ကလေင်ဆဵုမွဲဝါပၠန်မ္ဂး (ဝတ္ထုဇမၠေအ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကွဳစက်မွဲ ဂြိပ်ဒၟံင် လတူဂၠံင်မတ်မလီု-ဍုင်ရေဝ်ရ။ ကွဳစက်ဂှ် ကၟဳဟွံမဲတုဲ ညးအာတရဴတအ်လေဝ် နဲညးကဵုညး ညံင်ဂွံဗၠး နူဘဲပရာန်တ္ၚဲ မသကာတ်မြဟ်ဂှ် ဓလီုလဝ် က္ဍိုပ်အိုတ်ရ။

လတူကွဳစက်ဂှ် ညးတြုဟ်ဗြဴဇၞော်ဍောတ်ကီု သၟတ်ဗၠာဲတအ်ကီု ၜိုန်ရ အဝဲ ဟွံတုပ်ကီုလေဝ် နကဵု တင်ရန်တၟအ် ကိတ်ညဳညးသကအ်တုဲ တုပ်တဴ ညံင်ရဴ ဍိုက်မွဲဂၠုင် ဒယှ်ေမွဲဒွက်ဂှ်ဟေင် မိပ်ဇြိပ်အိုတ်တၟိုဟ် သၠောင်သ္ပဝ်ဒၟံင်အိုတ်ရ။

လတူကွဳစက်ဂှ် သအာင်နူ မိမဵု၊ မိအေဝ်၊ မိလေဝ်၊ မိကျေဝ်တအ်တုဲ ဒှ်ရဲကောန်ကွာန်ရုတ္တံင် ဖအိုတ်ရ။

မိကျေဝ်တအ်ဂှ် ကောန်ကွာန် ရုတ္တံင် ဟွံသေင် ဒှ်အစာၝောအ် ဘာအလဵုအသဳရ။ ပၞောဝ်အစာၝောအ်ဂမၠိုင် မိကျေဝ်မွဲ အဝဲဍောတ်အိုတ် ကျေဝ်အိုတ် ဂတာပ်ခေတ်အိုတ်ရ။

မိကျေဝ်ဂှ် နဒဒှ်အစာဗတောန်လိက် အလဵုအသဳမွဲ တိုန်စိုပ် သဘင်အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ခရိုင်ထဝါဲ ပ္ဍဲဝါဗိုင်ဂှ် သီုအံသဝ် သီုမိပ်စိုတ်ဂှ်ဟေင် ဂၠံသြိုဟ်တေအ် ချဳလျတ်ဒၟံင်ရ။

ဟိုတ်နူ သွဟ်လိက်အတန် မစိုပ်ဒတုဲဂှ်ရ ဟိန်မဂွံအခေါင်ဂှ် ဟွံကလေင်စဴ ဌာန်ဒေသဇကုမွဲသာ် ကေုာံ သကအ်ရဲဂမၠိုင် အာဝါဗိုင် သဘင်တ္ၚဲကောန်ဂကူရ။

ကွဳစက်ဂှ် တိတ်စိုပ်မ္ၚး ဍုင်ရေဝ်တုဲ ဒုင်စၟဳစၟတ် ဒၞာဲဒဒန်ဗုရ။ တုဲမ္ဂး မွဲအဆက်ဓဝ် စ္ဍးသ္ၚောဲတိတ်အာ နူဍုင်ရေဝ်ရ။ မွဲဒမြိပ် ကၞောတ်ၜဳဍုင်ရေဝ်ဂှ် ပြိုင်ပ္ကာန်တုဲ ကွဳစက်ဂှ် ဂြိပ်ဒၟံင်ရ။ တတ်ဝါ တတ်ဂြိုပ် ကၠောအ်ၜဳ ကၠောအ်ကြုင်တုဲ ဆက်အာ ဂတတေအ်ရ။

”မုဒှ် ကော်စ ဝါဗိုင်ရော”

”ဝါတအ် ဗိုင်ဒၟံင်တုဲ ကော်စ ဝါဗိုင်”

”တၞံဗိုင်ဂၠိုင်တုဲ ကော်စ ဝါဗိုင်”

အစာၝောအ်ရ ဟွံဒးဟီု ညးမွဲ မွဲဗီု အတိုင်ဇကု မထေင်ခယျဂှ် ဟီုဂး ထ္ၜးဒၟံင်ဇာတိအစာၝောအ်ရ။

”ကဵုဂွံကလေင်ဆဵုမွဲပၠန်ညိ။”

”ကွာန်ဝါဗိုင်”

