတ်ဌာန်မကြိုက်ကဵုဂ္ဇံ ဇကုဂ္ဇံဒၟံၚ်တုဲ သီုကဵုဇၟောဝ်ရမတ် ဂလာန်သာ်ဝွံ လ္ၚောဝ်ပ္တီရ။


“မဟာရာဇ−ယွံတၠညး မအံက်ကောန်တၠ စကာအဲဍိက် ကၠုၚ်ဟီုပ္တီပရိုၚ်ဒဒိုက် ကောန်တၠလ္ပပၞတ်ကဵုအဲဍိက်ညိ၊ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဝွံ အိုတ်ကဵုညး သိဝိရးဂမၠိုၚ် မပ္တံကဵုအမာတ် သေဏာပတိ ဒကိုပ်ပၞာန်ဒဴဗညာ တၠခွါ ညးဂၟံၚ်သရာဲပၞာန်ပန်ကၞိပ်ကီု၊ သီုဖအိုတ် စိုတ်ဟွံမိပ် မပၞတ်ကဵုကောန်တၠ ဆမွဲဗ္တံကီု သၟိၚ်ဇၞော်အာတ်လဝ်အခေါၚ် ယးဂတးဍေံတံသဗက်ကၠေံ ကောန်တၠနူရးရအဴ” ရဴဝွံ အမာတ်ကတ္တာ လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ရခမဳတံ။


“ဘောကတ္တေ−ယွံအမာတ်ကတ္တာ၊ မူရဴဟိုတ်ဒုဟ်ပြဝမွဲတုဲ ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် မပၞတ်သဗက်ကၠေံအဲ ဒုဟ်ဂှ်အဲဟွံညာတ်၊ ဒုဟ်ဂှ်မၞးတံတီဟီုကဵုအဲညိ” “ယွံတၠညး ဟိုတ်နူတၠညးမကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵုကဵုဗမၞးညးဍုၚ်ကလိၚ်ကရးဂှ် ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် မပၞတ်အာ ဍေံတံလ္ၚောဝ်မအံက်ကောန်တၠ ဇကုကောန်ကဵုတိတ်အာပခမဳ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ခါဟွံတိတ်ဇကုကောန်တၠ ဟွံဗၠးဒုဟ် ဒဒှ်သာ်ဂှ် အဲဍိက်လ္ၚောဝ်ပ္တီကောန်တၠရောၚ်အဴ”


“ဘေကတ္တေ−ယွံအမာတ်ကတ္တာ၊ အဲကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵုဂှ် ဒှ်ဗဟိရ ဒါန်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲအဇ္ဇျတ္တိက ဒါန်အဲသၟိက်ကဵုတုန် ယြဴပူဂဵုမွဲ သ္အာတ်မပ္တံ သပါတဲသတုံဇွိဖျုန်ဂြိုဟ် ဂဍောၚ်မတ်ဆီစၞာံ ကဵုအဲသ္ကဵုဒါန်ရောၚ်၊ ထဝ်သြန်မၞိက်ဗၠဲဒွါကီု ဒြပ်တံဂှ် မ္ၚးဇကုဝွံ မူသ္ဇက်ဂးနွံရော၊ နစိုတ်မဂမ္တက်ဂှ် စိုတ်အဲဟွံဂွံချဳ ဟဂွံဒဇဝ်ဇတဝ် အဲသၠိုၚ်စိုတ်ပ္ဍဲဒါန်ရောၚ်၊ ဟိုတ်နူအဲကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ်မပၞတ် သဗက်ကၠေံအဲသ္ကဵုတိတ်ပခမဳမ္ဂးဂှ် အဲအိုဟ်တၟိဟ်စိုတ်သန်ရ၊ ဒဵုကဵုဂစိုတ်ကၠေံအဲ သ္ကဵုကုတ် ကလောံကၠေံ ကဵုအဲဝေၚ်ကၠေံနူဒါန်ဟွံဒှ်ရ၊ အဲလှိၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒါန်ရလေဝ်အမာတ်” အမာတ်ကတ္တာ မိၚ်ဂလာန်ဗောဓိသတ်တုဲ သ္ဂးရဴဝွံရ၊ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ ဂလာန်အိုဿီုတံဂှ် သၟိၚ်ကဵုဂးဟသေၚ် ညးဍုၚ်ကဵုဂးဟသေၚ်၊ ဒေဝဝိဂ္ဂဟိတော−ဟိုတ်နူဒေဝတဴ လွိၚ်ကၠေံစိုတ်ဍေံတံတုဲ နကဵုပရိုၚ်သ္အာၚ်ဂှ် ဍေံတံဂးရ။


“ဒေဝဝေဿန္တရ−ယွံတၠညးဝေသန္တဝ် ကလၚ်ပၚ်မိၚ်ဂလာန်အဲဍိက်ညိ၊ ညးသိဝိရးအိုဿီု ညးရနဳဂီု သီုဖ္အိုတ် ကၠုၚ်ကောံမွဲဟာန်တုဲ ဍေံတံဂးသာ်ဝွံရအဴ” “ပ္ဍဲသြၚ်ကြုၚ်ကေတုမာဝတဳ မတူရူကဵုတၟဴအရည ဂိရိတေံဂှ် ယြဴဗွဲဒိုဟ်တရဴမွဲ သၟိၚ်ညးမဗက်ကၠေံနူရးဂမၠိုၚ် ဗွဲဒိုဟ်တရဴဂှ်သွာဒၠောံဗ္တောန်သန် ဨကရာတ်အာရအဴ” ဗောဓိသတ်ဂွံမိၚ်ဂလာန်အမာတ်တုဲ “ဟိုတ်သ္အာၚ်ဟသေၚ် ဇန်တံဂမၠိုၚ် ဗက်ကၠေံအဲဝွံ ဟိုတ်နူအဲမကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵုတုဲ ဍေံတံပၞတ်ဗက်ကၠေံအဲရောၚ်၊ ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ် ကဵုဒှ်ကီုရ အဲနွံကဵုဒါန်သဗ္ဗထပှ်ထပှ်ကၠံ အဲသ္ကဵုဒါန်ညိကၠာ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ အဲဂွံကဵုဒါန်ပိတ္ၚဲဂတအဲသ္အာရ” ရဴဝွံ ဂးတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘောကတ္တေ−ယွံအမာတ်ကတ္တာ၊ ယြဴတရဴမွဲ သၟိၚ်ဂမၠိုၚ် မၞုံကုဒုဟ် ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ဗက်ပ္တိတ်ကၠေံဂှ် ဗွဲတရဴဂှ် အဲသ္အာရ၊ ဗက်ဆဝွံညိ အဲသ္ကဵုဒါန်ဟွံတရိုပ်စိုတ်အဲဏီ သဗ္ဗထပှ်ထပှ်ကၠံ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ အဲအာတ်ကဵုဒါန်ညိကၠာ ကဵုဒါန်ပေၚ်ပိတ္ၚဲတုဲ အဲသ္အာရ၊ ဆဗၞတ်မွဲတ္ၚဲမွဲဗ္တံဂှ် ကဵုဍေံညးဂမၠိုၚ် အေၚ်ဒုၚ်ညိကၠာ” “သာဓုဒးရးသန်ရအဴ” အမာတ်ကတ္တာဒုၚ်ဂလာန်တုဲ သ္ဍးစဴအာရ။


ပ္ဍဲခဏဂှ် ဗောဓိသတ် ကဵုကော်သေဏာပတိ သာ်ဝွံ ဂကန်ရ၊ “ယွံသေပတိ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ အဲကဵုဒါန်သဗ္ဗထပှ်ထပှ်ကၠံညိ၊ မပ္တံစိၚ်ထပှ်ကၠံ ချေံထပှ်ကၠံ ကွဳထပှ်ကၠံ ပြေၚ်ထပှ်ကၠံ ဂၠဴထပှ်ကၠံ မာတုဂါံထပှ်ကၠံ ဍိက်တြုံထပှ်ကၠံ ဍိက်ဗြဴထပှ်ကၠံ သဗ္ဗမသၟိဟ်နူဂှ် အိုဿီုထပှ်ထပှ်ကၠံ ဗွဲတွဵုမယုတ်ဒဵုသုရာဟွံကြိုက်ကဵုဒါန်ကီု ၜိုန်ဂှ်မယးတံစဳရေၚ်သီုဖအိုတ်ညိ” သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် ဂကန်ကဵုစဳရေၚ်ဒါန်တုဲ ပြာပ်အာဇရေၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မွဲဟာန်ကေုာံဂနကျာ်ဂှ် ဗောဓိသတ်သ္ဂးရ။


ဘက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဂကန်ကဵုသေဏာပတိ ကဵုစဳရေၚ်ဒါန်တုဲ ပြာပ်အာဇရေၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ၊ မဆာဲတဴနကဵုအဝဲဗြဴအိုဿီုဂှ် သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “ယွံမဒ္ဒဳ ဒြပ်မွဲအဲကဵုဂၞကျာ်ဂှ် စၞောန်ထ္ၜးတဴညိ မပ္တံကဵုထဝ်သြန် မၞိက်ဗၠဲဂွါ မကၠုၚ်နူဂကူမိဂကူမ မက္တဵုဒှ်နူဇကုသီုဖအိုတ်ဂှ် ဒြပ်သီုဖအိုတ်ဂှ် တိုပ်လဝ်နိဓိပ္တုဲဒါန်ရဂၞကျာ်” သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် ဖ္အောဝ်ကဵုဂၞကျာ်ပ္တုဲဒါန်ရခမဳတံ။


“မဟာရာဇ−ယွံဨကရာတ် ဒြပ်အိုဿီုဂှ် မူဒၞာဲမဒၟံၚ်မွဲကဵုဍိက်ဗြဴတိုပ်လဝ်ရော၊ ဒၟံၚ်ဂှ် ဨကရာတ်ဂးကဵုအဲဍိက်ဗြဴညိအဴ” ဂလာန်သာ်ဝွံ မဒ္ဒဳမဆာဲတဴ လက်သန်ဗြဴအိုဿီု ဟီုကဵုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ရ ခမဳတံ” ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ−ယွံမဒ္ဒဳ၊ ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ အိုဿီုကဵုပူဂဵုတြုံဗြဴ ဇမၞော်သၟတ်ဂမၠိုၚ် လွေၚ်အာနူဒါန်သဳလတုဲ စ္ၜုဲစ္ၜော်သ္အာၚ်ဟွံမွဲရ၊ ဟိုတ်သၟိက်ကဵုဒှ်စ္ၜုဲစ္ၜော်ဂၞကျာ် မပ္တံ ဗမၞးညးမဗျုဇၞော် တမၠၚ်လ္အာတ် ဂၞကျာ်သၟတ် ကဵုဒါန်မၚ်မွဲသဳလညိ အဲမဒးဂးရောၚ်” သာ၊ၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ၊ တဿဝစနံ−န်ဂလာန်ဂှ် ၊ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ သာဓုတိသမ္မပတ္တိစ္ဆိမဟာသတ္တောယ ဥတ္တရိသြဝါဒေန္တော ။


ဗောဓိသတ်သၟိက်ဒၠောံဗ္တောန်ဂၞကျာ်တုဲ၊ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရဴဝွံရ၊ “ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ−ယွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ နကဵုဓဝ်မေတ္တာဝဳပရာ ဥပ္ပကာကဵုကောန်ၜါညိ၊ ပ္ဍဲခါံသဳကြံဗြဴ ရဴဂဴအဲပရဲ နတဲဖုံပၠဳဝဳဝတ်ပတိုန်ဒြဟတ် ဝဳပရာခါသ္ဂး တၠသ္ၚိမွဲ ဒၞာဲမကြိုက်ကဵုစိုတ်ဂၞကျာ်ဂှ် မပ္တံကောန်သၟိၚ်ညံၚ်မတုပ်စိုတ်ဂၞကျာ် ကၠောန်ၜိုတ်ကဵုက္ဍၚ်ညိ၊ ဝေၚ်အာနူအဲတုဲ ဂၞကျာ် ပကၠိုက်လ္ၚေၚ်ညိ” အထ−ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳချပ် “မသာ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မဟီုဂလာန်သာ်ဝွံရော” “ယွံဨကရာတ် ဂလာန်သာ်ဝွံ ဟွံကြိုက်ကဵုဨကရာတ်ဟီုသွံ၊ မူဟိုတ်ဨကရာတ် မဟီုရောအဴ” ဂၞကျာ်သၟာန်ဝေသန္တဝ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်သ္ဂးရ။


“ယွံမဒ္ဒဳ ဟိုတ်အဲမကဵုဒါန် စိၚ်ရတ် ပစ္စယနဂဵုဂှ် ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် မပၞတ်ဗက်ကၠေံအဲနူရးတုဲရ၊ အဲတုန်ပ္ဍဲယးဂတ သ္ကဵုဒါန် သဗ္ဗဒါန် ထပှ်ထပှ်ကၠံတုဲ ပ္ဍဲမရနုက်ကဵုပိတ္ၚဲဂတဂှ် အဲသ္ဒးတိတ်အာနူဍုၚ်ရ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ နသတ်ဂမျိဂမ္တာန် ဌာန်အရညအကြာကၠ ကၟဳ ဗြန် ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟေမဝန် ပ္ဍဲဇရေၚ်တၟံဝၚ်သပဝ် ဂယိုက်လမျီုမွဲဇကုဌာန်မလ္ၚုဟ်လ္ၚန် အဲသ္ဒးပကာဂစိုတ် ပ္ဍဲပရိုက်သတ်မဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ရလေဝ်မဒ္ဒဳ” ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မနွံစရာဲဗြဴအိုဿီု မစိုန်ဒှ်တဴကောန်သၟိၚ်မဒ္ဒရး ဂးကဵုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ရ၊ “မဟာရာဇ−ယွံဨကရာတ် လဟီုဝွံ ဟွံကြိုက်ကဵုဂလာန်ဨကရာတ် လဟီုဝွံ ဟွံဒးရးသွံ ပြဝဨကရာတ်မသအာဇကုမွဲ ဨကရာတ် ဒးဂၞပ်မ္ဂးဂှ် ဟသေၚ်ကဵုသဘဴသၟိၚ်တမၠာသွံ၊ ဨကရာတ်မသ္အာပ္ဍဲတရဴမွဲ အဲဍိက်ဒ္ဂေတ်ဗက်အာကြဴကီုရ၊ ကေုာံမွဲဟာန်ဨကရာတ် ပ္ဍဲဋ္ဌာန်မွဲ ဗတ်ရပၟတ်ဂဵုတိုန် ဒးချိုတ်အာကရောံဨကရာတ်ဂှ် ပြဲသန် ကုအဲဍိက်ဗြဴ ဝေၚ်ကၠေံနူဨကရာတ်မွဲတုဲ ဂယိုၚ်လမျီုဟွံပြဲ ကုအဲဍိက်ဗြဴရ၊ ညံၚ်ပၟိက်ကောန်ဂစေံ မဒ္ဂေတ်ဗက်အာမိကီု ညံၚ်ဂှ်ကီုရ အဲဍိက်ဗြဴ ဗက်အာဨကရာတ်ကီုရ”


“အဲဍိက်ဗြဴ ကဵုဨကရာတ်ဝွံ မူတုပ်ပၟာရော၊ ညံၚ်ဇၟူမှတၚ်တၠဒြၚ်ၜါရာဋ္ဌာန်ဨကရာတ်မသ္အာဂြိုပ်ဇီုထီုဥမၚ် အၚ်လှာ တိတ်ပါလုပ်ဂြိုပ် တိုန်ဒဵုစှ်ေဇြဟ် အရာဒၞာဲဋ္ဌာန်ဇၟူမှာတၚ်ဂှ်သ္အာ စိၚ်စမၠံၚ်ဗြဴ ရဴမဒ္ဂေတ်ဗက်အာ ဇၟူမှာတၚ်ကီု။ ဨဝံ−ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီုရ ကောန်ၜါအဲဍိက်ဗြဴ လေၚ်ကေတ်တုဲ ကြဴကြဴဨကရာတ် အဲဍိက်ဗြဴဒ္ဂေတ်ဗက်အာ ကရောံဨကရာတ်ကီုရ” “အဲဍိက်ဗြဴဝွံ သ္ဇိုၚ်ဒၠောံဗ္တောန်ဟွံဒှ် အဲဍိက်ဗြဴ သွာဒလောံဗ္တောန် က္ဍၚ်သန်။ အနုဂစ္ဆာမိ−အဲဍိက်ဒ္ဂေတ်ဗက်အာကီုရ ဨကရာတ်” ဨဝံ−ရဴသာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဟီုတုဲ ၊ ပုန−မွဲလှ်ေပၠန်တုန်။ သာ၊ ၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ၊ ဒိတ္ထိပဗ္ဗဝိယ−ရဴမဂွံညာတ်လဝ်ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာကီု။ ဟိမဝန္တပ္ပဒေသံ−ဟိုန်ဒေသဂြိုပ်ဟေမဝန် ရဴမညာတ်ဒၟံၚ်ကဵုမတ်ကီု၊ ဝဏ္ဏန္တိ−သၟိက်ထိုၚ်သးတု ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ−ယွံဨကရာတ်၊ ကောန်ပိုဲၜါတၠရုပ်ညံၚ်ပြာသာဒ်ရတ် ဒးသၞတ်အစာဝဍ္ဎကဳကီု မၞုံတဲမဍိုန် မၞုံရမျာၚ်မမိပ် ဒှ်သ္ဍိုက်ပိုဲရောၚ်၊ ပ္ဍဲသပေါဟ်ဂြိုပ်ဟေမဝန် ဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ် ပူမှ်တေံဂှ် အဲဍိက်ဗြဴ မၝဲဂမာဏာ ပဝေၚ်ဇၞော်ဋ္ဌာန်လဂေါဝ် စောဝ်တၞောဝ်ကြုၚ်အၚ်လှာ ကၟာလစ နကဵုဂလောၚ်ဂၠောၚ်သစ္ဆု ဒၞာဲမနွံကဵုရှ် ကဵုကောန်ၜါ မအာဟာရဂၞဴ ဇၟာပ်ပ်ဍောၚ်ပ္ကဴ ဂၠောၚ်ၜဟ်ကဵုကောန် ၜဟ်စရှ်ဝက် အဲဍိက်ဗြဴ သ္ပဗက်အရဴကောန်ၜါ ကာလအဲဍိက်ဗြဴကလေၚ်စဴ ဖျဴနၚ်သစ္ဆုမဍုဟ်ဂေါဝ် သ္ပတၟာဲကွာဲဨကရာတ် ပအာဟာဂၞဴ ပ္ကဴဆုသ္ကဵုဨကရာတ် ကယိုၚ်ကယဝ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကောန်ၜါ သ္ကဵုပသၟာလှ်ေဒယှ်ေဝေၚ်ဂြိုပ်ရ၊ အဲဍိက်ဗြဴမဒ္ဒဳ စဍဟ်တွိၚ်ပါၚ် တက်ဆာၚ်တဲၜါ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် ဂပ်ဝ်ဒှ်လဟိၚ်စိုတ်ပူမှ် ပ္ဍဲကာလဂှ်မရာတ်သဗဵုသဘၚ်ကောန်ၜါတုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗၞုဟ်ဗှ်သၞာ ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု နွံကဵုနာံရိုၚ် မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ရ၊ နသရိဿသိ−ဨကရာတ် ဟဂွံဗၞုဟ်ဗှ်သၞာရ ဨကရာတ်”


“မဟာရာဇ−ယွံဨကရာတ်၊ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်မပ္တံစိၚ်ဂကူဇာဏိယျ၊ ဂနွံမှာတၚ်ဂှ် သၟဟ်ရထဒြဟတ် ဟဂွံဟုတ်အာ ပ္ဍဲကာလအယုက်စိုပ်တြဴစှော်သၞာံ စိၚ်ဇၟူတံဂှ် ပ္ဍဲသကံဂကောံပြၜါစိၚ်စမၠံၚ်ဗြဴဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဇိုၚ်တၟံဂှ် ဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ် လ္ၚဵုဂၚေၚ်သဝ်တ္ၚဲ လ္ၚဵုဂၚေၚ်ဂယး၊ သၟးသကို သီုစုံပြဝါ ၊ ယာဒပှ်ဂဟဳသဓိုဝ်ကဵုရမျာၚ်ကရေဲ ဂစေအ်ဂစောတ်ဇၟူဂှ် မတုပ်တဴရဴဂစေံကြေဲကီု ဨကရာတ်အာစိုပ်တုဲ သ္ဂောံဗဵုရအဴ” “ဒေဝ−ယွံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် အထ−ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴနကဵုသတ်ဂမျိဂမ္တာန် မပ္တံကၠဇၞော် ကၠဗြန် ကၠလှာ ဇာဒိသိုၚ် ပကိုပ်ဗတ ပၠရမျာၚ် သၠာၚ်ကံဗြုလလောၚ်တဴ ရဴဗရုဂဂဵုကီုဨကရာတ် ပ္ဍဲသကဲအဿာမာပိုတ်ၜါဒိုဟ်ဂှ် ဂကောံသတ်ဂြိုပ်ဇၞော်သၟတ်အိုဿီုဂှ် ယြဴကာလမွဲ ဨကရာတ်စိုပ်ဂွံမိၚ်အဴ”။


“အထ−ယာံဆဂှ်ဟွံသေၚ်တုန် ကြုၚ်မွဲမဂွံယၟု ပဥ္စမာလဳနဳဂှ် တၞဟ်နသုၚ်ဍာ်ဂှ် သကံဒြာဲကၠုၚ်ကီု ခၞောဝ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ကၠုၚ်တဴကီု တၠညးသ္ဂောံညာတ်ရအဴ ၊ ဗရုဍာ်ကြုၚ် သိန္ဓဴ ဇွောဝ်အာကီု ဗရုခၞောဝ်ဂမၠိုၚ်ဒယှ်ကီု ဨကရာတ်သ္ဂောံမိၚ်ညာတ်ရအဴ၊ ယြဴပ္ဍဲကာလမွဲ သ္ဂောံမိၚ်ဗရုညာတ်ဇကု မပ္တံကဵုသတ်ဇိုၚ်ပန် သြိတ်ကလိၚ် စိၚ်ချေံ ဂၠဴ ပြေၚ် လမၠေၚ် ဗတာဲ တ္ၜိုၚ်ပှ်ဒြာဲ မၚ်ကၞုဲ ဂၚ် လၚ်လှုၚ် ဗၜိုဝ် ဇဝါကၞုဲကျာ ပြိပ်ယန် အိုတ်ကဵုသတ်ဇိုၚ်ပန် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ကေုာံသကံပြဝါဂမၠိုၚ်ဂှ် ဨကရာတ်အာစိုပ်တုဲ ပ္ဍဲဍိက်သဂွံဗဵုရအဴ”။


“အထ−မပ္တံကၠမၚ် ဂဝ်သ္ပဝ် ခၞောဝ် ဂန္ဓဝ် ပဝ်ဒျာန်စှ်ေဝေၚ်ဍာ် ကၟာလစ လဂေါဝ်ဇွောဝ်တိတ်နူသ္ဂေဟ်ဂၞဴတၟံ ဗြုဇရန်ဇရာတဴ အခြၚ်ဗိုတ်ကီု ဨကရာတ်အာစိုပ်တုဲ သ္ဂောံညာတ်ရ၊ ဨကရာတ်သ္ဂောံဗဵုတုဲ ပ္ဍဲဨကရာတ်မဗၞုဟ်ဗှ်သၞာ ကၟိန်ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုဝွံဂှ်။ နသရိဿသိ−ဨကရာတ်ဟွံဒးစံၚ်တူ ဟွံဗှ်သၞာရအဴ”။


“မဟာရာဇ−ယွံဨကရာတ်၊ ယြဴကာလမွဲ သ္ဂောံညာတ်မြာ်ဗြဴဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်သကိုပ်ဇြိုဝ်တဴကေုာံလၟေၚ်မြာ်ၜါ လတူက္ဍိုပ်တၟံလၟိုန် မြာ်ကၟက်လှ်ေသောၚ်တဴဂှ် ပ္ဍဲကာလဂှ် ဨကရာတ်ဟဂွံဗှ်သၞာ ကၟိန်ဍုၚ်ရအဴ”။


“မဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်။ ယြဴပ္ဍဲကာလမွဲဨကရာတ်သ္ဂောံညာတ်မြာ်ဗြဴဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်တဴမြာ်ကၟက်ရအဴ၊ မြာ်မနွံသၞေၚ်မစိစောန် မြာ်ကၟက်လှ်ေသောၚ်တဴကီု ပ္ဍဲဂကူ မစိုန်သကီုတဴ ဟေမန္တကာလဥတု မနွံသာလမ်စံက် နကၟတ်ဒဇိပ် မသိုပ်ဂြိုပ်တဴ ကေုာံစ မဒရိထဝ် ပ္ဍဲသ္ပိုဟ်ဂြိုပ်ဂှ် ပ္ဍဲကာလဨကရာတ်ဂွံညာတ်တုဲ ဟွံဗှ်သၞာဍုၚ်ရအဴ”။


“မဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်၊ ပ္ဍဲကာလဟေမန္တဥတုဂှ် ဆုဍာ်တှ်ကီု၊ ဆုဗဳသၠန်ကီု၊ ဆုကာပ်ကီု၊ ဍေံကတဴနွံတဴကီု၊ မြမောဝ်လၟာဲအာ ဗွဲပကာရ တၞဟ်ဟ်ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် ပ္ကဴတိုန်လတူတိဂှ် ယြဴပ္ဍဲကာလမွဲ ဨကရာတ်သ္ဂောံညာတ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဨကရာတ်ဟွံဗှ်သၞာ ကၟိန်ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုရ ဨကရာတ်”၊ ယွံဨကရာတ်သၟိၚ်မပြဲ ပ္ဍဲဂိတုမစိုန်သကီုတဴ ပ္ဍဲဟေမန္တကာလဥတုဂှ် ဂကောံဆုဂြိုပ်ဂမၠိုၚ် မကဴတဴကီု၊ ပ္ကဴဒတုံစှ်ေကီု၊ ယြဴပ္ဍဲကာလမွဲဨကရာတ်သ္ဂောံညာတ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဨကရာတ်ဟွံဗှ်သၞာကၟိန်ဍုၚ် စေတုတ္တရနာဂဵုရအဴ”။


ဨဝံ−ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ညံၚ်ရဴမတဴ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်ကီု၊ နဂါထာ မနွံလၟိဟ်ဂလိုၚ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳထိုၚ်သးဂြိုပ်ဟေမဝန်ရ၊ ဟိမဏ္ဏ−ယၚ်ခဏ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မထိုၚ်သးဂြိုပ်ဟေမဝန်၊ စတုဒသသတဂါထာ၊ မနွံလၟိဟ်ဂါထာ ကၠံစှ်ပန်ဂါထာ။ ဆပညာသ စတုသတပဒါဏိ၊ ယၚ်မနွံလၟိဟ်ပိုတ်ပန်ကၠံမသုန်စှော်တြဴ။ အဋ္ဌသောတ္တစ ဆသတ တိသဟဿ အက္ခရာဏိ၊ ယၚ်မၞုံလၟိဟ်အခဝ် ပိလ္ၚီတြဴကၠံပန်စှော်ဒစာံအခဝ်၊ နိဋ္ဌိတာပရိပုဏ္ဏာ−စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲဆဝွံရ။

ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ချပ်ဗ္စာရဏာ “လၟုဟ်ဝွံ ပရိုၚ်ဒဒိုက်ကၠုၚ်စိုပ်ကောန်အဲမ္ဂး ပသာ်အဲသ္ပဒးရော၊ အဲသ္အာစိုပ်ကောန်အဲတုဲ အဲသ္ဂောံတီပရိုၚ် ဗွဲစၟတ်ရောၚ်”ဂးတုဲ ကေုာံဍိက်ကမၠောန် နယာန်ကွဳ မၞုံကဵုကၟဳ အာစိုပ်ပါၚ်တရၚ် ပြဘိုက်ကျာ်သြဳ ဗောဓိသတ်တုဲ ဂွံမိၚ်ယဝါံကောန်ကဵုဂအှ် ဟီုပၠန်ဂတး ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ပ္တန်စိုတ်ဟမာန်တုဲ ဂတေဝ်ယာံတိုန်ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မနွံကဵုယဿပတ်မဂၠိုၚ် ဂွံမိၚ်ဂလာန်ကဵုဂအှ်မဟီုရေရောတ်ဒၟံၚ်ဂှ် သီုကဵုသ္ဍိုက်ဓဝ် ကရုဏာဗွဲမလောန် ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ဂတေဝ်ယာံတိုန်ရ ခမဳတံ” “ဟးစလံၚ်ၝောံကိုတ်ယာဲ မိကၠုၚ်ညာတ်ဒဒိုက် နာဲညးၜါတုဲ ယာဲသုၚ်ဂျိဂစိုတ်ဇကု ဗတ်ချိုတ်အာ ပြဲသန်ကဵုယာဲရလေဝ်ကောန်” “ဟးကောန်ပဟိုတ်ကဵုနာဲ ယာဲဒးဘိၚ်ဘၚ်ဗှ်စရၚ်လၚ်ဇွောဝ်ဝွံဂှ် ပ္ဍဲဗပါတ်တၟံဇြဟ်၊ ယာဲထောံပတုံဇကု ဗတ်ယာဲချိုတ်အာ ပြဲသန် ကဵုယာဲသွံလေဝ်ကောန်” “ဟးကောန် ပဟိုတ်ကဵုနာဲတံညးၜါ မိဒးဖဳဒွါစံၚ်တူ ဇတေဝ်ဍာ်ရမတ်ဝွံဂှ် နဇုက်ဒွက်ဒက်ကံ ဂစိုတ်ဇကု ဗတ်ချိုတ်အာပြဲသန် ကဵုယာဲရလေဝ်ကောန်” “ဟးပဟိုတ်ကဵုနာဲရောၚ်၊ မြိမြန်ကၠောန်ၜိုတ်သဳသန် သဳကၠဳဝဳပရာမိကဵုမ ထဒၟရှ်ေသှ်ေအဲပရဲလၟိုန် ဇိုန်ဒတုဲမြမောဝ် ကလောဒညာတ် မိတ်ပြဝါ အစာဥပ္ပဇ္ဇျာဲဒၞာဲမနွံ ဂုဏဝုဒ္ဓိ၊ သဳလဝုဒ္ဓိ၊ အယုဝဒ္ဓိ၊ မလောန်ကမၠောန် ကောန်သမ္ဘာမှာအမာတ် ဨကရာတ်ကၠံမွဲ ၜိုန်ဟမွဲကဵုဒုဟ်တၚ် ညးနၚ်ဒုဟ်ဘဝက် ဗက်ကၠေံဟွံကဵုဒၟံၚ် ညးပျဲဂစိုတ်မိတၠဂုန် ဒိုက်စိုတ်သန်သွံ”။


“ဟးနာဲပတၠကွတ်၊ အိုတ်ဗိုတ်ပိဗေဒၚ်ပန် တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသဒ္ဓါဒါန်၊ ဇၞော်ဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာ မၚ်မွဲတဴရဴဂဴတမၠၚ်လ္အာတ် မိန်ဓာသဏဂဵု သီုညးရးဇၞးပိုတ်အိုဿီု ကၠံမွဲရး ဒးနၚ်တမာဲကွာဲပ္ကဴထဝ်သြန် လၟုဟ်ဟိုတ်နာဲ ကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ညးပၞောတ်ဗက်ကၠေံနူရးဒးတိတ်ပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဋ္ဌာန်ဒဒိုက် ဒေါဝ်ပရိုက်ကၠဗြန်ဒိုက်စိုတ်မိသန်သွံ” “ဟးကောန်နာဲ ဒးတိတ်အာပဗဒိုပ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဋ္ဌာန်လ္ၚုဇကုမွဲ ဟမွဲကဵုသၞေဟ်သြၚ် ကၠၚ်ကောန်။ ဨကောဝ−ဟမွဲကဵုသတုံဇွိ ဋ္ဌာန်ဂြိုပ်ဂမၠိုၚ်လ္ၚုလ္ၚန် ဒေါဝ်အရညကြာကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် တ္ၜိုၚ်ပှ်ဒြာဲ မၚ်မၞုံဒြၚ်လဝ်သ္ကာနာဲသ္အာစိုပ်ဟေမဝန်တုဲ ညံၚ်က္ၜၚ်မၚ်သြာဲ ညံၚ်ဗ္တာဲမစိုပ်မှာသၟိတ် ညံၚ်သြိတ်ဒတုံကတိုၚ်ဇြိုဟ် အိုတ်ကသပ်ဒးမှာရာ ၊ မူကာမစိုပ်ယာဲပၠန်ရော”


ဣတိပရိဒေဝံ−ဟိုန်ပွမယာံဇွောဝ်ဍာ်ရမတ်သာ်ဝွံ။ ပရိဒေဝေသိ−စိုန်ဂၞကျာ်ဂတေဝ်ယာံတဴ ကုကောန်ကဵုဂအှ်တုဲ နာဲတဲလွိၚ်သွိၚ်ပ္တိုန်ယာတ်စရိုတ် ဇိုတ်ဍာ်ရမတ် သဝါကၠေံလၞီဇကုတုဲ ဟီုပၠာံဗဇးကောန်ကဵုဂအှ်တုဲ ကသေၚ်စဴအာကဵုသၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျရ၊ နဂလာန်မြဴဝွံ ဂၞကျာ်လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“မဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်။ ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် သဗက်ကၠေံကောန်ပိုဲဝေသန္တဝ်မ္ဂးဂှ် ပိုဲလၟုဟ်ဝွံ ညံၚ်သာဲမသက္ကုၝောံကီု၊ ညံၚ်ကောန်ၜိုပ်မရှာ်အာနူၝောံကီု၊ မရာတ်လ္ပပတှ်ေဂလာန်ညးသိဝိရးညိ၊ ကောန်ပိုဲသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မသက္ကုဒုဟ်ဝွံဂှ်။ မာဗဗ္ဗာဇေသိ−မရာတ်လ္ပကဵုဗက်ကၠေံညိအဴ” “ဘဒ္ဒေဖုဿတဳ၊ ယွံဂၞကျာ်ဖုဿတဳ။ သဘဴသၟိၚ်မတဴပ္ဍဲဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာဝွံဂှ် နကဵုလမျီုဇကု ဓဝ်စှ်ပြကာရောၚ်၊ မသ္ဍိုက်လောန် ဒ္ဂေတ်ဓဝ်သၟိၚ်တံဂှ် အဲမဒ္ဂေတ်ဗက်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်အဲဝေသန္တဝ် အဲမ္ဒးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံရောၚ်”


“ယွံဨကရာတ်သၟိၚ်မပြဲ မတုဲတေံကောန်ပိုဲဝေသန္တဝ် ညံၚ်ဇၞောဝ်ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ်ကီု၊ ညံၚ်ပ္ကဴကဏ္ဏကာ မရာၚ်ဆာဲတံပ္ဍဲဒေါဝ်ဂြိုပ် ပ္ကဴကဏ္ဏကာကီု၊ ပ္ကောံကေတ်လၟေၚ်ယာန်စိၚ်ချေံကွဳသရေၚ် လၟေၚ်အမာတ် ဒကိုပ်ပၞာန်ဒဴဗညာ သောဏာပတိ ဗဵုလဗး ညးဂၟံၚ်သရာဲ နာဲဒေါန်ဗေဒၚ်သ္ဇၚ်ထဝ်သ္ဇၚ်သြန် မတန်ယတြာ လၟုဟ်လောကဓဝ် ကၠုၚ်စိုပ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဋ္ဌာန်လ္ၚုဇကုမွဲ ဟွံမွဲကဵုသၞေဟ်သြၚ် ကြၚ်ဂၞိၚ် သ္ဂောံလော်ရ၊ ဒးတွာ်နယာန်စိုတ် သီုကဵုဒဒိုက် သနာပသာ်ကောန်ပိုဲတွာ်အာမာန်ရော”


“ယွံမရာတ် မတုဲတေံ ကောန်ပိုဲဝေသန္တဝ် နကဵုမြမောဝ် ဗြံက်ဗြ မပ္တံစမ္မာ သ္ၚေံ သတူ ကမ္မရူ ဆုမြမောဝ် ဖျောဝ်စၠန်အဂၠဴ သ္ၚံဒေဝဒါ ခ္ဍၚ်ရာ ကလာမက် ဂဒိုပ်ဘုံမသိုန်ရာဲ ဇိုန်သ္ပိုန်အမာဲမောဝ်ကၠာတ် ဇိပ်ဂၠိပ် ဟမိပ်ဖကု ဥသြုၚ် ကတဴၜိုဟ်ဗဗိုဟ်စုတ် ခန္ဓကာယ မဒၟံၚ်သိုက်၊ လမှ်ညးဗက်နူရး ဒးကျာ ဒးဂမ္တဴ တ္ၚဲဒးလတိုပ် လမၠာၚ်ဍေၚ်ပလက် လက်ကၠိုက် ခနှိက်တိ ကၠိခ္ဍက်ဟန်ဗန်တ္ၜန်တ္ၜောဲနှဴရဴ ကေုာံဖဴလမၠိုက် ပသာ်ကောန်ပိုဲ ဒုၚ်ဒဒိုက်မာန်ရော”


မတုဲတေံ ကောန်ပိုဲဝေသန္တဝ် ကျိုၚ်ကျဝ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်ယာတ်သုတ် ယာတြာ ခေါရာသာလုံ သုတ်ဗြေဝ်ဖုံဒစာံခေါမက္ကရး ဒမက္ကရး ညးပက်သ္ဍိၚ် ဇိၚ်ပ္ၚန် မတန်ဗိုက်လ္တက် လၟုဟ်တိတ်ဒံၚ်ဋ္ဌာန်ဂြိုပ်တုဲ ဟွံမွဲကဵုယာတ်သုတ်တောဝ် သ္ကောဝ်ဆု ဒလိုန်ဒန် စၞာံဗြန် သီုပသေက်မြပံၚ်ဒလောၚ်ပရှ်ေသတ်ဆု ပရိက္ခရာ ရသိလမုဲလမေက် လက်ကၠိုက်လမၠိုက် ချောံချးသ္ဒးလ္တက် ပသာ်ကောန်ပိုဲ ယိုက်ဏာဒှ်ရလေဝ် ဨကရတ်” ဨဝံ−ရဴဝွံ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ပဟိုတ်ကဵုဗောဓိသတ်တုဲ နဒစိတ်ဂါထာ မြဴဝွံ ဂၞကျာ် ဂတေဝ်ယာံတဴရ။


“ယွံသၟိၚ်ဇၞော် ယြဴပူဂဵုမွဲ ညးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံနူဍုၚ်တုဲ ဒသၠောံသ္ၚာ သၠဆုရောၚ် ပသာ်ဝေသန္တဝ် သၠောံလ္တက်ဒှ်ရောလေဝ်ဨကရာတ်” “ယွံဨကရာတ် ပတုဲတေံ မဒ္ဒဳဂ္ညဳဂ္ညာတ် ယာတ်ခါမက္ကရး၊ ဒုမက္ကရးရောၚ်၊ လၟုဟ်ဒးသၠောံလ္တက် သၠဆုရသွံ၊ မတုဲတေံ နယာန်သရေၚ်ဝဝ်ထဝ် ဒလိၚ်ယာန်စိၚ် ဖ္ဍိုက်ကေုာံဍိက်တြုံဗြဴ ဗွက်ကရဴဒဴဂတ နဒၞပ်ထဝ်ရေၚ်မတ်တံဂှ် သၠိုက်တုဲ မအာရောၚ်၊ လၟုဟ်ဝွံ နယာန်တိုက်မဒ္ဒဳသိုက်ခမှာဗြဴ မၞုံဇိုၚ်တဲမဍိုန်မတုပ်တဴရဴတောဝ်ချိုဝ်ပဝန် ညးမၜန်ကီု၊ တွာ်အာပ္ဍဲတိဂမ္တဴကန္တာအဓါန် နယာန်တိုက် ပသာ်သ္အာမာန်ရောလေဝ် ဨကရာတ် အာပ္ဍဲဂြိုပ်ဂၞိၚ် မိၚ်ဗရုသတ်ဇိုၚ်ပန် မပ္တံကၠဵုကၠိၚ် ကလိၚ်စိၚ်သြိတ်ဂၠဴပြေၚ်ကီု၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မိၚ်ဗရု မပ္တံဂစေံကၠၚ်ဟိုက် မဒ္ဒဳဖေက်ဂၟံက် သမှုဒမြဴဇတဝ်တဴရဴဒေါၚ် ပသာ်သ္အာမာန်ရော”


“ယွံဨကရာတ်သၟိၚ်မပြဲ မတုဲတေံ မဒ္ဒဳသိုက်မမှာပ္ဍဲပြာသာဒ်ဂ္ညိသ္ၚိ၊ တၞုၚ်ကြကတ် ကေုာံသၟတ်ဗြဴ မံၚ်မနၚ်စၚ်မေနၚ် ကမၠောန်တြဴစှော်လ္ၚီ သီုသၟာတွိၚ်တွိုက် တိက်ကျာံထဏစံၚ်ဒြဝ် ဖံထဝ် တၠောတ်လွဳ ၚာဲ တြဲ ဇေဝ် သရေဲသ္ၚေဝ် ပေဝ် ခရာ သၟာလှ်ေဒယှ်ေ ပလှ်ေအခိုက် သ္ဍိုက်ဒၟံၚ်စိုတ်၊ လၟုဟ်ဝွံ သ္တိက်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန် ကေုာံကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် သြိတ် ကလိၚ်တံဂှ် မဒှ်သၟာတွိၚ်တွိုက် ပသာ်မဒ္ဒဳတသိုက်စိုတ်မၞုံရော”


“ယွံဨကရာတ် − မတုဲတေံ မဒ္ဒဳဂအှ်သ္ဍိုက်ပိုဲ ပပြဘိုက်လၟိုန် ဘောဇိုန်သီုထးထဝ် မၞုံကဵုဇိုၚ်လျိုၚ်ကၠံကသာပ် အမာဲကၠံမွဲမတ် အပေါတ်တၞဟ်ဟ် မၞုံကဵုရှ်သာ ညံၚ်သုဓာဘုတ်ကီု၊ သီုကွာၚ်စၞ မစိစောန်ညးကၠောန်တၞဟ်ဟ် ဍာ်တှ်ကၠေၚ်သွဟ် ဍာ်သာဲ တၚ်လာဲ ကၠေၚ်ဗဝုတ် စုတ်သဂြာ ဒှ်အဟာဇၟာပ်ကလာပပြဘိုက်၊ လၟုဟ်တိတ်အာဂြိုပ်လ္ၚု သတ်ဆုကီု ပ္ကဴဆုလမဝ်ဆုသၞေဝ်ကလာၚ်တၞးသရိုဟ် ၜိုဟ်စံၚ်ကယပ် ဗဂပ်ပြာပ်နတဲဟွံမွဲတုဲ မ္ဒးစရ၊ စၞညးဒိုက် ပသာ်မဒ္ဒဳ သဒုၚ်ဒဒိုက်မာန်ရော”


“ယွံမရာတ် မတုဲတေံ ဂအှ်ပိုဲမဒ္ဒဳ လုပ်ဂၠံကျာ်သြဳသ္တိက်ဇနိက်ဖ္ဍာန် ဌာန်ဒၟံၚ်ဇံၚ်ဒလာဲ တၞာဲသၠဇြဲဗၠာဲ ဇမန်ဇာသြန် ဇာထဝ် ပၟိက်စၟဝ် ဍုတ်မြာ် စာၚ်ကၠိုက်ပိုက်သွိၚ်ညှာညှာ လးသၞာဟွံဓိုဝ်ရုန် ဖုန်ထဍဳဒၞဳထကဝ် ကၟဝ်ခဴဇဴ ရဴတောဝ်ချိုဝ်ပဝန် သတၚ်ပ္တန်ကာယ၊ လၟုဟ်သ္တိတ်အာဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်လ္ၚုသမၞိၚ်ဆု သ္ဒဟ်ဂၠံဂ္ညိ၊ ဂၠးတိမဒှ်ဒကဝ် လမၠိုက်ဒှ်ကၟဝ်မ္ၚဵု ကၟကလဵုလိၚ်ဒှ်ပနာၚ်တိုၚ် တ္ၜိုၚ်ပှ်သ္ဒဟ်ကုနကွ သၠဆုသ္ဒဟ်ဖုန်သ္ဍဳ တၟံသ္ဒဟ်ဒၞဳ ဝုန်ဏၚ်သ္ဒးသတၚ်ခန္ဓ ပသာ်မဒ္ဒဳ တသိုက်ကာလမၞုံရော”


“ယွံဨကရာတ်သၟိၚ်မပြဲ ပိုဲဝွံညံၚ်နဲၜိုပ်ၜၚ် ပါကဟၚ်ဂစေံတၟံစက္ကဝဝ်ဗြဴ ရဴကောန်မ္ဒးပြိုက်ညာတ် သပေါဲလ္ၚုမ္ဒးစသိုၚ်ဒဒိုက်စိုတ် ဖဳဒွါသၞေၚ်ၜါ တက်သြိုဟ် ဇိုၚ်ဂရိုဟ်တိတသိန လဂစေအ်ဂစောတ်ရေရောတ် သ္အဝ်လၚ်ဇွောဝ်ပဝ်ဒယာန်သၞေၚ် ကလေၚ်သ္ၚေဝ်မွဲ သပေါဲလ္ၚုဗွဲဒိုဟ်တေံ ဒိုဟ်ဝွံဂၠာဲဟဂွံတုဲ ဒါတ်သြိုဟ်ၚုၚ်ဟောံ ထောံပတုံဇကု ဒွံဆုတၟံဒးပကာဂစိုတ်။ ဨဝံ−ပိုဲညးၜါဟွံညာတ်ကောန်တုဲသ္ၚေဝ်မွဲဍုၚ် ရဴသပေါဲဂစေံ လ္ၚုညံၚ်ကဵုသုသာန်တုဲ ရိုဟ်ဟ်စၟဟ်တ္ၚဲ ဗြဲမတ်ၜါသၞူသ္ဒးဗဂူဒၟံၚ် လျးပၠိုတ် ပိုဲဒိုက်စိုတ်လောန်သွံဨကရာတ်” ။


“ယွံသၟိၚ်မပြဲ ဂလာန်တမၠာ ပမာညးဟီုကၠုၚ် ဍုၚ်ဟွံမွဲကဵုသၟိၚ်၊ စိၚ်ဟွံမွဲကဵုဒြၚ်၊ က္ၜၚ်ဟွံမွဲကဵုယာ၊ သမ္ဘာဟွံမွဲကဵုတြုံသၟတ်၊ ပၟတ်ဟွံမွဲကဵုဖဴ၊ ဗြဴဟွံမွဲကဵုကောန်၊ သၟိၚ်ဟွံမွဲကဵုကမၠောန်၊ ကောန်ဟွံမွဲကဵုမိမ၊ ဍိက်ဟွံမွဲကဵုတလ၊ ဗဴလဟွံမွဲကဵုကောန်စဴဂှ် ဒှ်မၞိဟ်လ္ၚုမွဲကီု။ ဨဝံ− နူကောန်ပိုဲဟွံမွဲတုဲ သက်ကဵုစ္ၜုဲစ္ၜော်နာံမြိုၚ် ကြဴသဒှ်ဂရိုဟ်ညး ဟီုဒးဒှ်လုတ် ဟီုလုတ်ဒှ်ဒွး ညးဂှ်ဖေက်ဝွံရော၊ ဆဒညညှာတာပမာနွံဟေၚ် ဖေၚ်ဂွုဟေၚ်ဒှ်မ္ၚဵုဗဵုဂၠိုၚ်ဇၞးသတြု ဗွဲကြဴ ပိုဲသစဴဒှ်လ္ၚုရောၚ်သွံ”။


“ယွံဨကရာတ် ၜိုန်အဲဗြဴ ယာံတဴကဵုကောန်အဲဝေသန္တဝ် မသက္ကုဒုဟ် ယဝ်မရာတ်ဗက်ကၠေံနူရးမ္ဂး အဲဍိက်ဗြဴ သ္ဒးပကာဂစိုတ်ရကောန်တၠ၊ ကောန်ရောၚ်မဒှ်စရာဲကျာ်သြဳ၊ ကောန်ရောၚ်မဒှ်ဗၞဳပိုန်ဘက်၊ ကောန်ရောၚ်မဒှ်ဍာ်ပရိုတ် မဗၜိုဟ်ကဵုစိုတ်မိကဵုမ ယဝ်ရကောန်ဟွံမွဲ ဗိုန်ဗွဲဗွဝ်တိ သ္ၚိကဵုဒှ်ကြက်ရတ် ရေဝ်မတ်အနဂ္ဃ သၠကမဳဗိုတ် အိုတ်ကဵုသတ် မတဴပ္ဍဲဂၞဴစက္ကဝါ အကြာမှာသၟိတ် ဇမ္မုဒိပ် ဟေမာဝန် ဒဵုတ္ကံပန် သွဝ်တရဴ ကဵုတဴသ္ကေံတဲ ယဝ်ဟွံမွဲကဵုကောန်သ္ဍိုက် ဒဒိုက်စိုတ်ပိုဲလောန်သန်သွံ” ဣတိဒေဝံ−န်ယွာံဂၞကျာ်ဇၞော် မယာံဒမာန်ဒၟံၚ်ဝွံဂှ် ကမၠောန်ဂမၠိုၚ်မိၚ်တုဲ ပတန်စိုတ်ဟွံတန်တုဲ တက်သြိုဟ် ဂတေဝ်ယာံတဴ ရဴအလိုန် ဇပိုန်မှာသၟိတ်ကီု၊ ဗရုယွာံ ပ္ဍဲသ္ၚိသၟိၚ်ဇၞော်တေံဂှ် အိုတ်ကမၠောန်ဗောဓိသတ် တြဴစှော်လ္ၚီ ကုန်ကွနၚ်စၚ်မေနၚ်ဂမၠိုၚ် ဂွံမိၚ်တုဲ ပလာဲသော်ဗဂူဗြဲမတ် တက်သြိုဟ် ဂတေဝ်ယာံတဴဗွဲမလောန် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် မိၚ်ယွာံ ပ္ဍဲသ္ၚိသၟိၚ်ဇၞော်တုဲ ကမၠောန်ဗောဓိသတ် သီုတြဴစှော်လ္ၚီ၊ တက်သြိုဟ်ယဵုတဲ ဂတေဝ်ယာံတဴ ရဴဓိတာန်မ္ၚဵု ဒကျာဝေရံ ကျာမြာက် မပိုက်ပၠောတ်လၜက်ဒၟံၚ် တူရံၚ်သ္ကံကီု၊ သီုကဵုသၟိၚ်ၜါ က္တဵုဒှ်လၞီလၞာ် လောတၟဝ်လဴ ဗွဲမလောန်ရ ခမဳတံ”။


“ဘိက္ခဝေ− ယွံခမဳတံ၊ ဗြဴကမၠောန်ကောန်သၟိၚ်ကီု၊ ညးဒိုက် ညးလွေဟ် သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳ ခမဳဗမၞးအိုဿီု ညးဂမံၚ်ဍိုက်စိၚ် ဍိုက်ချေံ တွာ်တိုက် ဍိုက်ကွဳ ညးဂမံၚ် ပ္တုဲကေၚ်ကာယဵုသီုတဲၜါတုဲ ဂတေဝ်ယာံတဴ ပ္ဍဲသ္ၚိသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် အိုတ်ခမဳတံ” ပ္ဍဲဗ္တံဂှ် ကလိလောန်အာတုဲ ယးဂှ် အမာတ်ဇၞော် ကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ပ္တီရ၊ ဗောဓိသတ် ဟုံဗၠိုဝ်ၜးလှာဂ္ညိဂ္ညာတ်အလၚ်္ကာရ ပပြဘိုက်အာဟာရဘောဇိုန်တုဲ ပြာပ်တိတ်အာဇရေၚ် ရုၚ်ဒါန်ဇကုရ၊ “ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ ပ္ဍဲကာလဗ္တံဂှ် ကလိလောန်အာတုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ပြာပ်တိတ်အာပ္ဍဲဇရေၚ် ရုၚ်ဒါန်ရခမဳတံ”။


“ဘော အမစ္စာ−ယွံအမာတ်။ အိုတ်ကဵုတမၠၚ်လ္အာတ်မၞးတံ ကဵုကၠုၚ်တန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဒါန်ဝွံတုဲ ယဝ်ရညးနွံပၟိက်ကဵုယာတ် ယာတ်မၞးတံကဵုဒါန်ညိ၊ ယဝ်ရညးမၞုံပၟိက်ကဵုဘောဇိုန် ဘောဇိုန်မၞးတံကဵုဒါန်ညိ၊ ၜိုန်သုရာဟွံကြိုက်ကဵုဒါန်ကီု မၞးတဴဗပေၚ်ဂၞပ်စိုတ်ညးညိကီုမၞးတံ”။


“ယွံအမာတ် တမၠၚ်လ္အာတ် ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဒါန်အဲဝွံမ္ဂး မၞးတံလ္ပပြိုက်ညိ၊ မပ္တံပုၚ်ဍာ် မၞးတံတရိုပ်ဗစညိ၊ တမၠၚ်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ် မၞးတံပပူဇဴတုဲ သြဝ်ကဵုအာကၠေံရအမာတ်။ တေနဝုတ္တံ−ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ၊ ဝုတ္တံ−စိုန်ကျာ်တွံကဵုခမဳဂမၠိုၚ်ပၠန်ရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မၞုံစိုတ်မဟွံဂွံချဳ ပ္ဍဂမ္တက် မၞုံစိုတ်ဟဂွံဂဍောပ် ဒ္ဂေတ်ဒါန်မပြဲအဲအာတ်လွဵုကဵုညး သိဝိရးဂမၠိုၚ်ရ၊ ညးသိဝိရးအိုဿီု အဲအာတ်လွဵုဂှ် ကဵုလွဵုကုအဲရ၊ အဲကဵုညးတက်ဖံဇၞော် ကဵုဂရၚ်ပ္တီ တမၠၚ်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ်တုဲ အဲကဵုဒါန်ကဵုတမၠၚ်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ်ရ ခမဳ” ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဇၞော်ပၟဝ် ညးသိဝိရး တိတ်အာရုၚ်ဒါန် တမၠၚ်လ္အာတ်ညာတ်တုဲ ရဴမကြအ်ဥမတ်ဍောၚ်ၜိုတ်အိုတ်ကဵုလ္အာတ်ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်ကောံဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဒါန် ဂလာန်သာ်ဝွံ သ္ဂးရ၊ “သြတၠဂုန် လတုန်ဝါဝွံ သ္ဒးတိတ်အာဂြိုပ်ရသွံ” ဂးတုဲ လဟီုတဴရၚ်သ္ကံ ရဴဝွံသ္ဂးရ။


“ဘော−ယွံမၞးတံ။ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် မတုပ်တဴရဴသစ္ဆုကဵုရှ် တၞဟ်ဟ်သာ်ဂှ် မပ္တုဲကဵုပၟိက်စိုတ်ညးအိုဿီု မစိုန်ဒှ်တဴ ပြဘိုက်ပိုဲညးဂမၠိုၚ် လတုန်ဝါဝွံ ညးဒဗိုၚ်ကၠေံတုဲရသွံ မၞးတံ၊ ညံၚ်သာ်ဂှ် ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် မသက္ကုဒုဟ် ပညးဗက်ကၠေံရော” မၞးတံဂးတုဲ ယာံတဴဗွဲမလောန်ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ် သ္ဒးတိတ်အာနူဍုၚ်ဂးကီုရ၊ ဗမၞးဂဟပတိ ဇမၞော်သၟတ်အဇ္ဇျိမအဝဲအိုတ်ကဵု ညးဍုၚ်ရးနိဂီု သီုအမာတ် ဒကိုပ်ပၞာန်ဒဴဗညာ သေဏာပတိ ညးလွေဟ် သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳ သ္ဂံၚ်သ္ဂဴ ဂၞဴဍုၚ်အိုတ်ကဵုဇၞော်သၟတ် ဒဵုကလော်ကီု၊ ကၠုၚ်ကောံမွဲဟာန် ဂလာန်သီုယွာံယဵုတဲတုဲ သာ်ဝွံဂးကေုာံရၚ်သ္ကံရ၊ “ဘော−ယွံမယးတံ ညးဍုၚ်သိဝိရးဝွံ ဟွံမွဲဓဝ်ပၠေၚ်ကၠေံပိုဲညးဂမၠိုၚ်တုဲရသွံ” ဣၚုဟ်ဂးတုဲ ဗ္ဂူဗြဲမတ် တက်သြိုဟ် ဂတေဝ်ယာံတဴဗွဲမလောန် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ပသာ်ဝေသန္တဝ်ဂှ်မဒှ်ရော၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဒါန်စိၚ် ပစ္စယနဂဵု ပ္ဍဲဇရေၚ်ဍုၚ်ဇကုတုဲ ဟိုတ်နူဂလာန်ညးသိဝိရးဒးတိတ်အာရ ခမဳတံ။ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ ဂ္ညိဂ္ညာတ်ဒးရးတုဲ ကဵုပရာပ်ပ္တိတ်ဏာရုၚ်ဒါန်ရ၊ ပသာ်ရော၊ စိၚ်ဂကူမှာတၚ်ထပှ်ကၠံ မပ္တံအပေါတ်ဂ္ညိထဝ်သြန် ဇမန်ကံဂတးတူ စၠးသၞာခေါဇာ ဇမန်ပ္ကဴဂ္ညိကတောဝ်ဂ္ညိတံလပှ် အရံၚ်သာ်ဗိုတ်မြကၟတ်သလဇြဲဗၠဲ ဇမန်ဇာသြန် ဇာထဝ်ခါဂှ် ဂမာစိၚ်ကျိုၚ်ကျဝ်ဂ္ညိဂ္ညာတ် လၜက်ယာတ်သာခေါရာသာလုံပုံ ဒစာံဂါံဍိုက်ပေတ်လှာဲဇၟူ တၠရပ်စရာၚ် စက်ကြောန် ဗၞုဟ်ကနှံၚ် လၟေၚ်ကဵုဇက်အာရေၚ်အာဂတကၠာရ။


ချေံဂကူ အဇာနိယသိန္ဓဴ မၞုံပ္ဍဲသုတ်ဇေန် ဆၚ်ရာံဓရေပ်လဂါံဂှ် ပြဟ်ပြေဟ် ထပှ်ကၠံ သီုကဵုဂ္ညိဂ္ညာတ်ဒဂိုန်ခံၚ်ရၚ်လ္ၚးသြန်ထဝ် မြသိလ္လာ ကျိုၚ်ကျဝ် ဒလဝ်မှုတ်တဵုသၠိုက်ဖါဂေါပ် တဲရပ်တ္ၚဒေါန် ဍိုက်ဗက်ကြဴကြဴ ကွဳထပှ်ကၠံ မပ္တံသြံက်ဗ္ဒဝ်လဝ် ဇၞောဝ်လ္တာ် အလာံရာဲတံၚ်ခေါန် သွဝ်ဒၟံၚ်ညးမစဵုလဝ်နစၞာံဗြန် စၞာံကၠ ညးဂၟံၚ်သၞးကေတ် ဂဒံၚ်ဂဒါၚ်စက်၊ ဝက်ပ္ကဴဇမန် သၠိုက်ခြပ်ရပ်တ္ၚ တိုန်ဍိုက်တုဲ ဇက်တိတ်အာလၟေၚ်ၚ်ကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ကဵုဒါန် ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟတ်ဗြဴကုမ္မာရဳ ထပှ်ကၠံ မၞုံလက်သန်ဗွဝ်ပိုန် မၞုံအဝဲသော်ညံၚ်သၞေၚ် ထိုၚ်ဘိမ္မရာဂးမုက္ခဝါ ညံၚ်ဂိတုဗပေၚ် ဂၞိၚ်ဂတ် စၚာၚ်လး သာ်ဇကုသိရဳ ဂအဂရိုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုစရာဲကျာ်သြဳ ဂၞိၚ်လ္တက် ဝက်သၞေက်တၠၚ်ဗိုတ် သီုဒကောံသော်သၞာဲကနှံၚ်ဗြကၞေၚ် ပသေၚ်တဝ်စရှ်ဂလီု လကံက်ဒြၚ်ဗံက် တယၚ်ဂွါတလာကံ ကဵုကျိုၚ်ကျဝ် တၞဟ်ဟ်သာ် သၟဝ်ဗြဴမွဲမွဲ မွဲကွဳမွဲ စွံပ္တန်လဝ်ဍိက်ဗြဴဒစာံ သီုကဵုမကျိုၚ်ကျဝ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်ဒးရးတုဲ တွာ်ပ္တိတ်ဏာရုၚ်ဒါန်ရ။


အထ−ယာံဆဂှ်ဟွံသေၚ် ၝောံဂၠဴပၞတ်ထပှ်ကၠံ သီုကဵုသၠိုၚ်သြန် မဒုၚ်ဍာ်တှ် ထပှ်ကၠံ ဍိက်တြုံထပှ်ကၠံ ဍိက်ဗြဴထပှ်ကၠံ သီုကဵုမကျိုၚ်ကျဝ်ဒးရး အိုတ်ကဵုအပေါတ်ကြိယာပဿာဓန အုပ်တဴပၠးဂၠးထဝ်သြန် မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲ ဗ္ဂဲဂေါမုတ်မြခုဿရာ သိလ္လာအပေါတ် သၠုဲသၠာဲဗဗြိုက် ကံဂတး အိုဿီုသဗ္ဗထပှ်ထပှ်ကၠံ ပရာပ်ဏာရုၚ်ဒါန်အိုတ်တုဲ သီုကဵုပုၚ်ကွာၚ်စၞအဟာရဘောဇိုန် ဟွံတီကဵုဗၞတ်တွဵု ဒဵုကဵုသုရာ ဟွံကြိုက်ကဵုကီု ဗောဓိသတ်ကဵုဒါန်တ္ၚဲဂှ်တုဲ အိုတ်ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်ကဵုဒါန် သဗ္ဗထပှ်ထပှ်ကၠံဂှ် တိဇၞော်ချဳသမြပ်ဒဇပ်ဇတဝ်က္တဵုဒှ်အသဝ်ဂပ်ဝ်ဖေက်ဂၟံက် ဒတဴနရဴသော်ဇကု က္တဵုဒှ်ရ၊ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ညာတ်အသဝ်ဓဝ်ကုသဵု ဖဵုဒါန်ဇကုတုဲ ယဵုသၟိပ်တဲ သီုကဵုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကာလဝေသန္တဝ်ကဵုဒါန်ဂှ် ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု မပ္တံကဵုဗမၞး ညးဒိုက်ညးလွေဟ် သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳ ခမဳဗမၞး တမၠၚ်လ္အာတ်တံဂမၠိုၚ်သ္ဂးရ၊ “ယွံဨကရာတ်မကဵုဒါန်ရ၊ ညးဗက်ကၠေံ နူတွဵုရးရောၚ်အဴ၊ မွဲလှ်ေပၠန်တုန် ဂတဝွံ မရာတ်လ္ပကဵုဒါန်ရအဴ” ရဴဝွံဂးတုဲ လ္အာတ်ဂမၠိုၚ် ဍေံတံဂတေဝ်ယာံကဵုဝေသန္တဝ်ရ၊ တေနဝုတ္တံ။ ဝေန− ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ၊ ဝုတ္တံ−စိုန်ကျာ်တွံဂါထာဝွံပၠန်ရ။ သာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ်၊ မပ္တံကဵုတမၠၚ်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ်သာ်ဝွံ ဍေံတံသ္ဂးရ၊ “ယွံဨကရာတ်ဆ ဟိုတ်နူမကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် ဗက်ကၠေံ နူတွဵုရးတုဲရ၊ ရဴသာ်ဝွံ ၜိုန်ဒှ်ကီု မွဲဝါပၠန်တုန် ပသာ်ကဵုဒါန်မဖှ်သာ်ဝွံပၠန်သွံ”ရဴဝွံဂးတုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗရုကၞုက်ကၞာဲ မဇၞော်မွဲဒမြိပ်မဂပ်ဝ်ဖေက်ဂၟံက် ဒ္ဂေဟ်တဴပ္ဍဲရုၚ်ဒါန်ဂှ်ရ။


ညးမဒုၚ်ဒါန်တုန် ဂိုၚ်ကေတ်ဒါန်တုဲ သာ်ဝွံဍေံတံဟီုရ၊ “ပ္ဍဲလၟုဟ်ဝွံ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တြုံလၟောဝ်ကျာ် တၠဓဝ်သဒ္ဓါ တိတ်အာနူဍုၚ်တုဲ ပဟိုတ်ကဵုညးဂှ် ဒှ်တြုံတၠဒါန်မွဲ ပိုဲတမၠၚ်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ် ပသာ်သ္ဂောံဒုၚ်ဒါန်ပၠန်ရော၊ လၟုဟ်ဇိုၚ်တဲပိုဲလ္အာတ်ဂမၠိုၚ် ရဴညးမကုတ်ကၠေံကီုသွံ” သာ်ဝွံ ဍေံတံဂးတုဲ တက်သြိုဟ်ဂတေဝ်ယာံတဴအိုတ်ရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ပ္ဍဲကာလ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် မတိတ်အာဂှ် မပ္တံတမၠၚ်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ် ရဴမကြအ်ဥမတ်ဍောၚ်ၜိုတ်တဴကီု၊ လောတ်လောတၟဝ်တံရ ခမဳတံ” သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဒါန်တုဲ ပ္ဍဲပယာံသဝ်တ္ၚဲ ကလေၚ်စဴကၠုၚ်သ္ၚိ တၞုၚ်ကြကတ်ဇကုတုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ အာရချပ်တုဲ နယာန်ကွဳ ညးဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်ဂှ် တိုန်ဍိုက်ကေတ်တုဲ ပြာပ်အာ အာလ္ၚောဝ်တံဇိုၚ် သၟိၚ်မိသၟိၚ်မဇကုရ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳကီုလေဝ် “အဲအာကရောံ တၠသ္ၚိကီုဒဒှ်ဂှ် အဲသကဵုခါံသဳတြုံဗြဴ အနုညာတ်ညိ”ရဴဝွံ ဂၞကျာ်ဂးတုဲ အာမွဲဟာန်ကေုာံတၠညး ဝေသန္တဝ်ရ၊ ဗောဓိသတ်လ္ၚောဝ်သၟိၚ်မတုဲ ဒဒှ်ဇကုမသတိတ်အာယးဂတ လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ မတန်တဴ ပ္ဍဲဓဝ်မပြဲရ၊ “ဒေဝ−ယွံသၟိၚ်မပြဲ ဟိုတ်နူပ္တေဟ်ဂလာန် ညးသိဝိရး မရာတ်စ္ဍးပ္တိတ်ကၠေံနူကဵုရး အဲသ္ဒးတိတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်ရ၊ သၟိၚ်မတလဂုန် ယွံသၟိၚ်မတၠဂုန် သတ္တံလ္ၚဵုက္တဵုဒှ် ကလိလောန်တုဲကီု၊ သတ္တံလ္ၚဵုက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲအနာဂတ်ဂတကီု၊ သ္တံလ္ၚဵုက္တဵုဒှ် ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်ရ၊ သတ်အိုဿီုဂှ် နကာမဂုန်မသုန်ပြကာ ဟွံဂွံအာစိုပ် တရိုပ်စိုတ်ဟေၚ် ဒးအာစိုပ် ဥဿဒနရက်မဒှ်ဌာန် ဒ္ဂေတ်ပွိုၚ်သၟိၚ်ယီုရမရာတ်”


“မဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်၊ ဇကုအဲဟေၚ် အဲပြိုက်၊ ဝါ၊ မွဲနဲပၠန်တုန်။ ဇကုအဲ မိန်ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ်မပြိုက်။ ပ္ဍဲပြာသာဒ် ဇကုအဲ ပ္တုဲဒါန်တုဲ ဂလာန်ညးသိဝိရး အဲသ္ဒးတိတ်အာနူရးရသၟိၚ်မ” “မာဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော် တ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ မပ္တံကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ်ဂမၠိုၚ် မသိပ်ဂၠိပ်ဂှ် ကောန်သ္ဒးသိပ်ဂၠိပ်ကီုရသၟိၚ်မ၊ အဲသ္ဒးအာပ္တုဲပွဓဝ်ကုသဵုရ၊ တုမှေ−ၚ်သၟိၚ်မ၊ ပ္ဍဲလိုက်ကာမဂုန် မရာတ်တန်ဒၟံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲဌာန်အနန္တရ မတွံဂး သ္ဍိုက်စိုတ်ဂှ် အံက်ကျာ်ဂန် မၚ်မွဲရအဴ” ဣတိဝစနံ−န်ဂလာန်မရဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်ဗောဓိသတ်ဂးရ။


သၟိၚ်မိၚ်တုဲသ္ဂးရ၊ “ပုတ္တ−ယွံကောန်။ ဟိုတ်သၟိၚ်မ ဒ္ဂေတ်ဗက်ဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာ မဝေဏဳသၟိၚ်တမၠာတေံတုဲ သၟိၚ်မ မ္ဒးအေၚ်ဒုၚ်ရောၚ်၊ နာဲအာကၠာရကောန်” သာ်ဝွံ သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျဂးရ၊ ဗောဓိသတ် ကေုာံသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ ဟီုဇီုပၠန်ဂတးတုဲ ဒဒှ်ခမဳ သၟိက်ကဵုမိအနုညာဏ် က္တဵုအာလ္ၚောဝ်ဇိုၚ်မိတုဲ ဂလာန်သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “”အမ္မ−ယွံမိ။ ဟိုတ်မရဴညးသိဝိရး မဗက်ကဵုအာတၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ် ပတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ သတ်ဂမျိဂမ္တာန် မပ္တံ ကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ကလိၚ်စိၚ်သြိတ် ဒိုဟ်ဒးဂှ်ကောန်သ္ဒးအာရ၊ နဓဝ်ကုသဵု အဲပ္တုဲ ပ္ဍဲဒဒှ်ခမဳတလဂုန် အနုညာဏ်ကဵုကောန်ရအဴ”။


“ပုတ္တ−ယွံကောန် ဒဒှ်ခမဳ။ မိအနုညာဏ် ကဵုဍိုက်ပေၚ်ကဵုနာဲရလေဝ်ကောန် ဗက်ဆဝွံညိ၊ ဂအှ်အဲမဒ္ဒဳစဴအဲၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန်ဂှ် သိက္ခာမာရောၚ်၊ ပသာ်အာပ္ဍဲဂြိုပ်ဒှ်ရော၊ ကဵုဒၟံၚ်အဏံရကောန်” “အမ္မ−ယွံမိတၠဂုန်။ ပသာ်မိဟီုဂလာန်သာ်ဝွံရော၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဟွံဒးဂၞပ်ဂှ် ယဝ်သဒှ်မ္ဂး တၞဟ်နအဲသကေတ်ဏာမဒ္ဒဳ အဲဟွံသၟဟ်ရထရ၊ အမ္မ−ယွံမိ။ မဒ္ဒဳသ္ဒးဂၞပ်သၟိက်အာဂှ် ဗွဲလက်ကရဴ ကြဴအဲကဵုအာရ၊ သၟိၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် ကဵုဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံရမိတၠဂုန်” ဣတိဝစနံ−ဟိုန်ဂလာန်သာ်ဝွံ၊ အာဟ−စိုန်သ္ဂးကဵုဂၞကျာ်ဖုဿတဳရ၊ သၟိၚ်မိမိၚ်ဂလာန်ကောန်တုဲ အာတ်အခေါၚ်ကဵုဂအှ်ပၠန်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ တၞဟ်နသ္အာတ်အခေါၚ်ကဵုဂအှ် သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “ယွံမဒ္ဒဳ ဒၟံၚ်အဏံရ၊ မြမောဝ်သ္ဂောံဗဗိုဟ်ဇကု သရေၚ်ထဝ် ဝဝ်ဖဍိုက် ဒၞပ်ရေၚ်မတ် ယာတ်ဍောတ် ဍာ်သြန်ဍာ်ထဝ် ဂွံကျိုၚ်ကျဝ် စရိုတ်လၜက် ဝေၚ်သၞေက်မၞိက် နပၞိက်ကၞဝ် တူဖုန်သ္ဍဳ ပိုက်သြန်ဒၟံၚ်ကြဴဂတ မပြဘိုက်ဘောဇိုန် သီုထးထဝ် ဂွံပ္တန်လဝ်ကာယရောၚ်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်တေံ တၟဟ်ကြေဟ်ဝါန်လမၠိုက်လက်ကၠိုက် ခနှိက်တိကၠိခ္ဍက် ဒးလ္တက်စၞာံဗြန် သၞာသတိတ်သၞာဂ္ဇံ တၟအ်လးဂၠးတိ၊ ဒးသုၚ်ဍာ်ကၠိကၠိုက် ဒးပပြဘိုက်ရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ထဝ် လၟဝ်ဆုသၞေၚ်ကလာၚ်တၞးသရိုဟ်ရောၚ်၊ ဒဒိုက်သၞာလောန်က္ဍၚ်သန်၊ ယွံဂၞကျာ် မဍိုက်ပေၚ်တဴ ကေုာံလက်သန် ဂၞကျာ် လ္ပအာရ မဒ္ဒဳ” “ယွံဨကရာတ် ယြဴတသိုက်မွဲ ကလိဂွံတုဲ ကဵုထောံကၠေံတၠညးဝေသန္တဝ် ခိုဟ်ဗက်စ−ကျဒြေပ်ဒဴ တသိုက်ဂှ် အဲဍိက်ဟွံရာဒနာမိက်ရအဴ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မၞုံကဵုစရာဲ အဲဝဲဗြဴအိုဿီု ဂးကဵုသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျရ။


သိရိသဥ္ဇယျော၊ၚ်သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ။ သၟိက်ဟီုဆေဝ်တာဂအှ်တုဲ စှ်မွဲဂါထာမရဴဝွံ၊ အာယ−စိုန်သ္ဂးရ၊ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ၊ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ပဒတုဲမြမောဝ် ညးသိဝိရး သ္ဂးကဵုဂအှ်ရ၊ “ယွံမဒ္ဒဳ ဒဒိုက်ပ္ဍဲဂြိုပ်တေံဂှ် တ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ကေုာံသတြု တၟကၠဇာဒိသိုၚ် က္ၜိုၚ်ပှ်ဒြာဲ မၚ်ပြေၚ်ပြၚ်ဂၠဴ ကျာံ ကၠလှာ ကလိၚ်စိၚ်သြိတ် ဂၟိတ်ပၠာဇၚ်ရာ သာယရုဲ ကၟီဇြုံတၠန်ထတန်စၚ်စဳ ဓဂဳ အယဴ ဓနဴဝိဇာဓဵု လကိုဟ်ကုမ္ဘန် ကန္တာလ ယက္ခ၊ အိုတ်ဇၟာပ်ဋ္ဌာန် ဗိုၚ်ဇိုၚ်တၟဟ်က္ဍိုပ်ဒဵု ပယဵုဇြဟ်မုတ်ဂြိုပ် က္ဍိုပ်ဇီုထီုဥမၚ် အၚ်လှာ ကၟာလစ ဆဍေံမတွာ်ရေတ် ဂေတ်ဂေၚ် ဂၚေၚ်ဂပဝ် ကၠုၚ်အာဂၠာဲ အာဟာဂၞဴဒေါဝ်တရဴလဂုၚ်လၞၚ် လုပ်သတၚ်ကြာခြုံ ဇိုၚ်ဒွး အောပ်ဗ္ဒ ကြာဆု ဗ္ဒန်ဇကု သ္ဂဝ်ကြတ်ညာတ်ဗက်ဓဂြီု ကၟိတ်ကိတ်ပၠောတ်ဝတ်ကံ၊ စဖျုန်သုၚ်ဆီ ဟွံတီဗၞတ်တွဵုရ၊ လၟုဟ်ဝွံ ဆညးပန်ကီု သ္တိတ်အာတ္ၚဲသ္ပာစုက်မုက် ဍေံစှ်ေပါဲဟမာန် ဒှ်ဋ္ဌာန်တၞုၚ်ဇကု သိုက်ခမာဗြဴဒဴ ဟဗၠးသဒုၚ်စၞ သ္ဒးပကာဂစိုတ်သွံမဒ္ဒဳ။


“ယွံမဒ္ဒဳ ဇြုံကၠန်တံဂှ် မၞိဟ်ကဵုသတ်ဇိုၚ်ပန် မပ္တံကဵုဒြာဲ ကၠုၚ်ဂတမတ်ဍေံ၊ ဍေံပူတ္ၚေတ်နကဵုကဝးဇကုဍေံတုဲ ဍေံဏာဗစိုပ် စၟိန်ပြမာန်ဍေံရမဒ္ဒဳ” “ယါံမဒ္ဒဳ ကၟီတံဂှ် ဍေံညာတ်တြုံမွဲရ၊ ၜိုန်တြုံဂှ် တိုန်အာတၞံဆုကီု ဟွံဗၠးသွံမဒ္ဒဳ၊ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်တံဂှ် ပြေၚ်ဂြိုပ်ဂမၠိုၚ် မဇီုတဴရၚ်သ္ကံဂှ် မၞုံဒြၚ်ၜါမသ္ကေက်တက်ဒး ဟဂွံဂျိုၚ်တံဂှ် ဍေံဂၚေၚ်တဴပ္ဍဲသြၚ်ကြုၚ် သောဒမ္ဗရဂှ်ရ မဒ္ဒဳ” “ယွံမဒ္ဒဳ မဒ္ဒဳညာတ်သ္ကံဒြာဲ ညာတ်သ္ကံဂၠဴဂမၠိုၚ် ဂၚေၚ်တဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ်တုဲ ဂၞကျာ်ဟွံညာတ်ကောန်ၜါတုဲ ရဴဂၠဴပၞတ်တၠကောန် မထၞေန်စိုတ်ပ္ဍဲကောန်ကီု၊ ပသာ်မဒ္ဒဳသ္ပရော၊ မဒ္ဒဳ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဗဟေက်မဇၞော် ပရိုက်ဒဒိုက်လောန်သန် ၜိုန်မဒ္ဒဳ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံမိၚ်ဗရုကၠဵု မကျူဗွဲမဂၠိုၚ်ကဵုဝါ ဒးလကိုတ်တဴသွံ၊ ပ္ဍဲလၟုဟ်ဝွံ ဂၞကျာ်သ္အာပဒတဴ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ပသာ်သ္ပရောမဒ္ဒဳ လ္ပအာရ၊ စသိုၚ်တသိုက်ပ္ဍဲဍုၚ် ဒုၚ်အသဳကၠဳ ကမၠောန်ကုန်ကွနၚ်စၚ် မၚ်မွဲကောန်ၜါ ဥပ္ပကာလွဳပရာကောန်ၜါ လ္ပအာရလေဝ်မဒ္ဒဳ” ။


ဣတိဝစနံ− ဟိုန်ဂလာန်သာ်ဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးကဵုရ၊ တံဝစနံ−န်ဂလာန်ဂှ်။ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ။ သာ−ၚ်ဂနကျာ်မဒ္ဒဳဂှ် တၞဟ်နသၟိက်ဂွံဖအိုတ်ကၠေံစိုတ် ခါံသဳတြုံဗြဴတုဲဂှ် ဒစာံဂါထာမရဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးတဴရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မၞုံစရာဲအဝဲဗြဴအိုတ်သီု ဒှ်ကောန်သၟိၚ်မဒ္ဒရး မိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျတုဲ သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်သ္ဂးကဵုသၟိၚ်ရ။


“မဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်။ အိုဿီုဘဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်တေံ မရာတ်ဟီုကဵုအဲဍိက်ဂှ် ဒှ်ကွေံရ၊ ဘဲဖ္အိုတ်ဂှ် ကဵုအဲဍိက်ဒးစသိုၚ်ကီု၊ တိုၚ်အဲဍိက်သ္အာကရောံတၠသ္ၚိဝေသန္တဝ်ရ၊ ဒဵုကဵုသၠခိုဟ်ဗကှော် အသြဳၜုန်ပြေၚ် မသ္ကေက်တဴရဴကဵုသၞာဲရတ်ဗတ်တၠညးဝေသန္တဝ်တွာ်အာ ဟွံသၟဟ်ရထနသြိုဟ်အဲဍိက်ဗြဴသတိုဟ်အာ ဗ္ဒဟ်ဍာန်သဗာန်တုဲ ဇန်ဂှ်သကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်အာရ” “ယွံမိမ သၟိၚ်တၠညးမပြဲ သဘဴသၟတ်ဝုန် ဟိုတ်သၟိက်ကလိဂွံတၠသ္ၚိ မတုပ်ကဵုစိုတ်တုဲ စံၚ်ဗဂဵုပၞာၚ်သ္ဍဴဓုပ်သ္ဍဴ ပ္ကဴမြမောဝ်ဟုံဗၠိုပ် တရိုပ်ဂန္ဓာ မၚ်မွဲဝါစာ အရာပဋိပတ်ဝတ်ဗွဲမ္ဒးရးတုဲ တၠသ္ၚိမွဲမကြိုက်ကဵုဇကု ကလိဂွံရောၚ်၊ ဒဒှ်မာတုဂါံမဟွံမွဲကဵုတၠသ္ၚိဂှ် ဒဒိုက်ဒိန်ကာဲကၞာဲ တသေဝ်နရေဝ်ရိၚ်ကတၚ် ကၠၚ်ကၠောန်ရုန်မဵု ဒဵုကဵုတြုံဂကူမယုတ်မာတဴပုၚ်ၚးဗြဴကွာဲဟွံပပြဘိုက်သွံ”


“ယွံမိမသၟိၚ်တၠညးမပြဲ ဝါမွဲပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ဗြဴကောန်ဂကူသ္ဒးလီုအရာမှာ အရေဝ်ကြဳဇှ်ဒယှ်တှ်ယုတ်ပိုန်ဟုတ် သ္ဂုတ်အာနူတၠသ္ၚိတုဲ တြုံမယုတ်ဂကူပိုန်နွံ ဟွံရိုဟ်စဟွံပဗၞတ်မွဲသွတ်တဴကဵုဗြဴတၠဂကူ ပွမဂေက်သော်သ္ဂန်ကံတဲ တြဲဓဇက်လက်ဖါဗ္ဒိုက်ဖျဝ် ဟွံလဝ်မာနသိကာရ ပွမွဲသွတ်သွာလောန်သန်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၠသ္ၚိဟမွဲတုဲ ဒဒိုက်မဂၠိုၚ်သာ် ဍေံမစာ်စ္ဍးအာ နူဇကုဒိုက်လောန်သန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ မွဲဟာန်ကေုာံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် အဲဍိက်ဗြဴမဒ္ဒဳသ္ဒးသ္အာကီုရအဴ”


“ရထသဘ−ယွံဨကရာတ်မပြဲ နူညးဂၟံၚ်ကွဳဂမၠိုၚ် တြုံမယုတ် ဂကူမၞုံပၟိက်ဒးဂၞပ်ကဵုဗြဴကၟာဲမၞုံရုပ်သာ်မမိက်ကဵုဒြပ်ညိညဍေံကဵုတုဲ ညံၚ်ရဴဂဍာ်ဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်ဒၟံၚ်ကၠၚ်ဟိုက်ကီု၊ ဨဝံ−ရဴသာ်ဝွံ။ ဍေံဓဇက်ဏာဗြဴကၟာဲ ရိၚ်ကတၚ်က္ဍၚ်သန်၊ မွဲသာ်တုန် ထဝ်သြန်ဂမၠိုၚ် ၜိုန်ဂွံပတၠကီု ပ္ဍဲသ္ၚိကလောမဆာဲတဴ နကြိယာဂ္ညိဂ္ညာတ် မဂဵုဒဟဵုတဴ နအပေါတ်သၠိုၚ်ထး ထဝ်သြန်ဒှ်ဖှ်သာ်ဂှ်။ အယံ−ၚ်ဗြဴဝွံ ဍေံဟွံမွဲကဵုတၠသ္ၚိ လုကဴတွဵုလမျီုမလယိုၚ်ပိုဲသက်က်ရောၚ်။ လလာန်မပ္တံသာ်ဝွံ နူကောဒေံမဟီုကီု နူပြောဲလ္ၚမဟီုကီု ဂလာန်ဂရိုဟ် ဟကလိဂွံမ္ဂးဂှ် ဟွံဒှ်ရ၊ ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ဒဒိုက်ဗြဴကၟာဲဝွံ ရိၚ်ကတၚ်က္ဍၚ်သန်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ မွဲဟာန်ကေုာံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် အဲဍိက်သ္အာကီုရအဴ”


“ရမထသဗ−ယွံတၠညးမစမိန်ပြမာန် ညးဂၟံၚ်ကၟဳကြုၚ်မွဲ မဟၟဲကဵုဍာ်ဂှ် ဒှ်လ္ၚကီု ဍုၚ်ရးနဳဂဳမွဲ ဟၟဲကဵုသၟိၚ် ဒှ်လ္ၚုကီု သဘဴဗြဴမွဲ ဟမွဲကဵုတၠသ္ၚိ ကရောံကေုာံ ကောစှ်ဒေံစှ် ကဵုနွံတဴဇရေၚ်ဒကဴၜိုန်ဒှ်ဒှ်လ္ၚုကီု။ ယွံဨကရာတ်မပြဲ မဒှ်စရာဲကွဳ ဇၞောဝ်အလာံရာဲတံၚ်ခေါန်ရ၊ မဒှ်စရာဲပၟတ်ယက်ရ၊ မဒှ်စရာဲဍုၚ်ရးနဳဂီုကီု သၟိၚ်ဨကရာတ်ရ မဒှ်စရာဲပိုဲဗြဴဂမၠိုၚ်ဝွံ တြုံတၠသ္ၚိရောၚ်အဴ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်တုန် ယြဴဗြဴမွဲဍိုက်ပေၚ်တဴ ကေုာံအထိုၚ်သးဂှ် ပ္ဍဲကာလတၠသ္ၚိဇကု အာစိုပ်ဒဒိုက်ဂှ် မၞုံကဵုဒဒိုက် မသၟဟ်ဟေၚ် ပ္ဍဲကာလဂှ် တၠသ္ၚိဇကု မသ္ဂေဟ်သွဟ်ဂှ် မွဲဟာန်ကေုာံတၠသ္ၚိဗြဴဂှ် အာစိုပ်တသိုက်ဗြဴဂှ် ဒေဝတဴဂမၠိုၚ်ထိုၚ်သးတဴ၊ မူဟိုတ်ရော ဗြဴဂှ် ပွမသ္ဇိုၚ်ညးပ္တုဲဂှ် မပ္တုဲသွံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ထိုၚ်သးတဴရောၚ်”


“မဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်မပြဲ။ သဘဴမာတုဂါံ ဂွံပတၠဍိက်သ္ကံတြုံ ဗြဴ ဗဝက်ကြဴဂတသ္ဘုံဇွိသ္ၚိကၠတ် ပြာသာဒ်ရတ် က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ်မ္ၚဵုကဵုဂွံပိုၚ်ကီု သီုဂၠးတ္ကံပန်သြန်ထဝ် ညံၚ်ဗွဝ်သြောံ ခါန်မွဲဟာန်ကေုာံတွဳဝါရ ကောစှ် သၟဟ်န်ကေုာံမိတ်စှ်ပြဝါ မဆာန်ဂလာန်မ္ၚဵု ကဵုဟီုသ္ဍိုက်ဒၟံၚ်စိုတ်ကီု တၠသ္ၚိဟွံမွဲ ဟွံဆာဲစရာဲမာတုဂါံဟမွဲ ဒှ်လ္ၚုရောၚ်မရာတ်၊ ဗြဴလ္ၚဵုတြုံတၠသ္ၚိဂှ် နွံပိုန်ဟာန်ဋ္ဌာန်နန္တရ သ္ဂေဟ်သွဟ်ဂှ် ဒှ်လဟိၚ်စိုတ် ၜိုတ်ဟီုသီုမံဂြံဇံသဝ် အောပ်မာကၠုၚ် အာသီုဒဂီု ဒ္ဂေတ် ကွေတ်လၟေတ်ၜိုန်ဍိုန်ဒ္ၚဳ လွဳလွတ်ပတ်ပေါန် ကၠောန်ၜိုတ် စိုတ်ဟဂွံလုလန် သဳသန်ယိုက်ဒိုက် ထဒမနသိနလ ညံၚ်ထ္ၜလဝ်ကီု ကြဴတဲတြုံဂှ် လီုအရာမှာအရေဝ် ပိုန်ဟုတ်ဒြပ်သ္ဂုတ်အာ ဒိုက်သာ ကၠိုက်ကၠိဗျိပၠုတ် ဖျုန်ပမာစောဒနာဟီုကရောဲ ပျဲဖျာ် က္တောဝ်မတ်ပါၚ်ထတ် မတ်ဂံၚ်ကဆံၚ်ဗလှ် ဗ္ဒဟ်သေက်ဇဵု ဝဵုမတ်ကၠတ်စိုတ် ၜိုတ်ဟီုဂချဝ်လဗဝ််ပ္ကီု ဟီုပ္တိုန်ဖျေံ ဂရိုဟ်ဒနာ လက်ဖာဗ္ဒေက်ဖျဝ် တ္ၚဲသဝ်စှ်တိ ဇၟာပ်သ္ၚိစိုပ်အိုတ် စိုတ်ဂတး ညာတ်ညးနွံကဵုရုပ်သာ် သြန်ထဝ် စိုတ်လၟာဝ်အာ ဆက်ဆံဖျိုန် ဟုဲဟှ်သာ်ဝွံ မဒှ်လၟေၚ်ဗြဴလ္ၚဵု”ရ။


