မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ရုၚ်ရာမညနိကာယ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ရုၚ်ရာမညနိကာယ
Rāmañña Nikāya Office
မဒက်ပတန် သၞာံ ၁၃၇၉ မာဃ် ၁ မံက် (၂၉ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၁-၂၉))
ညးမဒက်ပတန် ၁၃၇၉ မာဃ် ၁ မံက် နူဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ ကော်ကောံဓရီု ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပံက်"ရုၚ်"
တင်ရန်တၟအ် သ္ဂောံဘိုၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်အာ သ္ဇိုၚ်ဝန်ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ၊ရာမညနိကာယပရိယတ္တိ ကေုာံ သၚ်ရာမညနိကာယ
ဂအုပ်ဌာန ဘာဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀၊
ဒတန်
 • ဍုၚ်မတ်မလီု၊
ဒေသမယိုက်ဂၠေင်
အလုံဒေသရးမန်
ဂကူကမၠောန် ဂကူ ဘာသာ သာသနာ
ကောန်ဂကောံ (၂၀-၆၀)
ခမဳသၚ်မန် ရာမည အကြာအယုက် (၂၀-၆၀) မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ တၞးလိက်လုပ်ကောန်ရုၚ်
အရေဝ်မစကာရုင်
မန်၊ဗၟာ၊အၚ်္ဂလိက်
ဂကောံမလုပ်အဝေါင် ရာမညဓမ္မာစရိယ၊ရာမညနိကာယပရိယတ္တိ၊သၚ်ရာမညနိကာယ
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်) မၚ်မွဲသာသနာ ရာမည

ရုင်ရာမညနိကာယဂှ် ဒှ်သင်သၟတ်ဂမၠိုင် ပံင်ကောံတုဲ ရုဲစှ်လဝ် သင်ဂမၠိုင် သွက်ဂွံကၠောန်ကမၠောန်ရုင် ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ ကေုာံ ရာမညနိကာယပရိယတ္တိတုဲ ဒတန်ရုင်ဂှ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲဘာသာသနာ၂၅၀၀ ဍုင်မတ်မလီုရ။

ရန်တၟအ် ရုင်ရာမညနိကာယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကိုပ်ကၠာအိုတ် ၜိုန်ရရန်တၟအ်လဝ် ခါန်ကၞက်ပတိုန်ခမဳသင် သွက်သ္ဂောံဒှ်ပရေင်ဆက်စၠောံကၠောံဍကဵုတက္ကသိုလ် မဟာစူဠာလံင်ဃောန်-ဍုင်သေံကီုလေဝ် ရန်ကဵုကမၠောန်ဂကောံ အဓါန်မဂၠိင်သ္ၚောဲတုဲ သ္ဂောံပတန်ဏာ သင်ရုင်မွဲရ။

ရုင်ဟီုဂှ် ဒှ်ဌာန်ဒတန်ကေုာံကမၠောန် သ္ဂောံဒှ်အထံက်ပခိုင် သ္ဂောံဘိုင်ကၠောန်ကဵုဂကောံမဆေင်စပ်ကဵုရုင်တံဂှ်တုဲ ရုင်ကဵုကမၠောန်ရုင် ယဝ်နွံတဴမ္ဂး သ္ဂောံထိင်ဒဝ်မင်မွဲအာ တင်ဂၞင်ပရောပရာ တၞးလိက်မဂပ်ဝ်စၟတ်သမ္တီတံဂှ်ကီု သီုကဵုသ္ဂောံရေင်တၠုင်အာ သ္ဇိုင်ဝန်ကမၠောန်ဂကောံ မဆေင်စပ်တံဂှ်တံဂှ် လုကဴကာလ အဓါန်မဂၠိင်သ္ၚောဲမာန်ရောင် စှ်ေကေတ်စိုတ်ရဴသာ်ဝွံတုဲ ဒက်ပတန်လဝ်သင်ရုင် ပေင်အာမွဲသၞာံရ။

