မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပေါမ်ကောန်ဗော် မင်ပြေင်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

မတုဲကၠုင် မွဲခေတ်တေအ် ပ္ဍဲကွာန်တကအ်ပြာန် နွံ သမ္ဘာ ကဵု တၠသ္ၚိ ညးၜါတၠ၊ နာဲဗၠဲ ကဵု မိဂွါ ဂးယၟုရ၊၊ ပဒတဴသ္ၚိထာန် ဆာန်ကၟိန်ရေင်သကအ် လအ်အာ မွဲသၞာံပြင်ညိတုဲ ဗွဲအစောံဓမ္မတာသတ် ကလိဂွံကောန်တြုဟ်မွဲရ၊၊ ဟိုတ်ဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုဖျုန်သွ ကြောအ်ကၠေင်လောန်တုဲ ကောန်ဗော် ညးမကော်ခဴစရ၊၊ နာဲဗၠဲ ကဵု မိဂွါပၠန်လေဝ် ဟိုတ်နူကဵု ကောန်မွဲမဓဝ်တုဲ သ္ဍိုက်ဆာန် ဗွဲမလောန်၊ ဗီုကောန်မိက်ဂွံစ၊ ဗီုကောန်မိက်ဂွံကျိုင် ကယျိုင်နာနာသာ် ရာန်ကဵုဖအိုတ်ရ၊၊ သ္ၚိရေင်ကမေင်ဆက် ညးမနွံဗဒါဲ သဟာဲဂှ် ကၠုင်ကဵုကသပ် ကဵုကောန်ဗော်ဂှ် ဗ္တောန်ကေတ် ကွတ်ပညာမွဲမွဲသာ် ဍေဟ်ဇၞော်တိုန် ဍေဟ်ဂွံစဳကၠး ဂွံဂယိုင်လမျီုလေပ်၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် နာဲဗၠဲ ကဵု မိဂွါဂှ် ဂွိင်ဖေက် ကောန်ဍောင် ဖေက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဟိုတ်နူဆာန်ကောန်လံက်ဗၠိုက်တုဲ ဟွံကဵုအာတုဲ ကဵုမံင်ထောအ်သၟးသၟးရ၊၊ ဗက်ဒၟံင်အလိုက်ကောန် ဗီုဏအ်သၟးဂှ် ကောန်ဗော်ဂှ်လေဝ် အာစိုပ်အာယုက် ၁၉ သၞာံပြင်ရ၊၊ ဂြပ်ဆမနွံဂှ်လေဝ် လေင်ဒိုက် အိုတ်အာတုဲ သွက်ဂွံဂလိုင်လမျီု ဂွံစသုင်အာပၠန်ဂှ် ထဝ်ဒေပ်လဝ် ဆနွံကဵုနွံ နာဲဗၠဲ အာသွံကၠေအ်တုဲ သွက်ဂွံဒှ်ကမၠောန်မွဲ နာဲဗၠဲ အာရာန်နင် ပြေင်မသုန်တုဲ ဟီုကဵု ကောန်ဗော်ဂှ်ရ၊၊

နာဲဗၠဲ "ယွံကောန်၊ မအံက်တအ် ဆာန်ကောန် ဗွဲမလောန် ဗက်မံင်အလိုက်ကောန်သၟးဂှ် ဂြပ်ဆနွံလေဝ် အိုတ်အာတုဲရ၊၊ လၟုဟ်ဝွံ အာယုက်ကောန်လေဝ် ပေင် ၁၉ သၞာံပြင်ရ၊၊ မံင်ထောအ်သၟးသၟး ဟွံဂွံရ၊၊ သွက်ဂွံစသုင် အာဂတဏအ်ပၠန်ဂှ် ကောန်လေဝ် ကၠောန်ကမၠောန်မာန်ကီုရတှ်ေ ထေက်ကဵု ဒးကတဵုကၠောန်ရ၊၊ ကမၠောန်တၞဟ် ကၠောန်ဟွံလေပ်တှ်ေ သောင်ဍေဟ်ရ၊၊ ဆၜိုတ် မင်ပြေင်ဏအ် ကောန်မင်ဟွံလေပ်ဟာ၊၊"