“အဲဍိက်မဒ္ဒဳဟွံဒှ်သာ်ဂှ် ကဵုပတၠ ကြက်ဒြပ် မွဲဂၞဴစက္ကဝါ အကြာမှသၟိတ် ကဵုဝေၚ်အာနူဨကရာတ် ဝေသန္တဝ်တုဲ အဲဍိက်ဟွံဒးဂၞပ်ရ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် သ္တိတ်အာဂှ် အဲဍိက်ဗက်အာဂကောံရအဴ၊ မူဟိုတ် အဲဍိက်မ္ဂးသာ်ဝွံရော၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ဂှ် မိုန်ပၟိက်ကဵုညးအိုဿီု ကုအဲဍိက်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သိုက်တုပ်ဒိုက်တုပ်ကရောံတၠညးဝေသန္တဝ် အဲဍိက်ဒ္ဂေတ်ဗက်အာရအဴ” ဣတိဝစနံ−ဟိုန်ဂလာန်မြဴသာ်ဝွံ။ အဗြဝိ−စိုန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဂးရ၊ တံသုတွာ သဥ္ဇယျောအာဟ−သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ။ ဣမံဂါထံ−နိဂါထာ။ အဟ−စိုန်သ္ဂးပၠန်ရ


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမဆာဲတဴ နအဝဲဗြဴအိုဿီုသ္ဂးကဵုသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျရ “ဒေဝ−ယွံတၠညး။ ကောန်အဲဍိက်ၜါ ဇာလဳကဵုတဏှာဇိုန်ဝွံ မက္တဵုဗ္ဒဟ်ကဵုသ္ဍိုက်စိုတ်ပိုဲဍိက်ရောၚ်အဴ၊ သၟတ်ၜါဂှ် ဖလှိၚ်ကဵုစိုတ် ပိုဲမဂျိုၚ်လမျီု တ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ကေုာံယဲပူမှ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ရောၚ်အဴ” ဂလာန်မြဴဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဂး သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂၞကျာ်ဟီုတုဲ ဂါထာသာ်သ္ဂးပၠန်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ဒွိၚ်ကဵုစဴၜါတုဲ ဂလာန်သာ်ဝွံသ္ဂး၊ “ယွံမဒ္ဒဳ စဴသ္ဍိုက်ပိုဲၜါဝွံ သွတ်လောန်က္ဍၚ်သန် လဝ်ကဵုဒၟံၚ်အဏံ၊ ပိုဲမြိမြန် သၞးဝေသန္တဝ်ကဵုမဒ္ဒဳ ပိုဲဝဳဝတ်လၟိုန် ဘောဇိုန်သြောံ ဂန္ဓသာလဳ နထးထဝ် မၞုံစရိုတ် နၚ်စၚ် လတူပလ္လၚ် ဝေၚ်ဂေၚ် သရေၚ်ထဝ် ဝဝ်ပ္ဍိုက်ဓပ်ပြကာပြာသာဒ်ထဝ် သ္ကဵုဂ္ညိသ္ၚိကၠတ် ဂသူလတူဖုန် သီုဒၞဳဒကဝ် ကၟဝ်ခေါဇဴ ရဴတောချိုဝ် သ္ကဵုလၜိုဟ်ဂန္ဓကြကောတ် မြမောဝ် ပၞိက်စမဝ်ဍုတ်မြာ် စၚ်ကၠိုက် သ္ကဵုပိုက်သွိၚ်သွဝ် ဒှ်လှိၚ်စိုတ်စဴသ္ဍိုက်ပိုဲၜါရောၚ်”


“လၟုဟ်ဝွံ သ္ဍိုက်သၟိၚ်ဗဴ သၟိၚ်လၜါ သ္ဒးအာကရောံသၟိၚ်မသၟိၚ်မိ ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဂမျိတိတြေဟ်အရည လ္ၚုကြုသတြုတၟ သ္ဒးဒြေပ်ဗက်နယာန်တိုက် သ္ဒးပပြဘိုက် သတ်ဆု လၟုဟ်လမဟ်မဖျိုဟ်မဖျး ဒးဒၟံၚ်သမၞိၚ်ဆုဂမၠိုၚ် သ္ဒးသုၚ်ဍာ်ကမၠိုက်ကွိက် သ္ဒးသ္တိက်သၞာကၟတ် မၚိုဟ်ဒးဗဗိုဟ်ခနှိက်တိသမ္ကာတ်သ္ဒးဒါတ်ဒၟံၚ်ဂမိတ်ပၠာဇၚ်ရာဲ ဟးစဴသ္ဍိုက်စိုတ်ပိုဲဝွံ မူလဟိၚ်စိုတ်မၞုံရောမဒ္ဒဳ” ဣတိဝစနံ−ဟိုန်ဂလာန်မြဴသာ်ဝွံ။ အဗြဝိ−စိုန်သၟိၚ်ဂးရ။


ဨဝံ−ရဴဝွံ။ သၟိၚ်ၜါ ဟီုပၠန်ဂတးတဴဂှ် ဗ္တံဂှ် ယးအာတ္ၚဲတိုန်ကၠုၚ်ရ၊ ကွဳရတ် ညးဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ် မဗဂန်လဝ်သန္ဓဴပန်ဂှ် ညးရၚ်တၠုၚ်ကဵုဗောဓိသတ် ကၠုၚ်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲတရၚ်သ္ၚိသၟိၚ်ရ၊ ဂၞကျာ်လ္ၚောဝ်ဇိုၚ်ခါံသဳတြုံဗြဴတုဲ ပ္တီဗြဴကမၠောန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ယိုက်ကေတ်ကောန်ၜါ ဂတသမိၚ်ဝေသန္တဝ်တုဲ အာတန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကွဳရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မဆာဲတဴနလက်သန်ဗြဴအိုဿီု သ္ဂးကဵုသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျရ၊ “ဒေဝ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော် ဨကရာတ်တြုံဗြဴ ပဂတဇွောဝ်ရမတ်ရ၊ ဟွံမိပ်စိုတ်ဂှ်လ္ပဒှ်ညိ၊ ယြဴမွဲပက္ကရမွဲ ဒှ်ကုပိုဲဍိက်ရ၊ ညံၚ်ပိုဲဍိက်မဒှ်ဂှ် သၟတ်ၜါဒှ်ကီုရအဴ၊ ပိုဲဍိက်ညးပန်ဝွံ လၟေၚ်ကုသဵုကံ အကုသဵုကံ ဒ္ဂေတ်ဗက်အာရအဴ” ရဴဝွံ မဒ္ဒဳသ္ဂးတုဲ ယိုက်ကောန်ၜါ စှ်ေကၠုၚ်နူပြာသာဒ် တိုန်တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကွဳတုဲ ဗွဲဒိုဟ်တဴရဴ သၟိၚ်သိဝိရးမအာဂှ် ဂၞကျာ်ဗက်အာရ။


ပ္ဍဲကာလဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မတန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကွဳဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မဒှ်ဂကူသၟိၚ်သာမန္တ ကဵုဒါန်စိၚ်ချေံကွဳ ဒါန်ဍိက်တြုံဗြဴဂၠဴပၞတ်ဒြပ်ရတ် မပ္တံထဝ်သြန် သဗ္ဗထပှ်ထပှ်ကၠံ ကဵုဒါန်ဇမၞော်တုဲ လ္ၚောဝ်ပဒက်သိုန်ကဵုသၟိၚ်မိသၟိၚ်မတုဲ ဗွဲမပြဟ်တိုန်ဍိုက်ကွဳသာရထဳ မပကီုလဝ် ကေုာံချေံပန် ဂိုၚ်ဏာကောန်သမ္ဘာတုဲ တိတ်အာနူဍုၚ် သ္အာတၟံဝၚ်ဂပဝ်ရ။


ပ္ဍဲကာလဝေသန္တဝ်မဇက်တိတ်အာဂှ် မှာဇန်ဂမၠိုၚ်ဂးရ၊ “ပိုဲသၟိက်ညာတ်ဝေသန္တဝ်ညိ”ဂးတုဲ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဗောဓိသတ်စဝ်အာကွဳဂှ် ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂှ် ကၠုၚ်တန်ဒၟံၚ်ရ၊ ဗောဓိသတ်တိတ်အာနူဍုၚ်တုဲ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ကဵုပလံဏာ ဒြပ်ရတ်ထပှ်ပြကာ သွက်သ္ဂောံကဵုဒါန် ဒေါဝ်တရဴရ၊ ဗောဓိသတ်ဂွံဒြပ်ဂှ်တုဲ ဒြာတ်ကဵုဒါန်အာ ၜါလ္ပာ် သဗာန်ဇၞော် ပါၚ်ကော်ဂးရ၊ “ဘော−ယွံမၞးတံ။ မသက္ကုဒိုက်ယဲကဵုဒှ် ကုမၞးတံညိ၊ ပ္ဍဲဒါန သဳလ ဘာဝနာ မၞးတံလ္ပဟိုတ်မာဲ ဇၞော်ပၟဝ်ကဵုက္ဍၚ်ညိ” ရဴဝွံ ကဵုဒလောဗ္တောန် ကုညးဂမၠိုၚ်တုဲ ဗောဓိသတ် တိတ်အာနူဍုၚ်ရ။


သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဂိုၚ်ပ္တိတ်ဒြပ်ကြိယာဂ္ညိ မတဴပ္ဍဲဇကုကဵုဒါန် ကုလ္အာတ် ဗၞတ်ဒစာံဝါသက်က် ဗောဓိသတ် တိတ်အာမ္ၚးဍုၚ် ကသပ်သၟိက်ဂွံဗဵုဍုၚ် ချပ်ပ္ဍဲစိုတ် ချိုန်ခဏဂ်ှ ကြဳဇှ်အနုဘဴဓဝ်ကုသဵု တိဇၞော်မၞုံဗၞတ်ဗွဲလ္ၚဝ် ကွဳဂေတ်ကလေၚ်အာ ဗွဲဒိုဟ်ဍုၚ်တုဲ တန်တဴရ၊ တေဗဝုတ္တံ−တေန၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ။ ဝုတ္တံ−စိုန်ကျာ်တွံဂါထာသာ်ဝွံ ကုသာရိပိုတ်ပၠန်ရ။


ဘောသာရိပုတ္တ၊ယွံသာရိပိုတ်။ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳပၠန်တုန်ရော နူဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲစိုတ်ချပ် သၟိက်ဂွံဗဵုဍုၚ် ချိုန်ခဏဂှ် က္တဵုဒှ်အသဝ်ကသဳတိ တၟံတကံမှာသၟိတ်သိန္နရာတ် ညံၚ်တ္ၜဝ်ဗပံၚ် ညးမစံၚ်တံကၞောတ် တိမၞုံဗၞတ် မွဲတဝ်လ္ၚောဝ်ကွဳဂှ် ဗဂေတ်ကလေၚ်ဏာ က္ဍိုပ်ကွဳတုန် တဴရဴဒၟံၚ်ကဵုဍုၚ်တုဲ ဗောဓိသတ် ဖအောဝ်မဒ္ဒဳ ကဵုသ္ၚဳမွဲရ၊ “ယွံမဒ္ဒဳ ဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်သိဝိရးမပြဲ မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ဂှ် စၞောန်ထ္ၜးတဴမဒ္ဒဳ သ္ၚဳရံၚ်မွဲ ဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်သၟိက်မိသၟိၚ်မပိုဲ ပတုဲရဂးတုဲ ဂတးကလေၚ်ကွဳ ကေုာံတွဳဝါရအမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ ကေုာံမှာဇန်ဂမၠိုၚ် ညးပလံၚ်ဏာဘာ်တရဴ ညးကလေၚ်စဴကၠုၚ်အိုတ်ရ။


ဨကရာတ်ပၠန် စိုတ်သၟဟ်ဒှ်ဂၞပ်မွဲ ပ္ဍဲမဇက်အာဂှ် ဗောဓိသတ် ဖ္အောဝ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကဵုသ္ၚဳမွဲလ္အာတ် မကၠုၚ် ချိုန်ခဏဂှ် ဗမၞးပန် ကွာ်ညန်ကၠုၚ်တုဲ ဍေံချပ် “ပ္ဍဲဒါန် သဗ္ဗထပှ်ထပှ်ကၠံတေံ ပိုဲဟွံဂတာပ်တုဲရ၊ လၟုဟ်ဝွံ ချေံပန်ဂှ်ပိုဲသ္အာတ်ရ” ဂးတုဲ ဗွဲမပြဟ်ကွာ်ကၠုၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဒဒှ်လ္အာတ်မကၠုၚ်ဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပ္တီဗောဓိသတ်ရ၊ ဂိုၚ်ဗဒိုအ်လဝ်ကွဳတုဲ ဗမၞးပန် အာတ်ချေံကဵုဗောဓိသတ်ရ၊ ဗောဓိသတ်ရပ်ဍာ်ပလၚ်ကာ သကိုဟ်ဍာ် ကဵုဒါန်ချေံကဵုဗမၞးပန် ကာလဂှ်ရ။


ချိုန်ခဏဂှ် ဒေဝတဴပန် ပရုပ်ဒြာဲမၚ် ဇက်ဏာကွဳရ၊ ဗောဓိသတ်တီတုဲ ပတီမဒ္ဒဳရ၊ “ယွံဒ္ဒဳ အဲဖ္အောဝ်မဒ္ဒဳရ၊ ဂၞကျာ်ရံၚ်ၚေဝ်ညိ ညံၚ်ရုပ်အသဝ် မစိစောန်ကီု၊ စၞောန်ထၞးတဴဒေဝတဴပန်ပတုပ်ရုပ်ဒြာဲမၚ်ပန် မယိုက်ဏာကွဳပိုဲဝွံရဴချေံကီု နကြဳဇှ်ကုသဵုပိုဲရောၚ်”ဂးတုဲ၊ မဒ္ဒဳသ္ၚေဝ်မွဲရ၊ အထ− ပ္ဍဲကာလသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မအာဂြိုပ်ဂှ် ဗမၞးရနုက်ကဵုမသုန် ကၠုၚ်အာတ်ကွဳဝေသန္တဝ်ရ၊ ဝေသန္တဝ်နွံစိုတ်ဟဂွံဂဍောပ်၊ ကဵုဒါန်ကွဳ ကုဗမၞးမအာတ်ရ၊ ဗောဓိသတ်ဖျေဟ်ကောန်သမ္ဘာနူကဵုကွဳ သီုမဍိုန်ဒၚဳသ္ၚေဝ်မွဲလ္အာတ်အိုဿီု အပေါတ်ပ္ဍဲကွဳကီု သီုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဟေၚ် ကဵုဒါန်ကုဗမၞးမဂၠာဲသ္ၚဳဒြပ်ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ပတွဵုနူမကဵုဒါန်ကွဳတုဲ နတရဴတိုက် ဒးကွာ်အာဂှ် သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် သ္ဂးကဵုမဒ္ဒဳရ၊ “ယွံမဒ္ဒဳ ကဏှာဇိုန်သွတ်ဇကုသာ မဒ္ဒဳယိုက်ရ၊ ဇာလဳမွဲဇၞော် ဇကုသ္ဇိုၚ် အဲသယိုက်ရ” ဂလာန်သာ်ဝွံဂးတုဲ ဨကရာတ်ၜါ နဂၞိၚ်ဟေၚ်ယိုက်ကေတ်သၟတ်ၜါ လိုန်အာပ္ဍဲတိတြေဟ်ဝါန် မဟဂွံသၟဟ်လုပ်ဂြိုပ်တိတ်ဝါ လံမသ္ဂောံစိုပ် တၟံဝၚ်ဂပဝ်တေံဂှ် နတရဴတိုက်ဟေၚ် ဒးကွာ်အာ ကာလဂှ်ရ။


“ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံဂမၠိုၚ်။ ဨကရာတ်ၜါ သမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ စိုတ်သၟဟ်ဒှ်ဂၞပ်မွဲတုဲ ဂလာန်သ္ဍိုက်ဂး ကေုာံရၚ်သ္ကံတုဲ လေၚ်ကေတ်ကောန်ၜါတုဲ ဗွဲဒိုဟ်တၟံဝၚ်ဂပဝ်တေံဂှ် ပြာပ်အာရ ခမဳတံ” ဒါနခဏ္ဍ၊ ၚ်ဒါနခဏ။ စတုတိံသသတဂါထာ၊ မၞုံဗၞတ်လၟိဟ်ကၠိပိစှော်ပန်ဂါထာ ။ ဆတ္တိံသပဥ္စသတပဒါနိ၊ လၟိဟ်ပိုတ်ပၠန်တုန် မသုန်ကၠံပိစှော်တြဴပိုတ်။ အဋ္ဌအသဳတိဝဳ သတ စတုသဟဿအက္ခရာနိ၊ ဂးလၟိဟ်အခဝ်ပၠန်တုန် ပန်လ္ၚီၜါကၠံဒစာံစှော်အခတ်။ နိဋ္ဌိတံ ပရိပုဏ္ဏံ−စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲရ။

၄။ ခဏ်လုပ်ဂြိုပ်

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ စဍးတိတ်အာနူကဵုဍုၚ်စတုတ္တရနာဂဵုတုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ် ညာတ်မၞိဟ်မကွာ်တရဴ ဒစးကၠုၚ် ဗောဓိသတ်ကော်သၟာန်ရ၊ “ဘန္တော−ယွံမၞးတံ တၟံဝၚ်ဂပဝ် မူဒၞာဲမတဴရော မၞးတံ” ဣတိ−ရဴဝွံ။ ဝဒန္တိ−ပ္ဍံဍေံဂးရ။ တေနဝုတ္တံ−ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ၊ ဝုတ္တံ−စိုန်ကျာ်တွံ။ ဘောသာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ် ပ္ဍဲဒေါဝ်တရဴပိုဲ ညာတ်မၞိဟ်ဒစးကၠုၚ်တရဴဂှ် မူဒၞာဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် တဴရဴရော ပိုဲသၟာန်တုဲ မၞိဟ်မကွာ်တရဴတံဂှ် ညာတ်ပိုဲတုဲ တိုက်သြိုဟ် ဂတေဝ်ယာံဒ္ဂေတ်တဴကေုာံဇြဟာန် သီုကဵုစရၚ် လၚ်ဇွောဝ် သာ်ဝွံ လ္ၚောဝ်ပ္တီရ။


“မဟာရာဇ−သၟိၚ်မပြဲ ကောန်တၠသ္အာ တၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ် သ္ၚောဲသန်သွံ သ္ဇိုၚ်သ္အာစိုပ်သွံကောန်တၠ” သာ်ဝွံဍေံဂးရ၊ သၟတ်ၜါမညာတ်တၞံဆု မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်သတ်တၞဟ်ဟ် ပ္ဍဲသကဲၜါလ္ပာ်တရဴတုဲ ယာံတဴရ။ တေနဝုတ္တံ−ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ။ ဂါထာသာ်ဝွံ ကျာ်တွံပၠန်ရ။


ဘောသာရိပုတ္တ−ယွံသာရိပိုတ်။ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်ယိုက်ကောန်ဇၞော်ဇာလဳ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳယိုက်ကောန်ၚာ်ဍောတ်ကဏှာဇိုန် ကွာ်အာၜါလ္ပာ်တရဴဂှ် မပ္တံသစ္ဆုပ္ကဴဆု မပ္ကၚ်ရၚ်တဴ သတ်ပ္ကဴတၞဟ်ဟ်သာ် သၟတ်ၜါမၠာဲမွဲ ညာတ်သစ္ဆုတံဂှ်တုဲ သၟိက်ဂွံစယာံဗုတ်စဝ်တဴရ၊ နအနုဘဴဗောဓိသတ် တြုံလၟောဝ်ကျာ် ဟိုတ်မၞုံဒးဗျံဖျဝ်လၟောဝ်လယောဝ်ဖျေံ သတ်ပ္တုံစုတ်ပ္ဍဲတဲသၟတ်ၜါ ဆုလ္ၚဵုလယောၚ်လၟောဝ်ဖျေံသတ် ဗစိုပ်တဲ ဗောဓိသတ်ၜှ်ဗဒုၚ်ကဵုကောန်ၜါ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မဆာဲတဴလက်သန်ဗြဴအိုဿီု ညာတ်အသဝ်ဂှ်တုဲ “လိုက်ဝွံ ဟွံဒှ်မွဲလှ်ေဏီ မသ္ဒဟ်တဴသော်ပတူဇကုသာ်ဝွံသွံ သြအသဝ်တြုံတၠပါရမဳပြဲလောန်ကွေံသွံ” ဂးတုဲ ကဵုတဴသာဓုကာရ၊ နနဲသာ်ဝွံ နူကဵုဗောဓိသတ်မအာလံမသစိုပ်တၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ် ဆုမၞုံကဵုသတ်ပ္ကဴ ဒးတွာဲတဴ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳလၟိုန်ရ။


ပ္ဍဲကဵုဨကရာတ်ပန် မအာဂှ် နူဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုမသုန်ယောဇနာ အာစိုပ်တၟံသုဝဏ္ဏဂိရိ နူတၟံဂှ်မသုန်ယောဇနာ အာစိုပ်ကြုၚ်ကောန္တိမာရ၊ နူကြုၚ်ဂှ် မသုန်ယောဇနာ အာစိုပ်တၟံအဥ္စရဂိရိ၊ နူတၟံဂှ် မသုန်ယောဇနာ အာစိုပ်ကွာန်ဗမၞးတုဏ္ဏ ဝိနာလိဒဏ္ဍ၊ နူကွာန်ဂှ် စှ်ယောဇနာ အာစိုပ်ဍုၚ်မာတုလနာဂဵုရ၊ ဟိုတ်နူကရုဏာ တၞဟ်နပဇြဟာန် သၟိၚ်ကဵုသၟတ်ၜါ ဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ဂဍန်ကၠေံတရဴတုဲ တရဴမၞုံဗၞတ်မွဲဂိတုဂှ် နူဂယးကၠောံဍုၚ် စေတုတ္တရနာဂဵု စဵုကဵုတဝဵုစေၚ်တက်ပိနာဍဳကီု အာစိုပ်ဍုၚ် စေတရးရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဝေစတ္တာရောကတ္ထိယာ၊ ၚ်ဨကရာတ်ပန် ကွာ်တရဴအဓါန်တုဲ ဍုၚ်စေတရး သ္ဂေဟ်သွဟ်ရာၚ်ဆာဲတဴ မဒှ်ရးဇၞးပိုတ်ဂှ် ဂၠိုၚ်ကဵုဟဖျုၚ်သုရာ ဒေတရတ္ထံ၊ ဟိုန်ဍုၚ်စေတရး ဥပါဂမိ−စိုန်ပြာပ်လုပ်စိုပ်တုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်မာတုလနာဂဵုဂှ် ဨကရာတ် တြဴစှော်လ္ၚီ ဒှ်ကလောဂၞကျာ်မဒ္ဒဳပဒတဴရ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗောဓိသတ်ဟဂွံလုပ်တုဲ ပ္ဍဲဇြပ်မွဲတဴမ္ၚးဍုၚ်ဂှ် ဗောဓိသတ်ဂ္ဇံဒၟံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳညာတ်ဇိုၚ်ဗောဓိသတ် လၟုဟ်လၟေက်တဴ နလက်ကၠိုက်ခနှိက်တိဂှ် သှ်ဒွက်သော် ပၠာဲဂစာဲပတၟဟ်တွံဇိုၚ် ဗောဓိသတ်တုဲချပ်ရ၊ “အဲသကဵုညးဂမၠိုၚ်တီညိ၊ ဒဒှ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကၠုၚ်စိုပ်ဒေသဍုၚ်ဝွံ” ဂးတုဲ။ တိတ်အာ နူဇြပ်သာလာ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်မညန်ကဵုတရၚ်ဍုၚ်ဂှ်၊ အဋ္ဌာသိ−စိုန်တန်ဒၟံၚ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ တဒါကာလေ−ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗြဴညးစေတရးဂမၠိုၚ် ထောံမတ် ညာတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် သီုကောန်ၜါတုဲ လ္ၚဵုပြာပ်ကၠုၚ်တွဳဗွိုၚ် သၟာန်ပရိုၚ်ဒဒိုက်တသိုက်၊ လ္ၚဵုပြာပ်ကၠုၚ်လုပ်အာဍုၚ် စဴကၠုၚ်ပ္တဳဨကရာတ်တြဴစှော်လ္ၚီရ၊ ဨကရာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ မပဒတဴပ္ဍဲဍုၚ်မာတုလနာဂဵု အိုဿီုဂှ်မိၚ်ပရိုၚ်တုဲ ယဵုသၟံဒကှ်တဲတုဲ ဗွဲမပြဟ်တိတ်ကၠုၚ်ညာတ်တုဲ “သြမတုဲတေံ နယာန်ကွဳစိၚ် ချေံ သရေၚ်ထဝ် ဝဝ်ဂၞပ်ဍိုက်တုဲ မကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲရောၚ်။ လၟုဟ်နကဵုတရဴတိုက်မကၠုၚ်ဝွံ သြဟွံဒှ်မွဲဝါသွံ” ဂးတုဲ ဗွဲပြဟ် ပြာပ်တိတ်ကၠုၚ်စိုပ် သီုကဵုလၞီလၞာ် ဇွောဝ်ရမတ်သာ်ဝွံ သၟာန်ပရိုၚ် ဗောဓိသတ်ရ။


“ဒေဝမဟာရာဇ−ယွံမရာတ် မသက္ကုယဲရဟာ၊ ဟမွဲကဵုဒဒိုက်စိုတ်ရဟာ၊ သၟိၚ်မိသၟိၚ်မဟဂွံဒိုက်ယဲရဟာ၊ ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် မသက္ကုဒဒိုက်ဒှ်ညိဟာ။ အထ−မူဟိုတ်မွဲတုဲ မရာတ်မ္ဒးကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲဍိက် နယာန်တိုက် ယာန်စိၚ်ချေံကွဳ တိုက်ဗဵုလဗးတံဂှ် မူဒၞာဲမရာတ်ပတန်လဝ်ရော” “မွဲသာ်တုန်ဟသေၚ် ပၞာန်သတ်တြု ဇက်ကၠုၚ်တသိုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်သိဝိရး ညးစန္တရးဇၞးပိုတ်အိုဿီု၊ သတြု ပၠောဝ်သ္ကေံတဲသြဝ်လုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ် ကၠုၚ်သီုလဟုတ်မာန် ဟုပ်ဒွါန်ဗတိုက် ပရာတ်ယိုက်ဇိုၚ်လလဴပေက်ဒဴ ချာဲပြးဒုၚ်ပၞာန်ညးဟွံမာန်တုဲ မရာတ်ကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲဍိက်သ္ဂးဟာ” ဂလာန်သာ်ဝွံ သၟိၚ်စေတရးဂမၠိုၚ်သ္ဂးရ။


“သမ္မ−ယွံသၟိၚ်စေတရး မသၟဟ်ကဵုပိုဲ သၟိၚ်မိပိုဲကီု သၟိၚ်မပိုဲကီု မသက္ကုယဲဒိုက်ရ ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် မသက္ကုဒဒိုက်ရ။ ခါအဲပၠန်တုန်ရော ဆဝွံညိမဒှ်ရ၊ စိၚ်ရတ်မစ္စယနာဂဵု မၞုံလ္ၚဝ်ဒြၚ်ၜါ ညံၚ်ဍုတ်အယဴ လျးတရဴပ္ကဴဇဗ ဗ္တတုပ်တဴရဴမၞိက် စၟဝ်ဇကုဗ္တာၚ်သ္အးမပြဲ နူစိၚ်ဇၟူဂမၠိုၚ်သ္ကိုပ်ဂြိုပ်တဴ ကေုာံကၟဝ်မစိစောန် တေတေံဇၞးပိုတ်ဒၟံၚ်ဋ္ဌာန်ပိ သၟဟ်ရထလၞိန်ဗပိန်ကၟတ် ဇွောံဇွောဝ်သဝ်ဂမာ သီုကဵုကြိယာ ပဿဓန အပေါတ်ဂ္ညိထဝ် ၜါစှော်ပန်လက် အနဂ္ဃထပှ်ဂှ် အဲကဵုဒါန် ကုဗမၞးဒစာံမကၠုၚ်နူကဵုဍုၚ်ကလိၚ်ကရးတေံ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် မပၞတ်ကဵုအဲဗွဲမလောန်တုဲ လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်မပိုဲ ကဵုဗက်ပ္တိတ်ကၠေံအဲ နုကဵုဍုၚ်ကဵုတိတ်ပခမဳ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ဒိုဟ်တၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ် အဲသၟိက်ဂွံတီညိ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲမ္ဒးကၠုၚ်စိုပ် ကလောဂမၠိုၚ်ရောၚ်၊ အဲကၠုၚ်ဝွံ သ္အာပခမဳပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ရ၊ မၞးတံတီဒၟံၚ်မ္ဂး ထ္ၜးကဵုအဲညိ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် ဂးကဵုသၟိၚ်တြဴစှော်လ္ၚီုရ။ တေအဟံသု၊ ၚ်သၟိၚ်တြဴစှော်လ္ၚီ။ တံဝစနံ−န်ဂလာန်ဂှ်။ သုတွာ−မိၚ်တုဲ။ ဣမံၚ်ဂါထံ−န်ဂါထာမြဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးကဵုရ။


“မဟာရဇာ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်။ မရာတ်မကၠုၚ်ဝွံ တၠုၚ်မ္ဒးရးသန် တၠုၚ်ဟဂွံလ္ၚုရ၊ ရာပၟိက်ဂၞပ်စိုတ်မရာတ်မွဲမွဲ မရာတ်နွံပၟိက်ဂှ် မရာတ်ဂးကဵုပိုဲရအဴ၊ ဗက်ဆဝွံညိ မကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲဂှ် မရာတ်ဒှ်တၟုဲပိုဲရောၚ်၊ မပ္တံသၞေဝ်ကလာၚ်လဝါ လကုန် ညးမဖျိန်လဝ်နသ္ၚုဂန္ဓသာလဳဂှ် မသ္အးကေုာံ အမာဲကဖျုန် ကွာၚ်စၞးအဟာရဘောဇိုန် ပူဇဴသကာအိုဿီုဝွံ ပိုဲပူဇဴသကာကောန်တၠရ၊ ကောန်တၠဒုၚ်လဝ် ပူဇဴတမာဲပိုဲဍိက်တုဲ ဂိုၚ်ပပြဘိုက်ညိအဴ” ဂလာန်သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဂမၠိုၚ်ဟီုကဵုဗောဓိသတ်ရ။


ဝေဿန္တရောအာတ−ယၚ်ဝေသန္တဝ်။ တံဝစနံ−န်ဂလာန်သၟိၚ်ဂမၠိုၚ်။ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ။ ဣမံဂါထံ−န်ဂါထာဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရ။ “သမ္မ−ယွံညးမသၟဟ်ကဵုပိုဲ၊ အိုတ်ကဵုတမာဲဇမိန်မပြဲ သၟိၚ်တြဴစှော်လ္ၚီ မပပူဇဴပိုဲဝွံဂှ် ပိုဲဒုၚ်လဝ်တုဲရ ဗက်ဆဝွံညိ၊ အဲဝွံ ညးမဗက်ကၠေံ ကဵုတိတ်ဒၟံၚ်ရးရောၚ်၊ ဒှ်ခမဳပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ် အဲတိတ်အာ ပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်တေံဗွဲမပြဟ်ရ၊ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂှ် မၞးတံသတီမ္ဂး မၞးတံထ္ၜးကဵုအဲညိ” ဣတိဝစနံ−န်ဂလာန်သာ်ဝွံ။ အာဟ−စိုန်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ဂးရ။ တေအဟံဝသု−ၚ်သၟိၚ်တြဴစှော်လ္ၚီ။ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ။ ဣမံဂါထံ−န်ဂါထာဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရ။


“ရထေသတ− ယွံသၟိၚ်ဨကရာတ်မပိုၚ် ညးဂၟံၚ်ကွာ်တိုက်ဍိုက်ကွဳ ပ္ဍဲဇရေၚ်သၟိၚ်မ မရာတ်သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ပိုဲဍိက်ညးဂမၠိုၚ် သ္အာအာတ်အခေါၚ်ကၠာ တၞဟ်နသကဵုပ္တီဒဒှ်မရာတ် မသက္ကုဒုဟ်ယြဴဗၞတ်မွဲ ပိုဲဍိက်ကလိဂွံအခေါၚ်တုဲ အိုတ်ပိုဲဍိက်ညးစေတရးဂမၠိုၚ် မၞုံစိုတ် သီုကဵုမအိုတ်တၟိုဟ်တွဳဗွိုၚ်မရာတ်တုဲ ပိုဲဍိက်သ္အာပလံၚ်မရာတ် ဗစိုပ်ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုပၠန်ရ။


“ဆဗၞတ်ဂှ် ကောန်တၠအေၚ်ဒုၚ် ကုပိုဲဍိက်ညိကၠာရအဴ၊ ဟိုတ်မဖှ်သာ်ဝွံ တၠတိဇၞော်သတီလဝ်ညိကၠာရအဴ” ဂလာန်သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဂမၠိုၚ် ဂးကဵုဗောဓိသတ်ရ။


ဝေသန္တရောအာဟ−ယၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တံဝစနံ−ဟိုန်ဂလာန်သၟိၚ်ဂမၠိုၚ်။ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ။ ဣမံဂါထံ−န်ဂါထာ မရဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးကဵုရ။


“သမ္မ−ယွံသၟိၚ်မသၟဟ်ကဵုပိုဲ မၞးတံသ္အာအာတ်အခေါၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်သၟိၚ်မအဲ ဒဒှ်အဲမသက္ကုဒုဟ် တၞဟ်နသ္ကဵုမအဲဂိုၚ်ကေတ်ဂလာန်ဇကုမ္ဂးဂှ် သၟိၚ်မအဲကီုလေဝ် ဟွံဂွံအလဵု ဟမွဲကဵုမၞးတံ လ္ပဒးဂၞပ်ရ၊ မူဟိုတ်အဲမ္ဒးဂးသာ်ဝွံရော၊ ညးသိဝိရးဇၞးပိုတ်အိုတ်ရးနိဂီု ဗဵုလဗးဂမၠိုၚ်တေံဂှ် ဍေံတံမၞုံမာန်မာနမသၠုၚ်လောန် လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်မအဲကဵုဗက်ကၠေံအဲတုဲရ ဟိုတ်ဒမာနူအဲ တၞဟ်နပၠေၚ်စ္ဍးကၠေံသၟိၚ်မအဲ နူဒဒှ်သၟိၚ်ဍေံတံ ဒးဂၞပ် နွံပၟိက်ဟေၚ် မၞးတံ သကဵုအဲကလေၚ်စဴအာပၠန်မ္ဂးဝွံ ဍေံတံဟွံဒးဂၞပ် မၞးတံလ္ပအာရ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ဂးကဵုညးဂမၠိုၚ် ကာလဂှ်ရ။


တံရာဇာနော အဟံတု။ တံဝစနံ−န်ဂလာန် ဗောဓိသတ်ဂှ်။ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ။ ဣမံဂထံ−န်ဂါထာနွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရ၊ “ယွံမပတုဲမြမောဝ် ညးဍုၚ်ရး ပ္ဍဲဍုၚ်ရးသိဝိရးတေံ ညးသိဝိရးပၞတ်တုဲ စ္ဍးကၠေံမရာတ် ယဝ်သဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ပိုဲညးစေတရးဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်တုဲ ဍုၚ်ဝွံ မရာတ်ပ္ကၚ်ရၚ်ရ၊ ကောန်တၠပသၟိၚ်ဨကရာတ်နာဲပိုဲရ၊ ဗက်ပၞာန်ညးသိဝိရး သကဵုဇက်စိုပ်ကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် လယိုၚ်ပိုဲဍိက်ရအဴ၊ ရးသ္ကးပိုဲဍိက် ညးစေတရးဝွံ သ္ဂေဟ်သွဟ်တံ မပ္တံ ပုၚ်ဍာ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်ထဝ်သြန် မရာၚ်တာဲတဴရ ကောန်တၠ၊ တၞဟ်နဒလောံဗ္တောန်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ မရာတ်ဒးဂၞပ်ရအဴ” ဂလာန်မရဴဝွံ ညးဂမၠိုၚ်ဂး ကာလဂှ်ရ။


“စေတပုတ္တ−ယွံကောန်ဍုၚ်ညးစေတရး ဂလာန်အဲမၞးတံ ကလၚ်ပၚ်မိၚ်ညိ၊ အဲဝွံ ဒှ်မၞိဟ်ဘဝက် ညးမဗက်ကၠေံနူကဵုဍုၚ်တုဲရ၊ မၞးတံသကဵုအဲပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိၚ်ဍုၚ်ပၠန်မ္ဂးဂှ် အဲဟွံဒးဂၞပ်ရ၊ မွဲသာ်တုန် ညးသိဝိရးဇၞးပိုတ် အိုတ်ရးနိဂီုဂမၠိုၚ် ဍေံတံဗက်ပ္တိတ်ကၠေံအဲကဵုဒၟံၚ်ရးဝၚ်ဂပဝ်ရောၚ်၊ လၟုဟ်ဝွံ မၞးတံပသေက်အဲ သကဵုအဲသ္ပသၟိၚ်ဨကရာတ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံပၠန်မ္ဂးကီု အိုတ်ဍေံတံညးဂမၠိုၚ်မိၚ်တုဲ ပၞတ်ကဵုမၞးတံဗွဲမလောန်ဒှ်တုဲ စဳရေၚ်ဗဵုပၞာန်ဗက်ဒွါန် ဗတိုက်ပြိုၚ်ရၚ်သ္ကံ ဒၟါနူအဲမွဲ သတ္တံဟဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ် ဒၟါနူအဲမွဲ မၞးတံညးစေတရးကဵု ညးသိဝိရး အိုဿီုရးၜါ နကဵုဗဵုလဗးဂမၠိုၚ် ပ္ကီုဝါတ်ဂါတ် သေက်ဇဵုစၞေဟ်ဗာ်ရၚ်သ္ကံ သတ္တံဒးဂစိုတ်ရၚ်သ္ကံရသွံ”။


“မွဲသာ်တုန် ဂလာန်မၞးတံဂှ် ယဝ်ရအဲသ္ပဗက်မ္ဂး ဒှ်အဲမဂၠိုၚ်ကဵုဝဳဝဲရသွံ၊ ဒှ်အဲပ္ၚောဲကၠေံကၟိန်ဍုၚ်နိဗ္ဗာန်ရသွံ မၞးတံဂမၠိုၚ်၊ တံအရၚ်ဒါန်အယမရာန် ဂိုၚ်လဝ်ဓဝ်မဂ္ဂညာန်ပညာ သဗ္ဗညုတညာန်ဂှ် ဒှ်အဲလ္ၚုရသွံ၊ သၟိၚ်မၞးတံ မဟီုဂှ် ဟွံဒးဂၞပ်ရ၊ ယြဴပူဇဴသကာ ပဏ္ဏကာရအိုဿီု မၞးတံမကဵုကုအဲဂှ် အဲဟွံဒုၚ်တဲရ၊ အဲသ္အာတၟံဝၚ်ဂပဝ်ရောၚ်၊ ယြဴပ္ဍဲဋ္ဌာန်တၟံဝၚ်ဂပဝ် မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ပခမဳတုဲ သ္ဂောံပဒတဴဂှ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မၞးတံတီမ္ဂးထ္ၜးကဵုအဲညိ” သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ဂးကဵုသၟိၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။


သၟိၚ်စေတရးဂမၠိုၚ် ၜိုန်အာတ်အခေါၚ်နဟိုတ်မဂၠိုၚ်သာ်ကီုလေဝ် ဗောဓိသတ်ဟွံဒးဂၞပ်တုဲ သၟိၚ်ဂမၠိုၚ်ဂးပၠန်ရ၊ “ဘဒ္ဒန္တေသုန္ဒရမုက္ခေ−ယွံသၟိၚ်မၞုံမုက္ခဝါမဆာဲ ကောန်တၠဟသၟဟ်ရထပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် သၟိၚ်ဂွံပခမဳဇရေၚ်တၟံဝၚ်ဂပဝ်တေံဂှ် ပိုဲဍိက်ပ္ညုၚ်ကဵုရကောန်တၠ ဆဗၞတ်မွဲဗ္တံ ကောန်တၠအေၚ်ဒုၚ်ညိကၠာရ”ဂးတုဲ သီုယွာံဗွဲမလောန် ကဵုဂ္ညိဂ္ညာတ်ဇြပ်သာလာဂှ် ကဵုစဵုစိုပ်ဇနိက်ဖ္ဍာန်လးသၞာကၟဝ်ခေါဇဴ ဝုဏ္ဏၚ်ဒေန်ဒြၚ်စိၚ် မစိစောန်ဒးရး လုကဴမွဲဗ္တံ ကဵုဖျေံပၟၚ်သ္ဇၚ်ဝေၚ်မၚ်မွဲတဴဗောဓိသတ်ရ။


ပ္ဍဲယးဂတ ဗောဓိသတ်ဟုံဗၠိုပ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်အလၚ်ကာရပဿဓန အာဟာရဘောဇိုန် မၞုံကဵုရှ်ပပြဘိုက်တုဲ အိုတ်သၟိၚ်တြဴစှော်လ္ၚီ တွဳဗွိုၚ်ကေတ်ဨကရာတ်ဝေသသန္တဝ် ကေုာံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ သီုသၟတ်ၜါ ပလံၚ်ပ္တိတ်ဏာတရဴ မၞုံဗၞတ်မသုန်ယောဇနာ အာစိုပ်ပါၚ်တရၚ်ဂြိုပ်တုဲ တန်ဒၟံၚ်ရ၊ တရဴမသၟိဟ်တဴ စှ်သုန်ယောဇနာဂတေံဂှ် သၟိၚ်ပ္ညုၚ်ထ္ၜးကဵုတုဲ။ ဣမံဂါထံ−န်ဂါထာမြဴဝွံ။ အဟံသု−စိုန်သ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ− ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ သၟိၚ်တမၠာမၞုံကုဒုဟ်ညးဗက်ပ္တိတ်နူရး တိတ်ပခမဳဣသိ မစံၚ်ပူဇဴတဴပၟတ်ယတ် မၞုံစိုတ်မတန်ကြန်ဂှ် ယြဴပ္ဍဲဋ္ဌာန်မွဲပဒတဴရဂ၊ ပိုဲဍိက်မူတုပ်ပၟာရော ရဴလၟမဆိုက်ပဒက်ပ္ဍဲဂြိုပ်မ္ဂးကီု ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ၊ ပိုဲညးဂမၠိုၚ်သ္ဂးကဵုမရာတ်ဗွဲမစၟတ်ရ” ယွံသၟိၚ်မပြဲ တၟံတေံမွဲဂှ် ဍေံမတၟုဲတဴ နထဝ်ထမၞတ် ဨကြက်ဂန်ယၟု ဂန္ဓမာဒနပဝ်ရ၊ ယြဴပ္ဍဲဋ္ဌာန်မွဲ မရာတ်မွဲဟာန်ကေုာံကောန်သမ္ဘာသ္ပဒတဴ ဗွဲဒိုဟ်ဇိုၚ်တၟံ ဂန္ဓမာဒနပဝ်ဝွံ ဂတအာဒိုဟ်သၟဝ်ကျာမရာတ်အာရ၊ မရာတ်အတုဲ မရာတ်သ္ဂောံညာတ်ဌာန်ဂှ်ရ”


ဘက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ပသၟိၚ်ဂမၠိုၚ်သီုမတ်ၜါမပေၚ်တဴနဍာ်ရမတ် ယာံတဴထ္ၜးတရဴကဵုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ရ။ “မဟာရာဇ−ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ ယြဴပ္ဍဲဋ္ဌာန်မွဲ တၟံဂန္ဓမာဒနပဝ်မၞုံရ၊ နူဌာန်ဂှ် မရာတ်အာဗွဲဒိုဟ်သၟတ်ကျာ မဒ္ဂူမရာတ်အာရ၊ မရာတ်သ္ဂောံညာတ်တၟံမွဲ မဟိမုဝိပူလပဝ် မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်မၞုံသမၞိၚ် မတ္ၜိုဟ်ဓိပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ နဆုတၞဟ်ဟ်ဂှ်ရ” “မရာတ်အာနူတၟံ ဝိပူလပဝ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကာလကြဴမရာတ်သ္ဂောံညာတ်ကြုၚ်မွဲ မဟိမုကေတုမဝတဳ မၞုံဍာ်မသ္ဇိုဟ် မဇွောဝ်တိတ်နူဗပါဂၞဴတၟံ မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴကေုာံကဂမၠိုၚ် မၞုံသၞေဟ် မမိပ်မၞုံဍာ်မဂၠိုၚ်ဂှ်ရ” “မရာတ်ဟုံဗၠိုပ်သုၚ်ဍာ်ပ္ဍဲကြုၚ်ဂှ်တုဲ ပၠာံဗဇးကောန်သမ္ဘာဇကု လဒံတၟောဝ်တုဲ ဂတကြုၚ်ဂှ် မရာတ်သ္ဂောံညာတ်တၞံဇြဲသုံမွဲတၞံ မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်မၞုံသမၞိၚ်မတ္ၜိုဟ်တ္ကဵုဒှ်ပ္ဍဲလ္တူစရာဲ အထောတ်တၞံဇြဲဂှ် သတ်ဇြဲမၞုံကဵုရှ်သာ် မရာတ်ကဵုသၟတ်ၜါ ပပြဘိုက်ရ” “ဂတဂှ် မရာတ်သ္ဂောံညာတ်တၟံမွဲ မဟိမုနာလိက မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴကေုာံကနှဝ်ကေုာံဂစေံတၞဟ်ဟ်သာ်ရ၊ မရာတ်ဗွဲဒိုဟ်ဨသာန် တၟံနာလိကဂှ် လစမွဲမုစလိန္ဒဂးယၟုမစိုန်သ္ကီုတဴ ကေုာံပ္ကဴလမ်စံၚ်ဗ္တာၚ်တၞဟ်ဟ်သာ် နွံတဴရမရာတ်”


“ယွံသၟိၚ်မပြဲ ယြဴပ္ဍဲဂြိုပ် မသ္ကိုပ်ဂြိုပ်တဴကေုာံဆုဂမၠိုၚ်မၞုံကဵုပ္ကဴသတ် မၞုံကောတ္တထာသ၊ တိလစံက်ဒၟံၚ် နကၟတ်ဒဇိပ်သာ်ထဝ် သာ်သြန် မၞုံဆုဟတီနန္တရ၊ ညံၚ်ရဴသၟိၚ်ဇာဒိသိုၚ် မရာဒၞာမိတ်စၞမလုပ်အာပ္ဍဲသ္ပိုဟ်ဂြိုပ်ကီု မရာတ်လုပ်အာပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ်ရ” “ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဂစေံဂမၠိုၚ် မၞုံသတ်တၞဟ်ဟ် မၞုံဗရုရမျာၚ်ၜိုဟ်မိပ် ဍေံဍုန်ဒၟံၚ်လ္တူဆု ပ္ဍဲပယာံဥတုဂှ်တုဲ ဍေံဂြဴလလောၚ်တဴရ၊ မရာတ်အာဌာန် ဒွးလမၠးတၟံသ္ဇိုၚ်ညးအာစိုပ်ကီု မပ္တံကဵုကြုၚ်မဇွောဝ်ကီု မရာတ်အာတုဲ သ္ဂောံညာတ်လစ စတုရှ်မၞုံကဵုမြမောဝ် မၞုံကဵုရှ်သာ မမိပ်မၞုံဒကဴပန်ကၠၚ် တုပ်ဍာ်ဂၠိုၚ် မၞုံသၟိဟ်မမိပ် တ္ၜန်တ္ၜောဲတကေုာံကဂမၠိုၚ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴဆုသလာ၊ ဆုကၠောၚ်ရမရာတ်” “ဗွဲဒိုဟ်ဨသာန်လစစတုရှ်ဂှ် မရာတ်အာတုဲ နိမိတ်ဗဒှ်ရုပဒှ်ရုပ်ပဏ္ဏသာရ၊ မရာတ်က္တဵုဗဒှ် ဗွဲမ္ဒးရးတုဲ နပွမဂၠာဲသ္ၚဳသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မယိုပ်ယာပ်တုဲ ဗွဲဟဂွံဟိုတ်မာဲ မရာတ်ကမြဴဝဳပရာဓဝ်ခမဳ ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲတုဲ မရာတ်ပဒတဴရအဴ”


ဣတိဝစနံ−န်ဂလာန်သာ်ဝွံ။ အာဟံသု−စိုန်သၟိၚ်ဂမၠိုၚ်ဂးရ၊ ဨဝံ−ရဴသာ်ဝွံ။ သၟိၚ်တြဴစှော်လ္ၚီ မၞုံဗၞတ်စှ်သုန်ယောဇနာ ပ္ညုၚ်ထ္ၜးကဵုဗောဓိသတ်တုဲ ချပ်ပၠန်ရ၊ အန္တရာဲ မွဲမွဲကြဴတဲ ဖေက်က္တဵုဒှ်ကဵုဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ လမကာန်ညးစေတရးမွဲ မၞုံကုပညာမစဳကၠးလောန်ကီု ပပၟၚ်တရဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ကဵုမၚ်မွဲလဝ်ဗောဓိသတ်တုဲ အိုတ်ကဵုသၟိၚ်တြဴစှော်လ္ၚီ ကလေၚ်စဴကၠုၚ်ဍုၚ်ဇကုအိုတ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ညးစေတရး တြဴစှော်လ္ၚီဂှ် ဟီုဂလာန်ပ္ညုၚ်ထ္ၜတရဴ စဴအာတုဲ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် တိတ်အာနူဂှ် ပြာပ်အာတၟံဝၚ်ဂပဝ် ကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ အာစိုပ်တၟံဂန္ဓမာဒနပဝ်ရ ခမဳတံ။ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မွဲဟာန်ကေုာံကောန်သမ္ဘာ အာစိုပ်တၟံဂန္ဓမာဒနပဝ်တုဲ တ္ၚဲဂှ်ပဒတဴပ္ဍဲတၟံဂှ်ရ၊ နူတၟံဂန္ဓမာဒနပဝ်ဂှ် ဂတအာဗွဲသၟဝ်ကျာ်တၟံဂှ်ဗက်အာတုဲ အာဂွံတၟံဝိပူလပဝ် ဂတဂှ် အာဂွံကြုၚ်ကေတုမတဳ ပ္ဍဲကြုၚ်ဂှ် လၜိုဟ်ဇကုတုဲ ကောန်လၟညးစေတရးဂှ် ဖျုန်ဒဒဵုသာ်ဒကောအ်လဵု ဍေံကၠုၚ်ကဵုပပြဘိုက်တုဲ သၞာဲကနှံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ တၞာဲတဲသၟိၚ်မိသၟိၚ်မဂှ် ကဵုဒါန်ကုလၟကောန်ညးစေတရးတုဲ ဗၠိုပ်ဟုံသုၚ်ဍာ်ကြုၚ်ဂှ် လလံကၠေံ လၟောၚ်လၟိတ်မွဲချိုန်တုဲ နူကြုၚ်ဂှ် ကၠောံအာတုဲ အာဇူဒၟံၚ် သၟဝ်တၞံဇြဲသုံ လပှ်စသတ်ဇြဲသုံဂှ်တုဲ ဂတအာစိုပ်တၟံနာလိကရ၊ စှ်ေကၠေံနူတၟံနာလကဂှ်တုဲ အာဂွံလစ မုစလိန္ဒာတုဲ ပ္ဍဲသြၚ်လစဂှ် အာစိုပ်ဗွဲဒိုဟ်သၟဝ်ကျာ်လစဂှ် ဗက်အာလၟာ်ဇိုၚ်ညးမွဲတုဲ အာစိုပ်လစတုရှ်ရ။


တသ္မိံခဏေ−ပ္ဍဲချိန်ခဏဂှ် သၞာပဏ္ဍုကၟဝ် သၟိၚ်အိန်အက္ကရတၟိုဟ်တိုန်အာ စၞောန်ထ္ၜးတဴရ သၟိၚ်အိန်ဗ္စာရဏာမွဲတုဲ ဒဒှ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တြုံမပြဲလုပ်ကၠုၚ်ဂြိုပ်တုဲရ တြုံမပြဲဂှ်တၞဟ်နကလိဂွံဌာန်ဒၟံၚ်ဂပ်ဝ်ရောၚ်၊ ရဴဝွံသၟိၚ်အိန်ချပ်တုဲ ကဵုကော်ကောန်ဒေဝတဴဝိသုကမ္မတုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “တာတဝိသုကမ္မ၊ ယွံဝိသုကမ္မ။ တၠအဲအာညိ၊ ပ္ဍဲဂၞဴတၟံဝၚ်ဂပဝ် ပ္ဍဲဌာန်မဂပ်ဝ် လှိၚ်စိုတ်ပူမှ် ဝိသုကမ္မ လၟိတ်ဗဒှ်ဌာန်ဒၟံၚ် ဣသိတုဲ တိုန်ကၠုၚ်ရ” ရဴဝွံ သၟိၚ်အိန်ဖ္အောဝ်စဏာကောန်ဒေဝတဴ ဝိသုကမ္မရ၊ ကောန်ဒေဝတဴ ဝိသုကမ္မသာ်ဝွံ ဂးကဵုသၟိၚ်အိန်ရ။


“ဒေဝ−ယွံဒေဝတဴ။ သာဓု ဒးရးသန်ရအဴ” ရဴဝွံ ဒုၚ်လဝ်ဂလာန်သၟိၚ်အိန်တုဲ ကောန်ဒေဝတဴဝိသုကမ္မစှ်ေကၠုၚ်နူဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံတုဲ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပတ်နိမိတ်ဗဒှ် ပဏ္ဏသာၜါဌာန်စၚ်ကြဴၜါ၊ ဌာန်တ္ၚဲၜါ၊ ဌာန်ဗ္တံၜါ၊ နိမိတ်ဗဒှ်တုဲ ပ္ဍဲမုက်စၚ်ကြံ ပ္ဍဲဌာန်တံဂှ်တံဂှ် နိမိတ်ဗဒှ် ကသဵုဆု မၞုံကဵုသတ်ပ္ကဴမစိစောန်တဴတၞဟ်ဟ် နိမိတ်ဗဒှ်တုဲ သရပ်ဖ္ဍပ် စဳရေၚ်လဝ်ပရိက္ခရာခမဳအိုဿီုတုဲ၊ ချူလဝ်အခဝ်ပ္ဍဲသ္ကဲဗ္ဒၚ်ပဏ္ဏသာရ၊ “ယြဴပူဂဵုမွဲ သၟိၚ်ဂွံပခမဳမ္ဂး ပရိက္ခရာတံဝွံ ဂိုၚ်ကေတ်ရ” နအခဝ်ဇာဲၚုချူလဝ်တုဲ မပ္တံကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် ကလော်ကမ္ဘန် ယက္ခလကိုဟ် ဂစေံမၞုံဗရု မဂပ်ဝ် ဖေက်ဂၟံက်တံဂှ် ဗက်ဗ္ဒဴကၠေံတုဲ ကောန်ဒေဝတဴ ဝိသုကမ္မ တိုန်အာဌာန်ဒၟံၚ်ဇကုရ။


ဗောဓိသတ် တၠပါရမဳ ဗွဲဒိုဟ်ဨသာန် လစ စတုရှ်ဂှ် ညာတ်လၟာ်ဇိုၚ်ညးမွဲ ကွာ်လုပ်အာ ဂွံပဏ္ဏသာညာတ်လိက် ပ္ဍဲပြဘိုက်တရၚ်တုဲ တီဒဒှ် “သၟိၚ်အိန်မကဵုအဲရောၚ်”ဂးတုဲ ပံက်တးဖါဲကၠေံတရၚ်ပဏ္ဏသာတုဲ ဂၞကျာ်သီုကောန်ၜါစွံလဝ်မ္ၚး ဇကုမွဲလုပ်အာပ္ဍဲပဏ္ဏသာတုဲ သၞာ်ရပ်ကံတ္ၚစ္ဍးကၠေံတုဲ ဂိုၚ်ကေတ်သပိုၚ်သ္ၚာဝါကစဳ သပိုၚ်လ္တက်သ္ၚာဝါကစဳ သၚ်ဗကေတ်လၜက်စၞာံဗြန်သီုပသေက်ပ္ဍဲပၞးသတုံတုဲ ဒက်သော်ဝန်ဇာကာအယောၚ်အလာခမဳဣသိ ရပ်ဒစုန်ုဒုန်တုဲ တိတ်ကၠုၚ်နူပဏ္ဏသာ “အဟောသုခံ၊ အဟောသုခံပရမံ−လအာခမဳအဲကလိဂွံတုဲရ ဒဒှ်ခမဳဝွံ သြဘိုက်ကွေံသန်သွံ၊ ပွခမဳဝွံ သြသိုက်ပြဲလောန်သန်သွံ” ကရီုမက္တဵုဒှ်သောမနုဟ်ညာဏသမ္မယုတ်ဂှ် ကြီုတုဲစၚ်ကြံကၠုၚ် စၚ်ကြံအာ ဒိုဟ်ဝွံ ဒိုဟ်တေံ ညံၚ်အယောၚ်အလာ ပစ္စေဂဗုတ်ဒှ်တုဲ နဣရိယာပိုတ် သ္ၚဳလလံဒးရး အာစိုပ်ဇရေၚ်ကောန်သမ္ဘာရ။


ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳညာတ်တုဲ ပ္ဍဲတံဇိုၚ်ဗောဓိသတ် ဂၞကျာ်သီုကောန်ၜါ ဖျေံက္ဍိုပ်ဂတေဝ်ယာံတုဲ ဂၞကျာ်လုပ်အာပ္ဍဲပဏ္ဏသာပခမဳဣသိဗြဴ ပ္ဍဲကာလကြဴပကၠေံခမဳကောန်ၜါတုဲ ရသိပိမိကဵုကောန် ပဒတဴပ္ဍဲပဏ္ဏသာဇကုရ၊ သၟိၚ်ရသိဝေသန္တဝ်တန်ဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအဿမာပိုတ်ဇကုရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ အာတ်လွဵုကဵုဗောဓိသတ်ရ၊ “တာပဿ−ယွံသၟိၚ်ရသိ။ အဲဍိက်ဗြဴရၚ်တၠုၚ် သတ်ဆုလၟုဟ်လၟတ်ရအဴ”ရဴဝွံ အာတ်လွဵုတုဲ ပတွဵုနူဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဂၠာဲၚဳသတ်ဆုလၟုဟ်လၟတ်နူကဵုဂြိုပ် တၠုၚ်မြိမြန်ကၠောန်ၜိုတ်ဗစညးပိ မကဵုကောန်ၜါရ။


ဗောဓိသတ်အာတ်လွဵုကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳပၠန်ရ၊ “ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ။ ပတွဵုနူတ္ၚဲဝွံ ယၟုမ္ဂးခမဳ၊ ဝေၚ်ကၠေံသရာံပါပ် ပိုဲဒှ်တုဲရ သဘဴမာတုဂါံမ္ဂးဂှ် ဒှ်ကၠိုက်လ္ၚေၚ်ဗြဟ္မစဵုပိုဲခမဳရောၚ်၊ ပတွဵုနူတ္ၚဲဝွံဟေၚ် ပ္ဍဲဟသေၚ်ကဵုလာလ ဂၞကျာ်လ္ပကၠုၚ်ဇရေၚ်အဲညိ” သာ်ဝွံ အာတ်လွဵုကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ၊ “သာဓု ဒးရးသန်ရအဴ”ဂးတုဲ၊ ပတွဵုနူဂှ် ဨကရာတ်ပန် တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ဇၞော်ပၟဝ်ဖျေံမေတ္တာ ဘာဝနာ ဗြဟ္မဝိဟာရပန်၊ နကြဳဇှ်မေတ္တာ ဗောဓိသတ် စ္ဍးဋ္ဌာန်မၞုံဗၞတ်ပိယောဇနာ သတ်မဒှ်ဝဲသၞ ကေုာံရၚ်သ္ကံ မပ္တံသတ်ဇိုၚ်ပန် သတ်ဇိုၚ်ၜါ ဒးဖျေံမတ္တော ကရုဏာကေုာံရၚ်သ္ကံဗွဲမလောန်ရ။


ပတွဵုနူဂှ် စၟဟ်တ္ၚဲဂနကျာ်မဒ္ဒဳ ဝဳပရာ ဥပ္ပကာတဴရ၊ ယးလ္ၚုဟ်ပြဟ် တွံၚးသီပဏ္ဏသာဝၚ်ဂပဝ်ဇကုတုဲ ပြာပ်အာအဿမာပိုတ်ဗောဓိသတ်ရ၊ တွံၚးတုက်ဍာ်သွုၚ်ဍာ်တ္ၜောဟ်ဆုသက သၠကောန်ၜါ မဇိုန်လဝ်ကဵုဗောဓိသတ်တုဲ ရပ်ဒလေၚ်ပရှ်ေ ကွဵုဒလောၚ် ပြာပ်အာဂြိုပ် တ္ၚဲစေၚ်ညိတုဲ ဂၠေၚ်ပ္တိတ်နၚ်သတ်ဆု ရိုဟ်ဇုက် ကြုက်ပၞဟ် လိုၚ်ဒကှ်တၞံဥပဵုနကွဵုခါဲကွာဲကရေၚ် ကွာဲကၠဲကဒါတ် မတဍာတ်နွံကုရှ်သာ စိုပ်ပဏ္ဏသာတုဲ စွံပ္တန်လဝ်ဒလေၚ် စဳရေၚ်ဍာ်လၟုဟ်ဂမ္တဴ ဖုံပၠဳတုဟ်ပေါတ် ဝဳဝ်တၠသ္ၚိ သီုကောန်ၜါတုဲ ဂိုၚ်နၚ်အောဟ် ဗဒှ်ပၟတ်ၜိုဟ်စံၚ်ဖျေဲကွာဲကၠဲကဒါတ်ရိုဟ်ဒကှ် တၞံဥပဵု သီုကဵုသတ်ဆုစၞ တရိုပ်ဗ္စညးပိ မကဵုကောန်တုဲ ဗွဲကြဴဇကုမပပြဘိုက် ဒးကာလသဝ်တ္ၚဲ ယိုက်ကေတ်ကောန်ၜါ ပ္ၚောံအာပဏ္ဏဿာ ဝၚ်ဂပဝ်ဇကုရ၊ နနဲသာ်ဝွံ တိုၚ်စၟဟ်တ္ၚဲ လုကဴထပှ်ဂိတု လ္ပာ်ဂၞကျာ်မ္ဒဳ ဝဳဝတ်တၠသ္ၚိ သီုကဵုကောန်ၜါ ဗွဲမလောန်ရ။


တမတ္ထံ ပကာသေန္တောသတ္ထာအာဟ−ဟိုတ်ကျာ်တြဲ သၟိက်ပပြာကတ်ကဵုအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲကဵုအရှာံသာကျနိဂြောဓာရာံ ဣမံဂါထံ−ဟိုန်ဂါထာမရဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရ။ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်အိန် မစၟိန်ပြမာန်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ်ဂှ် ပတီကောန်ဒေဝတဴ ဝိသုကမ္မ မၞုံကဵုဣဓိဗလရ၊ “တာတ−ယွံဝိသုကမ္မ၊ တၠအဲနိမိတ်ဗဒှ် ပဏ္ဏသာအဿမာပိုတ် မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ညိ” ကောန်ဒေဝတဴ ဝိသုကမ္မ မၞုံကုဣဓိဂှ် မိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်အိန်တုဲ စှ်ေက္တဵုဗဒှ် ရုၚ်ပဏ္ဏသာ အဿမာပိုတ် ကပပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ရ ခမဳတံ၊ ကောန်ဒေဝတဴ ဝိသုကမ္မ မက္တဵုဒှ်ပရိက္ခရာအိုဿီတုဲ ချူလဝ်အခဝ်ပ္ဍဲဗ္ဒၚ်ပဏ္ဏသာတုဲ တိုန်အာဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံ ဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်ဇကုရခမဳတံ။


တေနဝုတ္တံ။ တေန−ဟိုတ်ဒမာဒှ်သာ်ဂှ်ရ။ ဝုတ္တဴ−စိုန်ကျာ်တွံလဝ်ရ။ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံဂမၠိုၚ်၊ ပ္ဍဲကာလအဲမဒှ်ဝေသန္တဝ်ဂှ် ပိုဲညးပန် ဂိုၚ်ကေတ်ဂြိုပ်ဇၞော်မွဲ မဟမွဲကဵုဗရု ဟဂွံတ္ၜန်တ္ၜောဲတုဲ ပိုဲညးပန်ပဒတဴ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ်ရ၊ အဲကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဇာလဳကဏှာဇိုန်ကီု ကေုာံရၚ်သ္ကံ ဟမွဲကဵုဓဝ်သောက ပိုဲပဒတဴ ပ္ဍဲအကြာတၟံဝၚ်ဂပဝ် မၚ်မွဲကောန်ၜါ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် ဟွံဂွံလ္ၚု ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဂၠာဲၚဳနၚ်သတ်ဆုလၟုဟ်လၟတ် ကၠုၚ်ဗစတုဲ မြိမြန်တဴပိုဲညးပိရခမဳတံ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံဂမၠိုၚ် ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်တြုံလၟောဝ်ကျာ် တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဓဝ်သဳလပလွေဟ်ခမဳရသိ သြဟ်ပ္ကဴဟိရိသြတ္တပ္ပ မသက္ကုရောဂဘဲယဲ နကဵုတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယဂှ် သီုကဵုဨကရာတ်ပန် သၟဟ်န်တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပဏ္ဏသာ ဇကုဇကုရခမဳတံ။ ဝနပ္ပဝေသကာခဏ္ဍံ၊ၚ်ခဏ်ဝနပ္ပပိုယ်မၞုံဗၞတ် တြဴစှော်ၜါ ဂါထာ ခါသ္ဂးပိုတ် မၞုံဗၞတ်ၜါကၠံပန်စှော်ဒစာံပိုတ် ခါသ္ဂးအခဝ်မၞုံဗၞတ် လ္ၚီဒစိတ်ကၠံစှော်ပန်အခဝ် နိဋ္ဌိတံ ပရိပုဏ္ဏံ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲရ။


တဒါကာလေ−ပ္ဍဲကာလသၟိၚ်ပန် မတန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် အာစိုပ်ထပှ်ဂိတုတုဲ။ ကလိၚ်္ဂရတ္ထေ၊ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ် ကလိၚ်ကရး နွံကွာန်မွဲ ဒန္နိဝိဋ္ဌဗြဟ္မဏ ဂယၟု။ ဗမၞးဇုဇကာ ပဒတဴရ၊ ဗမၞးပၠန်တုန်လေဝ် အစောံမဒှ် ဗမၞးဇၞတ်မအာသၟာန်စ ကလိဂွံဒြပ်ကၠံကသာပ် နွံဗမၞးသ္အာၚ်မွဲ ယၟုဟွံပြာကတ်၊ ဗမၞးဇူဇကာ ပြာပ်အာလပ်လဝ်ဒြပ်ဂှ်တုဲ မွဲဝါပၠန်တုန် တၞဟ်နဂၠာဲၚဳဂလိုၚ်ဒြပ်။ ဂတော−စိုန်ဗမၞးစ္ဍးအာရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးမဒုၚ်အပ်ဒြပ်ဂှ် တီဒဒှ်ဗမၞးဇူဇကာ လံစိုပ်တုဲ ဂိုၚ်ပ္တိတ်ဒြပ်ဂှ် ရပ်ဂစာဲဖဍာ်အိုတ်အာရ၊ ပ္ဍဲကာလကြဴဗမၞးဇူဇကကလေၚ်ကၠုၚ်ကေတ်ဒြပ်ဂှ် ဗမၞးမဒုၚ်ပသိုန် သ္ဇက်ဂွံဒြပ်ဟွံမွဲတုဲ နွံကောန်ဗြဴမွဲ ဣမိတ္တတာပိုန် ဂယၟု ဇိုန်ကဵုဗမၞး ဇူဇကာရ၊ ဗမၞးဇူဇကာပၠန်တုန်လေဝ် ကလိဂွံ ဣမိတ္တတာပိုန် သီုမအိုတ်တၟိုဟ်စိုတ်ဂှ်ဒှ်တုဲ သီုညးၜါ သမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ ပြာပ်စဴအာကွာန် ဒုန္နိဝိဋ္ဌိကာလဂှ်ရ၊ ပတွဵုနူဂှ် စၟဟ်တ္ၚဲ ဣမိတ္တတာပိုန် သီုမအိုတ်တၟိုဟ်စိုတ် ဝဳဝတ်ပတ်ပေါန်ကဵုဗမၞးနိစ္စကာလလၟိုန်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးဗၠာဲဗၠာဲပ္ဍဲကွာန်ဂှ် ညာတ်ဣမိတ္တတာပိုန် မဝဳပရာဥပကာကဵုဗမၞးဇူဇကာဂှ် ဗမၞးဗၠာဲဂမၠိုၚ်ညာတ်တုဲ သာ်ဝွံ သ္ဂးကဵုညးသ္ကံရ၊ “ဘော−ယွံဗမၞးတံညးဂမၠိုၚ် ဣမိတ္တတာပိုန်ဝွံ ဒှ်သၟတ်ဝုတ် ၜိုန်ကလိဂွံထဴဗျုကီု ဍေံကၠောန်ၜိုတ်ဝဳပရာ ရှ်ေသှ်ေ ဇံသဝ်ကဵုတြုံဗျုသွံ ယွံမၞးတံ သမ္ဘာပိုဲကီု သမ္ဘာမၞးတံကီု ၜိုန်ပိုန်တုပ် ရုပ်သၟဟ်ပသာ်ဍေံတံ ဟိုတ်မာဲဟာဲ နဟဂွံဝဳပရာပိုဲရော” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဂးကေုာံရၚ်သ္ကံတုဲ ပြာပ်စဴအာစမြဗဟေက် တ္ၜေဟ်လက် သမ္ဘာဇကုဗွဲမလောန် ကာလဂှ်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ်ပၠန်တုန် အိုတ်ကဵုဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ် မိၚ်တၠသ္ၚိဇကု စမြဗဟေက်တုဲ သာ်ဝွံ သ္ဂးကဵုရၚ်သ္ကံရ၊ “ယွံတၠအဲတံညးဂမၠိုၚ် လၟုဟ်ဝွံ ပဟိုတ်ကဵုဣမိတ္တတာပိုန် ပိုဲမ္ဒးလက်ဖါစမြဗဟေက်ရောၚ်၊ အိုတ်ပိုဲညးဂမၠိုၚ် သဗက်ကၠေံဣမိတ္တတာပိုန် နူကွာန်ဝွံရ”သာ်ဝွံ ဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ် စၚ်ဒြၚ်ကေုာံရၚ်သ္ကံရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဣမိတ္တတာပိုန် လေၚ်ကေတ်ဍာ်နှၚ်ပြာပ်စှ်ေအာသၞေဟ်ကြုၚ် ခဏဂှ်ဟေၚ် ဗွဲပရှ်ဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ် ဗက်စှ်ေအာ ဣမိတ္တတာပိုန် ပ္ဍဲဇရေၚ်သြၚ်ကြုၚ်တုဲ ကမြဴဒၟံၚ် ၜေဟ်လက် ဣမိတ္တတာပိုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဗမၞးမွဲ ဇူဇကာဂးယၟု ပဒတဴပ္ဍဲကွာန်ဒုန္နိဝိဋ္ဌ ရးဍုၚ်ကလိၚ်တရး သမ္ဘာဗမၞးဂှ် ဒှ်သၟတ်ဝုတ် ဣမိတ္တတာပိုန် ဂယၟု၊ ပဟိုတ်ကဵုဣမိတ္တတာပိုန် အိုတ်ကဵုဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ် သာ်ဝွံ သ္ဂးကေုာံရၚ်သ္ကံရ၊ “ယွံၝိုယ်တံ ပိုဲသဗက်ဗ္ဒဴကၠေံ ဣမိတ္တတာပိုန် နူကဵုကွာန်ဝွံရ”ဂးတုဲ။ ပြာပ်စှ်ေအာသၞေဟ်ကြုၚ် ဗမၞးဗြဴဂှ် ညံၚ်ရဴမက္တဵုဗက် ကၞုက်ကၞာဲကီုဒှ်တုဲ ဍေံတံဗိုၚ်လဝ် ဗွဲတွဳပွူဂှ်တုဲ၊ ပရိဘာသိသု−စိုန်ဍေံတံတ္ၜေဟ်လက် ဗွဲမရိၚ်ကတၚ်ရ ခမဳတံ၊ သာ်ဝွံ ကျာ်တွံကဵုခမဳဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“အမိတ္တတာပန− ဟာ်ဣမိတ္တတာပိုန် မိကဵုမဗှ်ေ ၜိုန်ဗှ်ေဒှ်သၟတ်ဝုတ်အာစိုပ်တၠးစရာဲရုပ်သာ် ကျာ်သြဳဗှ်ေ ဒစၚ်ဗၜၚ်ဗွဲမလောန် မူဟိုတ်ယာဲဗှ်ေ ဣတဗှ်ေ မကဵုဒၟံၚ်ကရောံထဴဗျုရော” “ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ယာဲဣတဗှ်ေ ဟွံသ္ဇုၚ်သ္ဍိုက်ဗှ်ေ ဒှ်သတြုဗှ်ေရောၚ် သ္ဂးဟာ မွဲသာ်တုန် ကလောဒညာတ်ဗှ်ေ ၜိုန်ညာတ်ဗှ်ေနွံကဵုရုပ်သာ် တၠးစရာဲ ဒစၚ်ဗ္ၜၚ် မူဟိုတ်ယာဲဣတ ကလောဒညာတ်ဗှ်ေ ကဵုဒၟံၚ်ဖဴဗမၞးဗျုဒှ်ရော၊ ကလောဗှ်ေဂမၠိုၚ် ပြာပ်အာဌာန်လ္ၚုတုဲ ချပ်ကသပ်လ္ပလေၚ်ဗှ်ေရောၚ်၊ သဒှ်ကလောဗှ်ေဂမၠိုၚ် ပြာပ်အာပ္ဍဲဋ္ဌာန်လ္ၚုတုဲ ဍေံချပ်ပွဒုစရိုတ်သ္ဇိုၚ်သ္ဂးသ္ပရောၚ်သဒှ် ကလောဗှ်ေဂမၠိုၚ် ကသပ်ယုတ်မာဟဂပ်ဝ် ဒးဂၞပ်ပူမှ် ဍေံတံချပ်ရောၚ်သဒှ်”


“ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ဗှ်ေဝုတ်သၟဟ်မ္ဒးပဒတဴမွဲဟာန် ကေုာံထဴဗျု သီုကဵုဟွံဒးဂၞပ်ပူမှ်ပသာ်သ္ဍိုက် မၠိုက်ဇြဟာန်သၟိန်က္တဵုဒှ်ကဵုဗှ်ေရော” “ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် သကဵုဒးအာပဒတဴပ္ဍဲကဵုဍိက်ညးကီု ပ္ဍဲဂယိုၚ်လမျီု မယုတ်မာကီု မပ္တံသကဵုချိုတ်အာကီု၊ ဝရံ−ပြဲသာန်။ အထ−ယာံဆဂှ် ဟွံသေၚ် ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ဗှ်ေနွံအဝဲမုက္ခဝါ ထၟိက်မဆာဲ ပသာဲယာဲဣတ္တကလောဒညာတ်ဗှ်ေ ကဵုကုလထဴဗျုရော” “ယွံဣမိတ္တတာပိုန် တၠသ္ၚိမၞုံရုပ်သာ်ကျာ်သြဳ မသၟဟ်တုပ်ကဵုဗှ်ေ မူဟိုတ်ဗှ်ေဟွံဂၠာဲၚဳရော” ရဴသာ်ဝွံ ဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ် တ္ၜေဟ်လက်ဣမိတ္တတာပိုန်ရ။


“အဣမိတ္တတာပန ဟာဲဣဓိတ္တတာပိုန် ပ္ဍဲကဵုဒ္စိတ်မံက်ဒ္စိတ်စွေက် လၟေၚ်ကွတ်ဗမၞးဂမၠိုၚ် ဟိုတ်ဗှ်ေဟွံဂွံစံၚ်ပူဇဴယတ် ဟဂွံပူဇဴမှာဗြီု ဟဂွံပ္တုဲပၟတ်ယတ်တုဲ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗှ်ေမ္ဒးဒၟံၚ်ဖဴလထဴဗျုသ္ဂးဟာ” “ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ဗှ်ေတ္ၜေဟ်လဝ်ညးမၞုံကဵုကတ်ဗ္တောန် ညးဂၚေၚ်သ္ၚဳဂုန်မပြဲ ညးဖ္အာဒ္ဂေတ်မပြဲ ညးရာဒၞာမိက် သွဝ်နိဗ္ဗာန် ညးမၞုံကဵုကတ်ဗ္တောန် မပ္တံခမဳဗမဒၞး ညးမဗျုဇၞော် ဗှ်ေမ္ဒးတ္ၜေဟ်လက် ဟိုတ်နူသရာံပါပ်တံဂှ် ဗှ်ေဒးပ္တုဲလဝ်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဒးကၠုၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲသ္ၚိထဴဗျုသ္ဂးဟာ”


“ဟာဲဣမိတ္တတာပိုဲ ညးမဒှ်သၟတ်ဝုတ် နွံကဵုရုပ်သာ်ကျာ်သြဳနဲဗှ်ေဝွံ ဒဒိုက်ကာယ ဒဒိုက်စိုတ် ဗတ်ဗြုံကိတ်ဂစိုတ်ကၠေံကီုပြဲသန်၊ မွဲဟာန်ကေုာံတြုံဗျုဝွံ ။ ဒုက္ခတရံ−ဒိုက်စိုတ်သ္ကာတ်မြဟ်လောန်သန်။ အထ−ယာံဆဂှ်ဟွံသေၚ်ဏီ ယွံဣမိတ္တတာပိုန် မွဲဟာန်ကေုာံထဴဗျုဟမွဲကဵုဂရိုၚ်ပဝေၚ် ဟမွဲကဵုဂလာန်လဟိၚ်စိုတ် ဟီုပလန်ဂတး မ္ဒးပဒတဴကေုာံထဴဗျူဒဇူတဴ နဍာ်ပါၚ်ဂှ်။ နသောဘတိ−ပ္ဍံဟဆာဲသွံ”


“ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ဗှ်ေဟွံဂွံဂွကဵုသၟတ်ဝုတ်သၟဝ်ဗၠာဲပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် သ္ဂးဟာ၊ ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ယြဴကာလမွဲ သၟတ်ဗၠာဲကီု သၟတ်ဝုန်ကီု ပ္ဍဲဋ္ဌာန်လ္ၚု ချပ်ဂၞန်တဴရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် အိုတ်ယဲပူမှ် ညးၜါဂှ် လာဲလေၚ်အာရောၚ်သွံ၊ မူဟိုတ်ဗှ်ေဟွံရာဒၞာမိက် တၠသ္ၚိသ္အာရော” “ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ဗှ်ေပြာပ်စဴအာသ္ၚိ ယာဲဣတဗှ်ေ ကလောဒညာတ်ဗှ်ေရ၊ မူဟိုတ်ဗှ်ေလှိၚ်စိုတ်ဖဴ တြုံဝွံရော” “ဟာဲဣမိတ္တတာပိုန် ဗှ်မစိုန်ဒှ်တဴ သၟတ်ဝုတ် နွံတဴရုပ်သာ်ဗွဲမလောန် တြုံဗၠာဲဗၠာဲတံဂမၠိုၚ် မ္ဒးဂၞပ်ဗှ်ေသၞုံကီု။ ဗှ်ေစဴအာရ၊ ဗှ်ေအာဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိကလောဗှ်ေရ၊ မူဂှ်ဗမၞးဗျုဝွံ မလှိၚ်ကဵုစိုတ်ဗှ်ေ သဒှ်ရော” ရဴသာ်ဝွံ ဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ် တ္ၜေဟ်လက် ဣမိတ္တတာပိုန် ဗွဲမလောန် ကာလဂှ်ရ။


သာ၊ ၚ်ဣမိတ္တတာပိုန် အိုတ်ကဵုဗမၞးဂမၠိုၚ် မတ္ၜေဟ်လက်မိၚ်တုဲ လေၚ်ကေတ်ဍာ်နုၚ်သီုကဵုဍာ်ရမတ် မပေၚ်ဒၟံၚ်နဂဍောၚ်မတ်ၜါ ဂတေဝ်ယာံပြာပ်တိုန်အာသ္ၚိဇကုရ၊ ကသ္မိံခဏေ−ပ္ဍဲခဏဂှ် ဗမၞးဇူဇကာပၠန်တုန် ဒဒှ်ဣမိတ္တတာပိုန် သီုတဲမလေၚ်ကေတ်ဍာ်နုၚ် ဂတေဝ်ယာံတိုန်ကၠုၚ်ဂှ် ဗမၞးညာတ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “ဘောတိ ယွံစဴဗြဴ မူဟိုတ်နာဲမယာံရော” သာ်ဝွံ ဗမၞးသၟာန်ရ၊ တိုၚ်ဟိုတ်ဒဒှ် ဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ်မတ္ၜေဟ်လက်ဂှ် ဣမိတ္တတာပိုန် သၟိက်ဟီုပ္တီဗမၞးတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞးလဇု။ အဲဟွံရေၚ်တၠုၚ် ဟွံတုက်နုၚ်ဍာ်ကဵုတၠအဲရ ဟိုတ်အဲမ္ဒးဒၟံၚ်ကရောံတၠအဲဗမၞးဗျုအိုတ် ကဵုဗမၞးဗြဴဂမၠိုၚ် မတ္ၜေဟ်လက်အဲ ဗွဲမလောန်သန်” “ဘောတိ−ယွံစဴဗြဴ နာဲလ္ပကၠောန်ကေၚ်ကာ လ္ပတုက်ဍာ်ယာ်သြောံရလေဝ်စဴ အိုတ်ကဵုကေၚ်ကာအိုဿီုဂှ်လေဝ် လဇုရေၚ်တၠုၚ်ကဵုနာဲရလေဝ်စဴ။ ကုဝ္ပိတာ−ၚ်ပၟတ်။ မာအာဟု−လ္ပကဵုဒှ်လဇုညိရစဴ”


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞးလဇု။ မပ္တံကဵုကေၚ်ကာအိုဿီုဂှ် တၠအဲရေၚ်တၠုၚ်ကဵုပၟိၚ်အဲဟၟဲရ၊ ယြဴပ္ဍဲဂကူမွဲ တၠသ္ၚိဥပ္ပကာကဵုသမ္ဘာရ၊ ပ္ဍဲဂကူသာ်ဂှ် ဟဂွံက္တဵုဒှ် ယွံဗမၞးအဲဟွံပဒတဴ ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိတၠအဲရ၊ ဟိုတ်သာ်ဝွံ ဇာနာဟိ−သြဝ်တၠအဲသ္တီလဝ်ရ” “ယွံဗမၞးမွဲသာ်ပၠန်တုန် ယဝ်တၠအဲဟွံရၚ်တၠုၚ်ကဵုဍိက်တြုံဍိက်ဗြဴကဵုအဲမ္ဂး ပ္ဍဲသ္ၚိတၠအဲဝွံ။ နဝစ္ဆာမိ−အဲဟွံပဒတဴရ”


“ဘောတိ−ယွံစဴဗြဴ မပ္တံကဵုကွတ်လ္ၚတ်ပညာ ဟမွဲထဝ်သြန် မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲဂွါ ဗ္ဂဲသိလ္လာ နဳလှာသြောံသ္ၚု ဥပ်တဴပၠးပၠး ဟမွဲကဵုလဇု ပသာ်ကလိဂွံဍိက်တြုံဍိုက်ဗြဴရောစဴ” “ယွံစဴဗြဴ ကေၚ်ကာအိုဿီု လဝ်အဲကၠောန်ၜိုတ်ရ၊ နာဲလ္ပပၞတ်ကဵုလဇုညိရစဴ” ဣတိဝစနံ−န်ဂလာန်မြဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်ဗမၞးဂးရ။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞးလဇု ဟိုတ်ဂလာန်မွ အဲဂွံမိၚ်လဝ်ရ။ ညံၚ်အဲဏံ အဲကသေဲဟီုကဵုတၠအဲညိ၊ တေတေံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ညးဗက်ပ္တိတ်နူဍုၚ် ပဒတဴပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ညးဂးတၠအဲသ္အာအာတ် မပ္တံဍိက်တြုံဍိက်ဗြဴ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ကဵုကုတၠအဲရ” “ဘောတိ−ယွံစဴဗြဴ လဇုဝွံ ဗျုလေဝ်ဗျုလောန် ဟမွဲကဵုဒြဟတ် အစောံတရဴအဓါန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲဂှ် သ္ဇိုၚ်လဇုသ္အာစိုပ်သန်သွံစဴ၊ ယွံစဴ နာဲလ္ပယာံဗုတ်စဝ်ကဵုလဇုရ၊ လဇုကၠောန်ၜိုတ် ဥပ္ပကာကဵုနာဲရ၊ လ္ပဒှ်ဒေါမနုဟ် လ္ပပၞတ်ကဵုလဇုညိရလေဝ်စဴ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞးလဇု။ တၠအဲဝွံ မူတုပ်ပမာရော၊ ညံၚ်ဂၟံၚ်ပၞာန်မဒညကဵုလွဟ်ကံတ္ၚ ကၠာဟွံဂွံတဝ်စၞေဟ်ရဴညးဂၟံၚ်ပၞာန်ဂှ် မကျအာကီု တၠအဲညံၚ်သာ်ဂှ်ရ၊ ကၠာဟဂွံအာ ပသာ်သ္ဂောံရော ယွံဗမၞး ပ္ဍဲဇရေၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠအဲဟဂွံအာတုဲ ယဝ်တၠအဲဟဂွံရၚ်တၠုၚ် ဍိုက်တြုံဍိက်ဗြဴကဵုအဲမ္ဂး တၠအဲသမ္တီလဝ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲဟွံပဒတဴ ပ္ဍဲသ္ၚိတၠအဲရ” “ဒဒှ်သ္ဍိုက်မၠိုက်အဲဟွံမွဲပ္ဍဲတၠအဲရ၊ ဒဒိုက်ဒေါမနုဟ်စံၚ်တူဇွောဝ်ရမတ်သဒှ် ကုတၠအဲရသွံ၊ ပ္ဍဲကာလသဘၚ်နက်သတ် အဲဝေၚ်ဂြိုၚ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဂ္ညိဂ္ညိာတ်ဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ပူမှ်ကေုာံတြုံသ္အာဂှ် မလှိၚ်စိုတ်ဒှ်တုဲ ဟိုတ်နူတၠအဲ ဟွံညာတ်အဲတၠအဲသ္ဒးဂတေဝ်ယာံဒဒိုက် မဇၞော်လောန် သဒှ်ကဵုတၠအဲရသွံ၊ နူဇကုတၠအဲ ခိုက်ပက္ကတိတေံ ဖကုမကုန်လောန်က္ဍၚ်အာကီု သော်သ္ကံဂၠိုၚ်အာကီုသဒှ် ကုတၠအဲရသွံ၊ ဨဝံ−ဟိုတ်ဂလာန်အဲဝွံ တၠအဲသမ္တီလဝ်ရ။


“တသ္မိံခဏေ−ပ္ဍဲခဏဂှ် ဗမၞးဇူဇကာ ဂွံမိၚ်ဂလာန်ဣမိတ္တတာပိုန်တုဲ သာ်ဝွံဗ္စာရဏာရ၊ “ဣမိတ္တတာပိုန် မစိုန်ဒှ်တဴသ္ဍိုက်စိုတ်အဲ ဍေံသ္အာဗိုန်ရသဒှ် ယာံရဍေံသ္အာတုဲ လမျီုအဲထဴဗျုဟၟဲရ” ရဴသာ်ဝွံ ဗမၞးချပ်တုဲ ဖေက်ဂၟံက်ဗွဲမလောန်က္တဵုဒှ်ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးဇူဇကာ တၠဓဝ်လောဘကမျဓဝ်ဇရာ ဒ္ဂေတ်ဗက်အာစၟိန်ပြမာန်မၞိဟ်ဗြဴ ဟိုတ်နူမထၞေန်စိုတ် ပ္ဍဲကာမဂုန် မထၞေန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲအရီုတုဲ သာ်ဝွံ ဗမၞးသ္ဂးကဵုဣမိတ္တတာပိုန်ရ။


