မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မဂွံဒှ် ကောန်ပရိယတ်မွဲ ဇြိုၚ်သန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

’ဗြဲဂိတုဘတ် ဂြင်ပြေင်လျတ်’ အတိုင် အရေဝ်ညးတမၠာတအ် မဟီုကၠုင်လဝ်ဂှ်ရ မဗြဲမွဲမွဲမ တၟာတၟာ လပေါဟ်တဲဂှ် ဂြာတ်ဂူစှ်ေဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်ပိုဲ နူဗတံတေအ်ဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် အသိင်ဟွံဍိုန်ဏီဖိုဟ်ရ၊၊ ကောန်ထပိုယ် ခမဳသင်တအ်လေဝ် လက်ခမာ ဆမဂွံ ကးလဝ်က္ဍိုပ် နူကဏေအ်တေအ်ရတုဲ က္ဍိုပ်ပလေဲပလေဲဂှ် ရေင်လုပ်ကၠုင်ဘာ အကြာဗြဲ အကြာဍာ်ရ၊၊ အဲကဵုကွးဘာဇၞော်မွဲဂှ် ကၠုင်ထဝက်ကေတ် ပုင်ပိဏ္ဍပါတ်တအ်ဂှ် မွဲဒါတုဲ မွဲဒါပၠန်ရ၊၊ တၠဂုန်အစာဂှ် ဒတဴဗဵုဒၟံင် ဒၞာဲခမဳသင်တအ် မကိုဟ်ဆာဲစုတ် ပိဏ္ဍပါတ် နူဗဗေင်ညးတအ်ဂှ်ရ၊၊ ပိဏ္ဍပါတ်တအ်ဂှ် တုက်စုတ် ကဵုပ္ၚာန်သလုမ်တုဲ ကောန်ထပိုယ် မဒးအလန် ပလေဝ်ပိဏ္ဍပါတ်တအ် ကၠုင်ထ္ၜင်ကေတ်တုဲ အာစွံလဝ် သၟဝ်ခုင်စပုင်ရ၊၊ သွၜင်ဗ္စးကဵုဖျုန်ကၠိက် အဃောကတဴကတဴ ယက်မဓကုဲဒၟံင် မစုတ်လဝ် ပ္ဍဲပ္ၚာန်ဇိုင်စိင်ဂှ် ကောန်ထပိုယ်တအ် ပင်ဏာဒၟံင် မွဲဝိုင်မွဲပ္ၚာန်ရ၊၊ တုဲဒှ်အိုတ်ဂှ်

“ကပ္ပိယ တက်ခၞုက်ဂွံရ၊၊” ကောန်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ် ဟီုကဵုအဲတုဲ အဲအာ ဇရေင်ခၞုက်ကဵုပိုန်တုဲ အဲတက်ခၞုက်ရ၊၊ ခမဳသင် နူဘာဇၞော် ဘာကုတ်တအ် ဓလဝ်တိတ်ကၠုင်က္ဍိုင်တုဲ တိုန်ကၠုင် ဘာရုင်ဒါန်အိုတ်ရ၊၊ ဟိန်ခမဳသင်တအ် မကဵုဒၟံင်ပိုန်ဂှ် အဲဂစာန်ဍုန်ဒၟံင် သၞေဝ်ကေဝ် ကၚုဲ ဖျုန် အဲမဒုင်နင်ဒါန် နူဖျာဇၞော်တအ်ဂှ်ရ၊၊ ဘာပိုဲဏအ်ဂှ် ခမဳသင် နွံကၠံဇကုပြင်တုဲ ပုင်မဂွံနူ သင်တအ် မစဴပိဏ္ဍပါတ်ဂှ် ဟွံရုံ၊ ဒးဍုန် မွဲထၟာဲဒုတ်တ်ဏီ၊၊ တုဲပၠန် သွအလန် နူဒါယကာအလန်တအ်လေဝ် ဆတ္ၚဲလ္ၚဵုတအ်ဟေင် ရုံဂပ်ရ၊၊ တ္ၚဲလဵု မဒးအလန်သ္ၚိလဵုဂှ် အဲတီဒၟံင်ဖအိုတ်ရတုဲ တ္ၚဲလဵု မဒးဍုန်သွ၊ တ္ၚဲလဵု မဟွံဒးဍုန်သွဂှ် အဲတီဖအိုတ်ရ၊၊