ကောန်ဗော် "ကမၠောန်မင်ပြေင်ဏအ်ညိဂှ် လေပ်ဟာ ဟွံလေပ်ဟာ ဒးသၟာန်မံင်ဏီဟာ မအံက်၊၊"

နာဲဗၠဲ "အေဝ် ... မင်ပြေင်လေပ်မံင်ရတှ်ေ တ္ၚဲယး အာမင်ဗ္စပြေင်၊၊"

ပ္ဍဲကွာန်ဂှ်လေဝ် ရဲမင်ပြေင် ဂမာပြေင် နွံညးပန်ကီုတုဲ တ္ၚဲယးဂတ၊ ဍေဟ်တအ် ဒဳပ္တိတ်နင်ပြေင်ဍေဟ်တအ်တုဲ ကောန်ဗော်လေဝ် ပြေင်ဇကု မသုန်ဂှ် ဒဳပ္တိတ်ဏာ ကရောံဍေဟ်တအ် မွဲစွံတုဲ အာမင်ဗ္စပြေင် မုဟ်ကွာန် ဇိုင်ဂြိုပ်တေအ် မွဲစွံရ၊၊ ခြာဟွံလအ် ပြေင်လုပ်စသြောအ်ဗွဝ်တုဲ

ဂမာပြေင် "ဟိုဲကောန်ဗော်၊ ပြေင်လုပ်စသြောအ်ဗွဝ်ဣရ၊ ဂြိပ်ဂြိပ် အာဗက်ထောအ်၊၊

ကောန်ဗော် "ပြေင်အဲညိဟာ၊ ပြေင်ရဲတအ်ဟာ ဟွံတီ၊၊

ဂမာပြေင် "ဟာ ရံင်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်စမ် ပြေင်ကောန်ဗော်ရ ဟွံသေင်ဟာ၊၊"

ကောန်ဗော် "ဟာ ပြေင်အဲရ ကွေဟ် ကွေဟ်"

ကောန်ဗော် ဒးအာဒဳထောအ်ပြေင်ဂှ်ရ၊၊ ဆဂွံ ဒဳဗက်ထောအ်တုဲညိကွေဟ်၊ ခြာဟွံလအ် ပြေင် ဗပါ်ဒပ် လုပ်ကၠအ်ညးပၠန်ရ၊၊

ဂမာပြေင် "ဟိုဲကောန်ဗော် ပြေင်ဗပါ်ဒပ် လုပ်ကၠအ်ညးပၠန်ရ၊၊ ဂြိပ်ဂြိပ် ဒဳထောအ် ဗက်ထောအ်၊၊"

ကောန်ဗော် "ပြေင်အဲညိဟာ၊ ပြေင်ရဲတအ်ဟာ ဟွံတီ၊၊"

ဂမာပြေင် "ဟာ ရံင်ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်စမ်၊ ပြေင်ကောန်ဗော်ရ ဟွံသေင်ဟာ၊၊"

ကောန်ဗော် "ဟာ ပြေင်အဲကွေဟ်ကွေဟ်၊၊"

ကောန်ဗော် ဒးအာထဍေင်ဒဳပြေင်ဂှ်ပၠန်ရ၊၊ ခြာဟွံလအ် မံင်ဂွံမွဲအံင်ညိ၊၊ ပြေင်လုပ်အရှာံဘာလကျာ်ပၠန်ရ၊၊

ဂမာပြေင် "ဂြိပ်ဂြိ် ကျာ်ဇၞော်ဏအ် ကြမ်မံင် အာဗက်ထောအ်ပြဟ်ဟ်၊၊

ကောန်ဗော် "ပြေင်အဲညိဟာ၊ ပြေင်ရဲတအ်ဟာ ဟွံတီ၊၊"

ဂမာပြေင် "ဟာ ရံင်ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်စမ်၊၊ ပြေင်ကောန်ဗော်ရ ဟွံသေင်ဟာ၊၊"

ကောန်ဗော် "ဟာ ကွေဟ်ကွေဟ် ပြေင်အဲပၠန်၊၊"