“ဘောတိ−ယွံစဴဗြဴ နာဲစဳရေၚ်ကွာၚ်လ္ၚီ ကွာၚ်ကဝေက် ကွာၚ်ညးမနှဴကေုာံကဝ်ကလောံသြာဲ ပုၚ်မောဝ်နာဍူခဴကြေပ် ယိုဟ်သပဳမြဳသာဲ မပ္တံကဵုဇွောံမ အဲမသ္ဂောံဏာဂှ် နာဲစဳရေၚ်ညိရဴစဴ၊ ယွံစဴလဝ်လဇု ရၚ်တၠုၚ်ကဵုသၟတ်ၜါ မၞုံဂကူတုပ်ရုပ်သၟတ် တၞဟ်နသ္ပဍိက် စကာလဇုရၚ်တၠုၚ်ကဵုနာဲရလေဝ်စဴ သၟတ်ၜါဂှ် လုကဴဗ္တံတ္ၚဲ ဟဂွံလၞုဟ်ကၠောန်ၜိုတ်ကဵုနာဲရစဴ”


တသ္မိတံခဏေ−ပ္ဍဲခဏဂှ် ဣမိတ္တတာပိုန် မိၚ်ဂလာန်ဗမၞးဇူဇကာ ဟီုဗက်ဂးကီုရ၊ မပ္တံဇွောံမကွာၚ်စၞ ဗွဲမပြဟ်ဟေၚ် ဣမိတ္တတာပိုန် စဳရေၚ်ကဵုဗမၞးဇူဇကာ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ၊ သာ်ဝွံဗမၞးဇူဇကာဗ္စာရဏာ ပ္ဍဲစိုတ်ကာလဂှ်ရ၊ “ဣမိတ္တတာပိုန် မဒှ်သ္ဍိုက်စိုတ်အဲရောၚ်၊ နူတ္ၚဲဝွံသ္အာဂတအဲဟၟဲတုဲ ဗမၞးဗၠာဲဗၠာဲတံဍေံကၠုၚ်ရ” ရဴသာ်ဝွံ ချပ်တုဲ ဗမၞးဇူဇကာ ပြာပ်တိတ်အာဂြိုပ် ဗာ်ဆုဒုန်ဂွံတုဲ ကလေၚ်စဴကၠုၚ်ရ၊ မပ္တံသ္ၚိဋ္ဌာန်အလီုလာ်တံဂှ် ဒက်လဗိုန်အိုတ်တုဲ တုက်ဗပေၚ်ဍာ်သွုၚ်ဍာ်ဟုံ အပေါတ်သ္ၚိဌာန်အိုဿီု စဳရေၚ်ပြေၚ်ဖျဳဗွဲမ္ဒးရးတုဲ ပ္တောအ်ကေတ်အယောၚ်အလာခမဳဣသိ ပ္ဍဲသ္ၚိတုဲ ဂကန်ကဵုသမ္ဘာပၠန်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးဇူဇကာ မဒှ်တၞောဝ်ဗမၞးဂှ် ပ္ဍဲကိစ္စသ္ၚိဌာန်ဂှ် စဳရေၚ်တုဲ ဂကန်ကဵုသမ္ဘာရ၊ “ဘဒ္ဒေ−ယွံဒေံဗြဴ ပတွဵုနူတ္ၚဲဝွံ လံလဇုသစဴစိုပ် ပ္ဍဲဟသေၚ်ကဵုကာလ နာဲလ္ပတိတ်နူသ္ၚိညိ၊ လံလဇုကလေၚ်စဴ စိုတ်နာဲလ္ပဟိုတ်မာဲညိစဴ” သာ်ဝွံ ဗမၞးဒၠောံဗ္တောန်တုဲ သၠိုက်ဒၞပ်ရပ်ဒစုန်တုဲ စမာဲကေတ်ထိုၚ်ဇွောံမကွာၚ်စၞပ္ဍဲပၞးတုဲ မဒက်သိုန်ကဵု ဣမိတ္တတာပိုန်တုဲ သီုကဵုဍာ်ရမတ် မပေၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂၠံမတ်ၜါ ဗမၞးဇူဇကာဂှ် ပဟိုတ်ကဵုဍုၚ်သိဝိရး မရာၚ်ဆာဲ မပ္တံထဝ်သြန်ဂှ် တၞဟ်နဂၚေၚ်ဂၠာဲအာတ်ဍိက်ဗမၞးအာရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ ဂလာန်သာ်ဝွံ ဟီုပ္တီသမ္ဘာ ပဒက်သိုန်ပိလတုန်တုဲ ဗမၞးစ္ဍးအာနူကဵုဍုၚ်ကလိၚ်ကရး ဗဗွဲလွေၚ် အာစိုပ်ရးသိဝိရးရ ခမဳတံ၊ ဗမၞးအာစိုပ်ရးသိဝိရးတုဲ ညာတ်ညးဂမၠိုၚ် မတွာ်ကၠုၚ်အာဂှ် သာ်ဝွံ ဗမၞးသၟာန်ရ၊ “ဘော−ယွံဗမၞးတံ တၠညးဝေသန္တဝ် တၠဂၟံၚ်သဒ္ဓါဂှ် မူဒၞာဲဌာန်မွဲ မပဒတဴရော ပသာ်ပိုဲသ္ဂောံညာတ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ညိရော”ရဴသာ်ဝွံ ဗမၞးသၟာန်ရ။


ဖန်ဂမၠိုၚ် မိၚ်ဂလာန်ဗမၞးမသၟာန်သာ်ဝွံတုဲ သာ်ဝွံ ဇန်ဂမၠိုၚ်သ္ဂးကဵုဗမၞးရ၊ “ဗြဟ္မေ၊ဟာဲဗမၞးမူဖှ် ပိုဲသ္ဂောံညာတ်ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်ရော ပဟိုတ်ကဵုဗမၞးတံတုဲ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ဟိုတ်ကဵုဒါန်လောန် ညးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံနူရး ဒယိုက်ကေတ်ကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ တိတ်အာပခမဳတၟံပ္ဍဲဝၚ်ဂပဝ်တုဲတြ၊ ပဟိုတ်ကဵုဗမၞးတံ နာဲပိုဲမ္ဒးတိတ်ဒၟံၚ်ဝၚ်ဂပဝ်ရောၚ်၊ ဗှ်ေပၠေၚ်ကောန်နာဲပိုဲတုဲ လၟုဟ်ဗှ်ေကၠုၚ်ပၠန်ဟာ” သာ်ဝွံ ဇန်ဂမၠိုၚ်ဂးတုဲ ရပ်ကေတ်တိကလောံလေံကနဟ် ထဍေၚ်ဗက်ဒဗိုတ်ကၠဟ် ဗမၞးဖေက်ဘဲတုဲ ဒြေပ်ဒဴအာရ။


ပဟိုတ်နူဒေဝတဴတံ လွိၚ်ကၠေံစိုတ်ဗမၞးတုဲ ဗွဲဒိုဟ်တရဴတၟံဝၚ်ဂပဝ်။ ဥပါဂမှိ−စိုန်ဗမၞးပြာပ်အာရ၊ ဗမၞးဇူဇကာ ပ္တေဟ်ဓဝ်လောဘ ဣမိတ္တတာပိုန် စကာကဵုအာကြာဂြိုပ်ဇၞော် ဒမြိုဟ် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴသတ်ဂမျီဂမ္တာန် မပ္တံကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ကလိၚ်စိၚ်သြိတ် မ္ဒးသိပ်ဂၠိပ် သီုကဵုမစသိုၚ် ဒဒိုက်လၟောဝ်ဗွဲမလောန်။ ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ။ ဗမၞးဇူဇကာ ရပ်ဒစုန်ဒုန် သီုဍာ်ပလၚ်ကာတုဲ ယြဴပ္ဍဲဂြိုပ်မွဲ မိၚ်ပရိုၚ်ဝေသန္တဝ် မကဵုပမိက်လအာတ်အိုဿီုရ၊ ကော်ဂၠာဲသၟာန်ဒၟံၚ် တၠညးဝေသန္တဝ် တြိုၚ်လုပ်အာဂြိုပ်ဇၞော်တုဲ၊ သီုကဵုယွာံဗွဲမလောန် အာဆဵုစုတ်ကၠဵုလၟ ကောန်ညးစေတရးရ။


တသ္မိံခဏေ−ပ္ဍဲခဏဂှ် ကၠဵုလၟကောန်ညးစေတရး ညာတ်ဗမၞးဂးကီုရ၊ ဍေံတွဳဗွိုၚ်ထဍေၚ်ကိတ် ဗမၞးဖေက်တုဲ ဒြေပ်အာတိုန်ဒၟံၚ်လ္တူတၞံဆုရ၊ ဗမၞးပၠန်တုန်လေဝ် ထၞေန်စိုတ် ပ္ဍဲဘိုက်ဘက်မဟၟဲကုသဳလ ဟိုတ်မလုတ်လန် ပ္ဍဲကဵုဍိက်တြုံဗြဴ ဟၟဲကဵုသတိ တလိၚ်တရဴမသ္အာ တၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ်ဒှ်တုဲ ဍေံဂတေဝ်ယာံ နဗရုမဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ပ္ဍဲလ္တူတၞံဆုဂှ်နစှ်မွဲဂါထာမြဴဝွံ။ အဘာသတ−စိုန်ဗမၞးသ္ဂး ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“ဘန္တော ဒေဝတာယော−ယွံဒေဝတဴ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မစိုန်ဒှ်တဴ ဥဘာသ မပြဲနူတြုံဂမၠိုၚ် ဇၞးဓဝ်မဇ္ဇျိရ။ ဟဂွံကျညး မူရဴမူဂဵုမွဲသတီ။ အစိက္ခေယ−ထ္ၜးကဵုအဲညိ မူဒှ်ရော” “ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် မတုပ်ရဴတိဇၞော် မဒုၚ်လယိုၚ်သတ္တံဂမၠိုၚ်ကီု ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ မဒှ်စ္ၜုဲစ္ၜော်လအာတ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်၊ မူရဴညးမွဲ ထ္ၜးသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ကုအဲညိရော” “သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မတုပ်တဴရဴလစ လမျိုဟ် မၞုံသၞေဟ်မဆာဲမိပ် မၞုံဍာ်မ္ဒးရးညးမသုၚ် နတသိုက် မၞုံဍာ်ထ္ၜိုဟ်မိပ် မဒှ်သ္ဍိုက်စိုတ်ညး မသကိုပ်ဂြိုပ် ကေုာံဒကှ် ဗကေတ် ဗ္တာၚ် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴကေုာံ ထိုက်သ္ဂေဟ်ဒကှ် မူရဴညးမွဲ ထ္ၜးသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ကဵုအဲညိရော” “သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မတုပ်တဴရဴတၞံဆုဗောဓိ မဒှ်စ္ၜုဲစ္ၜော်ညးကီု ညံၚ်ဇြဲသုံမက္တဵုဒှ် ပ္ဍဲဒေါဝ်တရဴကီု ညံၚ်ရဴတၞံဆုကြုက် မဒှ်ပ္ဍဲတရဴဇၞော် မၞုံသမၞိၚ်မတ္ၜိုဟ် မဒှ်လဟိၚ်စိုတ်ညးကုပူဂဵုဂမ္တဴ မပြိုက်မလလံကၠေံဒဒိုက်လၟောၚ်လၟေတ် ကုပူဂဵုမဍောၚ်ၜိုတ် ဟိုတ်နူတွာ်တရဴ မစိုန်ဒှ်တဴစ္ၜုဲစ္ၜော်ကဵုအဲညိရေ” “ယော−ယြဴပူဂဵုမွဲ သာ်ဝွံသ္ဂး အဲတီဌာန်ဒၟံၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ဂှ် ရဴဝွံပူဂဵုမသဂးကုအဲ မတလိၚ်တရဴ မယာံတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော်ရ၊ ဍေံက္တဵုဗဒှ်သ္ဍိုက်စိုတ်အဲရ” “ယြဴပူဂဵုမွဲသာ်ဝွံ သ္ဂးကုအဲမတလိၚ်တရဴ မယာံတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော်ရ။ ဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်ဝေသန္တဝ်ဂှ် အဲတီရဴဝွံသ္ဂးမ္ဂး ပူဂဵုဂှ် ကုသဵုဗွဲမဂၠိုၚ်အဲဇိုန်ပိုန်ကဵုရ”


ရဴသာ်ဝွံ ဗမၞးဇူဇကာ ယာံဒၟာန်ဒၟံၚ်လ္တူတၞံဆု ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် လၟကောန်ညးစေတရးဂၚေၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ် မိၚ်ဗရုယွာံဗမၞးဇူဇကာ မယာံဒၟာန်ဒၟံၚ်ဂှ် သာ်ဝွံ လၟချပ်ရ။ “ဗမၞးဝွံ တၞံနဂၠာဲဌာန်ဒၟံၚ်သၟိၚ်ဝေန္တဝ် ဗမၞးမယာံရောၚ်၊ ဗမၞးဝွံ တၞံနဗဗွဲဓဝ်ဍေံကၠုၚ်ဟသေၚ် ဟသေၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဟသေၚ်ကောန်ၜါကၠုၚ်အာတ်ဏာတန်ဒှ်ရ၊ ဗမၞးဝွံ အဲဟွံကဵုလမျီု အဲသ္ပန်ဂစိုတ်ကၠေံဍေံရ” သာ်ဝွံချပ်တုဲ ပြာပ်ကၠုၚ်ဗက်ဂးကီုရ၊ ဂိုၚ်တ္ၚပ္ဍုန်ကံ။ တဇ္ဇေသိ−စိုန်လၟစမြဗဟေက် ဗမၞးဇူဇကာ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳတံ လၟကောန်ညးစေတရး ပွမသ္ကာတ်မြဟ် မဂပ်ဝ်ဖေက်ဂၟံက် ဂၚေၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ် မိၚ်ဗရုဗမၞးမယာံဂၠာဲတၠညးဝေသန္တဝ်ဂှ် လၟကောန်ညးစေတရး ဂွံမိၚ်တုဲ ပြာပ်ကၠုၚ်ကဵုဗမၞးရ ခမဳတံ။


“ဗြဟ္မေ− ဟာဲဗမၞး ဗှ်ေတံဗမၞးဂမၠိုၚ် ပပရိုက်တုဲ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ဟိုတ်နူကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ်ပၞတ်ဗက်ကၠေံနူရး ယိုက်ကေတ်ကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ တိတ်ပခမဳပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်တုဲရ” “ပဟိုတ်နူကဵုဗမၞးတံရဟသေၚ်ဟာ ဗြဟ္မေ−ဟာဲဗမၞး ဗှ်ေမၞုံပွဟဂပ်ဝ်သ္ပဂှ် ဗှ်ေပသွံ ဗှ်ေဟၟဲကဵုပညာ ပွဝွံ ဟဂပ်ဝ်သ္ပ ဗှ်ေဟွံတီသွံ” “ဟာဲဗမၞး တၠအဲတံညံၚ်ကဵုပံက် မဂၠာဲၚဳက ပ္ဍဲကဵုဍာ်ကီုသွံ။ ညံၚ်ဂစေံပံက်မွဲ ညာတ်ကတုဲ မူရဴဟိုတ်မွဲအဲသ္ဂောံစကဝွံရော ချပ်တုဲ ပ္ဍဲလ္အိတ်ဇိုၚ်ဍာ် ပြာပ်အာတုဲစံၚ်တူတဴ ဒတဴဒၟံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂှ် ဟွံကလိဂွံတုဲ ဌာန်သ္အာၚ်ရဴမဂၠာဲၚဳအာကီု ညံၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဍုၚ်တေံ ဗှ်ေဟွံညာတ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တုဲ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂြိုပ်ဝွံ ဗှ်ေဂၠာဲသ္ၚဳကၠုၚ်ပၠန်သွံ ညံၚ်ဂစေံပံက်မဂၠာဲသ္ၚဳကကီုသွံ”


“ဟာဲဗမၞး အဲဟွံကဵုလမျီုကဵုဗှ်ေရ၊ အဲပ္တိုန်တ္ၚ ပန်ဗလးဏာကံတုဲ ကံဝွံသုၚ်ဆီဗှ်ေရ” “ဟာဲဗမၞးအဲတက်ဒကုတ်ကၠေံ က္ဍိုပ်ဗှ်ေရ။ တုဲအဲရေက်ဒကုတ်ကၠေံဖျုန်ဂြိုပ်ဗှ်ေ သီုကဵုစဝက်ဂြိုပ်မွဲဟာန် ကေုာံဂြိုဟ်ဗှ်ေအဲသ္ပပူဇဴယတ်မါဲ မဟိမုဗန္ဓသကုဏဂှ်ညိ ကုဒေဝတဴမမၚ်တရဴဂြိုပ်ရ”


“ဗြဟ္မဏ−ဟာဲဗမၞး အဲရေက်ဒကုတ်ကၠေံဖျုန်ဂြိုဟ်ဗှ်ေတုဲ နဖျုန်ဂြိုဟ်ကီု နကၠေၚ်မိတ်ဗှ်ေမၞုံသာ် ညံၚ်သာ်မိတ်ပြဝါ်ကီု နက္ဍိုပ်ဗှ်ေကီု အဲသ္ပပူဇဴပၟတ်ယတ်ညိ” “ဟာဲဗမၞး ဖျုန်ဗှ်ေဂှ် ပွမပူဇဴယတ် ဗန္ဓသကုဏဂှ် အဲသ္ပပူဇဴဂှ် ဒှ်ပပူဇဴဒးရးရ။


ဨဝံပကာရေ−ပက္ကရမြဴဝွံ စၞောန်ထ္ၜးတဴမ္ဂး “ဟာ်ဗမၞး ဗှ်ေဟွံဂွံကေတ်ဏာ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဇာလဳတဏှာဇိုန် ကောန်ဝွံသမ္ဘာ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ရော” ဣတိဝစနံ−န်ဂလာန်သာ်။ တဇ္ဇေသိ−စိုန်လၟကောန်ညးစေတရး စမြဗဟေက်ဗမၞးဇူဇကာ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ၊ ဗမၞးဇူဇကာ မိၚ်ဂလာန်လၟဖေက်အဲဂစိုတ်တုဲ ဂလာန်မုသာဟေၚ် ဟီု။ အာဟ−စိုန်ဗမၞးသ္ဂးရ။


“ဘောစေတပုတ္တ၊ ယွံတၠအဲ ပၚ်မိၚ်ဂလာန်အဲဍိက်ညိကၠာအဴ၊ ယြဴဟိုတ်မွဲ ဗမၞးကီု ကလုတ်ကီု တၠပညာတံညးဟွံဂစိုတ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗမၞးမ္ဂးဂှ် ဒှ်ဟိုတ်ဇာတိပြဲ ဟိုတ်လေပ်ကွတ်ဗိုတ်ပိ ဗေဒၚ်ပန် ဟိုတ်တန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲသဳလ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗမၞး ညးဟွံဂစိုတ်” ကလုတ်ပၠန်တုန် ဟိုတ်မရၚ်တၠုၚ်ဂလာန်ဗ္စန်ရ အိုတ်ဇန်ညးၜါဝွံ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကလုတ်ညးဟဂွံဂစိုတ်ရောၚ်”


“ဨသဓမ္မော၊ မနွံသဘဴသဂွံဂစိုတ်ဗမၞးဂှ်။ သုနန္တနော−ဒှ်သဘဴပဝေဏဳ ဒှ်ကွေတ် ဒ္ဂေတ်တၠပညာတမၠာရ”


“ယွံသၟိၚ်လၟ ညးစေတရး ညးသိဝိရး ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်ကောံမွဲဟာန်ကေုာံရၚ်သ္ကံတုဲ ဒဒှ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မသက်ကုဒုဟ်ဂှ် အဲဟီုပ္တေဟ်တုဲ သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျ ကီုလေဝ် တၞဟ်နသၟိက်ဂွံညာတ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဒးဂၞပ်တဴရ”


“သၟိၚ်မိ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မဒှ်ဇွောဝ်ရမတ် မတ်ဂၠုဗပါအာတုဲတြ တၞဟ်နသၟိက်ဂွံညာတ်ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်တုဲ ညးမစကာအဲရောၚ် သၟိၚ်လၟ” “ယွံသၟိၚ်လၟ ကလၚ်ဂလာန်အဲဍိက်ညိကၠာအဴ ပဝေဏဳတမၠာတမၠာ ဗမၞးရောၚ်ညးမစကာကဵုပကလုတ် လၟုဟ်ဝွံ အဲမဒှ်ကလုတ်ရောၚ် အဲသကေတ်ဖျဴဏာ ကောန်တြုံသၟိၚ်ညိ ဒၟံၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ယဝ်တၠအဲသတီမ္ဂး မေ−ကုအဲ။ ကထေဟိ−က္ညသၟိၚ်လၟဂးကဵုအဲညိအဴ” ရဴသာ်ဝွံ ဗမၞးဟီုကဵုလၟကောန်ညးစေတရးပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် လၟကောန်ညးစေတရး မိၚ်ဂလာန်ဗမၞးဇူဇကာ သီုကဵုသ္ဍိုက်မၠိုက် ပ္တေဟ်အာတုဲ ဒက်လဗိုန်လဝ်ကၠဵု ဗ္ဒာဲဂၞောၚ်ဂိုၚ်ဖျေံနၚ် ဗမၞးနူကဵုတၞံဆုရ၊ နကဵုထၞးဆုဝးနၚ် လးဒၟံၚ်လဝ်ဗမၞးတုဲ မပ္တံဖျုန်ဒဒဵုသာဲ ဒကောအ်ဖါပ်ဗ္စဗမၞးတုဲ သၟိက်ဟီု ပဋိသန္ဓာရကဵု ဗမၞးဇူဇကာတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ ကောန်ညးစေတရး သ္ဂးပၠန်ရ။


ဗြဟ္မဏေ−ယွံဗမၞးတၠအဲ ဒှ်ကလုတ်ကၠုၚ်ဒုၚ်ဝေသန္တဝ်မ္ဂး ဒှ်သ္ဍိုက်အဲရ၊ သၞာသၠဆုကီု သာဲဒကောအ်ဖျုန်ဒြာဲ ဒဒှ်အဲကဵုတၠအဲရ၊ ဒမံၚ်တၠညးဝေသန္တဝ် ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ ပဒတဴဂှ် ၊ အက္ခိဿာမိ−အဲထ္ၜးကဵုရ” ဇူဇကာပဗ္ဗံခဏ္ဍံ၊ ယၚ်ခဏ်ဇုဇပဝ် မနွံဗၞတ်တြဴစှော်တြဴဂါထာပိုတ် မနွံဗၞတ်ၜါကၠံတြဴစှော်ပန်ပိုတ် အခဝ်မနွံဗၞတ်လ္ၚီကၠံစှ်ၜါအခဝ် နိဋ္ဌိတံပရိပုဏ္ဏံ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲရ။

၆။ ခဏ်စူဠဝဝဏ္ဏနာ

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟကောန်ညးစေတရး ဖါပ်ဗ္စဗမၞးဇူဇကာတုဲ မပ္တံကဵုသာဲဒကောအ် မွဲဟာန်ကေုာံ ဖျုန်ဒြာဲဒဒဵု ဍေံကဵုကုဗမၞးဇူဇကာရ၊ လၟကောန်ညးစေတရး ယိုက်ပ္တိုန်လပုဟ်တဲသတုံတုဲ ဍေံစၞောန်ထ္ၜးဒၞာဲဒၟံၚ်ဗောဓိသတ်ရ။ ဨဝံဝစနံ−န်ဂလာန်မရဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်လၟကောန်ညးစေတရးသ္ဂးရ။


“မဟာဗြဟ္မေ−ယွံကလောဗမၞး ယြဴပ္ဍဲဌာန်မွဲ အဿမာပိုတ် သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါ မခၞံကဵုဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်မပဒတဴ မွဲဟာန်ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ၊ တတ္ထ−ပ္ဍဲဌာန်ဂှ်။ တေတေံ တၟံမသုန်မျောၚ်ယောံ သၠုၚ်မတၟုဲတဴ နမြမောဝ်စှ်တၟံဂှ် ဂန္ဓမာဒနပဝ် မဒုၚ်ယၟု ပ္ဍဲဇိုၚ်တၟိဂှ် ဗွဲမတူရူကဵုဒိုဟ်သၟဝ်ကျာဂှ်ရ ကလောဗြီုအာတုဲ။ အဿမာပဒံ−န်အဿမာပိုတ်ဂှ်။ ပဿိဿာဟိ−တၠအဲသ္ဂောံညာတ်ရ”


“မြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကေုာံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပလွေဟ်ခမဳရသိ ဂ္ညိဒၟံၚ်သီု ဒၠောၚ် ဂၠောၚ်စသတ်ဆု ရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် သီုကဵုဒၞံက်မဂြပၟတ်ယတ်တံဂှ် ဒက်သော်ဝန်ဇာတာ လ္တက်သ္ၚာ၊ သၞာံဗြန် သီုပသေက်သ္တိတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတိ၊ ဇာတစေဒံ−န်ပၟတ်ယတ် ပတုပ်တဴရဴသ္ၚာပစ္စေဂဗုတ်ကီု နမသန္တိ−ပ္ဍံလ္ၚတ်တဴရ”။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗြီု။ ဆုပၠန်တုန် မနွံကဵုသာ်လစံက်တၞဟ်ဟ်သာ် မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်သတ်ပ္ကဴ မကမွဲပြကာ။ ဒိဿန္တိ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ။ ယွံကလောဗမၞး တၟံတံဂှ်တုန် မနွံဂုန်သာ်လမ်စံက်ကီု ဍေံတိုန်သၠုၚ်တရဴ အရံက်မတ်ဗြဴကီု။ ဒိဿန္တိ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ”။


“ဗြဟ္မဏ− ယွံမမၞး ဆုတံဂှ် မနွံသာ်လမ်စံက် မူယၟုဆုတံဂှ်တုန်ရော၊ မပ္တံကဵု ဆုသ္ၚဴ ဂၞဴကၟီဓနဳ ကတောဝ်ချေံကွေံဗြီု ဓိတာန် ပြာန် ကြက်လက် ကသံအသုက် ဇုက်ဂၞုအနာၚ် ဂယာၚ်ဗၠာဲဗၠာဲ ကာလကျာသန်ဇျာ မပိုက်ကသဳလမှဳ စလှိုက်ဂရိုက်ဂရာၚ် ကၞာၚ်ကဵုကၞာၚ် ချဳလမ္ၚာဲမူတုပ်ပၟာရော၊ ညံၚ်မၚ်ဗၠာဲ သမုၚ်ၜါ မသုၚ်သုရာ မတွာ်အာမွဲတရဴ ဗ္ၜူတဴတုဲ ရဴမလှ်ေအာကွာဲကွာဲကီု။ သမ္ပဝေမဓန္တိ−ပ္ဍံလစောတ်လမဝ်တဴရ”။


“ဗြဟ္မဏ− ယွံကလောဗမၞး ပ္ဍဲလ္တူကၞာၚ်ဆုတံဂှ် မပ္တံကဵုဂစေံ တၞဟ်ဟ်သာ် မဍုန်ဒၟံၚ်ဒြီုဒြီုရ၊ မပ္တံကဵုကြဝိတ် သ္ၚိတ်သ္ၚဴကွဴ သာရိကာ ဂံက်ဂါ သ္ဍိကၠီု ဗဂီုစာၚ်ဍာ် မြာ်ထဝ် တဝ်ကၠိုၚ် ဒိုၚ်ပံက် လနေၚ်လစေၚ် စာၚ်ဍာ် စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် တ္ၚေက်ထဝ်သဝ်ဝရကာ် ဂဍာ်သၟိၚ်ရာံ ပြောဲကျာ ပြောဲဗြဲ ဓဇဲဒဇက် ဒေဝတ် တ္ၚေက်ထဝ် သပဝ်တ္ၚေက်လဵု သီုစုံဝက် မနွံရမျာၚ်မဍိုန်ဍောတ်ရေရောတ် စိစောန်ဒလောံဗ္တောန်ရၚ်သ္ကံ ဆံလံပဝ်ကၠုၚ်ပဝ်အာရ”။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး။ ယြဴပ္ဍဲဌာန်မွဲ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ သ္ပဒတဴရယဝ်သဒှ်ပ္ဍဲဌာန်တံဂှ် ဆုမနွံကၞာၚ် လကဲစှ်ေဒၟံၚ် ဒဵုဒဵုတိ မနွံလမှဳ ညံၚ်အတှ်ထဝ် လမဝ်ညံၚ်ကဵုသိလ္လာ ကာလကျာသဝ်တ္ၚဲ မဒွံဒးဂးကီုရ၊ မတုပ်တဴရဴလဗၚ်သမုၚ် မသုၚ်သုရာ ရဴမကွာဲလှ်ေကီု၊ ယြဴဇန်တံလ္ၚီု မနွံကဵုလမောၚ်ဂမ္တဴ တွာ်တရဴစိုပ်ဌာန်ဂှ် ဒှ်လဟိၚ်စိုတ် သ္ဍိုက်မၠိုက် ဗွဲမလောန်ဟေၚ်က္တဵုဒှ်ရ”။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဆုမရာၚ်ဆာဲတဴ မပ္တံကဵုကြုက်ပၞဟ် ကွိတ်ဓိတာန် ကြေၚ်ပိုၚ် ကြေၚ်မတ်ဗြဲ ဇြဲသုံ ဇြဲမှာဘုတ် ဂစွံ တလုဲ ဗ္ဒဝ် တဏထဝ်မၚောဝ်ဗဳဗၠတ်ဆု မနွံကဵုပ္ကဴသတ်လ္ၚဵုတ္ၜတ် လ္ၚဵုဍုဟ် လ္ၚဵုဂတောဲ ဆုမကမွဲပြကာ မနွံကၞာၚ်သတ်ကီု သဝ်ဇဝ် လၟဝ်လ္ၚောဝ် ကၞာၚ်မကျာဲဒၟံၚ် ဒဵုဒဵုတိ မနွံလမှဳ ညံၚ်အတှ်ထဝ် လၟဝ်သာ်မြသၠ ညံၚ်သိလ္လာ ဗၠိုၚ်သာ်လွာ ပၞာၚ်ဗၜန် ရဴညးမဇန်သတပ်လဝ်ကီု၊ သဗ္ဗရုက္ခာသု−န်ဆုဂမၠိုၚ် အိုဿီုဂှ်။ ဝိရောစေန္တိ−ပ္ဍံရာၚ်ဆာဲတဴရ”။


“ဗြဴဟ္မဏ− ယွံဗမၞး ပ္ဍဲဂြိုပ်တံဂှ် မနွံဗြာတ်တၞဟ်ဟ်သာ် မပ္တံကဵုဗြာတ်ဍာ်တှ် ဗြာတ်ထဝ် ဗြာတ်သြန် ဝေရန်ဗြာတ်မ၊ အထ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ညးသ္ၚဵုမနွံပၟိက်ကဵုဍာ်သာဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဗတဝ်သာဲ မသက်ကုၝောံတံဂှ် နတဲဂိုၚ်ကေတ်တုဲ ဘုဥ္ဇတိ−ပ္ဍံပပြဘိုက်ရ”။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး။ ဨတ္ထဝနေ−ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ်ဂှ် ခါသ္ဂးကြုက်ပၠန်တုန် ကြုက်လ္ၚဵုၜတ် လ္ၚဵုကြံၚ် လ္ၚဵုဍုဟ် အိုတ်ကဵုကြုက်ၜါပြကာ မတုပ်တဴရဴ စဏိန်ၚဴသၠကီု။ အထ−ယာံဆဂှ် ဟသေၚ်ပၠန်တုန် တြဴတြုံမွဲ ကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် သၟဝ်တၞံကြုက်ဂှ် ဒတဴဒၟံၚ်တုဲ သတ်ကြုက်ဂှ် မနွံကဵုရှ်သာမြမောဝ်ဗွဲမလောန် ဂဏှာတိ−ပ္ဍံဂိုၚ်လပှ်စရ”။


“ဗြဟ္မဏ− ယွံဗမၞး။ ဝနေ− ပ္ဍဲဂြိုပ်တၠအဲသ္အာဂှ် အသဝ်မွဲ ဗွဲမလောန် က္တဵုဒှ်ကုတၠအဲရ၊ ဒၟံၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မပဒတဴဂှ် မိပ်ဇြိပ်ရာၚ်ဆာဲတဴ ရဴဂြိုပ်နန္ဒာဝိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ ရဴဒၟံၚ်သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါကီု”


“အထ−ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ ဗြဟ္မေ−ယွံကလောဗမၞး။ အရညေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မပ္တံကဵုပ္ကဴသတ်ဗြဴ ကၠဴတာ စမ္ၚာဓိတာန် ပြာန်ပြဴ ပ္ကဴၜုန်သြာ် မၠဵုဂၠာ် ပ္ကဴဓဇေၚ်အံၚ်ရေၚ် အသုက် ပၞာ်ပြာ်ချီု သီုနန်တေဝှဝ် တၞိၚ်ထဝ် သ္ဇၚ်တောဲဂၞိၚ်ၚုဲအံၚ်မ္ၚုဲ တၚ်ဂွါ သ္ဂာၜုန်နရိက် သဘိက်ဒစုန်ကျာ် ပ္ကဴနာနာပက္ကရ မတုပ်တဴရဴဇမန်သြန် ညးမဇန် သတပ်လဝ်အၚဝ်ရာဲတံၚ်ခေါၚ် ညံၚ်ညးမဇန်မရေၚ်ကီု အိုတ်ကဵုပ္ကဴအိုဿီုဂှ်။ ဒိဿရေ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ ကလောဗမၞး”


“ဗြဟ္မေ−ယွံကလောဗမၞး တၞဟ်ဟ်သာ် ညံၚ်ရဴအကာသဓါတ် သၟန်သၞံၚ်နက်သတ်ကီု။ ကထေန္တိ−ပ္ဍံသ္ဂးတံရ” “ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး။ ဝနေ−ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ်ဂှ် မပ္တံကဵု ဍာ်တှ်ကၞိ ဍာ်တှ်ဇၞော် တၞံကတ်ကွေံ ဆုကွေဲ ဗပေၚ်ဇာတ်။ တံရုက္ခံ−န်ဆုဂမၠိုၚ်ဂှ်။ ပုပ္ဖိတာ−စိုန်ကဴတဴရ၊ အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ ဝနေ−ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ်ဂှ် မပ္တံကဵု ဆုလတဵု ဇြဲတောန် ဇြဲဒလောန်ချဴ ကလဴဗပိုန် ကိုန်ကှ်ေ ဇုက်ဂၞု ဆုပၞာ်အဂၠဴ သ္ဍဴကလာမက်ကြက်မုက် ဇြဲသုံ။ ဣဒံရုက္ခံ−န်ဆုတံဂှ်။ ပုပ္ဖိတာ−စိုန်ပ္ကဴတဴရ ကလောဗမၞး၊ အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဆုကသုံ ကသံတၞံ သၠကဝါန် လာန်ဂံက် ဆုဖါ သလာဗဳသၠန် မၚ်ဂၠန်ဆုကၠ ဗၚ်ယထဍဲ ဗလဲဒဵု ဗလဲကြုၚ် ဂမုၚ်အံၚ်ရေၚ် ဓဇေၚ်အၚ်ဒိုၚ် အိုတ်သဗ္ဗဆုဂမၠိုၚ် မတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ်။ အသညကာလဥတုဝိနေ−ဆဂမၠိုၚ်ဝေၚ်ကၠေံကာလဥတုတုဲ ပုပ္ဖိတာ−စိုန်ဒးကဴတဴလၟိုန်ရ ကလလောဗမၞး”


“ယွံကလောဗမၞး။ ဝနေ−ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ်တေံဂှ် ပ္ကဴမဒတုံစှ်ေ နူကဵုတၞံဆုတံဂှ် မတုပ်တဴရဴ ဆံက်မတဴပ္ဍဲဂြာၚ်ကီု။ ဗဟူပုပ္ဖံ၊ ပ္ကဴမဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ရ ကလောဗမၞး” ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး ပေါက္ခရဏဌာဏေ− ပ္ဍဲဌာန်မဟဂွံသ္ၚောဲ နူအဿမာပိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲကောတ္ထာသတိ မဂပ်ဝ်လဟိၚ်စိုတ်ပူမှ် မၞုံကုကၟာလစ စတုရှ်တုန် ပ္ဍဲကၟာလစဂှ် မၞုံကဵုဒကှ်မသုန်သွာၜါဝုန်ဝေါတ် ကၟတ်လၟာန် ကြုဲကြၚ် ဖကာံဟၚ်ရံ မကမွဲပြကာဂှ်။ စတုပေါက္ခရဿ၊ ကၟာစတုရှ် မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် ရှ်ပန်သာ် မတုပ်တဴရဴ လစပ္ဍဲဂြိုပ်နန္ဒာဝိုန် မစိုန်ဒှ်တဴပြဘိုက် သၟိၚ်အိန် နာဲသွဝ်ၜါ ပြာကတ်ဒၟံၚ် ဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံတေံကီု။ သောဘတိ ပ္ဍဲရာၚ်ဆာဲတဴရ”


“အထ−ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ သတ်တၠသၞေၚ် မဂၚေၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်လစတံဂှ် မပ္တံကဵုဂစေံကြဝိတ်သ္ၚိတ်သ္ၚဴ ကွဴ သာရိကာ ဂံက်ဂါ ဗဂီုကၠီု ဖဝ်ရဂုတ် ထကောတ် စာၚ်ဍာ် တေဝ်တောတ် အဘဴ မပ္တံကဵုဂစေံပြောဲကျာ ပြောဲဗြဲဓဇဲဓမာတ် စာၚ်ဍာ် စာၚ်ကၠိုက် လိုက်ထောဝ် ဝနေ−ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ်ဂှ်။ ဝေဒယန္တိ−ပ္ဍံဂြဴလလောၚ်တဴရ”


“အထ−ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲကၟာလစဂှ် မၞုံကျာမပိုက်ကၠုၚ်နူသမၠုၚ်ကျာသၟဝ်ကျာဗၟံက် ပလိုတ် အိုတ်ဒိုဟ်ပန်ဂှ် ဝါယန္တိ−ပ္ဍံပိုက်တဴရ”


“အထ−ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ ပြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး နူကဵုထိုက်သ္ဂေဟ်ကသဝ်ထကှ်ပြဟ်စှ်ေတုဲ မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ညံၚ်ဖုန်သၞာခေါဇဴ ညးမလးလဝ် ပ္ဍဲအဿမာပိုတ်ကီု” “ယွံကလောဗြီု ကမာလစဂှ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုစရၚ်ဇၞော် စရၚ်ဍောတ် လမာန်ဇၞော် လမာန်ဍောတ် ဝုန်ဝေါတ်သွာ ဥပဵုမနွံကဵုဍာ်ညံၚ်သာ်မြ လစမဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ပူမှ် ကလောဗြီု သ္အာသ္ဂောံညာတ်ရ။ ဨတ္ထပေါက္ခရနေ−ပ္ဍဲကဵုကမာလစ စတုရှ်ဂှ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုကၞု ကၠဴ ၚုယ် က ဂတာံ ၜိုပ်ဝၚ် ၜိုပ်မေ အဒါဂြိုပ် ဗဟူ၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်သန်ရ။ ကလောဗမၞး”


“ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲလဝါလကိုန်တံဂှ် မပ္တံကဵုဍာ်သာဲ တၚ်လာဲ ဍာ်တှ်ကၠေၚ်ဗဝုတ်။ သေဝန္တိ−ပ္ဍံဇွောဝ်တိတ်ရ။ ဗဟူရဿံ−ဂၠိုၚ်ကုရှ်သာသန်ရ ကလောဗမၞး”


“ဗြဟ္မဏ− ယွံကလောဗမၞး။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မြမောဝ်မဂၠိုၚ်ကဵုသာ် ဂပ်ဝ်ထိုၚ်သး မပ္တံကဵုပ္ကဴသ္ၚေံ သ္ၚိတူဓဇေၚ် အံၚ်ရေၚ်ဇုက်ဂၞု စမ္ၚ သ္ဇၚ်ထောဲ လပေါဲဓိတာန် မနွံကဵုဇဝ်ကသဝ် ထိုက်ထာၚ် မောဝ်လမှာဲအာ ဇၟာပ်သွာၚ်အနုဒိုဟ် ပြာကတ်တဴရ၊ ဇန်အဂန္တုက ကၠုၚ်စိုပ်ဌာန်ဂှ် နမြမောဝ်ပ္ကဴတံဂှ်၊ ပမောဒိဣဝ−ရဴမထီုဗးလဝ် အတ္တဘဴဇကုကီုကလောဗမၞး။ ဘိမ္မရာ− ၚ်ထိုၚ်သာဲတံဂှ်။ အဘိနာဒိတော−စိုန်ဇာပ်ဟုပ်ဗိုၚ်ဒၟံၚ်ရ”


“မြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး။ ဨတ္ထပေါက္ခရဏေ−ပ္ဍဲကၟာလစစတုရှ်ဂှ် ဍာ်မနွံအရံၚ် ညံၚ်သာ်မတ်မြ သာံဖြာဏဳကီုပေၚ်သူလးဒၟံၚ်ကဵုသြၚ် အိုတ်ကဵုဂစေံဂမၠိုၚ် တၞဟ်ဟ်သာ် အိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ကေုာံ စုံဖဝက်။ ပကုဇ္ဇိတော−စိုန်ဂြဴလလောၚ်တဴရ”


“ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဂစေံ ဓဇဲဓမာတ် စာၚ်ဍာ် စာၚ်ကၠိုက်လိုက်ထောဝ် ဗဂေါဝ်ဖဝ်ရဂုတ် ဝုတ်ဒိုဟ်ကၟာလစပသ္ၚိသပေါဲ ပ္ဍဲသြၚ်ကၟာဂှ်ရ။ ဨတ္ထအဿမဋ္ဌာနေ−ပ္ဍဲဌာန်မဟဂွံသ္ၚောဲနူလစဂှ် အဿမာပိုတ် ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် တၠဂၟံၚ်သဒ္ဓါသီုကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ ပလွေဟ်ခမဳရသိတုဲ သီုဒလောၚ်ပရှ်ေ ဒၟံၚ်ပသဲဂြပၟတ် ယတ်ဒက်သော်ဝန်ဇာတာ သၠောံသ္ၚာသၞာံဗြန် သီုပသေက်သတိက် လ္တူတိလျးသၞပၟတ်ယတ် မတုပ်တဴရဴသ္ၚာ ပစ္စေဂပုတ်ကီု။ ဝန္ဒိယ−စိုန်လ္ၚောဝ်တဴ” လၟကောန်ညးစေတရး စၞောန်ထ္ၜးတရဴဒၟံၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်မဒၟံၚ်တုဲ ဗမၞးဇူဇကာ သ္ဇုၚ်သ္ဍိုက် လၟကောန်ညးစေတရး သၟိက်ပ္တန်ပအာ ပဋိသန္ဓာရတုဲ နဂါထာသာ်ဝွံသ္ဂးရ။


သာ်ဝွံ ဗမၞးဇူဇကာသ္ဂးရ၊ ဗမၞးဇူဇကာသ္ဂးရ၊ “ဘောစေတပုတ္တ−ယွံသၟိၚ်လၟကောန်ညးစေတရးမပ္တံဒကောအ်သာဲ ဖျုန်ဒြာဲဒဒဵု တၠအဲကဵုကုအဲတုဲရ ဒြပ်အဲပၠန်တုန် မပ္တံပုၚ်မောဝ်နာဍူကွာၚ် မနှဴကေုာံသ္ကဝ်တၚ်လာဲကီု ကွာၚ်ဂြိုဟ်ပြေၚ်ကီု မြဳနာဍူဇွောံ ဇွောဝ်တံဂှ် အဲသရပ်ဖဍပ်နၚ် အဲသကဵုပၠန်ရ” တံသုတွာ စေတပုတ္တောအာဟ−လၟကောန်ညးစေတရး ဂွံမိၚ်ဂလာန် ဗမၞးဇူဇကာတုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘောဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး မပ္တံ ဇွောံဇွောဝ်တၠအဲ မကဵုကုအဲဂှ်၊ နဣစ္ဆတိ−ပ္ဍံအဲဟွံဒးဂၞပ်ရ၊ တၠအြကေတ်ဏာရ၊ ယထာသုခံ−အတိုၚ်တသိုက်စိုတ် တၠအဲဂှ်။ ဂစ္ဆာဟိ−သြဝ်တၠအဲအာရ”။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး ရဴမနွံလၟာ်ဇိုၚ်ညးမွဲ ဗွဲမတူရူကဵုဂတမုက် အာဒ္ဂူကဵုအဿမာပိုတ်ရ။ တတ္ထ−ပ္ဍဲအဿမာပိုတ်ဂှ် ဣသိမွဲ မဒုၚ်ယၟု အစ္စုတတာပဝ် မနွံၚေက်မဂွု သ္အးအတ္တဘဴ မလၟုဲလၟေက်တဴကေုာံ လက်ကၠိုက်ခနှိက်တိ ပလွေဟ်ဗမၞး သီုဒလောၚ်ပရှ်ေသစ္ဆု ဒၞံက်ပသဲဂြပၟတ်ယတ် လ္တက်သၞာံဗြန် သီုပသေက်သတိတ်တဴပ္ဍဲတိ သၞပၟတ်မတုပ်တဴရဴ သ္ၚာပစ္စေဂဗုတ်။ စန္ဒိယျ−ပ္ဍံလ္ၚောဝ်တဴရ။ တၠအဲအာတုဲ ဆဵုဣသိဂှ် သၟာန်ဣသိဂှ်တုဲ ဣသိဂှ် သ္ဂးကဵုကလောဗမၞးရ။


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ၊ ဗမၞးဇူဇကာ မဒှ်ဒတောဝ်တၞောဝ် ဗမၞးအဆက်အဆက် ဗဒက်သိုန်ကဵုလၟတုဲ ဗွဲဒိုဟ်တရဴ ဣသိအစ္စုတတာပဝ်ဂှ်။ ဥဂ္ဂဟစိတ္တော−သီုမအိုတ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ဂှ်၊ ပက္ကမိ−စိုန်ဗမၞးစ္ဍးအာရ။


စူဠဝဏ္ဏခဏ္ဍံ−န်ခဏ်သးဠဝဏ်။ တေတ္တိံသာဂါထံ−ဂါထာမနွံဗၞတ် ပိစှော်ပိဂါထာ၊ ဒွတ္တိံသသတာဏိပဒံ−ပိုတ်မနွံဗၞတ် ကၠံပိစှော်ၜါပိုတ်။ ဆပညာသ သဟဿဏိအက္ခရံ−အခဝ်မနွံဗၞတ် လ္ၚီမသုန်စှော်တြဴအခဝ်။ နိဋ္ဌိတံ ပရိပုဏ္ဏံ−စိုန်ဍိုက်ပေၚ်ဆဝွံရ။


၇။ ခဏ်မဟာဝနဝဏ္ဏနာ

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ၊ ဗမၞးဇူဇကာ ဂွံမိၚ်ဂလာန်မပ္ညုၚ်လၟကောန်ညးစေတရးတုဲ အာစိုပ် ဣသိအစ္စုတတာပဝ် သီုမအိုတ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်က္တဵုဗဒှ်တုဲ ဗမၞးဇူဇကာ ဟီုပ္တုန်ပအာပဋိသန္ဓာရ၊ ကုဣသိအစ္စုတတာပဝ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


“ဘောတာပဿ−ယွံနာဲပိုဲတၠရသိ။ ဝနေ−ကုနာဲပိုဲ မပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်တွံ။ ကိဥ္စိကုသလံ−မစိုန်ဒှ်တသိုက်စိုတ်ညိဟာ မသက္ကုအန္တရာဲ မစိုန်ဒှ်ကုတၠအဲညိဟာ၊ တၠအဲမဂၠာဲၚဳသစ္ဆုလၟုဟ်လၟတ် မစိဂွံဗျဳဗျာပ်ညိဟာ။ ဗဟူ−မစိဂၠိုၚ်ကဵုနာဲပိုဲညိဟာ။ အထော−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဂၟိတ်ပၠာ ဇၚ်ရာဲ အန်တဴကုနာဲပိုဲညိဟာ၊ ဝနေ− ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ကေုာံကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် မပ္တံကဵုသတိဂမျိဂမ္တာန်တံဂှ် မစိ ဟဂွံစၞောန်ထ္ၜး ကုတၠအဲညိဟာ” တံအတွာ တာပဿော အာဟ။ တံဝစနံ−န်ဂလာန်မၞးဂှ်။ သုတွာ−ဂွံမိၚ်တုဲ။ ကာပဿော−ၚ်တၠရသိအစ္စုတတာပဝ်ဂှ် သွာဟ−စိုန်သ္ဂးပၠန်ရ။


နဂလာန်သာ်ဝွံ ဣသိအစ္စုတတာပဝ် သ္ဂးကဵုဗမၞးဇူဇကာရ။ “ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး ပိုဲမပဒတဴ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဝွံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်တသိုက်စိုတ်ရ ပိုဲဟွံမွဲကဵုအန္တရာဲရ။ မပ္တံကဵုသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက် ကြုက်ပၞဟ် ဂွံဗျဳဗျာပ် မဂၠိုၚ်တဴကဵုပိုဲရ” “အထော−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဂမိတ်ပၠာ ဇၚ်ရာဲ သတ်ဇမၠိၚ် ဇကုဇမၠေံဇကုတံဂှ် အန်တဴကဵုပိုဲရ ကလောဗမၞး” “ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴကေုာံသတ်ဂမျိဂမ္တာန်တံဂှ် ဟဂွံစၞောန်ထ္ၜးကဵုပိုဲရ” “ယွံကလောဗမၞး ပိုဲမပဒတဴ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ်ဝွံ လုကဴထပှ်ဂိတု မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ မပ္တံကဵုပရိုက်မွဲမွဲ မဟဂွံလှိၚ်စိုတ် ပူမှ်မ္ဂးဂှ် ။ နာဘိဇာနာမိ−ပ္ဍံဟွံဒးတီရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး တလုၚ်တၠအဲမကၠုၚ်ဝွံ တလုၚ်ဝွံဆာဲသန်ရ။ အထော−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် တလုၚ်တၠအဲဝွံ ဟွံဂွံသ္ၚောဲ ယွံကလောဗမၞး တၠအဲ မနွံမုက္ခဝါ ထမှိက်မဆာဲ ဇိုၚ်တၠအဲ မလၟုဲလၟေက်တဴ ကေုာံလက်ကၠိုက် ခနှိက်တိ။ ပက္ခယဿု−သြဝ်တၠအဲ ကြဴဇအးကၠေံညိရ” “ယွံကလောဗမၞး သစ္ဆုမပ္တံကဵုမုက် သတ်ဗၠတ် သတ်ဣဥူ မ္ၚူမ္ၚ သတ်ဗၚ်ယ သတ်ချ လမုတ္တ လကီုလကံ စမ္မလံ ကဏေံမေကၞုဲ တၠုဲကဏေၚ် ကြေၚ်ဇမ္မရှ် ပၞဟ်ဗ္ဒဝ်ဇုက်ကြုက်ထဝ် သ္ဂာသစ္ဆုတံဝွံ ညံၚ်ညးမဖျုၚ်လဝ်ဍာ်သာဲ တၚ်လာဲကီု ဒၞာဲမဍုဟ်လေဝ်ဍုဟ် ဒၞာဲမတ္ၜတ်လေဝ်တ္ၜတ် ရုဲစှ်ဂၠဟ်တုဲ၊ ဘုဥ္ဇာဟိ−သြဝ်ပပြဘိုက်ရ” “ယွံကလောဗမၞး တၠအဲစသစ္ဆုတံဂှ်တုဲ ဍာ်ဝွံ သၟိက်သုၚ်ရ။ လ္ပသုၚ်ဂၠိုၚ် ဍာ်ဝွံဇွောဝ်တိတ်နူဗပါ် ဂၞဴတၟံတ္ၜိုဟ်သ္တိုတ်လောန်သန် အဲမရၚ်တၠုၚ်ရောၚ်၊ ပိဝါဟိ−သြဝ်ကလောဗမၞးသုၚ်ရ”။


သာ်ဝွံ ဗမၞးဇူဇကာသ္ဂးရ။ “ဘောတာပဿ−ယွံနာဲပိုဲတၠရသိ သဗ္ဗသစ္ဆု ရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ်အိုဿီု နာဲပိုဲရၚ်တၠုၚ်သၚ်ရိုဟ် အဲဍိက်တုဲရ။ တာပဿ−ယွံရသိ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် မစိုန်ဒှ်တဴကောန်သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျဂှ် ဒဒှ်ညးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံနူရးဂှ် အဲဍိက်သၟိက်ဂွံညာတ်ဣတေံညိ အဲဍိက်မ္ဒးကၠုၚ်စိုပ်နာဲပိုဲရောၚ်အဴ” “ယွံနာဲပိုဲတၠရသိစၟတ် ယဝ်နာဲပိုဲ သတီမ္ဂး။ မေ−ကုအဲ။ ကထေဟိ−သြဝ်နာဲပိုဲ ဂးကဵုအဲဍိက်ညိအဴ”။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံတြုံဗမၞး တၞဟ်နနွံပၟိက်ကဵုဓဝ်ကုသဵုတုဲ တၠအဲမိက်ဂွံညာတ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ဂှ် တၠအဲဟွံဂွံကၠုၚ်ဟသေၚ် တၠအဲသ္အာတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မကၠောန်ၜိုတ်ကဵုတၠသ္ၚိတန်ဒှ်ရ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တုန်လေဝ် မပ္တံကဵုထဝ်သြန် ဒြပ်ကသပ်ညိညဟမွဲတုဲရ၊ နတြဴမကၠုၚ်ဋ္ဌာန်ဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲဝွံ ဟသေၚ်တၠအဲသ္အာတ်ကောန်ၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန်မတန်ဒှ်ရ။ နစၟတ်သမ္တီပိုဲသာ်ဝွံဂှ် ဟဂွံယောၚ်ရ ကလောဗမၞး” ဗမၞးဇူဇကာ မိၚ်ဂလာန်ဣသိအစ္စုတတာပဝ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“ဘောတာပဿ−ယွံနာဲပိုဲတၠရသိ သာ်ဂှ်ဟသေၚ် နာဲပိုဲလ္ပဟီုသာ်ဂှ်ညိ၊ ယာံရနာဲပိုဲဟီစၟတ်သာ်ဂှ် အဲပၞတ်ရအဴ၊ သဘဴပိုဲဗမၞးဝွံ မသ္အးကုသဳလရောၚ် အဲဍိက်ဝွံဂှ် သၟိက်ညာတ်အရဳဂွံဒဒှ်ေယှ်ကုအရဳတုဲ ဂွံဒြီုဟီုဂလာန် ဓဝ်မြၚ်တၠုၚ်ကဵုဒတုဲမြမောဝ် တသိုက်သွဝ်နိဗ္ဗာန်ရောၚ်” “မွဲသာ်တုန် ဣတေံမစာ်စ္ဍးအာလုကဴကာလမလံတုဲရ အဲဍိက်ဟွံဂွံညာတ်ဣတေံမွဲလှ်ေ ယဝ်ရနာဲပိုဲတီဒၞာဲဒၟံၚ် ဣတေံစၟတ်ရ ယဝ်သဒှ်၊ မေ−ကုအဲ။ ကထေဟိ− သြဝ်နာဲပိုဲဂးကဵု အဲဍိက်ညိရအဴ” တၠရသိ အစ္စုတတာပဝ် မိၚ်ဂလာန်ဗမၞးဇူဇကာတုဲ ပတှ်ေအာရ။


“ဗြဟ္မဏ− ယွံကလောဗမၞး အဲထ္ၜးကဵုဒၟံၚ်ဝေသန္တဝ်ရ၊ ဗၞးမွဲဗ္တံ တၠအဲပဒတဴဒၞာဲဝွံကၠာရ” ဂးတုဲ တၠရသိသိဂိုၚ်လဝ်ဗွဲဗ္တံ တရိုပ်ဗ္စဗမၞးရ၊ ယးဂတုတၠရသိ ယိုက်စၞန်တဲသတုံတုဲ ထ္ၜးကဵုဒၟံၚ်ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳရ။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး တေတေံတၟံမွဲ မတၟုဲတဴနကဵုမြမဝ်တၟံဂှ် မဒုၚ်ယၟုတၟံဂန္ဓမာဒနပဝ်ရ၊ ပ္ဍဲဇိုၚ်တၟံဂှ် ဗွဲမတောရောကဵုဒိုဟ်သၟဝ်ကျာ်ဂှ်။ ဂစ္ဆ−ကလောဗမၞးက္ညအာရ” “ယြဴပ္ဍဲဌာန်မွဲ အဿမာပိုတ် သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါ မခၞံကဵုဂှ် မွဲဟာန်ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ မပဒတဴဌာန်ဂှ်ရ။ ဂန္တာ−ပြာပ်အာတုဲ။ ပဿတိ−ကြက်ဂွံညာတ်ရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ပလွေဟ်ခမဳရသိ ဒက်သော်ဝန်ဇာတာ သီုဒလေၚ်ပရှ်ေ ဒလောၚ်ဂၠောၚ်သစ္ဆု သီုဒၞံက်ပသဲဂြပၟတ်ယတ် လ္တက်သၞာံဗြန် သီုပသေက်သၞပၟတ်မတုပ်တဴရဴသ္ၚာပစ္စေဂဗုတ်၊ သမဿန္တိ−ပ္ဍံလ္ၚောဝ်တဴရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး ဆုမတဴ ဇရေၚ်တၟံတံဂှ် မနွံသာ်လမ်စံက် မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်သတ်တၞဟ်ဟ်သာ် မသၠုၚ်တဴရဴ အရံၚ်ဂၠံမတ်ဗြဴကီု။ ဒိဿန္တိ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ” “မပ္တံကဵုဆုအဂၠဴ သ္ၚဴဒေဝဒါ ကလာမက်ကြိက် လကံ စမ္မလံ ဓိတာန် ပြာန်ဗြီုဗြီု ဗြံကသံဓနဳလံက်ညဳ ကၞုဲယာံ ဆုကတောဝ်ချေဴ ကွေံဒယာၚ် ဆုသြာန် အံၚ်ရေၚ် လၟေၚ်ဆုအိုဿီုတံဂှ် ကာလမ္ဒးလဗိုက်ကျာ ပိုက်ဂရိုက်ဂရာၚ် ကၞာၚ်လဟုဲ တၟုဲတဴရဴမၚ်ဗၠာဲသၟုၚ်ၜါ မသုၚ်သူရာဗ္ၜူတုဲ မကွာ်မွဲတြဴ ရဴမကွာ်လှ်ေအာကွာဲကွာဲကီု ညေံညံ လစေံ လစံက်ဒၟဴၚ်ရ”။


“ယွံကလောဗမၞး ပ္ဍဲတၞံဆုတံဂှ်ပၠန်တုန်၊ ဂစေံနာနာပက္ကရ မပဒတဴပ္ဍဲဆုဂှ် ဗရုတၞဟ်ဟ်သာ် မပ္တံကဵုဂစေံကြဝိတ် သ္ၚိတ်သ္ၚဴတွဴသာရိကာပူဇွာ စာၚ်ဍာ် မြာ်ထဝ် ဖဝ်ရဂုတ်၊ ဂစေံတံဂှ် မိပ်စိုတ်မှောဝ်ဇာ နူဆုဝွံ ကၠောံဆုတေံ နူဆုတေံ ကၠောံဆုဝွံ။ သမ္မတန္တိ−ပ္ဍံဍုန်တဴအိုတ်ရ”


“အထ− ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မိၚ်ကျာ်ပိုက် ကသဳသၠကၞာၚ် မုစလိန္နတံဂှ် သ္ကိုပ်ဂြိုပ်ရာၚ်ဆာဲတဴရ၊ မပ္တံကဵုပ္ကဴဓဇေၚ်သာ်ထဝ် တဝ်သွဝ်စမ္ပာ၊ စမ္ၚာသ္ဂာဇုက်ဂၞု၊ ဆုကြက်စၠန် ဝနေ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ်။ သောဘတိ−ပ္ဍံရာၚ်ဆာဲတဴရ။ နကဵုမြမောဝ်ပ္ကဴတံဂှ် ယြဴပူဂဵုမွဲ ဗၞတ်ဗွဲဗ္တံကီု သ္ဂောံစရှ်ဝက်မ္ဂး လုကဴမွဲဂိတုဟေၚ် မြမောဝ်ဂှ် ဟဂွံဟဲအာဟေၚ်”


“ယွံကလောဗမၞး မပ္တံကဵုယန်လမ်စံက် ယန်ဗ္တာၚ် ယန်တၟံ။ ပုပ္ဖိတာ−စိုန်ကဴဒၟံၚ်လၟိုန်ရ။ မပ္တံကဵုသစ္ဆုပ္ကဴဆု ပ္ဍဲကာလကီု မ္ၚးကာလကီု သောဘတိ−ပ္ဍံရာၚ်ဆာဲတဴဟေၚ်။ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ဇန်တံမပြာပ်အာစိုပ် ဌာန်ဂှ်တုဲ နမြမောဝ်ပ္ကဴ ပ္ဍဲကၞာၚ်ဆုတံဂှ် မဒှ်တဴလှိၚ်စိုတ် အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်က္တဵုဒှ်ရ”


“ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ ဘိမ္မရာ၊ ၚ်ထိုၚ်သာဲတံဂှ် ပုပ္ဖဂန္ဓေန၊ နမြမောဝ်ပ္ကဴ၊ ဗွဲတွဳဗွူဂှ်။ အဘိနာဇိတာ−စိုန်ဇာပ်တဴဗွဲမလောန်ရ။ ယွံဗြဟ္မဏ−ပ္ဍဲဇရေၚ်လစဂှ် သပဳပိ မွဲမွဲတၞံမနွံသတ်ဍေံတၟာနုၚ်ဓရဳသပဳၜါ မနွံတၟာဖံသိၚ်္ဃိုဝ် သပဳပိညးမတဵုလဝ်သာ်ဂှ်ရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး ပ္ဍဲလစ မုစလိန္နဂှ် မပ္တံကဵုရာဲခါလသိုန် ဗကေတ်ဗ္တာၚ်မဂၠိုၚ် မပ္တံကဵုပ္ကဴဓဇေၚ် သကံက် လဒုံ ဟံၚ်ရံလစံၚ် ပူသွာ၊ ဗကာံဗကေတ် ဗ္တာၚ်တံဂှ် ညးညာတ်တုဲ ဂပ်ဝ်ၜှ်လပှ်ဟေၚ်။ အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုအပိုဟ်ဗကေတ်ဗ္တာၚ် စတ္တမူ ခၟာဝ်၊ ဂၠဴ ပ္ကဴ လပေါဲနန်ထေဝ်၊ အဝ်သွဝ်နန္ဒသြဳ အသုက်ဇုက်မိတ်လတိ။ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရ”


“အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုကာပ်ဗကေတ်ဗ္တာၚ် ခ္ဍၚ်သာန် ခ္ဍၚ်ရာဇဳဝှာ ဇုက်ဂၞုဂမုၚ်ဆု ဂမုၚ်ဇုက် အသုက်တၠာဲ လၟာဲတမၞာတ်က္ၜၚ် ဇဳသဒိုပ်မၠဵုဒကှ်ဂၞိၚ် လတိၚ်ဂြိုပ်။ သောဘတိ−ပ္ဍံရာၚ်ဆာဲတဴရ”


“အထ−ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲသြၚ်လစမုစလိန္ဒဂှ် မပ္တံကဵုဆုကွေဲလံက်ညဳ ဗဳဗြဲကွိတ်ထဍြ သတ်မုက် သတ်ဗၠဟ် ဣဥူမၚူဗၚ်ယ ပြက်ခ ကန်ဏိကာ စမ္ပာသ္ဂာ ၜုန်သြာ်ဂၠာ် ၜိုန်နရိက် သဘိက်ပ္ကဴထဴ ဆုတံဂှ် ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်အသဝ်ပ္ကဴ ရဴညးမထိုၚ်လဝ်ဇာထဝ်ကီု၊ ဒစၚ်ဗ္ၜၚ်မတုပ်တဴရဴ သၞပၟတ်ကီု၊ ဒိဿန္တိ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ”


“အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် အိုတ်ကဵုဆုအိုဿီုမက္တဵုဒှ် ပ္ဍဲတိဍာ်။ ဒိဿရေ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ။ ဨဝံ−ရဴဝွံ။ အသဝ်လစ မုစလိန္ဒ မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ပူမှ် ဟိုတ်လစဂှ်မနွံကဵုဍာ်မဂၠိုၚ် မဟၟဲကဵုအဝဲအိက်ၚာ်သွိသွန် မနွံကဵုဍာ်မသ္ဇိုၚ်သ္ဇောဟ်ရ။ မုစလိန္ဒန မေနသရော၊ လစမုစလိန္ဒ မဂွံယၟုရောၚ်” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲလစမုစလိန္ဒဂှ် သတ်ဇိုၚ်ၜါ သတ်ဇိုၚ်ပန် သတ်ဟမွဲကဵုဇိုၚ် မဂၚေၚ်တဴဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ရ၊ မပ္တံ ဂတာံ၊ ကၞု၊ ကကၠဴ၊ ကဍာ်၊ ကဗၞာံ၊ ကကြၚ်ထဝ်၊ ကသ္ကံ၊ ကဝဲ၊ ကသ္ပာ၊ ကဒြၚ်ဗှ်၊ ကကၠိုၚ်၊ ကဇၞောဝ်၊ ဒွိ၊ ကၞုဟ်၊ ကၠဴ၊ ဗလီု၊ ဒကောတ်၊ ထဍော်တံဂှ် ဗဟူ ဂၠိုၚ်သန်ရကလောဗမၞး”


“ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုသာဲဍောတ် သာဲဇၞော် သာဲဂမြၚ် သာဲမသက္ကုၝောံတံဂှ်။ ဗဟူ− ဂၠိုၚ်သန်ရ”


“အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုကောန်မေံဗၞၚ် ဗဳယၚ် ၜုန္နရိက် သဘိက်ကေဟ်ဒမိဟ်တမၞမအဳဇဳဇၟက် တမၞတ် တမၞတ် ကဝါန်တံဂှ်။ ဗဟူ ဂၠိုၚ်သန်ရ ကလောဗမၞး”


“ဆဂှ်ဟွံသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုမၠဵု ကၠံထပ် ဇုက်ဂၞု ဥသဳကမ္မရူ ကမ်ညာန်အဂၠဴ သ္ၚဴဒေဝဒါ ကလာမက်ကြက်မြာ်စှ် ပၞဟ်ဇုက် ကြုက်ဇဳဇၟတ်၊ ကတ်ချောဲ ဝုန်က တဟၚ်ဒြၚ်တံဂှ် ဇၟာပ်ဇန်အဂန္တုက မတွာ်တြဴ ရဴညး မတၟာဲကော်လဝ်ကီု ယာံရဃာန ဝိညာန် ဒွံမြမောဝ်တံဂှ် ရဴမဒှ်လဟိၚ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တြုံလၟောဝ်ကျာ် ပ္ဍဲအဿာမာပိုတ် သၟိၚ်အိန် နာဲသွဝ်ၜါ မခၞံကဵုမွဲဟာန်ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ ပဒတဴပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဂှ် ဣတေံပလွေဟ်ခမဳရသိတုဲ သီုပရှ်ေဒၠောၚ်ဂၠောၚ်စသစ္ဆု ဒၞံက်ဂြပၟတ်ယဝ်သၠောံလ္တက်သၞာံဗြန် သီုပသေက်ရ၊ သၞပၟတ်မတုပ်တဴရဴသ္ၚာပစ္စေဂဗုတ်ကီု။ နမဿန္တိ−ပ္ဍံလ္ၚောဝ်တဴရ။


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး ဂစ္ဆိတွာ၊ အာတုဲ။ ပဿတိ−စိုန်တၠအဲသ္ဂောံညာတ်ရ” “ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး ပ္ဍဲကောဋ္ဌာသ ကောန်သမ္ဘာ မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ဂှ် မပ္တံကဵု ပ္ကဴလပှ်စိၚ် မၞုံကၞာၚ်မလးဒၟံၚ်ပ္ဍဲဌာန်ဂှ် မစိုန်သ္ကီုတဴ ကေုာံကၟတ်ဒဇိပ်လက်ကၠိုက်ခနှိက်တိ မဟဂွံစပ်ဗွဲလ္တူရ၊ ဗွဲဗွဳဗွူအဿမာပိုတ်ဂှ် ကၟတ်တၞဟ်ဟ် မၞုံသာ်မတုပ်တဴရဴ ဍုတ်မြာ်သာ်တောဝ်ချိုဝ် ညးမပန်လဝ်ကၠံဝါကီု မၞုံဗၞတ်ပန်လပုဟ် နာတိဝတ္တန္တိ−ပ္ဍံဟဂွံကလိကၠေံရၚ်သ္ကံရ”


“ဆုမၞုံတၞဟ်ဟ်သာ် မပ္တံကဵု ကြုက် ကြေၚ် ဇမ္မုရှ် ဗဳကွိတ် ပၞဟ်လဳမဴ ပၞဴဝိသ္ကဝ် ဗ္ဒဝ်ဝိပုၚ် မၚောဝ်ဂၟောဝ် လကီု၊ လကံကသံ သဝ်ဂၠံက် သစ္ဆုနာနာပက္ကရအိုဿီု ပ္ဍဲဌာန်မသဝ်ဝ် ဒၞာဲမဍုဟ်ဟ် ဒၞာဲမတဍာတ်လေဝ် တဍာတ် မဂပ်ဝ်သ္ပပြဘိုက်သန်”


“ပ္ဍဲလစပေါက္ခရဏဳဂှ် မၞုံဍာ်မတုပ်တဴ ရဴဝေလုကီု၊ မပ္တံကၞုဟ် ကၠဴဝဲသွာ ဂြၚ်ဗှ် မပဒတဴပ္ဍဲကၟာလစဂှ်ကီု၊ ဍာ်ဂှ် တ္ၜိုဟ်သ္ဇုၚ် မဟၟဲကဵုကြုဲကြၚ် သွိသွန် အိက်ၚာ်အရံၚ် ညံၚ်သာ်မြ မြမောဝ် ညံၚ်အၚောဝ် ညးမထီုဗးလဝ်ကီု ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲဌာန် ဟဂွံသ္ၚောဲနူ အဿမာပိုတ် ဗွဲကောဌာသတိမၞုံကဵုသာ် မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ် မသကိုပ်ဇြိုပ်တဴကေုာံဒကှ်မသုန်သွာၜါ ကၟာလစမတုပ်တဴရဴကၟာလစ ဥဒျာန် နန္ဒာဝိုန် မစိုန်ဒှ်တဴဒၟံၚ် သၟိၚ်အိန် တၠကၟိန်သွဝ်တာဝတိံ နာဲဒေဝတဴဂမၠိုၚ်ကီု။ သောဘတိ−ပ္ဍံရာၚ်ဆာဲတဴရ”


“မွဲသာ်ပၠန်တုန် ကၟာလစဥဒျာန်ဂှ် မၞုံကဵု ဥပဵုပိသာ် လစံက် ဗကေတ် ဗ္တာၚ် မၞုံကဵုသာ်တၞဟ်ဟ်ဂှ်ဒှ်တုဲ၊ သောဘတိ−ပ္ဍံရာၚ်ဆာဲတဴရ” သာ်ဝွံ ထိုၚ်သး ကၟာလစ စတုရှ်ရ။ ပုန−မွဲလှ်ေပၠန်တုန် သၟိက်ထိုၚ်သး လစ မုစလိန္ဒတုဲ။ ဨဝံ−ရဴဝွံ။ အာဟ−စိုန်သ္ဂးရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး တြဗမၞး လစမွဲ မဒုၚ်ယၟု မုစလိန္ဒဂှ် ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဒကှ်မသုန်၊ သွာၜါ ကေုာံဗၞူလစံၚ် မၞုံပ္ကဴ မရာၚ်ဆာဲတဴရဴညးမလးသ္ကဝ်ယာတ်ခါမက္ကရး ဒုမ္မက္ကရးကီု လစဂှ် စိုန်သ္ကီုတဴ ကေုာံကြုဲကြၚ်ဗကာံဟၚ်ရံသကိုပ်ဇြိုပ်တဴနကဵုဝုန်ဝေါတ် ကၟတ်သဗာန်ရ” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲလစမုစလိန္ဒဂှ် ပ္ကဴဒကှ်မရာၚ်ဆာဲတဴ မဟတီကာလစၞောန်ထ္ၜးတဴရ၊ ပ္ဍဲကာလဂိမန္တဥတု ဝဿန္တဥတု ဟေမန္တဥတု ဆကသဵုပ္ကဴ မပိုက်တဴရဴကျာ မပၠောပ်ဏာ ဗြုဲဗြော်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် မၞုံဗၞတ် ဗၞက်က္ၜံၚ်။ ဥပဋ္ဌာရာ−စိုန်ရာၚ်ဆာဲတဴရ”


“အထ− ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် နမြမောဝ်ပ္ကဴ မစိစောန်မၞုံပက္ကရ တၞဟ်ဟ်သာ်ဂှ် မြမောဝ်ဂှ်မောဝ်လၟာဲတဴရ၊ မပ္တံကဵုထိုၚ်သာဲ အဒါဲတံဂှ် ဂွံမြမောဝ်ပ္ကဴတံဂှ်တုဲ ဗွဲတွဳဗွူဂှ် တ္ၜူမာဲတဴရ။ အဘိနာဒိတော−စိုန်ဇာပ်တိၚ်ဒြၚ်သၞေၚ် လလောၚ်တဴကာလဂှ်ရ” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် တြဗမၞးပ္ဍဲလ္အိတ်ဍာ်တံဂှ် မပ္တံကဵုဆုသြဆုကွေဲ ဗပေၚ်ပါရကဇာတ်၊ တုအိတ္တန္တိ၊ ပ္ဍံတုန်ရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး ပ္ဍဲၜါလ္ပာ်လစ မုစလိန္ဒဂှ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဆုအၚ်ဒိုၚ် အံၚ်ရေၚ် ကၞေၚ် ဂယာ် ပြာန် ချာဲဗပေၚ်ကသေၚ် ဗလဲဍာ် ဗလယဒဵု သတဵုသြဇုက်ဂၞုတံဂှ်။ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး ဨတ္ထဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံတုန် မပ္တံဆုသြိုဟ်ဒမျိုၚ် သြိုဟ်ဗ္တာၚ် ဒညောဝ်ဒမျိုၚ် ဒညောဝ်ဗ္တာၚ် ဆုဂပုၚ် ဆုသြာန် ကှ်ေ ပြာန် ခဏှာဲ သ္ၚေံတူ၊ ကဏ္ဏကာစမ္ၚာ၊ တဝ်သွဝ်၊ မ္ၚူ၊ ဗၚ်ယ ဇဗဗကေဝ်ဗ္တာၚ်။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ပုပ္ဖိတာ−စိုန်ကဴတဴရ”


“အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဆုကၠောၚ်ဗကေတ် ဗ္တာၚ် ဒမျိုၚ်လစိုၚ်လကီု ခဍီုခ္ဍးဗွးတံဂှ် မၞုံပ္ကဴနူတံဒဵုကၞောတ် ရာၚ်ဆာဲတဴ ဗွဲမလောန်ရ။ အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဆုသြေၚ် ဒမျိုၚ်ဗ္တာၚ် ကဝါန်ဆုကၠဵုလတဵု လတိၚ်သၟိၚ်ဆုဒြၚ်မမ္ၚူဣဥူမၚ်ဂၠန် ဂၠိုၚ်သန်ရ” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵု ကှ်ေဍာ် ကှ်ေကြုၚ်ဂပုၚ် အနာၚ် ဂၞဲစာၚ်ကဏ္ဏကာ ခ္ဍၚ်ရာဖနာ်ဂၠာ် ၜုန္နရိက်မၠဵုသာရဖဳ နန်ထေဝဝ်၊ တဝ်သွဝ် ဇိသွာ စမ္ပာသဂါ စမ္ၚာဆုသွန် ဆုသြန်လာံသဴ ကလဴဆုကိုန် ဗပိုန် ဓိတာန်၊ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရကလောဗမၞး” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဆုတၞဟ်ဟ် မဖှ်သာ်ဝွံဂှ် ဆုဂမၠိုၚ်မဟဂွံလၚံက် ဒလောၚ်အိုတ်ကဵုဆုဇမၞော်သၟတ် ပ္ဍဲၜါလ္ပာ် အဿာမာပိုတ် ဗွဲတွဳဗွူဆုဂမၠိုၚ်ဂှ် ညံၚ်အ္စာ ဝဍ္ဎကဳဓယှ်မပၠာံလဝ် ဇုက်ပၞောန်ကီု။ တိဋ္ဌန္တိ−ပ္ဍံတန်တဴရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး။ ဥဒကန္တသ္မိံ၊ ပ္ဍဲလ္အိတ်ဍာ်ဂှ်တုန် မပတံကဵုဝါၚ်ဂြာဲ ၜဲမုက် ၜဲတလတ် ၜဲလပေါၚ် ၜဲသၚ်္ဃိုဝ် ၜဲပေဝ် ၜဲပုၚ် မက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲဍာ်ဂှ်။ ဗဟူ− ဂၠိုၚ်သန်ရကလောဗမၞး။ အထ− ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲလစမုစလိန္ဒဂှ် ကလာ ကျာမပိုက် ကၞုက်ကၞာဲ ဍာ်မလယတ်သြၚ် ဟွံပိုတ်သာဲ မၞုံဇာတိမတ်မဗကေတ်တဴ နရှ်ရမျာၚ်ဂဟုဲဇာပ်လလောၚ်တဴရ။ ပ္ဍဲဌာန်သဝ်ဝုန်ဝေါတ်ကၟတ်သဗာန်တံဂှ် ဂၠိုၚ်သန်ရ”


“အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲၜါလ္ပာ် မုစလိန္ဒဂှ် သကုပ်ဂြိုပ်တဴ မၞုံကဵုတိတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဗၞတ်မွဲတ္ၚကီု ဂွံစရှ်ပ္ကဴမြမောဝ်တံဂှ်မ္ဂး လုကဴထပှ်တ္ၚဲ ဟဂွံဟဲအာဟေၚ်” “ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲၜါလ္ပာ် မုစလိန္ဒဂှ်။ ဗဟူပုပ္ဖံ−ပ္ကဴမဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ရ။ မပ္တံကဵုတၞံမိတ်မြၚ်သိန်လှာ ရိတာ ဇုက်ဂၞု ဥသဳဖျောဝ် ပရုတ်ကမ်ညာၚ် စၠန်အဂၠဴသ္ဍဴ ဒေဝဒါဇဳဝှာ ကလာမက် ကြက်ပ္ကဴဘုမ္မသိုန် ရာဇိုန်ကမ္မရူ ဂၠိုၚ်ဂကူသန်ရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံကလောဗမၞး။ ဨတ္ထဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မပ္တံကဵုကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ဟဝ်ကၠိုၚ်လကိုဟ် ဓနဴ ယောဂဳကမ္ဘန် ယက္ခဒမြိုဟ် မပ္တံအဿမုက္ခဳတံဂှ် ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵု ကလိၚ် စိၚ် သြိတ် တ္ၜိုၚ်ပှ်ပှ်ေ ဒြာဲမၚ် ကၠမၚ်ဂဝ် ကၠကၟဝ် ကၠဂမြၚ် ပြေၚ်ဂြိုပ် ဂၠဴဂြိုပ် ဒြာဲကၟဝ် ဒြာဲထဝ် ဒြာဲကျာ ကၞုဲလမှဴ ကၞုဲလန်ညာ ပြိပ်ယန်တံဂှ်။ ဝနေ− ပ္ဍဲဂြိုပ်တဴဂှ်။ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရကလောဗမၞး” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံလစေၚ်လလေၚ် ဒိုဟ်ဒကၟီကၠဵုကၠိၚ် ကၠဵုဂြိုပ် ကၠိက်ကၠက်ဂၠဴ ဂၠီုဗဂေါဝ် ဟဝ်ကၠိုၚ် မြာ်ထဝ် သဝ်ရဝကာတ် စာၚ်ဍာ် စာၚ်ကၠိုက်။ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရ”


“ယွံကလောဗမၞး ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဗွဲတွဳဗွူ အဿမာပိုတ်ဂှ် ဍေံဒမတန်တဴ ပ္ဍဲကမဵုဒုန်ကလိဂှ် မပ္တံကဵုဗၠီု ဒကောတ် ဗတတ် စရန်ဗြၚ်ဗြောန် ကၠလှာတံဂှ် ဂၠိုၚ်သန်ရ။ အထ− ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုမြာ်ၜိုပ်ၜၚ် ပါကဟၚ် ၜိုပ်ဗ္တာၚ် ဂစေံတသိတဝဲ ဂစေံဒဇဲ ဂစေံဒၟာတ် ဂစေံဗာရခါတ်။ ဨတ္ထဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်။ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရကလောဗမၞး”


“ဘောဗြဟ္မဏ− ယွံတြဗမၞး။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မပ္တံကဵု စာၚ်ဍာ် စာၚ်ကၠိုက် စာၚ်ဂြိုပ် ဟဝ်ကၠိုၚ် ကၟာတ်အိုၚ်ကြဝိတ် သ္ၚိတ်သ္ၚဴ ကွဴ သာရိကာ ပူပါဗဂီု ကၠီုသြာ်ကြေဲမြာ်ခ္ဍာ် သၟိၚ်ရာံ။ ဗဟူ−ဗွဲမဂၠိုၚ်။ ပကုဇ္ဇျိနော−စိုန်ဂြဴ လလောၚ်တဴရ”


“ဗြဟ္မဏ−ယွံဗမၞး။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မပ္တံကဵု အသီ ဒိုၚ်ဗျု ဒိုၚ်ကၞု ဒိုၚ်ဖျေဲ ဂစေံဇဳဝ ဇဳဂစေံ ဇဳကွေဟ် ဂစေံသ္ပဝ် သဝ်ရဝကဝ် ဖဝ်ရဂုတ်။ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရတြဗမၞး” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုဂစေံဒဇေတ် ဇွာဍုၚ် တေဝ်တောတ်တၞောတ် ပြောဲကျာ ပြောဲဗြ ဓဇဲဒဂိုတ် ဂစေံဇကော်ကွဴ ကၠၚ်လှိုက် လိုက်ထောဝ် ဂစေံပနတ်၊ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဂစေံကၠံမွဲဘာသာ တ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ မၞုံတၟေၚ်ရမျာၚ်တၞဟ်ဟ်သာ်။ ပကုဇ္ဇျိတံ−စိုန်ဂြဴလလောၚ်တဴရ။ ဂစေံမၞုံရမျာၚ် မၜိုဟ်မိပ်မွဲဟာန်ကေုာံရၚ်သ္ကံ ဂြဴလလောၚ်တဴရ၊ ဂစေံမၞုံဇာတိတၞဟ်ဟ်သာ်တံဂှ်။ ပဝိဇ္ဇျတိ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ၊ မပ္တံဂစေံဂမၠိုၚ် မွဲဟာန်ကေုာံစုံဖဝက်။ မောဒယန္တိ−ပ္ဍံအိုဟ်တၟိုဟ်တဴစိုတ်ရ” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဂစေံမၞုံရမျာၚ် ထ္ၜောံမၞုံခ္ဍောၚ်ကံၜါလ္ပာ်။ ဗ္တာၚ်ဂွုကိုဟ်မဆာဲတဴဂစေံတံဂှ် မက္တဵုဒ္နူအဏ္ဍဇမၞုံသာ်သၞေၚ်မစိစောန် မၞုံသော်ဂၠောန် ပဂူကံ လဇံက် ဂစေံမဖှ်သာ်ဂှ် မွဲဟာန်ကေုာံစုံဖဝက်။ ဒိဿန္တိ−ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴရ ကလောဗမၞး”


“ယွံဗြဟ္မဏ−ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဂစေံမနွံကဵု ဂကူတၞဟ်ဟ်သာ် မွဲဟာန်ကေုာံကောန်သမ္ဘာ သီုစုံဖဝက်ဗမက် ပလှ်ေ ပလှ်ေ ဍုတ်သၞေၚ်ကံလေဝ် ကံဗျံဇကု ရုရုသံၚ်ထံၚ် မောဒယန္တိ၊ ပ္ဍံအိုဟ်တၟိုဟ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဂစေံဂမၠိုၚ် မနွံကဵုသာ်တၞဟ်ဟ် ကေုာံစုံဖဝက် ပ္ဍဲလစဝမုစလိန္ဒဂှ် မပ္တံကဵုဂစေံကြဝိတ်သ္ၚိတ်သ္ၚဴကွဴ သာရိကာ မပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် ရှ်ရမျာၚ် မမိပ် မနိဿဲကဵုလစမုစလိန္ဒတုဲ။ ပကုဇ္ဇိံသု−စိုန်ဂြဴ လလောၚ်တဴရ” “ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံဂစေံဂမၠိုၚ်အိုဿီုဂှ် ကေုာံစုံဖဝက် ကောန်သမ္ဘာပ္တုန်ပအာရေၚ်သ္ကံ နူဆုတေံကၠောံဆုဝွံ နူဆုဝွံ ကၠောံဆုတေံ။ မောဒယန္တိ−ပ္ဍံအိုဟ်တၟိုဟ်တဴစိုတ်ရ”


“ယွံဗြဟ္မဏ−ဝနေ−ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဒြာဲဨ မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ဂကောံစိၚ်ဂမၠိုၚ် မသိပ်ဂၠိပ် ကေုာံလဝါလကိုန် မသကိုပ်ဇြိုပ်တဴ မပ္တံဗၜိုပ်ကဵုဒြာဲ မသိပ်ဂၠိပ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ကလောဗမၞး အာတုဲ သ္ဂောံညာတ်ရ” “အထ− ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်၊ ဝနေ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မပ္တံကဵု မမာ်ပၠံၚ်ဆပ် သြောံဂန္ဓသာလဳညးဟဂွံဖျိန်နအှော်။ ဗဟူ−ဂၠိုၚ်သန်ရ” “အထ−ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်၊ ဨတ္ထဝနေ−ပ္ဍဲလ္အိတ်ဂြိုပ်ဂှ် ဗွဲဂစေံမဂွံယၟု ကိန္နရာ ကိန္နရဳ နှောဝ်တြုံ ခနှောဝ်ဗြဴတံဂှ် မွဲဟာန်ကေုာံ ကောန်သမ္ဘာ။ မောဒယန္တိ၊ပ္ဍံအိုဟ်တၟိုဟ်တဴစိုတ်ရ”


“ယွံဗြဟ္မဏ−ဨကမဂ္ဂပါဒေသု−ဟိုန်တရဴလၟာ်ညးမွဲဂှ် ကလောဗမၞးအာဒ္ဂူကဵု အဿမာပိုတ်ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် တၠဂၟံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါပဒတဴ ကေုာံကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ ပလွေဟ်ခမဳရသိ ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဒက်သော်ဝဥ္ဇာတာ သီုဒလောၚ်ပရှ်ေ ဂၠောၚ်သစ္ဆု သီုဒၞောက်ပသဲ ဂြပၟတ်ယတ်သၠောံဝါကစဳစၞာံဗြန် သီုပသေက်သတၚ် ခန္ဓလတူတိသၞ ပၟတ်ယဝ် မတုပ်တဴရဴ သ္ၚာပစ္စေဂဗုတ်ကီု၊ နမဿန္တိ၊ ပ္ဍံလ္ၚောဝ်တဴရ”


ဘိက္ခဝေ−ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ မတီဒဒိုက်သံသာသၠောံသ္ၚာပံၚ်သကူ ဇူသမၞိၚ်ဆုလ္ၚုကၠေံကိလေသလ္ၚီ မသုန်ကၠံ တဏှာကၠံဒစာံ ပအလာံကဵုမက်ဖဵု ဒ္ဂေတ်လောကုတ္တဵုကဵုကၟိန်ဍုၚ် နိဗ္ဗာန်ဌာန်ဖ္အိုတ် ဇာတိ ဇရာ ဗျာဓိ မာရဏ သောကပရိဒေဝဂှ် ကလၚ်ပၚ်မိၚ်ဇာတ်အတိက် ကာလပိုဲမဒှ် ဝေသန္တဝ်တေံရခမဳတံ။


ယွံခမဳတံ ဗမၞးဇူဇကာ မစိုန်ဒှ်တဴ ဒတောဝ်တၞောဝ်ဗမၞးအဆက်က် မိၚ်ဂလာန်ဣသိအစုတတာပဝ် မပ္ညုၚ်ထ္ၜးတရဴဒၟံၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဒိုဟ်ဌာန်ဂှ် ပြာပ်အာရ၊ သီုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဂှ်ဒှ်တုဲ။ ပက္ကာမိ−စိုန်ဗမၞး စ္ဍးအာကာလဂှ်ရ ခမဳတံ။


