မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂကောံထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဂကောံထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
မဒက်ပတန် ၁၁ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၁ (၂၀၂၁-၀၉-၁၁)
ညးမဒက်ပတန် ကောံဓရီု ကောန်ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
ဗီုပြင် ပရေင်ပညာ ဂကူမန်
တင်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံထံက်ပင် ကမၠောန်ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည်
ဂကူကမၠောန် ပရေင်ပညာ
ကောန်ဂကောံ
ကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုင်
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်)


ဂကောံထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ ဝွံ ဒှ်ဂကောံစေတနာ သွက်ဂွံထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန် ဗွဲတၟေင် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၁ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၁ ရ။ အဓိက ပရေင်ကမၠောန် ဂကောံဝွံဂှ် သွက်ဂွံရီုဗင် ပ္ဍဲကမၠောန်မသြိုင် ဘာကောန်ဂကူမည်တန်သမၠုင် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ၊ သွက်ဂွံ ထံက်ပင်အာ ဘာကောန်ဂကူမည်တန်သမၠုင် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ၊ သွက်ဂွံ သၠုင်ပတိုန် ကဆံင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည်။ ဂကောံဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ ကေုာံ ကောန်ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ မစိုပ်ဒၟံင် ဌာန်ဇမ္ၚောဲတအ်ကီုရ။

သၞောဝ်လဒက်ပတန် ဂကောံထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၊ လဒက်ပတန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ (ဗွဲခမၞန် ပ္ဍဲလိက်ဝွံ ချူ - ဂကောံထံက်ပင်ပညာရးဇြာ) ဝွံ ဒက်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲ ၁၁ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၂၁ ပ္ဍဲကောံဓရီု နကဵုဗဗဵုရုပ် နကဵု ညးမနွံပၟိက် မိက်ဂွံထံက်ပင်၊ ရီုဗင် သွက်သ္ဂောအ် သၠုင်ပတိုန် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ။ ညးမပါလုပ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဝွံ သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မလုပ်ဗိုင်ကၠောန် နကဵုစေတနာ၊ မဟွံကလိဂွံ င္ၚုဟ်ကမၠောန်။ ဂကောံဝွံ ဟွံဒှ် ဂကောံအလဵုအသဳ ကေုာံ ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ရ။

၂၊ တင်ရန်တၟအ် ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံထံက်ပညာရးဇြာဝွံ ဒက်ပတန်လဝ် နကဵု တင်ရန်တၟအ် (က) သွက်ဂွံ ရီုဗင် ပ္ဍဲကမၠောန်မသြိုင် ဘာကောန်ဂကူမည်တန်သမၠုင် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ။ (ခ) သွက်ဂွံ ထံက်ပင်အာ ဘာကောန်ဂကူမည်တန်သမၠုင် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ။ (ဂ) သွက်ဂွံ သၠုင်ပတိုန် ကဆံင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည်။

ဒုင်သဇိုင် ကုတင်ရန်တၟအ် ပိတင်ဝွံတုဲ နကဵု ဂကောံစၟိန်ပြမာန် ကေတ်ကသပ် နူကဵု ဂကောံနာယက၊ သကိုပ်လျိုင်စန်ဒက် ကေုာံ ကောန်ဂကောံတအ်တုဲ ဗၟံက်အာ ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂကောံ။

၃၊ လဒက်ပတန်၊ ကောန်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံထံက်ပညာရးဇြာဝွံ ဒက်ပတန်လဝ် နကဵု ဂကောံနာယက၊ ဂကောံစၟိန်ပြမာန်၊ သကိုပ်စန်ဒက် ကေုာံ ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်။

ဂကောံနာယကဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ယြဴညးလဵုမွဲ ဟွံဟီု၊ နကဵု ဂကောံနာယက၊ ဂကောံစၟိန်ပြမာန် လၟိဟ်လပါ်ဂၠိုင် တုပ်စိုတ်မ္ဂး ခပတိုန် နဒဒှ် နာယက ဂကောံဝွံ ဂွံ။
(ခ) နာယကဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မစွံဓဝ်ကာရုဏာ လတူဂကောံ၊ လတူကောန်ဂကောံ သီုဖအိုတ်တုဲ ညံင်ဂကောံ ဂွံတန်ကြန် ဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ်ဂှ် သ္ဒးစွံမေတ္တာ ဗိုင်မင်မဲအာ။
(ဂ) အပိုင်အခြာ အာယုက်လလအ် နာယကဂှ် တန်တဴ ကုပၟိက်ဆန္ဒ ညးမဒှ် နာယကဂှ်။ ဆဂး အပ္ဍဲဇဖန် နာယကဂှ် မၜးအတ္တဘဴ (စုတိ)ဂှ် ဒေါအ်ဇူအာ နူကဵု တာလျိုင် နာယက။ သာ်ဂှ် ဟွံသေင် ယဝ်ရ နကဵုဂကောံနာယက ကေုာံ ဂကောံစၟိန်ပြမာန် မၞိဟ်ပိဂအုံ ၜါဂအုံ အာတ်မိက် ကဵုဒေါအ်ဇူ နူဒဒှ် နာယကမ္ဂး သ္ဒးဒေါအ်ဇူကဵု။

ဂကောံစၟိန်ပြမာန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဂကောံစၟိန်ပြမာန်ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵု လၟိဟ် ၁၁ တၠ။ ပ္ဍဲကဵု ၁၁ တၠဂှ် ကလေင်ပါ်ပရအ် တာလျိုင်ရေင်သကအ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ ၂ တၠ၊ ညးအုပ်ကာနာနာ ၄ တၠ၊ သကိုပ်ဘဏ္ဍာ ၃ တၠ၊ ညးရပ်စရင်သြန် ၂ တၠ။
(ခ) ဇၟာပ်ၜါသၞာံ မွဲဝါ သ္ဒးဒက်ပတန် ဂကောံစၟိန်ပြမာန်တၟိ ပ္ဍဲသဘင်ကောံဓရီုဇၞော်။
(ဂ) ပ္ဍဲကာလအကြာ ယဝ်ရ ညးတာလျိုင်မွဲမွဲ ပြဟ်လလုဲအာ ဟွံသေင်မ္ဂး နုက်တိတ်အာမ္ဂး နကဵု ဂကောံစၟိန်ပြမာန်တအ် နကဵုဆန္ဒ လပါ်မၞိဟ်ဂၠိုင်ဂှ် ရုဲစှ်ပတိုန် ဒၞာဲမၞိဟ်တာလျိုင်မဒေက်ဒၟံင်ဂွံ။
(ဃ) ဂကောံစၟိန်ပြမာန်ဂှ် ဒှ်ဂကောံမပကင်ရင် ဂကောံကီု သီုဒှ် ဂကောံမဗဂေတ်ကမၠောန်ဂကောံ၊ မဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပရေင်ကမၠောန် ညံင်တင်ရန်တၟအ်ဂကောံ မဂွံစိုပ်တရဴ ပြဟ်၊ ခိုဟ်၊ ဗၠးဘဲ။ တုဲပၠန် သြန်ထံက်ပင် နူကဵု ကောန်ဂကောံတအ်ဂှ် ညံင်ဂွံဗၟံက်အာ ရုပ်ရဴကမၠောန် အတိုင်တင်ရန်တၟအ်ဂကောံ ဗွဲမကၠးဖ္ဍး၊ ယဵုလဂူ၊ မဒုင်လျိုင်။
(င္ၚ) ပ္ဍဲကာလ မဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပရေင်ကမၠောန်မ္ဂး သ္ဒးဒှ် ပၟိက်ဆန္ဒ မၞိဟ်လပါ်ဂၠိုင် ပ္ဍဲဂကောံစၟိန်ပြမာန်။
(စ) ပရေင်ကမၠောန် မ္ၚးတင်ရန်တၟအ်ဂကောံဏအ်ဂှ် နကဵု ဂကောံဝွံ ထံက်ပင် နကဵု သြန်ဂကောံ ဟွံဂွံ။

သကိုပ်လျိုင်စန်ဒက်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) သကိုပ်လျိုင်စန်ဒက်ဂှ် ဒုင်သဇိုင် ကုပွဳပွူဒေသတုဲ ခပတိုန်အာ နကဵု ကောန်ဂကောံ မနွံ အပ္ဍဲဒေသဂှ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵု နူကဵု ဂကောံစၟိန်ပြမာန်။
(ခ) သကိုပ်လျိုင်စန်ဒက်ဂှ် ၜိုန်ရ ရုဲစှ်လဝ် နကဵုပွဳပွူဒေသကီုလေဝ် ပရေင်ကမၠောန် သကိုပ်လျိုင်စန်ဒက် သွက်ဂွံဗိုင်စန်ဒက်အာ ညံင်ကောန်ဂကောံဂွံဂၠိုင်၊ ညံင်ဂကောံကလိဂွံ အရီုအဗင် အထံက်အဗင် နူကဵု ညးစိုတ်မလုပ်စ ပ္ဍဲပရေင်ကမၠောန် ထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည်ဝွံ ဟွံမဲ ကုအပိုင်အခြာ ပယျဵုဒၞက်။

ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ညးလဵုမွဲဟွံဟီု ယဝ်ရ ထံက်ဂလာန် ဒးဂၞပ် တင်ရန်တၟအ် ကေုာံ ဂၠံင်တရဴ ဂကောံထံက်ပညာရးဇြာဝွံမ္ဂး အခေါင်မဂွံဒှ် ကောန်ဂကောံ နွံသီုဖအိုတ်။
(ခ) ကောန်ဂကောံတအ်ဂှ် နွံအခေါင် မဂွံဒုင်ရုဲစှ် သွက်ဂွံ ကေတ်တာလျိုင် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံနာယက၊ ဂကောံစၟိန်ပြမာန် ကေုာံ သကိုပ်လျိုင်စန်ဒက်။
(ဂ) ကောန်ဂကောံမစုတ်လဝ် သြန်ဂကောံတအ်ဟေင် ဒုင်ရုဲစှ် ပ္ဍဲ ဂကောံစၟိန်ပြမာန်ဂွံ။

၄၊ ကောံဓရီုဇၞော်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံဂှ် ဒှ်အဝဵုသၠုင်အိုတ် ပ္ဍဲဂကောံဝွံ။
(ခ) ကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ မွဲသၞာံ မွဲအလန် လၟေင်သၞာံ ကိုပ်ကၠာ ဂိတုအဝ်ဂေတ် ဟွံအိုတ်။ လိက်ဘိက်သဘင်ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဒးလလောင်တြး ကဵုလဝ် သမ္တီ ကုကောန်ဂကောံတအ် အောန်အိုတ် ၜါသတ္တာဟ ကိုပ်ကၠာ ဟွံစိုပ် တ္ၚဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်။ ပ္ဍဲကဵု လိက်ဘိက်ကောံဓရီုဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ၊ ဒၞာဲ၊ ကေုာံ အစဳအဇန်ကောံဓရီု သ္ဒးနွံ။
ပ္ဍဲကဵု အစဳအဇန် ကောံဓရီုဂှ် အောန်အိုတ် တင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံ။
၁၊ ရိုဟ်လၟိဟ် မၞိဟ်မတိုန်စိုပ် ကေုာံ ကောန်ဂကောံ မဂွံလဝ် အခေါင်မစုတ်မာဲ။
၂၊ ရုဲစှ် သဘာပတိ ကောံဓရီု
၃၊ ရုဲစှ် သကိုပ်ကောံဓရီု
၄၊ ဥက္ကဋ္ဌ မြော်ဂလာန်
၅၊ ပသောင်စရင်သြန်
၆၊ ချပ်ဂၞန် ပရေင်ကမၠောန်
၇၊ ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် သြန်ဂကောံ
၈၊ ပဒတန် ပရေင်ကမၠောန် ကေုာံ ကိစ္စဘဏ္ဍာ
၉၊ ရုဲစှ် ဂကောံစၟိန်ပြမာန်တၟိ (ဇၟာပ်ၜါသၞာံမွဲဝါ)
၁၀၊ ကိစ္စနာနာ

(ဂ) ပရေင်ကမၠောန် သွက်ဂွံ ချပ်ဂၞန် ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဒးကဵုလဝ် သမ္တီ ကုဂကောံစၟိန်ပြမာန် အောန်အိုတ် (၈) တ္ၚဲ ကိုပ်ကၠာဟွံဂွံစိုပ် တ္ၚဲကောံဓရီုဇၞော်။ ပရေင်ကမၠောန် သွက်ဂွံပြံင်လှာဲ သၞောဝ်လဒက်ပတန်ဂကောံမ္ဂး သ္ဒးကဵုလဝ် သမ္တီ ကုဂကောံစၟိန်ပြမာန် အောန်အိုတ် ပိဂိတု ကိုပ်ကၠာ မဟွံဂွံစိုပ် တ္ၚဲကောံဓရီုဇၞော်။