ကောန်ဗော်ပၠန်ရ ဒးအာထဍေင်ထောအ်ပြေင်ဂှ်၊၊ ဗီုဗီုဏအ်သၟးဂှ် လအ်အာ ၁၅ တ္ၚဲ၊ ၂၀ တ္ၚဲတုဲ ကောန်ဗော်ဂှ် ဇကုမွဲဓဝ် ဒးအာဗက်ထဍေင်မံင်ပြေင်ဂှ်၊ မွဲမွဲတ္ၚဲ ဂၠိုင်ကဵုဝါ ဂၠိုင်ကဵုအလန်တုဲ ဍောင်ၜိုတ်ယှုက်တိုန်စိုတ်တုဲ စဴစိုပ်သ္ၚိတေအ် ကရောတ်ကသဝ်တိုန် ကဵုမအံက်ဂှ်ရ၊၊

ကောန်ဗော် "ယွံ မအံက် ပြေင်မသုန်ဏအ် သွံထောအ်ရ၊ လ္ပကေတ်ရ၊၊

နာဲဗၠဲ "မူဒှ် ဂွံကဵုသွံရော၊ ကောန်ဗော်၊၊ ဂိုဟ်မံင်ညိကီု၊၊"

ကောန်ဗော် "ပြေင်မသုန်ဏအ် ဂၠာန်ကွေဟ်ကွေဟ်၊ မွဲခၞ လုပ်စ ဗွဝ်သြောအ်ညး၊ မွဲခၞ လုပ်အရှာံဘာလကျာ်၊ မွဲခၞ ဗပါ်ဒပ် လုပ်ကၠအ်ညိ၊ မွဲမွဲတ္ၚဲ အဲမွဲဓဝ် ဒးဗက်ထဍေင်မံင်ပြေင် ဂၠိုင်ကဵုအလန် ဂၠိုင်ကဵုဝါ၊ ပြေင်ညးတၞဟ်ပိပန်စှော်၊ ပြေင်ဍေဟ်လေဝ် ဟွံဂၠာန်၊ ဍေဟ်တအ်လေဝ် ဟွံဒးဗက်ထဍေင်မွဲလှ်ေ၊၊"

မအံက်ဂှ် မိင်ကောန်ဂှ်ဟီုတုဲ၊ "ပြေင်ပိုဲ မသုန်ဂှ် ဣလဵုဒှ်ဍေဟ်ရောဂှ် ကောန်အဲ ဟွံတီ တန်ဒှ်ရ၊၊ ညံင်ကောန်ဗော်ဂွံတီဂှ် မအံက်ဂှ် အာဂၠာဲဗာ်နင် သၠထာင်တာတုဲ ညံင်ရဴကောန်ၚာ် ကာလဍောတ်ဍောတ်တေအ်၊ နကဵုသၠထာင်တာဂှ် ကၠောန်ဝေင်နာဍဳတုဲ မဟရတ်စုတ်လဝ် ပ္ဍဲကအ်တဲကီု၊ မအံက်ဂှ် ကၠောန်ဟရတ်သၠထာင်တာတုဲ သီုပြေင်မသုန်ဂှ် ပ္ဍဲဂြင်ဍေဟ် စုတ်လဝ် ဟရတ်သၠထာင်တာ ဖအိုတ်တုဲ ဟီုဗကန်လဝ် ကဵုကောန်ဂှ်ရ၊၊

နာဲဗၠဲ "ဟိုဲကောန်ဗော် ပြေင်ပိုဲမသုန်ဏအ် ပ္ဍဲဂြင်ဍေဟ် စုတ်လဝ် ဟရတ်သၠထာင်တာဖအိုတ် သမ္တီလဝ်ကဵုဗိုန်ညိ၊၊"

ကောန်ဗော် "ဟေအ်၊ ခိုဟ်ရမအံက်၊ အလန်ဏအ်တှ်ေ ဍေဟ်တအ်လီအဲ ဟွံဂွံရ၊၊"

