မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂုဏ်ဒိုၚ်ဟွံရော် ပိုက်သော်ကဵုဗ္တေၚ် (အဂီုသၟိၚ်ဒိုၚ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

(အဂီု သၟိင်ဒိုင်)

နွံကာလမွဲတ္ၚဲ သၟိင်ဒိုင်မွဲ ဂၠာဲစဒၟံင် စၞအာဟာရ ပ္ဍဲဇရေင်မှာသၟိဒ်ရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်အခါကာလဂှ် တြုံသၟာတမ္ၚာမွဲလေဝ် ဂၠာဲစအာ ကၚုဲ ပ္ဍဲဇရေင်မှာသၟိဒ်တုဲ ဂယိုင်အာဒၟံင် လမျီုကီုရ ညးမွဲကေုာံညးမွဲ ဆဵုညာတ်ဒၟံင်ညးသ္ကအ် လၟိုန်လၟိုန်တ္ၚဲရ၊၊

သၟိင်ဒိုင်ဂှ် ရံင်အာ တြုံသၟာတမ္ၚာဂှ်တုဲ "အဝ်.. တြုံသၟာတမ္ၚာဏအ် သွက်ဂွံဂယိုင်အာဗုင်ဂၞဴဂှ် ဒးဒုင်ဒၟံင်ဗြဲ ဒးစဲဒၟံင်တ္ၚဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ဏအ် ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ညံင်ရဴအဲကီုရသွံ"၊၊ ရဴသာ်ဝွံ ချပ်ဗ္စာရဏာတဴ ပ္ဍဲစိုတ်ရ၊၊

တြုံသၟာတမ္ၚာဂှ်လေဝ် ရံင်အာ သၟိင်ဒိုင်ဂှ်တုဲ "အဝ်.. သၟိင်ဒိုင်ဏအ်လေဝ် သွက်ဂွံဂယိုင်အာလမျီုဂှ် ဒးဒုင်ဒၟံင်ဗြဲ ဒးစဲဒၟံင်တ္ၚဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ဏအ် ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ညံင်ရဴအဲကီုရသွံ၊၊" ရဴသာ်ဝွံ ချပ်ဗ္စာရဏာဒၟံင် ပ္ဍဲစိုတ်တေံကီုရ၊၊

ဒးကာလမွဲတ္ၚဲ သၟိင်ဒိုင်ဂှ် အဃောပဝ်ဝေင် ဂ္ၚေင်အာကၠုင် စိုပ်အာ ဍုင်မွဲရ၊၊ ပ္ဍဲဍုင်ဂှ် ဨကရာဇ်ညးတအ် စုတိစဴအာသွဝ်တုဲ ကောန်ဇာတ်တၞောဝ်ဒတောဝ် သွက်ဂွံဆက်မင်မွဲအာ နန်ထဝ်က္ဍိုင်ဗ္တာင်ဂှ် ဟွံမွဲတုဲ တၞောဝ်ဒတောဝ် ဨကရာဇ် အဆက်ပိုတ်သ္ကုက်ဒၟံင်ရ၊၊

ကာလဂှ် ညးတအ် စံင်ဇွဂြဇုတ် ဨကရာဇ် ညးတအ်တုဲ သွက်ဂွံဂၠာဲ ဨကရာဇ်ဂှ် ညးတက်မံင် လန်ဂေတ်ဍုင်ရ၊၊ "ယွံမိမ ကလောကောဒေံ ညးဍုင်ကွာန်တအ် ညးဂမၠိုင်အဴ၊ အာဂတနူဏအ် ထပှ်တ္ၚဲပၠန်မ္ဂး ဗလးကွဳစက္ကရတ်ရ၊ ယြဴညးမွဲ ယဝ်ရ ကွဳစက္ကရတ် စှ်ေဒၞဲါဇကုမ္ဂး မၞိဟ်ဂှ် ဂွံသ္ပ ဨကရာဇ်ရ၊၊ ဒုံ...ဝူ... ဒုံ...ဝူ... ဒုံ ဝူ..." ရဴသာ်ဝွံ ညးတအ် တက်မံင် လန်ဂေတ်ဍုင်ရ၊၊