ဗွဲမဍုက်ကေဝ် ဂီုကၠီုဟေင် ကွာန်ဝါဗိုင်ဂှ် မင်ဒုင်တၠုင်ဒၟံင်ရ။

မိကျေဝ်တအ် ဗက်ကၠုင် ကရောံညးမဒးဒုင်ဘိက်တအ်တုဲ ပျးလဳမဴ သိလဴဍာတ်အာရ။ ယာဟု၊ ကွာင်ၜဲ၊ ယျိုဟ်ၜန်၊ ကဝေက်လက်ဖက်၊ ကဝ်ဖဳမေတ် (Coffee Mix)၊ နက်သ်ကဝ်ဖဳ (Nest Coffee) အဵု စုင်ဒၟံင်ဟဂှ်ရ။

ကမ္မတဳခရိုင်လေဝ် နဒဒှ် တၠသ္ၚိမွဲ ဒုင်တၠုင်တၟုဲရ။ ဇူတဴၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်အိုတ်ညိ။

အစာၝောအ်တအ်လေဝ် မိပ်ဒၟံင် ဟဂှ်ရ။

ညးမွဲကဵုညးမွဲ ကဵုမတ် ညးသကအ်၊ အီထ္ၜးညးသကအ်တုဲ ဗီုဒးကအ်ဂှ် စသုင်အိုတ်ရ။

အဵု … မိပ်မှမိပ် …

ဇူတဴ မသုင်ၜိုဟ်သြိုဟ်တုဲမ္ဂး မိကျေဝ်တအ် စှ်ေဟုံဍာ်လ္ဂောဝ်ရ။ အကြာကၠအ်သတ် ကၠအ်ပၞဴတအ် ဍာ်လ္ဂောဝ် ဟဳဇွောဝ်စှ်ေဒၟံင် အကြာတၟအ်တအ်ဂှ် ၜိုဟ် ဍောင် လၟေတ် ကတူကတာန်ဒၟံင်တအ် ၜိုဟ်ဂံက်အာရ။

ရမ္သာင်ဍာ်လ္ဂောဝ် ဟဳဇွောအ်စှ်ေဒၟံင် အကြာတၟအ်ဂှ်ကီု၊ ရမ္သာင်ဂစေံမၞေံ၊ ရမ္သာင်ဝုတ်အေဝ်တအ်ကီု၊ သၟူတၞံဆုဒုန်တအ်ဂှ်ကီု ၜိုဟ်လလံသာယာတဴ ဗွဲမလောန်သန်ရ။

”ဟေအ် မိကျေဝ် ကေမ်မရာပါကၠုင်တှ်ေခိုဟ်ရ၊ ဂွံတက်လဝ် ဗီုဟုံဍာ်။”

ဟိန်ဟုံဍာ် သီုဝေင် သီုဓမက် ပ္ဍဲဍာ်ဂှ် ညံင်ကောန်င္ၚာ်ကီုရ။

”ကေမ်မရာ၊ မုပ၊ ကဝေင်ပါကၠုင်တှ်ေ ပဵုမိပ်ရ။”

”ဗှ်သၞာရလေဝ် နာဲ”

”ကောဗၠာဲယျေ … ကောဗၠာဲယျေ ဗှ်သၞာကွေဟ်ရလေဝ်”

ညးမွဲ မွဲဗီု တုင်လဝ်ဇကု ပ္ဍဲဍာ်လ္ဂောဝ်တုဲ ဟီုဓမက်တဴ က္အီဂြိုင်ဒၟံင်အိုတ်ရ။

”မၞိဟ်ကဝေင်နွံဂှ် ဗှ်သၞာဂွံရ။ မၞိဟ်ကဝေင်ဟွံမဲဂှ် ဗှ်သၞာညးဂှ်ရော”

သာ်ဝွံ ဂးတိုန်တုဲ ဇဖန်ဂှ် မိကျေဝ်မွဲ မုက်မတ်အေဲဇြစှ်ေအာရ။

”ကဝေင်ဟွံမဲတုဲ စိုတ်ဍောတ်အာဟာ …  မိကျေဝ်၊ လ္ပဒှ်ဓဝိင် ဗတံဏအ် ညံင်ဂွံဆဵု ဂၠာဲဏောင်။”

”အေဝ် … ဟေအ် … အိုတ်ရဲတအ် … လ္ပလအ်ဒၟံင်၊ ပိုယ်ဂွံဗဵုပေါဲလေဝ်။”