တ္ၚဲယးဂတ ဒဳပ္တိတ်ဏာပြေင် စိုပ်မုဟ်ကွာန် ဇိုင်ဂြိုပ်တေအ်တုဲ

ကောန်ဗော် "ဟိုဲရဲတအ် ပြေင်အဲ ပ္ဍဲဂြင်ဍေဟ် မအံက်ပိုဲ စုတ်လဝ် ဟရတ်သၠထာင်တာဖအိုတ်၊ အဲသမ္တီလဝ် ဒးမံင် အလန်ဏအ်တှ်ေ ရဲတအ် လီအဲဟွံဂွံရ၊၊

ဂမာပြေင် "ဟာ၊ ဒှ်ကွေဟ်၊ ပြေင်ကောန်ဗော် သမ္တီလောဲကွေဟ်ကွေဟ်ရ၊၊"

မံင်ဂွံမွဲခၞညိ၊ သီုညးမသုန်ဂှ် ကောံဓရီုဂဇအ်တက်ထွာဲတုဲ ဟီုတဴဂလာန်ဝုတ်ဗၠာဲ၊ ညးဂှ် ဆဵုလဝ် မိတ်ဒါန် အရာပ်တေအ်၊ အဲဂှ် ဆဵုလဝ်အုံဏအ်၊ ညးဂး ညးခိုဟ်၊ အဲဂး အဲခိုဟ်တုဲ မိပ်ဇြိပ်ဂြိုင်တဴရူရူရာရာအိုတ်ရ၊၊ ကာလဂှ် ဂမာပြေင်မွဲဂှ် သ္ပညံင်မအာဂြိုပ် အာတရဴကီု ကတဵုတိတ်အာတုဲ ဟရတ်သၠထာင်တာ မနွံပ္ဍဲဂြင်ပြေင် ကောန်ဗော်ဂှ် ဍေဟ်သလောတ်ကေတ် ဖအိုတ်တုဲ၊ ဍေဟ်ဟရတ်စုတ်လဝ် ပ္ဍဲဂြင်ပြေင်ဍေဟ်ဖအိုတ်တုဲ ကလေင်ကၠုင်ဂဇအ်တက်ထွာဲ ဓရီုကျာပၠန်ရ၊၊ ခြာဟွံလအ် ပြေင်လုပ်စသွံဗွဝ်တုဲ၊၊

ဂမာပြေင် " ဟိုဲကောန်ဗော် ပြေင်စသွံဗွဝ် ဣရ ဂြိပ်ဂြိပ်ထဍေင်ထောအ်၊၊"

ကောန်ဗော် "ပြေင်အဲညိဟာ ပြေင်ရဲတအ်ဟာ ဟွံတီ၊၊"

ဂမာပြေင် "ဟာ ရံင်စံမ် ဟရတ်သၠထာင်တာ နွံမံင် ပြေင်ကောန်ဗော်လေဝ်၊၊"

ကောန်ဗော် "ဟာ ပြေင်အဲကွေဟ်၊ ပြေင်အဲကွေဟ်၊၊"

ကောန်ဗော် ဒးအာဗက်ထဍေင်ပၠန်၊ ဒဳကၠေအ်ပြေင်တုဲ ခြာဟွံလအ် ကလေင်ကၠုင်ဓရီုကျာ ဂွံမွဲခၞဂှ် ပြေင်ဗပါ်ဒပ်လုပ်ကၠအ်ညးပၠန်ရ၊၊

ဂမာပြေင် "ဟိုဲကောန်ဗော် ဂြိပ်ဂြိပ် ပြေင်လုပ်ကၠအ်ညိပၠန်ရ၊၊

ကောန်ဗော် "ရံင်စမ် ဟရတ်သၠထာင်တာ နွံမံင်ဟာ၊၊"

ဂမာပြေင် "ဟာ နွံမံင် နွံမံင် ပြေင်ကောန်ဗော်ရ၊၊

ကောန်ဗော် "ဟး၊ ပြေင်အဲဏအ် ဂၠာန်ကွေဟ်ကွေဟ်သွံ၊၊"

ကြဝိတ်မည်

ကံက်နုက် နူလိက်ဂတာပ်ခေတ် ကၞပ်(၁?)