၅၊ ကောံဓရီုဇၞော်ကာမံက်တိုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယဝ်ရ ဂကောံစၟိန်ပြမာန် လပါ်ဂၠိုင် စှ်ေစိုတ် နွံပၟိက် သ္ဒးကော် ကောံဓရီုဇၞော်ကာမံက်တိုန်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး အခိင်ကာလ ကောန်ဂကောံသီုဖအိုတ် ပိဂအုံ မွဲဂအုံ မအာတ်မိက် ဥက္ကဋ္ဌ နကဵုလိက်မ္ဂး သ္ဒးကော် ကောံဓရီုဇၞော်ကာမံက်တိုန်။ ယဝ်ရ အကာဲအရာ ကတဵုဒှ်ကၠုင် သာ်ဏအ်မ္ဂး ကြဴနူ ဥက္ကဋ္ဌ မဂွံတီကေတ်တုဲ အပ္ဍဲ ပန်သတ္တာဟဂှ် သ္ဒးကော် ကောံဓရီုဇၞော်ကာမံက်တိုန်။ လိက်ဘိက် ကောံဓရီုဇၞော်ကာမံက်တိုန်ဂှ် သ္ဒးကဵုသမ္တီ လလောင်တြးလဝ် ကုကောန်ဂကောံတအ် အောန်အိုတ် ပွိုင် (၁) သတ္တာဟ။

၆၊ ဘဏ္ဍာ၊ စရင်သြန် ကေုာံ စၟဳစၟတ်စရင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) စရင်သြန်ဂကောံဂှ် ဗက်အာ အတိုင်လၟေင် သၞာံဂကောံ။
(ခ) ဂကောံစၟိန်ပြမာန် ဒှ်မၞိဟ်မဒုင်လျိုင် သွက်ဂွံပသောင် စရင်သြန် ကေုာံ လၟေင်ကမၠောန်ရပ်စပ်သြန် ပ္ဍဲသဘင်ကောံဓရီုဇၞော်။
(ဂ) စရင်သြန်ဂကောံဂှ် သကိုပ်ဘဏ္ဍာရပ်စပ်တုဲ သကိုပ်ဘဏ္ဍာ သ္ဒးပသောင်ကဵု ညးစၟဳစၟတ်စရင်မာန်ရောင်။

(၇) သၞောဝ်မဒုင်လျိုင် ကေုာံ ဒမုင်ခတှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) အခိင်ကာလမဒုင်လျိုင် (ဝါ) မဒးစကာသြန်ဂကောံ ပါဲနူ ကမၠောန် မဖျေဟ်လဝ် သ္ဂုတ်သွာတ် အပ္ဍဲဂကောံတုဲတုဲတအ်မ္ဂး သ္ဒးဒှ် နကဵု တင်လတုပ်စိုတ် ဥက္ကဋ္ဌ ကေုာံ အောန်အိုတ် ညးအုပ်ကာနာနာၜါတၠ။
(ခ) အခိင်ကာလ မဂလေအ်သြန် ကေုာံ သွံ/ရာန် ဒြပ်မထၜင်ကယျာဟွံဂွံမ္ဂး သ္ဒးဒှ် ပၟိက်ဆန္ဒ ဂကောံစၟိန်ပြမာန် သီုဖအိုတ်။
(ဂ) တင်ဒုင်လျိုင် ကေုာံ ဒမုင်ခတှ် နကဵုဂကောံဂှ် ဟွံဆက်စပ် ကုပူဂိုလ်မွဲမွဲ အပ္ဍဲဂကောံဝွံ။

(၈) ပလေဝ်သၞောဝ်လဒက်ပတန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) သၞောတ်လဒက်ပတန်ဂကောံဝွံ ယဝ်ရ မိက်ဂွံပလေဝ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵု ကောန်ဂကောံ မတိုန်စိုပ် သဘင်ကောံဓရီုဇၞော် ပိဂအုံ ၜါဂအုံ တုပ်စိုတ်ဟေင် ပလေဝ်ဂွံ။
(ခ) သၞောဝ်တၟိ မပလေဝ်လဝ်ဂှ် ဒှ်ဒတန် စတမ်နူ တ္ၚဲသဘင်ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် မအာစိုပ်ဒတုဲ။

(၉) ဒဒှ်မရိုဟ်ပလီုဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဒဒှ်မရိုဟ်ပလီုဂကောံဂှ် သ္ဒးဒှ် ပ္ဍဲသဘင်ကောံဓရီုဇၞော် အဆက်ဆက် ၜါဝါ။ သဘင်ကောံဓရီုဇၞော်မွဲဂှ် သ္ဒးဒှ် သဘင်ကောံဓရီုလၟေင်သၞာံတုဲ သီုသဘင်ကောံဓရီုဇၞော်ၜါအလန်ဂှ် ကောန်ဂကောံ မတိုန်စိုပ် ကောံဓရီု သီုဖအိုတ် အောန်အိုတ် ပိဂအုံ ၜါဂအုံ သ္ဒးတုပ်စိုတ်။
(ခ) ကာလ ဂကောံဝွံ မအာစိုပ် ဒဒှ်မရိုဟ်ပလီုမ္ဂး ဒြပ်ရတ်အပိုင်အပြဳဂကောံဝွံ သီုဖအိုတ်ဂှ် သ္ဒးကဵုဒါန် ကုဂကောံတင်ရန်တၟအ်မတုပ် ကုဂကောံဝွံ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး တင်ရန်တၟအ် မကြပ်တုပ် ကုဂကောံဝွံ။

(၁၀) ပွံက် ပ္ဍဲကဵု သၞောဝ်ဝွံ။[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် - ပရေင်ပညာ မဗတောန် မဒုင်သဇိုင် နကဵုဘာသာမိ မတွဟ်ဂး မန်တုဲ သၟဝ်ပကင်ရင် နကဵုဂကောံမၞိဟ်ဂကူမန်။
သၞာံဂကောံ - သၞာံဂကောံဝွံ စၟတ်သမ္တီလဝ် နူဂိတု သေပ်တေမ်ဗါ- အဝ်ဂေတ်။
ထံက်ပင် - ဒဒှ်မရနုက်ဗပေင်ကဵု နကဵု သြန် ကေုာံ ကိရိယာအရပ်အရာ။
ရီုဗင် - ဒဒှ် မရနုက်ဗပေင်ကဵု နကဵု လညာတ်၊ ဒြဟတ်ကမၠောန်။
ကောံဓရီုဇၞော် - ကောံဓရီု မဘိက်လဝ် ကောန်ဂကောံသီုဖအိုတ်တုဲ မကၠောန်ဗဒှ် အတိုင်သၞောဝ်လဒက်ပတန်ဂကောံ ပိုဒ်၄ ဟွံသေင်မ္ဂး ပိုဒ် ၅။
ကောံဓရီု - ပါဲနူ ကောံဓရီုဇၞော်တုဲ ကောံဓရီုပရေင်ကမၠောန်အိုတ်သီု။
ရးဇြာ - အတိုင်ပယျဵု ဍုင်ဇြာ ခေတ်မုတ္တမ (နူဍုင်ဇြာ လပါ်ဗၟံက် စိုပ်ကျာ်သဳဟကန်ဒဴ (ကျာ်တၟအ်)၊ လပါ်သမၠုင်ကျာ စိုပ်ကြုင်ကအ်မမြင်၊ လပါ်ပလိုတ် စိုပ်ၜဳဇၞော်၊ လပါ်သၟဝ်ကျာ စိုပ်ကြုင်ကင် (ကျာ်သဘင်ဇၞော်၊ မုဟ်ဍုင်)၊ လပါ်အဂၞဲ စိုပ်ကမၠိုင်ကၠံ၊ လပါ်နေရတိ စိုပ်ဒေါဝ်ၜဳကလေင်၊ လပါ်ဗာယပ် စိုပ်ကြုင်ကင်၊ လပါ်ဨသာန် စိုပ်လဂေါဝ်ဗတဳ)
သြန်ဂကောံ - သြန်ကောန်ဂကောံတအ် မစုတ်လဝ် နကဵုလၟေင်ဂိတု သွက်ဂွံဒှ် ကောန်ဂကောံ။
ဘဏ္ဍာ - သြန်မနွံ ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဏအ် သီုဖအိုတ်။
သြန်ဒါန် - သြန် နူညးမွဲမွဲ မကဵုလဝ် ဒါန် ကုဂကောံ သွက်ဂွံဗမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂကောံ။

ပရေင်ကမၠောန် သၞာံ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဂှ် နကဵု ဂကောံဝွံ ဖျေဟ်လဝ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ။[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

• သြန်ဂကောံဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် နကဵု သြန်ဗာတ်သေံ အောန်အိုတ် မွဲဂိတု ၁၀၀။ နကဵု ကောန်ဂကောံတအ် စုတ်ဇၟာပ်ဂိတုလေဝ်ဂွံ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး စုတ်မွဲအလန်ဓဝ် သွက်ဂၠိုင်ကဵုဂိတု စဵုကဵု ပွိုင်မွဲသၞာံလေဝ် ဂွံ။ • သြန်ဂကောံ သီုဖအိုတ် ၈၅% ဂှ် ဗၟံက်အာ ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂကောံ အတိုင်တင်ရန်တၟအ်ဂကောံ။ ဗွဲတၟေင် သွက်ဂွံ ထံက်ပင်အာ ကမၠောန်မသြိုင်ဘာကောန်ဂကူမည်တန်သမၠုင် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ မသြိုင်ဒၟံင် ပ္ဍဲဒၞာဲ (16° 13′ 49.79″ N, 97° 72′ 47.12″ E)

• သြန်ဂကောံ သီုဖအိုတ် ၁၅% ဂှ် ကၠောန်မာဲ ကုညးကောန်ဂကောံ ညးမထံက်ပင်လဝ် ပေင် ပွိုင်မွဲသၞာံ (၁၂ ဂိတု)။ သဘင်မာဲဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဂိတု သေပ်တေမ်ပါ သၞာံ ၂၀၂၂။

• သြန်ဒါန် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဗၟံက်အာရုပ်ရဴကမၠောန်ဂကောံ။

• နကဵုဂကောံဝွံ ညံင်ဂွံပံက်အာ ကမ္မတဳမွဲတုဲ နကဵု ကမ္မတဳဏအ် ညံင်ဂွံ ပံက်အာတန်ဗတောန်သမၠုင်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ။

• နကဵုဂကောံ ဂစာန်ဂၠာဲ ညးတၠပစ္စယ်ပညာ သွက်ဂွံထံက်ပင် ကုကွးဘာမအံင်လဝ် တန်အဋ္ဌမတုဲ သွက်ဂွံဆက်တိုန် တန်သတ္တမဂှ် တန်ဟွံမဲတုဲ ဒးအာတိုန် ပ္ဍဲဘာဒမံင်၊ ဘာဝင်သ္ပဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဘာညဳသာ။

လၟေင်ကမၠောန် ဒုင်ပစ္စယ်ပညာ သွက် ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံဆက်တိုန်ဘာ ပ္ဍဲဘာဒမံင် ဟိုတ်နူ ဘာကောန်ဂကူမန် တန်ဇကုမတိုန် ပ္ဍဲဒေသဇကု ဟွံမဲ။[၁][ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟေင်ကမၠောန်ဏအ် ဒက်ပတန်လဝ် နူလဵု။[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟေင်ကမၠောန်ဝွံ နကဵု ဂကောံထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ နဒဒှ် ပရေင်ကမၠောန်ဂကောံမွဲဂှ် ဗၟံက်အာရုပ်ရဴကမၠောန်မွဲရောင်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ် ရေင်သကအ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂကောံ ၁ မေ ၂၀၂၂ ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေင်ကမၠောန်ဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲ ဂကောံထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ ရ။

ကွးဘာဗီုလဵု မကလိဂွံ ထံက်ပင်မာန်။[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကွးဘာ မကိတ်ညဳ ကုတင်ဂၞင် ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ကလိဂွံထံက်ပင်မာန်ရ။

 1. ကွးဘာ (ဟွံသေင်မ္ဂး) မိမကွးဘာ အာတ်မိက် နွံပၟိက် အရီုအဗင်။
 2. ကွးဘာဂှ် ဒးတိတ်ကၠုင်နူ ဘာကောန်ဂကူမန်။
 3. ဒၞာဲဒေသ မကြပ် ကုကွးဘာဂှ် မပဒတဴ ဘာကောန်ဂကူမန် သွက်တန် ကွးဘာဂှ် ဂွံဆက်တိုန် ဟွံမဲ။
 4. မိမ (ဟွံသေင်မ္ဂး) ကောဒေအ်ကွးဘာဂှ် ထံက်ပင်ကဵု ဟွံသၟဟ်အစောမ်၊ ဟိုတ်နူ ပရေင်ပိုန်ဒြပ် ဍိုန်လျ။
 5. နူကဵု ဒၞာဲတၞဟ်၊ ဂကောံတၞဟ်မွဲမွဲလေဝ် ကွးဘာဂှ် ဟွံကလိဂွံ အထံက်အပင်။
 6. စဳပၞောန်ကွးဘာဒမံင် နူကဵု ဘာကွးဘာဂှ် မိက်ဂွံတိုန်ဂှ် နကဵုကွးဘာဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်မာန် ဒုင်ဝန်။
 7. ညးမမင်မဲ (ဟွံသေင်မ္ဂး) မိမ ကွးဘာဂှ် ကဵုအခေါင်။

နကဵု ဗီုပြင်လဵု နကဵုဂကောံဝွံ ဂၠာဲအာ သြန်အရီုအဗင်။[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာဝွံ ကေတ်တာလျိုင်တုဲ ဂၠာဲပ္ကောံအာ သြန်ဒါန်ပညာ နကဵု နဲကဲနာနာ အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ။ 1. ဂၠာဲ တၠပစ္စယ်ပညာ နူကဵု မၞိဟ်မွဲ (ဟွံ) မၞိဟ်မွဲဂကောံ (ဟွံ) ဂကောံမွဲတုဲ ဒုင်ပစ္စယ် ကုကွးဘာတအ်။ 2. ဂၠာဲသြန် သွက်ဂွံထံက်ပင်ကွးဘာတုဲ နကဵုဂကောံ ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဒုင်ပစ္စယ် ကွးဘာ။

တင်စဳပၞောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

1. သြန်ထံက်ပင်ဂှ် နကဵုဂကောံ ပလံင်ဗစိုပ် ကဵုဏာဘာရောင်။ ညးဒၟုင်ပစ္စယ် (ကွးဘာ/မိမကွးဘာ) အခေါင်မဒုင်တဲ သြန်ထံက်ပင် ဟွံမဲ။ 2. ရန်ကဵု ဂုဏ်စရာဲ သိက္ခာမၞိဟ် ကွးဘာဂှ်ကီု သီုကဵု မိမကွးဘာတုဲ လိက်ဂရင်ဗတီ အာတ်မိက် အရီုအဗင်ကီု၊ ပရူပရာ ကွးဘာတအ်ဂှ် ဆညးတာလျိုင်တအ်ဟေင် အခေါင်ဆဵုနွံတုဲ ပရးပ္တိတ် မ္ၚး အခေါင် ဟွံမဲ။ 3. တၠပစ္စယ်ပညာ (ညးတၠဒါန်)ဂှ် အခေါင် ဆက်စၠောအ် ဓရီုကျာ၊ ပလံင်လိက်၊ ကုကွးဘာဂှ် နွံ ယဝ်ရ ကွးဘာဂှ် ကဵုအခေါင်။ မိမကွးဘာ ကဵု တၠပစ္စယ်ပညာ ညံင်ဂွံ ဆက်စၠောအ် ရေင်သကအ်ဂှ် နကဵု ဂကောံ ဖန်ဇန်ကဵု အခေါင် ဟွံမဲ။ 4. အခိင်အပိုင်အခြာ အရီုအဗင်ဂှ် နွံဒၟံင် ဆမွဲသၞာံပရေင်ပညာဟေင်။ ယဝ်ရ ကွးဘာမွဲ ပ္ဍဲသၞာံပရေင်ပညာမွဲဂှ် ဇကုကလိဂွံလဝ် အရီုအဗင်တုဲ သွက်ပရေင်ပညာသၞာံဂတဂှ် ယဝ်ရ ဆက်နွံပၟိက် အရီုအဗင်မ္ဂး ဇကုဒးကလေင်ပတိုန် လိက်တၟိရောင်။

ဂကောံစၟဳစၟတ် ကေုာံ ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် (၅) တၠ သွက်သၞာံပရေင်ပညာ ၂၀၂၂-၂၀၂၃[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကျာ်ဇၞော်အစာသောမ
 2. နာဲသ္ဂံင်လဴ
 3. နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ
 4. နာဲကြက်ဇဝ်
 5. နာဲစက္ကရတ်

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. စၟတ်သမ္တီကောံဓရီုဂကောံ ၀၈၊ ၀၅၊ ၂၀၂၂