ခၞုက်ဍောတ် ရမ္သာင်ကေက် မဒှ်ခၞုက် တၠဂုန်အစာ ဗြုတိုန်တုဲ ကောန်ထပိုယ်တအ် ကၠုင်ဗှ်လိက် ပ္ဍဲဘာဇၞော် ဂှ်ရ၊၊ ရမ္သာင်ဖ္ဍောတ်လိက် ကောန်ထပိုယ်တအ်ဂှ် ဗြုညာန်ဒၟံင် လတူဘာဇၞော်တေအ်ရ၊၊ ရမ္သာင်ဗွဟ် ကောန်ထပိုယ်စဏအ်ဂှ် ဗဒှ်ကဵု ကျာ်သြဳ မတွံဂး ဘာပိုယ်ဏအ် ဘာတိုက်လိက် ရ၊၊ နကဵုရမ္သာင်ဗွဟ်လိက်ဂှ်ရ ပကဵုအဲ ညံင်အဲ မဂွံမိပ်သၠောင် ကုကမၠောန်အဲတုဲ တ္ၚဲအဲ မဂိယဲ၊ တ္ၚဲအဲ မစှ်ေကမၠောန်ဟွံမာန် ဟွံမွဲရ၊၊ တၠဂုန်အစာဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မအံင်လဝ်လိက် တန်ဓမ္မာစာရိယ၊ သီုဂွံလဝ် တဆိပ်ကြာဗဳအေ နူတကအ်သိင်ဃိုဝ်ပၠန်တုဲ တိုက်လိက်ပိုယ်ဏအ် ယၟုဒယှ်တှ်ဒၟံင် ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ တၠဂုန်အစာပိုယ်ဏအ် ဟိုတ်နူ မကလိဂွံလဝ် လာပ်ပထမ ပ္ဍဲအခိင် ညးမသှ်လိက် တန်ဓမ္မာစာရိယ ပ္ဍဲအလဵုအသဳတေအ်တုဲ ဂုန်စာအကျဝ် ရဴသာ်ဝွံ ယၟုညး ပြာကတ်ဒၟံင် ပ္ဍဲအလုံမွဲဍုင်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ခမဳသင် နူကွာန်ဒေသနာနာဂှ် ကၠုင်ကတ်စဒၟံင် ပ္ဍဲဘာပိုယ်ဏအ် ဂၠိုင်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ ဂုန်စာအကျဝ် ကဵု အဲဂှ် ဒှ်ရဲ မွဲအရာပ်ရ၊၊ ပိုယ်တအ် မံင်ဘာမွဲစွံရ၊၊ ဇၟာပ်အပါညး မစိုပ်ကၠုင်သ္ၚိတှ်ေ အပါညးကဵု မိညး ဒှ်ကယျာန် သေက်ဇဵု ရေင်သကအ်မ္ဂး ညးမလေပ်ကၠုင်မံင် သ္ၚိပိုဲသၟးရ၊၊ ရမ္သာင်မသေက်ဇဵု အကြာမိကဵုမညးဂှ် ဗဒှ်ကဵုညး ညံင်ဂွံဖေက်တုဲ ဇကုညးခတဝ်ဒၟံင် ပ္ဍဲသ္ၚိပိုယ်ဂှ် အဲကေင်ဆဵုလဝ်ရ၊၊ ညးဂှ် လိက်သာကွေဟ်ဟ်၊၊ ကာလညး မဂွံပိတန်ဂှ် ညးပထပိုယ်တုဲ ဟွံရာံ စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ်ရ၊၊ အဲဂှ် စှ်ေဒၞာဲ ကဵုရဲဍုင်ဏအ်တုဲ ကၠုင်မံင် ဍုင်ဏအ်၊၊ လၟုဟ် အဲကၠုင်ပဒၟံင် ကပ္ပိယ ပ္ဍဲဘာတိုက်လိက်ဏအ် မွဲအယုက် ကောန်အဲ ၝောအ်ဍောတ်ဂှ်ရ၊၊