ဣမံမှာဝဏ္ဏခဏ္ဍံ−န်ခဏ်မှာဝန်ဝွံ၊ ဨကနနဝုတ္တိ ဂါထာ၊ မနွံလၟိဟ်ဂါထာ ဒစိတ်စှော်ယုတ်မွဲဂါထာ။ ဆပညာသသတိသတပဒါနိ၊ မနွံဗၞတ် ပိကၠံမသုန်စှော်တြဴပိုတ်။ အဋ္ဌစတ္တာလဳသာသဳတိ ဒွိသ ဟဿ အက္ခရာနိ၊ မနွံဗၞတ်လၟိၚ်အခဝ် ၜါလ္ၚီ ဒစာံကၠံ ပန်စှော်ဒစာံအခဝ် နိဋ္ဌိတံ ပရိပုဏ္ဏံ−စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲဆဝွံရမိဂ္ဂး ။

ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးဇူဇကာဗွဲဒိုဟ်တြဴ၊ ဣသိအစုတတာပဝ် မပ္ညုၚ်ထ္ၜးဂှ် အာစိုပ်ကၟာလစစတုရှ်တုဲ ကသပ်မွဲ သ္ဇိုဟ်ဗွဲမလောန်။ စိန္တေသိ၊ စိုန်ဗမၞးချပ်တဴရ၊ ပသာ်ရော “တ္ၚဲဝွံသဝ်လောန်အာတုဲ တြပ္ဍဲကာလဂှ် လၟုဟ်ဝွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳလေဝ်စဴနူဂြိုပ်ရ၊ သဘဴမာတုဂါံ ပလီုဒါန်က္ဍၚ်သန် ယးဂတ ဂၞကျာ် သတိတ်အာဂြိုပ် အဲပြာပ်အာစိုပ် အဿမာပိုတ် အဲသအာတ်ကောန်ၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ကဵုတၠညးဝေသန္တဝ် အဲသ္ဂောံရောၚ်”


သာ်ဝွံဗမၞးချပ်တုဲ ဌာန်မွဲ ဟဂွံသ္ၚောဲနူကဵုလစတုရှ် ပ္ဍဲစရုဲမုဟ်တၟံဂှ် ဗမၞးတိုန်အာသတိက်ဒၟံၚ်ရ။


ပ္ဍဲဗ္တံဗမၞးမစိုပ်ဂှ် ဂၞကျာ်ဂွံညာတ်သွပ်လ္ပံရ၊ ပသာ်ရောတြုံမွဲ သာ်သ္ၚာတဴ ရုပ်ညံၚ်ကလော် ယာတ်မွဲကၠေဟ်ဝက်ပ္ကဴသီုပးကတောဝ်ၜါဒိုဟ် တဲဒယီုလဝှ် ဇိုၚ်ဂမိုပ်တိ ခအတ်ကဵုရမျာၚ် စမြဗဟေက် ဒြေပ်သရဲလုပ် ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် သ္ဂန်သော်ဝဥ္ဇာတာ ဂၞကျာ်တုဲ မတ်ဂၞကျာ် သတုံဇွိၜါဍေံတွဵုဏာ သပါ သတုံဇွိၜါ ဍေံမကလိုဟ်ဏာ နသၞာ်ထပက်စုတ်သြိုဟ်ဂၞကျာ် ဍေံဂိုၚ်ပ္တိတ်ဖျုန်ဂြိုဟ် သီုကဵုစနှဟ်ဆီတုဲ ဍေံစ္ဍးတိတ်အာရ။သာ်ဝွံ ဂၞကျာ် ဂွံညာတ်သွပ်လ္ပံတုဲ လကိုတ်ၚုဟ်အာ ကၠာဟယးညိ သီုမဖေက်ဂၟံက်ဒမုဒမြဴ ဒဇိပ်ဇတဝ်တဴဂှ် ချပ်ဗ္စာရဏာရ၊ ပသာ်ရော “သမှာသွပ်လ္ပံမ္ဂး သတုပ်ကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်ဟၟဲရသွံ”ဂးတုဲ ပြာပ်အာပဏ္ဏသာတၠညးဝေသန္တဝ် ထဍဟ်သၠတရၚ်ပ္ၚုဟ် နကဵုမှ်သၞေံတဲရ။


“မူဗရုရော” ဗောဓိသတ်ကော်သၟာန်တုဲ “အဟံဒေဝမဒ္ဒဳတံ၊ အဲဍိက်ဗြဴ မဒ္ဒဳရောၚ်အဴ” သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်ဂးကဵုဗောဓိသတ်တုဲ “ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳ ပိုဲဒၟံၚ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်ဝွံ ထပှ်ဂိတုတုဲတြ တ္ၚဲဝွံ မဒ္ဒဳကၠုၚ်ပလီုကတ္တိကဝတ်ရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဝေသန္တဝ်ဂးရ။


“ယွံဨကရာတ် တၞဟ်နအဲဍိက်ဗြဴ ကျဓဝ်ကိလေသတုဲ အဲဍိက်ဗြဴ မ္ဒးစိုပ်တံဇိုၚ်ကောန်တၠဟသေၚ် အဲဍိက်ဗြဴ ဂွံညာတ်သွပ်လ္ပံ မဟခိုဟ်ရောၚ်အဴ” ယဝ်သဒှ်သာ်ဂှ် ဂၞကျာ်ဟီုရဂးတုဲ တိုၚ်သွပ်လ္ပံ မဂွံညာတ်ဂှ် ဂၞကျာ်လ္ၚောဝ်ပ္တီရ။


သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ပၠန်တုန်ရော တၠသ္ဍာံညာန်ယာံမိၚ်ဗက်ဂးကီုရ ပိုၚ်ခြာ ဗ္စာရဏာတီအိုတ်ပသာ်ရော တြုံဒျိုၚ်မညာတ်ဂှ် သတ်သရာံပါပ် သစိုပ်တ္ၚဲဝွံရ၊ ဗိုက်ယာတ်ဗကေတ်မ္ဂးဂှ် သတ်တြုဂၞကျာ် ဍေံသ္ပလွေဟ်ခမဳ သၟိက်ဂး ဂဍောၚ်မတ်ၜါ သပါတဲသတုံဇွိၜါဖျုန်ဂြိုဟ်ဂိုၚ်ကေတ်ဏာမ္ဂးဂှ် ကောန်မသၟဟ်ကဵုဂဍောၚ်မတ်သ္ပာတဲ ဖျုန်ဂြိုဟ် ဍေံသ္ဂောံဏာရ၊ ပ္ကဴဗကေတ်ဍေံမဝက်ကၠုၚ်သီုကတောဝ်ၜါဂှ် ကောန်ၜါ မသၟဟ်ပ္ကဴၜါဍောၚ် ဌာန်ဒၟံၚ်မပြဲ သ္ဂောံတန်ဒၟံၚ်ရ၊ လ္ပံဝွံဒွံဂၞကျာ်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲအဲမသာ်သဒှ်တုန်ရော ကောန်ၜါ လှာဲပညာသဗ္ဗညုတညာန်ရ။


သာ်ဝွံ ဝေသန္တဝ် ပိုၚ်ခြာတီတုဲ ဟီုဂဒီုကၠေံဂၞကျာ်ရ။ “ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ လၟုဟ်ပိုဲဒးဒၟံၚ် ပ္ဍဲအဿမာပိုတ်တုဲ ဒးပသၞာသတိက်ကဵု တၟံဒဝိုၚ် ဒတြိုၚ်ဒၟံၚ် ဒေါဝ်ဂြိုပ်လမ္ၚု ဒးဂၠာဲသစ္ဆုစၞ ဗ္စပိုဲပိမကဵုကောန် ဓါတ်ဂၞကျာ်ပၠန်ဂတးအာတုဲ မ္ဒးညာတ်သွပ်လ္ပံသာ်ဝွံရောၚ်၊ ဂၞကျာ်လ္ပဒိုက်စိုတ်စဴအာအဿမာပိုတ်ရ” တၠပါရမဳ ဟီုပၠာံဗဇးတုဲ အောဝ်ဖျဴဏာဂၞကျာ်ရ။


ဗ္တံဂှ် နကြိယးအာ ဂၞကျာ်တွံအဿမာပိုတ် အိုတ်ကိစ္စဝတ်တုဲ ဂိုၚ်မိန်လဝ်ကောန်ၜါ ဆုၚ်ဟီုဝေတ်ဗ္တောန်ရ။


“ယွံကောန်တံ ကၠၚ်ဗဴကဵုလ မိလ္ပံညာတ်ဟခိုဟ်ဝေၚ်ဒၟံၚ်ဒိုဟ်ပန္နသာ လ္ပအာဝေၚ်သြာဲလံယာဲသ္ဂောံစဴစိုပ် လ္ပတိတ်ဝေၚ်ဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲ မၚ်မွဲဇကု ဇရေၚ်သၟိၚ်မ ဒၟံၚ်ညိကောန်” ဣၚုဟ်ဝေတ်ဗ္တောန်ကောန်ၜါတုဲ ပြာပ်အာပန္နသာ တၠညးဝေသန္တဝ် သာ်ဝွံ လ္ၚောဝ်ပ္တီရ။


“ဒေဝ၊ယွံသၟိၚ်မပြဲ ကောန်ပိုဲၜါ သွတ်ဒၟံၚ်ညံၚ်ဇၟူစာရတၠညး ပမနသိကာရညိ” ဇိုန်လဝ်ကောန်ၜါတုဲ သီုဍာ်ရမတ် ရပ်ကေတ်ဒလေၚ်ပရှ်ေ ဒလောၚ်၊ စိုန်ဂၞကျာ်လုပ်ဂြိုပ်ရ။


တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳလေဝ် တိတ်ဂြိုပ် ခါဗမၞးလေဝ် စှ်ေနူစရုဲမုဟ်တၟံ တရဴလ္ပာ်ဇိုၚ် ညးမွဲဂှ် တွာ်လုပ်ကၠုၚ် ခါဗောဓိသတ်တုန် ပဗဓါန်ကဵုဂၞကျာ်တုဲ ညံၚ်ကလောမစာ်စ္ဍးအာ အဓါန်ကာလမလံတုဲ ညံၚ်ညး နၚ်ပရိုၚ်မကၠုၚ်စိုပ်ကီု၊ ဨဝံ−ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ရ ဗောဓိသတ်တိတ်ဂဇံဒၟံၚ်လ္တူတၟံလး မ္ၚးပါၚ်တရၚ် ပန္နသာ ညံၚ်ပဋိမာရုပ်ထဝ်ကီု လၟုဟ်လ္အာတ်စိုပ်အရဂးတုဲ စၟဳဒၟံၚ်လ္အာတ်ရ။ ခဏဂှ် ညာတ်လ္အာတ်တွာ်ကၠုၚ် လျူၚ်သူစရိုတ် စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်ပ္ဍဲဗမၞး သၟိက်ကော်ထ္ၜးကဵု နာဲဇာလဳတုဲ ပထမ ဂါထာ မြဴဝွံသ္ဂးရ။


“တာတဇာလဳကုမာရ၊ယွံဇာလဳထဝ် သ္ဍိုက်သၟိၚ်မသြဝ်နာဲဒလိုက်က္တဵုကၠုၚ် တန်ဂတမုက်သၟိၚ်မညိရကောန် တေတေံ ညံၚ်လ္အာတ်မကၠုၚ် နူဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ညံၚ်ကဵုခမဳရသိကီု ပတွဵုသၟိၚ်မ မဂွံညာတ်တုဲ သ္ဍိုက်ပဳတိဗျာပ်အာအလုံကောဋ္ဌာသ သၟိၚ်မရကောန်” ဂးတုဲ ကော်ထ္ၜးကဵုဇာလဳရ နာဲဇာလဳမိၚ်တုဲ သ္ဂးရ။


“တာတမဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်မ ယြဴတြုံမွဲမကၠုၚ်ရဴဗမၞးကီု ဆသၟိၚ်မမွဲ မညာတ်ဟသေၚ် အဲဍိက်ဂွံညာတ်ကီုအဴ။ ညံၚ်ဗမၞးကၠာတေံကီု တၟုဲလ္အာတ်သၟိၚ်မပိုဲ တန်ဒှ်ရအဴ”ဂးတုဲ သၟိက်ရှ်ေသှ်ေဝေသန္တဝ် ဂရုၚ်ကရ ပ္ဍဲအဂန္တုကဝတ်၊ က္တဵုအာဝါၚ်ဒုၚ်ဗမၞးရ။


“ယွံလဇု နၚ်ထိုၚ်စဴစၟာဲဏာနၚ် ပလၚ်ကာစဴယိုက်ဏာနၚ် ဒစုန်ဒၞပ်စဴရပ်ဏာ သၟိၚ်မပိုဲစၟဳဒၟံၚ်လဇု လဇုလေဝ်စိုပ်ဒးဗစပ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲဇာလဳဂးတုဲ ဒုၚ်တဲရ၊ ဗမၞးဇူဇကာ သ္ၚေဝ်မွဲတီဒှ်နာဲဇာလဳတုဲ ဗ္စာရဏာရ၊ သဘဴကောန်ဨကရာတ် ဂလာန်မသကာတ် ဟကဵုဒွဵုကတောဝ် တ္ၚဲရ သ္ဂောံဏာသကဵုဥပ္ပကာစဴ အဲဣမိတ္တတာပိုန် ဟဒှ်ညံၚ်စိုတ်ဂှ် စၟတ်ကာလ လၞီကတောဝ်အထဴဗျု သ္ဒးမိၚ်ဒၟံၚ်ပၠန်ရဗချပ်ဂဍတ်တဲ။ အပ္ပေတိ၊ “ ဟာဲသၟတ် သ္ဍးသ္ၚောဲ”ဂးတုဲ၊ အစ္ဆရံ၊ န်ပွခဍတ်တဲ။ ပဟရိ၊စိုန်ဗမၞးခဍတ်တဲရ ဗမၞးကဵုဒွဵုကတောဝ် နာဲဇာလဳ စ္ဍးအာ အာညိတုဲ သ္ၚဳမွဲဇကုဗမၞး ညာတ်ဒုဟ်တြုံစှ်ဒစာံသာ် “ဟိုတ်ဒုဟ်တြုံစှ်ဒစာံသာ်နွံတုဲ ဍေံဟခိုဟ်ရောၚ်” ဂးတုဲ ဒြေပ်စဴကၠုၚ်ရ။


ဗြဟ္မနောပိ၊ ယၚ်ဗမၞး ကီုလေဝ်။ ဗောဓိသတ္တံ၊ န်ဇရေၚ်ဗောဓိသတ်၊ ဥပသၚ်္ကမိတွာ၊ ပြာပ်လုပ်ကၠုၚ်တုဲ။ ပဋိသန္ဓာရံ၊ န်ဂလာန်ပ္ညုန်ပအာ။ ကရောန္တော၊သၟိၚ်ဂွံဟီုတုဲ။ အာဟ၊ စိုန်သ္ဂးရ။


“ဘောတာပဿ၊ ယွံသၟိၚ်ခမဳရသိ တၠအဲမဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ။ ဟဂွံဒိုက်ယဲရဟာ မသက္ကုပရိုက်ဥပဒြဴညိဟာ နဂၠာဲၚဳသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက် မဂွံယိုပ်ယာပ်ဂၠိုၚ်ကုနာဲပိုဲညိဟာ ပဒေသဝွံ မပ္တံမမိတ်ပၠာ ဇၚ်ရာဲ သတ်ဂမျိဂမ္တာန် ကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ဟဂွံစၞောန်ထ္ၜး ကုနာဲပိုဲညိဟာ”။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး ပိုဲဒၟံၚ်ပဒေသဝွံ ယဲဟမွဲကုပိုဲရ၊ ပိုဲသက္ကုပရိုက်ဥပဒြဴရ၊ သစ္ဆုစၞအဟာရဘောဇိုန် ဂၠိုၚ်တဴကုပိုဲရ၊ ပရိုက်မပ္တံ ဂမိတ်ပၠာဇၚ်ရာဲ သတ်ဇမၠိၚ်ဇမၠေံဇကု အန်ဒၟံၚ်ကုပိုဲရ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ သတ်ဂမျိ ဂမ္တာန်ကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ်တံဂှ် ဟွံစၞောန်ထ္ၜး ကုပိုဲရ” “ကလောဗမၞးပၠန်တုန်ရော၊ လ္အာဒ္ဂေတ်ဣသိမပြဲ ရပ်ဒစုန် ဒုန်ဒၞံက်ပသဲဂြပၟတ်ယတ် စမာဲဍာ်ပလၚ်ကာ လ္အာဗမၞး မဖှ်သာ်ဝွံဂှ် ဒှ်မဂျိုၚ်လမျီု သီုယဲပူမှ်ရ၊ ပိုဲလုကဴထပှ်ဂိတုတြ လၟုဟ်ပိုဲညာတ်ကလောဗမၞး ဒှ်လညာတ်ကိုပ်ကၠာရ”


“ပိုဲလေဝ်စၟဳဒၟံၚ်လ္အာတ် ကလောဗမၞးလေဝ် ကၠုၚ်စိုပ်တၠုၚ်ကလောဗမၞးဝွံ။ အဒုရာဂတံ၊တၠုၚ်မသက်ကုဒုဟ်။ သုအာဂတံ၊ တၠုၚ်ဝွံ ဒးရးရ၊ နဇိုၚ်မလၟုဟ်လၟေက်တဴ နလက်ကၠိုက်ခနှိက်တိဂှ် လယိုၚ်စအးကၠေံတုဲ က္ညကလောဗမၞးလုပ်ပန္နသာပိုဲဝွံရ”


“မပ္တံ သတ်မုက် ကြုက်ထဝ် သတ်ဗၠတ် ဣဥူမ္ၚူမ္ၚ ဗၚ်ယ လကီု လကံ စံပလံဗ္ဒဝ်ဇုက်ကြုက် ဝိသကာ ဒၞာဲဍုဟ်ဟ် ဒၞာဲဍာတ်တ်ရုဲစှ် ဂၠဟ်တုဲ။ ဘုဥ္ဇာဟိ၊ သြဝ်ကလောဗမၞး ဂိုၚ်ပြဘိုက်ရ”


“ယဝ်ရကလောဗမၞး ဒးဂၞပ်ကဵုဍာ် ဍာ်သွုၚ်ဂှ် သုၚ်ရ၊ ဍာ်ဝွံ ဇွောဝ်တိတ်နူသ္ဂေဟ်ဂၞဴတၟံ နွံကဵုမြမောဝ် တၟိုဟ်လောန် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ခမဳရသိဗြဴမတုက်နၚ် ခါတၠအဲ မိက်ဂွံသုၚ် သုၚ်ရ၊ လ္ပသုၚ်ဂၠိုၚ် ကြိုက်ကဵုသုၚ်ဂှ်သုၚ် ဟမွဲကဵုပၟိက်လ္ပသုၚ်” သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် တရိုပ်ဗ္စဗမၞး သၚ်္ဂဟဝါစာတုဲ ဂတးဗ္စာရဏာပၠန် “ဗမၞးဝွံ ဟသေၚ်ကဵု ဟိုတ်ဟဂွံကၠုၚ်စိုပ်အဲရ၊ ဟိုတ်သၟိက်အာတ် ကောန်အဲၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန်တုဲ ဗမၞးမ္ဒးစိုပ်အဲရောၚ်။ အဲဟွံမိက်ပၠအ်ဗမၞးရ၊ အဲသၟာန်ဗမၞးညိ” ဗ္စာရဏာတုဲ ဂါထာမရဴဝွံ သၟာန်ဗမၞးရ။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး မူဟိုတ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်လ္ၚုဇကုမွဲဟေၚ် မ္ဒးကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲရော၊ ဟသေၚ်နွံဂၞပ်ရာဒၞာပၟိက်မွဲမွဲတုဲ မကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲသ္ဂးဟာ၊ ပုစ္ဆိတောသောတွံ၊ ယၚ်တၠအဲမိၚ်ပိုဲ မသၟာန်ဂှ်။ အကာသိ၊ သြဝ်ကလောဗမၞး ဂးကဵုအဲညိ”


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်မပြဲ ကြုၚ်ဇမၞော်မသုန်တံဂှ် ဇၟာပ်ကာလ ကဵုညးတုက်ဍာ် ဒယိုန်ဏာကီု ကြုၚ်ဂှ် ဟတီလ္ၚတ်အာ။ ဨဝံ၊ မွဲတ္ၚဲတရဴတရဴလက်ကသာပ် ဨကရာတ်ကဵုဒါန် ၜိုန်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ်ဓယိုန်ဏာကီု သဒ္ဓါမရာတ်ဟတီလ္ၚတ်အာရ၊ ဒဵုဝွံအဲဍိက်တီတုဲ သၟိက်အာတ်ကောန်မရာတ်ၜါ အဲဍိက်မကၠုၚ်ရောၚ်အဴ။ ပုတ္တေ၊ န်ကောန်မရာတ်ၜါဂှ်။ ဒေဟိ၊ သြဝ်မရာတ်ကဵုဒါန်ကုအဲဍိက်ရအဴ” တံသုတွာမဟာသတ္တောအဟ၊ ဗောဓိသတ်မိၚ်တုဲ အာစိုပ်ပဳတိသောမနုဟ်တုဲ ရဴညးမစွံပ္တန်လဝ်ထဝ်လ္ၚီကသာပ် ပ္ဍဲဂၠးဂတာတဲကီု သၟိက်ကြီုလလောၚ်ဂအတ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်သ္ဂးရ။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး အဲဝေသန္တဝ် သ္ဒဴပၞာန် ဒါန်နွံဟာ ကောန်အဲၜါ အဲကဵုဒါန်ရ နစိုတ်မမ္တက်ဂှ်အဲဟွံဂွံဒှ်ဒဇပ်ဇတဝ် အဲကဵုတုဲ သီုကဵုမပိုၚ်ခြာ ကလောဗမၞးကေတ်ဏာရ၊ ဗက်ဆဝွံမဒှ်ရ၊ မိသၟတ်ၜါ မလုပ်အာဂြိုပ် စဴစိုပ်ဒဵုသၟဝ်တ္ၚဲ မွဲဗ္တံကလောဗမၞးဒၟံၚ်ကၠာရ” “ယးဂတ ဂၞကျာ်ဗလိုပ်ဖုံမြမောဝ် ကဵုကောန်ၜါ နအဟာရဘောဇိုန် သစ္ဆုစၞဗစဖါပ်ကောန်တြုံဗြဴ နပ္ကဴမြမောဝ်ဂမၠိုၚ် သကဵုကယိုၚ်ကောန်ၜါတုဲ ကာလဂှ် အဲစရိုဟ်ဍာ်ကဵုဒါန် ပသက်သဳကဵုတိဇၞော် သကဵုဂၞကျာ် သာဓုကာညိ၊ မွဲဗ္တံဝွံ က္ညကလောဗမၞး ဒီုဒၟံၚ်ကဵုပိုဲညိကၠာရ၊ ယးဂတ က္ညသြဝ်ကလောဗမၞးအာရ”


“ရထေသတ၊ ယွံဨကရာတ် မပိုၚ်ညးဂၟံၚ်ကွာ်တိုက် ဍိုက်ကွဳဂမၠိုၚ် သကဵုအဲဒီုဒၟံၚ်မွဲဗ္တံဂှ် အဲဟွံဒးဂၞပ်ရ၊ လ္အာပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ ကြိုက်ကဵုစိုတ်အဲ အဲဒၟံၚ်ဝွံဂှ် အန္တရာဲ သဒှ်အာကဵုအဲရ၊ အဲသ္အာရောၚ် အဲမြာ၊ အဲဒၟံၚ်ဂှ် ဟုံရအဴ” “မူဟိုတ်ဂှ်ရော သဘဴမတုဂါံကဵုဒါန် လ္အာတ်သၞုံဟာ၊ ညာတ်လ္အာတ်ညံၚ်ကဵုသတြုကီု လေပ်ပလီုဒါန် ဇၟာပ်ကာလခါတၠအဲ ပတှ်ေကံဖဵုကောန်ၜါ လ္ပကဵုညာတ်မိရ၊ ယာံကောန်ၜါညာတ်မိဗက်ဂးကီုရ၊ ကောန်ၜါဖျေံလဝ်လၚ်ဇဇွောဝ် ဇွောဝ်ရမတ်ကဵုဂၞကျာ်သဒှ်လၞီက္ဍၚ်အာ ယာံလၞီကောန်ၜါသမ္ဘာက္တဵုဒှ်တုဲ ဍေံဗၠးကၠောံအာတၠအဲတုန် ယာံကၠောံအာတၠအဲတုဲ စိုတ်တၠအဲသတဴဒမြံဒၟံၚ် ညံၚ်ကဵုပၟတ် လေၚ်ကဝ် သဒ္ဓါစာဂ ဒတုံအာတုဲ သၟိက်ဂွံပ္တုဲဒါန်ဟဂွံရ၊ ယာံဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကျာ်မွဲဗွဲအနာဂတ်ဂတ တၠအဲသၟိက်ဂွံဒှ် ဟဂွံဒှ်ရ၊ အဲပမဟုံဆဍိက်တြုံဍိက်ဗြဴရ ပၞောဝ်လဟုံပိုဲညးၜါ လဟုံတၠအဲမဇၞော်ရောၚ်”


“မွဲသာ်တုန် ဗောဓိသတ်တံ တမၠာတမၠာ ပ္တေဟ် ဂလာန်ကောန်သမ္ဘာဂှ် ဒှ်ကျာ်နွံကီုဟာ ပတှ်ေဒါန်တုဲမဂွံဒှ်ကျာ်ရောၚ်၊ ပတှ်ေကံဖဵုတုဲ မစိုပ်ပရမတ္တရောၚ်၊ ကော်နၚ်ကောန်ၜါ လ္ပကဵုညာတ်မိညိရမရာတ်” ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ဟိုတ်ကရုဏာ ကဵုကောန်ၜါတုဲ ဂလာန်သာ်ဝွံ သ္ဂးကဵုဗမၞးရ။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး ယဝ်ရသၟတ်ၜါ ဟမိက်ကဵုညာတ်မိဂှ် လဝ်ကဵုဒှ်ရ ကောန်ၜါဝွံ ကလောဗမၞးဖျဴဏာကီု သၟိၚ်မအဲမစိုန်ဒှ်တဴလဇုသၟတ်ၜါ ဖျဴဏာကဵုညိ၊ ကောန်အဲၜါဝွံ ပတၠရမျာၚ် ညံၚ်ကြဝိတ်ထဝ် ဘဝဝ်သုဘာသိုက်လၟိုန် ဍိုန်ဍောတ် နွံကုရှ်သာ ဒှ်သာယေန်ကတောဝ်ညး ရဴမဂၟာ်ဒါံလဝ်စိုတ်ညးကီု သၟိၚ်မအဲ သ္ဂောံညာတ်စဴၜါတုဲ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် ဗွဲမလောန်တုဲ ကြက်ဒြပ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကဵုကုကလောဗမၞးရ”


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်မပြဲ ဨကရာတ်ကလၚ် ဂလာန်အဲဍိက်ညိကၠာအဴ” တၠအဲသကဵုဖျဴဏာကောန်ၚာ်ၜါ ကဵုသၟိၚ်ဗဴ သၟိၚ်လမ္ဂးဂှ် အဲဍိက်ဖေက်က္ဍၚ်သန် သဒှ်လဟုတ်ဍိက်တြုံဍိက်ဗြဴ သၟိၚ်မတၠအဲညာတ်စဴၜါတုဲ ညံၚ်မှာသၟိတ်မတြံကျာဒမြိုဟ်ကီု ဟွံပၠံၚ်ဂိုၚ်လဝ်စဴၜါရဟာ”


“ယွံဨကရာတ် သၟတ်ၜါဝွံ သၟတ်ၜါဝွံ ဝေသန္တဝ်ကဵုကုအဲရောၚ် အဲသ္ဂးညးပတှ်ေကီုဟာ သဘဴကောန်ညး ညးသကဵုဒါန်နွံဟာ၊ ဗမၞးဝွံ ဍေံဂစိုတ်ကၠေံဝေသန္တဝ် သီုကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ဍေံမဂွံနၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ဟသေၚ်လဟုတ်လမျီုဟသေၚ် ပ္ကီုဒဏ်ပျဲပျာံကုအဲဍိက် ထဴဗျုရသွံမရာတ်” “အဲဍိက်တုန်ယာံဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ အဲသစဴစိုပ်သ္ၚိ ဗမၞးဗြဴအမိတ္တတာပိုန် သ္ဂးရိုဟ်ဒနာရသွံ အဲတီသာ်ဂှ်တုဲ အဲဟွံစဴဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုရအဴ”


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး သၟိၚ်မအဲသပ္ပရိုဟ်ရောၚ်၊ ပတၠဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာ နွံမြမောဝ်ဓဝ်မေတ္တာ ပတၠသမၞိၚ်ကရုဏာ ပြာ်ဒဒိုက်သတ္တံဂမၠိုၚ်ရောၚ်၊ သ္ဂောံညာတ်စဴသ္ဍိုက်ၜါဂှ် သၟတ်မဂွံညာတ်အဲကဵုမဒ္ဒဳရ လဝ်စိုတ်တုဲ သၟိၚ်မအဲ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ဒြပ်ဗွဲမဂၠိုၚ် သကဵုကုကလောဗမၞးရ”။


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် အဲမကၠုၚ်နူဍုၚ်ကလိၚ်ကရးတေံဂှ် ဒှ်တရဴအဓါန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ အဲပ္တေံဂလာန်ဣမိတ္တတာပိုန်ရောၚ်၊ ဂွံသၟတ်ၜါတုဲ မရာတ်သကဵုဖျဴဏာဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုဂှ် စဴသ္ဍိုက်အဲ ဣမိတ္တတာပိုန် ဟွံဟီုဟမွဲရမရာတ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ကဵုမရာတ်ဟီုကီု အဲဟွံပဗက်ဂလာန်တၠအဲရ၊ အဲစဴတွာဲ စဴဗြဴအဲ ဣမိတ္တတာပိုန်ရောၚ်မရာတ်” ဂလာန်စှ်ေစးကြံကြသ္ကာတ်မြဟ်သာ်ဝွံ ဗမၞးဟီုဒစးစိုတ် တၠညးဝေသန္တဝ်ရ။


တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ် သၟတ်ၜါ လကိုတ်ပါၚ်ဗမၞး ဒြေပ်အာအောပ်ဗ္ဒဒၟံၚ် ပလိုတ်ပန္နသာဆိုက်အာသၟိၚ်မကော် မိၚ်ပါၚ် ဟွံကၠုၚ်ကျာ်သြဳ သပ္ပရိုဟ်ဟမွဲ ချပ်တုဲ ဒြေပ်အာအောပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲသပိုဟ်ဂြိုပ် ညံၚ်ဗမၞးမဆဵုစုတ်ကီု မဒှ်ပ္ဍဲစိုတ် သီုဇကုဒဇပ်ဇတဝ်ဒၟံၚ်တတ်တ် ပခိုၚ်ဇကုဟမာန်ညံၚ်စာၚ်ဗြဴမ္ဒးလေံကၞဟ်ကီု ဒိုဟ်တေံဒိုဟ်ဝွံ ဒြေပ်ဂပိုတ်အာတုဲ တိဇၞော် ရဴမက္ဍန်အာကီုမဒှ်၊ ချိုန်ခဏဂှ် ဒြေပ်အာစိုပ် ကၟာစတုရှ်တုဲ သာ်ဝွံ ဇာလဳသ္ဂးကဵု ကဏှာဇိုန်ရ။


“ယွံဒေံဗြဴ လဗိုန်သ္ၚာပိုဲ စှ်ေအာအောပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲလစဝွံရ၊ ကာလသၟိၚ်မ ဂွံကဏှာဇိုန် လ္ပပ္တိတ်အဲ အဲဟွံပ္တိတ်ဒေံဗြဴကဏှာဇိုန် ကာလမိပိုဲကော်ပိုဲဂှ် ပိုဲတိုန်ဟီုရိုဟ်ရေၚ်ကဵုမိပိုဲရ၊ မိတၠဂုန်ပိုဲရောၚ် မဒှ်ဇြဲသုံဇၞော်ကၠး ဗလးဒဒိုက်လမောၚ်စိုတ်ပိုဲရောၚ်၊ သၟိၚ်မပိုဲတၞံတာဂမြာတ် သမၞိၚ်အန်က္ဍၚ်သန်ဒေံဗြဴ”ဂးတုဲ တွာ်ဆုတ်စှ်ေအာ ပ္ဍဲကၟာလစ ဒလဝ်သၠဒကှ်တုဲ အောပ်ဗ္ဒဒၟံၚ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟတ်ၜါညံၚ်ကောန်စာၚ် မလကိုတ်လၞေၚ်ကီု လကိုတ်ပါၚ်ဗမၞး မတွံဂး အသီဒိုဟ်တေံဒိုဟ်ဝွံ ဒြေပ်ဂပိုတ်အာ အလုံဂြိုပ်ရ ခမဳတံ။ တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးဇူဇကာ ဟဂွံညာတ်သၟတ်ၜါတုဲ ကမၠိုက်ဒေါသ ဍေံပါတ်တိုန် သာ်ဝွံ ဍေံတ္ၜေဟ်တၠညးဝေသန္တဝ်ရ။


“ဒေဝ၊ ယွံတၠညး ကောန်ၜါကဵုဒါန်ကုအဲတုဲ သကဵုအဲဖျဴဏာ စေတုတ္တရနာဂဵု အဲဟွံဖျဴ အဲဖျံဏာကဵုဣမိတ္တတာပိုန်ရောၚ်၊ မာတ်အဲမ္ဂးစကာပါၚ်ကဵုဒဴ အဲသၟိၚ်သၟိၚ်စကာကဵုဒဴ အဲညာတ်စကာဒၞေၚ်မတ် ဗက်ဗ္ဒဴကၠေံကောန်တုဲ ပဗတ်ဟွံတီသွံ တလန်ညးတကံပန်အန်အာ တလန်တၠအဲဝွံ ဂၠိုၚ်သန်သွံ ဝေသန္တဝ်” သာ်ဝွံ ဗမၞး တ္ၜေဟ်ဗောဓိသတ်ရ။


ဗောဓိသတ်မိၚ်ဂလာန်ဗမၞးဇူဇကာတုဲ နစိုတ်ချဳပမြပ် ဒဇပ်ဇတဝ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒါန် ဒဒှ်သၟတ်ၜါဒဴအာ ဗောဓိသတ် ဗ္စာရဏာတီတုဲ သ္ဂးရ။


“ယွံကလောဗမၞး တိဇၞော်ဂှ် မလေပ်ဂတးအာ သစ္စအဲ ဟွံဂတး လ္ပဒိုက်စိုတ် ညံၚ်ဂွံသၟတ်ၜါဂှ် အဲဂၠာဲကဵုရ” ဂးတုဲ ကတဵုအာနူသၞာ ဂၠာဲဗက်အာလၟာ်ဇိုၚ်ကောန်ၜါ အိုတ်အာပ္ဍဲကၟာလစညာတ်တုဲ ဂါထာမရဴဝွံ ကော်နာဲဇာလဳရ။


“တာတ ဇာလဳကုမာရ၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက် ဇာလဳ ညံၚ်တိုန်ကဵုသၟိၚ်မညိရလေဝ်ကောန် သၟိၚ်မမ္ဒးတ္ၜေဟ်ဗမၞးသလောံဒၟံၚ် ညံၚ်ပၟတ်လေၚ်ကဝ်ကီု နာဲမတုပ်တဴ ရဴဗြဲရတ် ညံၚ်တိုန်သြိုဟ်လၜိုဟ်လ္ၚဗဗု စိုတ်သၟိၚ်မညိရလေဝ်ကောန်” “ယွံနာဲ မတုပ်တဴရဴက္ၜၚ်ထဝ် ပဍိုက်လဝ်ဒါန်သၟိၚ်မ ကဵုသၟိၚ်မ ဂွံတဝန်ကၠောံအာမှာသၟိတ် သံသာ ကဵုဂွံစိုပ် သြၚ်နိဗ္ဗာန်ညိ၊ သၟိၚ်မဂွံကၠောံအာတုဲ လိုက်တံဂမၠိုၚ် ဒ္ဂေတ်တဴကေုာံဒေဝတဴ ကေုာံသၟိၚ်မာ ကေုာံဗြီု ကဵုအဲဂွံဟံၚ်စလောံဏာနူကဵုမှာသၟိတ် သံသာ ကဵုဂွံစိုပ် သြၚ်နိဗ္ဗာန် ညိရလေဝ်ကောန်”


တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ်။ နာဇာလဳ မိၚ်ပါၚ်တၠပါရမဳတုဲ သာ်ဝွံ ဗ္စာရဏာ “ပိုဲဝွံ ဟွံပ္ဍောၚ်ကာယ သၟိၚ်မပိုဲမွဲဝါဏီ တ္ၚဲဝွံမတၠဂုန်ပိုဲ မဍောၚ်စိုတ် ဒမာနူပိုဲသွံ ဗတ်ရဗမၞး ဂွံကဵုဍေံစဖျုန် သုၚ်ဆီ ပဍိက်စကာကဵုဒှ်ကီု အဲဟွံဒညရ၊ သၟိၚ်မတၠဂုန် ပကဵုဒကော်ၜါပါၚ်ရောၚ်”ဂးတုဲ ဖါဲကၠေံသၠဒကှ် တိုန်ကၠုၚ်သီုသ္ၚာမတဍေက် လောတမဝ်ဒၟံၚ် တံဇိုၚ်သၟိၚ်မတုဲ ဂတောဝ်ယာံတဴရ။


တၠညးဝေသန္တတ်ပၠန်တုန်ရော၊ ပအံၚ်ကၠေံလၞီဇကုတုဲ သာ်ဝွံ သၟာန်နာဲဇာလဳရ၊ “ယွံဇာလဳ ဒေံကဏှာဇိုန် မူဒၞာဲမဒၟံၚ်ရော” “ယွံသၟိၚ်မတၠဂုန်ပိုဲ ဥပမာညံၚ်က္ၜၚ်ကဵုပတ္တဝါထဝ် မလှောဝ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေါဝ်ဂၚ်မှာသၟိတ်ဇၞော် ဒးကျာဇမ္ကာတ်ရဴဇုက်ဒွက်ဒကုတ် ချာဲပြးအာ တၞဟ်ဟ် ရဴမဇွောဝ်ဗက်အာဖဴဍာ်ကီု။ ဨဝံ၊ ဇုက်ဒွက်မေတ္တာ သၟိၚ်မပိုဲဒကုတ်အာ ပ္ဍဲပိုဲဍိက်ညးၜါ ကောန်ကဵုဒေံတုဲ တၞဟ်ဟ်ဒးစာ်ခြာပှ်လှ်အာရ သၟိၚ်မတၠဂုန်၊ သဘဴသတ္တံဂမၠိုၚ်ဝွံ ဘဲဒဒိုက်မက္တဵုဒှ်မ္ဂး ဇကုအဲ အဲမၚ်မွဲ ဇကုညးညးမၚ်မွဲရ”။


တၠပါရမဳ မိၚ်ဂလာန်နာဲဇာလဳတုဲ ဗ္စာရဏာရ၊ “နွံကောန်ၜါ ကဵုလဝ်ကတ္တိကကုရၚ်သကံတုဲရ၊ အဲဟပလီု ကတ္တိက ကောန်အဲရ” ဂးတုဲ ဂါထာမရဴဝွံ ကောန်ကဏှာဇိုန်ရ။


“အမ္မပိယမိတာ၊ ယွံမကဏှာဇိုန်သ္ဍိုက်သၟိၚ်မ။ ဨဟိ၊ နာဲညံၚ်တိုန်ဗပေၚ်ပါရမဳ သၟိၚ်မညိရလေဝ်ကောန် သၟိၚ်မမ္ဒးတ္ၜေဟ်ဇူဇကာ ဟဒယတဴလောံဒၟံၚ် ညံၚ်ပၟတ်လေၚ်ကဝ် နာဲတုပ်တဴရဴ နုၚ်ကၠဟ်ထဝ် တိုန်ဗၜိုဟ်လ္ၚစိုတ် သၟိၚ်မညိရလေဝ်ကောန်” “မိမတုပ်တဴရဴပတ္တဝါ ဇာလဳမတုပ်တဴရဴက္ၜၚ်ထဝ် ဂတဝ်လဝ်ပ္ဍဲမှာသၟိတ်သံသာတုဲ သတ်ၜါစှော်ပန်အသၚ်ဃဲ တြဴစှော်ကိုတ်ကဵုမွဲလက်ပရဲ မစိုန်ဒှ်တဴ ကောန်ဗၞိက်အရၚ် အဲသ္ပဒကိုပ်က္ၜၚ်ဇၞော် ဒးကာလၝောံသုံ ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒလက္ခဏ၊ သ္ပယာပိစံၚ်တုဲ ကွေတ်ပဋိပတ် တၠပညာတမၠာအဲဒ္ဂေတ်ဗက် အဲဝေတ်တဲသၞေဝ်သတိတုဲ သတ္တံတဏီဂၠက်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသြဃသံသာဂှ် သဂိုၚ်တဝန်ကၠောံအာ သြၚ်နိဗ္ဗာန် ဂလာန်သၟိၚ်မ နာဲဒ္ဂေတ်ဗက်ညံၚ်တိုန်ကဵုသၟိၚ်မညိရလေဝ်ကောန်”။


တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်။ ကဏှာဇိုန် မိၚ်သၟိၚ်မကော်ဂးကီုရ၊ ဗ္စာရဏာ ပိုဲဝွံ ဒှ်တၞောဝ်ဨကရာတ် ကောန်သပ္ပရိုဟ်ဇာတိ မာတ်ဒွံလောကဓဝ် ဒဒိုက် မကၠုၚ်စိုပ်ထောံကၠေံ ပဋိပတ်ရဟာ ပကဵုအံက်ကျာ်ဂန် ဒးကော်ၜါပါၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ဖါဲကၠေံသၠဒကှ် တိုန်ကၠုၚ်ပၠောတ်ကၞိပ် ပ္ဍဲတံဇိုၚ်ဗောဓိသတ်တုဲ ဂတေဝ်ယာံတဴရ။ ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန်ရော ညာတ်ဒဒိုက်လၞီကောန်ၜါ ဇဝိတ် သပေါတ်သနေံသနဴတုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“တာတဇာလဳကုမာရ၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက်ဇာလဳ ဒဒှ်သၟိၚ်မမသ္ဍိုက်ဒါန်နာံတံညးၜါ ဟဂွံတီဟာ အဇ္ဇျာသယ သၟိၚ်မဝွံ နာဲတံညးၜါဏာဗစိုပ်ညိရကောန်” သာ်ဝွံ ဟီုပၠာံဗဇး ကောန်ၜါတုဲ ညံၚ်နာဲသာ မသ္ဂုတ်ၚုဟ်ဂၠဴကီု ပ္ဍဲသြၚ်ကၟာလစ စတုရှ် သ္ဂုတ်လဝ်ၚုဟ်မကောန်ၜါရ ပသာ်ရော။


“တာတဇာလဳကုမာရ၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက်ဇာလဳဒဒှ်တိတ်ဗၠး နာဲသၟိက်ဒှ်မ္ဂး ထဝ်လ္ၚီနိက်ကဵုကုဗမၞးတုဲ ဒဒှ်စမၠးနာဲသ္ဂောံြရ၊ ကောန်ဒေံနာဲကဏှာဇိုန်မွဲ နပြသာဒ်မ္ၚဵု ပူဂဵုမအန်ကဵုဂကူဒြပ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဍေံကဵုကုဗမၞးတုဲ ဍေံပလီုကၠေံဂကူဒေံနာဲတုန် ပါဲကၠေံနူသၟိၚ်ဨကရာတ်တုဲ သဗ္ဗကၠံကၠံ ညးမကဵုကုဗမၞးမာန် ဒှ်တမွဲရ၊ ဒေံနာဲသၟိက်ဒှ်မၠးမ္ဂး ထဝ်လ္ၚီနိက် စိၚ်ကၠံ ချေံကၠံ ဍိက်တြုံကၠံ ဍိက်ဗြဴကၠံ ဥဿဘကၠံ ဂၠဴပဏတ်ကၠံ ကွဳကၠံ သဗ္ဗကၠံကၠံ ကဵုညးကဵုကုဗမၞးတုဲ ဒေံနာဲဂွံဒှ်စမၠးရ” သာ်ဝွံ သ္ဂုတ်ၚုဟ်ကောန်ၜါ ဖျဴဏာ အဿမာပိုတ်တုဲ သာ်ဝွံ သ္ဂးကုဗမၞးရ။


“ယွံဗမၞး ကောန်အဲၜါဝွံ အဲသ္ဍိုက်ကၠံဆ လ္ၚီဆ ဖဵုအဲမကဵုဒါန်ကောန်အဲၜါဝွံ ပညာသဗ္ဗညုတညာန် ကဵုအဲဂွံစသိုၚ် က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် အရဟတ္တဖဵု ကဵုအဲဂွံဒလဝ်ညိ” ဂးတုဲ တဲဇွိသ္ဂန်ကံတဲကောန်ၜါ တဲသတုံရပ်ဍာ်ပလၚ်ကာ စရိုဟ်ဍာ်ကဵုဒါန်ကုဗမၞးရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ဟီုပၠာံဗဇးကောန်ၜါဂိုၚ်ဖျဴဏာကောန်ၜါ နူကဵုကၟာလစစတုရှ် လုပ်အာပ္ဍဲပဏ္ဏသာ ဂိုၚ်ကေတ်ဍာ်ပလၚ်ထဝ်တုဲ တိတ်ကၠုၚ်ဂ္ဇံပ္ဍဲဂၠးတၟံမပြဲ နဲပဋိမာရုပ်ထဝ် ရဴမရာၚ်ဆာဲတဴကီု၊ တဲဇွိရပ်လဝ်ကံတဲကောန်ၜါ တဲသတုံ ရပ်လဝ်ပလၚ်ကာသ္ပဗစဲ ပညာသဗ္ဗညုတညာန် ကဵုဒါန်ကောန်ၜါ ကဵုဗမၞးဇူဇကာဂှ်ဒှ်တုဲ တ္ၚဲသဳဗပေၚ်ဥပုဟ်ရောၚ်၊ ယာံစရိုဟ်ဍာ်ဒက္ခိဏဒါန် ဒွံတဲဗမၞးသၠောန်စှ်ေအာ ဒွံဂၠးတိဇၞော် မၞုံသတီုၜါလက်ယောဇနာကဵုပန်စှော်လ္ၚီပရဲ ရဴဇၟူမပြဵုဒၟံၚ်ဌာန်ပိကီု သဓဵုက္တဵုဒှ်ကသဳတိ ကလိုက်ဍာ်တၟံ သိန္နရာတ် ရဴတ္ၜဝ်ဒပံၚ်ညးမစံၚ်တံကၞတ်ကီု ဍိုန်လယတ် လစတ်လၟောဝ် တယောဝ်စှ်ေဂတမုက် တၟံဝၚ်ဂပဝ်ရ။


သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါ တက်ကၞက်တြ ဗြဲမသက္ကုကာလ ဒးဗဂူဖျေံ ဇုက်လလဳ ဟသေၚ်ကဵုကာလ ခဏဗစဳတဴရ၊ စတုမရာတ် သွဝ်တရဴလလောၚ်မမြဴ ဒဵုဍုၚ်ဗြီုအိုဿီု မှာဗြီုကီု သာဓုကာအသဝ်ဂပ်ဝ်ဖေက်ဂၟံက်သမ္ၚာတ်ဒမြဴ ဒတဴနရဴသော်ဇကု အနုဒိုဟ်အသဝ် တမ်ညဝ်အာဇၟာပ်ရး တၠညးဝေသန္တဝ် ညာတ်အသဝ်ဒါန်ကောန်ၜါဂှ်တုဲ သ္ဇုၚ်သ္ဍိုက်ယိုက်သၟိပ်တဲလ္ၚောဝ်၊ လ္ၚောဝ်လဒိုဟ်ဒၟံၚ်တုဲ သ္ဂးရ၊ “ဟးဒါန်အဲဝွံဂှ် ဒှ်သရာဲဗပေၚ်ကဵုပၞာန်မာရ”ဂးတုဲ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရခမဳတံ။


တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ကောန်ၜါမသၟဟ်ကဵုဖျုန်ဂြိုဟ် ဂဍောၚ်မတ်ကဵုဒါန်စုတ်တဲဗမၞးတုဲသ္ဂးရ။


“ယွံကလောဗမၞး အဲကဵုဒါန်ကောန်သ္ဍိုက်အဲၜါဝွံ အဲဟွံရာဒၞာမိက် သမ္ပတ္တိအိန်ဗြီု သမ္မတ္တိဒဒှ်ကျာ်အဲရာဒၞာမိက်ရောၚ်”ဂးတုဲ စရိုဟ်ဍာ်ဒက္ခိဏဒါန် ဒတုံစှ်ေဒွံတဲဗမၞးဗက်ဂးကီုရ။ တုဲသလောန်စှ်ေအာဒွံတိ တိမၞုံသတီုၜါလက်ကဵုပန်စှော်လ္ၚီ ယိုက်ပရဲ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ဟွံမာန် ခၠၚ်သာတ်စှ်ေအာဒွံဍာ် ဍာ်မၞုံသတီုပန်လက်ကဵုဒစာံစှော်လ္ၚီယိုက် ပရဲဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ဟွံမာန် ခၠသာတ်စှ်ေအာဒွံကျာ ကျာမၞုံသတီုဒစာံလက်ကဵုစှ်တြဴလ္ၚီယိုက်ပရဲဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ဟွံမာန်တုဲ ရုကျာဒှ်ကသဳဍာ် ရုဍာ်ဒှ်ကသဳတိ ရုတိဒှ်ကသဳတၟံ တ္ကံပန်သန်တပ်ပြဘန် သိန္နရာတ် နရာတ်တဴရဴက္ၜၚ် မ္ဒးပၟတ်လစတ်လၟောဝ် မှောဝ်ဇာလဗိုတ်ကျာပိုက် လ္အိတ်မှာသၟိတ် စလိုက်တိုန်လပှ်အလိုန် ဇိုန်တွာဲကၞုက်ကၞာဲပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန် မပ္တံသတ်ဇိုၚ်ၜါ သတ်ဇိုၚ်ပန် ဗြုဇရန်ဇရာ အကာသဗစဳဇုက်လလဳပျးလဟဵု ဂဂဵုကြဵုဂညန် ဂတးပန်စမြေံတဴ ကမြဴတိုန်အာဒဵုသွဝ် တမ်ညဝ်တိုန်အာဒဵုဗြီုအကနိဋ္ဌာ နူကဵုဂၠးအာကနိဋ္ဌာတေံ စဵုကဵုစိုပ်ဂၠးတိဇၞော်ပိုဲဝွံ ဒှ်အာဗရုမွဲကီု အိုဿီုဒေဝတဴ ဘုမ္မဇဵု ရုက္ခဇဵု အကာသဇဵု အိန်ဗြီုယီုမာ နာရဒပဗ္ဗတ ပဇာပတိ သၟိၚ်ဗဳသၞု ပြမေသြဳ ပြမေသွဝ် ခနှောဝ်ဂန္ဓဝ်ညးသွဝ် ကေလာသ ဟးလတုန်ဝါဝွံ ပိုဲဂွံဒှ် သာဝကနာဲပိုဲ တၠလျးတရဴရဂးတုဲ လလောၚ်ကဵုသာဓုက ဗွဲမလောန်ရ။


တၠညးဝေသန္တဝ် ညာတ်အသဝ်ဒါန်ဇကု သီုမသ္ဇုၚ်သ္ဍိုက် ယိုက်ဍောၚ်ဒကှ်တဲ လ္ၚောဝ်လဒိုဟ်တုဲ နဂလာန်သာ်ဝွံ သ္ဂးကဵုဗမၞးရ။


“ယွံဗမၞး နူအဲမဂွံကဵုဒါန် ကောန်အဲၜါဝွံ ပညာသဗ္ဗညုတညာန်ရောၚ် အဲမသ္ဍိုက်ကၠံဆလ္ၚီဆ မဒှ်ဟိုတ်ဂှ် အဲဂံၚ်ကဵုဒါန် ကောန်ၜါကုဗမၞးဒးစရိုဟ်ဍာ် ပ္တီတိသုန္ဓရဳကဵုပလဝ်သက်သဳအသဝ်မဇၞော် ကဵုဣဒ္ဓီက္တဵုဒှ်တုန် အနာဒဳသံသာအဲကလိဂွံ ပညာသဗ္ဗညု သဒှ်ကျာ်ပြာ်သတ်ဂမၠိုၚ် ဂွံဂိုၚ်စၠောံ စရၚ်နိဗ္ဗာန်ဆောတ်ဟၟဲရ ကလောဗမၞး”ဂးတုဲ သီုမအိုဟ်တၟိုဟ် ဖဵုတၠးစရာဲကောန်ၜါတုဲ။ နိသိဒိ၊ စိုန်ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ရ။


တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးဇူဇကာ ဂွံဏာသၟတ်ၜါတုဲ ဍေံစရဲလုပ်အာဂြိုပ် နၚေက်ကိတ်ဒကုတ်ဇုက်ဂြိုပ်တုဲ သတုံတဲဇာလဳဇွိတဲကဏှာဇိုန် ဍေံဒက်ပ္ကောံတုြ မုဟ်ဇုက်မွဲလ္ပာ် ဍေံလၟိုတ်စသၟတ်ၜါ ဂတတၠညးဝေသန္တဝ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ၊ ညံၚ်ဒဇန်သၚာသဳဗမၞးဇူဇကာ ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ဟၟဲရခမဳတံ၊ အစောန်ဒေါသမလောန်တုဲ ဟွံမၚ်ၜုန်မြ နၚေက်ကိတ်ဒကုတ်ဇုက်ဂြိုပ်တုဲ တဲသၟတ်ၜါပ္ကောံပမွဲတုဲ မုဟ်ဇုက်မွဲလ္ပာ် ဍေံလၟိုတ်ဓရေပ်ဏာဂတမတ် ဝေသန္တဝ်ရခမဳတံ။


ပ္ဍဲကာလဗမၞး မတက်ဓရေပ်ဏာသၟတ်ၜါဂှ် စိုပ်ဒေါဝ်တရဴ ပ္ဍဲဌာန်မွဲ မဟသၟဟ်ဗမၞးတလိတ်လောတ် တဆူအာတဲသၟတ်ၜါ သလောတ်တိတ်အာ နူဇုက်ဒွက် သီုကဵုယွာံပၚောံစဴကၠုၚ်ကဵု တၠညးဝေသန္တဝ် ညံၚ်ကောန်ဒြာဲ သီုလ္ၚဝ် မဗၠးနူတဲလၟတုဲ ရဴမစၟဳဒၟံၚ်ၝောံကီု။ ဨဝံ၊ ရဴသာ်ဝွံ ဇာလဳကဏှာဇိုန် သီုဇကုမဒတဝ်ဒၟံၚ်တတ်တ် လၞီသမြပ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ဇဝိုန်လပှ် လၟောဝ်ဖျေံဇကုပ္ဍဲတံဇိုၚ်သၟိၚ်မတုဲ ဂါထာမြဴဝွံသ္ဂးရ။


“တာတ၊ ယွံသၟိၚ်မ မိပိုဲနူယး တိတ်အာဂြိုပ်ဟွံစဴစိုပ်ဏီ လံမိပိုဲစဴစိုပ် သၟိၚ်မလ္ပကဵုကုဗမၞးဏီရ၊ ကာလမိပိုဲစိုပ်ပိုဲဂွံညာတ်မိတၠဍာ်တှ်ညိတုဲ ကာလဂှ် သၟိၚ်မဇိုန်ကဵုဇကုပိုဲကဵုဗမၞးရ၊ လဝ်ကဵုဗမၞးသွံစပိုဲရ လဝ်ကဵုဗမၞးဂစိုတ်ပိုဲရ၊ ပိုဲညးၜါသ္ဂောံညာတ်မိတၠဂုန်ပိုဲတုဲ ပိုဲဟွံဒှ်သၠိုက်သ္ၚောံရသၟိၚ်မ” “ယွံသၟိၚ်မ စိုတ်ဗမၞး ဟွံခိုၚ်ဒြိုဟ်သ္ကာတ် က္ဍၚ်သန်သၟိၚ်မ ဇကုဗမၞးပၠန် အံက်ကျာ်ဂန်ရံၚ်ရ၊ စးကဝ်လဍိုဟ်သြိုဟ်ဍံကအ် တယောဝ်ဇွောဝ်တဴဍာ်ပါၚ် နွံရမျာၚ်သ္ကဟ်၊ မုဟ်ခ္ဍမ်၊ ဗုၚ်ညံၚ်ဓရဳ ဒဳခ္ဍဴ မတ်ရဴခ္ဍာ် တွာ်သၠံၚ်တံၚ်ယဇၞော် သော်ဗကေတ်သ္ဇုၚ် မုက်ဂညန် သၟန်ပါၚ်လ္တူဂြောပ်ဗ္ဒန် ဂၞေဟ်ပန်တၞုၚ် သော်ပါၚ်သလုဲ သၞေံတဲသအုဲသအေၚ်လ္တေၚ်တြာန်လဝ် ဗွဝ်အိက်ရုဲ ဒဝါန်ဒျိုၚ်သၠုၚ် ဒြိုဟ်သ္ကာတ်ကလော်ပိၚ်သာတ် စဖျုန်သုၚ်ဆီရောၚ်၊ မူဟိုတ်သၟိၚ်မရံၚ်ဗဵုဒဒိုက်ကောန်ၜါဒှ်ရော”


“ယွံသၟိၚ်မ စိုတ်သၟိၚ်မပိုဲဝွံ ဗတ်ရသဒှ်တၟံတေံ ဆဵုလေံဗတ်ဇဗတ်ဂှ် သဒှ်အာသၟးသၟးကီုရ၊ ဗတ်ရသဒှ်ပသဲ တ္ၚဲဆဵုပၟတ်မဂဵုဍာဲ သ္ဒးတူလာဲအာကီု ဒဒိုက်ပိုဲညးၜါ ကောန်ကဵုဒေံဝွံ ဒးဒုၚ်ဘဲလေံဗမၞး စးညံၚ်ကဵုသာဲဗောဝ် ညံၚ်ညးဒးဂြောပ်လဝ်ကဵုယာတ်ဗကေတ်ကီုရ၊ ပသာ်သၟိၚ်မ ဓဇန်ကဵုပိုဲကောန်ၜါဒှ်ရော”။


“ယွံသၟိၚ်မ ကဏှာဇိုန်ဝွံ ညံၚ်ကောန်ဒြာဲမသာဲတိတ်အာနူၝောံ နူသ္ဂံကီု သီုလၞီလၞာ် ဗျဵုထၚ်ဍာ်တှ် ဗှ်ဂရိတ်ဇုက်ဒွက် ဂၠက်စှ်ေအာ ဒွံဇုက်ဖျုန် ပ္ဍုတ်သၞာံပြဵုဒွဵုတွိုက်ဗမၞး လောန်က္ဍၚ်သန် သၟိၚ်မကျာ်ဂန် ပသာ်သၟိၚ်မဓဇန်ကဵုကောန်ဒှ်ရော။


“ယွံသၟိၚ်မ ဗတ်ကဵုသာဲနူတၠဂုန်ၜါ ဗတ်သဒးပကာဂစိုတ်ရ၊ အဲနာဲဇာလဳ ဗပေၚ်ပါရမဳသၟိၚ်မကြိုက်စိုတ်ဗမၞးရ၊ ပဍိက်စကာ ကဏှာဇိုန်သွတ်ဟေၚ် ကဵုဒၟံၚ်ဇရေၚ်သၟိၚ်မသၟိၚ်မ ကဵုဒၟံၚ်အဏံ သ္ဂောံဒှ်သကံမိပိုဲရ၊ ဆအဲဍိက်မွဲ သ္အာကရောံဗမၞးညိရမူဒှ်ရော အံက်ကျာ်ဂန်” သာ်ဝွံ နာဲဇာလဳယာံဗုတ်အာတ်အခေါၚ်ကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်၊ တၠညးဝေသန္တဝ် ဟဂွံပံက်ပါၚ်တုဲ နစှ်ပန်ဂါထာ ဇာလဳ ယာံရိုဟ်ရေၚ်ကဵု ကဏှာဇိုန်ရ။


“ကဏှ်ေ၊ ယွံကဏှာဇိုန် ဒဒိုက်ပိုဲညးၜါကောကဵုဒေံ ဒဒွဵုလေံဗမၞး သ္ဂးဒိုက် ဟွံဒိုက်ရ၊ သဘဴပိုဲသတ်ဂမၠိုၚ် မတဴပ္ဍဲသံသာဝွံ ဟွံမြိပါ ပ္ဍဲဒဒိုက်တသိုက် တန်ဒၟံၚ်တွဵုကဝ်ဂှ်ဟွံဂွံဒှ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒဒိုက်ဒွဵု ဗမၞးဝွံ ဟွံဒိုက်က္ဍၚ် အဲမ္ဒးဂးရောၚ်”။


“ယွံကဏှာဇိုန် ဒဒိုက်ပိုဲမ္ဒးသာဲနူမိတၠဂုန်အံက်ကျာ်ဂန် ဒဒိုက်ပန်ခဍန်တိ ဖေက်ဒှ်ကဵုမိတၠဂုန်ပိုဲ ဗွဲကြဴဒဒိုက် ရဴဝွံရောၚ် ဒိုက်လောန်နူဒွဵုဗမၞး ကၠံဆလ္ၚီဆသွံ”။


“ယွံဒေံဗြဴ ပတၠရုပ် ညံၚ်ပြာသာဒ်ပ္ကဴ ရဴပၞာၚ်တိုၚ်ထဝ် ဒှ်ဗွဝ်ဗဗဵုမတ်ညး၊ ရမျာၚ်သၟဟ်ကွဴ ရဴကြဝိတ်ထဝ် ဗွဝ်သုဘာသိုတ် ညံၚ်စရာဲတၠံၚ်ဗိုတ် မဂၟာ်ဒါံလဝ်စိုတ်ညးကီု တ္ၚဲဝွံ ပိုဲကောန်ကၠၚ်ၜါ ဗမၞးဂွံဏာရ မိတၠဂုန်ဗြဴပိုဲ သစဴကၠုၚ်နူဂြိုပ်စိုပ်အဿမာပိုတ် ဟွံညာတ်ပိုဲညးၜါ ဖဳဒွါဘၚ်ၚုၚ် သုၚ်ဂျိလၞီ သ္ၚဳယဲပူမဟ် သမ္ၚဟ်စရၚ်လၚ်ဇွောဝ် ဇွောဝ်ရမတ်မိပိုဲလောတ်ယဲရ ဟတီ”။


“ယွံကဏှာဇိုန် ပိုဲညးၜါကောကဵုဒေံ ဥပမာညံၚ်စက်ဂိတုတ္ၚဲ မစဳပျးတဴ တကံပန်ကီု နူပိုဲညးၜါ ကောကဵုဒေံဒးလွပ်ရာဟုတု တ္ကံစက္ခုဒွါ သၟိၚ်မိသၟိၚ်မပိုဲ ညံၚ်ကြုၚ်ဇၞော်မအန်ကဵုဍာ် ရဴမသကှ်အာကီု ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ ဟသေၚ်ကာလ္ပလာၚ်ယး ဟသေၚ်သ္ဂာတ္ၚဲ ဂၠံဟဒယ တၠဂုန်မိပိုဲ သကှ်အာသဒးဂၠုဲ သၟိၚ်မာရဏ သဒးလသာခန္ဓ သဒးပကာဂစိုတ် ဂုန်ပိုဲညးၜါရဟတီ”။


“ကဏှေ၊ ယွံကဏှာဇိုန် ဣဝွံဆုကြေၚ် ဇမ္မုရှ် ပၞဟ်ဗဳဗၠတ်၊ ဣဝွံဆုဗဳသၠန် ဇြဲမှာဘုတ် မၚ်ဂုတ်ပၞဟ်ဓယာ် ကြုက်ထဝ်ဗ္ဒဝ် သတ်ဝိသကဝ် လၟေၚ်ပဝေၚ်ပိုဲ ယၚ်ဆုမကမွဲပြကာ။ တာနိ၊ ဆုပဝေၚ်ပိုဲဝွံ ပုဗ္ဗေ၊ ကာလမတုဲတေံ။ ဒိဿန္တိ၊ ပ္ဍံစၞောန်ထ္ၜးတဴ၊ အဇ္ဇ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ ဇဟာမ၊ ပိုဲသဒးလသာထောံကၠေံရသွံ”။


“ယွံကဏှာဇိုန် ဇရေၚ်နဿမာပိုတ်သၟိၚ်မပိုဲ မၞုံကြုၚ်သၞေဟ်မရာၚ်ဆာဲတဴဍာ် မထ္ၜိုဟ်သ္ဇုၚ်ဒၟံၚ် ညံၚ်မြသာံဖြာဏဳမိပိုဲ ဖျေံဏာပဝေၚ်ပိုဲ ပ္ဍဲကြုၚ်တုဲဂှ် ကြုၚ်ပဝေၚ်ပိုဲဂှ် နွံတဴရ၊ ပိုဲပဒေသဳၜါ၊ ဇဟာမ၊ ပိုဲဒးလသာထောံလဝ်တုဲရသွံ”။


“ယွံကဏှာဇိုန် အပေါတ်မဝေၚ်ပိုဲ ကလောန်တဲဝိသုကမ္မ မပ္တံရုပ်စိၚ် ရုပ်ချေံ ရုပ်ပြေၚ် ရုပ်ဂၠဴ ကၠက်ဒက်ဒြၚ်ပလာဲသော်ရ၊ ပုဗ္ဗေ၊ ပ္ဍဲကာလမတုဲတေံ။ ကိလာမ၊ ပ္ဍံပိုဲဝေၚ်တဴ။ အဇ္ဇ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ။ တာနိ၊ ဂှ်ရုပ်ပဝေၚ်ပိုဲဂှ်။ ဇဟာမ၊ ပ္ဍံပိုဲဒးလသာထောံလဝ်တုဲရသွံ”။


ဣတိပရိဒေဝံ၊ ဟိုန်နာဲဇလဳ။ ယာံရိုဟ်ရေၚ်ဒၟံၚ်ကဵုကဏှာဇိုန်ရ၊ တသ္မိံခဏေ။ ပ္ဍဲခဏဂှ်၊ ဗမၞးဇူဇကာ ဗက်စိုပ်ကၠုၚ် နဇုက်စန်ကံတဲ ဂြဒဇက်ဏာဂတမုက်တၠညးဝေသန္တဝ်ရ၊ ပဗှ်ေလေပ်ဒဴရော ဂးတုဲ တက်ဓရေပ်ဏာရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးမဂြဏာ ဇိုၚ်ဂါံဗက်အာဗမၞး မတ်ကလေၚ်ရံၚ်တၠညးဝေသန္တဝ် ပါၚ်ကောန်ဂကန် “ယွံသၟိၚ်မ ဖျေံမေတ္တာ ပ္ဍဲပိုဲညးၜါညိ၊ ဒဒှ်ပိုဲညးၜါ ဗမၞးဂွံဏာ သၟိၚ်မဟီုပ္တီမိပိုဲညိ၊ ဒဒှ်တသိုက်စိုတ်ကဵုသၟိၚ်မိသၟိၚ်မ ကဵုဒှ်ညိ”ဂးတုဲ၊ ယာံဂကန်ပၠန်ရ ခမဳတံ။


“တာတ၊ ယွံမအံက် မိပိုဲစိုပ်ကၠုၚ်နူဂြိုပ်ဂှ် မိပိုဲဒှ်လၞီကၠၚ်ပြဵုကဵုပိုဲမ္ဂး ရုပ်စိၚ် ရုပ်ချေဴ ရုပ်ပြေၚ် ရုပ်ဂၠဴ ဥဿဘကၠမၚ်ဂဝ် ပဝေၚ်ပိုဲဝွံရ၊ သၟိၚ်မထ္ၜးကဵုမိပိုဲညာတ်ညိ၊ မိပိုဲညာတ်ရုပ်ပဝေၚ်ဂှ် ဒှ်မဂွံညာတ်ပိုဲရ လဝ်စိုတ်တုဲ၊ လၞီယဲပူမှ် မိတၠဂုန်ပိုဲ သအန်အာညိရဟတီ”။


“ယွံသၟိၚ်မ လၟုဟ်မိပိုဲ ညံၚ်ညးမဗြံက္ၜၚ် ဒေါဝ်မှာသၟိတ်ရသွံ ဟဂွံစိုပ်သြၚ်ဂှ် လဝ်ကဵုဒှ်ရ ဆဝတ္တဝါထဝ်ဝကဝ်အာစိုပ်သြၚ်မ္ဂး ဂွံဗၠးဒဒိုက်ကီု တ္ၚဲဝွံ မိပိုဲဗြံက္ၜၚ် ယဲပူမှ်ဇကုပိုဲ မတွံဂး က္ၜၚ်ထဝ်မိပိုဲ ဟွံဂွံၚဝ်ရ၊ ဆရုပ်ပဝေၚ်ပိုဲဂှ် မတွံဂး ပတ္တဝါထဝ်မိပိုဲ ဂွံဆဵုတုဲ လၞီယဲပူမှ်မိတၠဂုန်ပိုဲ သအန်အာညိဟတီ”။


“တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ် ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ညာတ်ဒွဵုကောန်ၜါ မိၚ်ပါၚ်ကောန်ၜါ ကော်ဟီုသီုကရုဏာဂှ်တုဲ မူတုပ်ပမာရော ညံၚ်ဇၟူတၠအစောံ မ္ဒးလွပ်ကေသရာကီု သီုဇကမဇတဝ်ဒၟံၚ်တတ်တ် ပခိုၚ်စိုတ်ဟွံမာန်တုဲ နူတရၚ်စက္ခုဒွါ ဍာ်ရမတ်ဂတးဒှ်အာဆီတုဲ ညံၚ်ကဵုဗၠဲ မဒကုတ်ဒတုံစှ်ေ နူကဵုစနၚ်မၞိက်ကီု တွာ်လုပ်အာ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် ဂတေဝ်ယာံတဴရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠဂၠံသဒ္ဓါ ကဵုဒါန်ကောန်ၜါ ခါညာတ်ဒဒိုက်ကောန်ၜါ လုပ်အာပ္ဍဲအဿမာပိုတ်တုဲ ဂတေဝ်ာံတဴရခမဳတံ။


“ဘန္တေဒေဝတာယော၊ ယွံဒေဝတဴတံ ပ္ဍဲပယာံသၟဝ်တ္ၚဲဝွံ ကောန်အဲၜါဗျိုဝ်ထၚ်ထဟၚ်တဴရ၊ သစ္ဆုစၞမၞုံကုရှ်ညးဂှ် ၜှ်ဗ္ဒုၚ် ဍာ်သွုၚ် ညးဂှ်သကဵုညိရော၊ ညးပူဂဵုမွဲသ္ဂောံဒှ်မိမိန် ၝဲဂမာကောန်အဲၜါ သ္ဂောံယာံ ဗုတ်စဝ်စဟာပ်ညိရောဒေဝတဴတံ” “ကောန်အဲၜါဒၞပ်ဟမွဲ ဗမၞးမဂြဲဓရေပ်ဏာ ဇိုၚ်ၜါဗတိုဟ်ဆီဂြၚ်၊ ညးဂှ်ခၜၚ်ယိုက်ညိရော။ တဲကောန်အဲၜါ ဗမၞးဒက်ဏာ နကဵုဇုက်ဂြိုပ်ဇၞတ်ရုန်ဖျုန်ဖါဲ စၞာဲလာဲဆီဇွောဝ်စရိုၚ်စရိုၚ် ညးဂှ်သ္ဂိုၚ်သှ်ပၠိုဟ်ကံတဲကောန်အဲၜါညိရော”။


“ကာလဗမၞးကဵုဒွဵုတွိုက် တိုက်ဓရေပ်ဏာကောန်ၜါ အလုံစးညးမွဲ သ္ပသုစရိုတ်ကျာ်ဂန် သ္အာပြာ်ဗလးကောန်အဲၜါညိရော၊ ပယာံသဝ်တ္ၚဲသာ်ဝွံ ဟးဒေံကဏှာဇိုန် ဇြသ္ကဟ်ဗနုဟ်မိကျာ်ဂန်က္ဍၚ် ဗျဵုထၚ်တဟၚ်ဍာ်တှ်ဂှ် ညးဂှ်ဂိုၚ်ဗၟဴတှ်ကဵုကောန်အဲဒှ်ရော”။


“ယွံဒေဝတဴတံ ယြဴပူဂဵုမွဲ ဖေက်ပါပ်ဂွပါပ် ကောန်အဲဝွံ လဝ်ကဵုဒဵုဒှ်ဍိက်အဲ ထပှ်အဆက်ကီု ဍိက်ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်ရောၚ်ညးဂး ညးဂှ်မွဲ သ္ဂံၚ်တက်လက်နွံရော၊ ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ဂဍောၚ်မတ်အဲ အဲစရိုဟ်ဍာ်ကဵုဒါန် သက်ကဵုဝဳဝဲဂတမတ်အဲ ဗမၞးတိုက်ပျဲ ဂြဲဓဇက်ဏာ ရဴကၟဒးကၟိန်တမ္ၚာမကဵုဒွဵုကီု အိုတ်မၞးဒေဝတဴဒဂူသ္ဍဴ သ္ၚံၚ်သွာကောန်အဲၜါညိရော”။


သာ်ဝွံ တၠညးဝေသန္တဝ် ယာံရိုဟ်ရေၚ်ဒၟံၚ်ကဵုကောန်ၜါရ၊ တုဲသၟိက်ဂစိုတ်ကၠေံ ဗမၞးဂိုၚ်ဖျဴနၚ်ကောန်ၜါကသပ်ပ္ဍဲစိုတ်က္တဵုဒှ် ဂါထာမရဴသာ်ဝွံ ဂးပၠန်ရ။


“ဝေသန္တဝ်ရ၊ ယွံလေဝ်ဝေသန္တဝ် ဗတ်ဟွံဒှ်ကျာ်ကီုပြဲ စမာဲကေတ်သၞာဲ ဒိုဟ်ဇွိတဲသတုံရပ်တ္ၚ သ္ပန်ဂစိုတ်ကၠေံဗမၞးဒေါဝ်ဂြိုပ်တုဲ ဝးသၠဆုဂြောပ်ဗ္ဒန်လဝ် ညးပူဂဵုမွဲ သ္ဇက်တီအဲဝေသန္တဝ် ဂစိုတ်ကၠေံဗမၞးရော တုဲကောန်ၜါအဲပလန်ဖျဴနၚ်ရ” သာ်ဝွံ ချပ်တုဲ ချိုန်ခဏဂှ် ပညာပစ္စေဝေက္ခဏ ညာန်ကၠုၚ်တုဲ ဝေတ်ဒေါသစိုတ်ဇကုပၠန်။


“ယွံဝေသန္တဝ် ကောန်တၠအဲၜါ မ္ဒးဒဒိုက် ဒဒှ်ဒဒိုက်လၞီတၠအဲ တၠအဲဟွံတီသ္ဂးဟာ ပတှ်ေဓဝ်သပ္ပရိုဟ် ကဵုဒါန်ကောန်ၜါ စိုတ်တဲလအာတ်တုဲ ညးဂှ်မွဲ သ္ၚောံပၠန်ရော ဝေသန္တဝ်၊ ယွံဝေသန္တဝ် ပၞောဝ်သပ္ပရိုဟ်ဂမၠိုၚ် တၠအဲလုပ်လၟိုဟ်သပ္ပရိုဟ်မွဲကီုသွံ က္ဍုဟ်ဒဒိုက်သံသာ ရာဒၞာမိက်ပညာသဗ္ဗညုတညာန်ကဵုဒါန်ကောန်ၜါ ကဵုလအာတ်မ္ဂးဝွံ ပွဟွံကြိုက်ဒ္ဂေတ်သပ္ပရိုဟ်တမၠာသွံ၊ သဘဴဗောဓိသတ်တမၠာတမၠာ စာဂဇၞော်မသုန် မတွံဂးကဵုဒါန်ဒြပ် ကဵုဒါန်ကောန်သမ္ဘာ ကဵုဒါန်အဝဲ ကဵုဒါန်လမျီု စာဂမသုန်ဝွံ ဟွံဂွံသၠးကဵုဒါန်တုဲ သဘဴသ္ဂောံဒှ်ကျာ်ပၠန်ဟမွဲရ”


“တၠအဲသၟိက်ဒှ်ကျာ်လေဝ်ဂး သၠးကဵုဒါန်ကောန်ၜါတုဲ ပွစံၚ်တူ ပွမဒှ်ယဲ ပူမှ်ဂှ် ဟကြိုက်ဒှ်သွံ ဗတ်ဒဵုလမျီုကောန်ၜါ သ္ဂုတ်အာဂတမတ်ကီု တၠအဲဟကြိုက်ကဵုဒှ် ဒေါမၞုဟ်သွံ”


“သာ်ဝွံ တၠပါရမဳ ဝေတ်စိုတ်တုဲ ဂါံတိတ်ကၠုၚ်နူအဿမာပိုတ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ပါၚ်တြၚ်တၟံလးဂှ် ညံၚ်ပဋိမာရုပ်ကီု၊ စိုန်ဂ္ဇံဒၟံၚ်ရ၊ ဇုဇကောပိ၊ ယၚ်ဗမၞးဇူဇကာ ဂွံသၟတ်ၜါဓဇက်တြဲ ပ္ဍဲမတိုက်ဓရေပ်ဏာ ကာလဂှ် ဇာလဳသၟိက် ဟီုပၠန်ဂတးကဵုကဏှာဇိုန်တုဲ ဂါထာမရဴဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ကဏှေ ယွံကဏှာဇိုန် ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ယြဴပူဂဵုမွဲ ကၠၚ်ကဵုမိမ မၞုံတဴရဴမဟမွဲကီု ကၠၚ်ကဵုမိမမၞုံတဴရဴ ဟဂွံကၠၚ်ကၠောန်ဂသဝ်နရာတ်က္ဍၚ် မူဟိုတ်ရော ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ မိရောၚ်ဆာန်ကောန်လောန် ဒဒိုက်ကောန်က္တဵုဒှ် မိရောၚ်သ္ဍံၚ်သွာ ယဲက္တဵုဒှ်မိရောၚ်ဝဳပရာ ဟိုတ်ဂှ်ရ မၞုံတဴရဴ မဟမွဲ အဲမ္ဒးဂးရောၚ်”


“ယွံကဏှာဇိုန် သၟိၚ်မဇိုန်ဇကုပိုဲကဵုဗမၞးတုဲရ၊ ဗမၞးကဵုဒွဵုညံၚ်ကဵုဂၠဴမတဴပၞးဒးအိုတ်အာဇိုၚ်ရ၊ ပိုဲမလုပ်တဴ ပ္ဍဲတဲဗမၞးဝွံ ညံၚ်ဒြာဲမလုပ်တဲကၠ ညံၚ်နာ်မလုပ်တဲသ္ပဝ် ညံၚ်ဂိတုမလုပ်တဲအရိန္ဒရာဟုကီု သရာံပါပ်ဝဳဝဲသတီု သီုပိုဲညးၜါရ၊ ပိုဂစိုတ်ဇကုပိုဲ မူပိုဲဒၟံၚ်ပပၠန်ရော”


“ယွံကဏှာဇိုန် ဣဝွံ ရုပ်ဂၠဴ ပြေၚ် ကလိၚ် စိၚ် ချေံ ပှ်ပှ်ေဒြာဲမၚ် မစိစောန် မစိုန်ဒှ်တဴကလောန်တဲ ဝိသုကမ္မမတုဲတေံကေုာံရုပ် မကမွဲပြကာ ပိုဲကောကဵုဒေံၜါ ဂွံဝေၚ်ဂြိုၚ်တဴဇရေၚ်မၞးတံရ။ အဇ္ဇ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ နူသၟိၚ်မပိုဲပကၠေံ ညးကဵုဒါန်တုဲ ပိုဲသ္ဒးလသာလဝ်ရုပ်ပဝေၚ်ရသွံ ကဏှာဇိုန်”။


“ယွံကဏှာဇိုန် မပ္တံပ္ကဴဓဇေၚ်အံၚ်ရေၚ် အသုက်ဇုက်ဂၞုသ္ဂာစမ္ၚာ သ္ဖၚ်ထောဲလပေါဲကှ်ကြုၚ်ဂမုၚ်တဝ်သွဝ် ဒၠာဲထဝ် မၠဵုလတဵုစမ္ပါသ္ဂာအနာၚ်ပၠိုဟ်ထာၚ် ပၠထိုက်ဂရိုက်ကသဝ် ပ္ကဴမြမောဝ် မစိုန်ဒှ်တဴပဝေၚ်ပိုဲနွံတဴရ၊ ပုဲတမၠၚ်ဗဒေသဳၜါ ဒးလသာလဝ်တုဲရသွံ”


နဂလာန်သာ်ဝွံ ဇာလဳ ယာံဒမာန်အာရ။ ပ္ဍဲဌာန်ဗမၞးမအာဂှ် ပ္ဍဲဌာန်ဟွံသၟဟ်ဂှ် ဗမၞးတဆူလောတ်အာညံၚ်တၞံတာဓရာတ် မဒေါံစှ်ေကီု ကာလဂှ် ဇုက်ဒက်တဲသၟတ်ၜါသလောတ်အာတုဲ ညံၚ်ကောန်စာၚ် မ္ဒးလေံကၞဟ်ကီု သီုမပြဟ်ပြေဟ် ကၠေဟ်မြပ် ဒဇပ်ဇတဝ်ဒၟံၚ်တတ်တ် သၟတ်ၜါဒြေပ်ပ္ၚောံအာကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်ရ။


“ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ဗမၞးဇူဇကာ ဂွံဏာကောန်သ္ဍိုက်ဝေသန္တဝ်ၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ကောန်ၚာ်ၜါဂှ် နူတဲဗမၞးဂွံတိတ်ဗၠးတုဲ ဒြေပ်အာဗွဲဒိုဟ်တေံဒိုဟ်ဝွံတုဲ ပ္ၚောံကၠုၚ်ကဵုသၟိၚ်မပၠန်ရခမဳတံ။


တသ္မိံခဏေ၊ မွဲခဏဂှ် ဗမၞးဇူဇကာ မာတ်သၟတ်ၜါဗၠးစဴကၠုၚ်ကီုရ၊ ဒေါသညံၚ်ပၟတ်လေၚ်ကဝ် ဂၞပ်စိုတ်ဍေံသၟိက်ဂွံစဴအာစိုပ် အမိတ္တတာပိုန်ပြဟ် ပိဝါဟေၚ် သၟတ်ၜါဗၠးကလေၚ်စဴ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗမၞးပၞတ်ဇုက်လေံရပ်နၚ်တုဲ သရဲလုပ်ဒဇက်သၟတ်ၜါ မူတုပ်ပၟာရော ညံၚ်ကၠမဒဇက်ဏာကောန်ဒြာဲကီု ပသာ်ဗှ်ေလေပ်ဒဴရောဂးတုဲ တြဲဓဇက်တက်ဓရေပ်ဏာ ဂတမတ်တၠညးဝေသန္တဝ် သီုဇွောဝ်ရမတ်ကဏှာဇိုန် ဂတေဝ်ယာံကဵုသၟိၚ်မကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ သာ်ဝွံကဏှာဇိုန်ယာံရ၊ “တာတ၊ ယွံသၟိၚ်မအံက်ကျာ်ဂန် ဇုက်ဒွက်ဗမၞးမဒက်ကံတဲပိုဲဒကုတ်ပြဵု ဗမၞးကဵုဒွဵုတုန် ဖျုန်သၞာံဒကး စးပိုဲညံၚ်စရောန်သာဲ ဗောဝ်ဇွောဝ်တဴနဆီ စရိုၚ်စရိုၚ်ဇိုၚ်ဗတိုဟ်အာတွာ်အာဟွံမာန်ရ၊ ၜါကောန်ဒှ်ဍိက်ဍေံရလေဝ်သၟိၚ်မ၊ ဗမၞးဂှ်ဟွံဒှ်ဗဗွဲဓဝ်တုန် ဍေံဝွံကလော်သမိၚ်စဖျုန်သုၚ်ဆီပိုဲတုဲ ဍေံပလွေဟ်ရုပ်ဗမၞး ပသာ်သၟိၚ်မအံက်ကျာ်ဂန် ဟွံချပ်ပၠန်ဂတး ဍေံကေတ်ဏာပိုဲ ဝးကံသုၚ်ဆီ ပသာ်သၟိၚ်မပိုဲ ရံၚ်ဗဵုကောန်ဒှ်ရောအံက်ကျာ်ဂန်”


“ယွံသၟိၚ်မ ပ္ဍဲလိုက်၊ ကောန်ရောၚ်ညးမသ္ဍိုက်ဆာန်လောန် ပိုဲမစိုန်ဒှ္တဴကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ဂဍောၚ်မတ် သၟိၚ်မတတ်ကၠေံဖံၚ်ဇြဟာန် ဂစာန်ထောံအလဲ ပဟွံဇောဲ ပြာ်ဒဒိုက်ပိုရောအံက်ကျာ်ဂန်” သာ်ဝွံ ကဏှာဇိုန်ယာံကဵုသၟိၚ်မရ။ ကဏှာဇိုန်ဂါံအာဂးကီုရ စိုတ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ပခိုၚ်ဒၟံၚ်အနိၚ်ဂှ် ညံၚ်တၟံသိန္နဗရာတ်ကျလေံ ဗတ်ဇဗတ်ကီု သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ကျဗတ်ဇဗတ်ပါကဏှာဇိုန်တုဲ လၞီတမာ တၟံသိန္နရာတ်က္တဵုဒှ် ဟဒယဝတ္ထု ကတဴဂၠိုၚ်တၟံတိုန် ပ္ဍဲမုဟ်ဂြိုဟ်ယီုဟမာန်ပါၚ်ဒးဟးပ္တိတ်လဝီု သီုဍာ်ရမတ်ဒတုံစှ်ေနူစက္ခုဒွါ ညံၚ်ဇမန်မၞိက် ဒကုတ်စှ်ေနူစၞၚ်ကီု က္တဵုဒှ်ဝိပတ္တိသာရဳ ဗွဲမလောန်ပၠန်ရ။


“ဟးကောန်သ္ဍိုက်၊ မအံက် ဟွံစမိၚ်ဗမၞး ဒဇန်ကဵုနာဲတံဂလိုၚ်ဝွံ နာဲတံညးၜါအေၚ်ဒုၚ်လောကဓဝ် ကဵုသၟိၚ်မညိရကောန်” သာ်ဝွံ ဝေသန္တဝ် ဒဟးဒၟံၚ်ပ္ဍဲကောန်ရ၊ နဓဝ်ပညာဂၟဝ်ဂိုၚ်လဝ်စိုတ် တြုံတၠပါရမဳတုဲ ညံၚ်ပဋိမာရုပ်ထဝ် ပက္ကတိကီု။ နိသိဒိ၊ စိုန်ဂ္ဇံဒၟံၚ်ရ၊ ကောန်ၚာ်ၜါ နကြိအာစိုပ်ပါၚ်တရၚ် တၟံဝၚ်ဂပဝ် သၟိက်ယာံဂကန်ကဵုဒေဝတဴတံတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘန္တောဒေဝသခၚ်္ခါယော၊ ယွံမၞးဒေဝတဴ ဇြဟ်ဒေဝတဴသြၚ် ကမာလစ စတုရှ်ဂမၠိုၚ် ဒၞပ်လေဝ်ဟွံမွဲဇိုၚ်ပိုဲဗတိုဟ်အာတုဲရသွံလေဝ် ဒေဝတဴတံ တရဴလေဝ်သ္ၚောဲဒၟံၚ်ဏီ သ္ဇိုၚ်သ္ဂောံစိုပ်တ္ၚဲသဝ်ဗဗေဝ်အာတုဲရသွံ၊ ဗမၞးဗျုတလေဝ်ဟွံဒိုအ်ဏီသွံ”