မိမဵု ဂးတိုန်တုဲ သကအ်ရဲတအ် တိုန် နူဍာ်ဇိုတ်သ္အးဇကု ၜးဂၠိက်ယာတ် စဴကၠုင် ဒၞာဲဗဒိုပ် သ္ၚိဥက္ကဋ္ဌကွာန်ဂှ်ရ။

ကာလမိကျေဝ်တအ် ကျိုင်ကျဝ်ပလေဝ်ပလေတ်တုဲဂှ် တ္ၚဲလေဝ်ပၠိုတ်ဇြစှ်ေအာရ။

လျးတ္ၚဲပၠိုတ် ဒမၠုလေဝ် စိုပ်တုဲ ပျးပၟတ်စက်ဂှ် တၟးကၠုင်ရ။

ပ္ဍဲဗတံ ပျးပၟတ်ဂှ် ကွာန်ဝါဗိုင် သာယာမိပ်လဟိင်ဒၟံင်ရ။ ဗရုတက်ဆေင် ခဗိုန် နူပေါဲဇာတ်မန်သိင်အံင်တအ်လေဝ် ကော်ဘိက်ဒၟံင်မၞိဟ်ရ။

သၟဝ်လျးဂိတုဗပေင်ဂှ် မၞိဟ်ဂၠောဲအာ ဂၠောဲကၠုင်ဒၟံင် ဂြုဂြုအိုတ်ရ။

ဆေင်ဖျာ ဂကောံမန်ကီု၊ ဌာနပရေင်စန်ဒက်၊ ဌာနဂီုကၠီု၊ ဌာနပရေင်ထတ်ယုက်တအ်ဂှ်ကီု ညးသၟတ်တအ် တာလျိုင်ညးကဵုညး ချဳဒရာင်ဒၟံင်အိုတ်ရ။

အစာဘာမန် အစာၝောအ်မန် နူကဵု ကွာန်ရးမန်တအ်ဂမၠိုင် နကဵု ကယျိုင်ယေန်သၞာင်မန်တအ်ဂှ် ညးမွဲကဵုမွဲ ဆဵုဂဗညးသကအ်တုဲ ဟီုဆက်ဂလာန် ဒက်မိတ် ညးသကအ် ဗွဲမဍုက်ကေဝ်ဂှ် မိကျေဝ်တအ် ဟိန်မဂေတ်ကြေဝ်ဒၟံင်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ညးမွဲကဵုညးမွဲ ညံင်ကောန်မွဲမိ ဍုက်ကေဝ်ဆာန်ကၟိန်အာကၠုင်ဒၟံင် ညးသကအ်ဂှ် ညာတ်ဒး မိပ်မြဟ်စိုတ် ဗွဲမလောန်ကီုရ။

မိကျေဝ်မွဲ မုအရေဝ် ဟွံသ္ဂးတဴမွဲသာ် သ္ၚိတ်ဇြဒၟံင်ရ။

”မိကျေဝ် ပၟဝ်ဒၟံင်ဓရ်ဟာ”

ၜိုန်သကအ်ရဲတအ် မဟီုဓမက်ဒၟံင်ကီုလေဝ် မိကျေဝ် ဟွံပယျေဝ်မုက်မတ်သက်သက်ရ။

ကောန်ဝုတ် မန်သိင်အံင် အေမန်သာန်ဂှ် ပ္တိတ်အစောန်ဇြဟတ်တုဲ လှ်ေထ္ၜးဒၟံင်ကီုလေဝ် မိကျေဝ် ဟွံညာတ်ရ။ မၞိဟ်ပျေက် ကောသဝ်ရဳ ၜိုတ်ဟီုပျေက်ဒၟံင်လေဝ် မိကျေဝ် ဟွံဂြိုင်ရ။

ဆဂး ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ် မိကျေဝ် မွဲဒၞာဲဂှ် အတိက်အခိင်တေအ်ဂှ် ကၠုင်ပြာကတ်ဒၟံင်တုဲ …


XX

မိကျေဝ် ကဵု မာံသိုက် သကအ်ရဲ နွံညးၜါ …

ညးၜါ နူဘဝကောန်ကွးဘာဍောတ်တ်တေအ် မံင်ကၠုင်မွဲတန် မွဲဘာဓဝ်တုဲ သံယောဇိုန် လီပူထုဲနှဴဒက်ကၠုင် ညးသကအ်ဂှ် သီုညးၜါ ကၠိုဟ်ဒုင်ကေတ်လဝ်ရ။

အရာပညာဂှ် သီုညးၜါ ကေက်သကာမြက်စာတုဲ မွဲသၞာံဓဝ် အံင်အာစှ်တန် သီုညးၜါရ။

”မိကျေဝ် သွက်ဂွံ ကွာ်ဂၠံင်တရဴဂတဂှ် မုချပ်လဝ်ရော”