တ္ၚဲဏအ် ဒှ်တ္ၚဲအဒိုက်တုဲ ကောန်အဲၝောအ်ဍောတ် မံင်ဒၟံင် မသုန်တန်ဂှ် မိက်ဂွံကၠုင်ဝေင် ကရောမ်အဲရ၊၊ ဍေဟ်လေဝ် မိက်ဂွံဂွံ ကုသိုလ်ကီုတုဲ ဗိုင်ကၠောန်ဒၟံင် ကရောမ်အဲကီုရ၊၊ ဍေဟ်မိက်ဂွံဆဵု ကောန်ထပိုယ်တအ် မဗှ်ဒၟံင်လိက်တုဲ ဍေဟ်တိုန်အာ ဘာဇၞော်တေအ်ရ၊၊ ဍေဟ်ကၠေအ်ဒၟံင် တၟာလအ်ရတုဲ အဲဗက်တိုန်အာ ဘာဇၞော်တေအ်ဂှ် ဍေဟ်ဗဒဒၟံင် ဗဒင်မွဲတုဲ ဗဵုအာဒၟံင် တၠဂုန်အစာတုဲ ဖေက်ခတဝ်ဒၟံင်ရ၊၊ အဲရံင်အာ လပါ်တၠဂုန်အစာတေအ်ဂှ် တၠဂုန်အစာ ကတဵုနူ ခုင်ဇကုတုဲ နကဵုလေအ်ၜဝ် မၜန်လဝ် ၜါပလောပ်ဂှ် တက်ဒၟံင် ကောန်ထပိုယ်ဍောတ်မွဲ မဂၠိုင်ကဵုအလန်ရ၊၊ ကောန်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ် နွံအဝဲ တၟာကောန်အဲ ၝောအ်ဍောတ်ဏအ်ကီုရ၊၊ ဟိုတ်နူကောန်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ် ပကိုန်ထောအ်စးတုဲ လေအ်ၜဝ်ဂှ် ဒးဒၟံင်သ္ၚာ၊၊ နကဵုတဲပါဲဂှ် တၠဂုန်အစာ ဍဵုဖျေဟ်က္ဍိုပ် ကောန်ထပိုယ်ဂှ်တုဲ စးကောန်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ် ကုန်တိုန် လေအ်ၜဝ် မနွံပ္ဍဲတဲပုင် တၠဂုန်အစာဂှ် တက်ဖျေဟ်ဏာ မွဲဒြဟတ်၊ တဲကောန်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ် ပၠးတိတ်၊ တၠဂုန်အစာ ဍဵုဖျေဟ်က္ဍိုပ် ကောန်ထပိုယ်ဂှ်ပၠန် စးကောန်ထပိုယ်ဂှ် ကုန်တိုန် လေအ်ၜဝ် သီုအသိင်ဂှ် ဒတုံစှ်ေ လတူစးဍောတ်တ် ကောန်ထပိုယ်ဂှ်ပၠန်၊၊ အဲမိန်ကေတ် ကောန်အဲတုဲ ဂတးထောအ်က္ဍိုပ်ဍေဟ် လပါ်တၞဟ်ရ၊၊ ကောန်ထပိုယ်တၞဟ်တအ်ဂှ် ဓညိက်ကရေဲ ဂစာန်ဗှ်ဒၟံင်လိက် အိုတ်အစောန်အိုတ်ရ၊၊ အဲမိန်ကေတ် ကောန်အဲတုဲ ဂစာန်စှ်ေအာ နူဘာဇၞော်ဂှ်ရ၊၊ ရမ္သာင်ဗွဟ်လိက် ကဵု ရမ္သာင်လေအ်ၜဝ် တၠဂုန်အစာဂှ် ဟွံအိုတ်အာ ဏီဖိုဟ်ရ၊၊