 1. တၞဟ်နသ္ဂောံရေင်တၠုင်သဇိုင်ဝန် သင်ရာမညနိကာယ ဗွဲမဗဗွဲထေက်ကြိုက်
 2. တၞဟ်နသ္ဂောံဒှ်အထံက်ပခိုင်ကမၠောန် ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ ကေုာံ ဂကောံရာမညနိကာယပရိယတ္တိ သီုကဵုဂကောံလစှ်ေ မဆေင်စပ်ကဵုဂကောံ (ၜါဂကောံ မသ္ဂးဗွဲလ္တူ)တံဂှ် ဗွဲမဗဗွဲထေက်ကြိုက်
 3. တၞဟ်နသ္ဂောံဒှ်ဌာနကမၠောန်ကုသင်ရာမညနိကာယဘုံသၟဝ်၊ ဘုံလဒေါဝ် (အာယုက် ၂၀-၄၀/ ၄၁-၆၀)။
 4. တၞဟ်နသ္ဂောံဖျေံလၟာ်လဂံါဇၟောဝ်ခေတ် ဂွံၜေတ်တိုန်ပရေင်ဆက်စၠောံ အပ္ဍဲဍုင်-မ္ၚးဍုင်။

ဟိုတ်ရုင်ရာမညနိကာယဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပဟိုတ်နူကဵု ပရေင်ဆက်စၠောံ ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယကဵု တက္ကသိုလ်မဟာစူဠာလံင်ဃောန် ဍုင်သေံတုဲ နူဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ ကော်ကောံဓရီု ဌာနဒေါဝ်သာသနာ၊ ဍုင်မတ်မလီု ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၉၊၀၁၊၂၀၁၈) ၁၃၇၉ မာဃ် (၁) မံက် အခိင်တ္ၚဲစေင် (၂:၀၀) နာဍဳရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကကဵု ဥက္ကဌဇၞော် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဥတ္တရ၊ ဒု-ဥက္ကဌ (၂) ကျာ်ဇၞော်အ္စာပါလရာမည၊ ဟိတဓရဇၞော် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒောဘာသတုဲ သင်အ္စာလိက် ကေုာံသင်ရုင်ယာယဳ တြေံဗၞတ် (၁၀)ဇကုပြင် တိုန်စိုပ်ကၠုင်တုဲ သဳကၠဳဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သွက်သ္ဂောံပံက် "ရုင်" ရ။[၁] ရန်ကဵု သ္ဂောံဘိုင်ယိုက်ဂၠေင်အာ သ္ဇိုင်ဝန်ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ၊ ရာမညနိကာယပရိယတ္တိ ကေုာံ သင်ရာမညနိကာယတံ နဲကဲဂွံစှ်ေသၞောတ်သၞောဝ် ပ္ဍဲကဵုသွာင်ကမၠောန် မထေက်ကြိုက်လ္ၚဵုတအ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက (လၟိင်) နဒဒှ်ဂအုပ်ရုင်၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတေဇ (လ္ဂုင်) နဒဒှ် ဒု-ဂအုပ်ရုင် ခါန်ကၞာတ်ပတိုန်လဝ်ယာယဳ ဗွဲကိုပ်ကၠာရကျာ်။

နူကဵုကလိဂွံတင်သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲဂှ် ပိုယ်ဍိက်သင်ဗွိုင်သၟဝ်တံ ကသေအ်ကၟဝ်ကေတ် မိဿဟာဲသဟဓရ်ကြပ်ပ်သ္ၚောဲသ္ၚောဲတံတုဲ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၀၈၊၁၂၊၂၀၁၈) သၞာံ ၁၃၇၉ မာဃ် (၈) စွေက်၊ အခိင်တ္ၚဲစေင်ဂှ် ထပ်ကောံဓရီု ပ္ဍဲဌာနကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ဍုင်မတ်မလီု မွဲဝါပၠန်ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ လၟိဟ်သင် (၁၉) ဇကု တိုန်စိုပ်တုဲ ပိုယ်ဍိက်တံ ကေတ်ထောံအခိင်ဖျေံဗီုပြင်တာလျိုင်ရုင် ပွိုင် (၂) နာဍဳ ၅၀ မိနေတ် ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ ဂအုပ်ရုင်ၜါဇကု ခါန်ကၞတ်လဝ် နူစဒက်ပတန်ရုင်ဂှ် သင်တိုန်စိုပ်တံ တုပ်စိုတ်ကလေင်သ္ပဒတန် သွက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေင်အာ ပွိုင်ၜါသၞာံကီု (ပေင်ၜါသၞာံမ္ဂး ရုဲစှ်မွဲဝါ) သီုကဵုပါ်ထောံတာလျိုင်ကမၠောန်ရုင်ကီုရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေင်ပထမဏံ သင်ကောန်ရုင် ဗၞတ် ၂၆ ဇကု ကံက်လဝ်စရင်သ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီရ။ ပၞောဝ်သင်ကောန်ရုင် (၂၆) ဇကုဂှ် သင် (၂၃) ဇကု ပါ်ပရအ်လဝ် သွက်ဂွံကေတ်အာ တာလျိုင်မဆေင်စပ်ကဵုကမၠောန်ရုပ် မပါ်ကရေက်လဝ် ဗီုပြင်ဒက်ပတန်ရုင် (၉) သွာင်တံဂှ်ရကျာ်။

ရုင်ဝွံ သာ်လဵုသ္ဂောံခုတ်ကဵုယၟုရောဂှ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုလၟေင် (၁) တုဲတေံဂှ် ဟိုတ်နူပုစ္ဆာ က္တဵုဒှ်ကၠုင်လဝ်တုဲ ယၟုရုင်ဂှ် ညံင်ဟွံဂွံဗၠေဲအာ နူပၟိက်ဆန္ဒသင်ကမ္မတဳဗဟဵုတံ သင်ကောန်ရုင်တံ ပအပ်ကဵုတာလျိုင် ကုဂအုပ်ရုင် တၠဂုဏ်အ္စာဃောသကရ။ ဂအုပ်ရုင်သၟာန်ပၟိက်ဆန္ဒ ဥက္ကဋ္ဌ ကေုာံ ဟိတဓရ ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ ဗဟဵု (၆) ဇကုတုဲ (၁) ဇကုဂှ် တုပ်စိုပ်ယၟု "ရုင်ရာမညဓမ္မာစရိယ"၊ ၅ ဇကုဂှ် တုပ်စိုတ်ယၟု "ရုင်ရာမညနိကာယ" ရ။ သင်ရုင်တံဂိုင်ကေတ်ပၟိက်ဆန္ဒ လ္ပာ်ဂၠိုင်တုဲ ယၟုမ္ဂး "ရုင်ရာမညနိကာယ"ဂှ်ဟေင် အလုံသင်ရုင်တံ သ္ဒသ္ပဏာဒတန်ရ။ ၜိုန်ရကော်ကဠိတ်ကဠောတ်မံင် ဂကောံသင်ရုင်ရာမညနိကာယကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဒက်ပတန်လဝ် ဗီုပြင်"ဂကောံ" မွဲ ဟွံသေင်တုဲ ဗွဲမလုပ်ကဵုသၞောဝ်ဂှ် ချူတဴနကဵုယၟု "သင်ရုင်ရာမညနိကာယ" (ဝါ) "ရုင်ရာမညနိကာယ" ဟေင်ရကျာ်။

ဗီုပြၚ်ဒက်ပ္တန် ကေုာံ သၞောတ်ဝတ်ဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စရင်သင် ရုင်ရာမညနိကာယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စရင်ကောန်ရုင် - ရုင်ရာမညနိကာယ လၟေင်သၞာံ
လၟေင် ဂၞန်ကောန်ရုင် ၁၃၇၉ ၁၃၈၀ ၁၃၈၁ ၁၃၈၂ ၁၃၈၃ ၁၃၈၄ ဌာန်ဒၟံင်
RNO-790001 ကျာ်ဇၞော်အ္စာတေဇ ဘာရာမညလၚ်္ကာရ၊ဍုၚ်ဒဂုၚ်
RNO-790002 တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ ဘာကြင်မနင်၊ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်
RNO-790003 တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ ဘာပလိုက်၊ဍုင်ပံင်
RNO-790004 တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ ဘာအံင်သုပါန်၊ဍုင်မတ်မလီု
RNO-790005 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ ဘာတိုက်ပိဋကတ်မန်၊ကွာန်တဝ်ကၞဴ၊ ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင်
RNO-790006 တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ ဘာကၠံပၞဟ်၊ဍုင်မုဟ်ဍုင်
RNO-790007 တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ ဘာဇၞော်၊ကွာန်ကံဗိန်၊ပွိုင်ဍုင်ကံကြိက်
RNO-790008 တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက ဘာပရိယတ္တိဝေဒဳ၊ဍုင်မတ်မလီု
RNO-790009 တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက ဘာရုင်ဒါန်၊ဍုင်လၟိုင်
၁၀ RNO-790010 တၠဂုဏ်အ္စာ ဗာကုလ ဘာသတိပဌာန်၊ကွာန်ကံဍောတ်၊ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်
၁၁ RNO-790011 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒိမာ ဘာတိုက်၊ကွာန်နာင်ပြာင်၊ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်
၁၂ RNO-790012 တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ ဘာဗၟံက်၊ကွာန်ကြေဝ်ဏာ၊ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်
၁၃ RNO-790013 တၠဂုဏ်အ္စာ ခေမာသာရ ရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ဍုင်မတ်မလီု
၁၄ RNO-790014 တၠဂုဏ်အ္စာ အရိယ ဘာဇၞော်၊ကွာန်စဴဂလာ၊ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်
၁၅ RNO-790015 ကျာ်ဇၞော်အ္စာဓမ္မိက ဘာကုန်မိပ်ဇြိပ်၊ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်
၁၆ RNO-790016 တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ ဘာကလျာဏမိတ္တ၊ကွာန်ဆုကၠ၊ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်
၁၇ RNO-790017 တၠဂုဏ်အ္စာ ကုမာရ ဘာတိုက်၊အရာပ်ခ္ဍး၊ဍုင်ပံင်
၁၈ RNO-790018 တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိ၊ဍုင်မတ်မလီု
၁၉ RNO-790019 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါရိန္ဒ ဘာဂၞကျာ်သၟိင်၊ကွာန်ဂၞကျာ်သၟိင်၊ပွိုင်ဍုင်လှာဒကှ်
၂၀ RNO-790020 တၠဂုဏ်အ္စာ ပုဖ္ပ ဘာဇၞော်၊ကွာန်ကၟာမဵု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်
၂၁ RNO-810021 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါရိန္ဒ ဘာဖဴၜဵု၊ဍုင်ရေဝ်
၂၂ RNO-810022 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝဳရိယ ဘာဓမ္မပိယ၊ ကွာန်ရတ်တၟး၊ ပွိုင်ဍုင်ဍာ်ဗု
၂၃ RNO-810023 တၠဂုဏ်အ္စာ ဝံသပါလ ဘာကွာန်တၟိ၊ ကွာန်တၟိကုန်ဗဴ၊ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်
၂၄ RNO-810024 တၠဂုဏ်အ္စာ ကုသလ ဘာသဳတာရာမ၊ကွာန်ဍာ်ဂမ္တူ၊ပွိုင်ဍုင်ဗု
၂၅ RNO-810025 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝရဓမ္မော ဘာမန်သာသနာပါလ၊ဍုင်တၟံတူ
၂၆ RNO-810026 တၠဂုဏ်အ္စာ ကောလိတ ဘာသံဃံ၊ ကွာန်ကအ်ယက္ခ၊ပွိုင်ဍုင်ဘာအင်
၂၇ RNO-810027 တၠဂုဏ်အ္စာ ဒါနဝန္တ ဘာအံင်ဇၞး (တိုက်မျာန်အံင်)၊ဍုင်ဒဂုင်
၂၈ RNO-810028 တၠဂုဏ်အ္စာ သံဝရ ဘာပရိယတ္တိမန်၊ဍုင်လှာဒကှ်
၂၉ RNO-810029 တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မရံသဳ ဘာဝေသာလဳဗၟံက်၊ ဍုင်လှာဒကှ်
၃၀ RNO-810030 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပုဏ္ဏမာသဳ ဘာဇၞူတၠရတ်၊ဍုင်မတ်မလီု
၃၁ RNO-810031 တၠဂုဏ်အ္စာ သုဂန္ဓ ဘာကအ်ဂူ၊ ကွာန်ကအ်ဂူ၊ ပွိုင်ဍုင်ကအ်ကြိက်
၃၂ RNO-810032 တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မပိယ ဘာကအ်ချ၊ကွာန်ကအ်ချ၊ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်
၃၃ RNO-810033 တၠဂုဏ်အ္စာ အာလောက ဘာရုင်ဒါန်၊ဍုင်လၟိုင်၊ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်
၃၄ RNO-820034 ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝေဏိက ဘာကလအ်ဍောတ်၊ကွာန်ကအ်ဍောတ်(သၚ်ဗၟံက်)
၃၅ RNO-830035 ကျာ်ဇၞော်အ္စာနန္ဒသာရ ဘာဟံသာဝတဳ၊ဂူၜဴ၊ကျာ်ပိ
၃၆ RNO-830036 တၠဂုဏ်အ္စာနာရဒ ဘာဓမ္မာနုဂ္ဂဟ၊ဍုၚ်ပံၚ်
၃၇ RNO-840037 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝဳရိယ ဘာဓမ္မာရာမိက၊ဂြိုပ်ကွေံ၊ဍာ်ဗု
၃၈ RNO-840038 ကျာ်ဇၞော်အ္စာပုပ္ဖဟံသာ ဘာသတိပဌာန်၊ကအ်ဍောတ်၊တက္အ်ခၟိုၚ်
၃၉ RNO-840040 တၠဂုဏ်အ္စာ သဒ္ဓမ္မ ဘာရာမညဟံသာ၊ပလိုၚ်ဂျပါန်၊ကျာ်ပိ
၄၀ RNO-840042 တၠဂုဏ်အ္စာနန္ဒိယ ဘာဓာတုမာလာ၊မတ်မလီု
၄၁ RNO-840043 တၠဂုဏ်အ္စာဇနက ဘာတိုက်ခဒုၚ်သှ်ေ၊ပံၚ်

သင်ရုင် ထေက်ကဵုဒုင်ရုဲစှ်ဂအုပ်ရုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သင်ရုင် ရာမညနိကာယ ထေက်ကဵုဒုင်ရုဲစှ် ဂအုပ်ရုင် (၁၆) ဇကု (ရုဲစှ်ဂအုပ်ရုင်အလန်ဒုတိယ
လၟေင် ယၟု ဌာန်ဒၟံင် ဂၞန်ကောန်ရုင်
တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ ဘာကြင်မနင်၊ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ် RNO-790002
တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ ဘာပလိုက်၊ဍုင်ပံင် RNO-790003
တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ ဘာအံင်သုပါန်၊ဍုင်မတ်မလီု RNO-790004
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ ဘာတိုက်ပိဋကတ်မန်၊ကွာန်တဝ်ကၞဴ၊ ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် RNO-790005
တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ ဘာကၠံပၞဟ်၊ဍုင်မုဟ်ဍုင် RNO-790006
တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ ဘာဇၞော်၊ကွာန်ကံဗိန်၊ပွိုင်ဍုင်ကံကြိက် RNO-790007
တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက ဘာပရိယတ္တိဝေဒဳ၊ဍုင်မတ်မလီု RNO-790008
တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက ဘာရုင်ဒါန်၊ဍုင်လၟိုင် RNO-790009
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒိမာ ဘာတိုက်၊ကွာန်နာင်ပြာင်၊ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် RNO-790010
၁၀ တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ ဘာဗၟံက်၊ကွာန်ကြေဝ်ဏာ၊ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ် RNO-790011
၁၁ တၠဂုဏ်အ္စာ ခေမာသာရ ရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ဍုင်မတ်မလီု RNO-790012
၁၂ တၠဂုဏ်အ္စာ အရိယ ဘာဇၞော်၊ကွာန်စဴဂလာ၊ပွိုင်ဍုင်ရေဝ် RNO-790013
၁၃ တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ ဘာကလျာဏမိတ္တ၊ကွာန်ဆုကၠ၊ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ် RNO-790014
၁၄ တၠဂုဏ်အ္စာ ကုမာရ ဘာတိုက်၊အရာပ်ခ္ဍး၊ဍုင်ပံင် RNO-790015
၁၅ တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိ၊ဍုင်မတ်မလီု RNO-790016
၁၆ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါရိန္ဒ ဘာဂၞကျာ်သၟိင်၊ကွာန်ဂၞကျာ်သၟိင်၊ပွိုင်ဍုင်လှာဒကှ် RNO-790017

စရင် ညးတာလျိုင်ရုင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တာလျိုင်ရုင် လၟေင်င်သၞာံဂမၠိုင်
လၟေင် တာလျိုင် ညးတာလျိုင် (၁၃၈၁) ညးတာလျိုင် (၁၃၈၂)
ဂအုပ်ရုင် တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက
ဒု-ဂအုပ်ရုင် တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ
ညစၟဳစၟတ်လိက်ရုင် တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ(သေံ) တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ (သေံ)
တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ
ညးဖန်ဇန်လၟေင်ကောံဓရီု ကေုာံ သ္ကိုပ်အသေအဟာန် တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒိမာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒိမာ
တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ
ညးရေင်တၠုင်တၞးလိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ကေုာံ တက်ဗီုစၟတ်သမ္တီ တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ
တၠဂုဏ်အ္စာ ဝံသပါလ
တၠဂုဏ်အ္စာ သံဝရ တၠဂုဏ်အ္စာ သံဝရ
ညးဆက်ဆောံစပ်ကဵုကမၠောန်ရုင် အပ္ဍဲဍုင်-မ္ၚးဍုင် တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက
တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ
တၠဂုဏ်အ္စာ ခေမာသာရ တၠဂုဏ်အ္စာ ခေမာသာရ
ညးစၟတ်သမ္တီ သီဂိုင်ထိင်ဒဝ်ကပေါတ် ကြိယာနာနာ တၠဂုဏ်အ္စာ ကုမာရ တၠဂုဏ်အ္စာ ကုမာရ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ အရိယ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပုဏ္ဏမာသဳ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပုဏ္ဏမာသဳ
ညးချူစၟတ်သမ္တီ တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီု ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ
တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ
တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ
ညးဂိုင်သြန်ရုင် တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက
တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မပိယ
ညးစၟတ်စရင် တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ
ကျာ်ဇၞော်ဝဳရိယ
ညးလၟိင်ပရိုင် တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝါရိန္ဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါရိန္ဒ
တၠဂုဏ်အ္စာ အာလောက

သင်ရုင်သၟေဟ်တံ ကမၠောန်မံက်ကၠုင်မ္ဂး ဟိုတ်ဒးပါ်ပရအ်တာလျိုင်တုဲ မၞုံကဵုတာလျိုင်ဖအိုတ်ရကျာ်။

 • တင်စၟတ်။ ။ ညးတာလျိုင် ကလေင်ရုဲစှ်လဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုရုဲစှ်ညးတာလျိုင်ဂအုပ်ရုင်အလန်ဒုတိယ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၂၊ ဂိတုဒုတိယဒ္ဂိုန် ၅ မံက်၊ ဌာန - ဘာကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ၊ဍုင်မတ်မလီု။
 • တင်စၟတ်။ ။ညးတာလျိုင်ဝွံ ကလေင်နုက်၊ထပ်လဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကာမံက်တိုန် သက္ကရာဇ် -၁၃၈၁၊ ဂိတုဝှ် (၁၂)မံက်၊ဌာန ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိ၊ဍုင်မတ်မလီု။

ကောံဓရီု ၁၃၈၂ သၞာံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ် (၁) သၞာံ ၁၃၈၂
 2. ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ် (၂) သၞာံ ၁၃၈၂ (လပှ်ကျာ)
 3. ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ် (၃) သၞာံ ၁၃၈၂ (လပှ်ကျာ)

စရၚ်ညးတာလျိုၚ်တိုန်ကောံဓရီုသၞာံ ၁၃၈၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟေၚ် ဂၞန်ကောန်ရုၚ် ယၟု လၟေၚ်(၁) လၟေၚ်(၂) လၟေၚ်(၃)
RNO-790001 ကျာ်ဇၞော်အ္စာတေဇ
RNO-790002 တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ တိုန် တိုန် တိုန်
RNO-790003 တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ ဆန် တိုန် တိုန်
RNO-790004 တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ တိုန် တိုန်
RNO-790005 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ ဆန် တိုန် တိုန်
RNO-790006 တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ တိုန် တိုန်
RNO-790007 တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ တိုန် တိုန်
RNO-790008 တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက ဆန် တိုန် တိုန်
RNO-790009 တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက တိုန် တိုန် တိုန်
၁၀ RNO-790010 တၠဂုဏ်အ္စာ ဗာကုလ
၁၁ RNO-790011 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒိမာ ဆန် တိုန် တိုန်
၁၂ RNO-790012 တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ ဆန် တိုန် တိုန်
၁၃ RNO-790013 တၠဂုဏ်အ္စာ ခေမာသာရ ဆန် တိုန် တိုန်
၁၄ RNO-790014 တၠဂုဏ်အ္စာ အရိယ ဆန်
၁၅ RNO-790015 ကျာ်ဇၞော်အ္စာဓမ္မိက
၁၆ RNO-790016 တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ ဆန် တိုန် တိုန်
၁၇ RNO-790017 တၠဂုဏ်အ္စာ ကုမာရ တိုန်
၁၈ RNO-790018 တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ တိုန်
၁၉ RNO-790019 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါရိန္ဒ
၂၀ RNO-790020 တၠဂုဏ်အ္စာ ပုဖ္ပ
၂၁ RNO-810021 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါရိန္ဒ ဆန် တိုန်
၂၂ RNO-810022 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝဳရိယ
၂၃ RNO-810023 တၠဂုဏ်အ္စာ ဝံသပါလ ဆန် တိုန် တိုန်
၂၄ RNO-810024 တၠဂုဏ်အ္စာ ကုသလ
၂၅ RNO-810025 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝရဓမ္မော ဆန် တိုန်
၂၆ RNO-810026 တၠဂုဏ်အ္စာ ကောလိတ
၂၇ RNO-810027 တၠဂုဏ်အ္စာ ဒါနဝန္တ ဆန် တိုန်
၂၈ RNO-810028 တၠဂုဏ်အ္စာ သံဝရ တိုန် တိုန် တိုန်
၂၉ RNO-810029 တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မရံသဳ
၃၀ RNO-810030 ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပုဏ္ဏမာသဳ တိုန် တိုန် တိုန်
၃၁ RNO-810031 တၠဂုဏ်အ္စာ သုဂန္ဓ
၃၂ RNO-810032 တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မပိယ
၃၃ RNO-810033 တၠဂုဏ်အ္စာ အာလောက ဆန် ဆန်
၃၄ RNO-820034 ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝေဏိက တိုန်

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. https://web.facebook.com/Office-of-Ramonnyanikaya/