”သိုက်ယျေ၊ မိကျေဝ် ဏအ်မိက်ဂွံလိုန် တိတက္ကသိုလ်တုဲ ပ္တိတ်ဇြဟတ်ဂ္စာန်ကၠုင်ဂှ် သိုက်တီဒၟံင်ရ သေင်ဟာ။ မိက်ဂွံဒှ် ကွးဘာတက္ကသိုလ်၊ တက္ကသိုလ်၊ တက္ကသိုလ်ရ။”

မာံသိုက် မွဲ ဗွဲမတန်ကြန် ချပ်ဗ္စာသ္ၚိတ်ဇြဒၟံင်ရ … တုဲမ္ဂး အဲဂှ် အံင်စှ်တန်တုဲရဂှ် ဆန္ဒဍိုက်ပေင်အာရ။ တက္ကသိုလ် ကဵု အဲဂှ် သ္ၚောဲအာရ။

”ဟေင်”

ဗွဲမအံသဝ် မိကျေဝ် သ္ၚဳရံင် မုက္ခဝါ မာံသိုက် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရ။

”သိုက် မွဲ မုအရေဝ်မဟီုဒၟံင်ရော၊ အံင်စှ်တန်တုဲ ဟွံတိုန်တက္ကသိုလ်တှ်ေ မုပဒးဂ္စာန်ကၠုင်ရော။ သဘာဝဘဝပိုယ်မၞိဟ်ဂှ် ပိုန်ဒြပ် ၜိုတ်လဵု နွံနွံ ဂွံစိုပ်တက္ကသိုလ်မှ အင်္ဂမၞိဟ်ဍိုက်ပေင်ရ။ ဂွံတဆိပ်ဒဳဂရဳတုဲတှ်ေ မုကၠောန်ကၠောန် အသဝ်ဂုဏ်စရာဲနွံရ။”

မာံသိုက် သ္ၚဳဂၠိပ်ရံင် မုက္ခဝါ မိကျေဝ်တုဲ သ္ဂးတိုန်ရ။

”ပညာတက္ကသိုလ်ဂှ် မိက်ဂွံကတ်ဗ္တောန်ကေတ်၊ လဆဵုလညာတ် တက္ကသိုလ်ဂှ် မိက်ဂွံကတ်လ္ၚတ်ကေတ်ကီုလေဝ် အဲဖ္အိုတ်အခိင် ဟွံဂွံရလေဝ် … အဲဂွံကၠုင်မံင်ဘာ ကွာန်တဝ်ဂူဏအ်ဂှ် ဟိုတ်နူ အပါကျာ်ပိုယ်ဏောင်။ ကွာန်ပိုယ်ဂှ် လညာတ်ပညာဂွံတၟးတိုန်ဂှ် တာလျိုင်အဲနွံဒၟံင်၊ ညးအံင်စှ်တန်ဂှ် ဆအဲမွဲရ နွံဒၟံင်။ ညးအံင်စှ်တန် ဗီုအဲ ညံင်ဂွံဂၠိုင်ကၠုင်ဂှ် ဒှ်တာလျိုင်အဲဏောင် လညာတ်ပရေင်ပညာ ယုက်ဒေက်ဒၟံင်တုဲ ကၠအ်ကဵုဘာ၊ ပညာကဵုဝါဂှ် ညံင်ဂွံပါ်ပါဲ င္ၚုဟ်မးဒးဂှ် အဲဒးလုပ်ဒၟံင် ပေါဲဗတိုက်ဏီရ မိကျေဝ်။”

”ပိုယ်ညးၜါ ဂွံတိုန်တက္ကသိုလ်မွဲစွံဏောင်ဂးတုဲ ချပ်မိပ်ကၠုင်လဝ်ဂှ် ဒှ်သၟးသၟးရ။”

”မိကျေဝ်ယျေ ပိုယ်ညးၜါ ဂွောအ်တိုန်တက္ကသိုလ်မွဲစွံတှ်ေ အခေါင်ဆဵု ညးသကအ် ဟွံမဲရဟာ … မွဲမွဲအခိင်ဂှ် ပိုယ်ညးၜါ ကလေင်ဆဵုဂဗ ညးသကအ်မွဲဝါပၠန်ရဂှ် အဲပတှ်ေဒၟံင်ရ။”

”အနာဂတ်ဂှ် ပိုယ်ဟွံပိုင်ရ။”