ပိုယ်တအ် စိုပ်ရုင်ပုင်ဂှ် မုက်မတ် ကောန်အဲဂှ် ဖေက်ခတဝ်ဒၟံင် ဖိုဟ်ရ၊၊

“ညးဂွိင်ဖေက် ကောန်ထပိုယ်ဂှ် ဟွံအံင်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးတက်၊၊” အဲဟီုကဵု ကောန်အဲရ၊၊

“အဲဟွံအံင်လိက်တှ်ေ အပါတက် ဗီုဂှ်ကီုဟာ၊၊” ဍေဟ်သၟာန်ကၠုင်အဲတုဲ

“ကောန်အပါ ဟွံအံင် နွံကီုဟာ၊၊” အဲဟီုကဵုဍေဟ်၊၊

“ယဝ်ရ အဲဟွံအံင်တှ်ေ အပါတက်အဲ ဗီုဂှ်ကီုဟာ၊၊” ဍေဟ်ကလေင်သၟာန်အဲပၠန်၊၊

“ကောန်ဗၠာဲ ဒးတက် မူစိအလန်ကီုရော၊၊ အပါဆလအ် တက်ဗှ်ေတအ်ကီုရော၊၊” အဲဟီုတုဲ အဲဆက်ဟီုပၠန် အာစုတ် ဍာ်သြကဵုထၟာဲတဲ ပ္ဍဲခုင်ကဵုပိုန်တေအ်၊၊”အဲဟီုတုဲ

“ထၟာဲတဲ နွံအလဵုရော၊၊”ဍေဟ်သၟာန်၊၊

“ထၟာဲတဲကီု သြကီု နွံပ္ဍဲအခန်တေအ်၊၊” အဲဟီုတုဲ ပညုင်ဏာတဲ လပါ်အခန်ဒၞာဲမစွံပ္ၚာန်တေအ်ရ၊၊

အခိင်ကဵုပိုန်စိုပ်ဂှ် ခမဳမွဲဇကု ကၠုင်ဇရေင်အဲတုဲ

“ကပ္ပိယ၊ ကောန်ထပိုယ် ပ္ဍဲဘာကုတ်သၟဝ်တေအ် ယဲဒၟံင် ကၠုင်ကဵုပိုန် ဟွံမာန်၊၊” ဂးတုဲ လုပ်အာ ကဵုပိုန်ရ၊၊ အဲကေတ် ပုင်သွတုဲ တိတ်အာ ဇရေင် ဘာကုတ်သၟဝ်တေအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် သ္ၚာဍုက်က် အသာ်မမြာင်ကြံင်င် ထွေင်ပြးဒၟံင် ဂတမုက်ဘာဂှ်ရ၊၊ အဲတၟေင်တိုန် ပ္ဍဲစိုတ် ဗွဲမလောန်တုဲ အဲ ဂစာန်လုပ်အာ ဘာဂှ်ရ၊၊ ပါင်တြင်ဘာကုတ်ဂှ် ကၟာတ်လဝ်ဂၠံင်ပ္ဍဲရ၊၊

အဲကရေဲကော် “ကောန်ထပိုယ်၊ ကောန်ထပိုယ်၊၊” အဲရံင်အာ ဗတင်သၟဝ်ဂှ် ပံက်ဒၟံင်တုဲ အဲဒံင်တိုန် ဂၠံင်ဗတင်ဂှ် အဲဂွံဆဵုကေတ် ကောန်ထပိုယ်ဍောတ် မၞုံလတူခုင်မွဲတုဲ ဇုက်တေင်သ္ၚာဂှ် ဒက်လဝ် လတူဏံင်ဂှ်ရ၊၊ အဲဂစာန်လုပ်တုဲ မိန်ကေတ် ကောန်ထပိုယ်ဂှ်ရ၊၊

