မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ
Mon Association - South Korea
မဒက်ပတန် ၂၄ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၀၇ (၂၀၀၇-၀၉-၂၄)
ညးမဒက်ပတန် နာဲဂံင်ဆာန်၊ နာဲတေန်မန် ကေုာံ ကောန်မန် ၁၅ တၠ
ဗီုပြင် ပရေင်မၞိဟ် ဂကူမန်
တင်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗိုင်ရီုဗင် ရေင်သကအ်၊ သွက်ဂွံမင်မဲအာ ဂကူ၊ ဘာသာ ကေုာံ ရီုဗင် ဍုင်မိတိမမန်
ဂကူကမၠောန် ပရေင်မၞိဟ်
ကောန်ဂကောံ
ကောန်ဂကူမန် ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာ
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်)

ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ (အၚ်္ဂလိက်: Mon Association - South Korea) ဝွံ ဒှ်ဂကောံမှာဇန် မဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ကောန်ဂကူမန် ညးမပဒတဴဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာ သၠုင်ကျာရ။ ကောန်ဂကူမန် မပဒတဴ ပ္ဍဲကိုဝ်ရဳယျာတအ် ကြပ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မအာကၠောန်ကမၠောန်တုဲ တင်ရန်တၟအ်ဂကောံဝွံ သွက်ဂွံဗိုင်ရီုဗင် ရေင်သကအ်၊ သွက်ဂွံမင်မဲအာ ဂကူ၊ ဘာသာ ကေုာံ ရီုဗင် ဍုင်မိတိမမန်ဇကုရ။ သွက်ကောန်ဂကောံဂွံတန်တဴ ပ္ဍဲအခိင်ကာလကမၠောန်ဟွံမဲတုဲ နကဵုဂကောံလိင်လဝ် ဗဒပ်မန် မကော်ဂး ၝောအ်ရုင်ၜိုပ်ထဝ် မွဲ၊ ပ္ဍဲၝောအ်ရုင်ဂှ် ကုညး ဒၞာဲမံင်ဟွံမဲတအ် ဂွံပဒတဴတုဲ သီုဒှ်ဒၞာဲ ဂွံကောံရေင်သကအ် ပ္ဍဲအခိင်ကၟာတ်ကမၠောန်ရ။ နူဂှ် ဖန်ချပ်ကၠုင် သွက်ဂွံ ပတန် ဘာလကျာမန်မွဲတုဲ "ရာမညနိကာယ ဘာမန်" မွဲမ ပ္တန်ဗဒှ်မာန်ကၠုင်ကီုရ။

ဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗီုရုပ် ညးမတိုန်စိုပ် သဘင်ကောံဓရီု သွက်ဂွံ ဒက်ပတန် ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ ပ္ဍဲ ၂၄ သေတ်တေမ်ပါ ၂၀၀၇
နာဲဂံင်ဆာန် ဥက္ကဌ ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ကေုာံ ညးမချပ်ဖန် သွက်ဂွံဒက်ဂကောံမန် ပ္ဍဲကိုဝ်ရဳယျာ မဟီုဒၟံင်ဂလာန် ပ္ဍဲသဘင်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၂ ဝါ ဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာ။