မိကျေဝ် ပိုက်ဖျေဟ်ယဝီုသာသာဂှ် မာံသိုက်လေဝ် ဂွံမိင်ဒၟံင်ကီုရ။

”ပညာအံင်စှ်တန်ဓဝ်ဂှ် အောန်တဴဒၟံင်ရ။ ဂွံဒဳဂရဳ တိုန်တက္ကသိုလ်တုဲတှ်ေ ပညာပိုယ် ဍိုက်ပေင်အာရ သေင်ဟာ။”

”မိကျေဝ်ယျေ … ကွာန်ပိုယ်တေအ်ဂှ် ဘာတန်မူလဟေင် ဟွံမဲဏီရ။ လဇုဲအာမွဲတ္ၚဲတှ်ေ ကွာန်ပိုယ်ဂွံလေပ်လိက် လဇုဲအာမွဲတ္ၚဲကီုရ။ ယဝ်ရ အဲဟွံကလေင်စဴကွာန်တှ်ေ ကွာန်ပိုယ် ဂွံလေပ်လိက် လဇုဲအာမွဲတ္ၚဲကီုရ။ ယဝ်ရ အဲဟွံကလေင်စဴကွာန်တှ်ေ အလုံကွာန်မွဲ လညာတ်ပညာကၠက်ဂၠုစှ်ေ သီုဖအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကောဒေအ်ဂမၠိုင် အဲမွဲရ လေပ်လိက် ကလောမသကီု၊ ကောန်ကွာန်ကီု အဲမွဲရ လေပ်လိက် အဲမွဲရ အံင်စှ်တန် … ”

မုက်မတ် မာံသိုက် ညိင်ဝတ်တန်ကြန်ဒၟံင်ဂှ် မိကျေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

”သိုက် ဟွံကၠောန်တှ်ေ မၞိဟ်ဗ္တောန်လိက် ဟွံမဲရဟာ။ ဘဝဇကု ညံင်ဂွံဇၞော်မောဝ်တောတက်ဂှ် ဟွံချပ်ရဟာ”

”အဝ် … မိကျေဝ် … ကွာန်ပိုယ်ဂှ် ဒှ်ကွာန်မုဟ်ဂၠဴခၟဴဂစေံ ဒှ်ကွာန်ဍောတ်တ်မွဲတုဲ နူဍုင်ရေဝ်ဂှ် ဍိုက်ဂၠုင် စှ်ေနူဂၠုင် ကွာ်တိုက်၊ တတ်ဝါ တတ်ဂြိုပ် ကၠောအ်ကြုင်တုဲမှ ဂွံစိုပ်ကွာန်တှ်ေ ပူဂိုလ်လဵုမွဲ ကၠုင်ဗ္တောန်လိက်မာန်ရော။ ဘာအစာ ဟွံမဲ၊ ဘာမန်လေဝ် ဟွံမဲ၊ ကောန်င္ၚာ်တအ် မံင်ဘာလကျာ် လေပ်လိက်ကတဵုဇၞော်တှ်ေ အတန်အိုတ်ရ။ တိတ်နူ ဘာလကျာ်တှ်ေ ကၠောန်ၚ တဵုဂူ အာဝါအိုတ်ရ။ ပညာမွဲ ဒးလေပ်ခိုဟ်ဂှ်လေဝ် ပၠုပ်စိုတ် ဟွံလေပ်၊ ကၠအ်မွဲတုဲမွဲ ညံင်ဂွံဂၠိုင် ဝါမွဲတုဲမွဲ ညံင်ဂွံပဵုတိုန်ဂှ်ဟေင် ပၟဝ်ဒၟံင် ပ္ဍဲဖျုန်ဂြိုဟ်ညးတအ်ရ။ ပညာဂှ် ၜိုတ်မသတ် ပ္ဍဲကၠအ်ညးတအ်ဟေင် ညးတအ် ဟွံစွံင္ၚုဟ်မး။

ဣဂှ်ရ ကွာန်ပိုယ် မွဲတ္ၚဲ ညံင်ဂွံဒှ်ကၠုင် ဘာအတန် ကဆံင်နွံနွံမွဲဂှ် သ္ပလွဳပ္တိတ်ဇြဟတ်ဏောင် အဲဂိုတ်ဂ္စာန်ဏောင်ဂှ် ဖျေဟ်လဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲဒၟံင်ရ … အဲဖ္အိုတ်ကၠေအ် အခိင် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်တေအ် ဟွံဂွံရ … ဘဝအဲဂှ် ဟွံကဵုအခေါင် ကဵုအဲရ။ … မွဲတ္ၚဲ ယဝ်ရ မိကျေဝ်မွဲ တိုင်ဂၠံင်ကၠုင်စိုပ်ဇရေင် ဌာန်ဒေသကွာန်ပိုယ်တှ်ေ ညံင်သွပ်လ္ပအ်မွဲ အဲမိက်ဂွံ စၟဳမင်ဒၟံင်ရ မိကျေဝ်။”