“ဗလးထောအ်အဲ၊ ဗလးထောအ်အဲ” ကောန်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ် ကရေဲတိုန်ရ၊၊ အဲပါဲထောအ် ဇုက် နူတကအ်ကောန်ထပိုယ်တုဲ ကောန်ထပိုယ်ဂှ် မိန်လဝ်အဲမောန်မောန်တုဲ လရိုအ်ဒၟံင်ဟဳဟဳရ၊၊ ပ္ဍဲကောန်ထပိုယ်ဂှ် သ္ၚာဟွံမွဲ ဆၜိုတ် သပိုန်မွဲဓဝ်ရ ဗိုက်လဝ်တုဲ အဲဂွံဆဵု ပ္ဍဲစးညး ထကးဒၟံင် ဗွဲမဂၠိုင်ကဵုဒၞာဲရ၊၊

“မုပ ကောန်ထပိုယ် ဂွံပဗီုဏအ်ရော၊၊” အဲသၟာန် ကောန်ထပိုယ်ဂှ်

“အဲဏအ်ဂှ် မၞိဟ်ဟွံလုပ်အသုင်၊ မၞိဟ်က္ဍဟ်ဟွံခိုဟ်၊ ဗှ်ဒၟံင် ဂလိုင်ဂှ်ရလေဝ် ဟွံလုပ်က္ဍဟ်၊၊ ချိုတ်ထောအ်ဂှ် ခိုဟ်ရ၊၊” “ကောန်ထပိုယ် လ္ပပဗီုဂှ်၊ အဲဍိက် နွံပ္ဍဲဘာဏအ် တၟာလအ်ရ၊၊ ကောန်ထပိုယ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မုက်မတ်ဍာတ်၊ စိုတ်ခိုဟ်၊ မံင်စသိပ်ဂၠိပ်၊ ဍိုဟ်ကေက်အိုတ်ရ၊၊ အဲဍိက်ထေင်ကေတ် ဟွံဆေင်ကဵု က္ဍဟ် ကောန်ထပိုယ်၊ ဆေင်ကဵုဒၞာဲ၊၊ ကောန်ထပိုယ် ဖေက် တၠဂုန်အစာလောန် ဓဝိင်ဇၞော်လောန်အာတှ်ေ ဗှ်လိက် ဟွံဂွံကီု၊၊ အဲဍိက် မပတၠကောန်ဇာတ်ကီု ယဝ်ရ ကောန်ဇာတ်အဲဍိက် ဒက်ဂစိုတ်ကအ် ဗီုဏအ်တှ်ေ အဲဍိက် ဗီုလဵုလေဝ် စိုတ်ခိုဟ် ဟွံသေင်၊၊ အဲဍိက် ဒးချိုတ်အာ နကဵုဓဝ်လၞီရ၊၊” အဲဂးတုဲ ကောန်ထပိုယ်ဂှ်ဟီု

“အဲစဴအာဘာလေဝ် ကျာ်ဇၞော်ပိုယ် ညးအဟုက်အဲပၠန်ရ၊၊ တုဲပၠန် လၟုဟ် အဃောမလုပ်ဒဂိုန် အဲအာ အလဵုလေဝ် ဟွံဂွံ၊၊ အဲဆက်မံင်အဏအ်ပၠန်လေဝ် အဲဒးဒုင်တက်အာ ဗီုဏအ်ပၠန်ရ၊၊ အဲဂွကဵု ညးတၞဟ်ကွေဟ်ဟ်၊၊ အလဵုအဲ ဂွံအာရော၊၊” ယဝ်ရ ထပိုယ်စဴအာသ္ၚိတှ်ေ အပါကောန်ထပိုယ်တအ် မုညးဟီုရော၊၊”

“အဲကေတ်ဟွံဒး၊၊” ကောန်ထပိုယ်ဂှ်သှ်၊၊

“အဲဍိက်လေဝ် အပါညးတၞဟ်ကီုရ၊၊ ကောန်အဲ ခိုဟ်ကဵုဒှ် ပရေအ်ကဵုဒှ် စဴကၠုင်တှ်ေ အဲမိပ်စိုတ်ဖအိုတ်ရ၊၊” ကောန်ထပိုယ်ဂှ် ဆက်သၟာန် “ဗီုလဵုအဲဂွံပရော၊၊”