တၞဟ်နမဂွံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ ကောန်ဂကူမန် နူကဵု ဍုင်မန်ဗၟာ စစိုပ်အာ ဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာသၠုင်ကျာ နူကိုပ်ကၠာ သၞာံ ၁၉၉၅ တေအ်ရ။ ဟိုတ်နူ လၟိဟ်မၞိဟ်မန် အောန်ကီု ဟိုတ်နူ မၞိဟ်မကၠုင်စိုပ်တအ် မံင်သ္ၚောဲဒၟံင် ရေင်သကအ်ကီု၊ ဟိုတ်နူ မၞိဟ်မစိုပ်လဝ်တအ် ပရေင်လညာတ် မဒက်ဂကောံဂှ် နွံအောန်ကီုတုဲ ဂွံဒက်ပ္တန် နကဵုဂကောံဂှ် ဟွံကတဵုဒှ်ကၠုင်လဝ်ရ။ ဗွဲကြဴ နာဲဂံင်ဆာန် (သၟာအနုသုခုမ ဒယှ်ေဒွက်) ကေုာံ နာဲတေန်မန် ညးၜါ ချပ်ဂၞန် ရေင်သကအ် သွက်ဂွံ ဒက်ပ္တန် ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ ကေုာံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် သဘင်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ရ။ ညးၜါ ဆက်စန်ဒက် ကောန်ဂကူမန် ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာတအ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၇ နာဲဂံင်ဆာန်၊ နာဲတေန်မန် ကေုာံ ကောန်ဂကူမန်လ္ၚဵုတအ် ဆဵုညးသကအ် ပ္ဍဲကဵု ဘာဓမ္မဒူတ၊ အရာပ်ဗူဖျံင်တုဲ ဆက်ချပ်ဂၞန် ကိစ္စဒက်ဂကောံမန် ပၠန်ရ။ ညးတအ် တုပ်စိုတ်ရေင်သကအ်တုဲ ကော်ဘိက် ကောန်ဂကူမန် ၜိုတ်မစုက်လုက်ကဵုဇကုတအ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကၟာတ်ကမၠောန် မဒှ်တ္ၚဲ သဘင်သီသြောအ် (ချူသံက်) ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၄ သေတ်တေမ်ပါ ၂၀၀၇ ပ္ဍဲဆေင်ဖျာဍုင်နဳပဝ်၊ အရာပ်ဗူဖျံင် ဂှ်ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် မၞိဟ်တိုန် သီုဖအိုတ် (၁၆) တၠ

 1. နာဲဂံင်ဆာန်
 2. နာဲသူရိန်
 3. နာဲတေန်မန်
 4. နာဲတာန်ညောအ်
 5. နာဲဝေန်ထာက်
 6. နာဲတာန်ထာက်
 7. နာဲလွဳအံင်
 8. နာဲထောန်ဝေန်
 9. နာဲဆာန်ထေက်
 10. နာဲတာ
 11. နာဲအုင်နာင်ဠေန်
 12. နာဲဇြဝ်ထာက်
 13. နာဲဇြဝ်ဠေန်
 14. နာဲဗညာမန်
 15. နာဲပါန်လှာင်
 16. နာဲတေန်ဥူ
 17. (နာဲအံင်ထူ ဂှ် တိုန်ကောံဓရီု ဟွံမာန်ကီုလေဝ် ကဵုလဝ်စရင် သွက်ဂွံလုပ်ဂကောံဂှ်တုဲ ပြင်ဗစိုပ် သြန်ဂအုံဂကောံအဆက်က်ကီုရ။)

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဂှ် ဒက်ပ္တန်ပတိုန် ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ နကဵု တင်ရန်တၟအ်ဂကောံ (ပိ) တင် (ဝါ) နကဵု ပရေင်ကမၠောန်ဂကောံ ပိကမၠောန် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

 1. သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲခိုဟ်ပရဲ မဆေင်ကဵုဂကူမန် မပ္တံ ကဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်၊
 2. သွက်ဂွံ ဗိုင်ရီုဗင် သၟာကမၠောန်ဂကူမန် ညးမဆဵုဂဗ အခက်အခုဲနာနာတအ်၊
 3. သွက်ဂွံရီုဗင်ထံက်ပင် ဒၞာဲမယုတ်ဒေက် ပ္ဍဲကဵု ဒေသရးဍုင်မန်တေအ်၊

ပ္ဍဲကဵုဂကောံဂှ် ရုဲစှ် မၞိဟ်တာလျိုင်၊ နာဲဂံင်ဆာန် (ဥက္ကဌ)၊ နာဲသူရိန် (ဒု-ဥက္ကဌ)၊ နာဲတေန်မန် (ညးအုပ်ကာ) တုဲ ညးသၟေဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ကောန်ဂကောံ ကေုာံ သကိုပ်စန်ဒက် သီုဖအိုတ်ရ။

ပရေင်ချဳဓရာင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၁ ဝါ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၞဟ်နဂွံဒှ် သြန်တမ်ဂကောံတုဲ ကောန်ဂကောံမွဲတၠမ္ဂး စုတ်ကဵု သြန် (၅၀.၀၀၀)ဝါန်ရ။ သြန်တအ်ဂှ် သ္ပတမ်တုဲ ပတိတ်ပဠောအ် သွက်ဂွံဂၠာဲသြန်ဂအုံ သွက်ဂွံကၠောန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ရ။ ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ ကၠောန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကိုပ်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၀၈ မဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၁) ဝါဂှ်ရ။ တ္ၚဲမကၠောန်ဂှ် ပကိတ်လဝ်ကဵု တ္ၚဲသဘင်သၠာဲသၞာံ ဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာ (သောဲဠာ) မဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုင် ပ္ဍဲကဵု ၇ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၀၈ ဂှ်ရ။ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဘာဓမ္မဒူတ အရာပ်ဗူဖျံင်တုဲ ပူရိသာတ်တိုန်စိုပ် ၜိုတ် ၅၀ တၠရ။

သဘင်ကောံဓရီုကၠောအ်သၞာံ အလန်ပထမ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမတိုန်စိုပ် သဘင်ကောံဓရီုလၟေင်သၞာံ အလန်ပထမ ပ္ဍဲ ၁၃ သေတ်တေမ်ပါ ၂၀၀၈

ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ ကတဵုဒှ်ဂွံ ပွိုင်မွဲသၞာံတုဲ ကောန်ဂကောံဒှ်ဂွံ (၃၁) တၠ။ ပ္ဍဲသဘင်ကောံဓရီုကၠောအ်သၞာံ အလန်ပထမဂှ် ကောန်ဂကောံတိုန်စိုပ် ၂၅ တၠ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် ပရေင်ကမၠောန်ဂကောံတုဲ ကလေင်ထပ်ဗပေင် တင်ရန်တၟအ် ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန် ဂကောံအတိုင်ဗွဲသၟဝ်ရ။

 1. ကောန်မန်တန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာတအ် ညးမွဲကုမွဲ သ္ဂောအ်ဍုက်ကေဝ်ကၠောအ်ဍတုဲ သ္ဂောအ်ရီုဗင်အာ ညးသကအ်။
 2. တၞဟ်န ဂွံထံက်ပင် မင်မဲအာ ဂကူ၊ ဘာသာ၊ သာသနာမန်။
 3. တၞဟ်နသ္ဂောအ်ထံက်ပင်အာ ပရေင်ပညာ၊ ပရေင်ထတ်ယုက် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုင်မန်တေအ်။
 4. တၞဟ်နသ္ဂောအ်ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲခိုဟ်ပြဲ မပ္တံကဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဇၟာပ်ပ်သၞာံ။
 5. တၞဟ်န သ္ဂောအ်ဆက်ဆောမ် ကၠောအ်ဍအာကဵု ဂကောံကောန်ဍုင်အရင် ကေုာံ ဂကောံတၞဟ်သအာင် ပ္ဍဲဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာ။

စပ်ကဵု တင်ရန်တၟအ် ဗွဲလတူဂှ်တုဲ ဗီုဗၟံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ်လေဝ် ဖျေဟ်လဝ် လၟေင်ကမၠောန် ကေုာံ စေဝ်ပၞောန် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံကီုရ။

 1. ကောန်ဂကောံတအ် ယဲဘဲ ဒးတိုန်ရုင်ဂဥုဲမ္ဂး နူကဵု သြန်ဂကောံ မ္ဒးထံက်ပင် ကုညးကောန်ဂကောံမဂိယဲဂှ် သြန် (၃)ကိုဋ်ဝါန်ရောင်။
 2. ကောန်ဂကောံတအ် ကတဵုဒှ်ယဲဇၞော်ကဵုဒြဟတ်တုဲ ခရိတ်လွဳယဲအိုတ်ဂၠိုင် လတူနူကဵု ၁၀၀ ကိုဋ်ဝါန်မ္ဂး ညးတာလျိုင်တအ် ဗက်ဆက်ဗ္ၚုဟ် ကောန်ဂကောံတအ်တုဲ ဒုင်ဒါန်ခရိတ်ဂဥုဲ သွက်ကောန်ဂကောံ မဂိယဲဂှ်ရောင်။
 3. ကောန်ဂကောံတအ် ကတဵုဒှ် စပ်ကဵု ပရေင်ချိုတ်ဂျိုင်မ္ဂး နူကဵု သြန်ဂကောံ မ္ဒးထံက်ပင်ကဵု သြန် ၁၀ ကိုဋ်ဝါန်ရောင်။
 4. ပရေင်ထံက်ပင် ဍုင်မန်တေအ်ဂှ် ရံင်ကဵု ဒြဟတ်သြန်ဂကောံ ကေုာံ တင်တုပ်စိုတ်ကောန်ဂကောံတအ်ညးဂမၠိုင်တုဲ ထံက်ပင်အာရောင်။

စပ်ကဵု ဗီုလဒက်ပတန်ဂကောံလဝ် ကလေင်လဟဵုပတိုန်လဝ် နူကဵု ညးတာလျိုင် ပိ တၠဂှ် ဒှ်အာ ညးတာလျိုင် (၁၇)။ နာဲဂံင်ဆာန် (ဥက္ကဌ)၊ နာဲထောန်ဝေန် (ဒု-ဥက္ကဌ)၊ နာဲတေန်မန် (ညးအုပ်ကာ)၊ နာဲဆာန်ထေက် (ဒု-ညးအုပ်ကာ)။ သၞာံပထမဂှ် ကောန်ဂကောံမန် ဒးပၠုပ်သြန်ဂကောံ ညးမွဲ မသုန်ဠက်။ ဟိုတ်နူ အရာမဒးစကာသြန်ဂၠိုင်ကၠုင်တုဲ ကောန်ဂကောံမွဲ ဒးပၠုပ် မွဲသၞာံမွဲကိုဋ်ဝါန်ရ။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၂ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ဂကောံနာယကၜါတၠ နာဲသိုဝ်မုင်လေဝ်၊ နာဲအံင်မျေတ်။ ဥက္ကဌ နာဲဂံင်ဆာန်၊ နာဲထောန်ဝေန်၊ ညးအုပ်ကာ နာဲဆာန်ထေက်၊ နာဲဗညာစဴမန်။ သၞာံ ၂၀၁၂ ဝွံ ကောန်ဂကောံဒှ်အာ ၈၇ တၠရ။ ပ္ဍဲသဘင်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၅ ဝါဂှ် ခမဳသင်မန်ၜါဇကု နိမန်နင်လဝ်ဂှ် သၠးကဵုဒါန် သြန် ၂၅ ကိုဋ်။ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကောန်ဂကူမန်တအ် သွက်ဂွံကဵုဒါန် သြိုင်ခၞံ ရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တုဲ ကလိဂွံသြန် ၅၉ ကိုဋ်ဝါန်။ ကောန်ဂကောံမန် စုတိအာတုဲ ထံက်ပင်သြန် ၂၁ကိုဋ်။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၃ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးတာလျိုင် ဂကောံဂှ် နာယက၊ နာဲအံင်မျေတ်၊ နာဲသိုဝ်မုင်လေဝ်။ ဥက္ကဌ နာဲညဳညဳ၊ နာဲမၞိက်ဆာန်။ ညးအုပ်ကာ နာဲယှိုဲဘ၊ နာဲဝေန်ဗိုလ်။ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ ဝွံ ကောန်ဂကောံဒှ်အာ သီုဖအိုတ် ၉၉ တၠ။ နကဵုဂကောံကဵုဒါန် သွက် ရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ၁၀ ကိုဋ်ဝါန်။ (သြန်ဗၟာ ၇၀ ကိုဋ်)။ ပ္ဍဲသၞာံဏအ်လေဝ် ကောန်ဂကောံစုတိအာမွဲတၠတုဲ ထံက်ပင်ဏာ သြန် (၁၀)ကိုဋ်ဝါန်။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၄ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးတာလျိုင် ဂကောံဂှ် နာယက နာဲယှိုဲမျေတ်၊ နာဲဗညာမန်၊ နာဲမၞိက်ဆာန်၊ နာဲအံင်ထူ၊ နာဲအံင်ဝေန်။ ဥက္ကဌ နာဲအံင်မျေတ်၊ နာဲဇြဝ်ထာက်၊ နာဲဝေန်ဗိုလ်။ ညးအုပ်ကာ နာဲအံင်ရာဇာ၊ နာဲတိင်ဝေန်။ သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် ကောန်ဂကောံ ဒှ်အာ ၁၄၅ တၠရ။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၅ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးတာလျိုင် ဂကောံဂှ် နာယက နာဲအံင်ထူ၊ နာဲဗညာမန်၊ နာဲယှိုဲမျေတ်၊ နာဲမၞိက်ဆာန်၊ နာဲကျဝ်တုင်။ ဥက္ကဌ နာဲကျဝ်သွာအံင်၊ နာဲသိုဝ်နာင်။ ညးအုပ်ကာ နာဲရာဇာမန်၊ နာဲတိင်ဝေန်။ ကောန်ဂကောံသီုဖအိုတ် နွံ (၅၈) တၠ။ ခရိတ်ကောန်ဂကောံဂှ် ကလေင်ဖျအ်ဖျေဟ် မသုန်လက်ပၠန်ရ။ ပ္ဍဲသၞာံဏအ် ကောန်ဂကူယခေင်မွဲ က္ၜင်ဗၠိုက် စုတိအာတုဲ နူကဵုဂကောံ ထံက်ပင်ကဵု ၅ ကိုဋ်။ ဂကူမန်ဂိယဲၜါတၠ ထံက်ပင် ညးမွဲ ၂ ကိုဋ်။ ဥက္ကဌ ဂကောံNLD စုတိ ကဵုဒါန် ၂ ကိုဋ်။

ပ္ဍဲသၞာံဏအ် စၞးမလိင်ခဒမ်မန်ဂှ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပတန်ဘာမန် ပ္ဍဲကဵု ကရပ်ဖျာဇၞော် အရာပ်ဗူဖျံင်ရ။ လိင်ဘာမန်ဂှ် ဒးကဵု ဟရမ် ၁၅၀ ကိုဋ်တုဲ ၚုဟ်လိင်ဂှ် မွဲဂိတု ၉ ကိုဋ်ဝါန် ဒးကဵုရ။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၆ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးတာလျိုင် ဂကောံဂှ် နာယက နာဲအံင်မျေတ်၊ နာဲမေန်အံင်၊ နာဲအံင်ထူ၊ နာဲဗညာမန်၊ နာဲအေနာင်ဥူ။ ဥက္ကဌ နာဲကျဝ်သွာအံင်၊ နာဲသိုဝ်နာင်။ ညးအုပ်ကာ နာဲရာဇာမန်၊ နာဲနေဠေန်အံင်။ ကောန်ဂကောံ နွံသီုဖအိုတ် ၁၀၄ တၠရ။

ခမဳသင် နူဍုင်မန် က္ညကၠုင်ဝေင် ပိဇကု ဂွံကဵုဏာဒါန် နဝကမ္မဝတ္ထု မွဲဇကု ၁ ကိုဋ်။ ပ္ဍဲသဘင်ပူဇဴဓမ္မဒေသနာ တၠဂုဏ်အစာ သဳလာစာရ ဂှ် ဂကောံကဵုဒါန် ၃ ကိုဋ်။ ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်သွဟ်လိက်အလဵုအသဳ ပေင် ၁၀၀ သၞာံ ပ္ဍဲဍုင်မန်ဂှ် နကဵုဂကောံဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ညးတၠသဒ္ဓါ ပ္ဍဲကိုဝ်ရဳယျာတုဲ ဂွံကဵုဏာဒါန် ၂၅ ကိုဋ်။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၇ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးတာလျိုင် ဂကောံဂှ် နာယက နာဲအံင်မျေတ်၊ နာဲသိုဝ်မုင်ဠေ၊ နာဲညဳညဳ၊ နာဲမေန်အံင်၊ နာဲအံင်ကျဝ်ဥူ၊ နာဲဗညာမန်၊ နာဲအေနာင်ဥူ၊ နာဲကျဝ်တုင်။ ဥက္ကဌ နာဲကျဝ်သွာအံင်၊ နာဲသိုဝ်နာင်။ ညးအုပ်ကာ နာဲနေဠေအံင်၊ နာဲတိင်ဇြဝ်။ နကဵုဂကောံ အာဂတပၠတရဴတုဲ ဗက်ဒုင်ဒါန် သွက်ထံက်ပင် ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ကလိဂွံသြန် ၂၆ ကိုဋ်။ ကောန်ဂကောံမွဲတၠ စုတိအာတုဲ ထံက်ပင်ဏာသြန် ၁၀ ကိုဋ်။ ညးဂိယဲ ၆ တၠ ထံက်ပင် ညးမွဲ ၃ ကိုဋ်။ သွက်ဂွံရာန် ဘာစိတ္တသုခ နေဝ်ဒါဂူဂှ် နူကဵု ဂကောံမန် ဗက်ဒုင်ဒါန်သြန် ဂွံ ၁၀ ကိုဋ်။ သဘင်ပူဇဴဓမ္မဒေသနာ တၠဂုဏ်အစာသဳလာစာရ ကဵုဏာဒါန် ၅ ကိုဋ်။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၈ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးတာလျိုင်ဂကောံ နာယက နာဲအံင်မျေတ်၊ နာဲသိုင်မုင်လေဝ်၊ နာဲညဳညဳ၊ နာဲမေန်အံင်၊ နာဲအံင်ကျဝ်ဥူ၊ နာဲအံင်နာင်၊ နာဲကျဝ်တုင်။ ဥက္ကဌ နာဲကျဝ်သွာအံင်၊ နာဲအံင်ရာဇာ၊ ညးအုကာ နာဲတိင်ဇြဝ်၊ နာဲအံင်သာန်ဝေန်။ ဂကောံ ထံက်ပင်ကဵုဒါန် ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန် ၃၅ ကိုဋ်။ သွက်ရာန် ဘာမန်ကိုဝ်ရဳယျာဂှ် ဂကောံကဵုဒါန် ၅၀ ကိုဋ်။ သွက်ဂွံထပ်ရာန် သၠဲတိသာသနာ ရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဂကောံကဵုဒါန် ၃၀ ကိုဋ်။ ပၠိုပ်ဂိုဟ် ကျာ်ဇၞော်အစာဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဘာဗဂေါပရိယတ္တိ ဍုင်မတ်မလီု ဂကောံကဵုပူဇဴပ္ကဴလၞီ ကေုာံ ဝတ္ထုဒါန် ၁၆ ကိုဋ်။ ကောန်ဂကောံ ဂိယဲ ၁၀ တၠ ညးမွဲ ၃ ကိုဋ် ထံက်ပင်ဏာလဝ်ရ။

ညးတာလျိုင် သၞာံ ၂၀၁၉ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကောန်ဂကောံသီုဖအိုတ် နွံ ၁၉၀ တၠ။ နကဵုဂကောံထံက်ပင် ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန် ၃၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်။ ထံက်ပင် ညးဒးဘဲပၟတ် ဘာဗေဒါဇၞော် ပွိုင်ဍုင်လှာဒကှ် ၁၈ ကိုဋ်ဒကေဝ်။ ထံက်ပင် ကွာန်ကအ်လကုတ် ဒးဘဲလဗိုတ်ကျာ ၂၃ ကိုဋ်။ ဘဲဒဏ်သဘာဝဍာ်ဇၞော်ဒဵုလာ် နကဵုဂကောံအာက္ဍိုပ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်တုဲ ကလိဂွံသြန်ဒါန် ၈၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်။ ကောန်ဂကောံဂိယဲ ၇ တၠ ထံက်ပင် ညးမွဲ ၃ ကိုဋ်။ ညးစုတိ ၁ တလ ထံက်ပင်သြန် ၁၀ ကိုဋ်ဝါန်။

ခဒမ်မန် ဒှ်ကၠုင် ဘာမန် ကိုဝ်ရဳယျာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟာကမၠောန် ပ္ဍဲဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာတအ်ဂှ် ကာလကမၠောန်နွံမ္ဂး ညးတၠကမၠောန်ဂှ် ဖန်ကဵု ဒၞာဲမံင်တုဲ အခိင်ကာလတိတ်အာ နူကမၠောန်မ္ဂး ဒၞာဲမံင်လေဝ် ကၠေအ်အာကီုရ။ ဟိုတ်သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ်မ္ဂး ညးလ္ၚဵု ဒးလိင်မံင်ဟဝ်တေဝ်၊ မဝ်တေဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဒးအာတ်ဇူဒီု ပ္ဍဲကဵုဘာ မပ္တံသာ်ဝွံ ဗီုပြေပြံင်ဂှ် ဒးဂစာန်ဖန်ကၠုင်ရ။ တၞဟ်နဂွံ ပသောင်တင်ခက်ခုဲဏအ်တုဲ နကဵု ဂကောံ ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် လိင်ခဒမ်မန် ရ။ သွက်ဂွံလိင်ခဒမ်မန်ဂှ် ကောန်ဂကောံမန် ဒးပတိတ်ကဵု တမ် သြန်ဝါန် ၂ ကိုဋ် သွက်ဂွံကဵု ဟရမ်ခဒမ်ရ။ သြန်တအ်ဂှ် အခိင်ကာလ သြန်ဂကောံဂွံကၠုင်မ္ဂး ကလေင်ကဵုပၠန်ရောင်။ တုဲပၠန် အခိင်ကာလ ဇကုကလေင်စဴဍုင်မန်လေဝ် ကလေင်ပတိတ်ကေတ်မာန်ရ။ သာ်ဝွံ ဖျေဟ်လဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

ခဒမ်မန်ဂှ် စလိင်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲကဵု ၂၀ ဂျောန် ၂၀၀၉ ပ္ဍဲဍုင်အေန်ချောန်၊ အရာပ်ချောန်ချောန်ဒေါင်။ သြန်ဟရမ်ဂှ် ၂၀ ကိုဋ်တုဲ ခရိတ်လိင်ခဒမ် မွဲမွဲဂိတုမ္ဂး ဒးကဵု ၂၃၀.၀၀၀ ဝါန်ရ။ ခဒမ်ဂှ် ကဵုလဝ်ယၟု "ၝောအ်ရုင် ၜိုပ်ထဝ်"။ ဟိုတ်နူ ရုင်ဂကောံ နွံကၠုင်တုဲ ကောန်ဂကောံတအ်ကီု ကောန်မန်တအ်ကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲကၟာတ်ရုင် (တ္ၚဲအဒိုက်) မ္ဂး မလေပ်ကောံကၠုင်ရေင်သကအ် ပ္ဍဲရုင်ဂှ်တုဲ ဂွံစုက်လုက်ရေင်သကအ်ရ။ ပရေင်ကမၠောန် ကေုာံ တင်ရန်တၟအ်ဂကောံ သွက်ကောန်ဂကူမန်တအ် ဂွံစုက်လုက် ရေင်သကအ်ဂှ်လေဝ် ရုပ်ရဴမံက်ကၠုင်ကီုရ။

သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် ခဒမ်မန် (ၝောအ်ရုင်ၜိုပ်ထဝ်)ဂှ် ပြံင်ဏာ ဇရေင်ဗဒါဲသၞေဟ်ကွဳပၟတ် အရာပ်ဗူဖျံင်။ သွက်လိင်ခဒမ်ဂှ် ဒးကဵုသြန်ဟရမ် ၇၀ ကိုဋ်၊ ၚုဟ်လိင်ရုင်ဂှ် မွဲဂိတု ပန်ကိုဋ်မသုန်လက်။

သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် စၞးခဒမ်မန်ဂှ် ပတန်ဘာမန် ကိုဝ်ရဳယျာတုဲ လိင်သ္ၚိ ပ္ဍဲကဵု ကရပ်ဖျာဇၞော် အရာပ်ဗူဖျံင်ရ။ လိင်ဘာမန် ကိုဝ်ရဳယျာဂှ် ဒးကဵု ဟရမ် ၁၅၀ ကိုဋ်တုဲ ၚုဟ်လိင်ဂှ် မွဲဂိတု ၉ ကိုဋ်ဝါန် ဒးကဵုရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၠဂုဏ်အ္စာ ဉာဏရံသဳ နွံပိုန် ဘာမန်ကိုဝ်ရဳယျာ မချူစၟတ်သမ္တီလဝ်။