ပရူဒဒှ် မာံသိုက် ဟွံတိုန်တက္ကသိုလ်ရဂှ် ဗွဲမဂၠိင်သ္ၚောဲ လဴထ္ၜးကဵု မိကျေဝ်ရ။ ကာလဂှ်မ္ဂး မိကျေဝ်မွဲ မုလေဝ် ဟွံခၠေဝ်သှ်ပၠန်ကဵု မာံသိုက်မာန်ရ။ သၟတ်ဗြဴ ဗီုမိကျေဝ် သီုသိုက် သီုပညာကေက်သ္ကာဏအ်ဂှ် ဗီုလဵု ဂွံအာစိုပ် ကွာန်သိုက်တအ် မနွံပ္ဍဲမုဟ်ဂၠဴခၟဴဂစေံဂှ်ရော။

မိမ မိကျေဝ်တအ်ဂှ်ရော၊ သ္ၚောဲကွေဟ်ကွေဟ်ရ။ မိကျေဝ် သ္ၚဳသ္ၚိတ်ဒၟံင်ရဂှ် မာံသိုက်လေဝ် ကၠိုဟ်ကေတ် လတူမိကျေဝ်လေပ်ကီုရ။

”သၠးဒၟံင်အခေါင်ရ မိကျေဝ်ယျေ … နဇကု မိကျေဝ် အာစိုပ်ကွာန်ပိုယ် ဟွံမာန်ဏီတှ်ေ ညးသအာင်ဂှ် သ္ၚောဲဒၟံင်ဏီရ။”

မိကျေဝ် ဗီုလဵုသွဟ်ကဵု ဟွံမာန်တုဲ က္ဍိုပ်မိကျေဝ်သ္ဇိုင်ဖျဝ်စှ်ေအာရ။


XXX

မာဲမွဲစွေက် ဖာနူဂယး လတိုပ်စှ်ေဒၟံင်ပြဳပြဳ …

အကြာလတိုပ်ပြဳပြဳဂှ် ကောန်ဂကူတအ်ဂမၠိုင် နကဵု ကယျိုင်ကယျဝ်ဗွိုက်လတက်မန်ဂှ် ထ္ၜးဒၟံင် ဆီဇာတိဂကူအိုတ်ရ။

အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူဂှ် နကဵု ကရောင်ပၞာန် ဇက်တိုန်အိုတ်ရ။ ဂကောံအစာဘာမန်တအ်လေဝ် တၞီပါလုပ်ကၠုင်ကီုရ။ ကရောင်ပၞာန်ရေဝ်သၠုင်ကျာ၊ ရေဝ်သၟဝ်ကျာတအ် ဇက်တိုန်ကၠုင်အိုတ်ရ။

ကရောင်ပၞာန်မိစဴဗု မိကျေဝ်တအ် မဇက်တိုန်ကၠုင်ဂှ် စိုပ်ဗွဲကၠာတုဲ ဂွံဒၞာဲဂတ ဒေါအ်မင်ဒၟံင် ကရောင်ပၞာန်တၞဟ်ဟ်တအ် မ္ၚးအသေအဟာန်ဂှ်ရ။

ကရောင်ပၞာန်တအ်ဂှ် နကဵုတဆိပ်အလာံၜိုပ်၊ ကယျိုင်ကယျဝ်မန် မဍာဲဗကေတ်တအ် ဇက်တိုန်ကၠုင် နကဵု ရမ္သာင်ကမြေဲတအ်ဂှ် သော်ဇကုကမြဴ ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်တေအ် လေပ်ချဳလျတ်ဒၟံင်ရ။

ဆီမန်ပိုယ်ဍာဲဒၟံင်၊ သတ္တိပိုယ် ဂံင်ဒၟံင်၊ ဂကူပိုယ် ညဳသၟဟ် မွဲဆီ မွဲဖျုန်ရဂှ် ဟွံဟီုကီုလေဝ် ညံင်ရဴက္ညာင်ကရေဲထ္ၜးဒၟံင်ဂှ်ကီု ဂွံဆဵုညာတ်မ္ဂး မိကျေဝ် ဍာ်ရမတ်ဇွောဝ်စှ်ေကၠုင်ရ။ မိကျေဝ် မိက်ဂွံလရိုအ်၊ မိက်ဂွံက္ညာင်ဂိုတ်တိုန် ဗွဲမသကာတ်ရ။