အဲလေဝ် ကသပ်အိုတ်ဒၟံင်ရ၊၊ အဲရံင်အာ လပါ်မ္ၚးဘာဂှ် အဲဂွံဆဵုအာ ကောန်ဗၠာဲအဲတုဲ

“ကောန်ဗၠာဲ” အဲကော်ပၠုပ် ကောန်ဗၠာဲအဲတုဲ ဍေဟ်တိုန်ကၠုင်ဘာဂှ်ရ၊၊ ဍေဟ်ဗဵုမတ်ဒကဒၟံင် မုဟွံဟီုမွဲသာ်ရ၊၊ အဲဟီုကဵု ကောန်ဗၠာဲအဲ

“ကော်ဏာ ကောန်ထပိုယ်ဏအ်သ္ၚိ၊ ဂဥုဲလံက်သရ ပ္ဍဲကဠာဂဥုဲဂှ် လံက်ကဵုကောန်ထပိုယ်၊၊ လကျာ်ကဵုပိုန်တ္ၚဲတုဲ ကမၠောန်တုဲတှ်ေ အပါဗက်စဴအာ၊၊”

ကောန်ထပိုယ်ဍောတ် ကဵု ကောန်ဗၠာဲအဲ ညးၜါ တိတ်အာ နူဘာတိုက်လိက်ပိုဲဏအ်ရ၊၊

“သွက်ကောန်ထပိုယ်ဏအ် ဒၞာဲၜိုဟ်သြိုဟ် ဒၞာဲဒးရးအိုတ်ဂှ် ဒှ်ဒၞာဲလဵုရော၊၊ အဝဲညးလေဝ် ဒှ်အဝဲ မကတ်ပညာ၊၊ ကောန်ထပိုယ်ဏအ် ဒးလေပ် ကွတ်ဂယိုင်လမျီုမွဲမွဲဏောဝ်၊၊ ဓမာတ်ထဝ် သ္ၚိဣစဳဒေအ်တအ်ဂှ် ခိုဟ်ဟာ၊၊ ဝတ်ရှတ်ကာ သ္ၚိအနာဲဍောတ်ဂှ် ခိုဟ်ဟာ၊၊” အဲမွဲ ချပ်ဒၟံင် ဂၠံင်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ်တုဲ မိက်ဂွံစဴဒၟံင်သ္ၚိ ပြဟ်ဟ်ရ၊၊ ဗီုလဵုမဂွံလဴကဵု တၠဂုန်အစာဂှ်လေဝ် အဲကေတ်ဟွံဒးကီုရ၊၊

တၠဂုန်အစာ ကဵုပိုန်တုဲ ကွာ်စှ်ေကၠုင် ဂၠံင်ရုင်ပုင်ရ၊၊ ကောန်ထပိုယ် ကောန်သင်တအ် ဆဵုညးမ္ဂး ညံင်အိက်ၜံက်တဝ် မဒတုံစှ်ေ ပ္ဍဲဍာ်တုဲ ဍာ်မဖါဲတိတ်အာကီု ဖေက်တုဲ ပါဲထောအ် ဂၠံင်တေအ် ဂၠံင်ဏအ်အိုတ်ဂှ် အဲစွံသတိတုဲ မဂွံညာတ်အာရ၊၊ မုက်မတ်ညးလေဝ် အီအီခမောံခမောံ ဟွံမွဲ မွဲလှ်ေ၊၊ အဲနွံဒၟံင် ပ္ဍဲဘာဏအ် တၟာလအ်ရကီုလေဝ် မွဲလှ်ေ ဟွံစွံသတိ၊၊ တ္ၚဲဏအ်မှ အဲဂွံစွံသတိ၊၊ ဆညးမွဲကီု သီုကဵု အလဵုဇကုအဲဂှ် ဟွံဂံင်ရံင်မုက်ညး မွဲလှ်ေတှ်ေ၊၊

နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ

၀၅-၁၁-၂၀၁၇

လိက်ကၞပ် သဘင်ဖျဴသွဝ် အန္တိမအဂ္ဂိဇျာပန ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဘဒ္ဒန္တခေမာသာရ တိုက်လိက်မန်မြဟ် ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်၊ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၇၉ ဂိတုမာ် ၆ - ၈ မံက်၊၊