“ယွံဒေဝတဴဂြိုပ် က္ဍိုပ်ဝၚ်ဂပဝ် ဒေဝတဴတၟံဂဥုဲတံဂမၠိုၚ် နကၞိပိုဲလ္ၚောဝ်မၞးတံရ၊ မိပိုဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ လ္ပကဵုဒှ်ယဲဒိုက်စိုတ် ဒေါမနုဟ်ညိ၊ သာ်ဝွံ ဂကန်ပိုဲမဂကန်ဂှ် မၞးတံဟီုကဵုမိပိုဲညိရ၊ မိပိုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳသိုက္ခမာဇာတိရောၚ်၊ မိပိုဲမက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲကသဝ်ပိုန်ရောၚ်၊ မိပိုဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ တမၠၚ်ဗဒေသဳ မစၟဳဒၟံၚ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်လုကဴထပှ်ဂိတု ဂၠာဲသစ္ဆုစၞဗ္စပိုဲ ပိုဲမကဵုကောန်ဂှ် စမှ်တ္ၚဲ ဇၞတ်မိပိုဲ မ္ဒးကျာတၟံ ဇကုမဇြဟ်ဇြာဲဖျိုဟ်ဂတး ခါမိပိုဲစဴကၠုၚ် ဟညာတ်ပိုဲတုဲ ဒးဂၠာဲပူမှ် သမ္ၚဟ်စရၚ်လၚ်ဇွောဝ်ဇွောဝ်ရမတ်သလောတ်က္တဵုလောန်တုဲ ဖေက်မိပိုဲသၠောတ်အာယဲဟွံတီ”။


“ယွံမၞးတံ သ္ဍံၚ်သွာမိပိုဲညိ လ္ပကဵုမိပိုဲ သဒှ်ယဲဒိုက်သၠိုက်သ္ၚောံယဲပူမှ် ဗၞုဟ်ဗှ်သၞာပိုဲညိ၊ မိတၠဂုန်ပိုဲစဴကၠုၚ်နူဂြိုဟ် ဟွံညာတ်ပိုဲမ္ဂး သ္ဒးတြံလၞီသ္ၚဳဗလိဗောဓ မိပိုဲတက်သြိုဟ်တဲၜါ မိပိုဲသဒှ်အာအနာထ မတ်ဗပါ ရမျာၚ်လေဝ်သ္ကာတ် ဟွံညာတ်ပိုဲ ဂၠာဲပိုဲအိုတ်ဇိုၚ် သီုလမောၚ် ကာလဂှ် မိပိုဲစံၚ်တူပူဆာ လ္ၚာပ်လ္ၚာဒၟံၚ်ဂှ် ဒေဝတဴတံက္တဵုဗဒှ်ဇြဟာန် ကဵုဒါန်လမျီုကဵုမိပိုဲညိရ၊ မိပိုဲသ္ဂောံဂျိုၚ်လမျီုတုဲ မသ္ဂောံဥပ္ပကာသၟိၚ်မပိုဲရောၚ် မၞးတံ ကဵုဒါန်အခေါၚ်ညိ”။


“ယွံဒေဝတဴတံ မိပိုဲခါစိုပ်ကၠုၚ် သၟိက်ဂွံညာတ်ပိုဲယဝ်သဒှ် ဗွဲပြဟ်ကဵုမိပိုဲဗက်ကၠုၚ်ရ၊ တရဴလၟာ်ဇိုၚ်ညး မွဲဇနဲဝွံ မိပိုဲဗက်ကၠုၚ်ပြဟ်မ္ဂး ဗမၞးဗျုသီုလမောၚ်ဍောၚ်ၜိုတ်အာ ပိုဲညးၜါတုန် သီုမရုန်ဇုက်ဒွက် ကၠေၚ်တက်ဓဇက်ဏာရ၊ လအာဗမၞး ဒဒိုက်ဒၟံၚ်၊ ညံၚ်ဂၠုၚ်သီုဖ္ဍိုက် ရဴမစးဇၟောဝ်ကြၚ်ကီု မိပိုဲသဗက်ကၠုၚ်ပြဟ်ဂှ်ရောၚ် ဂွံညာတ်ပိုဲ တမၠၚ်ပဒေသဳၜါ သ္ဂောံသွာလၞီရောၚ် လမောၚ်စရိုတ်စိုတ် ဂွံဟဲအာကီု မၞးတံ ဟီုပ္ညုၚ်ကဵုမိပိုဲညိမဒှ်ရော”။


“ယွံဒေဝတဴတံ တ္ၚဲဝွံ မိပိုဲလံစိုပ်သန်ဟေၚ် ဟသေၚ်မိပိုဲဂွံသတ်ဆုစၞ မကမွ တ္ၚဲဝွံ ဂၠိုၚ်သန်ရောၚ်သဒှ် ဒဒှ်ပိုဲပဒေသဳၜါ ကောကဵုဒေံ ဗမၞးဒက်ဏာ နဇုက်ဂြိုပ် ဗတ်ရမိပိုဲစိုပ်ကၠုၚ်နူဂြိုပ် တီပ္ညုၚ်ကၠုၚ်ဂတာပ်မ္ဂး လွာဲဗမၞးမဍောၚ်သီုလမောၚ်ရုန်မိုဝ် မိပိုဲသကဵုသတ်ဆုစၞဗမၞးစတုဲ ဒွဵုတွိုက်ပိုဲညးၜါ သ္ဂောံအန်အာကဵုပိုဲညိဟတီ တ္ၚဲဝွံ ကောန်တမၠၚ်ပဒေသဳၜါ ဒှ်သွးညးတက်ဂှ်နွံရ၊ ညးပြာ်မွဲဟမွဲသွံ၊ ဗွဲကြဴမဂွံစဴညာတ်မိကဵုမၜါကံပိုဲတမၠာရသွံ” ဣတိပရိဒေဝံ၊ ဟိုန်ယွာံလဏီသာ်ဝွံ သၟတ်ၜါယာံဂကန်ကဵုဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ သၟတ်ၜါတုန်ရော သီုကဵုစိုတ်မဟအိုတ် ပ္ဍဲမိကဵုမပါၚ်လရိုအ်ယာံ ဇိုၚ်ဂါံတွာ်ဗက်အာဖဴဗမၞး စိုတ်စဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲမိကဵုမရခမဳတံ။


ကုမာရပဗ္ဗံခဏ္ဍံ၊ ၚ်ခဏ် ကုမာရပဝ် မၞုံဗၞတ်ကၠံပိစှော်ၜါဂါထာ၊ ပိုတ်မၞုံဗၞတ် မသုန်ကၠံၜါစှော်ဒစာံပိုတ်၊ အခဝ်မၞုံဗၞတ် ပန်လ္ၚီၜါကၠံၜါစှော်ပန်အခဝ်၊ နိဋ္ဌိတံပရိပုဏ္ဏံ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ် တုဲဆဝွံရမိဂ္ဂး ။

သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠဂမံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါ ရာဒၞာပညာ သဗ္ဗညုတညာန် သၟိက်ဇၞးပၞာန်မာ ကောန်ၜါကဵုဒါန် ကုဗမၞးဇူဇကာတုဲ က္တဵုဒှ်အသဝ်ကသဳတိ တၟံတကံမှာသၟိတ်ဇမ္မုဒိပ်တကံပန် ဟေမဝန်သွဝ်တရဴ ကမြဴတိုန်အာ ဒဵုဍုၚ်ဗြီုအိုဿီု အသဝ်မွဲ ဗွဲမလောန် က္တဵုဒှ်ရ။


တဒါကာလေ ပ္ဍဲကာလဗမၞးဇူဇကာ ဂွံဏာသၟတ်ၜါတုဲ နဇုက်ဂြိုပ် ဒက်လဗိုန်ကံတဲ ဂြဲဓဇက်တက်ဓရပ်ေဏာသၟတ်ၜါ သီုမပူဆာ ဇွောဝ်ရမတ် လဏီလနာ်ယာံဂၠာဲတဴမိတၠဂုန်ဇကုရ၊ နဗရုရမျာၚ်ပါၚ်ကောန်ၚာ်ၜါဂှ် ဒေဝတဴဂမၠိုၚ်ဂွံမိၚ်တုဲ သာ်ဝွံ ချပ်ကေုာံရၚ်သ္ကံရ။


“ယွံမၞးဒေဝတဴတံ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဒါန်ကောန်ၜါခြာအာနူအဿမာပိုတ်တုဲ တြသဝ်တ္ၚဲ ဂၞကျာ်စဴကၠုၚ်နူဂြိုပ် ဟွံညာတ်ကောန်ၜါ သ္အာသၟာန် တၠညးဝေသန္တဝ် ကောန်ၜါ ဒဒှ်မကဵုဒါန်ကုဗမၞးဂှ် ဂၞကျာ်တီတုဲ စွံလဝ်ဒလေၚ် ခလောၚ် သီုလမောၚ်မလောန် ကမန်ဂါံသဍောန်ဗက်လၟာ်ဇိုၚ်ကောန်ၜါ ကြာဂြိုပ်ဌာန်ပရိုက် ဂၞကျာ်သ္ဒးစသိုၚ်ဒဒိုက်ရသွံမၞးတံ”။


သာ်ဝွံ ကောန်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် ချပ်စၚ်ခြၚ်တဴ ကေုာံရၚ်သ္ကံတုဲ ဖအောဝ်ဏာကောန်ဒေဝတဴပိ ကဵုအာက္တဵုဗဒှ် နိမိတ်သၞောဲပ္ဍဲဂြိုပ်တေံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ကဵုသာ် ပကဵုဂၞကျာ်ဂွံစဴဏီ ပ္တီကောန်ဒေဝတဴပိ သကဵုပၠေၚ်ကၠေံရုပ် ပ္တုပ်လွေဟ်ကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် သကဵုကဝိုၚ်ဂိုၚ်လဝ်တရဴ စဵုကဵုစိုပ်တ္ၚဲပၠိုတ်ဂၠုဂိတုတိုန်တုဲ သကဵုဂၞကျာ်စဴရ၊ သာ်ဝွံ ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် ချပ်စၚ်ခြၚ်ဂကန်ဖျန် ဖအောဝ်ဏာကောန်ဒေဝတဴပိ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ဒေဝတဴဂြိုပ်ဂမၠိုၚ် မိၚ်ဗရုယွာံကောန်ၚာ်ၜါ ဗမၞးမတက်ဓရေပ်ဏာဂှ် ချပ်စၚ်ခြၚ် ကေုာံရၚ်သ္ကံ စကာကောန်ဒေဝတဴပိ ကဵုအာက္တဵုဗဒှ်ရုပ်ကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် ဒမံၚ်တရဴဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမစဴအဿာမာပိုတ် သာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“ယွံမၞးကောန်ဒေဝတဴပိ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ တၞဟ်နၚဳဂၠာဲသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် နူဂယးလုပ်အာဂြိုပ်တုဲ တြံသတ်ဂမျိဂမ္တာန်မပ္တံကဵုကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် လ္ပကဵုဂြိုဟ်ကဵုဂၞကျာ်ညိ၊ ဒးကာလ ဂၞကျာ်ကလေၚ်စဴကၠုၚ်စိုပ်မၞးတံဂှ် မၞးတံသကဵုဂၞကျာ် ဒှ်အန္တရာဲဂစိုတ်ရ ယဝ်သဒှ် ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် သီုတၠညးဝေသန္တဝ် သဒးလုပ်အာကောပ် သၟိၚ်ဂစိုတ်ရ၊ မွဲကာလရ ဂၞကျာ်ဟွံဒှ်အန္တရာဲဂစိုတ် ဒှ်မဂွံလမျီု သီုညးပိမကဵုကောန်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ မသက္ကုအန္တရာဲ မၞးတံမၚ်မွဲလဝ် ဗဗွဲဓဝ်ညိ”။


သာ်ဝွံ ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် ဂကန်ဖျုန်တုဲ ဖအောဝ်ဏာကောန်ဒေဝတဴပိရ၊ ဒေဝတဴပိပၠန်တုန် ဒုၚ်လဝ်ဗစန်ကောန်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ်တုဲ ဗွဲဒိုဟ်တရဴဂၞကျာ်မစဴဂှ် က္တဵုဗဒှ်ရုပ်ကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် သတိက်မၚ် ကဝိုၚ်ဂိုၚ်လဝ်တရဴရ ခမဳတံ။


ပ္ဍဲမဂၠာဲသ္ၚဳရံၚ်ဒၟံၚ် သစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် အတိုၚ်မဂွံညာတ်သွပ်လ္ပတေံဂှ် ဗၞုဟ်ဗှ်သၞာပ္ဍဲကောန်ၜါ ကဵုမှာရသိ သစဴပြဟ်ရချပ်တုဲ သက်ကဵုနိမိတ် ပ္ဍဲဂၞကျာ်မဒြေပ်အာကွဵုဒတုံနူဘဲ ဓလေၚ်ပ္ဍဲပၞးဖလုတ်စှ်ေ ဇၟာပ်ဒိုဟ်ဟွံပြာကတ် စၟတ်ကဵုစိုတ်အဲဍိက်ဗြဴမွဲဝါဏီသွံ၊ ဆုမၞုံကဵုပ္ကဴသတ်၊ ရဴမဟၟဲကဵုပ္ကဴသတ်ကီု ဆုဟၟဲကဵုပ္ကဴသတ်ရဴ မၞုံကဵုပ္ကဴသတ်ကီု သီုဍာ်ရမတ် မပေၚ်ဒၟံၚ်ဂဍောၚ်မတ်ၜါဂှ်ဒှ်တုဲ “သြဟွံဒှ်ကဵုအဲဍိက်ဗြဴမွဲလှ်ေဏီသွံ၊ ဟသေၚ်သဒှ်ကဵုအဲဍိက်ဗြဴဂၚေၚ်တဴပ္ဍဲဂြိုပ်သ္ဂးဟာ၊ ဟသေၚ်သ္ဒးတၠညးဝေသန္တဝ်ကဵုကောန်ၜါသ္ဂးဟာ၊ မတုဲတေံ ဟွံဒှ်မွဲဝါ တ္ၚဲဝွံ မူဟိုတ်သ္ဂးမၞးဒေဝတဴထ္ၜးနိမိတ်သၞောဲကဵုအဲဍိက် ကမၠၚ် ဗဒေသဳဝွံရော” သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်ဟီုဒက်ဒေါန်တုဲ ကမနဂၠာဲသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် ဗွဲမရှ်စဴစိုပ်ဒေါဝ်တရဴ ဆဵုသၟိၚ်သတ်ပိ ဂဒိုပ်တိဂမြံကဵု အသံပါၚ်သ္ကာတ်သြာဲ ဂြိုပ်ညံၚ်ဖါဲအာကီု ဂၞကျာ်ဘၚ်သၠၚ် ဝိဝိၚ်ဒွိၚ်ပ္ဍဲကောန်ၜါ ကဵုမှာရသိတုဲ ဂါထာမြဴဝွံ ဂၞကျာ်သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘန္တောဒေဝတာယော၊ ယွံမၞးဂကောံကရောံဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ဖလာၚ်ယးဝွံ အဲဍိက်ဗြဴဂွံညာတ်သွပ်လ္ပံဟခိုဟ်တွဵုတဲ ခ္ဍောၚ်မတ်အဲသတုံဇွိၜါညးမဂွံ ဏာနိမိတ်အကြာဂြိုပ် ကွဵုဒတုံနူတဲဓလေၚ်ပ္ဍဲပၞးဖလုတ်ဗၠးစှ်ေ ဂဍောၚ်မတ်သတုံဇွိလေဝ် ချဳပမြပ်ဒဇပ်ဇတဝ် ဆုမၞုံကဵုသဝ်ပ္ကဴ ရဴမဟၟဲကဵုသတ်ပ္ကဴကီု၊ ဒိုဟ်အနုဒိုဟ် ဟွံပြာကတ်ကဵုအဲဍိက်ဗြဴသွံ မူဟိုတ်နိမိတ်ဖြာဖြာ ကြာဟေမဝန်ဝွံ မဒှ်ကဵုအဲဍိက်ဗြဴသွံလေဝ် ဒေဝတဴတံ” သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳယာံဒမာန်အာနဂါထာမြဴဝွံပၠန်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ ပ္ဍဲကာလဂၞကျာ်မစဴကၠုၚ်အဿမာပိုတ်ဂှ် ပယာံတ္ၚဲသဝ်ပၠိုတ်အာဂးကီုရ၊ ကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် ဆေဝ်ဒဝ်လဝ်တရဴဂၞကျာ် စဴကၠုၚ်ညာတ်ကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် သတိက်လၞၚ်ဒၟံၚ်ဒေါဝ်တရဴတုဲ သီုကဵုမဒဇဝ်ဇတဝ် ဂၞကျာ်ဖျေံလဝ်ဓလေၚ်ပရှ်ေသစ္ဆုဖျဝ်က္ၜံၚ်သၠုၚ်တဲ ပဝတ်ကဵုကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ်တုဲ သီုကဵုလၞီလၞာ် ဂါထာသာ်ဝွံ ဂၞကျာ်ပါၚ်လွဵုကဵုသၟိၚ်သတ်ပိပၠန်ရ။


“ဘန္တောဒေဝသၚ်္ခါယော၊ ယွံဒေဝတဴတံ တ္ၚဲဝွံသဝ်လဗေဝ် ဗေဝ်စှ်အာ ဗွဲဒိုဟ်ပလိုတ်အဿမာပိုတ် လေဝ်တဴသ္ၚောဲဒၟံၚ်ဏီ သတ်ဆုစၞအဲဗြဴ သွက်ညးပိ မကဵုကောန်သ္ပပြဘိုက်ရောၚ် သတ်ဆုစၞသ္အာၚ်အာနူဝွံဟၟဲရ၊ ကောန်တမၠၚ်ဗဴကဵုလၜါဗျဵုထၚ်လောန်အာတုဲ သ္တိတ်စၟဳဒၟံၚ်အဲဍိက်ဗြဴမ္ၚးအဿမာပိုတ်ရသွံဒေဝတဴတံ” “ယွံမၞးဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် တၠသ္ၚိအဲဝေသန္တဝ် မစိုန်ဒှ်တဴဂကူသၟိၚ်မပြဲ မွဲဇကုပ္ဍဲအဿမာပိုတ်စၟဳဒၟံၚ် အဲဍိက်ဗြဴတမၠၚ်ပဒေသဳရသွံ ဒေဝတဴတံ”


“ယွံမၞးဒေဝတဴတံ၊ မာတ်အဲဗြဴ လံစိုပ်လောန်အာကာလကောန်ၜါ ဗျဵုထၚ်ကၠၚ်ကၠောန်လောန်အာတုဲ သတိတ်စၟဳဒၟံၚ်အဲဍိက်ဗြဴမ္ၚးအဿမာပိုတ်တုဲ သ္ဒးဒတုံစှ်ေဇြဟ်သဒှ် အန္တရာဲမွဲမွဲ ကဵုအဲဍိက်ဗြဴ ဟွံတီရဒေဝတဴတံ”


“ယွံမၞးဒေဝတဴတံ ဝေသန္တဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်ကောန်ၜါသဒှ်ညိဟာ၊ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲတေံ အဲဗြဴစဴစိုပ်အဿမာပိုတ်ဂးကီုရ၊ ဇာလဳဒြေပ်ကၠုၚ်တုဲ ဂၠာဲစသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် သ္ဍဲကဏှာဇိုန်မွဲ ဗလဲမဴတှ် ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ ဟသေၚ်ဟာ တ္ၚဲဝွံ ဝေသန္တဝ် ကဵုကောန်ၜါ စၟဳရံၚ်ဒၟံၚ်မိ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ်ရဟတီရလေဝ် ဒေဝတဴတံ”


“ဘန္တောဒေဝတာယော၊ ယွံဒေဝတဴတံ ဂၠုကဵုသ္ဍဲယာဲဇုၜါ ဟွံညာတ်မိတုဲ သီုမဗျဵုထၚ်ကၠၚ်ကၠောန်ဇွောဝ်ရမတ် ညံၚ်ကောန်ဒြာဲသၟတ် ဗျဵုထၚ်ဍာ်တှ်ရဴသတိတိစၟဳဒၟံၚ်မိ မစဴနူဂြိုပ်ကီု။ ဨဝံ၊ ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီုရ ကောန်ဒြာဲတေံစၟဳၝောံညးတ္ၚဲရ ကုသဵုရီုဗက်ပြီု ညးသၠေဝ်ညာတ်ၝောံညးကီုဟသေၚ်ဟာ၊ ကောန်တမၠၚ်ပဒေသဳမိၜါစၟဳတ္ၚဲဝွံ ဟညာတ်မိရသွံဒေဝတဴတံ”


“ယွံဒေဝတဴတံ၊ ပ္ဍဲပယာံသၟဝ်တ္ၚဲ ဃောမဗျဵုထၚ်ကၠၚ်ကၠောန် ဇွောဝ်ရမတ်တိတ်စၟဳဒၟံၚ်ညံၚ်မိကောန်တှ်သၟတ်တိတ်စၟဳဒၟံၚ်ၝောံ မစဴနူဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲကီု၊ ကောန်ဒံစၟဳၝောံဂှ် တ္ၚဲဂွါံသာံမယဒးညးသၠေဝ်ညာတ်ၝောံညးကီု သဟေၚ်ဟာ၊ ကောန်တမၠၚ်ပဒေသဳမိၜါ စၟဳဒၟံၚ်မိတ္ၚဲဝွံ ဟွံညာတ်မိရသွံဒေဝတဴတံ”


“ယွံဒေဝတဴတံ၊ ကောန်အဲဍိက်ၜါဝွံ မတုပ်တဴရဴၜိုပ်ၜၚ်ပါကဟၚ်ထဝ် ၝောံစွံလဝ်လ္တူသြၚ်ကၟာလစ ၝောံပဝ်စဴဗက် တက်သၞေၚ်ဒစေၚ်တံ ဗျအ်သမဴ ဝါၚ်ဒုၚ်ဖျဴၝောံဟေၚ်၊ အဲဍိက်မတုပ်တဴရဴၜိုပ်ဗြဴကီုရ စွံလဝ်ကောန်ၜါပ္ဍဲအဿမာပိုတ် လှ်ေဓယှ်ေဝေၚ်ဂြိုၚ် လဝိုၚ်လမှ် ဟွံဒှ်အန္တရာဲ အဍိက်ဂွံအာဂၠာဲသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် လပှ်ဖျဴနၚ်ပ ပရၚ်ကောန်ရောၚ်၊ တ္ၚဲဝွံ သၟိၚ်သတ်ပိ ကၠုၚ်ဆေဝ်တာဒနာသွာၚ် ခါတရဴလၟာ်ဇိုၚ်ညးမွဲမအာဂွံကီု၊ သတုံတဲဒှ်ကတိုၚ် ကမၠိုၚ်ကၟာခါသ္ၚဳအာ ဖါဲဇွိဒှ်ခြုံခြိုၚ်သရိုၚ်ဇလ ဆတရဴဝွံမွဲရ၊ သ္ဂောံစဴအာ အဿမာပိုတ် ဝေၚ်ကၠေံတရဴဝွံတုဲ၊ တရဴသ္အာၚ်ဟွံပြာကတ် ညံၚ်ဗ္တာဲမအာစိုပ် မှာသၟိတ် ရဴမအိုတ်အာကသပ်ကီု ဟးလတုန်ဝါဝွံ မိအိုတ်အာကသပ်တုဲရသွံကောန်”။


“အဵုဂၠုကဵုသ္ဍဲယာဲၜါ ဗတ်ရမိသၠေပ် အနဂ္ဃမန်တေံ မိမန်ဗၠိုပ်အာပ္ဍဲဂတာတိ မိတၠဂုန်ဗြဴ ဂွံစဴညာတ်နာဲတံညးၜါကီု အဵုတမၠၚ်ဗဒေသဳဗဴ ကဵုလဝ်လၜါဗတ်ရမိလေပ်အနဂ္ဃမန်တေံမိမန်ကလာၚ်အာလ္တူအာကာသ မိတၠဂုန်ဗြဴဂွံစဴညာတ်နာဲညးၜါကီု အဵုမွဲဒဒိုက် မွဲတသိုက်ဖဴမိ ဗတ်ရမိသၠေပ်အနဂ္ဃမန်တေံ မိမန်ဗဒဴကၠေံသၟိၚ်သတ်ပိတုဲ မိတၠဂုန်ဗြဴဂွံစဴညာတ်နာဲတံညးၜါကီု ဟသေၚ်ဟာ၊ ကွတ်မဗက်ဗဒဴသၟိၚ်သတ်ပိ ဗၠိုပ်တိကလာၚ်အာကာသ မိတၠဂုန်ဗြဴဟွံလေပ်တရဴဆလၟာ် ဇိုၚ်ညးမွဲ တရဴသ္အာၚ်ဟွံမွဲရ၊ ပသာ်အဲဗြဴ သဂွံစဴညာတ်ကောန်အဲၜါရော ဒေဝတဴတံ”


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်ဟီုတသိုဟ်တဟးသြောတ်သ္အဝ်ဇွောဝ်ရမတ်ဒၟံၚ်ကဵု ဒဵုဂြိုပ်ဟေမဝန်တုဲ ဖျေံစွံလဝ်ဒလေၚ်ပရှ်ေ သစ္ဆုယဵုသၟိပ်တဲ ဂါထာမြဴဝွံ အာတ်တရဴကဵုသၟိၚ်သတ်ပိရ။


“ဘန္တောမိဂ္ဂရာဇာနော၊ ယွံသၟိၚ်သတ်ပိ မၞးတံ ဂွံအလဵုအသဳ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဇၞော်ဝွံ မၞးတံဇၞော်ကဵုကြဳဇှ် လပုဟ်တဲစှ်ညံၚ်ပၞာၚ်ထဝ် အဲလ္ၚောဝ်မၞးတံရ၊ ဒဒှ်ကောအဲဗဗွဲဓဝ် မၞးတံဒှ်ညိရ၊ တရဴအဲဗြဴ စဴအဿမာပိုတ် မၞးတံဂွံကဵုဒါန်အခေါၚ်လ္ပဖ္ဍောၚ်အဲဍိက်ဗြဴ ကဵုဂွံစဴစိုပ်ဝၚ်ဂပဝ် ကဵုဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်ကောန်ၜါညိ မဒှ်ရော ကောသၟိၚ်သတ်ပိ”။


“ယွံကောအဲသၟိၚ်သတ်ပိ၊ ဥပ္ပတိတဝှ် ဒဒှ်ပိုဲပိမိကဵုကောန် သီုတၠညးဝေသန္တဝ် မတုဲတေံ ဇၞော်မောဝ်လောန်သန် မိအဲဍိက်ဒှ်ကောန်သၟိၚ်ဒုၚ်ရာဇာဘိသေခ မအံက်အဲဍိက်ဒှ်သၟိၚ်ဓဝ်မပြဲလောန် ကောန်အဲဍိက်ၜါဂှ် ဒှ်စဴတၠညးဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုရောၚ်၊ ဟိုတ်ကဵုဒါန်စိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵု ညးဗက်ကၠေံနူဍုၚ်ရး ဒးတိတ်ဒုၚ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် အဲဍိက်ဒှ်သမ္ဘာသ္ဍိုက်ဝေသန္တဝ် ဒိုက်သၟဟ်သိုက်သၟဟ် ဗက်တိတ်ကၠုၚ်ဒှ်ဒၟံၚ်ခမဳရသိ မကဵုကောန် တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပဏ္ဏသာ အဲဍိက်သပါ်သပါအာဂၠာဲဗ္စရောၚ်၊ အဲဍိက်ဗြဴဟွံမွဲသွက်သွာပျုတ်ပမာတၠသ္ၚိ အဲဍိက်ဗြဴ ဥပ္ပကာဒၟံၚ် ညံၚ်ဂၞကျာ်သဳဒါ မဥပ္ပကာသၟိၚ်ရာံကီု၊ အဲဍိက်ဝဳဝတ်ပတ်ပေါန် ကၠောန်ၜိုတ်ဗ္တံတ္ၚဲ ညံၚ်ဍိက်မကၠောန်ၜိုတ်ကဵုတၠ ညံၚ်ကွးမဆိုက်ဗ္ဒက် မဥပ္ပကာအ္စာကီု၊ မုက်ဟွံချိုတ် စိုတ်ဟွံလီု သီုမရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ ဖေက်ဂွတၠသ္ၚိ ဖျဝ်က္ၜံၚ်သၠုၚ်တဲ အဲပရဲဒၟံၚ်လၟိုန်သွံ သၟိၚ်သတ်ပိ”။


“ယွံသၟိၚ်သတ်ပိ ဒးပယာံကာလသဝ်တ္ၚဲ မၞးတံစဴညာတ် ကောန်သမ္ဘာမၞးတံရ၊ အဲဗြဴမဒ္ဒဳ တမၠၚ်ဗဒေသဳတုန်လေဝ် သ္ဂောံစဴညာတ်ကောန်ၜါဇာထဝ်ကဵုဇာဗၠုဲဂၠုကဵုသ္ဍဲညိရ မဒှ်ရော” “ယွံသၟိၚ်သဝ်ပိ မစိုန်ဒှ်တဴ နာဲဂြိုပ်ဂမၠိုၚ် သတ်ဆုသၟဟ်ဂလိုၚ် ဂိုၚ်ပတၟာဲ တွာဲကောအဲ သၟိၚ်သတ်ပိတုဲ တရဴသ္ဂောံဖျဴသတ်ဆုကဵုကောန်ၜါ သမ္ဘမွဲဂှ် ကဵုအဲဍိက်ဗြဴ ဂွံစဴရသၟိၚ်သတ်ပိ”


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်ၜိုန်မာန်ပါၚ်တသဝ် လ္ၚောဝ်နရာတ်အာတ်အခေါၚ်တရဴကဵုသၟိၚ်သတ်ပိ သၟိၚ်သတ်ပိ ဟွံကဵုတရဴကုဂၞကျာ်တုဲ ဒးကာလသၟိၚ်သတ်ပိ သ္ၚေဝ်မွဲပယာံဂွာံတၞုၚ်ဒဵုတ္ၚဲဂၠု ဂိတုတိုန်ပျး ဒးကာလပိုဲသိုက်ဇိုၚ်ဒဴ သကဵုတရဴ ကုဂၞကျာ်စဴဂွံရဂးတုဲ ဗွဲပြဟ်ဟေၚ် စ္ဍးအာနူတရဴရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲကာလတ္ၚဲပၠိုတ် သၟိၚ်သတ်ပိ မၠာဲမွဲပယာံဂွာံကာလကြိုက်ကဵုဂၞကျာ်စဴဂွံရဂးတုဲ သၟိၚ်သတ်ပိ စ္ဍးအာနူတရဴ ညံၚ်ကဵုက္ၜၚ်ထဝ် မမှတ်စဴသၞေဟ်သ္ဍိုက်ကီု ဂၞကျာ်မှတ်စဴအဿမာပိုတ်ရ ခမဳတံ။


ဂၞကျာ်စဴကၠုၚ်တ္ၚဲဂှ် ဒှ်တ္ၚဲသဳဗပေၚ်ဥပုဟ် အကေၚ်ကောန်ၜါမဝေၚ်ဒုၚ်စမှ်တ္ၚဲ ပ္ဍမုဟ်စၚ်ကြံရတ်ဂှ် ခါဟွံညာတ်ကောန်ၜါတုဲ ဖျေံစွံလဝ်ဒလေၚ်သတ်ဆု ဇရေၚ်ပဏ္ဏသာ အာဂၠာဲကောန်ၜါအရာဌာန်မကေၚ်ဝေၚ် ခါဟွံညာတ်သမ္ၚာတ်စိုတ် ၜိုတ်ဟီုသြိုဟ်နူဇရေၚ်ရဴဒေါၚ်ကလော်မဍုန်ကီု က္တဵုဒှ်ဝိပတ္တိဗွဲမလောန် ဂတေဝ်ယာံ ဂၠာဲကောန်ၜါရခမဳတံ။


“ဘန္တောဒေဝတာယော၊ ယွံမၞးဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲပဒေသဌာန်ဝွံ ဟွံသ္ၚောဲနူအဿမာပိုတ်ရ၊ မတုဲတေံတမၠၚ်ဗဴကဵုလၜါဝေၚ်တဴလက်ကၠိုက်ခနှိက်တိ ဗရုဲဝေၚ်ဗ္တဳစၟဳညာတ်အဲဗြဴမစဴကၠုၚ် ကၠာဟွံစိုပ်အဿမာပိုတ် ညာတ်နူဇမ္ၚောဲ ဒြေပ်သရဲတိတ်ကၠုၚ် ဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်အဲဗြဴ ညံၚ်ကောန်ဒံသၟတ် မဝါၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ၝောံကီု၊ ဨဝံ၊ ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ မတုဲတေံ ကောန်အဲၜါ မတိတ်ဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်အဲဗြဴတုဲ တန်ဒၟံၚ်ဒၞာဲဝွံရဟသေၚ်ဟာ။ အဇ္ဇ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ။ တေကုမာရာ၊ န်ကောန်သ္ဍိုက်မိၜါဂှ်။ ကသ္မာနာပဿာမိ၊ မူဟိုတ်အဲဍိက်ဗြဴဟွံညာတ်ရော ဒေဝတဴတံ”။


“ယွံဒေဝတဴတံ ပ္ဍဲပဒေသဝွံ ဟဂွံသ္ၚောဲနူအဿာမာပိုတ် ကောန်အဲၜါ ညံၚ်ၜိုပ်ၜၚ်ပါကဟၚ်ထဝ် မတန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဏိန်လိုက်တုဲ ညာတ်ၝောံပဝ်စဴဗက်တက်သၞေၚ် ဒစေၚ်ကံမံဂြံဝါၚ်ဒုၚ်ၝောံကီု ကောန်အဲၜါ မတုပ်တဴရဴ ကောန်ၜိုပ်ၜၚ်ပါကဟၚ်ထဝ် အဲဗြဴစွံလဝ်ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် ဝေၚ်ဒၟံၚ်လက်ကၠိုက်ခနှိက်တိ လံမိစဴစၟဳမိရ ဟသေၚ်ဟာ တ္ၚဲဝွံ ကောန်အဲၜါ ပအဲဗြဴဟွံညာတ်ရော ဒေဝတဴတံ”။


“ယွံမၞးဒေဝတဴဂြိုပ် က္ဍိုပ်တၟံတ္ကံမှာသၟိတ် ဇမ္ဗုဒိပ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲပဒေသဝွံ ဟဂွံသ္ၚောဲနူအဿမာပိုတ် ရိုဟ်တ္ၚဲပစိုတ်ဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ရံၚ်ဒၟံၚ်အဲဗြဴ မစဴနူဂြိုပ်၊ အဇ္ဇ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ၊ တေကုမရာ၊ ၚ်သၟတ်ၜါဇာထဝ်ကဵုဇာဗၠဲ ပဟွံဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်အဲဗြဴရော ဒေဝတဴတံ”။


“ယွံမၞးဒေဝတဴဂြိုပ် ဇြီုဇြဟ်က္ဍဟ်တၟံဂမၠိုၚ် မတုဲတေံ အဲဗြဴစဴနူဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲ ကောန်အဲၜါတိတ်ဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်အဲ ညံၚ်ကောန်ဒြာဲသၟတ် မဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ၝောံကီု။ တေံကောန်ဒြာဲတေံညာတ်ၝောံစဴနူဂြိုပ် ပၚ်က္ဍိုပ်လယှ်ဇိုၚ် ပကိုၚ်ဗ္တဂဒိုၚ်သၠကတောဝ် တယောဝ်ကံ မံဂြံထဒၟကၠုၚ်ဝေၚ်ဒုၚ်ၝောံကီု ဟသေၚ်ဟာ ပမာညံၚ်သာ်ဂှ်ရ။ ကောန်တမၠၚ်ဗဒေသဳမိၜါ ညာတ်မိတုဲ သြမိပိုဲစိုပ်တြဂးတုဲ ဒြေပ်သရေဲထကၠုၚ် လဳလေဝ်လ္တူသြိုဟ်မိသာ်ဝွံ ဒှ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ၊ တ္ၚဲဝွံ တမၠၚ်ဗဒေသဳမိသီုၜါ ဟွံညာတ်ရော ဒေဝတဴတံ”။


“ယွံမၞးဒေဝတဴဂြိုပ် က္ဍိုပ်တၟံဟေမဝန်ဂမၠိုၚ် အဲဗြဴမူတုပ်ပၟာရော ညံၚ်ဒြာဲဗြဴ လသာစွံလဝ်ကောန် မတိတ်အာနူခြုံကီု ညံၚ်ကဵုဂစေံတၟံဗြဴ လသာစွံလဝ်ကောန်တုဲ မတိတ်အာနူဂပေါဲကီု ညံၚ်ဇာဒိသိုၚ်ဗြဴ မစွံလဝ်ကောန်ပ္ဍဲဂိုဟ်တၟံ ထဝ်တၞဟ်နဂၠာဲအာဟာရ ဂၞဴဖျဴနၚ်ပရၚ်ကောန်အဲဍိက်ညံၚ်သာ်ဂှ်ကီုရ၊ စွံလဝ်ကောန်ၜါ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် မတုပ်တဴရဴခြုံခြိုၚ်ကတိုၚ်ဇြဟ် စမှဟ်တ္ၚဲ အဲဍိက်ဂၠာဲဖျဴနၚ်သစ္ဆုစၞဗ္စညးပိ မကဵုကောန်ခါဲအဲစဴကၠုၚ်ကောန်ၜါဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ယာဲ ဂၠာဲစသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် သ္ဍဲကဏှာဇိုန်မွဲဗလဲတဴတှ် သာ်ဝွံ စမှ်တ္ၚဲသ္ဂန်ကံတဲဒတဲဖျဴမိရဟသေၚ်ဟာ ရိုဟ်တ္ၚဲပ္ဍဲကိုပ်ကၠာတေံ ပ္ဍဲမုဟ်စၚ်ကြံရတ် ဝုတ်ဒိုဟ် အဿမာပိုတ် ကောန်ၜါကေၚ်သ္ဂုယ်ဝေၚ်ကြကောတ်ဗ္တဳဂရဳဝေၚ်ခနှိက်တိ ရံၚ်မိစဴ ဝေၚ်တဴဟဂွံသ္ၚောဲ ဒတဲရၚ်သ္ကံတွာ်ကၠုၚ်တွာ်အာ အဲဍိက်ဝွံ ညံၚ်စိၚ်စမၠံၚ်ဗြဴ လန်တွာ်တဴကောန်ဂါံသ္ဍောန် ဇၟာပ်ဂြိုပ်က္ဍိုပ်ဗိုၚ် ဒၞာဲဇိုၚ်ကောန်စိၚ်ဂှ် သၟဟ်ဒၞာဲဇိုၚ်ကောန်အဲၜါ ပြာကတ်တဴရ၊ ဇကုကောန်အဲၜါ မူဒၞာဲမအာကဵုအဲဍိက်ဗြဴ ဟွံညာတ်ရောဒေဝတဴတံ”


“ယွံဒေဝတဴတံ ကိုပ်ကၠာတေံ အဲဍိက်ဗြဴလသာစွံလဝ်ကောန်ၜါ အာဂၠာဲအဟာရ ဒးလာလကလေၚ်စဴနူဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲ ကောန်အဲၜါဒြေပ်သရဲတိတ်ကၠုၚ် ဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်အဲရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲဟသေၚ်ဟာ၊ တ္ၚဲဝွံ တမၠာဗဒေသဳမိၜါ ဟွံညာတ်တွာ်ကၠုၚ် ဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ရော ဒေဝတဴတံ”


“ယွံဒေဝတဴတံ ဣဝွံလေဝ် ရုပ်ပဝေၚ် ကောန်ၜါရ၊ မပ္တံကဵု ရုပ်စိၚ် ရုပ်ချေံ ရုပ်ဂၠဴကၟက် ဒက်ဒြၚ်နွံတဴ ပ္ဍဲဝၚ်ဂပဝ်ကလောသၟိၚ်အိန် မာဃ တၠသွဝ်ၜါသြုန်ဂြာံလ္ၚုညံၚ်သုသာန် ဌာန်လ္ၚုဟးလ္ၚုလ္ၚန်သန်သွံ၊ သစ္ဆုမပ္တံကဵု တၞေၚ်ကြေၚ်ဇမ္မုရှ် ပၞဟ်သတဵု ဗဳ သဳလော လဳမဴ ပၞဴ ဗ္ဒဝ် ဂၠာံအရှာံ ဝၚ်ဂပဝ် ပေၚ်ဗဝ်ဟာန် ပဝေၚ်ကောန်ၜါလေဝ် နွံတဴရ၊ တမၠၚ်ဗဒေသဳယာဲၜါ မူဒၞာဲမအကဵုအဲဍိက်ဗြဴရော ဒေဝတဴတံ”


“ယွံဒေဝတဴတံ မတုဲတေံ အဲဍိက်မဒ္ဒဳတမၠၚ်ဗဒေသဳ စွံလဝ်ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ဖျိုန်ကဵုတၠညးဝေသန္တဝ် နူယးဒဵုသဝ်တ္ၚဲ အဲဍိက်စိုပ်ပဏ္ဏသာ ဇာလဳတံၚ်တဲ သ္ဍဲကဏှာဇိုန်မဴတှ် တ္ၚဲဝွံမိဖျဴနၚ်သစ္ဆုမၞုံကဵုရှ် ခါတှ်မိက္တဵုပေၚ်သြိုဟ်ဇွောဝ်စှ်ေ ဗရိုဟ်ချာဲသြိုဟ်ညံၚ်ဖါဲအာၜါလွးကီု ပဟညာတ်နာဲတံ ကၠုၚ်မဴတှ်ကဵုမိရောလေဝ်ကောန်”


ယွံမၞး ဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲတေံ ကောန်အဲၜါသီုမဗှော်ဒၟံၚ် လက်ကၠိုက်ခနှိက်တိ ညာတ်မိနူဇမ္ၚောဲ ဒြေပ်သရဲတိုန်ဒၟံၚ်လ္တူထွာဲတုဲ သီုမဂၠိန်တဴသပါသြိုဟ်ရဟသေၚ်ဟာ တ္ၚဲဝွံကောန်အဲၜါပအဲဗြဴ ဟွံညာတ်ရောဒေဝတဴတံ”


“ယွံဒေဝတဴတံ မတုဲတေံ အဿမာပိုတ်ဝေသန္တဝ် ဒးကာလတ္ၚဲသဝ် အဲဗြဴစဴနူဂြိုပ်ဝၚ်ဂပဝ် ညံၚ်ဗရုဖံထဝ် လတိုၚ်မန်ဒိုၚ် ပုက်ကလုတ်မုက်ပိ မုက်ပန် ဗြုဇရန်ဇရာဒၟံၚ် ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် တရဴမၞုံဗၞတ် စှ်သုန်ဗၞၚ် ညံၚ်သဘၚ်ကီု မဒှ်ပ္ဍဲမတ် စၟတ်ကဵုစိုတ်အဲ တ္ၚဲဝွံ ကောန်တမၠၚ်ဗဴကဵုလၜါ ခါအဲညာတ်တုဲ အဿမာပိုတ်ဝွံ မလ္ၚုသြုန်ဂြာံဒၟံၚ် ကဵုစိုတ်အဲဍိက်ဗြဴသွံမၞးဒေဝတဴတံ”


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ် ယာံဂၠာဲကောန်ၜါ ဟဂွံတုဲသီုလၞီလၞာ် ဍာ်ရမတ်မပေၚ်ဂဍောၚ်မတ်ၜါ ဂစေံဟွံဂြဴကွဴလေဝ်ဟွံကဵုအသံပါၚ် ဂလာန်ဂါထာမြဴဝွံသ္ဂးရ။


“ဘန္တောဒေဝသၚ်္ခါယော၊ ယွံဒေဝတဴ ပမၚ်အဿမာပိုတ်ဂမၠိုၚ် မတုဲတေံ အရှာံ အဿမာပိုတ်ဝေသန္တဝ် ညံၚ်ကဵုအနရက်ဂစေံဂမၠိၚ် တက်သ္ၚဳသၞေၚ် ပၠေၚ်ကံဂြဴ ညံၚ်သၟာတွိၚ်ဒိပ်ကီု ဆုဇၞော်သၟတ်ဂမၠိုၚ် ဒက်စမြိုၚ်တနုၚ်စရှ်ပ္ကဴဝက်သၞေက်တလာ ဗီုသတ်ဒဟုဲကၞာၚ် ညံၚ်ညးမကွာဲလှ်ေကီု။ ဣဝွံ အဿမာပိုတ် မဒှ်ဒၟံၚ်သဘၚ်ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ၊ တ္ၚဲဝွံ မုဟိုတ်အဿမာပိုတ်လ္ၚုသြုန်ဂြာံဒၟံၚ် ညံၚ်ဌာန်သုသာန်ကီု ခါသ္ဂးဂဍာ်သၟိၚ်ရာံလေဝ်ဟွံဗြု ဂစေံလေဝ်ဟွံဂြဴ ကွဴလေဝ်ဟွံကဵုအသံပါၚ် ဖလာၚ်ယးနိမိတ် သာ်ဝွံအဲဗြဴမ္ဒးညာတ်သၟဝ်တ္ၚဲအဿမာပိုတ်လ္ၚ ကောန်ဂၠုကဵုသ္ဍဲယာဲၜါ ဒးပကာဂစိုတ်ကဵုအဲဗြဴရသ္ဂးဟာလေဝ်ဒေဝတဴ”


ယွာံမဂၠိုၚ်ကဵုသာ် ဂၞကျာ်ဂတေဝ်ယာံတံရ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ တၠအလာံပဋိပတ် ယာံဒမာန်ကၠုၚ်စိုပ်ဗောဓိသတ် ပဝတ္တနာတုဲ သၟာန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါ နဂါထာမရဴဝွံသ္ဂးပၠန်ရ။


“ယွံသၟိၚ်ရသိ ပ္ဍဲမတုဲတေံ စမဟ်တ္ၚဲအဲဍိက်ဗြဴစဴကၠုၚ်နူဂြိုပ်စိုပ်ကောန်တၠဂှ် ဗွဲမပြဟ် ကောန်တၠဗဒှ်သၟာန်သီုဇြဟာန်ဓဝ်မေတ္တာကရုဏာကဵုအဲဍိက်ဗြဴ လၟုဟ်ဝွံ မသ္ဂးတၠညးကၞပ်ဒေၚ်သ္ၚဳ ဟွံသ္ၚဳမုက္ခဝါ ပရိုၚ်ကောန်ၜါ အာကီုဒၟံၚ်ကီု ပကောန်တၠဟွံဟီုကဵုအဲဍိက်ဗြဴညိရော”


“မွဲသာ်တုန် ဟသေၚ်ကောန်တၠ စကာကဵုပကလုတ်သန်ဌာန် ကဵုစဴသၟာန်ပရိုၚ်သၟိၚ်ဗဴကဵုလ မတဴပ္ဍဲဍုၚ်ဒေတုတ္တရနာဂဵု မတုလနာဂဵုတေံသ္ဂးဟာ၊ ဟသေၚ်ရသိဓနဴယောဂဳဝိဇ္ဇာဓဵု လကိုဟ်ကမ္ဘန် လှေံလှန် ပၠောပ်ဏာဂြိုပ်ဇၞော်သ္ဂးဟာ”


“ယွံကရာတ် စွံမေတ္တာကရုဏာပ္ဍဲအဲဍိက်ဗြဴကဵုဂၠိုၚ် ပရိုၚ်ကောန်ၜါ အာကီုဒၟံၚ်ကီု ဟီုကဵုအဲဍိက်ဗြဴညိမူဒှရော”


ဂလာန်မဂၠိုၚ်ကဵုသာ် ဂၞကျာ်ဟီုဝေါန်စဝ် တသဝ်ထ္ၜတြုံတၠပါရမဳ ဟွံရဴၚ်သ္ၚေဝ်မုက္ခဝါ ဝါစာ ဟွံပၠန်ဂတးလုတ်ဂွးသက်က်ရ၊ ပရိုၚ်ကောန်ၜါဂှ် ဂၞကျာ်ဟွံဂွံတီလၞီလၞာ်ဂၠိုၚ်သာ ဍာ်ရမတ်ပေၚ်ဒၟံၚ်မတ်ၜါ မဟဒွိၚ်သိၚ်သာကြအ်အာလၞီတုဲ နဂါထာမရဴဝွံ ဂတေဝ်ယာံသၟာန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါရ။


“သာမိဝေဿန္တရံ၊ ယွံဝေသန္တဝ် မစိုန်ဒှ်တဴသကိုပ်ညးဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုဂမၠိုၚ် ဗတ်ရကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် သဂွံဏာမ္ဂး ဇကုကောန်အဲၜါ ပအဲဍိက်ဗြဴဟွံညာတ်းကီုရ၊ ဆသော်ကောန်ၜါ ညံၚ်ကဵုသေနၚ်တၠ ဂိုဟ်ဂွိုၚ်တၚ်ဒုၚ်တန် အဲဍိက်ဗြဴသ္ဂောံညာတ်ကီု၊ ဒဵုကဵုသ္ပာဇိုၚ်တဲၜါ ပအဲဍိက်ဗြဴဟွံညာတ်ရော၊ သွိုဟ်ဂစေံဂဍာ် တမာတ် မစှ်ေဂှ် အဲဗြဴသ္ဂောံညာတ်ကီု လၟုဟ်ဝွံ ဂစေံ ဂဍာ် တမာတ် မစှ်ေအဲဗြဴဟွံညာတ် ညးဂှ်မဂွံဏာကောန်အဲဗြဴ စၟတ်ကွေံရောလေဝ်ဨကရာတ်”


“ယွံဨကရာတ် ပသာ်ကောနတၠ ကရဴကၞပ်ဖျေၚ်ဟသေၚ်ညာတ်ဒုဟ်အဲဍိက်ဗြဴ ကၠုၚ်အာသၚ်ကာ ပမာဒပသ္ဍိုၚ် ပကၠဴ ကရဴကၞပ်သ္ၚဳ ဟွံသ္ၚဳပၠန်ဂတး ဟွံဂးဍိက်ကမၠောန် ဒက်ဒေါန် ဆက်ရမျာၚ် ဒုဟ်အဲဍိက်ဗြဴ အဲဍိက်ဟွံညာတ် ကောန်တၠဟီုကဵုအဲဍိက်ဗြဴဂွံတီတုဲ အဲဍိက်ဗြဴကလံတံဇိုၚ်ပၠန်ရ၊ ကောန်တၠအေၚ်အသံရ မူဒှ်ရော၊ ပိုဲညးၜါ လသာလဝ်ဍုၚ်စတုတ္တရနာဂဵု ပဒတဴပ္ဍဲဟေမဝန်အကြာကၠကၟီဗြန် ပ္ဍဲပဏ္ဏသာ ဒဒိုက်သၞာ ဟွံရိုဟ်စဒဒိုက်ပသာဲနူသၟိၚ်မိ ဒဒိုက်မသာဲနသၟိၚ်မ ဒဒိုက်မ္ဒးသာဲနူခါံသဳတၠ ဒဒိုက်မ္ဒးကၠေံလဝ်ကၟိန်ဍုၚ်နန်ဒြၚ်၊ ဒဒိုက်မ္ဒးတိတ်ဒၟံၚ်ဝၚ်ဂပဝ် လုကဴတပှ်ဂိတုဝွံ ဟွံဒိုက်က္ဍၚ်၊ ဒဒိုက်ကောန်တၠ ဟွံပံက်ပါၚ်ပၠန်ဂတး ဟွံဂး ဟွံအီကဵုအဲဍိက်ဗြဴမဒ္ဒဳဝွံ ဒဒိုက်ဝွံရောၚ် ဒိုက်စိုတ်လောန်သန်သွံကောန်တၠ”


“အဲဍိက်ဗြဴ ဟွံညာတ်ကောန်ၜါဂှ် ဒှ်ကံဂျိမွဲတုဲတြ ကောန်ၠကၞပ်သ္ၚံဒၟံၚ်ဂှ် သၟဟ်ကံဂျိၜါ စာခၠၚ်ကၠေံ သြိုဟ်အဲဗြဴသန် ပရိုၚ်ကောန်ၜါ ခါကောန်တၠဟွံဟီုပၠန်ဂတး အဲဍိက်ဗြဴသ္ဒးပမယူကဵုဝၚ်ဂပဝ် သ္ပဂဝ်ကဵုအဿမာပိုတ် ချိုတ်ဗက်ဖဴကောန်ၜါရ၊ ယးဂတကောန်တၠ သညာတ်ဇွအဲဍိက်ရသွံ”


သာ်ဝွံဂၞကျာ်ဂတေဝ်ယာံ သၟာန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါကဵုဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ လၞီလၞာ်ဂၞကျာ်ဂှ် ဂၠိုၚ်က္ဍၚ်အာတုဲ ဗောဓိသတ်သၟိက်လလံကၠေံလၞီလၞာ် ဒေါမနုဟ်ဂှ် နကဵုဂလာန်မသ္ကာတ်မြဟ် သၟိက်ဖအိုတ်ကၠေံစိုတ်ဂၞကျာ်တုဲ ဂါထာမရဴဝွံ သ္ဂးရ။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ သက်ကဵုဟိုတ်ဂၞကျာ်က္တဵုဗဒှ်လောန် သကဵုကာလဂၞကျာ်ကၠုၚ်ပဇွောဝ်ရမတ်ကဵုပိုဲရော၊ ဂၞကျာ်ဒေပ်လဝ်စိုတ်စၞာဲ ဥပ္ပါယ်ဝၚ်ကတုဲ ဗ္တံဝွံ စံက်ဂွံညာတ်သွပ်လ္ပံမံဂြံကဵုကောန်ၜါ ဖဳဒွါကၠုၚ် ပိုဲမ္ဒးကလၚ် ဇၟာပ်တၚ်လ္ပံဂှ် ဒးကာလ အာဂၠာဲသစ္ဆု ကောန်ဂၠုဒတဲကောန်သ္ဍဲ လေၚ်ကၠုၚ်စွံလဝ်ကဵုပိုဲတုဲ အာနူယးလ္ၚုကာလမစဴ တ္ၚဲဂၠုဒဵုဂိတုတိုန် တၟးလျးခၠၚ်ယွာံမဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ပဗတ် မဆာန်ကောန်ၚာ်ၜါ သ္ပာ်သ္ပာအာဂၠာဲ ဇၟာပ်ဂြိုပ်ဇီုထီု ဥမၚ်အၚ်လှာ ဂၞကျာ်မတြၚ်အာဂှ် မပ္တံကဵုဣသိယောဂဳ ဝိဇ္ဇာဓဵု လကိုဟ်ကုမ္ဘန် လန်ဂၚေၚ်ဒၟံၚ် အဓါန်မလံကြာတၟံဇိုၚ်လဂေါဝ် ညးဂှ်ညာတ် ပွဂၞကျာ်ရော”။


“ကာလပိုဲမတိတ်နူဍုၚ်တေံဂှ် ပိုဲဟွံကဵုဂၞကျာ် ကၠုၚ်ကရောံပိုဲ သၟိၚ်ဒၟံၚ်ကရောံသၟိၚ်မိသၟိၚ်မ သကဵုဥပ္ပကာဝဳပရာ ကောန်ၜါရောၚ်ပိုဲမ္ဂး ထစးကၠေံဂလာန် ကၠုၚ်ကရောံပိုဲတုဲ ပလီုကၠေံကတ္တိကပိုဲရော၊ ဟွံဂွကဵုကောန်ၜါသ္ဂးဟာ၊ ဟွံဂွကဵုဒေဝတဴဝၚ်ဂပဝ်သ္ဂးဟာ၊ တီဂးသုစရိုတ် ဟွံတုပ်ကဵုပိုဲ မူဟိုတ်မတိတ်ကၠုၚ်ကရောံပိုဲရော”


“ယွံမဒ္ဒဳ ညးမပတၠကောန်တှ် ဒှ်ညံၚ်မဒ္ဒဳဝွံ နွံကီုဟာ လသာလဝ်ကောန်ၜါတုဲ သဘဴဗြဴမအာဂြိုပ်မ္ဂးဝွံ၊ ညးမၞုံကဵုတၠသ္ၚိ ညံၚ်ဟၟဲကဵုတၠသ္ၚိကီု သာ်ဝွံညးဟွံဒှ်မွဲလှ်ေသွံ မဒ္ဒဳပရိုၚ်ကောန်ၜါပသာ်ဒှ်ရော တၠသ္ၚိပိုဲပသာ်ဒှ်ရော ဗတ်ရဂၞကျာ်ချပ်ဗ္စာရဏာရ၊ ယဝ်သဒှ် သ္ဇက်ဒှ်သာ်ဝွံ နွံဟာမဒ္ဒဳ ဟွံဒွိၚ်ကဵုကဵုကောန်ၜါပ္ဍဲအဿမာပိုတ် ဂၚေၚ်ဒၟံၚ်ဒေါဝ်ဂြိုပ် လ္ၚုဇကုမွဲ ဂၞကျာ်တိတ်ပပြဝမွဲမွဲညးဂှ်မွဲ မတီရောမဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳ ဂဗုတ်သီုဖ္အိုတ်ဂှ် ဟွံတုဲဏီ ပရိုၚ်ကောန်ၜါ ဂၞကျာ်ကၠုၚ်သၟာန်ပိုဲဝွံ ကြိုက်ကီုရဟာမဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳ ဨကရာတ်တမၠာတမၠာတံတေံ ညးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံနူဍုၚ်ရး ဒးဂၚေၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်တံဂှ် ဟွံမွဲရသ္ဂးဟာ မဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳဗြာန်လၟမိစ္ဆာတံဂှ် ဍေံဂၚေၚ်ပန်ပှ်စဒေါဝ်ဂြိုပ်ဟၟဲရသ္ဂးဟာမဒ္ဒဳ။ ယွံမဒ္ဒဳ ဂြိုပ်ဝွံဂှ် ဒှ်ဂြိုပ်ပဝေၚ်ဣသိဓနဴ ဗဳသြဴယောဂဳ ဝိဇ္ဇာဓဵုရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ၊ ရိုဟ်ကဵုဒဒှ်တ္ၚဲဟွံဂွံဒှ် တ္ၚဲဝွံဂှ် ဂၞကျာ်ဂွံညာတ်မုက် မိၚ်ပါၚ်ရမျာၚ် သုဘာသိုတ်ညးတံဂှ်တုဲ ဂၞကျာ်ဖျဝ်ကၠေံတုဲ စဵုကဵုစိုပ်သၟတ်လှိၚ်တုဲ စဴစိုပ်အဿမာပိုတ်မ္ဂးဝွံ ညးဂှ်သတီညးဂှ်ညာတ်ဒုဟ်ပွဖဴ မဒ္ဒဳနွံရောၚ်မဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳ အဲသလှ်ေဂးထဝ်ဥု ရကိုတ်ရောၚ်၊ အဲဝေသန္တဝ် မလဝ်စိုတ်လၟုဟ်ဝွံ စဴဒှ်ဓမြိုတ်အပြောံရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳ ပိုဲသၠေဟ်ဂး မၞိက်ဂကူ ဝိပူလပဝ်ရောၚ် အဲဝေသန္တဝ် မလဝ်စိုတ်၊ ကာလစံၜတ်သ္ၚဳဂၠိတ်မွဲ ဗိုန်ကညန်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ စဴဒှ်အာဗကာံဒေဒါဲအပြောံ ဂတာကပ္ပါဲရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ” “ယွံမဒ္ဒဳ အဲသၠေဟ်ဂးကြက်စၠန် အနဂ္ဃရောၚ် အဲမလဝ်စိုတ်၊ လၟုဟ်ဝွံ စဴဒှ်အာဆုကြိက်အပြောံရောံသွံ မဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳ ဟွံဂွကဵုပိုန်ရုပ်ညိသ္ဂးဟာ ဟွံဂွကဵုစိုတ်ညိသ္ဂးဟာ မဒ္ဒဳတီဂးသုစရိုတ် ဟွံတုပ်ကဵုပိုဲ မူဟိုတ်မတိတ်ကၠုၚ်ဖဴပိုဲရောမဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုတေံဟွံဂွံဟာ သ္ဂောံကျိုၚ်ဒၟၚ်ဒေါဝ်ပိုန်ဒယှ် သ္ဂောံသ္တိက်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဖုၚ်သ္ဍဳဒနဳဝုဏ္ဏၚ် ဒေန်ဒြၚ်စိၚ် သမၞိၚ်ပိုန်ဓယှ် မူဟိုတ်မဗက်တိတ်ဖဴပိုဲ ပ္ဍဲဌာန်လ္ၚာရောမဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳ ဟိုတ်ဖ္ဍောၚ်ကာယ ဗက်တိတ်ကၠုၚ်ပိုဲ ဒဵုကဵုဝၚ်ဂပဝ်တုဲရ၊ ဆကတ္တိကပ္တုဲလဝ်ဂှ် မူဟိုတ်ဂၞကျာ်ရိုဟ်ပလီုကၠေံဂှ်ရောမဒ္ဒဳ၊ ဍောၚ်ပ္ကဴကတ္တိကပိုဲဟွံသ္ၚိတ်ဇြဏီ မူဟိုတ်ဍောၚ်ပ္ကဴကတ္တိကဂၞကျာ် မသ္ၚိတ်ဇြအာကၠာပိုဲရောမဒ္ဒဳ၊ ပၞာၚ်တိုၚ်ထဝ်ကတ္တိကပိုဲဟွံပၠိုတ်ဏီ မူဟိုတ်ပၞၚ်တိုၚ်ထဝ်ဂၞကျာ်မပၠိုတ်အာကၠာပိုဲရောမဒ္ဒဳ၊ အိုဿီုဂလိုၚ်ဝွံ ပိုဲမဂွံဗျိမဒ္ဒဳရ၊ ဟိုတ်ဓဝ်သရာံပါပ် ပိုဲမ္ဒးဒိုက်အာတုဲ ပိုဲမဒှ်ရောမဒ္ဒဳ”


သာ်ဝွံ တၠပါရမဳ ဟီုဗျိပၠုတ်ဂၞကျာ်တုဲ ပတွဵုနူဂှ် ဟွံပံက်ပါၚ်ပၠန်ဂတး ကၞပ်သ္ၚံဒၟံၚ်တရ၊ “ဂလာန်သာ်ဝွံ ညံၚ်ဗောဓိသတ်မဟီုဂှ် စၟတ်ကွေံရသ္ဂးဟာ သာ်ဂှ် ဟသေၚ်ဒဒှ်ဂၞကျာ်ဒ္ဂူကဵုတၠသ္ၚိ နွံကဵုမိတ်စှ်ပြကာရောၚ်၊ မူဟိုတ်မ္ဒးဟီုပျဲပျာံကတောဝ်မတ်ဂၞကျာ်ရော” တၠဓဝ်ကုသဵုတံသ္ဂးရ။ ဗောဓိသတ်သၟိက်ပဟဲကၠေံယဲပူမှ် လၞီလၞာ်ဂၞကျာ်ရောၚ်၊ ဗောဓိသတ် မ္ဒးဟီုသကေဝ်ကတောဝ်ဂၞကျာ်ရောၚ် မိဂ္ဂး။ တံဝစနံ၊ န်ဂလာန်ဂှ်။ သုတွာ၊ ဂွံမိၚ်တု။ သာ၊ ၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ။ အာဟ၊ စိုန်သ္ဂးရဴဝွံရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံမရာတ် မစိုန်ဒှ်တဴဂဥပ်ဓုပ်ပြကာ အဲဍိက်ဗြဴ ကောန်တၠပ္တန် မနောဒွါဝါစဳဒွါကလၚ်ဂလာန်အဲဍိက်ဗြဴကၠာ တ္ၚဲဝွံသက်ကဵုဟိုတ်အဓိကဵုက္တဵုဒှ်နိမိတ်သၞဲပ္ဍဲဂြိုပ်တေံ တွဵုဒတုံနူတဲ ဒလေၚ်ပ္ဍဲပၞးဖလုတ်ဗၠး စှ်ေဇၟာပ်ဒိုဟ်ဟွံပြာကတ် ဆုမၞုံကဵုသတ်ပ္ကဴ ရဴဟၟဲကဵုသဝ်ပ္ကဴကီု၊ ဆုဟၟဲကဵုသတ်ပ္ကဴ ရဴမၞုံကဵုသတ်ပ္ကဴကီု၊ မဒှ်ပ္ဍဲမတ်အဲဍိက်ဗြဴတုဲ အဲဍိက်ဗြဴ က္တဵုဒှ်ဓဝိၚ် ပ္ဍဲသၟိၚ်ခမဳ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ဗွဲမလောန်ရ”


“မွဲဝါပၠန်တုန် ဒးကာလ အဲဍိက်ဗြဴ ကလေၚ်စဴတရဴဝၚ်ဂပဝ် အဲဍိက်ဗြဴယဵုသၟိပ်တဲ အဲလ္ၚောဝ်လဒိုဟ်ကၠုၚ် တၠသ္ၚိကဵုကောန်ၜါ လ္ပကဵုဒှ်အန္တရာဲညိ သာ်ဝွံအဲဍိက်ဗြဴ ရာဒနာ” “ မွဲဝါပၠန်တုန် ဒးကာလအဲဍိက်ဗြဴကလေၚ်စဴတရဴဝၚ်ဂပဝ် စိုပ်ဒေါဝ်တရဴ ဇကုဒှ်မုဟ်ဂြိုဟ်သ္ၚာတ်တ် ထောံမတ်ညာတ်ကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် ဆေဝ်ဒဝ်တရဴဒဒှ်ကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် ဍေံဒြဟ်ဂမ်အတ်ကဵု အသံပါၚ်ရမျာၚ် အလုံဂြိုပ်ဟေမဝန် သ္ကာတ်သြာဲဂြိုဟ်ညံၚ်ဖါဲအာၜါလွးကီု ကောန်တၠဟွံမိၚ်သ္ဂးဟာ၊ အဲဍိက်ဗြဴကီု ဝေါန်စဝ်တသဝ်နရာတ်အာတ်အခေါၚ်တရဴ သ္ဂောံစဴညာတ်ကောန်ၜါ ကဵုမှာရသိ သၟိၚ်သတ်ပိဟွံကဵုတရဴစဴအဿမာပိုတ် စဵုကဵုစိုပ်ပၠိုတ်ဂၠု ဂိတုတိုန်ပျး သတ်ပိစ္ဍးအာတုဲ အဲဍိက်ဗြဴဂွံစဴစိုပ်အဿမာပိုတ် ဟိုတ်ဂှ်ရ စိုပ်တံဇိုၚ်ရကောန်တၠတ္ၚဲမ္ဒးဂၠုသတ်အာရောၚ်” “အဲဍိက်ဗြဴမဒ္ဒဳ တမၠၚ်ဗဒေသဳ ဍိက်သၟိၚ်ခမဳရသိ က္ညအေၚ်ဒုၚ်ကဵုအဲဍိက်ဗြဴ ရကောန်တၠ”


ဂလာန်မဂၠိုၚ်သာ်ဂၞကျာ်လ္ၚောဝ်ပ္တီ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ဟွံပံက်ပါၚ်ပၠန်ဂတး စဵုကဵုစိုပ်အရှိုန်မတိုန်ဟေၚ် ဂၞကျာ်ဟဂွံမိၚ်ပါၚ်ရမျာၚ် တၠညးဝေသန္တဝ်တုဲ လၞီလၞာ်ဗွဲမလောန်က္တဵုဒှ်ရ။


“ယွံဨကရာတ်မပြဲ အဲဍိက်ဗြဴ ဒက်သော်ဝဥ္ဇာတာ ပအာဒ္ဂေတ်မပြဲ ညံၚ်နဲကွးဥုဲၚးဥပ္ပကာ ဝဳပရာအ္စာကီု ညံၚ်ဍိက်ကမၠောန် ကၠောန်ဟွံလၞုဟ် တွံၚးဂၠေၚ်ယဵု အဲဗြဴ ဟွံဝဵုမတ်ကၠတ်စိုတ် ကၠောန်ၜိုတ်ဗ္တံတ္ၚဲ မြိမြန်သပိုၚ် လ္တက်စၞာံဗြန် သီုပသေက်ဂၚေၚ် ဂၠာဲသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက် အဲဍိက်ဗြဴ မုက်ဟွံချိုတ် စိုတ်ဟသ္ကဟ် ထပှ်ဂိတုလ္ပာ် တွာ်တိတ်တွာ်စဴ ပဒိုက်တဴကာယ ဟိုတ်နူညးဂှ်ရော ဟိုတ်နူကောန်တၠကဵုကောန်ၜါရ ဟသေၚ်ဟာ”


“ပုတ္တ၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက်ၜါ ဣဝွံ မိတ်တၞတ်သာ်ထဝ် မိဂၠာဲနၚ်သ္ကဵုနာဲတံညးၜါဟုံ ဣဝွံသတ်ဗဳဍုဟ်တၞဟ်န နာဲတံညးၜါသ္ဂောံဝေၚ်ကီု သစ္ဆုလၟုဟ်သ္အာၚ်တံဝွံ မိရၚ်တၠုၚ်ဂှ် ဒှ်ပြဝေၚ်နာဲတံညးၜါရကောန်”


“ခတ္တိယ၊ ယွံသၟိၚ် မစိုန်ဒှ်တဴဂကူတၠတိဇၞော်၊ မရာတ်ကော်နၚ်ကောန်ၜါတုဲ ဣဝွံ လိုၚ်ဒကှ်တၞံဥပဵုလွာ လကိုန်ညးမပ္ကီုလဝ်ဍာ်သာဲကေုာံကောန်ၜါ မရာတ်ကော်နၚ်ရ ဖာပ်ဗ္စရၚ်သ္ကံရမဒှ်ရော”


“ယွံဨကရာတ် ပ္ကဴသွာကီု ကဏှာဇိုန်စရှ်ပ္ကဴဒကှ်ကဵုဇာလဳဝက် ဇလဳကဵုတက်တဲ၊ သ္ဍဲကဏှာဇိုန်ကဵုကွာ်လှ်ေဒယှ်ေ ပ္ဍဲပဏ္ဏသာပိုဲညးၜါ ဒှ်ဒကာပေါဲ ဗိုတ်လာပ်သစ္ဆု ဂၠုဇာလဳရမျာၚ်မိပ်၊ တဲဍိုန်ကဏှာဇိုန် ရမျာၚ်တၜိုဟ် ရှ်လပုဟ်တဲစှ် ညံၚ်ပၞာၚ်ထဝ် စၟဝ်လှ်ေထဝ် စၟဝ်လှ်ေဒယှ်ေ ဝေၚ်ဂြိုၚ်ဂှ်။ နိဿမေဟိ၊ သြန်ကောန်တၠပၚ်မိၚ်ညိရမဒှ်ရော”


“ယွံဨကရာတ် ပိုဲဍိုက်ညးၜါ ဒိုက်သၟဟ်သိုက်သၟဟ် ညးဗက်ကၠေံနူဍုၚ်တုဲ ပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်မွဲစွံ ယဝ်ရတၠညးဂွံညာတ်ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန်မ္ဂး ထ္ၜးကဵုအဲဍိက်ဗြဴညိ မဒှ်ရော ဨကရာတ်”


“ယွံဨကရာတ် ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ မူရဴသရာံပါပ်မွဲမွဲ အဲဍိက်ဗြဴမ္ဒးပလဝ်တုဲ ဝိပက်ဂှ်ကၠုၚ်ဂပဝ်ဗက်သ္ဂးဟာ ဟသေၚ်ဒးတ္ၜေံလက်ခမဳဗမၞးညးမၞုံကဵုဂုဏဝုဒ္ဓိ သဳလဝုဒ္ဓိ ဗျိပၠုတ်ပျုတ်ပၟာ ဂရိုဟ်စောဒနာညး လၟုဟ်ကောန်ၜါ ဒးခြာပှ်လှ်ဒှ်ကဵုဍိက်ဗြဴသ္ဂးဟာ”


“ယွံတၠညး ပညးဗြံက္ၜၚ်ဒေါဝ်ဂၚ်တေံ ကုသဵုရီုဗက်ပြီုစိုပ်သြၚ်တုဲ ဂွံညာတ်ကောန်သမ္ဘာညးကီု အဲဗြဴကၠုၚ်ဗြံတိုက် ဗၠိုက်ဒေါဝ်သံသာ စဴစိုပ်အဿမာပိုတ် မူဟိုတ်ဟွံညာတ်ကောန်ၜါရော”


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်ယာံရိုဟ်ရေၚ်ဒၟာန် သၟာန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ဟွံဟီုပၠန်ဂတး လုတ်ဒွးတုဲ ဂၞကျာ်ဗ္ၜူဂျိလၞီလၞာ်ယဲပူမှ် ဇၟာပ်မုဟ်ဂြိုပ်က္ဍိုပ်ဝါကြၚ် တိတ်အာဂၠာဲ၊ ဂၠာဲဟီုကြီုသစ္ဆုပ္ကဴဆုဂှ် ဂါထာမြဴဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘန္တောဒေဝသၚ်္ခါယော၊ ယွံမၞး ဂကောံဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ်၊ ဣဝွံ ဆုကြေၚ် ပဝေၚ်ကောန်ၜါရ၊ ဣဝွံ ဆုဗဳသၠန် ဇြဲမှာဘုတ် ဇြဲသုံ ဇြဲတောၚ် ဇြဲလောန်ချဴ ကလဴဗပိုန် ဓိတာန် ဗြီုဗြံမလံဗလဲ ထဍဲဝိကာ၊ လညဳလညာဖါကၠောၚ် ပြာန်သြ အသုက်ဆုကၠ မလ ဓနဳလံက်ညဳ လညာဖါယာံ ဗဳဗြဲ အနာၚ် ဆုကွေံ ဂယာၚ် ပၞာၚ်မုက် ကြုက်ယ လဗုဲ တဏေၚ် အံၚ်ရေၚ် ဂတောအ် တလုဲ ဂမောဝ် မၚဝ် ဂစွံ အိုတ်ဆုဂမၠိုၚ် မၞုံကၞာၚ်မတျာဲဒၟံၚ်ဒဵုဒဵုတိ လမှဳဒၟံၚ် ညံၚ်အတဟ်ထဝ် ကၞာၚ်ညံၚ်ပၞာၚ်ဗၜန် သၠညံၚ်မြ တၟဝ်ညံၚ်နဳလာ ညံၚ်ပြာသာဒ်ရတ် အ္စာဝဍ္ဎကဳ မတၞဟ်ကၞာတ်လဝ်ကီဂှ်၊ တၞံဆုမတုပ်တဴရဴပြာသာဒ်ရတ်ဂှ် နွံတံရ၊ တမၠၚ်ဗဴကဵုလၜါ မူဒၞာဲမအာရော ဒေဝတဴတံ”။


“ယွံဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ဣဝွံ အရှာံဥဒျာန် ကောန်ၜါနွံတဴရ၊ ဣဝွံ ကြုၚ်မၞုံဍာ်မတွိုဟ်သ္ဇုၚ် ဟွံမွဲကဵုသွိသွန်ကရန်လမာ အရှာံသ္ဍိုက်ကဵုစိုတ်ကောန်ၜါဂှ် နွံတဴရ၊ တမၠၚ်ဗဴကဵုလၜါ မစိုန်ဒှ်တဴသၞိဟ်သ္ဍိုက်စိုတ်အဲဍိက်ဗြဴဂှ် ပအဲဗြဴဟွံညာတ်ရော ဒေဝတဴတံ”


“ယွံဒေဝတဴတံ ပ္ဍဲလတူက္ဍိုပ်တၟံ ပ္ကဴမဂၠိုၚ်ကဵုသာ် မပ္တံကဵု ကှ်ေဍာ် ကှ်ေကြုၚ် ဂမုၚ်စမ္ၚာ ဇဳသဝါမၠဵု သီုကဵုတဝ်သွဝ် ဒလာဲထဝ် အနာၚ်သဇၚ်ထောဲ လပေါဲဓိတာန် ပ္ကဴသီုဖအိုတ် မစိုန်ဒှ်တဴဂ္ညိစရှ်ဗြံက်ဗြ တမၠၚ်ဗဴကဵုလၜါလေဝ်နွံတဴရ၊ ဇကုကောန်ၜါ ပအဲဗြဴဟွံညာတ်ရော ဒေဝတဴတံ”။


“ယွံဒေဝတဴတံ ပ္ဍဲလ္တူက္ဍိုပ်တၟံတေံ သတ်ဆုဂမၠိုၚ်ကဵုသာ် မပ္တံကဵုသတ်မုက် သတ်ဗၠတ်ဣဥူ မၚူတဏေၚ် ကြေၚ်သပိုၚ်မတ်ဗြဲ ကြေၚ်ဇမ္မုရှ် ပၞဟ်ပၞး ဘဝးကနေံမေံကၞုဲဗၚ်ယ လမုတ္တလဒပ္ၚဝ် လကီု လကံ စံမၠံ သတ်ဗ္ဒဝ် ဗဳဗြဲ သတ်ကြ မလဗလဲဒဵု သတ်ၜိုဝ် ဝိကာ သတ်ဆုစၞမစိုန်ဒှ်တဴ ပြဘိုက်ကောန်ၜါနွံတဴရ၊ တမၠၚ်ဗဒေသဳမိၜါ မူဒၞာဲအ ကဵုအဲဍိက်ဗြဴရောဒေဝတဴတံ”။


“ယွံဒေဝတဴတံ ဣဝွံ ရုပ်ဒြာဲကၟက် ဒက်ဒြၚ်ပဝေၚ်ကောန်အဲၜါရ၊ ဣဝွံ ရုပ်စိၚ်ချေံ ပှ်ပှ်ေတ္ၜိုၚ်ဒြာဲ ဗတာဲလမၠေၚ် ပြေၚ်ဥတ် ကလိၚ် ကၠဗြန်သိၚ်္ဃိုဝ် ဗၜိုဝ်ကၠဵုကၠိၚ် သိၚ်ဃ နာတ်သြိတ်ကလောန်တဲ ဝိသုကမ္မ တၠသွဝ်ၜါ မကၠောန်လဝ်ဂှ် မစိုန်ဒှ်တဴ မပဝေၚ်ကောန်အဲၜါ နွံတဴရ၊ ဇကုကောန်အဲၜါ ရာဒၞာဲမအာရော မၞးရုပ်ပဝေၚ်တံ”။


“ယွံဒေဝတဴတံ ဣဝွံ ၜိုပ် မေ တေဝ်တောတ် တနောတ် စာၚ်ဍာ် မြာ်ထဝ် ဟတ်ကၠိုၚ် ဒိုၚ်ကၠဟ်ကြေဲမြာ် သဝ်ရဝကာ် ဂဍာ် သၟိၚ်ရာံ တွဴ သရိကာ ကြေၚ်ဇွာ တ္ၚေက်ထဝ် သဗဝ် ကၠံၚ် ဗဗိုၚ်ဓရိုၚ် ဇွာဍုၚ် ပူပံက် သဍိ ဂံၚ်ဒြၚ် အသီဇၚ်မံၚ် ဂဍာ်ဗြၚ်ဗြောန် ဇမၠောန်လနေၚ် မၞုံသၞေၚ်မစိစောန် မၞးတံ ဝေၚ်ဂြိုၚ် ဖဴကောန်အဲၜါ ဟသေၚ်ဟာ၊ လမုဟ်သ္ဂးမၞးတံ ကၞပ်သ္ၚံဒၟံၚ် ရံၚ်ဗဵုသဓဵုသမ္ၚဟ်အဲဗြဴဂှ်ရော မၞးဒေဝတဴတံ”။


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ် ယာံဒမာန်ဒၟံၚ် ဟညာတ်ကောန်ၜါတုဲ ကလေၚ်စဴကၠုၚ်အဿမာပိုတ်ပၠန်ရ၊ ခါဟွံညာတ်ကောန်ၜါပ္ဍဲအဿမာပိုတ်တုဲ ဂၞကျာ်လုပ်သပိုဟ်ဂြိုပ်ဒၞာဲဌာန် ပဝေၚ်ကောန်ၜါ ကေၚ်ဝေၚ်ဂှ်၊ ခါဂၞကျာ်ဟွံညာတ်တုဲ ဂါထာလၞီမရဴဝွံ ဂၞကျာ်ယာံဒက်ဒေါန်တဴရ။


“ဘန္တောဒေဝတာယော၊ ယွံဒေဝတဴတံ ဣဝွံ သပိုဟ်ဂြိုပ် မရာၚ်ဆာဲတဴ ဇၟာပ်ကာလသီုဥတုပိ မစိုန်ဒှ်တဴ ပဝေၚ်ကောန်ၜါရ၊ ဇကုအောန်အဲဍိက်ဗြဴၜါ မူဒၞာဲအာရော ဒေဝတဴတံ”။


“ယွံမၞးဂကောံဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲလစဝွံ မပ္တံကဵုဂစေံစက်ကဝက် မဂြဴလဒက် အသဝ်လလောၚ်ဒၟံၚ် မစိုန်သကီုတဴ ကေုာံဝုန်ဝေါတ် ကမတ်သဗာန် ကြဲကြေၚ်ဗ္ကာံဟၚ်ရံ ဗၞူသ္ပာလစံၚ်ဒကှ်ဥပဵု မဟၟဲကဵုသွိအိက်ၚာ် ဍာံညံၚ်ကဵုအရံၚ်သာ်မြလစ မစိုန်ဒှ်တဴ ပဝေၚ်ကောန်ၜါ နွံတဴရ ဇကုကောန်ၜါ မစိုန်ဒှ်တဴ လစဂၠံမတ်မိသီုၜါ မူဒၞာဲအာ ပအဲဗြဴဟွံညာတ်ရော ဒေဝတဴတံ”။


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳယာံဒမာန်အာပ္ဍဲသပိုဟ်ဂြိုပ် ဟွံညာတ်ကောန်ၜါတုဲ မွဲလှ်ေပၠန်တုန် ဂၞကျာ်ကလေၚ်စဴကၠုၚ်ဇရေၚ်ဗောဓိသတ် ဂးကီုရ၊ ခါဂၞကျာ် ညာတ်ဗောဓိသတ်မဂ္ဇံဒၟံၚ်သီုမုက္ခဝါမလီုဒၟံၚ် ဂးကီုရ၊ ဂၞကျာ် သၟိက်ကရောတ်ကဵုဗောဓိသတ်တၠပါရမဳတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ မဒ္ဒဳကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ သ္ဂးပၠန်ရ။


“သာမိဝေဿန္တရ၊ ယွံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် အောဟ်အဲကဵုတၠအဲကုတ် ပၟတ်ယတ်အဲဟွံကဵုတၠအဲဗဂဵု တၞဟ်နသကဵုပၟတ် မေတ္တာဘာဝနာရောၚ်ဟသေၚ်ဟာ ၊ ဆအဲသၟန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါ ဂၠိုၚ်ကဵုဝါ ဟွံပံက်ပါၚ် တၠအဲဂ္ဇံကၞပ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ကဵုပူဂဵုမအန်ကဵုပညာကီုသွံ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်”။


“ယွံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ပသာ်စိုတ်နာဲပိုဲဝွံ ဗတ်အဒှ်တၟံလးတေံ ဆဵုလေံဗတ်ဇဗတ် သၠေပ်ပြောပ်လာဲအာကီု ဗတ်သဒှ်ပသဲသာံဗာတ် ဆဵုတေဇောဓါတ်ပၟတ် ဒးလာဲအာကီု၊ ပသာ်စိုတ်နာဲပိုဲဝွံ ဒှ်အာတၟံ ဨကြက်ဂန် မွဲတုဲသ္ဂးဟာ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်”။


“ယွံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ၜိုန်ဍိက်ကဵုတၠတေံ လုက်ဒးညးဂွံဟီုပၠန်ဂတးကီု ၜိုန်ကွးကဵုအ္စာတေံလုက်ဒး ညးဂွံဟီုပၠန်ဂတးကီု၊ မိတ်ပြဝါ ကောန်သမ္ဘာတၠသ္ၚိ ညးသ္ဍိုက်ဆာန် မွဲဟာန်ကေုာံရၚ်သ္ကံ ဆညာတ်မုက်မိၚ်ပါၚ် ရမျာၚ်ရၚ်သ္ကံ ဒဒိုက်စိုတ်ဟဲယဲသီုဖအိုတ် ဗၠးအာရောၚ်သွံ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ဝွံ လၟေၚ်သမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ ပရိုၚ်ဒဒိုက်တသိုက်ကီု ဟွံဟီုဇီုပၠန်ဂတးမွဲပါၚ် မွဲရမျာၚ်မ္ဂးဝွံ ပသာ်စိုတ်နာဲပိုဲ စံၚ်တူသောသနာဒှ်ရောသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်၊ လ္ၚဗဗုတွိုဝ် နာဲပိုဲတိုပ်လဝ်ပ္ဍဲသန်ဌာန်နာဲပိုဲတုဲ ရာအဲဗြဴပလိုတ်လ္ၚစိုတ်နာဲပိုဲမာန်ရော၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ယွံကောန်တၠ ကေုာံညးမသ္ဍိုက်ဆာန် ဆညာတ်မုက် မိၚ်ပါၚ်ကီု ဒဒိုက်သီုဖအိုတ်ဂှ် အိုတ်အာရ ဣၚုဟ် ညးဂးရဟသေၚ်ဟာ၊ လၟုဟ်ဝွံ ကောန်ၜါအဲဗြဴဟွံညာတ် နာဲပိုဲကၠုၚ်ကၞပ်သ္ၚံဂၜံက်ဂလာန် ရဴအဲဍိက်ဗြဴ သၠေပ်တီမာန်ရော သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်”။


ဂၞကျာ် သီုသောကပရိဒေဝ ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ပ္ဍဲကဵုကောန်ၜါ ညံၚ်ကဵုစာၚ်ဗြဴမ္ဒးလေံကၞဟ်ကီု၊ ဒိုဟ်အနုဒိုဟ်ဂၚေၚ်ဂၠာဲကောန်ၜါဟွံညာတ်တုဲ ကလေၚ်စဴအာကဵုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ပၠန်ရ၊ က္ၜံၚ်ထံၚ်ကလဵု ယဵုသၟိပ်တဲၜါ ဂါထာမြဴဝွံ ဂတေဝ်ယာံတဴ ပ္ဍဲကာလဂှ်မိဂ္ဂး ။


“ဒေဝမဟာရာဇ၊ ယွံတၠညး မူရဴသာ်မွဲမွဲမဂွံဏာကောန်အဲၜါ ကဵုဂစိုတ်ကၠေံကီု အဲဗြဴဟွံညာတ် ဒဵုဂဍာ်ဗြၚ်ဗြောန် ဟွံကဵုအသံပါၚ် ဖလာၚ်ယးဝွံ အဲမဂွံညာတ်သွပ်လ္ပံတ္ၚဲဏံ အဲဂွံညာတ်နိမိတ်လၟုဟ်ဝွံ အဲဟွံညာတ်ကောန်ၜါ နွံကောန်အဲၜါ ဒးပကာဂစိုတ်တြသ္ဂးဟာ”


“ယွံဨကရာတ် မပ္တံဂစေံတ္ၚေက်ကြေၚ်ကြေဲ ဇွာသာရိကာ ကွဴဟွံဂြဴကဵုအဲတ္ၚဲဝွံ နွံကောန်အဲၜါ ဒးပကာဂစိုတ်ရ သ္ဂးဟာဨကရာတ်”


ၜိုန်ဂၞကျာ်ယာံဒမာန်ဂၠာဲကောန်ၜါကီု၊ ဗောဓိသတ် ဟွံဟီုပၠန်ဂတးသက်က်ရ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳပၠန်တုန် သီုကဵုယဲပူမှ် မဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ပြာပ်အာဌာန်ပဝေၚ်တံဂှ်တုဲ မရနုက်ကဵုပိဝါ ဟညာတ်ကောန်ၜါတုဲ ဗွဲဗ္တံဂှ် တရဴမၞုံဗၞတ်စှ်သုန်ယောဖနာဟေၚ် အသြိုန်လေဝ်တိုန် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳလေဝ်စဴအဿမာပိုတ်တန်ဒၟံၚ်တုဲ ဂၞကျာ်တက်သြိုဟ် ဂတေဝ်ယာံတဴရ။


တမတ္ထံပကာသေန္တောသတ္ထာအာဟ။ ။ တံအတ္တံ၊ န်ဟိုတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမယာံဂၠာဲၚဳကောန်ၜါမတုဲတေဴဂှ်၊ ပကာန္တောသတ္ထာ၊ ကျာ်ဇၞးမာနာဲသာ်လောကဓါတ် သၟိက်ပပြာကတ်ကဵုခမဳဂမၠိုၚ်တုဲ။ ဣမံဂါထံ၊ န်ဂါထာရဴသာ်ဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်ကျာ်တွံရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဂၠာဲၚဳကောန်ၜါ အလုံကဵုဂြိုပ်က္ဍိုပ်တၟံလတ လဂဵုလဂေါဝ်ဇီုဇြဟ်အၚ်လှာ ကၟာလစ ဂၠာဲၚဳကောန်ၜါ ဟွံညာတ်ကောန်ၜါတုဲ ဂါထာမြဴဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဂတေဝ်ယာံတဴရ။


“ဒေဝမဟာရာဇ၊ ယွံဨကရာတ်။ ယေနတေန၊ မူရဴပူဂဵုမွဲ မပ္တံကဵု ဣသိဓနဴယောဂဳ ဝိဇ္ဇာဓဵုလကိုဟ်ကုမ္ဘန် ကန္တာယက္ခ လၟမိစ္ဆာ ဗြာန်ဂၚေၚ်တဴပ္ဍဲဌာန်ဂြိုပ်ဝွံ ဂွံဏာဂၠုကဵုသ္ဍဲ ကောန်အဲၜါသ္ဂးဟာ ဨကရာတ်၊ ဟသေၚ်သတ်ဒမြိုဟ် မပ္တံကဵုကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် ကလိၚ်စိၚ်သြိတ် ကိတ်ဂိုၚ်ဗိုတ်ဂိုၚ်ဂွံဏာ ကောန်အဲၜါသ္ဂးဟာဨကရာတ်”။