အဃော မိကျေဝ် ကျောဝ်သ္ၚဳဗဵုလ္ၚတ်ဒၟံင် ဂၠးဗဗဵု ကရောင်ပၞာန်ရာဇာဓိရာဇ် ညးစၞးရေဝ်သၠုင်ကျာဂှ် မၞိဟ်မွဲ ကယျိုင်မန်ဍာဲဗကေတ် ရပ်လဝ် အလာံၜိုပ် မဗိုန်ဇၟောအ် ကွာ်ဇက်တိုန်ကၠုင် နကဵု ရမ္သာင်ကမြေဲ တ္ၚဲကောန်ဂကူဂှ် မိကျေဝ်မွဲ ဂွံညာတ်ကေတ်မ္ဂး ညံင်ကတေင်ဆီတအ် ပိုတ်သကုတ် ရမ္သာင်ဂြိုဟ်ယာ်တအ် တုပ်တဴ ညံင်ရဴ မဒေါအ်အာကီု သ္ဒးဒုင်စသိုင်ရ။

ၜိုန် မတ်ဇကု မဂွံဆဵုကေတ်ကီုလေဝ် ဇကုဇကုဟေင် ဟွံဂံင်ပတှ်ေ သတ္တိတအ် က္ဍတ်ပါ်တိတ်ကၠုင် နူပၞော်ဇရော်လဵု ဟွံတီ အကြာပုရိသာတ်ဂမၠိုင် မပေင်က္ဍတ်ဒၟံင်တအ်ဂှ် မိကျေဝ် က္ညာင်ကရေဲ ကော်တိုန်ယၟု မာံသိုက် ရ။

”သိုက်”

ၜိုတ်လဵု ပုရိသာတ်ပေင်က္ဍတ်ဂၠိုင်တဴဒၟံင်ကီုလေဝ် မာံသိုက် ဂွံမိင်ကေတ် ရမ္သာင် မကော်က္ညာင်ဇကုမ္ဂး ဇဖန်ဂှ် ဗွဲမအံသဝ် ဆဵုညာတ်အာ မိကျေဝ် အကြာသၟတ်ဗြဴမန်ဂမၠိုင်ဂှ်တုဲ မိပ်မြဟ်အာ သွက်ပ္တောအ်ၜတ် ဟွံမဲရ။ မာံသိုက်ဂှ် ဒဒှ်ဇကု မညာတ်အာ မိကျေဝ်ဂှ် သၠုင်ပတိုန် တိုင်အလာံၜိုပ်ဇကု မရပ်လဝ်ဂှ်ရ။

ကရောင်ပၞာန်တအ် စိုပ်ညဳအိုတ်မ္ဂး မွဲပၠောပ်ဓဝ် မွဲရမ္သာင်ဓဝ်ဟေင် ကွာ်ဂါံဇက်တိုန်အာ အပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ခရိုင်ထဝါဲ ကွာန်ဝါဗိုင်ဂှ်ရ။

သဘာပတိတအ် ကေတ်ဒၞာဲ လတူစင်အိုတ်ရ။

ရှ်ေသှ်ေအလာံ ပံက်အသေအဟာန်တုဲ သဘာပတိဇၞော် ကဵုသြဝါဒရ။ ညးစၞးတအ် ဟီုပၠုပ်ဂလာန်၊ ညးမရေင်တၠုင်ဒတုဲဖဵုဂှ် ဟီုဂလာန်၊ ညးမွဲတုဲညးမွဲ ဟီုတဴဂလာန် ပရေင်ကောန်ဂကူတအ်ကီုလေဝ် မိကျေဝ် ဟွံမိင် ပ္ဍဲကတောဝ်ရ။

မိကျေဝ် ဆဵုဒၟံင် သၟတ်ဗၠာဲမန်မွဲ နကဵု အစောန်သတ္တိဂံင်င် ညံင်ရဴတြုဟ်တၠအာဇာနဲ ဗညာဓရာံ၊ လ္ဂန်အိန်တအ်ကီု ရပ်လဝ် အလာံၜိုပ် ဗိုက်လဝ်ဂၠိက်မန်ဍာဲဗကေတ် မဇက်တိုန်ဒၟံင် ကရောင်ပၞာန်ရာဇာဓိရာဇ်ဂှ်ရ။ သအာင်နူ သၟတ်ဗၠာဲမန်ဂှ်တုဲ ဂၠးဗဗဵုမတ် မိကျေဝ်ဂှ် ညးလဵုမွဲ ဟွံမံက်ဂတဝ်ကၠုင်ရ။

အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူဂှ် ဗွဲမအံင်ဇၞး စိုပ်ဒတုဲအာရဂှ် ကာလသကိုပ်အသေအဟာန် မလလောင်တြးကၠုင်မ္ဂး ကရောင်ပၞာန်ဂမၠိုင် ဇက်တိတ်အာအိုတ်မ္ဂး မာံသိုက် စိုပ်ကၠုင် ဇရေင် ဗဒါဲ မိကျေဝ် ဗွဲမပြဟ်ရ။

”မိကျေဝ်”

”သိုက်”

မာံသိုက် ကျောဝ်သ္ၚဳဒၟံင် မိကျေဝ် ဗီုကၠာကၠာတေအ် ဟွံသေင်ရဂှ် မိကျေဝ် သီုတီ သီုကၠိုဟ်ဒၟံင်ရ။

”ဂွံဆဵုကေတ် မိကျေဝ် ဒၞာဲဏအ်ဂှ် အံသဝ်ဒၟံင်ဟာ”

”အခိင်လၟုဟ် မိကျေဝ်မွဲ ကွာ်ကြေဝ်ဒၟံင် လတူဂၠံင်တိတက္ကသိုလ်တေအ်ဏောင်ဂှ် ပတှ်ေကေတ်လဝ်ရ”

”မိကျေဝ် တိုန်ဂွံတက္ကသိုလ်ၜါသၞာံတုဲဂှ် အခိင်အပိုင်အခြာ ဟွံမဲ ဘာကၟာတ်အာတုဲ မိကျေဝ်လေဝ် မင်ဖအိုတ်အခိင် ဟွံမာန် သကအ်ရဲတအ်လေဝ် ကော်ကသေအ်ရဲတုဲ ကၠုင်ပအစာၝောအ် ဘာအလဵုအသဳ ကွာန်ရုတ္တံင်ရ။ လၟုဟ် ပိုယ်ဗက်ကၠုင် ကရောံကောန်ကွာန်ရုတ္တံင်ရ။”

”အဝ် မိကျေဝ် ကွာန်ရုတ္တံင်ရ မံင်မာန်ဟာ ကွာန်ပိုယ်ဂှ် မိကျေဝ် မံင်ဟွံမာန်ဟာ။ လၟုဟ် ကွာန်ပိုယ်လေဝ် ဂွံဘာအတန်ကီုရလေဝ်။”

”ဟေင် … ကွေဟ်ဟာ … သိုက် … သိုက်ဂှ် ကော်မိကျေဝ်မွဲဝါကီုဟာ။”

”လၟုဟ် ကော်ဣရ။ မိကျေဝ် ကၠုင်တှ်ေ ဒးမံင် မွဲအာယုက်ဏောဝ်ဏး”

မိကျေဝ် ဟွံသ္ဂးတဴမွဲသာ် ကျောဝ်သ္ၚဳအာ လ္ပါ်မာံရ။ ပ္ဍဲသြိုဟ်မိကျေဝ် မုဒှ်ဒၟံင်ဂှ် မာံသိုက်ဂှ် ညံင်ကၠိုဟ်ကေတ်ဒၟံင် လတူမိကျေဝ်ဂှ်ကီု ညးၜါ ကွာ်တိတ်အာ ဇရေင်မ္ၚးကွာန်တေအ်ရ။

”သိုက် ကျောဝ်ရံင် ဣတေအ်စမ်”

မာံသိုက် ကျောဝ်အာ လပါ်မိကျေဝ်မစၞောန်ထ္ၜးဏာ ဂတဵုလိက် မချူစွံလဝ် ပ္ဍဲဒၞာဲလုပ်ပါင်ဂၠံင်ကွာန်ဂှ်မ္ဂး က္အီတဴကၠုင်တုဲ ပ္တိတ်ရမ္သာင် ဗှ်ထ္ၜးကဵု မိကျေဝ်ရ။

”ကဵုဂွံကလေင်ဆဵု မွဲဝါပၠန်ညိ”

”ကွာန်ဝါဗိုင်”


မိလေဝ်မန် (ဝင်ဒုန်)


ဝတ္ထု ”ကလေင်ဆဵုမွဲဝါပၠန်မ္ဂး” ဝွံ အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ် ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲ မဂ္ဂဇြေန် လဂါံအာဇာနဲ (ကၞပ် ၅) သၞာံ ၂၀၀၀၊ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ။