မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဌာန်ကောံသၟတ်မန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဌာန်ကောံသၟတ်မန်
Mon Youth Forum
သၟတ်မန် မယိုက်လဝ် တဆိပ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်အဋ္ဌမ (၂၀၁၉)
သၟတ်မန် မယိုက်လဝ် တဆိပ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်အဋ္ဌမ (၂၀၁၉)
မဒက်ပတန် ၁၆ အံက်တဝ်ပါ ၂၀၀၉ (၂၀၀၉-၁၀-၁၆)
ညးမဒက်ပတန် ပေါဲသၠာဲဂတး လညာတ်သၟတ်မန် အလန်ဒုတိယ (၂၀၀၉)
ဗီုပြင် ချဳဓရာင်သၟတ်မန်
တင်ရန်တၟအ် သၟတ်မန်ဂွံကၠောအ်ဍတုဲ ကၠောန်အာ ပရေင်သၠုင်ပတိုန် လညာတ်သၟတ်မွဲစွံ။
အရာမကၠောန်ဂမၠိုင် တ္ၚဲသၟတ်မန်
ဂကူကမၠောန် ပရေင်မၞိဟ်၊ ပရေင်ဍုင်ကွာန်
ကောန်ဂကောံ
ဂကောံသၟတ်မန် နူဒေသနာနာ
ညးအုပ်ကာနာနာ
မာံမြဟ်ဆာဲ
ဖက်ဆော ညးအုပ်ကာ ၁
တၠဂုန်သုဇန
ဖက်ဆော ညးအုပ်ကာ ၂
မိစန္ဒာမန်
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်)
ပါင်မုခ်မၞုံကဵုတဆိပ်ကြာဌာန်ကောံသၟတ်မန်

ဌာန်ကောံသၟတ်မန် (အၚ်္ဂလိက်: Mon Youth Forum) ဝွံ ဒှ် ဂကောံပံင်ကောံ ဂကောံသၟတ်မန်ဂမၠိုင် နူကဵုဒေသနာနာတုဲ စဒက်ပ္တန်လဝ် နူသၞာံ ၂၀၁၂ ရ။ ကမၠောန် အဓိကဂကောံဝွံဂှ် ညံင်သၟတ်မန်တအ် ဂွံဆက်ကၠောအ် ရေင်သကအ်တုဲ ညံင်သၟတ်မန်တအ် ဂွံဒှ် ဒြဟတ် သွက်ဂကူမန်ရ။ နကဵု ဂကောံဝွံ က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ မွဲသၞာံ မွဲအလန် ကၠောန် ဗဒှ် တ္ၚဲသၟတ်မန်ရ။

ဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နူကဵုပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် အလန်ပထမတေအ် စသဳကၠဳချပ်ဓရီုကၠုင် ဂကောံသၟတ်သ္ပစၞးကဵု အလုံဂကူမွဲ သ္ဒးနွံထေက်ရောင် ပတှ်ေကေတ်လ္တူဂှ်တုဲ စပကောံကၠုင် ဇြဟတ်ကၠောံဍအကြာသၟတ်ပိုဲတအ်ရ။ နူဂှ်မွဲကဆံင်ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် အလန်ဒုတိယ ဌာန်ကောံသၟတ်မန် Mon Youth Fourm- MYF ဟီုဂှ် ဗွဲမကၠးမး ဒက်ပတန်ကၠုင်ရ။ ပရေင်ကမၠောန်တအ်လေဝ် လးဖျေဟ်ကၠုင်ရ။ ဆ္ဂးဟိုတ်နူပ္ၚံက်ပရေင်ဍုင်ကွာန် အသိင်အလိုန် ၂၀၁၀ တုဲ ပရေင်ကမၠောန် မလးဖျေဟ်လဝ်တအ်ဂှ် ထမံက်ကၠုင်ရုပ်ရဴဟွံမာန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ်ကလေင် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုင်ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ် သၟတ်အလန်တတိယ နူကဵုပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်ဏအ် ထပ်ဖျေဟ်ဏာပရေင် ကမၠောန် သွက်သ္ဂောံပၠုပ်လမျီု ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဂှ် ရုဲစှ်အာကမ္မတဳ ကဆံင်င်ကီု ဌာန်ကောံသၟတ်မန် က္ဍိုက်ပ်တုဲ သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်အာ တ္ၚဲသၟတ်မန်အလန်ပထမရ။ ဒုင်သဇိုင်ကဵု ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ် သၟတ်မန်အလန်တတိယဝွံတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၅-၁၆ ဂိတုဂျေန် ၂၀၁၂ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုင် ကောံဓရီုပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုင်မတ်မလီုတုဲ ရုဲစှ်အာညးတာလျိုင်ကေုာံကမ္မတဳကဆံင်င်တုဲ သီုဖျေဟ်ဏာ သ္ဂုတ်သွာတ်သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်အာ တ္ၚဲသၟတ်မန် နဒဒှ်ပရေင်ကမၠောန် ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ရ။

နကဵုဌာန်ကောံသၟတ်မန် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ကၠုင် တ္ၚဲသၟတ်မန်

 • အလန်ပထမ ကွာန်ဒဵုထောင်
 • အလန်ဒုတိယ ကွာန်တၟံကၞေင်
 • အလန်တတိယ ကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ်
 • အလန်စတုတ္ထ ကွာန်ကံဗိန်
 • အလန်ပဉ္စမ ကွာန်ဝါခရူ
 • အလန်ဆဋ္ဌမ ကွာန်ကၟာမဵု
 • အလန်သတ္တမ ကွာန်သာံလှေဝ်
 • အလန်အဋ္ဌမ ဗလးဒဵုခရီု

ကေုာံ ကောံဓရီုဇၞော်သၟတ်မန် အလန်ပထမ (ဍုင်မတ်မလီု) ကၠောန်ကၠုင်လဝ်နွံရ[၁]

တင်ရန်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. သ္ဂောံလုပ်အာပေဲါပ္တိုက် မဍိုက်ပေင်ကဵု သွက်အခေါင်အရာကောန်ဂကူ အဆံင်တုပ်သၟဟ်မွဲကရောံ ကုဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်၊ ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာ ကေုာံ ညးဍုင်ကွာန်မန်။
 2. သ္ဂောံလွဳၜံင်ပ္တိုန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် အနာဂတ်နဇြဟတ်သၟတ်မန်။
 3. သ္ဂောံသၠုင်ပ္တိုန်လညာတ်သၟတ်မဍိုက်ပေင်ကဵု ကွတ်ပညာဂတာပ်ခေတ်နာနာဂမၠိုင်။
 4. သ္ဂောံဒက်ပ္တိုန်အာဂကောံသၟတ်နဒဒှ်သ္ပစၞကောန်ဂကူမွဲမွဲမာန်၊ ပရေင်ညဳသာသၟတ်ဂှ် ညံင်သ္ဂောံသ္ပအဓိကတုဲ ရေင်တၠုင်အာ။
 5. သ္ဂောံထိင်ဒဝ်မင်မွဲအာ လိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် ကေုာံ ဝင်အခိုက်ကၞာပြဝေဏဳမန်ဂမၠိုင်[၁]

ဂၠံင်တရဴ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဝွံ ဒုင်သဇိုင်လ္တူပရေင်ညဳသၟဟ်သၟတ်တအ် ကဵုလညာတ်ပရေင်ဍုင်ကွာန်သၟတ်တအ်တုဲ ပံင်တောဲရုန်ဂစာန်အာ ပရေင်ကမၠောန်ကောန်ဂကူ နဇြဟတ်အရန်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မွဲကရောံ ကုဗော်ပရင်ဍုင်ကွာန်မန် ၊ ဂကောံမှာဇန်မန် ကေုာံ ညးဍုင်ကွာန်မန်တအ်ရောင်[၁]

လညာတ်ဂမြင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဝွံ ပံင်တောဲကဵု ဇြဟတ်ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်၊ ဂကောံမှာဇန်ညးဍုင်ကွာန် ကေုာံ ညးဍုင်ကွာန်မန်တအ်တုဲ ရုန်ဂစာန်အာသွက်ဗၠးၜးဂကူ၊ အခေါင်သၠးပွး၊ အခေါင်ၜိုဟ်လလံ နဇြဟတ်သၟတ်တအ်ရောင်[၁]

ပရေင်ဌာန်ကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကဵုကလေင်ဒက်ပ္တန် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် ဗီုပြင်စှ်ေကဵုသၞောတ်မွဲဂှ် ဂကောံသၟတ်ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵု ဗီုပြင်ဂကောံသၟတ် မန်လညာတ်တၟိ (MYPO)၊ ဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန် (MYEO) ကေုာံ ဂကောံသၟတ်ချဳဒရာင် တန်တဴဒၟံင်တ္ၚဲဏံကီု၊ ဂကောံသၟတ်ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵု ပွိုင်ဍုင် ကေုာံ ရးဒေသဂမၠိုင်ကီု၊ ဂကောံသၟတ်ဗွိုင် ပ္ဍဲဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်တံကီု ညးစၞးစုင် သွက်ဂွံပါလုပ်ဂှ် သဳကၠဳဖျေံလဝ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳသၟတ် (၂၀၁၉) တုဲကၠုင်ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၉-၃၀) ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲခရိုင်သဓီု ဗော်ဍုင်မန်တၟိဂှ်ရ[၂]

နိဿဲဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ဌာန်ကောံသၟတ်မန်-MYF (၂၀၁၉) လိက်သကေမ်တဲ၊ ဌာန်ကောံသၟတ်မန် (MYF) လစှ်ေဗော်ဒုင်ကာတ္ၚဲသၟတ်မန် (အလန်အဋ္ဌမ)။
 2. http://mon.monnews.org/2019/12/20/