“ဒဒှ်ကောန်ၜါ ဒးပကာဂစိုတ် ချိုတ်ကီုဂျိုၚ်ကီု အဲဗြဴဟွံညာတ်သွံဨကရာတ်၊ ဒဵုဂဍာ်ဗြၚ်ဗြောန်ဂမၠိုၚ် ဟွံကဵုအသံပါၚ် မပ္တံကဵုဂစေံကြဝိတ် သ္ၚိတ်သ္ၚဴသဝ်ရဝကာ် စက္ကဝက် စာၚ်ဍာ် တ္ၚေက် ကြေၚ်ကြေဲမြာ် ပူဇွာသာရိကာ ကွဴဟွံဂြဴလဒက်သအဝ် တ္ၚဲဝွံ ဇာထဝ်မိၜါ ဒးပကာဂစိုတ် ကဵုအဲတုဲတြသ္ဂးဟာ ဨကရာတ်၊ ဟသေၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ် ဇီုဇြဟ်ဥမၚ် အၚ်လှာ ကၟာလစ ဇၟာပ်ဌာန်ပဒေသဳ ဆုပဝေၚ်ကောန်ၜါ မပ္တံကဵုတၞံဇြဲသုံ ဇြဲမှာဘုတ် ကွိတ်ပၞဟ်သြေၚ် အံၚ်ရေၚ်အၚ်ဒိုၚ် ဇြဲၜိုၚ်ဇြဲထဝ် ဝိသ္ကဝ်ၜုန္နရိက် တၟံတၞံဆု မဒှ်ပဝေၚ်ကောန်ၜါ အဲဍိက်ဗြဴအာစိုပ် အိုတ်ဇၟာပ်မုဟ်ဂြိုပ် က္ဍိုပ်ဝါအာဂၠာဲကောန်ၜါ အဲဍိက်ဗြဴဟွံညာတ်သွံဨကရာတ်”


“ယွံကောန်ၜါ ပရာဲမိဖနိန်လဝ် ပရာဲမိစၞေဟ်ကဵုပၞာန်ဂဝ်၊ မရာဲမိဒုၚ်ဗုတ်စဝ်၊ ပရာဲမိဖုံလမုဟ်ဂမ္တဴ၊ ပရာဲမိလးဖုန်သ္ဍဳ၊ ပရာဲမိကသဳလပုဟ်တဲ၊ ပရာဲမိရပ်ဇုက်သလဲ၊ မရာဲမိပၠိုဟ်တိၚ်ပါၚ်တက်ဆာၚ်တဲ တ္ၚဲဝွံ မိဒးဟုံတုဲရကောန်”


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳယာံလဒက်သအဝ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ၊ ဒဒှ်ဂှ် ပ္ဍဲသာကျနိဂြောဓါရာံ ဂတအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ နဂါထာမြဴဝွံ စိုန်သဗ္ဗညုတွံပၠန်ရ။


“ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတၠလမှဳရုပ်၊ ဂအုပ်အဝဲပိုန်မပြဲလောန် မစိုန်ဒှ်တဴကောန်သၟိၚ်မတုလ မၞုံတွဳဝါရတြဴစှော်လ္ၚီ သီုမဒေါံသ္ၚဳဒၟံၚ်၊ ယဲပူမှ် ယဵုသမောံဒကှ်တုဲ ဂ္ညိဒၟံၚ်ပ္ဍဲကၞေၚ် သီုအရံၚ်သၞေံစှ် ဂၞကျာ်ဂတေဝ်ယာံ ဗွဲမလောန် လၞီသၠောံတိုန်တုဲ ညံၚ်တၞံဗြာတ်ထဝ် ကျာ်မပိုက်ဗဒေါံကၠေံကီု၊ ဒွံလဗိုတ်ဇၞော်ယဲပူမှ် ထေဟ်ဒှ်လောတ်သ္ၚဳဒၟံၚ်ပ္ဍဲတိဇၞော် ဂတဝေသန္တဝ် ကာလဂှ်ရခမဳတံ”။


ဝေသန္တဝ်ပၠန်တုန် ၜိုန်စိုတ်ညံၚ်မြုဗိုတ် ညံၚ်တၟံသိန္နရာတ်ဂှ် ခါမညာတ်ဂၞကျာ်မလောတ်သ္ၚဳအာ ဟွံပံက်ပါၚ်ဂးကီုရ၊ “ဟးမဒ္ဒဳ မွဲဒဒိုက်မွဲတသိုက် ဖဴအဲရောၚ်သွံ မဒ္ဒဳ”


သာ်ဝွံဂးတုဲ ဟွံသ္ၚဳကဵုသပိုၚ်ဂၠးသ္ၚာသွဝ် အိန်မကဵုဂှ်ဒှ်တုဲ အလုံဟဒယဝတ္ထု က္ဍန်အာညံၚ်ဒေါၚ်ကလော် မဍုန်ကီု ချဳဖမြပ်ဒဇပ်ဇတဝ် ကဵုမုဟ်ယီုတွံဂတာပ် ကဵုပါၚ်ဒဟးပ္တိတ် တၟံၚ်ဝၚ်ဂပဝ် ညံၚ်ညးမဗဂေတ်စက်ကီု ဒှ်ပ္ဍဲမတ်ဝိဝိၚ်တဟးတဴ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ယွံဥပးတံညးဂမၠိုၚ် ဝေသန္တဝ် မဒှ်သၞေဟ်သြၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ညံၚ်က္ၜၚ်ရတ်ရ၊ ကာလက္ၜၚ်ရတ်မဒိုအ်ဒၟံၚ်မုက်သၞေဟ်ဂှ် အလေဝ်ဝေသန္တဝ် ဟွံမွရ သြံက်ဗ္ဒန်အာဂၞကျာ် ဒးပကာဂစိုတ် ဗက်ဂးကီုရ ဗက်ဂၠာဲမတ်ဂၠုအာ ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီုရ၊ ညာတ်ဂၞကျာ် ပကာဂစိုတ်တုဲ ခၜၚ်ပ္တိုန်ကၞိပ် ဂၞကျာ်လ္တူထွာဲတုဲ သီုလၞီလၞာ် သၟိက်ယာံသရောတ် သ္အဝ်ပရိုၚ်ဒဒိုက်တသိုက်တုဲ ဂါထာမြဴဝွံ သ္ဂးရ။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ။ ဂၞကျာ် ပကာဂစိုတ်ကဵုအဲဝွံ ဟသေၚ်ကဵုပဒေသရောာၚ်သွံမဒ္ဒဳ။ ယွံမဒ္ဒဳ ယဝ်ရဂၞကျာ်သ္ပကာဂစိုတ်ကဵုအဲ ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုတေံဂှ် အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ သကဵုတက်ကၞာ ဓယိုၚ်လ္ၚီတုဲ သကဵုဒက်ဂၠံကျာ်သြဳ ပ္ဍဲပြာသာဒ်ထဝ် သတၚ်လဝ်ဇွမဒ္ဒဳ ဂဝ်ပ္ဍိုက်ဇွဂဝ်ပ္ဍိုက်ဇုတ် အကဵုခနှံစဳရေၚ် မယူထဝ်ဂဝ်ဂလာတုဲ သကဵုထ္ၜုတ်စွံလဝ် ဇွကောန်ဨကရာတ်ဗြဴရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ၊ ပၞာၚ်တိုၚ်ပန်ဒိုဟ်စံၚ်ဗဂဵုသကဵု ခမဳသၚ်ဖ္ဍောတ်ဇွမဒ္ဒဳ ကုသဵုဖာပ်ဗ္စခမဳ ဗမၞးညးဗျုဇၞော်အစဳရေၚ် သာ်ဝွံရောၚ်၊ ဒှ်သဘဴဇွကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ မသဂီုရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳ သကဵုတက်ရာဇာဓမာတ် ဖဍာန်ယာတ်ဍာ်ထဝ် က္ဍိုၚ်ဇၞောဝ် သကဵုသွဝ်ဒၟံၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်ကၞာရတ်တုဲ သကဵုညးဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ဝေၚ်သဘၚ် ဝုတ်ဒိုဟ်ကၞာ သီုကၠံမွဲဘာသာ သကဵုကၠုၚ်ဝေၚ်သ္ဘၚ်ဇွကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ မပ္တံကဵုဗာတ်သၠုဲ ဗာတ်သၠာ် ဗာတ်စၞာံ ဗာတ်ကေဲ သရေဲပသာ ခရာတမ္ၚူ ခရာမ္ၚံက် တလောတ်လေဝ်ဇ္ၚာဲ စံၚ်ဒြၚ်ဖံထဝ် ဖံသၠုဲ ဖံအလုံဖဵု ဖံသိၚ်္ဃိုဝ် ဖံဒုတ်တြဘိမုက်ပိ မုက်ၜါ မုက်မွဲ သကဵုလဒုဒၟံၚ် ဇွကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ ဟွံလ္ၚုရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ မပ္တံကဵုသၟိၚ်ကၠံမွဲက္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် သကဵုသ္ဘဳဗဂါဒၟံၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်ဒစိုတ်ဂှ် သကဵုယာံတံဇိုၚ်ရ၊ သၟိၚ်မိသၟိၚ်မ သကဵုယာံလ္တူက္ဍိုပ် အဲယာံဒိုဟ်သတုံ ကောန်ၜါသကဵုယာံဒိုဟ်ဇွိ ဇွကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ မသဂီုရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ အဲဝေသန္တဝ် ညံၚ်ဗတာဲမဒတုံစှ်ေပ္ဍဲမှာသၟိတ် အိုတ်အာကသပ်တုဲရသွံမဒ္ဒဳ ယွံမဒ္ဒဳ နူကၠၚ်ဟီုတိုန်သီုမဍိုန်ဒ္ၚဳ လၟုဟ်ကၞပ်သ္ၚဳဒၟံၚ်ကဵုအဲရောမဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳ ယဝ်ရကောန်ၜါ သၞုံဖဴအဲ သ္ဂောံကရီုယာံဇွကောန်ဨကရာတ်ဗြဴရ၊ လၟုဟ်ဝွံ သီုပိုဲညးပန် ဒှ်ဂၠုဲညးရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ ကောန်ၜါတေံ ဒးဂၠုဲဗမၞး နဒြပ် ပြာ်လေပ်မာန်ကီု အဲဒးဂၠုဲလၞီ နဓဝ်ပညာ ပြာသၠေပ်မာန်ကီု လၟုဟ်ဝွံ မဒ္ဒဳမွဲဒးဂၠုဲ သၟိၚ်ဂစိုတ်တုဲ ပသာ်အဲသ္ပကဵုဇွမဒ္ဒဳရောမဒ္ဒဳ”


“ယွံမဒ္ဒဳ ဂြိုပ်ထပှ်ဂိတု မဒ္ဒဳဂၠာဲဗ္စအဲ ဂုန်ဂှ်အဲဟွံဝိုတ်သွံမဒ္ဒဳ၊ ကာလခါံသဳတြုံဗြဴ ဂိုၚ်ဗ္ဒိုအ်ဟွံကဵုကၠုၚ်ဂှ် သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဟီု ဗတ်ရၜုန်ပြေၚ်မာ်ရာံတံဂှ် ညံၚ်သၞာ်သ္ကေက်ဒၟံၚ်ညံၚ်မုဟ်သ္ဇၚ် ဗၞုဟ်ကဵုဒှ်ကီု နသြိုဟ်အဲဗြဴ ဗဒှ်ဍာန်သဗာန်ဇနဲတရဴကဵုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် အာရသာဂှ် ဂၞကျာ်ဟီုဖအိုတ်ကၠေံစိုတ် ခါံသဳတြုံဗြဴ ဂလာန်ဂှ် နွံတဴပ္ဍဲကတောဝ် အဲဏီသွံမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ လၟေၚ်အယုက်အဲရောၚ် တန်အာကၠာသွံ လၟုဟ်ဝွံ ဂၞကျာ်ကၠုၚ်ပကာဂစိုတ် ကဵုအဲလၟုဟ်ဝွံ အဟွံသမိၚ်သွံမဒ္ဒဳ၊ ဟးမဒ္ဒဳ မဒ္ဒဳဟွံဗှ်ကဵုသၟိၚ်မိသၟိၚ်မညိဟာ ဟွံဗှ်ကဵုကလောဂမၠိုၚ်ဟာမဒ္ဒဳ ဟွံဗှ်ကဵုပြာသာဒ်ရတ်ဟာ၊ ဟွံဗှ်ကဵု ပိုဲမကၠုၚ်ဒုၚ်ဒဒိုက်ညိဟာမဒ္ဒဳ၊ ချိုတ်သၟဟ် ဂျိုၚ်သၟဟ် ဒိုက်သၟဟ် သိုက်သၟဟ်သာ်ဂှ် အဲမလဝ်စိုတ်ရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ ယဝ်ရမဒ္ဒဳ ပကာဂစိုတ်ကဵုအဲ ပ္ဍဲဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုတေံ မိဿဟာဲကညာနိမိတ် သ္ဂောံရီုဗၚ်ကရိုၚ်ယိုက်ဇွမဒ္ဒဳရောၚ်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်လမ္ၚု ကၠၚ်ဨကကောဝရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ ညးသကဵုမိတ် ဗဂေါၚ်လပေါဝ် ညးဂှ်သကဵုယာတ်မွဲသ္ဍ သ္ဂောံဂြောပ်ဇွမဒ္ဒဳရော၊ ညးဂှ်သကဵုဗောတ်တၟိမွဲ သ္ဂောံပနုၚ်ဗလိုပ်ရော၊ ညးကလောလဵုမွဲ သ္ဂောံကဵုနွံရောမဒ္ဒဳ၊ ဟးမဒ္ဒဳ သ္ဍိုက်ဆာန်အဲဟးဂကူမပြဲ အဲဟွံသမိၚ် အဲမွဲယာံဒွိၚ် ဟွံမိၚ်ညိဟာမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ အဲဗှ်မွဲကဵုလဟီု ဂၞကျာ်မဟီုတုဲ ဂၞကျာ် ကရဴဒဴအာမ္ဂးဝွံ ရာအဲဝေသန္တဝ် ဂွံလဝ်စိုတ်ရောမဒ္ဒဳ။ ယွံမဒ္ဒဳ ရိုဟ်သဗဟ်မွဲကဵု လဟီုတုဲ ဗြဲမွဲတုဲ ပိဂိတု သၠေပ်ဟဲဗြဟ်ကီု ဗြဲမတ်အဲဝေသန္တဝ်တွံ မူစိဂိတုသၞာံ ပယာံအခါတီဟဲဗြဟ်ရောမဒ္ဒဳ”။


“ယွံကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ ကာလကသီုဗြဲဂူ ကာလက္ညၚ်ဗြဝၚ် ဗြဲအကာသဂဂၚ်ဂှ် သၠေပ်တီကာလ ဗြဲမတ်အဲဝေသန္တဝ် မူသတီ သ္ဍးဝၚ်ရောမဒ္ဒဳ။ မဒ္ဒဳဒဵုဍာ်ဂၚ်မှာသၟိတ် ဇွောဝ်တိတ်နူပါၚ်သတ်ပန် သၠေပ်တန်ကာလ သၠေပ်သကဟ်ဇတ်စှ်ေကီု ဍာ်ဂၚ်ရမတ်အဲဝေသန္တဝ်ဝွံ မူသတီဟဲဇတ်ရောမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ ပညးမဗြံက်က္ၜၚ်ဒေါဝ်မဟာသၟိတ်တေံ မွဲဝါ ညးသၠေပ်ဟုံအာရနုက်ကဵုၜါဝါ ညးဟွံသၠေပ်မှာရာကီု အဲဝေသန္တဝ်ဝွံ ဟုံဒဵုတွဵုအယုက်ရောၚ်သွံမဒ္ဒဳ”။


သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ယာံတဴကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကာလဂှ်ရ၊ ဝေသန္တဝ်တြုံလမောဝ်ကျာ် ၜိုန်ယဲပူမှ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် က္တဵုဒှ်တၟာတၟံသိန္နရာတ်ကီုလေဝ် သြဟ်ပ္ကဴဓဝ်သ္တိတုဲ “အဲသ္အာသ္ၚဳမွဲဂၞကျာ်ညိ” သာ်ဝွံဂးတုဲ ခြုဟ်ဒလိုက်က္တဵု ပ္ဍဲဖမောဟ်ဂြိုဟ်ဂၞကျာ် ဇတာ်ဒၟံၚ်ယဝီုဂှ် နတဲသ္တုံတၠပါရမဳ ညံၚ်မလှဳပၞာၚ်ထဝ်ဗၜန် စွံပ္တန်လဝ်ဂၠးတနးတဲတုဲ ဒဒှ်လမောဝ် မစိုန်သကီုယဝီု သရပ်တီတုဲ တြုံလွုဲဂိုၚ်ပရာပ်နၚ် ဍာ်ပလၚ်ကာ လုကဴထပှ်ဂိတု ၜိုန်ဟွံသပေါတ်ကာယ ဟွံမံၚ်မွဲစွံကီုလေဝ် ခါဒဒိုက်စိုတ် မဒှ်ယဲပူမှ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ဘၚ်သၠၚ် ဝိဝိၚ်ဘိၚ်တလိၚ်အာတုဲ တၞဟ်နစၟတ်ဓဝ်ခမဳ ဟသၟဟ်ရထတုဲ သီုမတ်ၜါ မပေၚ်ဒၟံၚ် နဍာ်ရမတ်ညံၚ်ဗၠဲမဒကုတ်စဏၚ် နူဗတၚ်စက္ခုဒွါ ဒတုံမြုဲဒၟံၚ် ညံၚ်ထၞဟ်ဆီကီု ဝေသန္တဝ် ပၚ်ပ္တိုန်ကၞိပ်ဂၞကျာ် ပ္တန်လဝ်လ္တူထပါဲတုဲ ဂိုၚ်နၚ်ဍာ်ပလၚ်ကာ မစရိုဟ်လၜိုဟ် နတဲမဍိုန်ဍောတ် သပေါတ်လဒံကၠေံ လမောၚ်ဂၞကျာ်တုဲ ဝေသန္တဝ်ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ရ။


ဂၞကျာ်ကီုလေဝ် ယာံဒွံဍာ်အနဂ္ဃမန် ဂးကီုရ၊ ဂၞကျာ်မ္ၚုဟ်တိုန်ကလိဂွံ အသာရဝါတ်တုဲ ဒ္ၚဳဒလိုက်က္တဵု ယဵုသမောံဒကှ်တဲ ဖျေံက္ဍိုပ်ပဝတ်ကဵု တၠညးဝေသန္တဝ်တုဲ သာ်ဝွံ သၟာန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါရ။


“သာမိဝေဿန္တရ၊ ယွံဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်။ ဒါရကာ၊ ၚ်ကောန်ၚာ်ၜါဂှ်။ ကုဟိဂတာ၊ မူဒၞာဲအာရောဨကရာတ်” ဣတံဝစနံ၊ န်ဂလာန်မရဴဝွံ၊ အာဟ၊ စိုနဂၞကျာ်သ္ဂးရ။


မဟာသန္တောအာဟ၊ ဝေသန္တဝ် မိၚ်ဂၞကျာ်သၟာန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါတုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။ ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံတၠလမှဳရုပ် မစိုန်ဒှ်တဴ အထောတ်ကၞတ် မာတုဂါံဂမၠိုၚ် ဗမၞးမွဲဗျုလောန်အာတုဲရ၊ ကၠုၚ်နူဍုၚ်ကလိၚ်ကရးတေဴ စိုပ်အဿမာပိုတ်ပိုဲ တၞဟ်နအဲကဵုပဍိက်စကာပ္ဍဲသ္ၚိဗမၞး အဲပဗစဲဒါန်လှာဲကၠေံပညာ သဗ္ဗညုတညာဏ်တုဲရ မဒ္ဒဳ”။


ဘက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဟိုတ်ယဲပူမှ် ဒမာနူကောန် ချိုတ်သ္ၚဳအာတုဲ ဝေသန္တဝ်တြုံလၟောဝ်ကျာ် ဂိုၚ်နၚ်ဍာ်ပလၚ်ကာ သြိုဟ်လၜိုဟ်ဖျေံ ဒဒှ်မဂွံ အသာရဝါတ်တီတုဲ သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်သ္ဂးကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်ရ။


“ဒေဝ၊ ယွံသၟိၚ်မပြဲ ဒဒှ်ကောန်ၜါ ဨကရာတ်မကဵုဒါန်ကုဗမၞးတုဲ အဲဍိက်ဗြဴ မသၟာန်တဴအလုံမွဲဗ္တံ ဂၠိုၚ်ကဵုနာဍဳ အဍိက်ဗြဴ ဂၠာဲသ္ၚဳကောန်ၜါ ဇၟာပ်မုဟ်ဂြိုဟ်တၟံရ၊ တၠညးကၞပ်ဒၟံၚ်တိုန်စိုတ် မူဟိုတ်ဟွံဟီုကဵုအဲဍိက်ဗြဴမွဲပါၚ်ရော ဨကရာတ်” သာ်ဝွံ ဂၞကျာ် ဟီုကဵုဗောဓိသတ်ရ၊ ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန် ယာံမိၚ်ပါၚ်ဂၞကျာ်တုဲ နဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳ နူကဵုဂၞကျာ် မစိုပ်အဿမာပိုတ်ဗက် အဲဟီုပရိုၚ်ကောန်ၜါဝွံ ဂးကီုရ၊ ဂၞကျာ်လေဝ်စဴနူဂြိုပ်ဇမ္ၚောဲ သီုလမောၚ်ရောၚ်၊ စိုပ်ဗက်အဲဟီုပရိုၚ်ဒဒိုက် ဂၞကျာ်မိၚ်တုဲ လမောၚ်စိုတ်က္ဍၚ်အာ ဟိုတ်ဂှ် အဲဟွံဟီုရောၚ်မဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ ဗမၞးမွဲမကၠုၚ်နူဍုၚ်ကလိၚ်ကရးတေံ ဒိုက်သာလောန် ဗျုလောန် ဒေါဝ်ဂြိုပ်ဇမ္ၚု ဇကုမွဲကၠုၚ်စိုပ်အဿမာပိုတ် ပိုဲအာတ်ဏာကောန်ၜါ အဲဒးကဵုဒါန်ကဵုဗမၞးတုဲရ၊ ဂၞကျာ်လဂူစိုတ်ပ္ဍဲဒါန်ရ၊ ဂတတိုန်ကဵုဒါန်ပိုဲရမဒ္ဒဳ”။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ ယွံဂၞကျာ် သ္ၚဳကဵုဒါန်ရ၊ လ္ပသ္ၚဳကဵုကောန်ၜါရ၊ ဂၞကျာ်လ္ပဒက်ဒေါန်ဂၠိုၚ်ရ၊ ပိုဲညးၜါဂျိုၚ်တဴလမျီု မသက်ကုဒိုက်ယဲကောန်ၜါ ကလေၚ်ကၠုၚ်စိုပ် အဿမာပိုတ်ရ ညံၚ်စက်ဂိတုမဗ္ဒန်အာတၟံသိန္နရာတ် မကၠောံအာတ္ကံသ္အာၚ်ရ၊ ဗွဲကြဴတိုၚ်ကၠုၚ်ပျးတ္ကံပိုဲပၠန်ရ၊ ကုသဵုပိုဲရီုဗက်ပြီုရယဝ်သဒှ်တိုၚ်ဗၠး စိုပ်အဿမာပိုတ်ပိုဲပၠန်ရမဒ္ဒဳ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ ညံၚ်က္ၜၚ်ထဝ်ကဵုပတ္တဝါ ပှ်အာဒေါဝ်မှာသၟိတ်တုဲ တ္ၚဲရကျာရာသဳဥတု ဒးတိုန်စိုပ်သၞေဟ်ဗဒိုပ်တံဒၞာဲပၠန်ရ”။


“ယွံမဒ္ဒဳ ညံၚ်သာ်ဂှ်ကီုရ၊ ကျာမုသုံ ဓဝ်ကုသဵုပိုဲတိုၚ်သပိုက်ပလံၚ်နၚ် ဗစိုပ်သၞေဟ်ဗဒိုပ်အဿမာပိုတ်ပၠန်ရမဒ္ဒဳ၊ လ္ပဒွိၚ်ဒွာဲရ” သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် တြုံတၠပါရမဳ ဟီုပၠာံဗဇး စိုတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ဂါထာမရဴဝွံ သ္ဂးရ။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳ သဘဴပူဂဵုမွဲ ဒှ်သပ္ပရိုဟ်ရယဝ်သဒှ် ညာတ်လအာတ်ကၠုၚ်စိုပ် မုက်သ္ၚိမ္ဂး ကောန်သမ္ဘာထမှိက်ဍိက်တြုံဍိက်ဗြဴ သြောံသ္ၚု ဂၠ ပြေၚ် ဖေၚ်ယာတ် ထဝ်သြန် မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲ ညးမကဵုဒါန်ကုလအာတ်ရ ဟသေၚ်ဟာမဒ္ဒဳ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပမဟမွဲ ဆဗၞတ်သ္ၚုမွဲပၚာန် မွဲသ္ကေံကီု ညးမကဵုကုလအာတ်ရ၊ ဝွံမဒှ်သဘဴပူဂဵုသပ္ပရိုဟ် ဨကန္တရ၊ အဲတီဒဵုဝွံတုဲ ပ္ဍဲကောန်ၜါ အဲမကဵုလဝ်ဗစဲဒါန်ရောၚ်ဂၞကျာ် ဂၞကျာ်အနုမောဒၞာဒါန်အဲရ”။


သာ်ဝွံ ဝေသန္တဝ် တြုံတၠပါရမဳ ဟီုလယုၚ်စိုတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကာလဂှ်ရ၊ မဒ္ဒဳဒေဝဳပၠန်တုန် မူပၟာတမုပ်ပၠန်တုန်ရော၊ ညံၚ်ပူဂဵုမွဲ မဗျဵုထၚ်လောန်အာတုဲ ညံၚ်ညးမနၚ်ကဵုပုၚ်ဒိပ် သီုကဵုအမာဲကဖျုန် မဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ဂှ်ကီု၊ ရဴမအိုဟ်တၟိုဟ်တဴစိုတ်ကီုဂှ် ဂၞကျာ် တဟၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒါန်ကုသဵုရောၚ်၊ ဗောဓိသတ် မဂွံဇိုန်ကဵုဖဵု ကုသဵုဂှ်တုဲ သီုကဵုမမိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်တုဲ နဂါထာမရဴဝွံ ဂၞကျာ်သ္ဂးရ။


“ဒေဝ၊ ယွံသၟိၚ်မပြဲ ပ္ဍဲကောန်ၜါဝွံ မရာတ်မဂွံကဵုဒါန်မပြဲတုဲ သီုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် အဲဗြဴအနုမောဒနာ ဒါန်မရာတ်တုဲရ၊ ယွံဨကရာတ် ကဵုလဝ်ဒါန်တုဲ စိုတ်ကဵုသ္ဇုၚ်သ္ဍိုက်ပ္ဍဲဒါန်ညိ၊ ဟိုတ်နူကဵုဒါန်စိၚ်ပစ္စယနဂဵု ညးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံနူဍုၚ် မ္ဒးတိတ်ဒၟံၚ်ဒေါဝ်ဂြိုပ်ရောၚ် ဨကရာတ်လဝ်စိုတ်သာ်ဝွံတုဲ စိုတ်ဨကရာတ် ကၠိုက်လ္ၚေၚ်အာ ပ္ဍဲဒါန်လ္ပကဵုဒှ်ညိ”


“ယွံဨကရာတ် ဂြိုပ်ထပှ်ဂိတုဒါန်ပိုဲ ဇတ်လ္ၚုအာတုဲရ၊ တ္ၚဲဝွံ ဓဝ်သဒ္ဓါ မတွံဂး ဗြဲရတ်ဨကရာတ် မဂွံဗဂူဖျေံ လံၚ်ဂလိုၚ် စုတ်ဒါန်မ္ဂးဝွံ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် အဲဍိက်ဗြဴ ဗွဲမလောန်တုဲရဨကရာတ်”


“ယွံဨကရာတ် ပၞောဝ်ညးဂမၠိုၚ် မတန်တဴပ္ဍဲဓဝ်ပစ္ဆောရ ဨကရာတ်မွဲသၟိက်ပဒတုဲမြမောဝ်ကဵုညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် ကောန်ၜါမဂံၚ်ကဵုဒါန်ကဵုဗမၞး ပူဂဵုလ္ၚဵုမွဲတ္ၚဲမွဲဂိတုမွဲသၞာံ ညိညကီုညးမကဵုဒါန် ဨကရာတ်မွဲ မပ္တုဲဒါန် ဒဵုကဵုမဂွံဒှ် ဒဒှ်ကျာ်မွဲ ဗွဲအနာဂတ်ရောၚ်၊ ဒါန်ဝွံမ္ဂး ဇၞးဒါန်ညးအလုံဂၠးဇမ္ဗုဒိပ်မွဲတဲရောၚ် ဨကရာတ်”


သာ်ဝွံဂၞကျာ်ဟီုထိုၚ်သးတဴဒါန် တၠပါရမဳကာလဂှ်ရ၊ ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန် ယာံမိၚ်ပါၚ်ဂၞကျာ်ဟီု ထိုၚ်သးဒါန်ဇကုတုဲ သာ်ဝွံ ဗ္စာရဏာရ။


သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်ဟီုထိုၚ်သးတဴဒါန် တၠပါရမဳကာလဂှ်ရ၊ ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန် ယာံမိၚ်ပါၚ်ဂၞကျာ်ဟီုထိုၚ်သးဒါန်ဇကုတုဲ သာ်ဝွံ ဗ္စာရဏာရ။


ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဟီုထိုၚ်သးဒါန်အဲတုဲရ၊ ပသာ်စိုတ်ဂၞကျာ်ဒှ်ရော၊ အဲကဵုဒါန်ကောန်ၜါ လုတ်အာစိုတ်မ္ဂး အသဝ်ဟွံဒ္ဂေတ်ရ၊ လျုၚ်စိုတ်တုဲ ဒါန်အဲလောန်က္ဍၚ်သန် တိဇၞော်မ္ဒးလလောၚ်ကြီုကြီု ဂအတ်တဴ အသဝ်မဇၞော်က္တဵုဒှ် ဒဒှ်အသဝ်ဂှ် ဗောဓိသတ် သၟိက်ဟီုပ္တီမဒ္ဒဳတုဲ ဂါထာမြဴဝွံသ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳ တိဇၞော် မၞုံသတီုၜါလက်ယောဇနာကဵုပန်လက်လဟုတ်ပရဲ ၜိုန်ဟွံမွဲကဵုစေတနာကီုအဲဒှ်ဒဒိုက် တသိုက်ဟဂွံတီတုဲ နကြဳဇှ်ဒါန်အဲဒးကြီု လလောၚ်ဂအတ်တဴ ညံၚ်စိၚ်ဇၟးမကြအ်ကၠေၚ် ဒးပပူဇဴအဲတုဲရ မဒ္ဒဳ”


သာ်ဝွံ တြုံတၠပါရမဳ ဟီုလၟိၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကောန်သဳဒေံမ ကောန်တြကောမိ ကာလဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ် ပပြာကတ်အသဝ်ဂှ်တုဲ သၟိက်အနုမောဒနာဒါန် ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳပၠန် ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“ယွံဨကရာတ် အသဝ်ဒါန်ကောန်တၠ ဇၞော်မောဝ်ဓယှ်တှ်က္တဵုဒှ်အဓိကဵုဂဂဵုကြဵုဇာအကာသ ရဴဇုက်လလဳဖျဳဖျဴ ကြာဂၠံမတ်ဗြဲ ဒြေပ်သရဲအာ ညံၚ်ပၞာၚ်မိန်ရှောတဴၜံၚ် ညံၚ်ကလော်သရာဲပၞာၚ်သာ်သောဝ် တမ်ညဝ်အာ အကာသ ညံၚ်မပြဵုအာကီု ပ္ဍဲဂၠးတိဇၞော် အိုတ်ကဵုသတ်ဇိုၚ်ပန် သတ်ဇိုၚ်ၜါ ဂြဴကြဵုဇာလဒု ဗြုဇရန်ဇကု တမ်ညဝ်လလောၚ်အာ အလုံတိတၟံ တ္ကံမှာသၟိတ်ဇမ္ဗုဒိပ်တ္ကံပန် ဟေမဝန် တၟံထပှ် တိဇၞော် တရဴသဒှ်အာၜါလွးကီု၊ အိုဿီုဒေဝတဴ နာရဒ ပဗ္ဗတ ပဇာပတိ သၟိၚ်သောမဗဳသၞု ပြမေသွဝ် ဗဳသြဴ အိန်ဗြီု ယီုမာ ကဵုသာဓုကာသၟဟ် သီုစှ်လ္ၚီစက္ကဝါ ပြာကတ်တိုန်အာ ဒဵုသွဝ်တမ်ညဝ်တိုန်အာ ဒဵုဗြီု အိုဿီုဒေဝတဴတံ အနုမောဒနာ ဒါန်ကောန်တၠ ဗွဲမလောန်ရအဴ”


ဨဝံ၊ ရဴဝွံ။ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ကေုာံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ အတိုၚ်ခၟဳရသိဂှ် သြဟ်ပ္ကဴအာဘာဝနာ ဗြဟ္မဝိဟာရပန် ဇၞော်ပၟဝ်ပၠံၚ်ဏာကဵုသတ္တံဂမၠိုၚ် ထိုၚ်သးကြီုဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒါန်ကောန်ၜါ လဖှ်ဗှ်သၞာဟွံဝိုတ် မၞုံစိုတ်သၟဟ် ညံၚ်ဍာ်တှ်ကဵုကၞုသၚ် မၞုံသာ်ဒှ်မွဲ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ်။ နိဿဳဒိ၊ စိုန်ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ရ။


ဣတိမဒ္ဒဳပဗ္ဗံခဏ္ဍံ၊ ၚ်ခဏ်မဒ္ဒဳပဝ် မၞုံဗၞတ်ကၠံမွဲဂါထာ။ ပိုတ်မၞုံဗၞတ်ပန်ကၠံပန်ပိုတ်။ အခဝ်မၞုံဗၞတ် ပိလ္ၚီၜါကၠံစှော်ၜါအခဝ်။ နိဋ္ဌိတံပရိပုဏ္ဏံ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ် တုဲရမိဂ္ဂး ။ ။

ပ္ဍဲကာလဂှ်ပၠန်တုန် ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ကေုာံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဟီုဇီုကြီုထိုၚ်သး တသိုဟ်ဒဟး မဒးကဵုဒါန်ကောန်ၜါဂှ် အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ကေုာံရၚ်သ္ကံဂှ်ဒှ်တုဲ ဟိုတဒတုဲစိုတ်ဂှ်ရ သၟိၚ်အိန်နာဲဒေဝတဴသာ်ဝွံ ချပ်ဗ္စာရဏာတဴ ကာလဂှ်ပၠန်ရ။


“ပ္ဍဲတနေံသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠဂၠံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါ ဟိုတ်မကဵုဒါန်ကောန်သ္ဍိုက်ၜါ ကုဗမၞး ဇၞးဓဝ်မစ္ဆေရဂှ်ဒှ်တုဲ တိဇၞော်မၞုံသတီု ၜါလက်ယောဇနာကဵုပန်လဟုတ်ပရဲ လလောၚ်တမ်ညဝ်ဒၟံၚ်တုဲရ၊ နူကဵုတ္ၚဲဝွံ သ္အာဂတ ယြဴပူဂဵုတြုံမွဲ မယုတ်မာပါပ မအန်ကဵုဂကူပြာပ်ကၠုၚ် တၠညးဝေသန္တဝ် မွဲဇကုမသက္ကဵုစ္ၜုဲစ္ၜော် သ္ဒးစာ်စ္ဍးအာ နူညးမကၠောန်ၜိုတ်ရသွံ”


“ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ အဲပလွေဟ်ဗမၞး ပြာပ်အာကဵုတၠညးဝေသန္တဝ် သ္အာတ်ဂိုၚ်လဝ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရနုက်ဗပေၚ် အထောတ်ကၞောတ်ပါရမဳ ဗပေၚ်ပညာ သဗ္ဗညုတညာန်တုဲ ဗွဲကြဴသကဵုပလန်လဝ်ကုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တုဲ အဲကလေၚ်တိုန်ကၠုၚ်ဍုၚ်သွဝ်တာဝတိၚ်ရ၊ အဲစျ်ေအာတ်ဗပေၚ်ပါရမဳ သဗ္ဗညုတညာန်ညိ”သာ်ဝွံချပ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတဂှ် သၟိၚ်အိန် စှ်ေကၠုၚ် ပလွေဟ်ဗမၞးမွဲ ပ္ဍဲဌာန်ဇရေၚ်ဗောဓိသတ်ဂှ်။ အဂ္ဂမာသိ၊ စိုန်သၟိၚ်အိန် ပြာပ်လုပ်အာရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲဗ္တံဂှ် ကလိလောန်အာတုဲ တွိုန်ဒတိုန်တ္ၚဲ တိုန်ကၠုၚ်တုဲ နူယးသၟိၚ်အိန် ရုပ်ဗမၞး ပ္ဍဲဂတမုက်ဗောဓိသတ်။ အဒိဿထ၊ စိုန်စၞောန်ထ္ၜးတဴရ ခမဳတံ၊ ဗမၞးအိန်တန်ဒၟံၚ်တုဲ သၟိက်ဟီုဂလာန်ပဋိသန္ဓာရတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘောတာပဿ၊ ယွံတၠရသိနာဲပိုဲ မပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ မသက္ကုယဲ မသက္ကုဒဒိုက်မူစိဒှ်ကုနာဲပိုညိဟာ ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ဟွံစၞောန်ထ္ၜး ကုနာဲပိုဲညိဟာ၊ သာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်သၟာန်ဗောဓိသတ်ရ။ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ မိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်အိန်သၟာန်တုဲ တၞဟ်နသၟိက်ဟီုဂလာန် ပဋိသန္ဓာရတုဲ ဂါထာမြဴဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး ပိုဲမဒၟံၚ်ဒေသဌာန်ဝွံ မသက္ကုယဲ ဟၟဲကုဒဒိုက် ပရိုက်ဥပဒြဴဂဒှ်ကုပိုဲရ၊ နမဂၠာဲၚဳ သစ္ဆုစနပိုဲမဂွံဗျဳဗျာပ်တဴရ၊ သစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် ဂၠိုၚ်တဴကုပိုဲရ၊ အထ၊ ဆဂှ်ဟွံသေၚ် မပ္တံဂၟိတ်ပၠာဇၚ်ရာဲ သတ်ဇမၠိၚ်ဇမၠေံဇကု ကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ဟွံစၞောန်ထ္ၜးကုပိုဲရ၊ သတ်ဂမျိဂမ္တာန်တံဂှ် အန်တဴကုပိုဲရ။ ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး တၠအဲမၞုံကဵုဒ္ဂေတ်ညးမပြဲ သၠောံကေတ်စၞာံဗြန် ပလွေဟ်ဗမၞး ရပ်ဒစုန်ဒုန် မတုပ်ရတဴရဴသတ်ဗဳ လမှ် မဖှ်သာ်ဝွံ ပိုဲဟဂွံညာတ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ လုကဴထပှ်ဂိတု ပိုဲဂျိုၚ်တဴလမျီုသီုယဲပူမှ်ဝွံ တ္ၚဲဝွံ ပိုဲမဂွံညာတ်။ ဒုတိယဒဿနံ၊ လညာတ်မရနုက်ကဵုၜါဝါ ပိုဲဂွံညာတ်တုဲရ၊ ။ ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး ပိုဲလေဝ် ဗၞုဟ်ဒၟံၚ်ကလောဗြီုမတွံဂး လအာတ် ကလောဗြီု ကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲ တၠုၚ်တၠအဲမကၠုၚ်ဝွံ ဒးရးသန် တၠုၚ်ဟဂွံသ္ၚဲရ။ ဇိုၚ်တၠအဲ မလၟုဲလၟေတ်တဴ နလက်ကၠိုက်ခနှိက်တိဂှ် လာၚ်စအးကၠေံတုဲ က္ညကလောဗြီုလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲပဏ္ဏသာပိုဲရ။ ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး သစ္ဆုမပ္တံသတ်မုက်ဣဥူ မ္ၚူမ္ၚူထဍဲဗ္ဒဝ် ဇုက် ကြုက်ထဝ်သကာမၞုံကဵုရှ်တဍာတ် မတုပ်တဴရဴကဵုဗတဝ်သာဲကီု သစ္ဆုတံဝွံ ရာမဍုဟ်ရုဲစှ်ဂၠဟ်တုဲ။ ဘုဥ္ဇာဟိ၊ သြဝ်ပပြဘိုက်ရ။ နူကလောဗြီု စသစ္ဆုတုဲ ဍာ်သွုၚ်ဝွံ တွိုဟ်လောန် မဇွောဝ်တိတ်နူသ္ဂေဟ်ဂၞဴတၟံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မရၚ်တၠုၚ်ရောၚ်၊ ယဝ်ဒးဂၞပ်သုၚ်မ္ဂး။ ပိဝါဟိ၊ သြဝ်ကလောဗြီုသုၚ်ရ၊ ဂလာန်မြဴဝွံ ကေုာံဗမၞးအိန်ဟီုပဋိသန္ဓာရတုဲ တၠုၚ်ဗမၞးမကၠုၚ်ဂှ် သၟိက်ဂွံသၟာန်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး ဒေါဝ်ဂြိုပ်လမ္ၚုဇကုမွဲ မကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲဝွံ ဟိုတ်နွံရ၊ မူရဴဟိုတ်မွဲ နွံပၟိက်တုဲ မကၠုၚ်စိုပ်ပိုဲရော။ မေပုစ္ဆိတောသောတွံ၊ ၚ်ကလောဗြီု မိၚ်အဲသၟာန်။ ကထေဟိ၊ သြဝ်ဂးကဵုပိုဲညိ” ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးအိန် ဂွံမိၚ်ဂလာန်ဗောဓိသတ်တုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။ “မဟာရာဇ၊ ယွံဨကရာတ်ဇၞော် အဲဍိက်ဝွံ ဗျုလေဝ်ဗျုလောန် ဟၟဲကဵုညးဥပ္ပကာ အဲမကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဒေသဝွံ တၞဟ်နသ္အာတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ သမ္ဘာမရာတ် တၞဟ်နသၟိက်ကဵုကၠောန်ၜိုတ်ကဵုအဲရောၚ်ကြဴ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ တၠအလာံပဋိပတ်ဂှ် ကဵုဒါန်ကုအဲရမရာတ်” သာ်ဝွံ သၟိက်ဂးတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် ကြုၚ်ဇၞော်မသုန်မတွံဂး ဂၚ်္ဂါ ၊ ယမုနာ၊ အစဳရဝတဳ၊ မဟဳ၊ သရဘူ၊ မပေၚ်တဴနဍာ်ပ္ဍဲကာလအိုဿီုရ၊ ဇၟောဝ်ဟဂွံသ္ဂုတ်အာကီု ပမာညံၚ်သာ်ဂှ်ကီုရ။ ဓဝ်သဒ္ဓါမရာတ်ဝွံဂှ် ဟဂွံသ္ဂုတ်အာ တၞဟ်နအာတ်သမ္ဘာမရာတ်တုဲ အဲဍိက်မကၠုၚ်စိုပ်ရောၚ်အဴ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဂှ် ယဝ်ရမရာတ်ကဵုဒါန်ကုအဲဍိက်မ္ဂး မရာတ်သ္ဂောံဒှ်ကျာ်မွဲပ္ဍဲအနာဂတ်ဂတ သ္ဂောံဖျဴသတ်ကၟိန် ဍုၚ်နိဗ္ဗာန်မဆောတ်ဟၟဲရ” သာ်ဝွံဂးတုဲ ဗမၞးအိန်အာတ်တဴကာလဂှ်ရ၊ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳပၠန်တုန်လေဝ် “ပ္ဍဲတနေံကောန်သ္ဍိုက်ၜါ အဲကဵုဒါန်တုဲရ၊ ပ္ဍဲလၟုဟ်ဝွံ အဲမွဲကီုသွံ၊ မဒ္ဒဳဝွံ ပသာ်အဲသ္ဂောံကဵုဒါန်ရော” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဟဂွံဟီုတုဲ ညံၚ်ညးမထ္ၜုတ်လဝ်ထဝ်လ္ၚီမွဲဖျေဲ ပ္ဍဲတဲလအာတ်လလးလဝ်ကီု ဟဂွံကရောတ်သ္ဍောတ်စိုတ်ဂှ်ဒှ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ချပ်တဴ။


ပ္ဍဲကာလဗမၞးအိန် မအာတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဂှ် ဗောဓိသတ်ဗ္စာရဏာဗှ်သၞာပြဝေဏဳ ဗောဓိသတ်တမၠာတမၠာတုဲချပ်ရ၊ ဗောဓိသတ်တမၠာဇၞးမာ ဂြၚ်ဓဝ်ဒှ်ကျာ် လောန်စဴအာနိဗ္ဗာန်တေံ စာဂဇၞော်မသုန် မတွံဂး ဒါန်ဒြပ် ဒါန်ကောန်သမ္ဘာ သၠးကဵုဒါန်အဝဲ ဒါန်လမျီု ကဵုဒါန်တုဲ ကလိဂွံဂမြၚ်ညာန်သဗ္ဗညုတညာန်ရောၚ်၊ ဒဒှ်ကျာ်မ္ဂးဂှ် ပွသ္ဇိုၚ်ညးသ္ပဟဂွံ ပပွသ္ဇိုၚ်ညးသ္အေၚ်ဒုၚ် ဟဂွံအေၚ်ဒုၚ်တုဲ ညးပူဂဵုမွဲသ္ဂောံဒှ်ကျာ်ရော၊ အာစိုပ်ညးသ္ပဂှ် ဗောဓိသတ်တမၠာတေံပအာတုဲ ပွသ္ဇိုၚ်သ္ပအေၚ်ဒုၚ်မာန်ဂှ် အေၚ်ဒုၚ်တုဲ အာစိုပ်ဒဒှ်ကျာ်ရောၚ်သွံ။ ပ္ဍဲအကြာဗောဓိသတ်ဂမၠိုၚ် အဲကီုလေဝ် လုပ်လၟိတ်ကီုတုဲရ၊ ကောန်သမ္ဘာသ္ဇိုၚ်ညးသၠးစာဂကဵုဒါန်ဂှ် အဲဂွံကဵုဒါန်တုဲ ဗုဒ္ဓေနဘဝိတုံ၊ တၞဟ်နသဒှ်ကျာ်၊ နသက္ကာ၊ စိုန်ဟွံသၟဟ်ရထသွံ။ သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ချပ်တုဲ သၟိက်ကြီုလလောၚ်ရမျာၚ်ဂှ်ဒှ်တုဲ ဂထာမြဴဝွံ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ သ္ဂးကဵုဗမၞးအိန်ပၠန်ရ။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး သမ္ဘာအဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဂှ် ကလောဗြီုသ္အာတ်မ္ဂး အဲတက္ကဵုကုကလောဗြီု တၞဟ်နဟမိက်ကဵုနဓဝ်ဂမ္ဘက်ဂှ် အဲဟဂွံဖမြပ် ဒဇပ်ဇတဝ်ရကလောဗြီု သမ္ဘာအဲနွံတဴရ၊ အဲဟွံကၞိက်တလန်ဗ္ဒန်လဝ်ရ၊ အဲမၞုံစိုတ်လှိၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒါန်လၟိုန်ရောၚ်ကလောဗြီု” ဂလာန်သာ်ဝွံဟီုတုဲ ဗွဲမပြဟ််ဟေၚ် ဗောဓိသတ်ကေတ်နၚ်ဍာ်ပလၚ်ကာတုဲ သကိုဟ်ပ္တုံဍာ် ပ္တီဗဴတိသုန္ဓရဳပသက်သဳ ဒဒှ်ကဵုဒါန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳကုဗမၞးအိန်ဂှ်ရ။ ချိုန်ခဏဂှ် အသဝ်ဂသဳတိ စလိုက်ဍာ်ဗပါ်တၟံ တ္ကံမှာသၟိတ်ဂှ် ပြာကတ်တဴရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲကာလဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်ဇၞော်ပၟဝ် ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် သကဵုဒါန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳကဵုဗမၞးအိန်ဂှ် လုပ်အာပ္ဍဲပဏ္ဏသာ ဂိုၚ်ကေတ်ဍာ်ပလၚ်ကာ တိတ်ကၠုၚ်နူပဏ္ဏသာတုဲ ဂ္ဇံဒၟံၚ်ပ္ဍဲတၟံလးမပြဲ မဆာဲတဴရဴပဋိမာရုပ်ကီု သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠဂၠံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါ စၟဳဒၟံၚ်လအာတ်မကၠုၚ်စိုပ်ဂှ် ညာတ်လ္အာတ်တုဲ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် သမ္ဘာသ္ဍိုက်သ္ဇိုၚ်ညးကဵုဒါန်ဂှ် ကုအဲမကဵုဒါန်ဝွံ ဒဒှ်ကျာ်မွဲ ဗွဲအနာဂတ်ဂတ ကဵုအဲဂွံဒှ်ညိ သာ်ဝွံ ရာဒၞာမိက်တုဲ တဲဇွိသ္ဂန်ကံတဲဂၞကျာ် တဲသတုံရပ်ဍာ်ပလၚ်ကာ သကိုဟ်ဇွောဝ်ဖျေံဂှ် ဟိုတ်နူအဲရာဒၞာမိက် ပညာသဗ္ဗညုတညာန်တုဲ သမ္ဘာသ္ဍိုက် အဲကဵုဒါန်ရောၚ်။


ချိုန်ခဏဂှ် စရိုဟ်ဍာ်ကဵုဒါန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကုဗမၞးအိန်ဂှ် ဍာ်ဒက္ခိဏဒါန် ဒွံတဲဗမၞး၊ ဍာ်ဂှ် သလောန်ဗၠးစှ်ေအာ ဒွံတိ တိဇၞော်ချဳတဴရ၊ ဇၟူမတြအ်ကၠေၚ်ကီု သီုတၟံသိန္နရာတ် ရဴတ္ၜဝ်ဗပံၚ် ညးစံၚ်တံကၞတ်ကီု လၟောဝ်စှ်ကၠုၚ် ဗွဲမတူရူကဵုတၟံဝၚ်ဂပဝ်တုဲ တန်တဴရ၊ သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝါၜါပၠန်တုန် တဲဇွိကဝေန်တသတုံတက်ကၞက်ရ၊ မှာဗြီုဂမၠိုၚ် ကဵုတဴသာဓုကာ နူကဵုဂၠးတိဇၞော် စဵုကဵုစိုပ်ဍုၚ်ဗြီု က္တဵုဒှ်ကၞုက်ကၞာဲဗွဲမလောန်ရ၊ ဗြဲမသက္ကုကာလ ဒးဗဂးဖျေံရ၊ ပ္ဍဲဟသေၚ်ကာလ ဇုက်လလဳ ခဏဗစဳတဴရ၊ အိုတ်ကဵုဒေဝတဴဂမၠိုၚ် မတန်တဴပ္ဍဲဂၠးတိဇၞော်တၟံ၊ တ္ကံမှာသၟိတ်ဇမ္မုဒိပ်အလုံအကာသအနန္တစက္ကဝါ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ပ္ကဴတၞဟ်ဟ်သာ် ဒြာတ်ပပူဇဴတုဲ ကဵုတဴသာဓုကာ လလောၚ်တုန်အာစိုပ်သွဝ်တရဴ ညးသွဝ်တရဴ ကဵုတဴသာဓုကာ ကမြဴတိုန်အာဒဵုဍုၚ်ဗြီုအိုဿီုအသဝ်မက္တဵုဒှ်ဝွံဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဒါန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မပြဲအဲရာဒၞာမိက်ပညာ သဗ္ဗညုတညာန်တုဲ အိုတ်ဂကောံဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် ပြာပ်ကၠုၚ်ပပူဇဴတုဲ ထိုၚ်သးတဴရ။


“မဟာဝိရ၊ ယွံညးမၞုံကဵုလွဳ ပွသ္ဇိုၚ်ညးသၠးကဵုဒါန် တၠအဲကဵုဒါန်သွံ၊ သာဓုသာဓု ဒးရးရ၊ ဗွဲမသက္ကုဂတာပ်လံသ္အာစိုပ်ဒဒှ်တုဲ စိုပ်ဒဒှ်ကျာ်မွဲဗွဲအနာဂတ်ဂတမဆောတ်ဟၟဲရ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဒေဝတဴတဴဂမၠိုၚ် ထိုၚ်သးတၠညးဝေသန္တဝ်ရ ခမဳတံ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ တီဒဒိုက်ဘဲသံၚ်သာသၠောံသၠောံသ္ၚာပံၚ်သကူ မသ္ဂုတ်ကၠေံကိလေသ ပစ္ၜုဲစ္ၜော်ကဵုနိဗ္ဗာန်ကလၚ်ပၚ်မိၚ်ညိ၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ပဒတုဲမောဝ်ညးသိဝိရးဂှ် တဲဇွိသ္ဂန်ကံတဲဂၞကျာ် တဲသတုံရပ်ဍာ်ပလၚ်ကာ ပေၚ်တဴနဍာ်ဂှ် သကိုဟ်စုတ်ပ္ဍဲတဲဗမၞးအိန်ကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ ခမဳတံ”


ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဒါန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳကုဗမၞးအိန်ဂှ် အသဝ်ကသဳတိဇၞော် ဗွဲမလောန်က္တဵုဒှ်ရ၊ အသဝ်မဂပ်ဝ်ဖေက်ဂၟံက် ဒတဴနရဴသော်ဇကုက္တဵုဒှ်ရလေဝ် ခမဳတံ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲကာလအဲကဵုဒါန်ဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဟဂွံပၞတ် ဟဂွံကရောတ် ဟဂွံဒတောတ်မုက္ခဝါ ဟဂွံယာံဂကန်ကဵုဝေသန္တဝ် ကၞပ်သ္ၚံဒၟံၚ်တုဲ ယြဴဒါန်မွဲ မပြဲရောၚ် သဒှ်ဨကရာတ်တီတုဲ ဗြဴရတ်မတုပ်ညံၚ်အဲဝွံ မရာတ်ကဵုဒါန်ရ သာ်ဝွံဂးတုဲ၊ မၠာဲမွဲဗောဓိသတ်တုဲ တန်ဒၟံၚ်သကဲဗောဓိသတ်ရခမဳတံ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳအဇျာသယ စိုတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ သာ်ဝွံ သ္ဂးကဵုဗမၞးအိန်ရ။


“ယွံကလောဗြီု နူကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဝွံ ဗွဲကောဋ္ဌာသ ကၠံဆလ္ၚီဆ မွဲလက်ဆ ပညာသဗ္ဗညုတညာန် အဲသ္ဍိုက်လောန်က္ဍၚ်သန် ဒါန်အဲဝွံဂှ် ဒှ်ပကတူပနိဿယဗစဲ မသ္ဂောံဂြၚ်ဓဝ်သဗ္ဗညုတညာန်ဂှ် ကဵုဂွံဒှ်ညိ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ပ္တိတ်ပါၚ်ဂးတုဲ တၠပါရမဳကဵုဒါန်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ ခမဳတံ၊ ဒှ်ကျာ်တုဲ ပ္ဍဲအရှာံဇြဲသုံ သာကျနိဂြောဓါရာံ ကျာ်တွံဂါထာ သာ်ဝွံ ကုအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီပၠန်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ကောန်သ္ဍိုက်ၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မၞုံကဵုဝတ်ပဋိပတ်မ္ဒးရး အဲဂွံကဵုဒါန်ကဵုဗမၞးဂှ် ဟိုတ်နူအဲသၟိက်ဂွံဂြၚ်ဓဝ် ပညာသဗ္ဗညုတညာန် အဲရာဒၞာမိက်ရောၚ်၊ ဟိုတ်နူသမ္ပတိသ္အာၚ်ၚ် အဲဟွံရာဒၞာမိက် စံၚ်တူဟၟဲရလေဝ် ခမဳတံ။


“ကောန်ၜါသမ္ဘာမွဲ ဟွံသ္ဍိုက်ဆာန်တုဲ အဲမကဵုဒါန်ဟသေၚ် နူကဵုကောန်သမ္ဘာ ပညာသဗ္ဗညု အဲသ္ဍိုက်လောန်က္ဍၚ်သန် ဟိုတ်ဂှ်ရ ဝတ္ထုမဂိုဟ်မစိုန်ဒှ်တဴသ္ဍိုက်စိုတ်အဲဂှ် အဲမ္ဒးကဵုဒါန်ရောၚ် သာရိပိုတ်” သာ်ဝွံ ကျာ်ၝောံကိုတ်ညးလိုက်ပိ တွံကဵုမှာထေသာရိပိုတ်ရ မိဂ္ဂး ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ် တြုံတၠပါရမဳ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပသာ်သူစရိုတ် သဒှ်ပၠန်တုန်ရောဂးတုဲ ကလေၚ်သ္ၚဳမုက္ခဝါမဒ္ဒဳ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳသ္ဂးပၠန်ရ၊ “ယွံဨကရာတ် မူဟိုတ်မရာတ်မရံၚ်သ္ၚဳအဲဍိက်ဗြဴရော ကောန်တၠ” သာ်ဝွံဂးတုဲ ကရီုမတုပ်တဴရဴဇာဒိသိုၚ်ဂှ် သၟိက်ဂွံကြီုတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ ဂၞကျာ်သ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် မူဟိုတ်ရောမရာတ်မ္ဒးရံၚ်သ္ၚဳမက္ခဝါ အဲဍိက်ဗြဴရောကောန်တၠ၊ အဲဍိက်ဗြဴမဒှ်ကမၠောန်တံဇိုၚ်မရာတ် မရာတ်မဒှ်တၠသ္ၚိ မဂွံအဝဵုအသဳ ယြဴပွမွဲ မရာတ်ဒးဂၞပ်သကဵုကုညးရ၊ ဗတ်ရညးသွံစကီု ဂစိုတ်ကၠေံကီု မသကဵုဒါန်လ္အာတ်ကီု သကဵုဒါန် မပ္တံကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ကုမ္ဘန်ယက္ခစဖျုန်သုၚ်ဆီကဵုဒှ်ကီု မရာတ်ကဵုဒါန်ဝွံ မရာတ်လှာဲပညာသဗ္ဗညုတညာန်ရောၚ်၊ အနာဂတ်ဂတ မရာတ်သ္ဂောံဒှ်ကျာ်မွဲ အဲဗြဴသ္ဂောံဒှ်အရှန်ဗြဴမွဲကီုသွံ ကောန်တၠ၊ မူဟိုတ်အဲဍိက်ဗြဴ သ္ဒးလီုမုက္ခဝါရော၊ အဲဍိက်ဗြဴ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်သန်ကောန်တၠ” သာ်ဝွံဂၞကျာ်တၠအလာံပဋိပတ် ဟီုကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်ရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗမၞးအိန်တီ အဇျာသယစိုတ်ညးၜါတုဲ ဟီုထိုၚ်သးတဴဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ သၟိၚ်အိန်နာဲဒေဝတဴ တီအဇျာသယစိုတ်ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် ဒါန်တၠအဲလေဝ် ဒှ်အသဝ်သူစရိုတ် စိုတ်တၠအဲတံ သီုညးၜါလေဝ်ဒှ်အသဝ်ရ၊ ယြဴပွမွဲ ဆေဝ်ဒဝ်သမ္ပတိ ပ္ဍဲဍုၚ်မၞိဟ် သမ္ပတိပ္ဍဲဍုၚ်သွဝ် ဓဝ်မစ္ဆေရ ရာန်သကိုတ်ယဿပတ်ဒိပ်ဂှ်မၞုံရ၊ ဂှ်ဓဝ်လောဘမစိုန်ဒှတဴ သတြု မတွံဂး တဍိုက်ဓဝ်မစ္ဆေရဂှ် မရာတ်ဂွံဇၞးသွံဨကရာတ်၊ ယွံဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်တၠဂၟံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါ နကြဳဇှ်ဒါန်မရာတ်ဝွံ တဴဇၞော်ဗြုလလောၚ်တဴရ၊ ဗရုဒါန်မရာတ်ဝွံ တရးတိုန်အာဒဵုဍုၚ်သွဝ် ဗွဲတဝဳပွူဝွံ ၜိုန်ဟသေၚ်ကဵုကာလ ဗစဳလလဳခဏတဴ ဗြဲမဟသေၚ်ကဵုကာလ ဒးဂူစှ်ေရဴဗရုဒြၚ်တၟံ မဒတုံစှ်ေကီု ယွံဨကရာတ် ဇၞးဓဝ်သဒ္ဓါ ဒေဝတဴနာရဒကီု၊ ဒေဝတဴပဗ္ဗတကီု၊ ဒေဝတဴ မပ္တံအိန်ဗြီုယီုမာ ဒေဝတဴပဇာပတိ မာတလိ သၟိၚ်ဗဳသြဴကီု သီုဒေဝတဴအိုဿီုဂှ် သာ်ဝွံဟီုရ”


သၟိၚ်ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ၜိုန်မပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်တေံကီုလေဝ် သမ္ဘာသ္ဍိုက်ကဵုဒါန်တုဲရသွံ၊ မၞးတံပြဝသ္ဇိုၚ်ညးသ္ပ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မပသွံဂးတုဲ ဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် အနုမောဒနာသီုကဵုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဂှ်ဒှ်တုဲ ထိုၚ်သးတဴဨကရာတ်ရ၊ “ယွံဨကရာတ်သၟိၚ်မပြဲ ပွမသၠးကဵုဒါန်ကောန်သမ္ဘာ ဟိုတ်နူသၟိက်ကလိဂွံပညာသဗ္ဗညုတညာန် သ္ဇိုၚ်ညးသကဵုဂှ် မရာတ်ကဵုဒှ်သွံ၊ ပွသ္ဇိုၚ်ညးပဂှ် မရာတ်ပသွံ၊ ပူဂဵုသပ္ပရိုဟ်ဂှ် ပ္တုဲဟဒှ်၊ ပူဂဵုသပ္ပရိုဟ် တၠပညာဂမၠိုၚ်ရောၚ်၊ မရနုက်ဗပေၚ်လဝ် မပ္တံကဵု ဒါန် သဳလ ဘာဝနာ ဒှ်ရောၚ်၊ ပူဂဵုသမၠီုယြဴဟိုတ်မွဲ သ္ဇိုၚ်သတီက္ဍၚ်သန်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နူကဵုဍုၚ်မၞိဟ်ဝွံ စုတိအာတုဲ ပူဂဵုသပ္ပရိုဟ်ကီု၊ ပူဂဵုအသ္ပရိုဟ်ကီု၊ ဂတိလအာတၞဟ်ဟ်ဒးဒှ်ရ၊ ပူဂဵုအသပ္ပရိုဟ် သ္ဒးပြာပ်အာနရက်ရ၊ ပူဂဵုသပ္ပရိုဟ် သမ္ပတိသုဂတိဘုံ သွက်ဂွံအာက္တဵုဒှ်ရ ဨကရာတ်၊ ယွံဨကရာတ် မူဟိုတ်အဲဍိက် မ္ဒးဂသာ်ဝွံရော၊ ၜိုန်တၠအဲပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ကီု၊ ဟိယော၊ ပ္ဍဲတနေံ။ မရာတ်ကဵုဒါန်ကောန်ၜါ ကဵုဗမၞးဇူဇကာတုဲရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ သမ္ဘာသ္ဍိုက်ကဵုဒါန် ကုအဲပၠန်တုန် ဒါန်မရာတ်ဝွံ ပြဲသန်၊ ဒါန်မရာတ်ဝွံ ဒဝ်ကၠေံတရၚ်အပါဲပန်၊ ဒါန်မရာတ်ဝွံ လ္ပံက်ကဵုတရၚ်သုဂတိဘုံ၊ ဒါန်မရာတ်ဝွံ ပ္ဍဲလ္အိတ်ကၞတ်ဘဝ ဒဒှ်ပညာသဗ္ဗညုတညာန်။ ဟောတု၊ သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဗမၞးအိန် အနုမောဒနာကဵုဗောဓိသတ်တုဲ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ အဲဟပၠအ်ဖအိုတ်အခိၚ်ဂှ်ဒှ်တုဲ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဝွံ အဲသကဵုကုဝေသန္တဝ်တုဲ တၞဟ်နသ္အာ ဂပ်ဝ်ရောၚ်ချပ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် ဂၞကျာ်မၞုံကဵုတမှိက်မသုန်ဂုန်တြဴ ဍိုက်ပေၚ်တဴလကျန်ဗြဴ တြဴစှော်ပန်နွံကဵုဝတ် ပဋိပတ်ဆာဲတဴ အဝဲအိုဿီုဝွံ အဲဇိုန်ကဵုမရာတ်ပၠန်ရ၊ နူအဲဇိုန်ကဵုမရာတ်တုဲ ဂၞကျာ်ပၠန်တုန် မွဲဟာန်ကေုာံတၠသ္ၚိ မၞုံဂၞပ်စိုတ်ကဵုတုပ်သၟဟ် ညံၚ်ဍာ်တှ်ကဵုကၞုသၚ် မၞုံသာ်ဒှ်မွဲဂှ်၊ ဟောတု၊ သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ၊ အထရာဇာဣသိ၊ မရာတ်သီုညးၜါ ဒှ်ဂကူဨကရာတ်မပြဲ နူကဵုသၟိၚ်ဂတာဇမ္မုဒိပ်ဂမၠိုၚ် ဂကူမိဂကူမအိုဿီု ဂကူညးၜါတုပ်သၟဟ်ညးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံနူဍုၚ် တိတ်ပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်အဿမာပိုတ်အိန်မကဵုဝွံဂှ် စိုတ်ကဵုတုပ်သၟဟ်န်ညိ။ တုမှေ၊ ၚ်မၞးတံ၊ ပုညာနိ၊ န်ကုသဵုအဆက်က်။ ကယိရာထ၊ သြဝ်မှာပ္တုဲညိ” ဂလာန်သာ်ဝွံ ဗမၞးအိန်ဂးတုဲ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပလန်ကဵုဗောဓိသတ်တုဲ လွဵုဂှ် သၟိက်ဂွံကဵုဒဒှ်ဇကုမဒှ်အိန်။ အာစိက္ခန္တော၊ သၟိက်ဂွံပ္တီတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံဨကရာတ်။ အဲဝွံ ညးသ္အာၚ်ဟသေၚ် သၟိၚ်အိန်တၠကၟိန်သွဝ်ၜါ တၞဟ်နရနုက်ဗပေၚ်ပါရမဳမရာတ်ရတုဲ ပ္ဍဲဇရေၚ်မရာတ် အဲမကၠုၚ်ရောၚ်၊ လွဵုမရနုက်ကုဒစာံ အဲသကဵုကုမရာတ် လွဵုရာမ္ဒးဂၞပ်စိုတ်ဂှ် မရာတ်ဂိုၚ်လဝ်ပ္တုဲရ” သာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်ဂးတုဲ ကလာၚ်တိုန်အာ ထ္ၜးအနုဘဴဇကုမဂဵုဒဟဵုတဴ ရဴသၟိၚ်တ္ၚဲဗၠာဲကီု ပ္ဍဲဂၠံအမှဲအကာသ တန်ဒၟံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ် သၟိက်ဂွံဂိုၚ်ကေတ်လွဵုဒစာံဂှ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးကဵုသၟိၚ်အိန်ပၠန်ရ။


“ယွံမရာတ် ပိုဲသၟိၚ်အိနမစၟိန်ပြမာန် တာဝတိံ ဝၚ်ပန်ယဝ်ရကောန်တၠကဵုလွဵုကုအဲမ္ဂး နူကဵုဂြိုပ်ဝွံ စဵုကဵုမာစိုပ်ပြသာဒ်သ္ၚိတၞုၚ် ကြကတ်အဲတေံဂှ် နသၞာတသိုက်သၟိၚ်မပြဲဂှ် ကဵုသၟိၚ်မအဲနိမန်ဖျဴ ကဵုစဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ရာဇာဘိသေခကဵုအဲညိ၊ လွဵုဝွံ မတွံဂး ပဋ္ဌမ အဲဍိက်ဒုၚ်လဝ်ရအဴ၊ ပ္ဍဲကလာအဲဍိက်ဒှ်သၟိၚ်တုဲ သတ်မအာစိုပ်ဂစိုတ်တံဂှ် လ္ပကဵုအဲဒးဂစိုတ်သတ္တံညိ၊ ပူဂဵုမဒြိုဟ်ကဵုသၟိၚ်မတွံဂး သပုန်ပွမသအဵုသ္အာ်တံဂှ် ညးမကဵုကၠေၚ်ဒက် နဒွက်ပဥ္စဗန္ဓာ နူကဵုသ္ၚိစာန် ကဵုအဲဂွံဒတိတ်ဗက်ဗလးညိ” ဣဝွံ လွဵုမရနုက်ကဵုၜါ အဲဍိက်ဂိုၚ်လဝ်ရ။


“ဘောသက္က၊ ယွံသၟိၚ်အိန် ယြဴပူဂဵုညးဇၞော်သၟတ် မဇ္ဇျိမအဝဲတံဂှ် နိဿဲကဵုအဲတုဲ ကဵုအဲဍိက်ဂွံဂျိုၚ်တဴလမျီုညိ၊ ဣဝွံ လွဵုမရနုက်ကဵုပိ အဲဂိုၚ်လဝ်ရ၊ ပ္ဍဲသမ္ဘာညး လ္ပကဵုအဲဒးဖအာအစာရညိ၊ ပ္ဍဲသမ္ဘာဇကုဂှ် ကဵုအဲဒးသၟးသကီုညိ ပ္ဍဲစၟိန်ပြမာန် မာတုဂါံ လ္ပကဵုအဲဒးစိုပ်ညိ၊ လွဵုမရနုက်ကဵုပန် အဲဒုၚ်လဝ်ရ၊ ကောန်အဲၜါ ဇာလဳကဵုတဏှာဇိုန်ဂှ် မသက္ကုယဲအယုက်မဂၠိၚ်ကဵုဒှ်ညိ၊ ဇန်တံမပဒတဴပ္ဍဲတိဇၞော် အလုံဇမ္မုဒိပ်ဝွံ ကဵုအဲဂွံဇၞးညိ၊ ဗဗွဲဓဝ်ကဵုဂွံပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ညိ၊ လွဵုမရနုက်မသုန်ဝွံ အဲဍိက်ဒုၚ်လဝ်ရအဴ၊ အဲစဴစိုပ်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဗ္တံဂှ် ယးပြဟ် ကလိလောန်အာတုဲ ပ္ဍဲဒတိုန်တ္ၚဲဂှ် စၞမၞုံကဵုရှ် မတွံဂးဒိပ် မတွံဂးဗြဲရတ် ကဵုဂူဖျေံကုအဲဍိက်ညိအဴ၊ လွဵုမရနုက်ကဵုတြဴဝွံ အဲဍိက်ဒုၚ်လဝ်ရ၊ ယြဴဒါန်မွဲ အဲသကဵုဒါန်ရဒြပ်ဂှ် လ္ပကဵုဒးဟုတ်အာညိ၊ ကဵုဒါန်တုဲ လ္ပအဲဒးဒှ်သ္ၚောံညိ၊ ပ္ဍဲဒါန်ကဵုတုဲဂှ် လ္ပကဵုစိုပ်တရိုပ်စိုတ်အဲညိ၊ စိုတ်အဲကဵုသ္ဇုၚ်သ္ဍိုက်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒါန်ညိ၊ လွဵုမရနုက်ကဵုထပှ်ဝွံ အဲဒုၚ်လဝ်ရ၊ နူအတ္တဘဴ ဝေသန္တဝ်ဝွံ အဲစုတိအာတုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်သွဝ် တုဿိတာပူ ကဵုအဲဂွံတန်ဒၟံၚ်ညိ၊ နူကဵုဍုၚ်သွဝ် တုဿိတာပူ စုတိအာတုဲ ဒဒှ်ကျာ်မွဲ ဗွဲဝိသေသဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဘုံသ္အာၚ် ဟဂွံကလေၚ်အာတုဲ ပ္ဍဲကဵုတ္ကံဝွံ ကဵုအဲဂွံဂြၚ်ဓဝ် မဂ္ဂညာန် ပညာသဗ္ဗညုတညာန်ညိအဴ၊ ဣဝွံ လွဵုမရနုက်ကဵုဒစာံ အဲဍိက်ဒုၚ်လဝ်ရအဴ” သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် အာတ်လွဵုကဵုသၟိၚ်အိန်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်အိန်နာဲဒေဝတဴ မိၚ်ဂလာန်ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳတုဲ သာ်ဝွံသ္ဂးရ၊ “ယွံမရာတ် သၟိၚ်မရာတ် တၞဟ်နသၟိက်ညာတ်မရာတ် ဗွဲမသက်ဂတာပ်လံ အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ အိုတ်ညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် တိတ်ကၠုၚ်စိုပ်မရာတ်တုဲ သီုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် ဒုၚ်ဖျဴဏာဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ကဵုပသၟိၚ်ဗဗွဲဓဝ် ဒလဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် ကၞက္ကဒန် စွံပ္တန်လဝ်တုဲ ညံၚ်အတိုၚ်ဂၞပ်စိုတ်မရာတ် သ္အာစိုပ်ဒတုဲစိုတ်ရ ဨကရာတ်” သာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်ဂးကဵုဝေသန္တဝ်ရခမဳတံ။


ဂလာန်မရဴသာ်ဝွံ သၟိၚ်အိန်ဒလောံဗ္တောန်ဗောဓိသတ်တုဲ ဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံ ဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်ဇကု။ ဂတော၊ စိုန်သၟိၚ်အိန် ကလေၚ်တိုန်အာရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံဂမၠိုၚ် သၟိၚ်အိန်မာဃ တၠသ္ၚိသုဇာတာ ဂလာန်မရဴဝွံ ဟီုတုဲ ကဵုလဝ်လွဵုဒစာံ ကုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တုဲ ပြာပ်တိုန်အာဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံ ဌာန်ဒၟံၚ်ဇကုရခမဳတံ။ သက္ကပဗ္ဗခဏ္ဍံ၊ ၚ်ခဏ်သက္ကပဝ် မၞုံဗၞတ်မသုန်စှော်ဒစာံဂါထာ လၟိဟ်ပိုတ်မၞုံဗၞတ် ၜါကၠံပိစှော်ၜါပိုတ် အခဝ်မၞုံဗၞတ် လ္ၚီဒစာံကၠံမသုန်စှော်တြဴအခဝ်။ နိဋ္ဌိတံပရိပုဏ္ဏံ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲရမိဂ္ဂး ။

၁၁။ ခဏ်မဟာရာဇပဗ္ဗ

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ သၟိၚ်အိန်ဇိုန်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲအဿမာပိုတ် ပဒတဴသၟဟ်န်တဴရ၊ ခါဗမၞးဇူဇကာပၠန်တုန်ရော ဂွံဏာသၟတ်ၜါတုဲ တရဴမၞုံဗၞတ် တြဴစှော်ယောဇနာ ဗမၞးမစဴအာဂှ် ဒးပယာံသၟဝ်တ္ၚဲ ကအ်တဲသၟတ်ၜါနဇုက်ဂြိုပ်ဒက်လဗိုန်တုဲ ပ္ဍဲဂၠးတိစွံပ္တန်လဝ်ဇကုဗမၞး ဟိုတ်မဖေက်ကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် လတူဂါပ်ကၞာၚ်ဆု တိုန်သ္တိက်ဒၟံၚ်တုဲ ဒေဝတဴတြုံမွဲ ပလွေဟ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဒေဝတဴဗြဴမွဲ ပလွေဟ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ပြာပ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်သၟတ်ၜါ သှ်ဗလးဇုက်ဒွက်တုဲ ပတ်ပေါန်ဝဳပရာ ဖုံဗၠိုပ်စအးဇ္ၚး အဟာရဘောဇိုန် ဖါပ်ဗ္စတုဲ ပ္ဍဲသၞာဒိပ်မပြဲသ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲပယာံယးဂှ် နဣဓိဒေဝတဴ ပ္ဍဲကအ်တဲသၟတ်ၜါ ဇုက်ဒွက်ဂှ် ရဴမတန်ဒၟံၚ်ကီု စၞောန်ထ္ၜးတုဲ ဒေဝတဴစ္ဍးအာရ။


နနဲသာ်ဝွံ ဒေဝတဴတံဂမၠိုၚ် မၚ်မွဲဒၟံၚ်သၟတ်ၜါတုဲ မသက်ကုပရိုက်ဘဲယဲ သၟတ်ၜါ မဂွံဒှ်ရောၚ်၊ တရဴမစဴဍုၚ်ကလိကရးဂှ် ဒေဝတဴတံ လွိၚ်ကၠေံစိုတ်ဗမၞးအာဟွံဒးတုဲ တရဴမစဴဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုဂှ် လုကဴစှ်သုန်ဗ္တံ ဗမၞးပြာပ်လုပ်အာရ။


တံဒိဝသံပစ္စုဿကာလေ ပ္ဍဲပယာံဖလာၚ်ယး သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ လဇုသၟတ်ၜါဂှ်လ္ပံညာတ်ရ၊ ကိံသုပိဏ္ဏံ၊ ပသာ်သွပ်လ္ပံဂှ်ရော သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ညံၚ်ကဵုမဒ္ဇံဒၟံၚ်ပ္ဍဲရုၚ်ဒါန်အမှု တြုံဒမျိုၚ်မွဲ ဂွံနၚ်ဒကှ်ၜါဍောၚ် ကၠုၚ်ထၜုတ်စုတ် ပ္ဍဲတဲသၟိၚ်ဂွံတုဲ ဝက်လဝ်ပ္ဍဲကတောဝ်ၜါဒိုဟ် သ္ဂေဟ်ကသဝ်ပ္ကဴဂှ် ပြဟ်စှ်ေဒွံပေၚ်သြိုဟ်သၟိၚ်ရ၊ သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်ဂွံညာတ်သွပ်လ္ပံ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ လကိုတ်ၚုဟ်တုဲ အတိုၚ်သွပ်လ္ပံမညာတ်ဂှ် သၟိၚ်သၟာန်ဗမၞးပြောဟိတ်တံရ၊ ပြောဟိတ်တံတီဒဒှ်ဟိုတ်ဖဵုသွပ်လ္ပံသၟိၚ်တုဲ ပြောဟိတ်တဴလ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် နိမိတ်သွပ်လ္ပဝွံ ကလောမရာတ် မစာ်စဍးအာနူကာလမလံဂှ် စိုပ်တ္ၚဲဝွံပြဟ်ရအဴ” သာ်ဝွံ ပြောဟိတ်ဂမၠိုၚ် သှ်ကဵုသၟိၚ်ရ၊ သၟိၚ်ဇၞော်မိၚ်တုဲ ဒးပယာံပပြဘိုက်တုဲ တိတ်ကၠုၚ်ဒုၚ်စမုက် ပ္ဍဲမုက်ရၚ်တုဲ။ နိသဳဒိ၊ စိုန်သၟိၚ်ဇၞော် ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ရ။


တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲချိုန်ခဏ သၟိၚ်ဇၞော်မဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ဂှ် ဗမၞးဇူဇကာ ကေုာံသၟတ်ၜါ ဒေဝတဴရၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ် ပ္တန်ပ္ဍဲမုက်ရၚ်သၟိၚ်ရ။ ပ္ဍဲချိုန်ခဏဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်ထောံမတ်ညာတ်အာသၟတ်ၜါတုဲ ကော်ဒိုအ်ဒိုအ်တိုန်ပိဂါထာ မရဴဝွံသ္ဂးရ။


“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအမာတ်တံ တေတေံ သၟတ်ၜါမဂ္ဇံဒၟံၚ်သကဲဗမၞးဂှ် မၞုံအရံၚ်မုက္ခဝါ မတုပ်တဴရဴထဝ်ဇာတရုပ် ညးစံၚ်ပၠာဲ နသဏပၟတ်မဂဵုဒၟံၚ်ပ္ဍဲပါၚ်မိဟ်ကီုသွံ သၟတ်ၜါဂှ် မၞုံရုပ်သာ်တလးစရာဲကျာ်သြဳဗစဳခဏဒၟံၚ် ညံၚ်ကောန်ဇာဒိသိုၚ် မတိတ်နူဂိုဟ်တၟံထဝ်ကီု အိုဿီုအဝဲမသုန်ပြကာ မပ္တံလမှဳဇိုၚ်တဲ ကၞိပ်မုက္ခဝါ လက်သန်သၟတ်ၜါဂှ် တုပ်စဴအဲနာဲဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန်ရောၚ်သွံဖ သြဝ်သၟတ်ၜါဝွံ ကၠုၚ်စၞောန်ထ္ၜးကဵုအဲသွံမၞးတံ၊ ဗွဲမပြဟ် မၞးတံကော်နၚ်ညိ” သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော် စကာအမာတ်မွဲရ။


တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲချိုန်ခဏဂှ် အမာတ်ဂမၠိုၚ် ဖျေံက္ဍိုပ်ပဝတ်ကုသၟိၚ်တုဲ ကော်နၚ်သီုပိ ကၠုၚ်ဂ္ဇံဒၟံၚ်တုဲ မွဲဂါထာ မြဴဝွံ သၟိၚ်ကော်သၟာန်ဗမၞးဇူဇကာရ။


“ဘာရဒွါဇ၊ ယွံဗမၞး ဂကူဘာရဒွါဇ မူပဒေသမွဲမအာတုဲ မဂွံနၚ်သၟတ်ၜါဝွံရော၊ မူနူဌာန်ဒေသမွဲကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံ မကၠုၚ်စိုပ်တွဵုရးပိုဲဝွံရော ဗွဲစၟတ်ကလောဗမၞး ဟီုကဵုပိုဲညိ” သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သၟာန်ဗမၞးဇူဇကာရ။


“ဒေဝသဥ္ဇယျ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠဂၟံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါ သလးစာဂကဵုဒါန်သၟတ်ၜါဝွံကုအဲဍိက်ရောၚ်အဴ၊ နူမကဵုဒါန် စဵုကဵုအဲဍိက်မ ကၠုၚ်စိုပ်ဍုၚ်မရာတ် တ္ၚဲဝွံ ဒှ်စှ်သုန်တ္ၚဲတုဲရကောန်တၠ” ဂလာန်သာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“ဗြဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး ဂလာန်သ္ဇိုၚ်ညးမဟီု မူရဴနဂလာန်မွဲ မဖှ်သာ်ဝွံ မဟီုကဵုသ္ဍိုက်စိုတ်အဲ သၟိက်ကဵုအဲပ္တေံကလောဗမၞးမဟီုသွံ၊ သဘဴကောန်မ္ဂးဂှ် ဒှ်သ္ဍိုက်စိုက်ညးရောၚ်၊ ဖျုန်ဂြိုဟ်ဂဍောၚ်မတ်ညး ညးကဵုမၞးနွံကီုဟာ၊ ဟသေၚ်သၟတ်ၜါတိတ်ဝေၚ်မ္ၚး ဝၚ်ဂပဝ် အဿမာပိုတ် ဟသေၚ်လှေံလှန်နၚ် ဟသေၚ်ရပ်စပ်နၚ်တန်ဒှ်ရ”။


“သဥ္ဇယျမဟာရာဇ၊ ယွံဨကရာတ် ကောန်ဂၠုသ္ဍိုက်မရာတ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တေံ ပတၠဂၟံၚ်သဒ္ဓါ ညံၚ်ကၟာလစဇၞော် ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ဍာ်ဂမၠိုၚ်ကီု ညံၚ်လစအနုတတ် ညံၚ်ဂၠးတိဇၞော် ဒုၚ်လဝ်လယိုၚ်သတ္တံကီု မဒှ်စ္ၜုဲစ္ၜော်လအာတ်သၞေဟ်သြၚ်လ္တာတ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ညံၚ်ကြုၚ်ဇၞော်မသုန် မၞုံဇၟောဝ်ဟွံတီသ္ဂုတ်ကီု ၊ နူတဟၚ်ညးကီု နူလမောဝ်ပရိုက်ဂမ္ဘဴ ဟဂွံဗလးကဵုညးသၞုံကီုဟာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်မရာတ် သတန်တီကီုသွံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲဍိက်လထဴဗျု ပ္ဍဲဂြိုပ်လမ္ၚု ဇကုမွဲ စိုပ်ဝၚ်ဂပဝ်တုဲ အဲဍိက်အာတ်ဣသိတေံ ကဵုဒါန်ကောန်သ္ဍိုက်ၜါဝွံ တၞဟ်နသကဵုပဍိက် ကၠောန်ကေၚ်ကာ သကဵုဒုၚ်စကာ အမိတ္တတာပိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ စဴဗြဴသ္ဍိုက်စိုတ်အဲဍိက် ထဴဗျုရောၚ်အဴ ၊ သၟတ်ၜါဝွံ နကဵုအနိၚ် အခိုၚ်စိုတ်အဲဍိက် အဲဍိက်လှေံလှန်ရပ်နၚ် စပ်နၚ်မ္ဂးဂှ် မရာတ်လ္ပသၚ်ကာရအဴ”။


သာ်ဝွံ ဗမၞးဂးကဵုသၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျရ၊ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ကေုာံအမာတ်ဂမၠိုၚ်မိၚ်ဂလာန်ဗမၞးတုဲ သၟိက်ဂရိုဟ်ဒနာ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအမာတ် ဒကိုပ်ပၞာန် ဒဴဗညာ သေဏာပတိဂမၠိုၚ် ကောန်အဲဝေသန္တဝ်ဝွံ ကာလမတဴပ္ဍဲဍုၚ်မတုဲတေံ ဟိုတ်မပ္တေဟ်ကံဖဵု သ္ဇိုၚ်ညးမပ္တုဲ ဝေသန္တဝ်ပ္တုဲတုဲ ညးဗက်ပ္တတ်ကၠေံနူဍုၚ် ဒးတိတ်ဒုၚ်ဒၟံၚ် ဒဒိုက်ဒေါဝ်ဂြိုပ်လ္ၚုတုဲရ၊ ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ် ဂဍောၚ်မတ်ဇကု ပသာ်ကဵုဒါန်ကုညးဒှ်မၞးတံ”


“ယွံအမာတ်တံ ကာလဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် ဍိက်သ္ကံတြုံဗြဴစိၚ်ချေံဂၠဴ ပြေၚ်ဖေၚ် ယာတ်ထဝ်သြန် မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲ ဂၠိက်ယာတ် ဥပ်တဴပၠးဂၠးလဝ် ကဵုဒါန်ကုလ္အာတ်ရ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်လ္ၚုသ္ဂောံဒှ်သ္ကံဇကု ဆကောန်ၜါကဵုသမ္ဘာမွဲကီု ပသာ်မကဵုဒါန်ကဵုညးဒှ်ရောမၞးတံ ဟးဒဇန် ဝေသန္တဝ်ဝွံ လောန်သန်သွံမၞးတံ”။


တံဝစနံ၊ န်ဂလာန်ညးဂမၠိုၚ် မဂရိုဟ်သၟိၚ်မဇကုဂှ် ၊ ကုမာရော၊ ၚ်နာဲဇာလဳထဝ်။ သုတွာ၊ ဂွံမိၚ်တုဲ။ အာဟ၊ စိုန်သ္ဂးရဴဝွံရ။ “ယွံသၟိၚ်လဇု သၟိၚ်မပိုဲ ကာလမတဴပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံ မူအဲသၟိက်ကဵုဒါန် မူဂလိုၚ်နွံရော၊ လၟုဟ်တိတ်တဴပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်တုဲ မပ္တံဍိက်တြုံ ဍိက်ဗြဴ ဂၠဴပြေၚ်စိၚ်ချေံ ထဝ်သြန် မၞိက် ဗၠဲဂွါ ဟမွဲကဵုသၟိၚ်မပိုဲ ပိုဲညးၜါကောကဵုဒေံမွဲ မဒှ်ကောန်ဟွံကဵုဒါန်မ္ဂး မူရဴဒြပ်မွဲ သၟိၚ်မပိုဲ ဂွံကဵုဒါန်ရောလဇု၊ လဇုလ္ပဂရိုဟ်သၟိၚ်မပိုဲညိရလဇု”။


ရဴဝွံဇာလဳ ဟီုခၠေဝ်ကၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ၊ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်စဴသ္ဍိုက်ၜါဟီုတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။ “ပုတ္တက၊ ယွံစဴသ္ဍိုက်လဇု အသဝ်ကွေံရ။ သၟိၚ်မအံက် နာဲတံမဂွံကဵုဒါန် ပိုဲထိုၚ်သးသန် ပိုဲဟွံဂရိုဟ်ရ။ ယွံစဴလဇု နာဲတံညးၜါ ကဵုဒါန်ကုလ္အာတ်တုဲ ပသာ်သၟိၚ်မနာဲတံဒှ်ရောၚ်စဴ”။


“ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်လဇု ဒမာနူပိုဲညးၜါ သၟိၚ်မပိုဲက္တဵုဒှ်လၞီလၞာ် ယဲပူမှ် ကတဴကတာန်သဏ္ဌာန်ဟဒယ၊ ဍာ်ရမတ် ညံၚ်တနှဟ်ဆီ ပြဟ်စှ်ေဗြုဲဗြုဲ ညံၚ်ဇမန်ဗၠဲ မဒကုတ်နူစနၚ်ဒတုံစှ်ေကီု ညံၚ်သာ်ဂှ် နူစနၚ်ဗ္တၚ်စက္ခုဒွါသၟိၚ်မပိုဲ နကဵုကျာ်မုဟ် ယီုဟဂတာပ်တု နကဵုကျာပါၚ် ဒဟးပ္တိတ်တုဲ မဂွံယီုရောၚ်လဇု” ဂလာန်ကဏှာဇိုန် ဟီုပၠန်ဂတးကဵုတၠညးဝေသန္တဝ် ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ်တေံဂှ် နာဲဇာလဳ သၟိၚ်ဂွံစၞောန်ထ္ၜး ဟီုပျးကဵုလဇု ဇကုတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်လဇု ကာလဂှ် သာ်ဝွံကဏှာဇိုန်ဟီုကဵုသၟိၚ်မပိုဲရလဇု။ တာတ၊ ယွံသၟိၚ်မတၠဂုန် ဗမၞးဝွံ ဍေံဂြိုဟ်သ္ကာတ်လောန်က္ဍၚ်သန် နကဵုလွာဇုက်ဂြိုပ် ဍေံကိတ်ဒကုတ်ကၠေံတုဲ တဲပိုဲညးၜါကောကဵုဒေံ ဍေံပ္ကောံပမွဲတုဲ နဇုက်ဂြိုပ်ဒက်လဗိုန်တုဲ ဍေံတက်ဓရေပ်ဏာပိုဲ ညံၚ်ဂၠဴသၟတ်မအိုတ်အာဇိုၚ်ကီုသၟိုၚ်မ၊ ယွံသၟိၚ်မပိုဲညးၜါ ကောကဵုဒေံဝွံ ၜါဆကောန်ဍိက်က္တဵုဒှ် ပ္ဍဲသ္ၚိဟကဍေံပသဲသရ ပိုဲပဒေသဳၜါကောကဵုဒေံ ဒဒိုက်က္ဍၚ်သန်သၟိၚ်မ ဗမၞးဝွံ ဓဝ်သဳလလစာဂဟၟဲ ဍေံဝွံ ဗမၞးဟသေၚ် ကလော်ရောၚ်၊ တၞဟ်နသၟိက်ဂွံစဖျုန်သုၚ်ဆီပိုဲညးၜါတုဲ ဍေံပလွေဟ်ဗမၞးဂၠာဲၚဳပိုဲညးၜါကောကဵုဒေံရောၚ်သၟိမ သၟိၚ်မဟညာတ်ဟာ၊ လက်သန်ဗမၞးဟၟဲ ပ္ဍဲဍေံဆဗၞတ်တၟာ နူညိသွံသၟိၚ်မ ဟိုန်ပိုဲညးၜါ ကလော်ပိၚ်သာတ် ကေတ်ဏာစဖျုန်သုၚ်ဆီဝွံဂှ်။ ကိံနူဥဒိတ္ထသိ၊ ပသာ်သၟိၚ်မရံၚ်ဗဵုဒဒိုက်ပိုဲညးၜါ ကောကဵုဒေံတိုန်စိုတ်ဒှ်ရောသၟိၚ်မ၊ သာ်ဝွံကဏှာဇိုန်ဟီုကဵုသၟိၚ်မပိုဲကာလဂှ်ရ၊ သၟိၚ်မပိုဲ မိၚ်ဂလာန်ကဏှာဇိုန်တုဲ ဒဒိုက်စိုတ်ဗွဲမလောန်က္တဵုဒှ်ဍာ်ရမတ် ညံၚ်တနှဟ်ဆီမဇွောဝ်တိတ်ကၠုၚ် နူဗ္တၚ်တရၚ် စက္ခုဒွါရောၚ်လဇု” သာ်ဝွံ နာဲဇာလဳဟီုကဵုသၟိၚ်လဇု ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်သၟတ်ၜါတုဲ ဖျုန်ဂြိုဟ်ညံၚ်လ္တူလာဲအာကီု။ ဝါ၊ မွဲနဲပၠန်တုန် သၟိၚ်ဇၞော်မိၚ်ဂလာန်ကောန်ၚာ်ၜါဟီုတုဲ နူတဲဗမၞးဒဒှ်သၟတ်ၜါဟဂွံဗၠးတီတုဲ ဟိုတ်သၟိၚ်မတဴပ္ဍဲဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာရောၚ်၊ ခါသၟတ်ၜါပၠန်တုန် ၜိုန်ဆဵုလဇုဇကု မဒှ်ဨကရာတ် ပတၠအလဵုအသဳ မပိုၚ်တိဇၞော် မဒှ်သ္ကေံတဲဇကုကီု၊ ဟိုတ်သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျ မစိုန်သကီုတဴဒ္ဂေတ်ဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာရောၚ်၊ ခါမအံက်ဇကုကဵုဒါန် ကုဗမၞးသ္ဂုတ်ကၠေံၚုဟ်မးတုဲရ၊ ဒဒှ်အပိုၚ်ဗမၞးသၟတ်ၜါစှ်ေစိုတ်တုဲ ဟွံပြာပ်အာဇရေၚ်လဇု ဒးဂ္ဇံဒၟံၚ်ကရောံဗမၞးဇူဇကာရောၚ်၊ သၟိၚ်ဇၞော်သၟိက်ကော်ပၠာံဗဇးသၟတ်ၜါတုဲ နဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။“”ပုတ္တ၊ ယွံစဴ။ မတုဲတေံ နာဲဇာလဳညာတ်လဇုတုဲ လ္တူထဝါဲလဇုတိုန်ဂ္ဇံဒၟံၚ်ရ၊ ခါကဏှာဇိုန် ညာတ်ဗဴဇုတုဲ လတူထဝါဲဗဴဇုတိုန်ဂ္ဇံဒၟံၚ်ရ၊ လၟုဟ်နာဲတံညးၜါ မူသ္ဂးဟွံပြာပ်ကၠုၚ်ကဵုလဇုဗဴဇု မူပနာဲတံညးၜါ ဂ္ဇံဒၟံၚ်ကရောံဗမၞးရောစဴ”ကုမာရောအာဟ၊ သၟတ်ၜါမိၚ်ဂလာန်လဇုဟီုတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ နာဲဇာလဳသ္ဂးကဵုသၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျပၠန်ရ။“ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်လဇုမပြဲ ညံၚ်လဇုဟီုဂှ်ဒှ်ကွေံရ၊ ပ္ဍဲမတုဲတေံသၟိၚ်မိသၟိၚ်မပိုဲ ဒှ်ဝံသဨကရာတ် ပိုဲညးၜါကောကဵုဒေံ ဒှ်ဂကူဝံသကွေံရ၊ လၟုဟ်ဝွံ သၟိၚ်မိသၟိၚ်မပိုဲညးၜါ ဗက်ကၠေံဒှ်ဒၟံၚ်ခမဳရသိ ပ္ဍဲဂြိုပ်ရောၚ်၊ ခါပိုဲညးၜါကောကဵုဒေံဒှ်ဍိက်ဗမၞးဟိုတ်ဂှ် နူဇမ္ၚောဲပိုဲမ္ဒးဒၟံၚ်ရောၚ်လဇု” ဂလာန်မြဴဝွံ နာဲဇာလဳဂးရ၊ ရာဇာအာဟ၊ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်စဴၜါဟီုတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“တာတဇာလဳ၊ ယွံစဴဇာလဳမစိုန်ဒှ်တဴသ္ဍိုက်လဇု လဇုလေဝ်နွံတဴတၟာဝွံ စဴတံမ္ဒးဒှ်ဍိက်ဗမၞးဂှ် လဇုလုလန်ဒိုက်စိုတ်လောန်သန်သွံစဴ အလုံရုပ္ပကာယလဇုဝွံ ညံၚ်ပၟတ်လေၚ်ကဝ်တူလာဲ ဍာဲသၠာဲအာရသွံစဴ၊ ယွံစဴ ဂလာန်မ္ဂးဒှ်ဍိက်ညးဂှ် စဴလ္ပဟီုဗဒိုက်ကတောဝ်က္တဵုဗဒှ် ယဲပူမှ်လဇုညိ၊ နကဵုထဝ်သြန်ဗွဲမဂၠိုၚ် လဇုရာန်ဂိုၚ်လဝ်နာဲတံညးၜါ ကဵုဒှ်ပလးရ၊ လဇုသ္ဇက်ကဵုဒှ်ဍိက်ဗမၞး နွံတုန်ဟာစဴ၊ ယွံစဴတၞောဝ်ဝံသံသၟိၚ်ဗဴ သၟိၚ်လ နာဲဝံသ ဨကရာတ်ရောၚ်သွံ၊ နာဲတံညးၜါကောကဵုဒေံဝွံ သ္ဇက်ကဵုဒှ်ဍိက်ညးနွံဟာ၊ နာဲလ္ပကဵုဟီုပဒိုက်စိုတ်ရ၊ နာဲလ္ပစံၚ်တူ ဇွောဝ်ရမတ်ရ၊ သ္ဇိုၚ်လဇုရစဴ ယွံစဴ မူစိၚုဟ်နာဲသၟိၚ်မနာဲ မပ္တန်လဝ်ၚုဟ်နာဲညးၜါကောကဵုဒေံကုဗမၞးရော၊ ဆစၟတ်နာဲဟီုရ၊ ၚုဟ်နာဲညးၜါလဇုသရာန်ဂိုၚ်လဝ်စဴ” ဂလာန်သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်ဂးကဵုစဴၜါရ၊ ကုမာရောအာဟ၊ ဇာလဳမိၚ်ဂလာန်လဇုသၟာန်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။“ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံလဇုသၟိၚ်မပြဲ သၟိၚ်မပိုဲတွဵုလဝ်ၚုဟ်အဲဍိက်မွဲ ဒှ်ထဝ်လ္ၚီနိက် ဒေအဲဍိက်ကဏှာဇိုန် သၟိၚ်မတွဵုလဝ် သဗ္ဗကၠံကၠံ မပ္တံစိၚ်ကၠံ ချေံကၠံ ပြေၚ်ကၠံ ဂၠဴကၠံ ဍိက်တြုံကၠံ ဍိက်ဗြဴကၠံ ယဝ်ရသ္ကဵုဗမၞးဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဒဒှ်ပိုဲကောကဵုဒေံ သ္ဂောံဒှ်စမၠးရ၊သာ်ဝွံ အံက်ကျာ်ဂန်ပိုဲ ပ္တန်လဝ်ၚုဟ်ပိုဲရလဇု” တံဝစနံ၊ န်ဂလာန်ဂှ်။ သုတွာ၊ ဂွံမိၚ်တုဲ။ ရာဇာ၊ ၚ်သၟိၚ်သိရိသက္ဇယျ။ ကုမာရာနံ_နိက္ကယံ၊ ဟိုန်ပွမကၠံ ဗလးသၟတ်ၜါ ဂါထာသာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သ္ဂးပၠန်ရ။“ကတ္တေ၊ ယွံအမာတ်ကတ္တာ မလေပ်ပ္တုဲကေၚ်ကာရာဇာဝတ်အိုဿီု မၞးတံဒလိုက်က္တဵုပြဟ်ရ၊ ညံၚ်စဴအဲၜါမဟီုဂှ် မၞးတံစဳရေၚ်ဗွဲဗရှ်ရ” အမာတ်ဂမၠိုၚ်တုန် ညံၚ်အသံသၟိၚ်မဂကန်ဂှ် ဗွဲပြဟ်ကော်ခဴဂကန်ဖျုန် မပ္တံစိၚ်ကၠံ ချေံကၠံ ပြေၚ်ကၠံဂၠဴကၠံ ဍိက်တြုံကၠံ ဍိက်ဗြဴကၠံ ထဝ်ဇာတရုပ်လ္ၚီနိက်ကေတ်နၚ် ပ္တန်လဝ်ဂတမုက်ဗမယးရာန်ဂိုၚ်လဝ်စဴၜါကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ကော် အမာတ်တံဂမၠိုၚ်ကဵုကေတ်နၚ် သဗ္ဗကၠံကၠံ ထဝ်ဇာတရုပ်လ္ၚီနိက် ကဵုကုဗမၞးကၠးဗလးစဴၜါနူတဲဗမၞးဇူဇကာတုဲ ပ္ဍဲလတူပြာသာဒ်ထပှ်ဘုံ ကေုာံအဟာရဘောဇိုန်မပြဲဂှ် သၟိၚ်ဇိုန်ကဵုတုဲ ဗမၞးဇူဇကာ ပပြဘိုက်တုဲ ပ္ဍဲသၞာတသိုက် ဒေါဝ်ကညာဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ယဿပတ်ဒိပ်ကီု ဗမၞးစသိုၚ်တဴ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ကေုာံ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ဂွံစဴၜါတုဲ နကဵုဍာ်မြမောဝ် ဗလိုပ်စဴသ္ဍိုက်ရ၊ သၟတ်ၜါပၠန်တုန်ရော ကဵုဖုံဗလိုပ် ပသေက်ပသဝ်တုဲ ဇာလဳဝက်ကေတ်ပ္ကဴထဝ် ဟုံမြမောဝ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကေတ်ယတ်ဗဝိုက် မကြိုက်ကဵုစဴဨကရာတ် ကျိုၚ်ကျဝ်တုဲ လဇုတိုန်ထၜုတ်လဝ် လတူထဝါဲ ဇွိတ်သပေါတ် ဗလးဃနဝိညာဏ်ရ၊ ကဏှာဇိုန်မွဲ ကဵုဂၞိန်စရိုတ်ယာတ်တြာထဝ်လၜက် စၞေဟ်လက်ကြာပ် စုတ်ၝောံကိုဋိဗြကၞေၚ်ပသေက်ခဝ်ဇဝ်တဝ်စရှ်တုဲ လတူထဝါဲ ဗဴဇုတိုန်ပ္တန်လဝ်ရ၊ သၟိၚ်ဗဴသၟိၚ်လ ဗဵုအယောၚ်အလာစဴၜါတုဲ သၟိၚ်တီပရိုၚ် ကောန်ကဵုဂအှ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သၟာန်တဴစဴၜါရ။“တာတာဇာလဳ၊ ယွံစံသ္ဍိုက်လဇု။ သၟိၚ်မိသၟိၚ်မနာဲတံ ဟွံဂွံဒိုက်ယဲရဟာ သစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ်ဂၠာဲၚဳ ဂွံဗျဳဗျာပ်ဂၠိုၚ်တဴညိဟာ ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴသတ်ဂမျိဂမ္တာန် မပ္တံကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ဂမိတ်ပၠာဇၚ်ရာဲ ဟဂွံစၞောန်ထ္ၜးကုသၟိၚ်မိသၟိၚ်မနာဲတံညိဟာ” သာ်ဝွံသၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ သၟာန်စဴၜါရ၊ ကုမာရောအာဟ၊ ဇာလဳမိၚ်ဂလာန်လဇုသၟာန်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးပၠန်ရ။


“ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်လဇု သၟိၚ်မိသၟိၚ်မပိုဲ မသက္ကုယဲဘဲ အန္တရာဲမွဲမွဲ ဟၟဲရအဴ၊ မဂၠာဲသ္ၚဳသစ္ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ်ဂှ် လောဲသွာဒၟံၚ် ကုသၟိၚ်မိသၟိၚ်မပိုဲရလဇု၊ဂွံစဟာပ်တဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရအဴ။ အထော၊ ယာံဆဂှ် ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုသတ်ဂမျိဂမ္တာန် ဂမိတ်ပၠာဇၚ်ရာဲ သတ်ဇမၠိၚ်ဇမၠေံဇကု ပရိုက်တံဂှ် ဟွံစၞောန်ထ္ၜး ကုသၟိၚ်မိသၟိၚ်မပိုဲရလဇု။ ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံလဇု သစ္ဆုစၞပ္ဍဲဂြိုပ် မိကျာ်ဂန်ပိုဲ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမဂၠာဲနၚ်ဗ္စပိုဲညးပိ မကဵုကောန်ဂှ် မပ္တံကဵုက္ဍိုပ်ကြဴ၊ ဖျေဲ၊ ကွာဲ၊ ကၠဲ၊ဂဒါတ် သတ်မယာ်ပၞာတ်၊ သတ်ဗဗုၚ် သတ်ဣဥုမ္ၚူမ္ၚ ဗၚ်ယ သတ်ဂအဳ ကြုက်ပၞဟ် မိပိုဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဂၠာဲၚဳၜှ်ပလှ်နၚ် ပပရၚ်ပိုဲ ညးပိမကဵုကောန်ဂှ် ဂွံပအဟာလၟိုန် ရိုဟ်စမှ်တ္ၚဲ ဟဂွံသ္ဂုတ်ရလဇု၊ နောအမှေ၊ ဟိုန်ညးပိ မကဵုကောန် တမၠၚ်ဗဒေ သဳ။ ပေါသေတိ၊ ပ္ဍံမိပိုဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမြိမြန်တဴရ။


ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံလဇု မိပိုဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မူယးတိတ်အာဂြိုပ် အာဂၠာဲသစ္ဆု ရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် မကြိုက်ကဵုခါဲဂှ် ခါဲနၚ်သစ္ဆု မကြိုက်ကဵုဂၠောၚ်ဂှ် ဂၠောၚ်နၚ် ကြိုက်ကဵုလပှ်ဂှ် လပှ်နၚ် ရၚ်တၠုၚ်ကဵုပိုဲညးပိ မကဵုကောန် ဇၞတ်မဂၚေၚ်ၚဳ ဂၠာဲသစ္ဆု ဍုဟ်ဟ်ကြံၚ်ၚ် ဇၞတ်မအာယးစဴပၠိုတ် ဆဒွံပသာန်တ္ၚဲၜိုဟ်ဂမ္တဴ ဇြေဟ်ဇြာဲဍောၚ်ၜိုတ်ဖျိုဟ်ဂတးတဴ ဗွဲမလောန်သန်ရအဴ၊ ညံၚ်ပ္ကဴဒကှ် မဒွံဂဒဳတဲတုဲ ရဴမသ္ၚိတ်ဇြာအာကီု က္တဵုဒှ်ကဵုမပိုဲရလဇု”။


“ပိတာမဟာ၊ ယွံလဇု မိပိုဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မအာအကြာဂြိုပ်လမ္ၚု နူဇကုမွဲမတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ သတ်ဂမျိဂမ္တာန်ဂှ် ဟိုတ်ဂှ်မိပိုဲဂၠာဲနၚ်သစ္ဆုစၞအဟာရဂၞဴ သော်မိပိုဲမ္ဒးခက်ဒလုတုဲ သြိၚ်သြာဲအာတုဲရလဇု၊ ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ်ကီု ဒက်သော်ဝဥ္ဇာတာ လ္တက်သ္ၚာစၞာံဗြန် မ္ဒးလက်ကၠိုက်ခနှိက်တိ ညံၚ်ဍာ်လတိုပ်မတဴ ပ္ဍဲဂၠးကၟတ်ကီုသ္တိက်ပ္ဍဲဂၠးတၟံ ဗဒှ်သၞပၟတ်ယတ် မတုပ်လျးသ္ၚာပစ္စေဂဗုတ်တုဲ။ နမဿတိ၊ ပ္ဍံမိပိုဲလ္ၚောဝ်တဴရလဇု” ဂလာန်သာ်ဝွံ နာဲဇာလဳသ္ဂးရ။ ဇာလဳကောန်တၠ ပါရမဳပၠန်တုန်။ အယျကံ၊ န်သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျမစိုန်ဒှ်တဴလဇုဇကုဂှ် ။ စောဒေန္တော၊ သၟိက်စောဒၞာပ္တိုန် ဒုဟ်လဇုဂှ်ဒှ်တုဲ ဂါထာမြဴဝွံ ဇာလဳသ္ဂးပၠန်ရ။


“ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံလဇု သဘဴညးမတဴပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ညး ညးက္တဵုဗဒှ်ဇြဟာန်သၟိၚ်ဗွဲမလောန်ရ၊ ကာလပိုဲဗ္စာရဏာမွဲတုဲ ညံၚ်လဇုပိုဲဝွံ ပြဝဇြဟာန်သၟိၚ် ပ္ဍဲကောန်ညံၚ်မအန်ဒၟံၚ်မဒှ်သွံ ဒဇန်လောန်သန်သွံ”“ပိတာပုတ္တဇာလဳ၊ ယွံနာဲဇာလဳ မစိုန်ဒှ်တဴသ္ဍိုက်လဇု လဇုဝွံ ဟိုတ်မိၚ်ဂလာန် ပ္တေံပါၚ်ညးသိဝိရးဇၞးပိုတ်အိုတ်ရးနိဂီု သီုအမာတ်ဒကိုပ်ပၞာန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပွသ္ဇိုၚ်ညးသ္ပ သၟိၚ်မနာဲသက္ကုဒုဟ်ဂှ် လဇုဒးဗက်ကၠေံတုဲရစဴ ပွလဇုဂှ် လုတ်အာတုဲတြပွဒုဟ်မုတ်လဇုဂှ် ဂးကဵုအံက်နာဲတံ အေၚ်ဒုၚ်ကဵုလဇုညိစဴ၊ လၟုဟ်ဝွံနာဲတံ ဂးကဵုအံက်တံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတေံ မပ္တံကဵုယာန်စိၚ် ယာန်ချေံ ယာန်ကွဳ ဇွောံမထဝ်သြန်မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲ ဗ္ဂဲဂေါမုတ်မြဖုဿရာ မပ္တံကဵုကြိယာ မဿဓန ယာတ်ခေါမက္ကရး ဟွံတီကဵုၚုဟ်မး သီုဖ္အိုတ်ဂှ် နွံဒၟံၚ်ရ၊ ကဵုသၟိၚ်မနာဲတံဝေသန္တဝ် မစိုန်ဒှ်တဴ ကောန် ဂၠုအဲဂှ် ကဵုကလောၚ်စဴကၠုၚ် ပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် စေတုတ္တရနာဂဵု သ္ကဵုဒၠောံဗ္တောန် သတ္တံဂမၠိုၚ်ညိရစဴ” ဂလာန်သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျ ဂးကဵုစဴၜါရ။


“ပိတာမဟာ၊ ယွံသၟိၚ်လဇု အံက်ကျာ်ပိုဲ မၞုံပညာမပြဲ နူညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် ဆဗၞတ်ဂလာန်ပိုဲသ္ဂး၊ ယွံမအံက်ကျာ်ဂန် လၟုဟ်ဝွံ လဇုပိုဲသၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ စကာပိုဲဍိက်ကဵုတိတ်ကၠုၚ်ဒုၚ်ဖျဴဏာအံက်ကျာ်ဂန် လဇုသ္ဇိုန်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် သ္ကဵုဒၠောံဗ္တောန်ညးသိဝိရး သာ်ဝွံ သ္ကဵုပိုဲဂးမ္ဂး ဆဗၞတ်ပိုဲကီု ကဵုတိတ်ဒုၚ်ဖျဴမ္ဂးဝွံ အံက်ကျာ်ဂန်ပိုဲဟွံစဴရ။ အလဵုစိုတ်လဇု တိတ်အာဂှ် သၟိၚ်မစဴရ မူဟိုတ်ရော သၟိၚ်မပိုဲဟိုတ်နူက္တဵုဒှ်နူသြိုဟ်သ္ပာလဇု လဇုအာတ်အခေါၚ်တုဲ သ္ဂံၚ်စှ်ေစးနွံဟာ ဒးစဴကၠုၚ်ရလဇု” နဂလာန်သာ်ဝွံ နာဲဇာလဳဂးရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်စဴၜါတုဲ တၞဟ်နသၟိက်တိတ်ဒုၚ်ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် သာ်ဝွံ ဖျေံအသံကုအမာတ်ဂမၠိုၚ်ပၠန်ရ ခမဳတံ။


“ဘေအမစ္စာ၊ ယွံအမာတ်တံ။ မၞးတံဖန်ဖက်စဳရေၚ် အခေၚ်ပၞာန်ပန်ကၞိပ် ဗွဲမပြဟ်တိတ်ဒုၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် သကဵုစဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် နဲကြဴပၠန်ရမၞးတံ မၞးတံပ္တီညးရးဇၞးပိုတ် အိုတ်ညးသိဝိရးနိဂီု သီုအမာတ်ဒကိုပ်ပၞာန်ဒဴဗညာ သေဏာပတိသၟတ်ဇၞော် ညးဒိုက် ညးလဝေဟ် သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳ သ္ဂံၚ်သ္ဂဴဂၞဴဍုၚ် ကဵုကၠုၚ်သီုကၠံမွဲဘာသာ သေံ၊ မန်၊ ယောန်၊ ဂလာပသဳ၊ ဇဳပုန်၊ ပရၚ်၊ အၚ်ကြိတ်လာန်ဍာ၊ ဇျဝဳဇျဝါ၊ သေန်လှူ၊ မလာယူ၊ ဓဝါဲ၊ ဇျရာဲ၊ စိန်၊ ဟဝ်၊ လဴကဝ်၊ အကြုက်၊ ဝ၊ ဒုက်ကရေၚ်၊ လတိုၚ်လခိုၚ်၊ လခၚ်၊ လုလၚ်၊ ကၠၚ်ဗော် ဗမၞဇၞော်တဳ ဗသဳသေဝ်ကၠေဝ်လှံ ညှံခေက်ခံ၊ အိုတ်ကၠံမွဲဘာသာ ကဵုပြာပ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်အဲဗွဲပြဟ် သၟဟ်သၟန်ဒှ်မွဲဟာန်တုဲ ပိုဲသ္တိတ်အာဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ဝေသန္တဝ် သကဵုစဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဒုၚ်ရာဇာဘိသေခ ပသၟိၚ်ဗဗွဲဓဝ် ဒလဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် ညံၚ်တရေံတေံပၠန်ရမၞးတံ”။


အထ၊ အိုတ်ကဵုညးဂမံၚ်တရဴစှော်လ္ၚီု ကဵုစဳရေၚ်အခေၚ်ပၞာန်တိုက် ညးလ္ၚဵုကဵုဗိုက်ယာတ်ဗု၊ သၠိုက်ခြပ်သုံမထိုက် သၠိုက်မုက်ကဵု သာ်တယၚ် ရပ်ကေတ်သ္ဇၚ်တဲၜါ ညးလ္ၚဵုဗိုက်ယာတ်သာ်လမ်စံက် ညံၚ်ဍာ်လဝံက် သၞေၚ်ဘိမ္မရာသၠိုက်ခြပ်သိလ္လာ တဲၜါရပ်ဗၞုဟ်ကနှံၚ် ဂံၚ်သ္ကာသ္အဵုသ္အာ် နသၞာ်ဇမ္ကေက် ချတ်ဂၞိၚ်သီုတမၞိၚ်သီုလွဟ် ဗွဲမပြဟ်ပြေဟ် လ္ၚဵုဗိုက်ကေတ်ယာတ်သာ်သြန် ဗန်လဝ်ခြပ်သၠာဲနကဵုသၞာ် ချတ်ဂၞိၚ် ထမိၚ်ၝောံကိုတ် သာ်မၞိက် ရပ်ကေတ်ၜုန်သၞာ် သီုဂဒံၚ်သြန် သၟဟ်န်ပၠေအ်ဝေၚ်ဂြိုပ် ဂဍုတ်ဂဒါတ် ကဵုတွာ်အာရ၊ ညံၚ်ဂမံၚ်လ္ၚဵုဗိုက်ယာတ်က္ၜၚ် သၠိုက်ခြပ်ပသဲ တဲရပ်ဗဒၚ် ဓလၚ်မုက်တဵု သီုကဵုအပေါတ် တၞဟ်ဟ်သာ် သီုတဲမရပ်သၞာ်ကံတ္ၚ သရာဲတၠဓယှ်မွဲ သေက်ကဵုစှ် စှ်သေက်ကဵုကၠံ သရာဲမပၠေအ် လုပ်ဒေါဝ်ပၞာန် ညးသေက်ဟွံမာန် ပ္ကာန်ဟသၟဟ်သရာဲ တၠဒယှ် မဖှ်သာ်ဂှ် ဗွဲမပြဟ်သၟဟ်န် ကောံဓရီုအိုဿီု ရေၚ်သ္ကံကဵုဍေံတံ ကၠုၚ်စိုပ်ဇရေၚ်အဲညိ။


“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအမာတ်သေဏာပတိ သ္တုံဇွိသ္ကံသွးပိုဲညး မၞးတံညးဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်စဳရေၚ်ဖန်ဖက်ကဵု ညံၚ်ရဴတၟံဂန္ဓမာဒနပဝ် မဒှ်အသဝ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန် မပ္တံတၞံဆုတၞဟ်ဟ် မၞုံတဴကဵုပ္ကဴသတ် တၞတ်တမြံၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပြဘိုက် ဣသိညံၚ်ဒေဝတဴ မၞုံကဵုမဟိသကာ မဟာယက္ခာ ကလော်ဘုတ်ပြိုက် ညံၚ်သိုတ်မန်ဒိပ် ညံၚ်ဒဆိပ်စက်ဂိတုတ္ၚဲ ညံၚ်ကဵုဂဥုဲဒိပ် ဒမောဝ်ပ္ဍး လမာဲအာဒိုဟ် အနုဒိုဟ်ကီု၊ သီုအမာတ်ဒဴဗညာ သေဏာပတိ သတုံဇွိကြဴဂတ မနသိကာရ ပွကဵုလျးတၟး ကဵုတရးအာဇၟာပ်ဍုၚ်ဒိုဟ်သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော် ဖျေံအသံ သြဝ်မၞးတံ ခနှံဗွဲမပြဟ်ညိ”။


တေယောဓာ၊ ၚ်ညးဂမံၚ်အိုဿီုတံ မၞးတံသၞးလဝ်တုဲ။ ခိပ္ပမေဝ၊ ဗွဲမပြဟ်သန်ဟေၚ်။ မံအာယန္တု၊ မၞးတံကဵုကၠုၚ်စိုပ်ဇရေၚ်အဲတုဲ အိုဿီု အနုဒိုဟ်ဂှ် ညံၚ်ရဴကဵုတြဴကၠတ် တၟံဂန္ဓမာဒနပဝ် မြမောဝ်စှ်သာ် မမောဝ်ပ္ဍး လမာဲတဴကီု၊ ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ၊ သီုပၞာန်စှ်ၜါအခေါတဏဳ မၞးတွဳဗဝိုၚ်နာံမြိုၚ် ကြဴဂတ မၞးတံမှတ်ပတုဲ မွဲဓမြိပ် ကဵုကၠုၚ်စိုပ်အဲညိ မၞးတံ။


“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအမာတ်သေဏာပတိတံညးဂမၠိုၚ်။ ဟတ္တိယောဓာ၊ ခါသ္ဂးပၞာန်စိၚ်ပၠန်တုန် စိၚ်ဇၟူ မၞုံဗၞတ်စှ်ပန်လ္ၚီ စိၚ်ဇၟူတၠဂကူမှာတၚ်ဂှ် မၞုံလက်သန်ဇိုၚ်ပန် ညံၚ်အတဟ်ထဝ် သၞေံဇိုၚ်ညံၚ်အၚဝ်သၟောံဒကှ် လပှ်ညံၚ်ဇမန်သြန် မတ်ညံၚ်မၞိက် ကတောဝ်ညံၚ်ကၟဝ်ဗ္တာၚ် ဂါပ်ပါၚ်လျးဒေါံခၠၚ် ဒြၚ်ညံၚ်ဇဗ ဗ္တညံၚ်ပၞိက်ကုန် စးညံၚ်ဇဵုတ္ၚရာအိုတ် ကဵုဇၟူတံဂှ် မၞးတံကဵုဇမက်ဒက်လဝ်ဒဂိုန်ခံၚ်ရာံ နကဵုဇုက်ထဝ် ဇုက်သန်ဇမန်ဗၠဲ သၠဲဇြဲကၟက် ဒက်အံၚ်မှုဲထဝ် သြံက်လဝ်အလာံထဝ် ဍုတ်မြာ်စာၚ်ကၠိုက် ကဵုယိုက်အာလာံသွဝ်ဒၟံၚ်ညိ၊ ညးဂၟံၚ်မဍိုက်ချေံပၠန်တုန်ရော၊ ကဵုဗိုက်ယာတ် တၞဟ်ဟ်သာ် သၠိုက်ခြၚ်တၞဟ်ဟ်သာ်၊ သၞာ်ချဝ်ဂၞိၚ် တမှိၚ်မုက် တဵုဒလဝ်တၞဟ်ဟ်သာ်၊ ရပ်စရာၚ်စက်ကြောန် တၞဟ်ဟ်သာ် မၞးမှတ်စဳရေၚ် ဗွဲပရှ် ပြာပ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်အဲ အထဝါယောဓာ၊ ညးဂမံၚ်ပၞာန်ချေံ ပၠန်တုန်ရော၊ ချေံမၞုံဗၞတ်စှ်ပန်လ္ၚီ ချေံဂကူအဇာနိယမပြဲ ဟဇ္ဇနဲသိန္ဓဴ ဆချေံမဇြေဟ်ဇြာဲယဲတံဂှ် ပါဲကၠေံတုဲ ချေံမၞုံကုဒြဟတ်အစောံ မၞုံလအာ မပြဟ်ပြေဟ်တံဂှ် ဒက်လ္ၚးကဵုဒက်လဝ် နဇုက်လောတ်ထဝ် အလၚ်မြသေဝ်မြၚ်နဳ၊ မြၚ်ဖျူ၊ မြၚ်မဵု၊ မြၚ်နက်၊ မြၚ်ဖက်၊ မြၚ်ခါန်၊ မၠေံသာ် ရပ်ကေတ်လွေဟ်ကံတ္ၚ တၞဟ်ဟ်သာ် ရပ်ဗၞုဟ် တဝ်ထဝ် တဝ်သြန်သၠုဲသၠာ် ကံဂတး ညးဂ္ညိလဝ် နဗတချေံ တၞဟ်ဟ်သာ်တုဲ ကဵုဗဂေၚ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်အဲ ကဵုဍေံတံသၞးဗဂါဒၟံၚ် ရံၚ်ယာတြာ မဟာသေနၚ်္ဂရ”။


“အထဝါယောဓာ၊ ညံၚ်ဂၟံၚ်ပၞာန်ကွဳ ပၠန်တုန်ရော၊ ကဵုသၞးကေတ်ကွဳ မၞုံကဵုခိုန်စံက် ဒရာပသဲသၠုဲသၠာ်ထဝ်သြန်ညးမဂ္ညိ စိစောန်တဴ နကဵုဂသူ ဇာဲၚူရိတာ ကၠေၚ်တြေက်ပက္ကာရတၞဟ်ဟ်သာ်၊ ကွဳမၞုံဗၞတ်စှ်ပန်လ္ၚဳ ကဵုသြံက်အလာံထဝ် အလာံသြန် ဍုတ်မြာ် စာၚ်ကၠိုက် ကဵုဗာန်သိန္ဓဴ တၠဒယှ်မတုပ်တဴရဴ ပရှ်ကျာကီု၊ သီုသရာဲမဍိုက်ကွဳ ကဵုသၠိုက်ခြပ်ရပ်ဒၟံၚ်သၠုဲသၠာ် ထဝ်သြန် ကဵုဗဂန်စၞာံကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ကဵုကျိုၚ်ကျဝ် ဟာန်ဇာတဲၜါ ကဵုဂၠာဲရပ်လွပ်တၞဟ်ဟ်သာ်တုဲ ကဵုဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကွဳစရံက် ဗဒဝ် အလာံထဝ် ဇမၞးဒးကျာတုဲ လဟုဲတမ်ညဝ် သွိၚ်သွဝ်ဖမြပ် ဂပ်ဝ်ဗဵုဒ္ၚောဝ်သာ်ဝွံမၞးတံ မှတ်စဳရေၚ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်အဲဗွဲပရှ်၊ မံ၊ န်အဲ၊ အာယန္တု၊ သြဝ်မၞးတံညးဂးမၠိုၚ် ကၠုၚ်ဒ္ဂေတ်ဗက်အဲညိ”။


ဨဝံ၊ ရဴဝွံ။ ရာဇာ၊ ၚ်သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ သေနၚ်္ဂံ၊ န်ဗဵုပၞာန်ဂမၠိုၚ်ဂှ်၊ ဝိစာရေသိ၊ စိုန်ကဵုစဳရေၚ်ရ။


“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအမာတ်ဒကိုပ်ပၞာန်ဒဴဗညာ သေဏာပတိဂမၠိုၚ်။ ပ္ဍဲတရဴကောန်အဲသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မစဴကၠုၚ်ဂှ် မၞးတံကဵုသတပ်သ္တး၊ ဗွဲမ္ဒးရး ၜါလ္ပာ်တရဴဂှ် စဵုကဵုဒနာသဂန် ဇာဗြန်သစ္ဆုပ္ကဴဆုကၞက် ပ္ကဴဇမန် တၞဟ်ဟ်သာ် တၞံဗြာတ် တၞံတ္ၜဴပ္ကဴသြဴက္ဍိုၚ်ဇၞောဝ်အလာံ ကာဲဝရာံတိုၚ်မၚ် ရာဲတံၚ်ခေါန် ကောန်ဇရဳရတ် ကဵုစရံက် ဂ္ညိဂ္ညာတ်ဗက သာ်ထဝ်သြန် မၞးတံကမန်စဳရေၚ်သရပ် ဖဍပ်ညိ။ အထ၊ ပ္ဍဲဇရေၚ်ၜါလ္ပာ်တရဴဂှ် ကဵုဗဒှ်ဏာရုၚ်ဒါန် ဇၟာပ်ပ်ကွာန်တံဂှ် သူရာကၠံကၠံဓရဳ သီုကဵုအမာဲဖျုန်သွက ခနေဝ်ဗွဲမဂၠိုၚ် တၞဟ်ဟ်သာ် ပုၚ်သွဇဟန် ယိုက်သွန်ပဥ္စကူ ကၠေၚ်ဗဝုတ်ဍာ်တှ် ကၠေၚ်သွဟ်ကဝ်သဂြာ ဍာ်သာဲတၚ်လာဲ ဗွဲမဂၠိုၚ် ကဵုစဳရေၚ်စွံလဝ်ညိ”။


အထ၊ မပ္တံကဵု သမာဗဝိုၚ် ဂရိုၚ် ကဵုဝေၚ်ဂြိုၚ်အာကာလပိုဲမတိတ်ဂှ် နကဵုဗရုလဒုဒၟံၚ်သဒ္ဓါရီု သီုကဵုတက်တဲသဝဲယာတ် လှ်ေဒယှ်ေ တိုက်ကၞက် တက်ပၠာဲသေတ်ဒ္ဂေတ် ဇကုညံၚ်စက်ကဵုအသံပါၚ် သဝဲအလာံ ဂါံဗက်အာ အခိုက်ဖံညှာညှာရ၊ အိုဿီုသၟာတွိၚ်တွိုက်ဂမၠိုၚ် မပ္တံပိၚ်ပၚ်ဓဗိုၚ်ဗာတ် ဗါတ်သၠုဲ ဗါတ်သၠာ် ဗါတ်စၞာံ ဗါတ်ကေဲသရေပသာ ဗါသလာ စံၚ်ခရာထၞ ကျာံဒြဝ်လေံပေန် သနဲ တလောတ် လေဝ်ၚာဲ ကြာဲဇေဝ်သဍဳ မံၚ်ဆာၚ် ထးပါၚ် နုၚ် ဒပဵုခရာ ခရာတမ္ၚူ ခရာတမ္ၚံက် ခရာမုက်ၜါ မုက်ပိ မုက်ပန် မုက်မသုန် ညးလ္ၚဵုကဵုတက်တဲ သဝဲယာတ် လှ်ေဒယှ်ေဝေၚ်ဂြိုၚ် လက်ဗန် လက်ပၠုဲ ဒဟုဲဗၠာဲ တက်ပၠာဲသေတ် အထ၊ သၟာဖံပၠန်တုန် မပ္တံ ဖံဒုကြဘိ၊ ဖံသိၚ်္ဃိုဝ်၊ ဖံအလုံဗဵု၊ ဖံလတိုၚ်၊ ဖန်မန်ဒိုၚ်၊ ဖံပုက်တလုက်မုက်ၜါ မုက်ပိ၊ ဖံပနံၚ်၊ ဖံသၠုဲ၊ ဖံသၠာ်၊ ဖံကြေပ်၊ ဖံစန်၊ ဖံဟဝ်၊ ကၞသၚ်ဒပဵု၊ မစိုန်ဒှ်တဴမ္ၚဵု တွဵုဇယျမၞး။ ဓမန္တု၊ သြဝ်ကဵုဍေံတံဗဂိုဟ်အာရ။ မၞးတံအိုဿီု သၟာတွိၚ်တွိုက်ဂမၠိုၚ် ကဵုပြာပ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်အဲ ဗွဲမပြဟ်ညိ”။


ဨဝံ၊ ရဴဝွံ။ မဂ္ဂံသေဏံ၊ န်တရဴဗဵုပၞာန် တိတ်ဒုၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်၊ ဝိစရေသိ၊စိုန်ကဵုစဳရေၚ်ရ၊ ဇုဇကောပိ၊ ၚ်ဗမၞးဇူဇကာ မာတ်မဂွံပိုန်ဟာန် ယာန်တသိုက် ဘိုက်ဘက်ကုတ္တိဃောသ၊ အတ္တဘဴဇကုမဒှ်လ္အာတ် ဟကေၚ်ညာတ်ပိုန်ဟာန် တွာၚ်စၞပန္နကာရ၊ စဟာပ်ဟွံတီဗၞတ်ဇကုတုဲ ပၟတ်တေဇောဓါတ် ဓမ္မတာပၟတ်ဂၞဴဂှ် ဂွံအဝဵုခဏဂှ် ပုတိုန် ယီုဟမာန် ဂစာန်ဟတိတ် ကိတ်ၚေက်ဍံတိုန်သြိုဟ် မုဟ်ဂြိုဟ်စလံၚ်တံၚ်ယ လဂူဗြူကျာ ပါၚ်တသိုဟ်ရိုဟ်ယီု တိုန်လတာ် လကဲလယှ်မှူသွေက်ၚေက်စၚန် မတ်ဒလန် သၟန်ပါၚ်သ္ကဟ်သီုဖအိုတ် သၟဟ်ဗက် ဗြက်ဂၞဴဒကအာၜါလွး ဗမၞးဒးပကာဂစိုတ်ရ။ သၟိၚ်ဇၞော်ကဵုစံၚ်ဇွဂြဇုတ်တုဲ ကဵုတက်ဗဂေၚ်ဖံဝုတ်ဒိုဟ် ဍုၚ်ကဵုဂၠာဲကလောဝံသ ဗမၞးသၟိက်ဇိုန်ကဵုအာဲကၟာဲဂၠာဲကေတ် ဟွံဂွံတုဲ ဒြပ်အာဲကၟာဲ သၟိၚ်ဇၞော် ကဵုဂိုၚ်လဝ်ဖအိုတ်ရ။


အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်။ သတ္တမာဒိဝေါသေ၊ ပ္ဍဲထပှ်တ္ၚဲဂတဂှ် သဗ္ဗေသေနာ၊ အိုတ်ကဵုဗဵုပၞာန်အိုဿီု။ သန္တိပတိ၊ စိုန်ကၠုၚ်ကောံမွဲဟာန်အိုတ်ရ၊ တဒါ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ကလိကရတ္ထဗြဟ္မဏေ၊ ၚ်ဗမၞးဍုၚ်ကလိၚ်ကရး အာတ်ဏာစိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵုဂှ် ပဗဓါန် သၟိက်ကဵုဗြဂူ တၞဟ်နလလံကၠေံ အဓိကဵုကၠောဝ်ဗယဵုရောၚ်။ နူညးကေတ်ဏာတုဲ ဗြဲဂူတုဲ စိၚ်ဂှ်ဗမၞးဒစာံပလံၚ်နၚ်။ နိယဒယဳသုံ၊ စိုၚ်ညးကလေၚ်ကဵုသၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျရ။


သၟိၚ်ဇၞော်ပၠန်တုန်ရော၊ ဂွံစိၚ်ဂှ်တုဲ ဂ္ညိဂ္ညာတ်အလၚ်ကာရ ဗွဲမ္ဒးရးတုဲ ဗွဲဒိုဟ်ဂတ ကဵုဇက်အာ ခစိၚ်ပစ္စယနာဂဵုဂှ် က္တဵုဒှ်ပဳတိ သောမနုဟ် ဗွဲမလောန်တုဲ ဂစေအ်ဂစောတ်ကရေဲဇၟူမလောန်က္တဵုဒှ်ရ၊ သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ သီုစဴၜါကေုာံတွဳဝါရဂမၠိုၚ် ပွဳဗွိုၚ်ကေတ်တုဲ နူဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ဇက်တိတ်အာရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျကေုာံဗဵုပၞာန် စှ်ၜါအခေါဘဏဳပမျောဝ်တရဴကဵုနာဲဇာလဳတုဲ ဗဗွဲလလွေၚ် ဇက်အာစိုပ် တၟံဝၚ်ဂပဝ်ရ ခမဳတံ။


တဒါကာလေ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်။ စိၚ်ရတ်ပစ္စယနာဂဵု ဂတူမှာတၚ် မၞုံအယုက် ဟွံဂွံဟုတ်အာတြဴစှော်ဂှ် အပေါတ်လျးထဝ် မဂေါဝ်ဆာဲဒၟံၚ်ဂှ် ကြီုကြ ဟးလတုန်ဝါဝွံ ပိုဲသ္ဂောံညာတ် တၠပိုဲရဖျေံစိုတ်တုဲ ဂစေအ်ဂစောတ် ထၜေါတ်ကရေဲဇၟူဗွဲမလောန်ရ။


အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် အိုတ်သီုဗဵုပၞာန်ပန်ကၞိပ် မပတံဗရုစိၚ် ဗရုချေံ ဗရုကွဳဂှ် ညံၚ်သာရိကာဗြတဴရ၊ ဗရုအလာံ ဗရုတွိၚ်တွိုက် ကၠံမွဲဘာသာ ဗရုဗဵုပၞာန် စှ်ၜါအခေါဘဏဳ ပမျောဝ်တရဴကဵုနာဲဇာလဳတုဲ ဒၞာဲလေပ်ဝေၚ်ဂြိုပ် လတိုၚ်လမှ် တက်ကၞက် ပၠာဲသေတ် စလာၚ်ကဵုပါၚ် ဟောဒြာကြီုခအတ်ဒၟံၚ် ညံၚ်မသ္အာတ်တတ်ကၠံ ကၞိပ်သတြုကီု၊ သီုသတ်ဇိုၚ်ပန် သီုသတ်ဇိုၚ်ၜါ လကိုတ်ဖေက်အသံဗဵုကဵုရမျာၚ် ဘာၚ်ကံဗျံဂၞိၚ် ဒြေပ်ဂမြိၚ်အာကြာဂြိုပ်ဝါ အကြာသြော်တိဇၞော် ညံၚ်မဒဝဝ်ဖမြပ်သန်တပ်ပြဘန် ညံၚ်မတလှ်မှာသၟိတ် ညံၚ်မသ္ကဟ်အာကီု၊ နကဵုအသံဗဵုပၞာန် အိုဿီုဝွံဂှ် ခမ်အိက်တမ်ညဝ် ဗရုလလောၚ်ကြာ လလောၚ်ဂြိုပ်ဗွဲမလောန်ရ၊ သစ္ဆုပ္ကဴဆု အပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ညေံညေံဒၟံၚ်ဗၠိုၚ်ဗၠ သၠလမောၚ်ကသဝ် ပ္ကဴသတ်တၞဟ်ဟ် ဍေံမသကိုပ်ဂြိုပ်တဴ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဨကရာတ်ပန်ဇက်လုပ်အာ ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


ယာံဆဂှ် ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် ဂစေံတၞဟ်ဟ်သာ် မၞုံဇာတိတၞဟ်ဟ် ဂစေံတံဂှ် ပတၠရှ်ရမျာၚ်မၜိုဟ် ညံၚ်ရှ်ဗတဝ်သာ်ကီု၊ ပ္ဍဲလ္တူဆု ကေုာံသတ်ပ္ကဴဂှ် ဍုန်ဒၟံၚ်တုဲ ဗြုလလောၚ်တဴရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ။ ဒဳဃမန္ဓာနံ။ န်တရဴအဓါန်မလံ လုကဴဗ္တံတ္ၚဲ အာစိုပ်ဒေါဝ်ဂြိုပ် မညန်ကဵုအဿမာပိုတ် ပဏ္ဏသာ ဝေသန္တဝ် လဝ်ဗဵုပၞာန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပဒေသန္တံ၊ ပ္ဍဲဇရေၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်ဂှ်။ ဥပါဂစ္ဆုံ၊ စိုန်ဨကရာတ်ပန် ပြာပ်လုပ်အာရ ခမဳတံ။


မဟာရာဇာပဗ္ဗခဏ္ဍံ၊ န်ခဏ်မဟာရာဇာပဝ မၞုံဗၞတ်ထပှ်စှော်ၜါဂါထာ။ ခါသ္ဂးပိုတ် မၞုံဗၞတ်ၜါကၠံဒစာံစှော်ဒစာံပိုတ်၊ ခါသ္ဂးအခဝ်ပၠန် မၞုံဗၞတ် ၜါလ္ၚီပိကၠံပန်အခဝ် နိဋ္ဌိတံပရိပုဏ္ဏံ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲရ။

သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျ ပမျောဝ်တရဴ ကဵုမၚ်ဇာလဳတုဲ သီုဗဵုပၞာန် စှ်ၜါအခေါဘဏဳဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်ဇက်ဟုပ်ကၠုၚ် ကြဴကြဴ ကၠုၚ်စိုပ်သြၚ် ကၟာလဆ မူစလိန္ဒရ၊ မၚ်ဇာလဳ သြဟ်ပ္ကဴဓဝ်ကရုဏာ ကဵုဗဵုပၞာန် စှ်ၜါအခေါဘဏဳတုဲ ကဵုခၞံတာဲမြုတုဲ သီုကဵုကွဳ စှ်ပန်လ္ၚီ ကဵုဂတးကၠေံတုဲ ဗွဲမတူရူအာကဵုတရဴမကၠုၚ်ဂှ် ကဵုတ္ၜန်စွံပ္တန်လဝ်ရ၊ တၞဟ်နသ္ကဵုဆေဝ်ဒဝ်ပရိုက် မပ္တံကဵုကၠဗြန် ဇာဒိသိုၚ် ကလိၚ်စိၚ် ဒိုဟ်ဒးတံဂှ်တုဲ မၚ်ဇာလဳချပ်သာ်ဝွံတုဲ မပ္တံဗရု စိၚ်ချေံ ကွဳသရာဲ တွာ်တိုက်တံဂှ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ကလေၚ်အာ အကြာဂြိုပ်ဇၞော် ထဥတမ္ညဝ် ဗွဲမလောန်ဟေၚ်၊ အဟောသိ၊ စိုန်က္တဵုဒှ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ။


အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ် မိၚ်အသံပၞာန်တုဲ သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ချပ်ရ၊ သတြုဝွံ သၟိၚ်ဇၞော် မအံက်အဲဍေံဂစိုတ်ကၠေံတုဲ တၞဟ်နသၟိက်ဂွံဂစိုတ်အဲ ဍေံမကၠုၚ်တန်ဒှ်ရ၊ သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ချပ်ရ။ ဟိုတ်နူ ဗောဓိသတ် ဖေက်ဘဲဂစိုတ်တုဲ သ္ဂန်ကံတဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ဗောဓိသတ်တိုန်အာလ္တူဒဵုက္ဍိုပ်တၟံသမၠုၚ်ရ၊ မၠာ်မွဲပၞာန်မကၠုၚ် တၟေၚ်မိတ် တၟေၚ် သတြု ဗောဓိသတ် တလိၚ်အာဟွံတီသက်က်၊ သဒ္ဒေသေဏံ၊ ဟိုန်ဗရုပၞာန်ဗွဲမလောန်ဒှ်။ သြလောကေသိ၊ စိုန်မၠာ်ရံၚ်မွဲရ။


တမတ္ထပကာသေန္တောသတ္ထာအာဟ။

တံအတ္ထံ၊ န်ဟိုတ်မရံၚ်ၚဳမွဲပၞာန်ဂှ်။ ပကာသေန္တောသတ္ထာ၊ ၚ်ကျာ်ဒှ် ဒဒှ်ကျာ်တုဲ သၟိက်ပပြကတ်ကဵု ပူရိသာတ်ပန် ခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီတုဲ။ ဣမံဂါထံ။ အာဟ၊ စိုန်သဗ္ဗညုသ္ဂးကာလဂှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ။ မတီဒဒိုက်သံသာသၠောံသ္ၚာပံၚ်သကူ ဇူသမၞိၚ်ဆုသ္ၚုကိလေသ လ္ၚီမသုန်ကၠံ တဏှာကၠံဒစာံ ပအလာံကဵုမက်ဖဵု ဒ္ဂေတ်ဓဝ် လောကုတ္တဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဌာန်မသ္ဂောံသြိုဟ်ပလိုတ် ဖ္အိုတ်ကၠေံဓဝ်ဇာတိ ဇရာ ဗျာဓိသောက ပရိဒေဝဂှ်၊ က္ညကလၚ်ပၚ်မိၚ်ဇာတ်အတိက် ကာလပိုဲမဒှ်ဝေသန္တဝ်တေံရ၊ ခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မိၚ်ဗရုအသံပၞာန်ထပှ်ကၞိပ် ဖေက်ဘဲဂစိုတ်တုဲ တိုန်အာလ္တူက္ဍိုပ်တၟံသမၠုၚ်ရ၊ ဗလသေဏံ၊ န်ဗဵုပၞာန်စှ်ၜါအခေါဘဏဳဂှ်။ ဥဒိက္ခသိ၊ စိုန်မၠာ်ရံၚ်မွဲရခမဳတံ၊ ဗောဓိသတ် ဖ္အောဝ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မၠာ်ရံၚ်မွဲပၞာန်ရ။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဗရုမပ္တံကဵုစိၚ်ချေံအသံဗဵုလဗး ဇၞော်ရာဲတံၚ်ခေါန် သီုကဵုက္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ်မဂပ်ဝ်လဝိၚ်သွိၚ်သွဝ်ဒၟံၚ် လ္တူက္ဍိုပ်စိၚ်ဇၟူတံဂှ် ပၞာန်ပိုဲဟာပၞာန်ညးဟာ၊ ပၞာန်တံဝွံ အဲသၠေဟ်ပၞာန်သတြုရောၚ်၊ သ္ဒဟ်လေဝ်မဒ္ဒဳ။ နိသာမေထ၊ သြဝ်ဂၞကျာ်သ္ၚေဝ်မွဲညိ။


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပၞာန်ဇၞော်ဒြဟတ်ဝွံ အဲသၠေဟ်ပၞာန်သတြုရောၚ်၊ ဟတီလေဝ်မဒ္ဒဳ”


“ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပိုဲဝွံ မူပမာမတုပ်ရော ညံၚ်ဒြာဲပြဝါလၟသတ်အဟိုတ် ဗိုၚ်လဝ်ဇာတုဲ ဍေံဒဳပ္တိတ်ဏာပ္တုံဖျေံပ္ဍဲဂၠံကတိုၚ် မသ္ဇိုဟ်တုဲ ဒြာဲမကြောံကြောံဂှ် နဗၞုဟ်ဇမ္ကေက် ရဴဍေံတၚီုဂစိုတ်ကီု သၟိၚ်သတြုဝွံ ညံၚ်လၟုကီု ဗဵုပၞာန်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်ရဴရောံရ ဗၞုဟ်ကနှံၚ်မတွံဂး သၟိၚ်ဂစိုတ်ပိုဲရ၊ ဘဒ္ဒေမဒ္ဒဳ၊ ယွံမဒ္ဒဳပိုဲညးၜါ ညးဗက်ကၠေံ နူတွဵုရး မ္ဒးပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်လ္ၚု လုကဴထပှ်ဂိတု ဂစိုတ်မဍိုန်ဒြဟတ်မွဲတဲ တ္ၚဲဝွံ ပိုဲစိုပ်လက်ဘဲတဲသတြုတုဲရ မဒ္ဒဳ”


အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ်ဖေက်ဘဲဂစိုတ်ဂတေဝ်ယာံတဴရ၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုန် မိၚ်ဗောဓိသတ်မဟီုတုဲ သီုကဵုယွာံ သီုလၞီကလေၚ်သ္ၚဳမွဲ ဒှ်ပၞာန်ဇကုရောၚ် တီတုဲ ဂၞကျာ်သၟိက်ဟီုပၠာံဗဇးဗောဓိသတ်တုဲ ဂါထာမြဴဝွံ သ္ဂးရ။


“ယွံသၟိၚ်ခမဳဣသိမပြဲ နူဣသိဂမၠိုၚ် ယွံဨကရာတ် တၠအဲတုန်လေဝ် ညံၚ်မှာသၟိတ်လမျိုဟ် မၞုံကဵုဍာ်မဂၠိုၚ်လမှဳပၟတ် မကၠုၚ်စိုပ်ဟဒးပၠိုတ်အာမၞုံဟာ သတြုဂမၠိုၚ်ဝွံ ဍေံဟဂံၚ်ဒြိုဟ်ကဵုဨကရာတ် မွဲသာ်တုန် ညးရပ္ဍေန်ပၟတ် မိန်ရှောဒုစရိုတ်မကမွဲကုတ်ကဵုဒှ်ကီု နဍာ်မေတ္တာစိုတ်တၠအဲ လမှ်ဗရဲဏာဗွဲသွာဟေၚ် သ္ဒးပၠိုတ်အာကီု မွဲသာ်တုန်ဒေါသညံၚ်ရဴကၠေၚ်သွဟ် မတၞံထမှာဲ မဟဂွံဒိုဟ်အာကီု နဍာ်ကြက်စၠန်ဂေါသိတ မွဲထနှဟ်ကီု ယာံထနှဟ်စုတ်ဆဗၞတ် မွဲထနှဟ်ဂးကီုရ။ ကၠေၚ်မွဲမတၞံလဝ်ဂှ် ဒပၠိုတ်ဒိုအ်အာရ၊ ထမှာဲဒးၜိုဟ်အာ ဒဵုက္ဍိုဟ်ဖဴ ဒးၜိုဟ်အာ ပၟတ်ဒးပၠိုတ်အာ ဒဵုဂၠးတိၜိုဟ်စှ်ေအာကီု ညံၚ်သာ်ဂှ်ရတၠအဲ နူမပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ကြက်စၠန် ဂေါသိတ ဂစိုတ်ပၟတ် မွဲသာ်ကဵုညးဗဂဵုနၚ် ကဵုဒဵုကဵုဒးပၠိုတ်အာရသွံမရာတ် လ္ပဒိုက်စိုတ်ရဨကရာတ် ပ္တန်စိုတ်လ္ပစံၚ်တူရ။ လၟုဟ်ဝွံ ခါအဲဍိက်ဗြဴမသ္ၚဳမွဲ ပၞာန်ပိုဲဍိက်ရောၚ်အဴ၊ ပၞာန်ဝွံ မကဵုတသိုက်ကဵုမရာတ်ရောၚ်အဴ”


“ယွံဨကရာတ်လွဵုဒစာံသၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါမကဵုလဝ် ကုမရာတ်ကၠာတေံတုဲရဂှ် လွဵုသၟိၚ်အိန်မကဵုဂှ် မရာတ်ဗှ်သၞာဗစာရဏာမွဲရ။ ပၞာန်ဝွံ သ္ဇိုန်ကဵုတသိုက်စိုတ် ကဵုပိုဲရောၚ်မရာတ်”


ဗောဓိသတ် မိၚ်ဂလာန် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ဗစာရဏာနပညာဇကု ညာတ်အလာံရာဲတံၚ်ခေါန်ညာတ်ဗဵုလဗးစိၚ်ချေံ သမ္တီတၞဟ်နနွံဒၟံၚ်ကီု ခါသ္ၚဳမွဲဗိုန်က္ညန်တုဲ၊ “အိုဟ်ဒှ်ကွေံသွံမဒ္ဒဳ၊ အဲတလိၚ်အာရောၚ် လွဵုဒစာံ အဲမအာတ်လဝ်ကဵုသၟိၚ်အိန်ဂှ် သၟိၚ်မအံက် ဒးတိတ်ဝေၚ်ဒုၚ်ဖျဴဏာ ပ္ဍဲဍုၚ်ကဵုအဲညိ၊ ပၞောဝ်လွဵုဒစာံဝွံ လုပ်လၟိတ်မွဲ ဒှ်ကွေံရမဒ္ဒဳ၊ လၟုဟ်ပၞာန်ဝွံလေဝ် ပၞာန်မၚ်္ဂလအဘိသေခရောၚ်” တီကေတ်တုဲ ယဲပူမှ်ဗောဓိသတ်ဂှ် သွာလလံအာရ။ ပ္တန်ကၠေံသမာဓိတုဲ “ညံၚ်ပိုဲသစဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲပဏ္ဏသာ အဿမာပိုတ်ရ”ဂးတုဲ မသက္ကုဒဝိၚ်ဒဝါဲစှ်ေကၠုၚ် နူက္ဍိုပ်တၟံတုဲ စဴအာပဏ္ဏသာဇကု သီုညးၜါ သမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ သြဟ်ပတဴဓဝ်သ္တိတုဲ ပဏ္ဏသာအဲ အဲမပဒတဴတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရမိဂ္ဂး။


တမတ္ထံ ပကာသေန္တော သတ္ထာအာဟ၊ တံအတ္ထံ၊ န်ဟိုတ်ညးၜါသမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ သြဟ်ပတဴဓဝ်သ္တိတုဲ ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲပဏ္ဏသာဂှ်ဟေၚ်။ ပကာသေန္တောသတ္ထာ၊ ၚ်ကျာ်ကလိဂွံ ဒှ်ဒဒှ်ကျာ်တုဲ သၟိက်ပပြာကတ်ကဵုကောန်သာကျဝၚ်တံဂမၠိုၚ် ကေုာံပူရိသာတ်ပန် ဂတအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီတုဲ၊ ဣမံဂါထံ၊ န်ဂါထာဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်သဗ္ဗညုတွံလဝ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ။ တတော၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မစှ်ေကၠုၚ်နူက္ဍိုပ်တၟံဂှ် ပ္တန်လဝ်စိုတ်ဗွဲမဗိုန်က္ညန် မြိမြန်လဝ်သတိပဋ္ဌာဏဇကုတုဲ ပဏ္ဏသာလာယံ၊ ပ္ဍဲရုၚ်ပဏ္ဏသာဇကု။ နိသဳဒိ၊ စိုန်ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမစှ်ေကၠုၚ်နူက္ဍိုပ်တၟံ ပ္တန်လဝ်စိုတ်ဗွဲမဗိုန်က္ညန် မြိမြန်လဝ် သတိပဋ္ဌာဏဇကုတုဲ ပ္ဍဲရုၚ်ပဏ္ဏသာဇကု။ နိသဳဒိ၊ စိုန်ဂ္ဇံတန်ဒၟံၚ်ရ။


တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ် သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျ ပ္တီဂၞကျာ်ဖုဿတဳ သာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“ဘဒ္ဒေဖုဿတဳ၊ ယွံဂၞကျာ်ဖုဿတဳ လၟုဟ်ဝွံ သီုပိုဲညးပန် ယဝ်ရသ္အာမွဲစွံရယဝ်သဒှ် ယဲပူမှ်ကောန်ပိုဲ ဂအှ်ပိုဲဂၠိုၚ်တိုန် ယဲပူမှ် ဇၞော်လောန်အာက္တဵုဒှ်ရ အဲမွဲသ္အာကၠာရ၊ အဲဓရီုသ္ကံဟီုသံဝါ သဂှ်လံညိတုဲ ယဲပူမှ်လလံအာညိတုဲ ဂၞကျာ်ဗက်အာကြဴရ၊ ဂၞကျာ်ဆံၚ်အာဟဂတပ်လံညိတုဲ၊ စဴၜါဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ကဵုဆံၚ်ဗက်အာကြဴရသွံ”ဂးတုဲ။ ဨကရာတ်ပန် ကဵုသတီရၚ်သ္ကံတုဲ ကလေၚ်ကၠေံ ကွဳကဵုလဝ်ပၟၚ်ပမွဲ ပ္ဍဲဌာန်ဂှ်တုဲ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျတုန် တိုန်ဍိုက်လ္တူစးစိၚ်ဇၟူ ညးဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ် ဗွဲမဒးရးဂှ်တုဲ ပြာပ်အာဇရေၚ် အဿမာပိုတ်ကောန်ရ၊ စိုပ်အဿမာပိုတ်တုဲ ဗဒေါံစိၚ်ဇၟူဇၞော် စှ်ေနူကွိုတ်စိၚ်ဇၟူ တွာ်အာနတရဴတိုက် ပြာပ်အာဇရေၚ်တၟံဝၚ်ဂပဝ် ပ္ဍဲဇရေၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကာလဂှ်ရ။


တမတ္ထံမကာသေန္တောသတ္ထာအာဟ။ တံအတ္ထံ၊ န်ဟိုတ်သၟိၚ်မပြာပ်အာဂှ် ပကာသေန္တောသတ္ထာ၊ ကျာ်ပိုဲဒှ်ဒဒှ်ကျာ်တုဲ သၟိက်ပပြာကတ်ပူရိသာတ်ပန် ကေုာံအရှန်ၜါစှ်ောလ္ၚီတုန်။ သတ္တာ၊ ၚ်ကျာ်ဇမၞးပၞာန်မာ နာဲသာလောကဓါတ် ဨကရာတ် ဇမၞးဒိုဟ်စှ် တဝ်စရှ်ညးပိစှော်မွဲဘုံ အုံနလုံညးတ္ကံပန် မစိုန်ဒှ်တဴအစာမၞိဟ် ဒေဝတဴ သွဝ်ဗြီုဂမၠိုၚ် မဂိုၚ်ဟံၚ်ဖျဴ သတ်ၜါစှောပန် အသၚ်ဃဲမတၞီတဴ ပ္ဍဲသြဃသံၚ်သာ ဒကိုပ်က္ၜၚ် ညေယဓဝ်သၟိက်ပပြာကတ်လဝ်တုဲ။ ဣမံဂါထံ၊ န်ဂါထာမြဴဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်သဗ္ဗညုသ္ဂးရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ။ အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ၊ ကဵုဂတးကၠေံက္ဍိုပ်ကွဳစှ်ပန်လ္ၚီတုဲ စဳရေၚ်ဗဵုပၞာန်ဂမၠိုၚ် ဗွဲမ္ဒးသ္တးသ္တပ်တုဲ ဇကုမွဲဟာန်ကေုာံအမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ ပြာပ်လောပ်အာဋ္ဌာန် ပဏ္ဏသာ အဿမာပိုတ် ဒၟံၚ်ကောန်ကဵုဂအှ် မပဒတဴဂှ်တုဲ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျပၠန်တုန် ကၠေဟ်ကေတ်ယာတ် ပ္ဍဲပၞးမွဲဒိုဟ် မဂွုသ္အး မၞုံအရံၚ် ဂၞဴကၞုသၚ်ဂှ်တုဲ သၟိၚ်ဇၞော်ယိုက်သၟိပ်တဲသီုအမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ပ္ဍဲဂၞဴတၟံဝၚ်ဂပဝ် တၞဟ်နပသိုက်ပသဝ်ကောန်ဂၠု သကဵုပဨကရာတ်။ ဥပါဂမိ၊ စိုန်သၟိၚ်ဇၞော်ပြာပ်ကၠုၚ် စိုပ်ကောန်ရခမဳတံ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် လှိၚ်စိုတ်ပူမှ်ဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ညာတ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မဂ္ဇံဒၟံၚ်ပ္ဍဲပဏ္ဏသာ သီုပညာသကာ ရုပ်သာ်လအာ ညံၚ်ပဋိမာရုပ်ထဝ်ကီု၊ မသက္ကုပရိုက်ဟေၚ် ဗဵုဒ္ၚောဝ်ဒၟံၚ်ကောန်တုဲ။ အဒ္ဒဿ၊ စိုန်သၟိၚ်ဇၞော်ဂွံညာတ်ရခမဳတံ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ဗောဓိသတ် သီုကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ညာတ်သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ မကၠုၚ်နူဇမ္ၚောဲဟေၚ် ဒြေပ်တိတ်ဝေၚ်ဒုၚ်တလုၚ်တုဲ သီုညးၜါသမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ ယိုက်တုန်သၟိပ်တဲ လ္ၚောဝ်အဲပရဲတဴသၟိၚ်မတုဲ သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳသ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံဨကရာတ် အဲဍိက်မဒ္ဒဳ မစိုန်ဒှ်တဴ ဂအှ်ဨကရာတ်ရအဴကောန်တၠ ကောန်တၠမစိုန်ဒှ်တဴ လမျီုမပြဲနကဵုကၞိပ်အဲဍိက်ဟေၚ်။ တေပါဒေ၊ န်ဂၠးဂတာဇိုၚ်ကောန်တၠ ဝန္ဒာမိ၊ ပ္ဍံအဲဍိက်လ္ၚောဝ်ရအဴကောန်တၠ”


အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျတုန် သီုကဵုကောန်ဂအှ် သၟိၚ်ဇၞော် မိန်လဝ်လတူထဝါဲတုဲ ပဒါဲလဝ်ကဵုသြိုဟ်တုဲ နသ္ပာတဲသ္တုံ မတုပ်တဴရဴလပှ်စိၚ် ဨရာဝိုန်ဂှ်ပၠာံဏာ၊ အလုံအတ္တဘဴကောန်ဂၠုကဵုဂအှ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရ ခမဳတံ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သ္ၚဳမွဲ ရုပ္ပခန္ဓ ကောန်ဇကုကုဂအှ် ဒဒဒှ်မအာစိုပ် ဇြေဟ်ဇြာဲဖျိုဟ်ဂတးဂှ်ဒှ်တုဲ သၟိၚ်ဇၞော်နသပါတဲ မဍိုန်ဍောတ် သွိတ်သပေါတ် ဒးဗဂးဗြဲမတ်ဍာ်ရမတ်ဒးဒတုံစှ်ေ တဍဟ်တဍဟ် ထၞဟ်စှ်ေနူစက္ခုဒွါညံၚ်ဗၠဲ မဒကုတ်အာနူစၞၚ်ကီု သီုဇၞော်က္တဵုဒှ်သောကပရိဒေဝ ကၠၚ်ပြဵုသဓဵုသမ္ၚဟ် ဗွဲမလောန် သီုပိမကဵုကောန်ခါံသဳကဵုဂအှ် ယာံတဴ ဗွဲမလောန် ကာလဂှ်ရ၊ ကြဴတဲယဲပူမှ်သဓဵုသမ္ၚဟ်ပၠိုတ်ဟောံလလံအာတုဲ သၟိၚ်ဇၞော်သၟိက်သၟာန်ပရိုၚ် ကောန်ဇကုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သ္ဂးရ။


“ပုတ္တက၊ ယွံကောန်ပိုဲဝေသန္တဝ်။ ကိဥ္ဇိပုစ္ဆာမိ၊ ပ္ဍံအဲသၟာန်နာဲတံရ၊ ကုကောန်တံ မပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ မသက်ကုယဲပူမှ်ရဟာ ပသက္ကုပရိုက်ဥပတ်ဒြဴ ရဟာကောန်၊ နမပ္တံမဂၠာဲသ္ၚဳ သတ်ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် ကြုက်ထဝ် သကာမဂွံယိုပ်ယာပ် ဂၠိုၚ်တဴကဵုနာဲညိဟာကောန်။ အထ၊ ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံဂမိတ်ပၠာ ဇၚ်ရာဲ သတ်ဂမျိ သတ်ဇမၠိုၚ်ဇမၠေံ ဇကုတံဂှ် မအန်တဴကဵုနာဲတံညိဟာကောန်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ကေုာံသတ်ဂမျိဂမ္တာန်တံဂှ် မူစိဟဂွံစၞောန်ထ္ၜးကဵုနာဲတံညးၜါညိဟာကောန်” သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သၟာန်ပရိုၚ်ဗောဓိသတ်ရ၊ ဗောဓိသတ်မိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်ဇၞော်တုဲ သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် ဟီုပၠန်ကဵုသၟိၚ်မ သာ်ဝွံသ္ဂးပၠန်ရ။


“ဒေဝ၊ ယွံသၟိၚ်မတၠဂုန်။ ပ္ဍဲဍိက်မပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ မသက်ကုယဲဒိုက် မသက္ကုပရိုက်ဥပတ်ဒြဴဂှ်ဒှ်တဴကုပိုဲရ၊ နမပ္တံမဂၠာဲသ္ၚဳ သတ်ဆုရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ထဝ်သကာ မဂွံယိုပ်ယာပ် ဂၠိုၚ်တဴကဵုပိုဲရသၟိၚ်မ။ အထ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန်။ မပ္တံဂမိတ်ပၠာဇၚ်ရာဲ သတ်ဇမၠိုၚ်ဇမၠေံ ဇကုတဴဂှ် အန်တဴကုပိုဲရ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴကေုာံ သတ်ဂမျိဂမ္တာန်တံ ဟဂွံစၞောန်ထ္ၜးကဵုပိုဲရ သၟိၚ်မတၠဂုန်။ ဒေဝ၊ ယွံသၟိၚ်မတၠဂုန်။ ပိုဲဍိက်မပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ မူညံၚ်ပမာမတုပ်ရော၊ ညံၚ်ပူဂဵုမွဲ မဒိုက်ဒိန်ကာဲကၞာဲတုဲ မ္ဒးအာဂၠာဲမယုတ်မပြဲ ဗွဲဒိုဟ်ဟေၚ်မ္ဒးအာရ၊ သၟိၚ်မကျာ်ဂန် ပိုဲမ္ဒးအာဂၠာဲသ္ၚဳဂယိုၚ်လမျီုပိုဲဝွံ ယုတ်မာဟေၚ်မဒှ်ရသၟိၚ်မ၊ ယွံသၟိၚ်မ ပိုဲဍိက်ဝွံ မူတုပ်ပၟာရော၊ ညံၚ်ချေံအပြောံ ရဴသာရထဳ မ္ဒးဝေတ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ ကောန်တၠ၊ အစောံဒဒိုက် မရလောန်ဂှ်ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဍိက်မ္ဒးဝေတ်ဒၟံၚ်ဇကုပိုဲလၟိုန်ရ သၟိၚ်မကျာ်ဂန်။ အထ၊ ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် သၟိၚ်မပိုဲဍိက်ဝွံ ဗှ်ကဵုညးဗက်ပ္တိတ်ကၠေံ နူကဵုတွဵုရးဂှ်လေဝ်ဒှ်မွဲတုဲရ၊ ဒဒိုက်ပိုဲဍိက် ဟွံညာတ်သၟိၚ်မသၟိၚ်မိကျာ်ဂန်လေဝ် ဒဒိုက်မွဲသာ်ဝွံပၠန်တုန် သီုဒဒိုက်ၜါစွံဝွံ စံၚ်ဗဂဵုဒၟံၚ်ခန္ဓသဏ္ဌာန်တုဲ ပိုဲဍိက်မ္ဒးဇြေဟ်ဇြော်ဖျိုဟ်ဂတးအာရောၚ် သၟိၚ်မကျာ်ဂန်ဝါ− မွဲသာ်ပၠန်တုန် ပ္ဍဲဂြိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜော်တဴ ကေုာံဂယိုၚ်လမျီုမယုတ်မာသာ်ဝွံ မူပိုဲဍိက်မကလိဂွံတသိုက်စိုတ်ရောသၟိၚ်မတၠဂုန်”။


နဂလာန်သာ်ဝွံ ဂတးဟီုသၟိၚ်မတုဲ ဗောဓိသတ်သၟိက်သၟာန်ပရိုၚ်ကောန်ၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ကုသၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျတုဲ ဂါထာမရဴဝွံ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠဂၟံၚ်သဒ္ဓါသ္ဂးရ။


“တာတမဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်မကောန်ပိုဲၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် မစိုန်ဒှ်တဴစဴ မရာတ်ညးၜါ ပိုဲဍိက်ကဵုဒါန်ကဵုဏာကဵုဗမၞး သဟာသဳမွဲ ဗမၞးဂှ် ဍေံသ္အဵုသ္အာ် ဒြိုဟ်စာဒဇန် သဟာသဳလောန် ကောန်ၚာ်ၜါ ဍေံမအာတ်ဂွံဏာတုဲ ညံၚ်တၠမတက်ဒြေပ်ဏာကောန်ဂၠဴကီု၊ ဍေံမပ္ကီုဘဲကဵုကောန်အဲၜါ ဍေံတက်ဒြေပ်ဏာ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန်ဂှ် သၟိၚ်မတီကီုဟာ၊ ဂွံညာတ်ကီုဟာ၊ ကထေထ၊ သြဝ်သၟိၚ်မဟီုကဵုအဲပြဟ်ညိရ ဨကရာတ်”။


“ယွံမရာတ် ပ္ဍဲဍိက်ဝွံ မူတုပ်ပၟာရော၊ ညံၚ်ပူဂဵုမွဲ ညံၚ်ဇြုံဇာတ်ဂမျိ မဒွံစုတ်ကီု၊ ဂျိဂှ်တိုန်သၠောံဒၟံၚ် မအာဂၠာဲသ္ၚဳ အစာသဝ်ကီု ဂွံအစာသဝ်ရ၊ အစာသဝ်ကဵုဂဥုဲတုဲ ပူဂဵုဇြုဂမျိမဒွံဂှ် နကဵုဂျိဇြုံဂှ် ဂွံလလံအာရ၊ သၟိၚ်မညံၚ်အစာသဝ် အဲဍိက် ညံၚ်ပူဂဵုဇြုံဂမျိ မဒွံရ၊ ဂျိလၞီပ္ဍဲကောန်ၜါတိုန်သလောံဒၟံၚ် ပ္ဍဲခန္ဓသဏ္ဌာန်အဲဍိက် သၟိၚ်မစိုန်ဒှ်တဴအစာသဝ် နမန်ဒိပ်မတွံဂး ပရိုၚ်သၟတ်ၜါဂှ်ရ၊ ခိပ္ပံဨဝ၊ ဗွဲမပြဟ်သန်ဟေၚ်။ ကထေထ၊ သြဝ်သၟိၚ်မဟီုဗဂိုဟ်ဖျေံဂျိ ခန္ဓသဏ္ဌာန်အဲဍိက်ညိသၟိၚ်မ” ဣတိဝစနံ၊ န်ဂလာန်မရဴဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်ဗောဓိသတ်သ္ဂးရ။ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်ကောန်ဂၠုမဟီုတုဲ နကဵုဂါထာမရဴဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သ္ဂးရ။


“ပုတ္တက၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက်သၟိၚ်မ အပ္ဍဲကောန်တၠအဲၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် အတိုၚ်မသ္ဂုတ်လဝ်ၚုဟ်သၟတ်ၜါဂှ် နကဵုဒြပ်ဗွဲမဂၠိုၚ် မပ္တံကဵုစိၚ် ချေံ ဍိက်တြုံ ဍိက်ဗြဴ ဂၠဴ ပြေၚ် ကၠံကၠံ ထဝ်သြန်လ္ၚီနိက် အဲကဵုကုဗမၞးတုဲ အဲရာန်ဂိုၚ်လဝ်သၟတ်ၜါ နူတဲဗမၞး အဲကၠးဗလးနူတဲဗမၞး ဒဒှ်ပွမကၠးစဴအဲၜါဒှ်တုဲရ။ ပုတ္တက၊ ယွံကောန်ဂၠု အပ္ဍဲကောန်တၠၜါဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ကောန်တၠအဲၜါ လ္ပစံၚ်တူ သောသနာဒွိၚ်ဒွာဲရကောန်”။


ဣတိဝစနံ၊ န်ဂလာန်မရဴဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်သၟိၚ်မဗောဓိသတ်သ္ဂးရ၊ ဗောဓိသတ် ဂွံမိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်မ ဗောဓိသတ်ဟီုကဵုပရိုၚ် ကောန်ၜါတုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ် ကလိဂွံ အသာရဝါတ်ရ။ တုဲမွဲဟာန်ကေုာံသၟိၚ်မသၟိက်ပတုဲ ဂလာန်ပဋိသန္ဓာရ သၟိက်သၟာန်ပရိုၚ် သၟိၚ်မသၟိၚ်မိတုဲ နဂါထာမရဴသာ်ဝွံ ဝေသန္တဝ်သ္ဂးပၠန်ရ။


“တာတ၊ ယွံသၟိၚ်မ။ ကိဥ္စိပုစ္ဆာမိ၊ ပ္ဍံအဲသၟာန်သၟိၚ်မညိ၊ ကုသၟိၚ်မပိုဲ မဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်တေံ ဟမွဲကဵုပရိုက် ဥပတ်ဒြဴ သြဟ်ပတဴဓဝ်သတိ မူစိဒှ်ကဵုမရာတ်ညိရဟာ၊ ဒေဝ၊ ယွံဨကရာတ် မိပိုဲဍိက်ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ပဟိုတ်ဒမာနူပိုဲ မ္ဒးဗဂူဗြဲမတ်ဂအတ်ရမျာၚ် မယာံဂတေဝ် ဇွောဝ်လဝ်ကဵုပိုဲဂှ် မတ်မိပိုဲ မစိဂၠုရော ဗပါရဟာ” ဣတိပုစ္ဆန္နံ၊ န်မသၟာန်သာ်ဝွံ။ ပုစ္ဆာတိ၊ ပ္ဍံဗောဓိသတ် သၟာန်ပရိုၚ်သၟိၚ်မိ ကာလဂှ်ရ၊ သၟိၚ်ဇၞော်မိၚ်ဂလာန်ကောန်မဟီုတုဲ နကဵုဂါထာမရဴဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇာယျ သ္ဂးရ။


“ပတ္တ၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက်သၟိၚ်မ မပ္တံယဲဒိုက် ပရိုက်ဥပတ်ဒြဴမွဲမွဲဟၟဲကုပိုဲရ။ ပုတ္တ၊ ယွံကောေန်သၟိၚ်မိတၠအဲ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ဒဒှ်မတ်ၜါမဂၠုဗပါအာမ္ဂးဂှ် ။ နပရိဟာယတိ၊ မတ်ၜါဟဂွံဂၠုဗပါအာပ္ဍံဒှ်ရကောန်” ဣတိဝစနံ၊ န်ဂလာန်သာ်ဝွံ။ စိုန်သၟိၚ်ဇၞော် ဂးကဵုကောန်ရ၊ မိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်မဟီုသာ်ဝွံတုဲ နဂါထာသာ်ဝွံ ဗောဓိသတ် သၟာန်သၟိၚ်မပၠန်ရ။


“တာတ၊ ယွံသၟိၚ်မ ဗဵုလဗးသၟိၚ်မ မပ္တံကဵုစိၚ် ချေံ သရာဲသခက်ညးတွာ်တိုက်ဍိုက်ကွဳညးဂၟံၚ်တံဂမၠိုၚ်ဂှ် အတိုၚ်လၟေၚ်ကေၚ်ကာ ရာဇာဝတ်ဍေံတံ ဒုၚ်လမျီုရဟာ ညးရးဇၞးပိုတ်အိုတ်ဣတံ ညးဂမၠိုၚ်အိုဿီု အိန်သဂီု သ္ဂေဟ်သွဟ်ရဟာ၊ ဗြဲဍာ်ဓဝ်ယာဒၟံၚ်ရဟာ သၟိၚ်မ” သၟိၚ်ဇၞော်သိရိယဥ္ဇယျ မိၚ်ဂလာန်ကောန်မသၟာန်ပရိုၚ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော် သ္ဂးပၠန်ရ။


“ပုတ္တက၊ ယွံကောန် ဗဵုလဗးသရာဲသခက်ညးဂၟံၚ်ဒေါန်စမြၚ်ဣတံဂမၠိုၚ် သရာဲစိၚ် ချေံတံဂှ် အစောံအတိုၚ်လၟေၚ်ကောကာ ဒ္ဂေတ်ရာဇာဝတ် ဍေံတံဒုၚ်တဴကေၚ်ကာဍေံတံညးဂမၠိုၚ် ဒုၚ်လယိုၚ်ဍေံတံရ၊ ဂကောံ ညးရးဇၞးပိုတ်အိုဿီုညးဂမၠိုၚ် သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳ ခမဳဗမၞး ညးဒိုက် ညးလွေဟ် လှဲလးသီုကဵုမအိုဟ်တၟိုဟ်တဴ နကဵုပုၚ်ဍာ်ရလေဝ်ကောန် ဗြဲဍာ်ဓဝ်ယာ ဍေံဂူအာ ဟွံသ္ဂုတ်ရကောန်”။


နဂလာန်သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဖယျ သ္ဂးကဵုဝေသန္တဝ်ရ၊ မသက်ကဵုသၟိၚ် ပ္ဍဲချိုန်သၟိၚ်ၜါ မဟီုပၠန်ဂတးတဴကေုာံရၚ်သ္ကံဂှ် ယဲပူမှ် ဟောံအာရ၊ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳချပ်ဗ္စာရဏာတုဲ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ကေုာံတွဳဝါရဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်ကေတ်တုဲ သၠိုက်ဒၞပ်ထဝ်ရေၚ်မတ် နတရဴတိုက် တွာ်လုပ်အာဇရေၚ်ပါၚ်တရၚ်ဝၚ်ဂပဝ် အာစိုပ်ကောန်ရ၊ ပုတ္တဿသန္တိကံ၊ န်ဇရေၚ်ကောန်ဂှ်။ အဂမာသိ၊ စိုန်ဂၞကျာ်အာစိုပ်ရ။


တမတ္ထံ ပကာသေန္တော သတ္ထာအာဟ။ တံအတ္ထံ၊ ဟိုန်ဟိုတ်ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မပြာပ်အာ ပ္ဍဲပဏ္ဏသာဝၚ်ဂပဝ်ကောန်ဂၠဒ ဝေသန္တဝ်ဂှ်ဒှ်တုဲ။ ပကာသေန္တောသတ္ထာ၊ ၚ်ကျာ်သၟိၚ်ပပြာကတ်ကဵုပူရိသာတ်ပန်ကဵုအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီတုဲ။ ဣမံဂါထံ၊ န်ဂါထာမရဴဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်သဗ္ဗညုသ္ဂးရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီု မိဗောဓိသတ်သာ်ဝွံချပ်ဗစာရဏာတုဲ သၟိၚ်မိဗောဓိသတ် သီုကဵုတွဳဝါရဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်ကေတ်တုဲ ပ္ဍဲပါၚ်တရၚ်တၟံဝၚ်ဂပဝ် မသက်ကုဒၞပ် မိဗောဓိသတ်နကဵုတရဴတိုက် တွာ်လုပ်အာတုဲ ပ္ဍဲဂတမုက်ကောန်။ အဒိဿထ၊ စိုန်မိဗောဓိသတ် စၞောန်ထ္ၜးဇကုကဵုကောန်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲကာလဂှ် ကောန်ဂွံညာတ်မိ ဂအပ်ဂွံညာတ်ခါံသဳဗြဴ သီုညးၜါ ထဒၟဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်တုဲ ကောန်လ္ၚောဝ်မိ ဂအဟ်လ္ၚောဝ်ခါံသဳ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳပၠန်တုန် သီုကဵုမရှ်ေသှ်ေမံဂြံဇံသဝ် သာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမဟီုကဵုခါံသဳဗြဴရ၊ “ယွံကောန်တၠ အဲဍိက်ဗြဴဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မစိုန်ဒှ်တဴဂအဟ်ကောန်တၠ နဂၠးဂတာဇိုၚ် ကောန်တၠနကဵုကၞိပ်အဲဗြဴမဒ္ဒဳ လ္ၚောဝ်ကောန်တၠရအဴ” ပစ္စုဂန္တာ၊ ဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်တုဲ၊ အာဝန္ဒိံသု၊ စိုန်လ္ၚောဝ်တဴရ။ ပ္ဍဲမသက်သၟိၚ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မလ္ၚောဝ်ဇိုၚ်ခါံသဳဗြဴတုဲ မတန်ဒၟံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟတ်ၜါ ဇာလကဵုကဏှာဇိုန်တုန် သီုကဵုဍိက်သ္ကံဇၞော်သၟတ်ဗွဲမဂၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်ကေတ်တုဲ ပြာပ်ကၠုၚ်စိုပ်ပၠန်ရ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳညာတ်ကေတ်ကောန်ၜါ မကၠုၚ်နူတသိုက်ဂှ် အစောံမသာဲလံအာဂှ် တၞဟနပ္တန်ဇကုပ္ဍဲသဏာဒၟံၚ်ဇကု ဟသၟဟ်ရထတုဲ ညံၚ်ဂၠဴတၠကောန်သၟတ်မညာတ်ကောန် မဒြေပ်သအာကီု၊ ဂၞကျာ်ဂတေဝ်ယာံတုဲ ဗွဲဒိုဟ်ကောန်မကၠုၚ် ပြာပ်အာရ။ ကေနာ်ၚာ်ၜါပၠန်တုန် ညာတ်မိတုဲ ညံၚ်ကောန်ဂၠဴဍာ်တှ်မညာတ်ၝောံတုဲ ရဴကောန်ဂၠဴဒံသၟတ်ဂှ် မစလာ်ကၠုၚ်ကဵုၝောံကီု နရိုအ်ယာံတုဲ ဒြေပ်ထကၠုၚ်ရ။


တမတ္ထံ ပကာသေန္တော သတ္ထာအာဟ၊ တံအတ္ထံ၊ န်ဟိုတ်သၟတ်ၜါ မဒြေပ်ထကၠုၚ်ကဵုမိဂှ်။ ပကာသေန္တော သတ္ထာ၊ ၚ်ကျာ်တြဲသၟိၚ်ပပြာကတ်ကဵုခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီတုဲ ဣမံဂါထံ၊ န်ဂါထာမရဴဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်ကျာ်သ္ဂးရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီု ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ ညာတ်ကောန်ၜါမတွာ်ကၠုၚ်နူကဵုဇမ္ၚောဲ နတသိုက်ဟေၚ် သၟတ်ၜါမဒြေပ်ကၠုၚ်ကဵုမိ ညံၚ်ဂၠဴဥဿတသၟတ် မ္ဒးသာဲအာနူၝောံ ရဴမတနေမ်စိုပ် ပ္ဍဲၝောံကီု။ ကန္ဒန္တိ၊ ပ္ဍံသၟတ်ၜါမယာံတဴဗွဲမလောန်ရ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ညာတ်ကောန်ၜါမယာံ စိုတ်ပဳတိဇဴလဴ ဟိုတ်ဗတိုက် ဗဒေါံကၠေံမနောဝိညာန် ပ္ဍဲသဏ္ဌာန် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကၠေဟ်သမြပ်ဒဇပ်ဇတဝ်တဴ ရဴဒေါၚ်ကလော် မဍုန်ကီု။ ပဝေဓေတိ၊ ပ္ဍံချဳသမြပ် ဒဇပ်ဇတဝ်တဴရ။


ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ က္တဵုဒှ်ဇွောဝရမတ်လၞီလၞာ် ဂၞကျာ်သတီုထဝ်အာ ဂၞကျာ်ဗှ်သဏာ လၞီတရေံတေံရောၚ်၊ ပသာ်ရော အခၚ်သၟိၚ်ဗဴ သၟိၚ်လမဂွံလဝ်သၟတ်ၜါ အတေံဟွံတီ နူလ္ပံညာတ် တြုံဒမျိုၚ်မ္ဂးဂှ် မလုတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲစိုတ် ဒွိၚ်ဗွဲမလောန် ကၠုၚ်သှ်လ္ပံကဵုတၠသ္ၚိ တၠသ္ၚိဇကုဟီုဂဒီုကၠေံ ၜိုတ်ဂှ်ကီု ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ စှ်ေစိုတ်မံၚ်ကီု ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂၞကျာ်ဂကန်ဖျန် ဗိုန်က္ညန်တုဲ သီုဍာ်ရမတ် မလုပ်အာဂြိုပ်ရ။ စဴနူဂြိုပ်ဒေါဝ်တရဴ ညာတ်သၟိၚ်သတ်ပိ မသတိက်လနၚ်ဒၟံၚ် ဒေါဝ်တရဴ ဒှ်လၞီကဵုဗလးစဴနူဂှ် စိုပ်ဝၚ်ဂပဝ်ဂလာန်ဟွံဒးကတောဝ် မ္ဒးမိၚ်ဝွံလေဝ် ဒှ်လၞီကီု ဟွံညာတ်ကောန်ၜါဒှ်ဝိဝိၚ်ဇမၞော်လုပ်အာပ္ဍဲ ဝၚ်ဂပဝ် တိတ်ကၠုၚ်နူဝၚ်ဂပဝ် ကၠအ်သွဝ်အရှာံပ္ကဴ ပ္ဍဲလစသၞေဟ်ပဝေၚ်ကောန် အလုံဆုဒုန်ဂြိုပ်ဂၞိၚ် ဇနတ်မကၠုၚ်အာ လုကဴမွဲဗ္တံအပံၚ်တရဴ စှ်သုန်ယောဇနာဟေၚ် အာစိုပ်ဂၠာဲဟဂွံ သြိုဟ်ညံၚ်ဖာဲအာၜါလွးကီု ဗှ်သဏာတိုန်လၞီတရေံတေံဂှ် မသရဲကၠုၚ်ချိန်ခဏဂှ် သြဟ်ဒှ်လောတ်လောတမဝ်ဒၟံၚ်ဟွံတီမၞိဟ်တုဲ သ္ၚအအာလ္တူတိရ၊ ကောန်ၚာ်ၜါဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ညာတ်မိ မသ္ၚဳထအာတုဲ ဗွဲပရှ်ဒြေပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲလ္တူဂှ်လောတ်တမဝ်ဒၟံၚ်ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲချိန်ခဏဂှ် ဇမောဝ်ဍာ်တှ် ဂၞကျာ်ၜါဒိုဟ် တမိုဟ်တိတ်ဒြေပ်လုပ်အာ ပ္ဍဲပါၚ်ကောန်ၚာ်ၜါရ။ ကောန်ၚာ်ၜါ ဗတ်ရဍာတှ် ဟွံဗၠး လုပ်ပ္ဍဲပါၚ်ရ ယဝ်သဒှ်မ္ဂး ဖျုန်ဂြိုဟ်သ္ကဟ်အာတုဲ သ္ဒးချိုတ်အာမဆောတ် ဟမွဲရ၊ ဟိုတ်ဇၟောဝ်ဍာ်တှ် မဇွောဝ်လုပ်အာပ္ဍဲပါၚ်ကောန်ၜါရ၊ ကောန်ၚာ်ၜါမကလိဂွံအသာရဝါတ်တုဲ ဆမသ္ၚဳအာကီု မဒှ်ရောၚ်။


သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တလဂၟံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါညာတ်ကောန်သ္ဍိုက်ၜါ မလောတ်သ္ၚဳအာ ပ္ဍဲလ္တူဒဳမိတုဲ သီုကောန်သမ္ဘာမစိုန်ဒှ်တဴဖဍိုက်ဓဝ်မေတ္တာ မသ္ၚဳအာဂှ် ယဲပူမှ်မက္တဵုဒှ် ပခိုၚ်ဇကုဟမာန် မွဲဒၞာဲဌာန်ဂှ် လောတ်သ္ၚဳအာကီု သၟိၚ်မိသၟိၚ်မတုန်လေဝ် ညာတ်ကောတ်ကဵုဂအဟ်သီုကဵုစဴၜါ မလောတ်သ္ၚဳအာတုဲ ဒၟံၚ်ဟဗိုန်ခိုၚ်ဟမာန် ဓဝ်ပဳတိပါတ်တုန် သ္ၚဳလၞီလေဝ် ရိုက်အဝဇ္ဇန် ကၠုၚ်လိုက်လဴတဴပ္ဍဲသမၞိၚ်သန္ထာန်ဇကုတုဲ သီုညးၜါ သီုသၟိၚ်ဇၞော်ညးၜါ သြဟ်ဒှ်ကံသ္ကဟ်ပါၚ်လေဝ်ၚၚ် ဘဝၚ်လေဝ်ခၠန် အဝဇ္ဇန်ပၠိုတ်ထေဟ်ဒှ်လောဝ်ကၟဝ်စှ်ေ ချိုတ်သ္ၚဳအာ ပ္ဍဲဝၚ်ဂပဝ်ဂှ်ကီု။ အထ၊ ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ ညာတ်သၟိၚ်ဨကရာတ်တြဴ မလောတ်သတၚ် သ္ၚဳဒၟံၚ်တုဲဂှ် အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ မဒှ်မွဲတ္ၚဲဖဴဗောဓိသတ်ဂှ် သြဟ်ဒှ်မွဲဓမြိပ် သြိပ်ပ်လောတ်သ္ၚဳတၟဝ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတိဂှ်ကီု အိုတ်ကဵုဗဵုပၞာန် အလုံဗဵုလဗးမၞိဟ် ညးဒိုဟ်ညးဝၚ်ဂမၠိုၚ် ဟိုတ်နူကၞုက်ကၞာဲဇမၞော်ပ္ဍဲသၟိၚ်ဨကရာတ်တြဴ မလောတ်သ္ၚဳအာဂှ် တၞဟ်နဍေံတံညးဂမၠိုၚ် ပ္တန်လဝ်ဇကုဍေံတံ ဟသမှ်ရထတုဲ အလုံအဿမာပိုတ် ညံၚ်ကျာယုဂန္ဓဝ် မပိုက်လၞိန်ဗဗိန်ကၠေံဂြိုပ်ဓိတာန် မလၟိုၚ်အာကီု။ ဨဝံပိတထာ၊ ဥပ္ပမာ မတုပ်တဴညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီုရ။


သကလအဿမပဒံ တံဇနံ သဗ္ဗံ အဿမာ။ ပဒံဂဏေဏဳ၊ ၚ်ဖန်တံအလုံအဿမာပိုတ်အိုဿီုဂှ်။ ပါတိသု၊ မလောတ်သ္ၚဳအာသီုဖ္အိုတ်ဟေၚ်။ တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲချိန်ခဏဂှ် က္တဵုဒှ်ကၞုက်ကၞာဲဗွဲမလောန် ပ္ဍဲတၟံပဏ္ဍုကၟဝ် သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါ ခါတၟံတမိုဟ်စလိုက်မှာသၟိတ် ဂရိုက်လယတ်တၟံသိန္နရာတ် လစတ်လၟောဝ်တ္ကံပန် တယောဝ်ဗတက် ဗမက်ဗလှ်ေ ပလှ်ေဝေၚ်အတ္တဘဴ ဒေဝတဴသွဝ်တရဴဘုံ ဘုၚ်ဘိုၚ်သၟုက်ကၞုက်ကၞာဲ ။ ယာဝဗြဟ္မဨကကောလာဟလံ စဵုကဵုစိုပ်ဍုၚ်ဗြီု ယြဴဟိုတ်ကၞုက်ကၞာဲဗွဲမလောန်ဂှ်။ ဇာတော၊ စိုန်က္တဵုဒှ်ရမိဂ္ဂး ။


အထ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်အိန်နာဲသွဝ်ၜါ တီကေတ်ဟိုတ်ဒဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ သာ်ဝွံမချပ်ရ။ “လၟုဟ်ဝွံ ပဗဓါန်ကဵုဨကရာတ်တရဴ မလောတ်သ္ၚဳအာတုဲ သီုဗဵုလဗးဂမၠိုၚ် မလောတ်သ္ၚဳအာရောၚ်သွံ ပၞောဝ်ညးဂမၠိုၚ် မမိက်ကဵုညးမွဲ ဒလိုက်က္တဵုဒှ်တုဲ စရိုဟ်စုတ်ဍာ်ကဵုဇကုညးဒှ်မ္ဂးဂှ် ဟသၟဟ်ရထမွဲသွံ လွေၚ်အာနူပိုဲမွဲတုဲ။ သက္ကလဇမ္မုဒိပ္ပေ၊ ပ္ဍဲတ္ကံဇမ္မုဒိပ်တေံ မတွံဂး ဍုၚ်လိုက်။ သဒိသောနာမ၊ ၚ်ညးမပ္တုပ်ညံၚ်အဲဝွံမ္ဂးဂှ် ။ နတ္ထိ၊ ပ္ဍံဟမွဲရသွံ”


သာ်ဝွံ သၟိက်အိန်နာဲသွဝ်ၜါဂးတုဲ အဲဗဂူဖျေံဗြဲပေါက္ခရဝှ်ညိမ္ဒးရောၚ်၊ သၟိၚ်အိန်နာဲဒေဝတဴချပ်တုဲ သၟိၚ်အိန်ဗဂူဖျေံဗြဲပေါက္ခရဝှ်ရ၊ အသဝ်ဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဂှ်ပၠန်တုန် ညးမၞုံပၟိက်သၟိက်ဂွံဍုက်ဗြဲမ္ဂူ တဍေက်ကဵုဇကုညးဂှ်ရ၊ ညးဟမွဲကဵုပၟိက်ဟမိက်ကဵုတဍေက်မ္ဂး ၜိုန်ဂ္ဇံဒၟံၚ်မွဲထဝါဲ ဓလာဲဒၟံၚ်မွဲစၞိန်မွဲစွံကဵုဒှ်ကီု။ ဨကဗိန္ဒုမတ္တမ္ပိ၊ ဆဗၞတ်မွဲထနှဟ်ဗြဲဂှ် ဟဂွံဒွံပူဂဵုတံဂှ်ရ၊ ညံၚ်ထနှဟ်ဍာ်လတိုပ် မဒွံသၠဒကှ်တုဲရဴမလလာၚ်အာကီု။ ပေါက္ခရဝဿံ၊ ၚ်ဗြဲပေါက္ခရဝှ် ညံၚ်ထနှဟ်ဍာ်ဂှ်။ အဟောသိ၊ စိုန်က္တဵုဒှ်တုဲရ။


တဒါ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဒးဗြဲပေါက္ခရဝှ် မဗဂူဖျေံတုဲဂှ် ဒးဨကရာတ်တြဴ သီုကဵုပူရိသာတ်အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ သီုကဵုဗဵုလဗးဂမၠိုၚ် ကလိဂွံအသာရဝါတ်တုဲ သမ္ၚုဟ်တိုန် ဂွံဒလိုက်က္တဵုအိုတ်ရ။ ပဝေဒေသိ၊ စိုန်ပပြာကတ်လဝ် ကာလဂှ်ရ။


တမတ္ထံပကာသေန္တောသတ္ထာအာဟ၊ တံအတ္ထံ၊ န်ဟိုတ်အသဝ်ဂကူ သၟိၚ်ဨကရာတြဴကေုာံအမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ သီုကဵုဗဵုလဗးသ္ကံသွးဂမၠိုၚ် ဒးဗြဲပေါက္ခရဝှ် မဂွံသမ္ၚုဟ်တိုန်က္တဵုဒှ်ပၠန်ဂှ်။ ပကာသေန္တောသတ္ထာ၊ ၚ်ကျာ် ဂွံဒှ်ဒဒှ်ကျာ်တုဲ သၟိက်ဂွံပပြာကတ်ကဵု ပူရိသာတ်ပန် အရှန်ၜါစှော်လ္ၚီတုဲ။ ဣမံဂါထံ၊ န်ဂါထာမြဴဝွံ။ အာဟ၊ စိုန်သဗ္ဗညုသ္ဂးရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ပ္ဍဲဂကောံကလောအဲဂမၠိုၚ် မသၟိက်သၟာန်တုဲဂှ် ဒေဝတဴမနိဿဲကဵုတိ မနိဿဲတၞံဆု ဗရုဇၞော််ထဥတမ်ညဝ်တိဇၞော်ဒဇပ်ဇတဝ် အသဝ်မဇၞော်က္တဵုဒှ် ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗြဲပေါက္ခရဝှ် ဗဂူဖျေံ ပ္ဍဲဂြိုပ်တၟံဝၚ်ဂပဝ်ဂှ် က္တဵုဒှ်အသဝ်မဇၞော် တိဇၞော်ဂွံဒးချဳဖမြပ်ဒဇပ်ဇတဝ်ဗွဲမလောန်သန်ဟေၚ်ရခမဳတံ။ သာ်ဝွံ ကျာ်မတွံလဝ်။ အထ၊ ယာံဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ပဗဓါန်ကဵုသၟိၚ်တြဴ ကေုာံကလောဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်ကောံမွဲဟာန်တုဲ။ မေဃောဝဿိ၊ စိုန်ဗြဲဇၞော်ဗဂူဖျေံရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳဂမၠိုၚ်။ ယဒါ၊ ယြဴကာလမွဲ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တၠဂၟံၚ်ဓဝ်သစ္စ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် မွဲဟာန်ကေုာံကောန်ဂအဟ်သီုစဴၜါကၠုၚ်သၟာန်တုဲ ပ္ဍဲကာလဂှ် မက္တဵုဒှ်အသဝ်ရလေဝ်ခမဳတံ။


တမတ္ထံပကာသေန္တောသတ္ထာဟာဟ၊ တံအတ္ထံ၊ န်ဟိုတ်ဂှ်။ သာမာဂတာ၊ ပြာပ်ကၠုၚ်ဂကောံဂမၠိုၚ် သၟဟ်န်ဒှ်မွဲတုဲ ဂကူသၟိၚ်ဨကရာတ်တြဴ ပဗဓါန်ကဵုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ်သ္ကဵုစဴ ပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် စေတုတ္တရနာဂဵု အိုတ်ကဵုညးဒိုက်ညးလွေဟ် သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳခမဳဗမၞး အိုတ်ညးဇၞးပိုတ်အိုတ်ညးဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်အာတ်အခေါၚ်ကဵုသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် မတုဲတေံဂှ်။ ပကာသေန္တော သတ္ထာအာဟ၊ ဒှ်ကျာ်တုဲ သၟိက်ပပြာကတ်ကဵုခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ သၟိက်ပ္တီကဵုသာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲအရှာံသာကျနိဂြောဓရာံ ဣမံဂါထံ၊ န်ဂါထာမြဴဝွံ အာဟ၊ စိုန်သဗ္ဗညုတွံလဝ်ပၠန်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ သၟိၚ်တြဴဒှ်သမာဂမတုဲ အိုတ်ကဵုညးဍုၚ်ရး ဗဵုလဗးညးဂၟံၚ်ပၞာန် အိုဿီုအာတ်အခေါၚ်ဖျေံက္ဍိုပ် ပဝတ်လၟေၚ်ရာဇာဝတ် လ္ၚောဗောဓိသတ် ဣတံညးဂမၠိုၚ် ယာံဂကဝ်ဒသဝ်နရာတ် အာတ်တဴအခေါၚ်ကဵုဗောဓိသတ် ဗွဲမလောန်ရ။ “အယျပုတ္တံ၊ ယွံကောန်တၠ သီုညးၜါ က္ညစဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ရာဇာဘိသေခ ပသၟိၚ်ဗဗွဲဓဝ် ဒလဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် ပဨကရာတ်နာဲပိုဲဍိက်ရအဴ”


သာ်ဝွံဂးတုဲ အမာတ်ဒကိုပ်ပၞာန် ဒဴဗညာ သေဏာပတိ သတုံဇွိကြဴဂတ က္ညကဵုစဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ရာဇာဘိသေခ ပသၟိၚ်ဨကရာတ် နာဲပိုဲဍိက်ရအဴ သာ်ဝွံညးဂမၠိုၚ် ဖျေံက္ဍိုပ်ဗြိပ်ပ်ကဵုဝေသန္တဝ် တၠဂၟံၚ်ဓဝ်သဒ္ဓါ သာ်ဝွံ အာတ်အခေါၚ်တုဲ ကဵုရိုက်ဖံဇမၞး လလောၚ်ဂမ်အတ်ဒၟံၚ်အကြာဂြိုပ်ဇၞော် ဝၚ်ဂပဝ်ဂှ် ညံၚ်ကဵုအသံဇွိုန်လပှ် ပ္ဍဲဂၞဴမှာသၟိတ်တေံကီု။ ဣတိ၊ ရဴဝွံ။ ဆခတ္တိယျပဗ္ဗံခဏ္ဍံ၊ န်ခဏ်ဆခတ္တိယျဂှ်။ ဆစတ္တာလဳသဂါထာ။ ၚ်မၞုံဗၞတ်ပန်စှော်တြဴဂါထာ။ စတုသဳတိဨကသတပဒါဏိ၊ မၞုံဗၞတ်ပိုတ် ကၠံဒစာံစှော်ပန်ပိုတ်။ ဒွါသတ္တတိ စတုသတဨကသဟဿက္ခရာနိ၊ ၚ်မၞုံဗၞတ်လၟိဟ်အခဝ် လ္ၚီပန်ကၠံထပှ်စှော်ၜါအခဝ် မြဴဝွံဂှ် ။ နိဋ္ဌိတာပရိပုဏ္ဏာ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ်တုဲ ဆဝွံရမိဂ္ဂး ။

၁၃။ ခဏ်နဂရပ္ပဝေသဏ

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗောဓိသတ်မိၚ်ဂလာန်သၟိၚ်မဟီု ဝေါန်စဝ်ဒသဝ်ထ္ၜဝေၚ်ဒုၚ်တလုၚ် ဖျဴသကဵုစဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗဗွဲဓဝ်ဂှ် မွဲဟာန်ကေုာံသၟိၚ်မ ဂလာန်သီုသ္ဍိုက်ပဳတိ မြဴဝွံ လ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်မရ။


“ပိတာမဟာရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်မတၠဂုန် မတုဲတေံ ဗဗွဲဓဝ်သၟိၚ်စှ်ပြကာ အဲပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ရာဇာဘိသေခ စၟးစၟးဂၠာဲနၚ်တၚ်ဒုဟ် ဗက်ကၠေံအဲနူရးတုဲရ၊ ပ္ဍဲလၟုဟ်ဝွံ သၟိၚ်မဟီုညးရးဇၞးပိုတ်ကီု အိုဿီုညးရးနဳဂီုဂမၠိုၚ် စိုတ်သၟဟ်မူဟိုတ်တိတ်ဝေၚ်ဒုၚ်တလုၚ် အဲသ္ကဵုစဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ပၠန်ရောသၟိၚ်မ” ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ သၟိက်ကဵုကောန်အေၚ်ဒုၚ်ကဵုဇကုတုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ သ္ဂးရ။


“ပုတ္တ၊ ယွံကောန်သ္ဇိုၚ်ညးမပ္တုဲ သၟိၚ်မ္ဒးပ္တုဲဝွံ သၟိၚ်မလုတ်အာတုဲရကောန်၊ ပိုဲမကဵုကောန် ဟိုတ်နူတသိုၚ်အဝဵုကၟိန်ဍုၚ်စိၚ်ဂၠုၚ်ဟသေၚ် ဟိုတ်သၟိၚ်မပ္တေံကောန် အမာတ်ဒကိုပ်ပၞာန် ဒဴဗညာသေဏပတိ ညးသိဝိရးသီုညးရးဇၞးပိုတ် အိုတ်ညးရးနိဂီုဂမၠိုၚ် သၟိၚ်မဒ္ဂေတ်ဗက်ပဝေဏဳ ဨကရာတ်တမၠာတမၠာတုဲ ၜိုန်နာဲမသက္ကုဒုဟ်ဟေၚ် သၟိၚ်မ မ္ဒးဗက်ကၠေံနာဲ နူဍုၚ်တုဲရဂှ် ဒုဟ်ဂှ်နာဲအေၚ်ဒုၚ်ညိရကောန်။ ပုတ္တ၊ ယွံကောန် ပိုဲတၞောဝ်ဒတောဝ်သပ္ပရိုဟ်ဨကရာတ်ရောၚ်၊ သဘဴပိုတြုံသပ္ပရိုဟ်မ္ဂး ဒဒိုက်ပန်စွံဝွံ စ္ဍးဗၠးမ္ဂးပူဂဵုဂှ်ရောၚ် မဒှ်တၞောဝ်သပ္ပရိုဟ်ဨကန္တရောၚ်ကောန်။ ညးမ္ဂးဒဒိုက်ပန်စွံဂှ်ရော ဒဒိုက်က္တဵုနူမိ ဒဒိုက်က္တဵုဒှ်နူမ ဒဒိုက်က္တဵုဒှ်နူကောသ္ဍဲၝဲဇမၞော် ဒဵုလမျီုဇကုဟေၚ် ဒးစ္ဍးကၠေံဟသေၚ်ဟာ၊ လၟုဟ်ဝွံ ဒဒိုက်ရာဇာသၟိၚ်မ ညန်အာကဵုမာရဏတုဲရ၊ တ္ၚဲသၟိၚ်မဟမွဲတုဲ တၞောဝ်ပိုဲသပ္ပရိုဟ် ဒသ္ဂုတ်အာ ဒတောဝ်ရသွံကောန်။ ပုတ္တံ၊ ယွံကောန် ဒုဟ်သၟိၚ်မအိုဿီုဂှ် နာဲစ္ဍးကၠေံညိရ၊ ဂလာန်သၟိၚ်မ နာဲပဗက်ညိရ။ နာဲစ္ဍးကၠေံလွေဟ်ဣသိတုဲ နာဲစဴပ္ကၚ်ရၚ် ဒုၚ်ရာဇဘိသေခ ပသၟိၚ်မၚ်မွဲသတ္တံ ဒၠောံဗ္တောန်သတ္တံ ဂမၠိုၚ်ရကောန်”


ပ္ဍဲကာလဂှ် အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ က္တဵုဒှ်မွဲတ္ၚဲ ကေုာံဗောဓိသတ်ဂှ် တီုဒဒှ်ဗောဓိသတ်အေၚ်ဒုၚ်တုဲ ဂလာန်သာ်ဝွံ ဍေံတံသ္ဂးရ။


“မဟာရာဇ၊ ယွံဨကရာတ် ဒးကာလဗၠိုပ်ဟုံလှာဲၜးဇအးလ္ၚေၚ်လက်ကၠိုက်ခနှိက်တိရအဴ” စန္ဒိံသု၊ စိုန်ဍေံတံလ္ၚောဝ်ပ္တီဟီုရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ်သ္ဂးရ၊ “ယွံအမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ အေၚ်ဒုၚ်မွဲချိုန်ညိကၠာ”ဂးတုဲ လုပ်အာပ္ဍဲပဏ္ဏသာ ၜးကၠေံအပေါတ်ရသိ ဒေပ်လဝ်တုဲ ဂ္ညိဂ္ညာတ်ယာတ်မဂွုသ္အးမတုပ်တဴ ရဴကၞုသၚ်တုဲ တိတ်ကၠုၚ်နူပဏ္ဏသာသာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအာတျတံ။ ဌာန်ပဒေသဝွံ လုကဴထပှ်ဂိတုလ္ပာ် အဲဂွံပ္တုဲဓဝ်ခမဳ အထောတ်ပါရမဳကောန်သမ္ဘာဆာန်အဲ ကဵုဒါန်ဗဒက်သိုန် လ္ၚောဝ်ပဏ္ဏသာတုဲ တန်ဒၟံၚ်ရ” တေနဝုတ္တံ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂါထာသာ်ဝွံ ကျာ်တွံပၠန်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ တတောတဒါကာလေ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် နူလွေဟ်ခမဳရသိဂှ်စ္ဍးကၠေံတုဲ ဗၠိုပ်ဟုံလှာဲၜးစးအးကၠေံ လၚေၚ်ပလက်တုဲ ဗိုက်ယာတ်သာ်ကၞုနူရဴဂၞဴကၞုသၚ်ပိဇုတရပ္ကၚ်ရၚ်လွေဟ်သၟိၚ်တုဲ တိတ်ကၠုၚ်နူပဏ္ဏသာသာ်ဝွံသ္ဂးရ။


“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအမတာ် လုကဴထပှ်ဂိတုလ္ပာ် ပ္ဍဲဌာန်ပဒေသဝွံ အဲပ္တုဲဓဝ်ခမဳ အဲဂိုၚ်လဝ်ဂဥပ်ဓုပ်ပြကာပါရမဳကဵုဒါန်တုဲ ဌာန်ဝွံ ဌာန်ခမဳ ဂသဳတိတၟံသိန္နရာတ် ဍာ်မှာသၟိတ်ရောၚ်” ဂးတုဲ ဗဒက်သိုန်ကဵုပဏ္ဏသာ ပိလတုန်တုဲ သီုလ္ၚောဝ်မဆိုက်ပရာပ် မသုန်ပြကာ ယဵုဍောၚ်ဒကှ်တဲလ္တူဒၠေၚ်ကၞေၚ်တုဲ တန်ဒၟံၚ်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ကောန်နၚ်သၟာရေက်သော်ကဵုရေက်သော်အဝဲက္ဍိုပ်မပြဲဂအးအဝဲသော်ပါၚ်ဝေသန္တဝ်တုဲ ဗလိုပ်ဖုံဂ္ညိဂ္ညာတ်ပဿဓန ကျိုၚ်ကျဝ်တုဲ မတုပ်တဴရဴသၟိၚ်အိန်ဗၠာဲ ဒၞာဲဌာန်မလဝိၚ်ဏာမုက္ခဝါဂှ် လပုဟ်မှာဇန်တံဂမၠိုၚ် ညံၚ်နဲသြေပ်တွပ်ကီု ဒးယဵုတွာဲ ချဳလမ္ၚာဲ အာဇၟာပ်ဒိုဟ် ရိုဟ်ပံက်ပါၚ် ဟီုသီုအမြာဲ ကရုဏာမှာဇန်ဂမၠိုၚ် ဖျေံက္ဍိုပ်ပဝတ် လ္ၚောဝ်နရာတ်ဒၟံၚ် သြဳသြဳတုဲ အိုဿီုညးသိဝိရး ဇၞးပိုတ်အိုဿီု အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ ပသေက်ဖ္အောဝ်ဇိုန်ကဵု အဘိသေခ ကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်ပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ် စေတုတ္တရနာဂဵုရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗောဓိသတ် ကလိဂွံဒှ်သ္မာနတွိၚ် ပဥ္ဇၚ်္ဂ ညးတွိၚ်တွိုက် သ္ဍိုက်ဒၟံၚ်ကတောဝ်ရ။ ဗရုတွိၚ်တွိုက်သိုဖအိုတ်ဂှ် ညံၚ်သွိုဟ်ဗြဲမဒတုံပ္ဍဲမှာသၟိတ်ကီု ဗြုလလောၚ်ဒၟဇံၚ်ရ။ စိၚ်ပစ္စယနာဂဵု မက္တဵုဒှ်နူဗစဲပိုန် တြုံတၠပါရမဳဂှ် သီုကဵုဂ္ညိဂ္ညာတ် ၜါစှော်ပန်လက် အနဂ္ဃထပှ် ညးပရာပ်နၚ်ရ။ ဗောဓိသတ်ပၠန်တုန် သၞာ်ရတ်ပရန္တပ္ပ ချတ်ဂၞိၚ်တုဲ တိုန်ဍိုက်စိၚ်ရတ် ပစ္စယနဂဵုရ။ ချိန်ခဏဂှ် အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ မက္တဵုဒှ်မွဲတ္ၚဲ ကရောံဗောဓိသတ်ဂှ် တွဳဗွိုၚ်ဒြေပ်ဗက်အာ ကြဴဟတသတုံဇွိတုဲ ညံၚ်အသဳတိနက်သတ်ဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်ပ္တိုန်ကဵုတၠးစရာဲ သၟိၚ်သြဳစန္ဒကီု ကမၠောန်သၟိၚ်သိရိသဥ္ဇယျ မပ္တံကဵုမိမိန်ၝဲဂမာဂမၠိုၚ် ဖုံဗလိုပ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ “သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုမၚ်မွဲဂၞကျာ်မဒ္ဒဳညိ” ဂလာန်မ္ၚဵုသာ်ဝွံ ဍေံတံလလောၚ်ဟီုရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဗၠိုပ်ဟုံလှာဲၜးကြိယာပဿဓန မဂွုသ္အးဂ္ညိဂ္ညာတ်အလၚ်ကာရ မပြဲပြဲတုဲ ကြိယာပသေက်မသုန်သာန် မပ္တံကဵုဒၞပ် ၊ သၞာ်လွပ်၊ ပၞိက်စၟဝ်၊ က္ဍိုပ်ဗ္တာၚ်၊ ၝောံကိုတ် အိုတ်ကြိယာ မသုန်သာ်ဝေသန္တဝ်ဗိုက်ယာတ်လ္တက်ဖေၚ် ရေၚ်မတ်သၠိုက်ဒၞပ် ရပ်ပၞိက်စမဝ်သၞာ် မဟိမုပရန္တပ္ပချတ်ဂၞိၚ် သၠိုက်ၝောံကိုတ် ဗ္ဒဝ်က္ဍိုပ်ဗ္တာၚ် ရပ်စရာၚ်ခဝ်ဇဝ် ကၟံၚ်ဗိုတ်တိုန်ဍိုက်လ္တူကွိုတ် စိၚ်ဇၟူမပြဲတုဲ ဒေါဝ်ဗဵုပၞာန် စှ်ၜါအခေါဘဏဳ တၠပါရမဳ မဆာဲတဴ ဗွဲမလောန်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ က္တဵုဒှ်မွဲတ္ၚဲ ကေုာံဗောဓိသတ် မၞုံတၠးစရာဲ ညးမဂပ်ဝ်ဗဵုဒ္ၚောဝ် သီုမအိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် ညံၚ်သၟိၚ်ပဒေသရးဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်ဒၟံၚ် သၟိၚ်စက္ကဝဝ်ကီု၊ အမာတ်ဂမၠိုၚ် တွဳဗွိုၚ်တဴ တၠညးဝေသန္တဝ် တြုံလမောဝ်ကျာ်မပြဲ နူညးဂၟံၚ်မဍိုက်စိၚ်ကွဳရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ကညာနူညးသိရိရးဂမၠိုၚ် ဗလိုပ်ဖုံဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ဂလာန်မ္ၚဵု ဍေံတံသ္ဂးရ။


“ဨကရာတ်ဗြဴ မၞုံမုက္ခဝါထမှိက်မဆာဲ ကဵုဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် မၚ်မွဲလဝ်ရ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ် ဨကရာတ်ဗြဴ ကဵုမၚ်မွဲလဝ်ကောန်ၜါ ဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန်ညိ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ကဵုမမၚ်မွဲဨကရာတ်ဝေသန္တဝ်ညိ” ဂလာန်မ္ၚဵုသာ်ဝွံ ဍေံတံဟီုတဴရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ကလိဂွံပိုန်ဟာန် ယဿပတ်အိန်သွဵုအလဵုအသဳ ကိတ္တိဃောသ ဒယှ်တှ်တုဲ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာတေံ ဇကုမကၠိုက်လ္ၚေၚ်ဂၠာဲဗှ်ဗၞုဟ်တုဲ ကဵုတိုက်ဖံထဝ် သ္ဍိုက်ပ္ဍဲဇရေၚ်တၟံညးမဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ် ပူမှ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဍိုက်ပေၚ်တဴလက္ချန်အီုဿီု ကလိဂွံယဿပတ် ဒဒှ်သၟိၚ်ဗှ်သနာ ကာလဇကုဒိုက်ဒိန် ကၠိုက်လ္ၚေၚ်ဂှ် အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်ဗွဲမလောန်တုဲ တန်ဒၟံၚ် မွဲဟာန်ကေုာံကောန်ၜါ သ္ဍိုက်ပဳတိ သောမနုဟ်ဗွဲမလောန်။ အဟောသိ၊ စိုန်ဒှ်ရ။


ဨဝံ ပမောဒိတာစ ပန ပုတ္တေအာဟ။ ။ ရဴဝွံ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ဂါထာသာ်ဝွံ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ သ္ဂးကဵုကောန်ၜါပၠန်ရ။


“ပုတ္တ၊ ယွံကောန်တံ မတုဲတေံ အာဟာရမွဲဝါကီု မိမပပြဘိုက်လၟိုန် မိဒးသ္တိတ်သၞာသၠဆုလ္တူဂၠးတၟံ မိဒးပ္တုဲဝတ်ခမဳဗြဴ သီုဖအိုတ်ဂှ် ဟိုတ်နူသၟိက်ဂွံညာတ် နာဲတံညးၜါဟသေၚ်ဟာကောန်၊ ပုတ္တကာ၊ ယွံကောနတံ အိုတ်ဝတ်ပဋိပတ်ခမဳရသိ မိသွိုန်ဗပိုန်ဂှ် တ္ၚဲဝွံ ကုသဵုမိဍိုက်ပေၚ်ကဵုမိတုဲရကောန်၊ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ကဵုမၚ်မွဲနာဲတံညးၜါ ညိကောန် ယွံကောန် သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဖယျ ကဵုဒးမၚ်မွဲ နာဲတဴညးၜါညိ”။


“အထ၊ ယာံဆဂှ်ဟသေၚ် ယြဴကုသဵုသၟိၚ်မိပ္တုဲလဝ်ကီု ကုသဵုသၟိၚ်မနာဲပ္တုဲလတ်ကီု နအနုဘဴဓဝ်ကုသဵုအိုဿီဂှ် ဇိုန်ပိုန်ကဵုနာဲတံညးၜါ ဟဂွံဗျု ဟဂွံယဲ မၞုံကဵုအယုက်မဂၠိုၚ် ဘဝဘာဝါဟိ၊ သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ”။


ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မစိုန်ဒှ်ခါံသဳ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳချပ်၊ “မဒ္ဒဳဒုၚ်ဒဒိုက်ကရောံကောန်အဲ ပတွဵုနူဝွံ အိုဿီုကြိယာပဿဓန ကဵုဂအဟ်အဲ ဂ္ညိဂ္ညာတ်ရ” ဂးတုဲ မပ္တံကဵုၝောံကိုတ် ဗြကၞေၚ် ပသေၚ် ခဝ်ဇဝ် တဝ်စရှ်ကီု သီုလကံတဲ လကံက်ဒြၚ်ဗံက် ဇုက်ဂၞိၚ်ခါဗန် ဂဂန်ဇာမာလေဝ် ကၟက်ဗဒက်ကာံစၞေက်သၞာဲခနှံၚ်လစိန်ဇိုၚ်စှ် လစိုန်တဲစှ် တယၚ်ဂွါ ဗာဒရာသဳ ခါံသဳဗြဴ ကဵုပလံၚ်ဏာကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ။


ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် မပ္တံကဵုယာတ်ပက် ဍာ်သြန် ဍာ်ထဝ် ယာတ်ကၟဝ်ခါသာ ခေါရာသာ လူသုတ်ဗြေဝ်ယိုက်ပ္ကဴခေါဇဴ ဖုံဒစာံဂိုတ်နာံရာံ မဟတီကာသိကရး ခေါမက္ကရ ဒုမက္ကရး အိုတ်ဂကူယာတ်တံဂှ် ခါံသဳဗြဴ စိုတ်ေပေၚ်မှၚ်ထဝ်တုဲ ပလံၚ်ဏာကဵု ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳအရှန်ၜါစှော်လ္ၚီ ယြဴအလၚ်္ကာရမွဲ ဂၞကျာ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်တုဲ ဆာဲတဴဗွဲမလောန်ရ၊ ညးအလၚ်္ကာရဂှ်ရော၊ ယာတ်မတၟုဲတဴ နတောဝ်ကီု ယာတ်မတၟုဲတဴနသုတ်ကီု ယတ်မက္တဵုဒှ်နူခေါမက္ကရး ဒမက္ကရး တံဂှ်ကီု အလၚ်္ကာရတံဂှ် ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ပလံၚ်ဏာကဵုဂအှ်သ္ဍိုက်ရ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် ခေါမဥ္စကာယုရံ၊ ဒြၚ်ဗံက်ညးမရၚ်လဝ်မတ်တံဂှ်ကီု လစိန်တဲ စနန်စှ်ကီု အၚ်္ဂဒံ၊ စၞေက်ကီု၊ မဏိခေခလံ၊ ခါဗ်ညးမတုတ်နထဝ်ရေၚ်လဝ် တၟံမၞိက်ကီုအပေါတ်တံဂှ် ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ ကဵုပလံၚ်ဏာကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ။


အထခေါမဥ္စကာယုရံ၊ လကံက်တဲညးမပ္ဍုန်လဝ်နတၟံမၞိက်ကီု။ နတရမယံဂိဝေယံ၊ မာလေကၟက်ကံ မတၟုဲတဴနရတ်ကီု။ ဥဏကံ၊ စၞာဲကနှံၚ်ကီု။ မက္ကဖလ္လစ၊ ပ္ကဴထဝ်တဝ်စရှ်ကီု။ နာနာ၊ အလၚ်္ကာရ မစိစောန် တၞဟ်ဟ်သာ် မတၟုဲတဴနမၞိက်ကီု။ ဥဂ္ဂတနံ၊ ပ္ကဴထဝ်ဂရောပ်သြိုဟ်ကီု။ ဂိံဂမတံ၊ စနေုဟ်လက်ကြာပ်ကီု။ မေခလံ၊ သၠဇြဲကီု။ ပတိပါဒုကံ၊ ဒၞပ်မတၟုဲတဴနမၞိက်ကီု။ သုတ္တဥ္စ၊ ဂ္ညိညးဇန်လဝ်နတောဝ်ကီု။ သုတ္တဝဇ္ဇဥ္စ၊ ဂ္ညိညးဇန်လဝ်နသုတ်ကီု။ ဥပ္ပနိဇ္ဇျယျ၊ ဂၞကျာ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်တုဲ ညံၚ်အဆေဝ်သွဝ်ဗြဴ မတိတ်ဝေၚ်ဂြိုပ်နန္ဒာဝိုန်ကီု။ နအပေါတ်ဂ္ညိဂ္ညာတ် ပဿခန ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ ဗၠိုပ်ဟုံလှာဲၜး ဂ္ညိဂ္ညာတ်တုဲ ညံၚ်တလးစရာဲအဆေဝ်သွဝ်ကီု၊ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပတၠစရာဲထမှိက် ၚေက်ညံၚ်ဂြိုပ်ဗြာတ်ထဝ် ဂဗိုၚ်သြန် လမိထဝ် သၠမၞိက်ဂေါမုက် သာ်မြသာံဖြာဏဳ သီုကဵုစၚိန်လဝ် ဂဒံမၞိက် ဒွံကျာသဇျာတုဲ ရဴဒဟုဲထာၚ် သာ်မြသာံဖြာဏဳ ပ္ဍဲဥဒျာန်စိတ္တတာဝိုန်ကီု။ ဨဝံ၊ ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ဆာဲတဴဗွဲမလောန်ရ။


ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳကောန်ဗြဴသၟိၚ် မၞုံလက်ကျန်သၟန်ပါၚ်ညံၚ်သတ်ဇြဲသုံ ဍုဟ်ဟ်ကီု၊ ခါဂ္ညိဂ္ညာတ်အလၚ်္ကာရအိုဿီုတုဲ ညံၚ်ကိန္နရဳဗြဴ မၞုံဍုတ်သၞေတ် မစိစောန်မဒျာန်ပဝ်အာလတူအကာသကီု၊ မဒ္ဒဳကောန်ဨကရာတ်ဗြဴ ဆာဲတဴဗွဲမလောန်ရ။


ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မကျိုၚ်ကျဝ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်တုဲ ညံၚ်ပြာသာဒ် မ္ဒးသၞတ်အစာဝဍ္ဎကဳမဒှ်သွိုဟ် ဗဗဵုမတ်ညးပန်ဒိုဟ် ဒစာံဒိုဟ်ကီု လျးရတ်ပတိုန်ကဵုစရာဲရုပ် လျးရုပ်ပတိုန်ကဵုစရာဲရတ် ဂြးသော်ညံၚ်သၞေၚ်ထိုၚ် ကောန်မတ်လၜဲလမၠာဲ ညံၚ်ကောန်မတ်ဒြာဲဨ၊ ဒၞေၚ်မတ်ညံၚ်တဝ်ပခဝ် ဇဵုမုဟ် ညံၚ်စရာၚ်ခဝ်ဇဝ်၊ ၚေက်ညံၚ်ဇမန်ဗိုတ်၊ တက်ကံညံၚ်နုၚ်အဖလူ၊ ကၞၚ်ကံ ညံၚ်ဇဵုတ္ၚရာံ၊ မုက်ညံၚ်ဂိတုမပေၚ်၊ သပါတဲ ညံၚ်လပှ်စိၚ်ဨကရာဝိုန် ၊ လဂါံညံၚ်လဂါံစက္ကဝက် ဍိုက်ပေၚ်တဴလက်ကျန်ဗွဝ်ပိုန် စိုန်သကီုတဴ ထမှိက်မသုန် ဂုန်တြဴ ဗၠးဒုဟ်ဗြဴ တြဴစှော်ပန် သ္ဂးသၠုၚ် ဟွံသၠုၚ်၊ သ္ဂးသဝ်ဟွံသဝ်၊ သ္ဂးကြောံဟွံကြောံ၊ သ္ဂးဇြာဲဟွံဇြာဲ၊ သ္ဂးဒျိုၚ် ဟွံဒျိုၚ်၊ သ္ဂးပ္တာၚ် ဟွံပ္တာၚ်၊ ပါန်ခဳပါရမဳ မချူစိရေၚ်လဝ် ရုပ်သာ် ကျာ်သြဳ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ ပတၠရုပ်သာ် ညံၚ်ပြာသာဒ်ထဝ် ကဝ်လဗမြိုက် ကြိုက်ကဵုဂကူရုပ် ညးသတုပ်ဟမွဲရ၊ အိုတ်ကဵုကညာ ညးသိဝိရိရးမွဲလက်ကိုတ် တွဳဗွိုၚ်ဒၟံၚ်တုဲ မဒ္ဒဳကေနာ်ဨကရာတ်ဗြဴ မဆာဲတဴဗွဲမလောန်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ကဥ္စရံ၊ န်စိၚ်ဇၟူ။ ကိံဘူတံ၊ ပသာ်ဒှ်ရော။ နာတိဝုဒ္ဓံ၊ ဟွံဂွံဇၞော်က္ဍၚ်သတ္တိက္ခမံ၊ ဍေံမအေၚ်ဒုၚ်ပ္ဍဲလွဟ်ဗၞုဟ်။ သရက္ခမံ၊ ဍေံမအေၚ်ပ္ဍဲကံတ္ၚ။ ဣသာဒန္တံ၊ ဍေံမၞုံဒြၚ်မတုပ်တဴရဴ ဍုတ်အယဴကွဳကီု။ ဥတုလဝံ၊ ဍေံမဆေဝ်ဒဝ်ကဵု သတြုတၟ စိၚ်ဇၟူမဖှ်သာ်ဂှ် ညးပရာပ်နၚ်ကဵုဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ ခမဳတံ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ စိၚ်ရတ်ပစ္စယနဂဵု မအေၚ်ဒုၚ် ပ္ဍဲလွဟ်ဗၞုဟ်ကံတ္ၚ မြတ္ၜုန် မၞုံမုဟ်ဒြၚ်ၜါ ဖ္ဍဟ်ဇၞော်သၠုၚ်ဗ္တာၚ်သ္အး မတုပ်တဴရဴတောဝ် ညးမပန်ကၠံၜါကီု နကဵုအပေါတ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်ထဝ် ၜါစှော်ပန်လက် အနဂ္ဃထပှ်ဂှ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်တုဲ ညးပရာပ်ဏာကဵုဨကရာတ်ၜါ သမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ တိုန်ဍိုက်လ္တူပေတ်လာဲဇၟူတုဲ အိုတ်ကဵုကညာညးသိဝိရးကေုာံအမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ တွဳဗွိုၚ်ဗွဲလက်ကရဴဂတသတုံဇွိသၞးကေတ်တုဲ နူတၟံဝၚ်ဂပဝ် စ္ဍးတိတ်အာ ဇက်စဴအာနူမြုတဲရ။


သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျပၠန်တုန်ရော မွဲဟာန်ကေုာံဗဵုပၞာန် စှ်ၜါအခေါဘဏဳ ဗဵုဂြိုပ် ဗဵုတၟံ ဌာန်မဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ် ဗၞတ်မွဲဂိတု ကလိလောန်အာတုဲရ၊ နကြဳဇှ် ပါရမဳဝေသန္တဝ် တြုံမပြဲ ပ္ဍဲအလုံဂြိုပ်ဇၞော်အိုဿီု ဌာန်မၞုံဗၞတ် စှ်သုန်ယောဇနာဂှ် အိုတ်သတ်ဇိုၚ်ပန် သတ်ဇိုၚ်ၜါဂှ် သတ်ဂမျိဂမ္တာန်တံဂှ် မဒှ်ဝဳဝဲကေုာံရၚ်သ္ကံ နူကဵုအဓါန်ဓတန်ကဝ် ဟဂွံပြိုက်ရၚ်သ္ကံရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ ဝနေ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် နကြဳဇှ်မေတ္တာဘာဝနာ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် အိုတ်သတ်ဇိုၚ်ပန် သတ်ဇိုၚ်ၜါ မဒှ်ဝဳဝဲ ကုရၚ်သ္ကံ နူအဓါန်တွဵုကဝ် မပ္တံဇာဒိသိုၚ်ကဵုစိၚ်သ္ပဝ်ကဵုနာဲ၊ ခဍာ်ကဵုကၠၚ်ဟိုက်၊ ကၠကဵုဒြာဲ၊ ဇြုံကဵုဗဂေါဝ် ဇၞးဇာတ်၊ လၞေၚ်ကဵုကောန်စာၚ် မမိက်သတ်မွဲသ္အာၚ် ဟဂွံပြိုက်ရၚ်သ္ကံရ၊ ဂွံစဴဒှ်မိတ်ပြဝါ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် စဴအာရဂးတုဲ သဝ်ဇိုၚ်ပန် မပ္တံကဵုကၠဗြန်ဇာဒိသိုၚ် တ္ၜိုၚ်သြိတ်ကလိၚ် စိၚ်ချေံပြေၚ်ဒြာဲ ဗ္တာဲဂၠဴ ကျာကၠလှာ ဝုတ်အဵု ဗၜဵုလဆဟ်ပှ်ပှ်ေ ကၟီမၚ်ပြၚ်ဗြောန်ကြောန် ဒကုဲ ကၞုဲဂၚ် လၚ်လှဵု ကၠဵုကၠိၚ် သိၚ်ဃနာတ် ဇၞးဇာတ် ပြိပ်ယန်အိုတ်ကဵုသဝ်ဇိုၚ်ပန် ပ္ဍဲဇရေၚ်ၜါလ္ပာ်တရဴဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ဇက်စဴပ္ကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ကၠုၚ်တန်ဒၟံၚ်တုဲ။ နိကုဇ္ဇျိံသု၊ စိုန်ဗြုပပူဇဴဒြီုဒြီုရ။


ဆထ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ် သတ်ဇိုၚ်ၜါပၠန်တုန်ရော၊ မပ္တံကဵုကြဝိတ် သ္ၚိတ်သ္ၚဴကွဴ သရိကာဂံက်ဂါ သ္ၚိကၠီုဗဂီုစာၚ်ဍာ် မြာ်ထဝ် ဟဝ်ကၠိုၚ် ဒိုၚ်ပံက်လၞေၚ် လစေၚ် စာၚ်ဍာ် စာၚ်ကၠိုက် လိုက်ထောဝ် တ္ၚေက်ထဝ် သဝ်ရဝကာ် ခ္ဍာ်သၟိၚ်ရာံ ဗြောဲကျာဗြောဲဗြဲဓဇဲ ဓဇေတ်ဒေဝေတ် တ္ၚေက်ထဝ် သပဝ်တ္ၚေက်လဵု အိုတ်ကဵုသတ်ဇိုၚ်ၜါ ပ္ဍဲလ္တူကျာ် လ္တူကၞာၚ်ဆု ဗြုဇရန်ဇရာ ညံၚ်အသံဂၞဴမှာသၟိတ်ကီု။ နိက်ဇ္ဇိံသု၊ စိုန်ဂြဴလလောၚ်ရမျာၚ် ပပူဇဴရ။ ထိုၚ်သာဲ အဒါဲ ဗြုတွာဲပူဇဴဒြဝ်သၞေၚ် ကဏေၚ်စက်စဝန် ပကာန်သဒ္ဓါရီု သီုဗဵုသရာလၟေၚ်လၟေၚ်။ အဇ္ဇျာသယျ၊ ညံၚ်တွိၚ်ပဥ္စၚ်္ဂကီု ဍေံတံဗြုပူဇဴတဴရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇာယျ ကဵုကော်သေဏာပတိဇၞော်တုဲ သ္ဂးရ။


“ယွံသေဏာပတိ ပိုဲပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဝွံ မွဲဂိတု ကလိလောန်အာတုဲရ။ တရဴကောန်အဲမစဴဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု အမာတ်တံဂ္ညိဂ္ညာတ်တုဲရဟာ” သာ်ဝွံ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ သၟာန်တုဲ “ယွံဨကရာတ် ပိုဲဍိက်ဂ္ညိဂ္ညာတ်တုဲရ။ ဒးကာလရအဴ” ဂလာန်သာ်ဝွံ အမာတ်တံလ္ၚောဝ်ပ္တီသၟိၚ်ဇၞော်ရ၊ သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ ကဵုအာပ္တီ တၠညးဝေသန္တဝ်တုဲ၊ သီုကဵုဗဵုပၞာန် စှ်ၜါအခေါဘဏဳ တွဳဗွိုၚ်ကေတ်တုဲ။ ပဋိပဇ္ဇိ၊ စိုန်ဇက်စဴအာဍုက်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ။ နူတၟံဝၚ်ဂပဝ် စဵုကဵုစိုပ်ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု တရဴအဓါန်မၞုံဗၞတ် တြဴစှော်ယောဇနာ မသာဓါကဵုဨကရာတ် ညးဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်နပ္ကဴသြဴမစိစောန်အလာံက္ဍိုၚ်ဇၞောဝ် တၞဟ်ဟ်သာ်ဂှ် ။ အလၚ်္ဂတော၊ စိုန်စဳရေၚ်လဝ်ရ။


ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဇၞော်ပၟဝ်ကဵုညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် စဴအာဍုၚ်ဂးကီုရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သိရိသဥ္ဇယျ အာဂတဂၞကျာ် ဖုဿတဳအာလက်ကရဴတုဲ ဒးဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳတုဲ ဒးဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ဒးဇာလဳကဏှာဇိုန် အာကြဴပ္ဍဲကာလဂှ် အမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ မၞုံကဵုတလးစရာဲညးမဂပ်ဝ်ဗဵုဒ္ၚောဝ် တွဳဗွိုၚ်တၠညးဝေသန္တဝ် မမိန်ၝဲဂမာ ကညာ ညးသိဝိရးမွဲလက်ကိုတ် တွဳဗွိုၚ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳရ။


အထ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ်ပၠန်တုန် အိုတ်ကဵုသရာဲညးဂၟံၚ်ကောန်တြုံ သၟိၚ်ညးဒိုက် ညးလွေဟ်သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳ ဗမၞးညးဂမံၚ် ဍိုက်စိၚ် ညးဂမံၚ်ဍိုက်ချေံ ညးဂမံၚ်တွာ်တိုက် ညးဂမံၚ်ဍိုက်ကွဳ တွဳဗွိုၚ်တဴ ကေုာံအမာတ်တြဴစှော်လ္ၚီ ပနာံသေတ်သတုံဇွိကြဴဂတ သရာဲလ္ၚဵု သၠိုက်ခြပ် တဲရပ်စဵုဒုၚ် သရာဲလ္ၚဵုရပ်ဗၞုဟ်ခနှံၚ် ရပ်ဒေါန်ဇိုၚ်စိၚ် သရာဲလ္ၚဵုရပ်မှိၚ်ရပ်သၞာ် ရပ်သေဏာတ် သရာဲလ္ၚဵုသၠိုက်မုက်တဵုထဝ် ဒလဝ်သပေဲ သရာဲလ္ၚဵုရပ်တ္ၚတြုက်တ္ၚဒြၚ် သရာဲတၠဒယှ်၊ မွဲသေက်ကဵုစှ် စှ်သေက်ကဵုကၠံ ကၠံသေက်ကဵုလ္ၚီ ဇက်အာမြဳမြဳညှာညှာကြာဒေါန်ညးသ္ဇၚ် မြၚ်သေဝ်စမြိုၚ် သမာလက်ဗန် လက်ပၠုဲ ဒဟုဲဗဒၚ်ထဝ် မြဳမြဳညှာညှာ ဇက်စဴအာဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုရ။ လ္ၚဵုသာ်သောဝ်မှောဝ်ဇာ ဒၞာဲညးမလေပ်သုၚ် လေဝ်သုၚ် ဒၞာဲညးမလေပ်စ လေဝ်စ ဒၞာဲမလေပ်လှ်ေလေဝ်လှ်ေ ဒၞာဲမလေပ်ဒယှ်ေလေဝ်ဒယှ်ေ သၟာတွိၚ်တွိုက်ဟုဲဒၟံၚ် သဒ္ဒါရီု မပ္တံကဵု ဗာတ်သၞာံ ဗာတ်သၠာ် ဗာတ်ကေဲသရေဲပသာ ခရာတမ္ၚူ ခရာတမ္ၚံက် ကျာံဒြဝ်သနောဲ ပေဝ်တလောတ် မံၚ်ဆာၚ်ကြာဲဇေဝ် ဖံစိၚ်၊ ဖံဟဝ်၊ ဖံထဝ်၊ ဖံဂလာ၊ ဖံဒတ်တြဘိ၊ ဖံအလုံဗဵု၊ ဖံသိၚ်္ဃိုဝ်၊ ဖံပဏံၚ်၊ ဖံကြေပ်၊ ဖံဇတိုၚ်မန်ဒိုၚ် ပုတ်တလုက်၊ မုက်ပိ၊ မုက်ပန်၊ ဗြုဇရန်ဇရာ၊ သမာဂဒံၚ်ဂဒါၚ် ခိုၚ်စက်သၟာလေံဗေန် သၟာလ္ၚေၚ်သၟာရုပ် သၟာသ္ဇၚ်ပိၚ်ဓဝ်စမြံက် ညံၚ်အသံမှာသၟိတ်ကီု သီုမမိပ်စိုတ်ပူမှ် ဝေၚ်ဂြိုၚ်အာသီုကဵု ဗဵုပၞာန်စှ်အခေါဘဏဳ ဇက်စဴအာဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုရ။


သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တရဴမၞုံဗၞတ်တြဴစှော်ယောဇနာ လုကဴၜါဂိတု ကလိကၠေံတုဲ ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ညးဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်ဂှ် စဴစိုပ်တုဲ တိုန်အာလ္တူပြသာဒ်မ္ၚဵုရ။

ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ဂပ်ဝ်လှိၚ်စိုတ်ပူမှ် မၞုံတရိုန်သ္ၚိဇာ ဍုတ်မြာ်စာၚ်ကၠိုက် ဒယှ်ေလှ်ေပုၚ်ဍာ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဨကရတ်ဝေသန္တဝ် မဒတုဲမြမောဝ် ကဵုညးသိဝိရးဇမၞးဓဝ်မစ္ဆေရ မဒှ်တၠဒါန် ယာံဇာက်စဴအာတုဲ အိုတ်ညးရးဇၞးပိုူတ်ဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်ကေုာံမွဲဟာန်တုဲ သီုသ္ဍိုက်မၠိုက်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် တက်တဲသဝဲယာတ် ဂလာန်မၞုံဗၞတ်ကဵုတိုက်ဗဂေၚ်ဖံထဝ်ပါၚ် လလောၚ်တုဲ သတ်မ္ဒးဇရှ်ေကၞေၚ်ကၠေၚ်ဒက်ဒွက်ဒစာံဂိုၚ် ကတိုၚ်တိသ္ၚိစာန်တံဂှ် ကဵုဗလးကၠေံဖ္အိုတ်ရခမဳတံ။

ဘိက္ခဝေ ယွံခမဳတံ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ကေုာံသၟိၚ်မိသၟိၚ်မ ကလောတွဳဝါရဂမၠိုၚ် စဴကၠုၚ်နူဂြိုပ်လုပ်အာဍုၚ်တန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကသဝ်ပြာသာဒ်တုဲ တၞဟ်နသၟိက်ဂွံကဵုဒါန် ပ္ဍဲဖလာၚ်ယးဂှ်။ စိန္တေသိ၊ စိုန်ချပ်ရ။ “လၟုဟ်ဝွံ ဒဒှ်အဲမဂွံတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲသၞာတသိုက် ညးဒိုက်ညးလွေဟ်တမၠၚ်လ္အာတ် မိန်ဓါသၞာဂဵု တီအိုတ်တုဲရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတပြဟ်ဟေၚ် ကၠုၚ်စိုပ်အဲတုဲ မူရဴဝတ္ထုမွဲမွဲအဲဂွံကဵုဒါန်ညိရော” သာ်ဝွံ ဗောဓိသတ်ချပ်ရ။


တသ္မိံခဏေ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ် ကၟဝ်တၟိုဟ်တိုန် သၟိၚ်အိန်တၠသွဝ်ၜါတီကေတ်လ္အာတ်စိုပ်ဗောဓိသတ်တုဲ ဗဂူဖျေံဗြဲရတ်ထပှ်ပြကာ ညံၚ်သွိုဟ်ဗြဲဇၞော်ကီု ပ္ဍဲမုက်ရၚ်သ္ၚိသၟိၚ်ဗၟံက် ပလိုက်သမၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာ ဗဂူဖျေံဘနက် ဘနက်က္ၜံၚ်ဗဂူဖျေံရ။ သွေ၊ ပ္ဍဲယးဂတဂှ် ဗောဓိသတ်သ္ၚဳမွဲညာတ်ရတ်တံဂှ်တုဲ သာ်ဝွံ ဖျေံအသံရ။

“ဘောအမစ္စာ၊ ယွံအမာတ်တံ ဆဒြပ်မညန်ကဵုသ္ၚိညးကဵုညးတၠသ္ၚိဂှ်ရ။ ဒြပ်သၟိဟ်နူဂှ် ကဵုပၠောပ်လဝ် ပ္ဍဲတိုက်ဖလှူဖ္အိုတ်။ ဒါနံ၊ ဒါန်၊ ပိတ္တေသိ၊ စိုန်သြဟ်ပ္ကဴရ” အတိုၚ်ဂကန်ဗောဓိသတ်သာ်ဝွံဂှ် အမာတ်ဇၞော်ကဵုဒယိုန်ပၠောပ်လဝ် ပ္ဍဲတိုက်ဖလှူဖ္အိုတ်ရ။ ဗောဓိသတ်တြုံတၠပါရမဳပၠန်တုန် ဒြပ်ရတ်သီုဖ္အိုတ် ကဵုဂိုၚ်နၚ်ဗပေၚ်လဝ် တိုက်ဖလှူဇကုဂှ် တၞဟ်နဇကုပပြဘိုက်ဟသေၚ် မူပမာမတုပ်ရော၊ ညံၚ်လစမဟေန်ဆာဲလဝ်ဍာ်ဂှ် တၞဟ်နလစဟသေၚ် တၞဟ်နသ္ကဵုသတ်တၠတဟၚ်သုၚ်ရောၚ်။

ဝါမွဲနဲပၠန်တုန် ညံၚ်တၞံမပ္ကၚ်ရၚ် သတ်ပ္ကဴတၞဟ်ဟ်သာ်ဂှ်ရ။ တၞဟ်နတၞံဆုဂှ်ဟေသ် တၞဟ်နသတ်ဇိုၚ်ၜါ သတ်ဇိုၚ်ပန် ဂွံပပြဘိုက်ရောၚ်။ ဨဝံ ၊ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ ဗောဓိသတ် မဟေန်ဆာဲလဝ်ဒြပ်အိုဿီုဝွံ သွက်သ္ဂောံကဵုဒါန်ကုအာန္တုကယာစကပရိဗ္ဗာဇက တမၠၚ်လ္အာတ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်။

ဣတိတသ္မာ၊ ဟိုတ်ဒမာဒှ်သာ်ဂှ်ရ၊ ယြဴပူဂဵုမွဲသ္ဂောံပ္တုဲလဝ်ဒါန် ပ္ဍဲသာသၞာလၟုဟ်ဝွံတုဲ ညံၚ်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ရာဒၞာမိက်ဂှ် ဂပ်ဝ်ရာဒၞာမိက်ရ၊ ဖဵုအဲမကဵုဒါန်မၚ်သဳ မၚ်မိၚ်ဓဝ် ပၟဝ်ဘာဝနာ မေတ္တာသူစရိုတ်ဝွံဂှ် ညံၚ်တၠဝေသန္တဝ် ဆစံၚ်တူသၟိက်ဂွံဝတ္ထုမွဲမွဲ အဲသ္ဂောံကဵုဒါန်ညိရော ဆဂှ်ကီု ဣတေံမချပ်သမြပ်ဟေၚ် ဣတေံမကလိဂွံ ညံၚ်သာ်ဂှ်ကီုရ၊ ကဵုပိုဲကလိဂွံညိ။

သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်တေံ ဣတေံဟွံဒးဇိက်ဗ္ၚပဗၞိက် ဍိုက်က္ၜၚ် ဍိုက်ဂၠိုၚ် ဟိုတ်ညးပလဝ်ဒါန်အဆက်က် ဒါန်ဂှ်မဗက်ဇိုန်ကဵု ရာဒၞာမိက်လဝ်တုဲ ညးဟွံဒးဍောၚ်စိုတ်ရောၚ် ဟသေၚ်ဟာ။ ပိုဲညးလၟုဟ် စတ်ဂၠုၚ်ၜုၚ်ချူဇိက်ဗ္ၚတဵုသြောံ သွံရာန်ဂွံဒြပ်ညိည အနာပေၚ်သြိုဟ် သော်ညံၚ်ရိုဟ်ဇြဲ သ္ကဲညံၚ်တၞၚ်တၞိန် ကၠောန်ဂွံညိညအိုတ်အာ ပ္ဍဲယဲပ္ဍဲပရှ် ဟၟဲဒဒှ်ဂတှ်ဒြပ်ညးဘဝလၟုဟ်ဒးဒှ်တုဲရ၊ ဘဝဂတ လ္ပကဵုဒးကၠောန်ညိ သာ်ဝွံ ယြဴပူဂဵုမွဲသ္ဂးတုဲ မှတ်ပ္တုဲဒါန်သဳလဘာဝနာပၚ်မိၚ်ဓဝ် ပၟဝ်သူစရိုတ် ဖ္အိုတ်ကၠေံဓဝ်မစ္ဆေရတုဲ ရာဒၞာမိက် ပိုန်ဟာန်ရုပ်သာ်ကျာ်သြဳ ဂကူပရဲ ကြဳဇှ်ဒယှ်တှ်မွဲ ဗွဲလောန်ကလိဂွံမဆောတ်ဟၟဲရ။ ယဝ်ရဟမိက်ဍောၚ်စိုတ်ၜါဝါ လံသ္ဂောံအာစိုပ်ကၟိန်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဒါန်မှောတ်ပ္တုဲလဝ်ညိ။ ဒါန်ဟေၚ်မဒှ်ယာန် မဒှ်ဖ္ဍိုက်မဏာဗစိုပ် ကဵုနိဗ္ဗာန်ရောၚ်၊ ဝေၚ်အာနူဒါန် မတွံဂးယာန်ဖ္ဍိုက်ဂှ်တုဲ ယာန်သအာၚ်မပ္တံကဵုဝဝ်ထဝ် သရေၚ်ထဝ် ဒၞပ်ထဝ် က္ၜၚ်ထဝ် ဂၠုၚ်ထဝ် နကဵုယာန်စိၚ်ရတ် ချေံရတ် ကွဳရတ် မၞိက်ရတ် မတ်ဒိပ် သ္ဍိုက်ယာန်တံဝွံတုဲ သ္ဂောံအာစိုပ်နိဗ္ဗာန်မ္ဂးဟၟဲရ။ ဒါန်မွဲမတွံဂး ယာန်မွဲ မပြဲနူယာန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် နိဿဲကေတ်မဂွံအာစိုပ် ကၟိန်ဍုၚ်နိဗ္ဗာန်ရောၚ်။


ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဗောဓိသတ်တံတမၠာတမၠာဟဂွံရိုဟ်စယာန်စိၚ် ယာန်ချေံ ယာန်ကွဳ မ္ဒးပ္တုဲကဵုဒါန်ကုလ္အာတ်ရောၚ်၊ ဒါန်မွဲတၞဟ်နသၟိက်ကဵုဒှ်ယာန် သၟိက်အာစိုပ်နိဗ္ဗာန်တုဲ မ္ဒးကဵုဒါန်ယာန်ဖ္ဍိုက်တံဂှ်ရောၚ်၊ ဝေၚ်အာနူဒါန်မတွံဂး ယာန်ဒါန်မပြဲတုဲ ယာန်သ္အာၚ်မွဲမဏာဗစိုပ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ဟၟဲရ၊ ခိုၚ်ကဵုတဝှ်ပါၚ်ကျာ်ကၠုၚ်သာ်ဝွံတုဲ ဒါန်ဟေၚ်ဂပ်ဝ်ဂလိုၚ်ညိ၊ ဒါန်ဟေၚ် မဒှ်ဇွောံပလိုက်ရောၚ်၊ ဒါန်ရောၚ်မဒှ်မိတ်သမ္ဘာ ကလောမဆာန်ရောၚ်၊ ဒဒှ်မန်ဓါတ်စက္ကဝဝ်သၟိၚ်ပဒေသရး အမာတ်သမ္ၚေဟ်သေဋ္ဌဳ သွဝ်ဗြီုဒဒှ်ကျာ်အရှန်ပစ္စေဂဗုတ်၊ ဒါန်ဟေၚ် မဇိုန်ကဵုရောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကျာ်တမၠာ ကရုဏာ နာဲသလောကဓါတ် ဨကရာတ်နာဲညး ဇမၞးဒိုဟ်စှ် တဝ်စရှ်ညးပိစှော်မွဲဘုံ ဥဏ္ဏလုံညးတ္ကံပန် မစိုန်ဒှ်တဴ အ္စာမၞိဟ်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် လဝ်စိုတ်တုဲ။ ဣဒိဿံဒါနာပဘေဒံ၊ န်တၟေၚ်ဒါန်မဒှ်ယာန်မပြဲ မဏာဗစိုပ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ဂှ်။ ဒေသေသိ ဘဂဝါ စိုန်ကျာ်တွံပပြာကတ်လဝ်ရောၚ်မိဂ္ဂး ။

ပ္ဍဲကာလဂှ် ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ဇိုန်ကဵုဒတုဲမြမောဝ်ကဵုညးသိဝိရးဂမၠိုၚ် နကြိစိုပ်ဍုၚ်တုဲ တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကသဝ်ပြာသာဒ်မွဲဗ္တံတုဲ ပ္ဍဲဖလာၚ်ယးဂှ် ချပ်ဂၞပ်သၟိက်ကဵုဒါန်ကုတမၠၚ်လ္တာတ် ဆမချပ်ကီု သၟိၚ်အိန်ဒးပြီုဒြပ် တၟာဂၞပ်စိုပ် အိုတ်အလုံဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵု ဗဂူဖျေံဗြဲရတ် ထပှ်ပြကာ ညံၚ်သွိဟ်ဗြဲဇၞော်ကီု ဒှ်ထဝ်ဇာတရုပ် အနဂ္ဃဂၞက်ဂၞိၚ်ဂၞက်က္ၜံၚ်ဟေၚ်။ အထ၊ ဆဂှ်ဟသေၚ် က္တဵုဒှ်အသဝ်တၟံသိန္နရာတ် ညံၚ်တ္ၜၚ်ဗပံၚ် ညးမစံၚ်တံကၞတ် လစတ်လၟောဝ်ကျောဝ်ဂရိတ်သန် တပ်ပြဘန်ပ္တိတ်လျးပျးတ္ကံပန် လျးလောၚ်အာဖျဳဖျဳ ကသဳတိစလိုက်ဍာ် ဗပါ်တၟံတ္ကံမှာသၟိတ်ဇမ္ဗုဒိပ်တ္ကံပန်ဟေမဝန်အနန္တစက္ကဝါ အိုတ်ကဵုသတ်ဇိုၚ်ပန် သန်ဇိုၚ်ၜါ သတ်ပ္ဍဲမှာသၟိတ် ပ္တိတ်ရမျာၚ်ထာၚ်ကံဗျံသၟဴဂြဴသတိုၚ်ပၠေံပၠိုၚ်ဒံၚ်သၠာဲ ဂဍုတ်ဒဂါတ် သာၚ်သောဝ်မှောဝ်ဇာ အိုတ်ကဵုဒေဝတဴ အနန္တစက္ကဝါ အကာသစတုမရာတ်သွဝ်တရဴ ဒဵုဍုၚ်ဗြီုအိုဿီု အသဝ်ဂမ်အိက်တမ်ညဝ်တဥကမြဴအာ သာဓု သာဓု ဗရုသာဓုကာ ကလောၚ်အာဗွဲမလောန်ရ။

ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် ကလိဂွံဒြပ်ရတ်အနဂ္ဃထပှ်ပြကာတုဲ လုကဴမွဲဗၞတ်အယုက်ကဵုဒါန်မၚ်သဳပၟဝ်ဘာဝနာ မၚ်မွဲဓဝ်စှ်ပြကာ သီုကဵုပညာအာစိုပ်လၞီကာယလသာခန္ဓၜါအတ္တဘဴ မှတ်စဴဌာန်ပလိုတ်ပ္ဍဲကၞတ် တုဿိတာပူ ဇနူတၠပညာတမၠာတမၠာဂှ် ဨကရာတ်ဝေသန္တဝ် တိုန်တန်ဒၟံၚ်ရခမဳတံ။

ကျာ်တၠဳမၞုံကုပိုန်မစိုန်ဒှ်တဴ အ္စာမၞိဟ်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် ဝေသန္တရဇာတ် မဂ္ညိဂ္ညာတ်တဴနစှ်ပိခဏ် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ နလ္ၚီဂါထာ ကျာ်ရၚ်တၠုၚ်ကဵုတုဲ ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ဆလမုဟ်အဲဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ်တွံ မူအသဝ်မၞုံရော၊ ကာလအဲမဒှ်ဝေသန္တဝ်တေံ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ကေုာံဗဵုပၞာန်စှ်ၜါအခေါဘဏဳ အကြာကလောအဲဂမၠိုၚ် အဲသ္အာဂှ် ဗြဲပေါက္ခရဝှ် ဗဂးကဵုတုဲရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲမစိုပ်ဍုၚ်ဂှ် ဗြဲရတ်ထပှ်ပြကာသၟိၚ်အိန် မ္ဒးဗဂးဖျေံကဵုအဲတုဲရ၊ လၟုဟ်အဲဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဝွံ မူဒှ်အသဝ်မၞုံရော ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴရ၊ ပၠိုဟ်ထာၚ်ဂစာဲထိုက်တုဲ မၞုံကဵုမြမောဝ် မူအသဝ်မၞုံရော၊ နူၜတ်တ်ဟွံပၠိုဟ်ထာၚ်ဂစာဲထိုက် မၞုံကဵုမြမောဝ်ဂှ် မဒှ်အသဝ်ရောၚ်၊ ကၠာဟွံဂွံဂြၚ်ဓဝ်မဂ္ဂညာဏ် ဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ် ကာလမဒှ်ဝေသန္တဝ်တေံဂှ် မဒှ်အသဝ်ရောၚ်၊ သစ္စပန်လဝ် အတိက်ကဵုပစ္စုပ္ပန်တုဲ ဇာတ်ကံသမောဓာနေသိ၊ စိုန်ကျာ်တြဲသၟဟ်ပ္ကောံလဝ်ဇာတ်ရ။


ကျာ်တၠဳမၞုံကုပိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ အ္စာမၞိဟ်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် ဝေသန္တရဇာတ် မဂ္ညိဂ္ညာတ်တဴနစှ်ပိခဏ် မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ နလ္ၚီုဂါထာ ကျာ်ရၚ်တၠုၚ်ကဵုတုဲ ဘိက္ခဝေ၊ ယွံခမဳတံ ဆလၟုဟ်အဲဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဝွံ မူအသဝ်မၞုံရော၊ ကာလအဲမဒှ်ဝေသန္တဝ်တေံ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ကေုာံဗဵုပၞာန်စှ်ၜါအခေါဘဏဳ အကြာကလောအဲဂမၠိုၚ် အဲသ္အာဂှ် ဗြဲပေါက္ခရဝှ် ဗဂူကဵုတုဲရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲမစိုပ်ဍုၚ်ဂှ် ဗြဲရတ်ထပှ်ပြကာသၟိၚ်အိန်မ္ဒးဗဂူဖျေံကဵုအဲတုဲရ၊ လၟုဟ်အဲဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ်ဝွံ မူဂှ်အသဝ်မၞုံရော ညံၚ်ဍောၚ်ပ္ကဴရ၊ ပၠိုဟ်ထာၚ်ဂစာဲထိုက်တုဲ မၞုံကဵုမြမောဝ် မူအသဝ်မၞုံရော၊ နူၜတ်တ်ဟွံပၠိုဟ်ထာၚ်ဂစာဲထိုက် မၞုံကဵုမြမောဝ်ဂှ် မဒှ်အသဝ်ရောၚ်၊ ကၠာဟွံဂွံဂြၚ်ဓဝ်မဂ္ဂညာဏ် ဗဂူဗြဲပေါက္ခရဝှ် ကာလမဒှ်ဝေသန္တဝ်တေံဂှ် မဒှ်အသဝ်ရောၚ်၊ သစ္စပန်လဝ် အတိက်ြကဵုပစ္စုပ္ပန်တုဲ ဇာတကံသမောဓာနေသိ၊ စိုန်ကျာ်တြဲသၟဟ်ပ္ကောံလဝ်ဇာတ်ရ။

တဒါလုဒ္ဒေါဇုဇကောဒေဝဒတ္တော။ ဗမၞးဇူဇကာတၠဓဝ်လောဘ ကမျဓဝ် ဇရာကၠုၚ်အာတ်သၟတ်ၜါဇာလဳကဵုကဏှာဇိုန် ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ကာလပိုဲမဒှ်ဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဒေဝဒတ်ပတောံၜတ်ကဵု အဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရ ခမဳတံ။

အမိတ္တတာစ ဗြဟ္မဏဳ စိဥ္စမာနာဝိကာ။ ဣမိတ္တတာပိုန် သမ္ဘာဗမၞးဇူဇကာ မတုဲတေံ ကၠုၚ်ဒှ်ဣစိဥ္စမာနော ဗြဴစၞာဲကၠုၚ်ဗျံက်အဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

စေတပုတ္တေဆန္ဒော။ လၟကောန်ညးစေတရး မဒှ်ပၟၚ်တရဴပိုဲမအာတၟံဝၚ်ဂပဝ် မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ် ထေဆန် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ဒၠောံဗ္တောန်အဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရ ခမဳတံ။

စုတ တာပဿော သာရိပုတ္တော။ ဣသိအစ္စုတတာပဝ် မပ္ညုၚ်ထ္ၜးတရဴကဵုပိုဲသ္အာ တၟံဝၚ်ဂပဝ် မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ် ထေသာရိပိုတ်တွးသတုံအဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရ ခမဳတံ။

တာဝတိံသေနုရုဒ္ဓေါ။ သၟိၚ်အိန်မာဃတၠဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံ မဗဂူကဵုဗြဲရတ် ထပှ်ပြကာ ကာလပိုဲမဒှ်ဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ထေအနုရုဒ္ဓ ပတၠဒိဗ္ဗစက္ခု လၟုဟ်ဝွံရ ခမဳတံ။

ဝိသုကမ္မောကုဂ္ဂလာနော။ ဝိသုကမ္မ မခၞံကဵုအဿမာပိုတ် ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် ကာလပိုဲမဒှ်ဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ထေမုဂ္ဂလာန် တွးအဲဗွဲဇွိ ဗၠိုပ်တိကလာၚ်အာကာသ ဂၠောန်သိန္နရာတ် ဗဵုသွဝ်ဗဵုနရက် လၟုဟ်ဝွံရ ခမဳတံ။

မဂ္ဂရုမ္တီသိဟရာဇာဥပလိထေရော။ ကောန်ဒေဝတဴမွဲပရုပ်ဇာဒိသိုၚ် ဒၞာလဝ်တရဴဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မစဴအဿမာပိုတ် ပြီုဗပေၚ်ပါရမဳပိုဲ မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဥပလိထေ လၟုဟ်ဝွံရ ခမဳတံ။

ဗျဂ္ဃရာဇာသိဝလိထေရောအသိ။ ကောန်ဒေဝတဴမွဲမပတုပ်ကၠ ဒၞာလဝ်တရဴဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဟကဵုစဴအဿမာပိုတ် ပြီုဗပေၚ်ပါရမဳမတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်သိဝလိထေ မဂၠိုၚ်ကဵုလာဘသက္ကရ လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

မဂ္ဂရမ္တိဒဳပိစေဝစူဠနာဂေါ။ ကောန်ဒေဝတဴမွဲ မပရုပ်ကၠဗြန်ဒၞာလဝ်တရဴဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်စူဠနာဂထေ လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ဒါရကေကစ္စာယနော။ ကောန်ဒေဝတဴတြုံမွဲ မပရုပ်တၠညးဝေသန္တဝ်တုဲ မအာသၞေံသၞဴဖါပ်ဗ္စနာဲဇာလဳပ္ဍဲကာလဗမၞးဇူဇကာ မဒက်လဝ်သၟဝ်တၞံဆု မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်မှာထေကစ္စာဲ ရုပ်ညံၚ်သာ်ထဝ် သမုၚ်ဒၟံၚ်ရုပ် အဲကျာ်ဝွံရခမဳတံ။

ဒေဝမိတာ ဝိသာခါရုဒ္ဓဥပါသကာ။ ကောန်ဒေဝတဴဗြဴမွဲ နိမိတ်ပတုပ်ရုပ်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳတုဲ ပြာပ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်ကဏှာဇိုန် ဖုံပၠဳဖါပ်ဗ္စတုဲ မိန်သ္တိတ်လဝ် ဇရေၚ်တၞံဆု ကာလဗမၞးဇူဇကာမဒက်လဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဝိသာခါ ဒှ်ဒကာဘာဂၠိုၚ်ကဵုဥပ္ပကာကဵုအဲလၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ပစ္စပနာဂေါတဿပေါထေရော။ စိၚ်ပစ္စယနာဂဵု တွဵုဗစဲပိုန် ဖ္ဍိုက်သၟိၚ်ဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ထေကဿပ တၠဓုတၚ်စှ်ပိ ပ္ဍဲသာသနာအဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ကာရေနုကာသစာရိဏဳတိဿဂေါတမိ။ စိၚ်ဗြဴ ကာရေနု သၠးလဝ်စိၚ်ရတ် ပစ္စယနာဂဵုတုဲ ကလာၚ်အာလ္တူအကာသ မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်တိဿဂေါတမဳ ဒှ်သဳအဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

မဒ္ဒဳရာဇာမဟာယသောအဟောသိ။ မဟာယသ မဒှ်သၟိၚ်မ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ် သၟိၚ်မဟာနာံဒှ်ဇၞော်သာကျဝၚ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

အပ္ဘန္တရေမဟာမစ္စောအနန္ဒော။ အမာတ်မွဲ ကၠးဗလးကောန်ၚာ်ၜါ နူတဲဗမၞးဇူဇကာမတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်အနာထပိဏ္ဍိကသေဋ္ဌဳ ဒှ်ဒကာဘာအဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ဒါနဝေယအနာထပိဏ္ဍသကော။ အမာတ်မွဲ မဒှ်ဇၞော်ဒါန်မစဳရေၚ်ဒါန် တၠညးဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်အနာထပိဏ္ဍိကသေဋ္ဌဳ ဒှ်ဒကာဘာအဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

သဥ္စယျောမဟာရာဇာပိတာသုဒ္ဓေါဒနော။ သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသဥ္ဇယျ မဒှ်မအံက်တၠညးတေသန္တဝ် တိတ်ဝေါန်စဝ် တသဝ်ထ္ၜကဵု တၠညးဝေသန္တဝ် ကဵုစဴပကၚ်ရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်စေတုတ္တရနာဂဵုမတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်သၟိၚ်ဇၞော် သိရိသုဒ္ဓေါဒန မဒှ်မအံက်အဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ဖုဿတဳမဟာဒေဝဳ ဣဒါနိ မဟာမာတာ။ ဂၞကျာ်ဖုဿတဳ မဒှ်သၟိၚ်မိ တၠညးဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဂၞကျာ် သိရိမဟာမာယာ ဒှ်မိအဲကျာ် လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

မဒ္ဒဳဒေဝဳ ရာဟုလ မာတာ ယသောဓရာ။ ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳ မဒှ်သမ္ဘာသ္ဍိုက် မဥပ္ပကာကဵုတၠညးဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဂၞကျာ် ဘိမ္မာယသောဓရာ မိရာဟုလကုမာ လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ဇာလဳကုမာရော ရာဟုလော ဘဒြကော။ နာဲဇာလဳ မစိုန်ဒှ်တဴကောန်ဂၠုတၠညးဝေသန္တဝ်မတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ရာဟုလကုမာ လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ကညာဇိနာဓိတာဥပလဝဏ္ဏာ။ ကဏှာဇိုန် ကောန်ဗြဴသ္ဍိုက်ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳမတုဲတေံဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဥပ္ပဵုလဝန် အရှ်ဗြဴ သွတ်လောန်ရခမဳတံ။

သေသာပရိသာ ဗုဒ္ဓပရိသာ။ ပူရိသာတ်သၟိဟ်နူဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ပူရိသာတ်အဲကျာ်လၟုဟ်ဝွံရခမဳတံ။

ဝေဿန္တရော မဟာရာဇာ။ သၟိၚ်ဝေသန္တဝ် တၠဓဝ်သဒ္ဓါ ကဵုဒါန်ကောန်ၜါ သမ္ဘာမွဲ ပ္ဍဲတၟံဝၚ်ဂပဝ် မတုဲတေံဂှ် အဟံဨဝ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ ကၠုၚ်ဒှ်ဇကုအဲကျာ် မစိုန်ဒှ်တဴ အ္စာမၞိဟ်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် လၟုဟ်ဝွံရ ခမဳတံ။

နဂရပ္ပဝေဿခဏ္ဍံ၊ ဟိုန်နဂရပ္ပဝေသဏ မနွံဗၞတ်တြဴစှော်ပန်ဂါထာဂှ်၊ ပိုတ်မၞုံဗၞတ် ၜါကၠံမသုန်စှော်တြဴပိုတ် အခဝ်မၞုံဗၞတ် ၜါလ္ၚီပန်စှော်ဒစာံအခဝ်။ နိဋ္ဌိတံ ပရိပုဏ္ဏံ၊ စိုန်ဍိုက်ပေၚ် တုဲဆဝွံရ။

ဂါထာသဟဿ တေရသဥ္စခဏ္ဍံ၊

စတု သဟဿ ပဒံဓိရာဏံ၊

တိလက္ခ ဒွိသဟဿ အက္ခရံ၊

ဝေသန္တရ ဇာတကံ ဒေသေသိနာထ။

ဝေသန္တရဇာတကံ၊ ၚ်ဇာတ်ဝေသန္တဝ်ဂှ်။ တေရသခဏ္ဍံ၊ ၚ်မၞုံဗၞတ်စှ်ပိခဏ်။ ဂါထာသဟဿံ၊ မၞုံဗၞတ်လ္ၚီဂါထာ။ စတုသဟဿပဒံ၊ မၞုံဗၞတ်ပန်လ္ၚီပိုတ်။ တိက္ခဒွိသဟဿအက္ခရံ၊ မၞုံဗၞတ် ပိလက်ကဵုၜါလ္ၚီအခဝ်။ နာထဓိရာဏံ၊ ၚ်ကျာ်တြဲတၠပညာ မစိုန်ဒှ်တဴ စ္ၜုဲစ္ၜော်လိုက်ပိဂှ်။ ဒေသသိ၊ စိုန်ကျာ်တွံစွံလဝ် ပ္ဍဲကာလဂှ်ရောၚ် မိဂ္ဂး ။ ။

ဇာတ်ဝေသန္တဝ် တုဲဆဝွံကၠာရ။


ပု − ဒိ − အာ

ပု − ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိညာဏ်။

ဒိ − ဒိဗ္ဗစက္ခုညာဏ်။

အာ − အာသွက္ခယညာဏ်။

နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု။

https://drive.google.com/file/d/1zc2IpWA2FvSyum7aFvCDV3XipP5B44Iu/view?usp=sharing

ပြကိုဟ်ဇာတ်စှ် ကျာ်ဇၞော်အဇွောံ