ကာလဂှ် သၟိင်ဒိုင် ဂွံမိင်ကေတ်တုဲ "အဝ် တြုံသၟာတမ္ၚာ ဂၠာဲစအာဒၟံင် ကၚုဲ ကရောံအဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်တေံ အဲယိုက်ပလံင်နင်တုဲ ယဝ်ရ ဂွံဒုင်ကဵုကွဳစက္ကရတ်ဏအ်မ္ဂး ခိုဟ်ကွေံရ၊၊ တြုံဏအ် ဒှ်ဨကရာဇ်မ္ဂး ဍေံကလေင်ရော်ဂုဏ်အဲရ၊၊ ကာလဂှ် အဲကီု တြုံဏအ်ကီု သီုပိုဲညးၜါ ဂွံတိတ်ဗၠးအာ နူဒဒိုခ် မဒုင်ဗြဲ စဲတ္ၚဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်တေံရ၊၊" ရဴသာ်ဝွံ သၟိင်ဒိုင်ချပ်တဴရ၊၊ ကာလဂှ် သၟိင်ဒိုင် ပဝ်ကလေင်စဴကၠုင် စိုပ်ၜဳမှာသၟိဒ် ဒၞဲါဂၠာဲစဒၟံင် ၚုဲကဂှ်တုဲ စၟဳမင်ဒၟံင် တြုံသၟာတမ္ၚာဂှ်ရ၊၊ တြုံသၟာတမ္ၚာဂှ်လေဝ် ဒးဂယိုင်ဒၟံင်လမျီု ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ဂှ်ရတှ်ေ စိုပ်အခိင်မ္ဂး ကၠုင်ဖျေံဇာပါမ်က ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ဂှ်ပၠန်ရ၊၊

ကာလဂှ် သၟိင်ဒိုင် ပြာပ်အာ ဇရေင်သၟာတမ္ၚာဂှ်တုဲ "ယွံသဟာဲ အဲမိက်ဂွံကဵုနယ်ကဲ ကဵုသဟာဲမွဲရ၊၊ ယဝ်ရ သဟာဲကေတ်စဂလာန်အဲမ္ဂး သဟာဲကီု အဲကီု သီုပိုဲညးၜါ ဟွံဒးဂၠာဲစက ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ဏအ်တုဲ ဂွံတိတ်ဗၠး နူဒဒိုခ် ဒုင်ဗြဲ စဲတ္ၚဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ဏအ် သီုညးၜါရဟာဲ။"

"ဟး ... သဟာဲ၊ ခိုဟ်ကွေံရ၊၊ ဆဂး နယ်ကဲဗီုလဵုရော ဟီုလဴထ္ၜးကဵုအဲညိ၊၊"

"ယွံသဟာဲ... တေ-ပ္ဍဲဍုင်တေံ ဨကရာဇ်ညးတအ် စုတိစဴအာသွဝ်တုဲ အဆက်တၞောဝ်ဒတောဝ် ဨကရာဇ်ညးတအ် ပိုတ်သ္ကုက်အာရ၊၊ ဂတနူဏအ် ထပှ်တ္ၚဲပၠန်မဂး ညးတအ် ဗလး ကွဳစက္ကရတ်ရ၊၊ ကာလ ညးတအ် မဗလးကွဳစက္ကရတ်မ္ဂး အဲပလံင်ဏာ သဟာဲတုဲ သဟာဲတိုန်ဍိုက်ကေတ် လတူကွဳစက္ကရတ်ဂှ်မ္ဂး ညးတအ်ဒုင်ဖျဴဏာနန်တေံ၊ သဟာဲဂွံဒှ် ဨကရာဇ်ရ၊၊ ကာလဂှ်တှ်ေ သဟာဲလေဝ် ဂွံတိတ်ဗၠး နူဒဒိုခ် မဒုင်ဗြဲစဴတ္ၚဲ၊ အဲလေဝ် ဂွံဗၠးတိတ် နူဒဒိုခ်မဒုင်ဗြဲစဲတ္ၚဲရ သဟာဲ။

ဟာဲ'' သဟာဲ"""ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ခိုဟ်ကွေံကွေံရ"" သဟာဲအေ--ဂတနူဏအ် ထပှ်တ္ၚဲပၠန်မ္ဂး သဟာဲ ကၠုင်မင်ဒၟံင်အဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ဏအ်ညိ အဲကၠုင်ဒုင်ဏာသဟာဲရ ရဴသာ်ဝွံ ယွံသၟိင်ဒိုင်ဂှ်ဟီုတုဲ သီုညးၜါစာ်စ္ဍးသာဲခြာတိတ်အာ ညးသ္ကအ်ရ။

နူဂှ် ပေင်ထပ်ှတ္ၚဲတုဲ သၟိင်ဒိုင် ကၠုင်ဒုင်ဏာတြုံသၟာတမ္ၚာဂှ်ရ ကာလ ညးၜါအာစိုပ်ဍုင်တေံဂှ် ဂကောမ်အမာတ် တၠပညာ အာစာပြောဟိတ်တအ် ဗလးပ္တိတ်နင်ကွဳစက္ကရတ် နူကဵုနန်တေံတုဲ ကွဳစက္ကရတ်ဂှ် ဂေတ်သ္ပဝ်ဂ္ၚေင်သဝဝ်ဒၟံင် နကဵုဂၠံင်တရဴအာကာသ ပ္ဍဲလတူဍုင်ဂှ်ရ''

ကောန်ဍုင် ကောန်ကွာန်ဂမၠိုင်ကီုလေဝ် မင်ရံင်ဒၟံင်ကွဳစက္ကရတ် သရုင်တတ်ကၠောံအာဒၟံင် မွဲအရာပ်တုဲ မွဲအရာပ်ပၠန် ဍုင်လဵု ကွာန်လဵု သ္ၚိလဵု တြုံလဵုမွဲ ဂွံထေက်ကဵုဒှ် ဨကရာဇ်မာန်ဂှ်လေဝ် မင်စၟဳဗဵုဒၟံင် တြုံတၠပါရမဳအိုတ်ရ'''

ပ္ဍဲကာလာဂှ် သၟာတမ္ၚာမွဲ ဍိုက်ဒၟံင်လတူစးဒိုင်တုဲ ဂ္ၚေင်ပဝ်ကၠုင်ဒၟံင် နကဵုဂၠံင်တရဴအာကာသဂှ် ကောန်ဍုင် ကောန်ကွာန်ဂမၠိုင် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ ကတဵုဒှ်အမ်သဝ် တမ္ညဝ် ဂမ္အောတ် လျတ်ကလိုက်ကၟဵုတိုန် ဗြုသဓဵုတိုန်အာ အလုံဍုင်မွဲရ"""

အဝ် ... တြုံဏအ်မွဲ ဍိုက်ပေင်ကဵုပါရမဳကွေံရသွံ တြုံဏအ်မွဲ ဍိုက်ပေင်ကဵုပါရမဳကွေံရသွံ တြုံဏအ်မွဲ ဍိုက်ပေင်ကဵုပါရမဳကွေံရသွံ ထေက်ကဵုပ္ကင်ရင်နန်ထဝ်ပိုဲကွေံရ တြုံဏအ် ထေက်ကဵုအုပ်ဓုပ်ပိုင်ပြဳ မင်မွဲပိုဲကွေံရ နမပ္တအ်မြဴသာ်ဝွံ ဗီုညးကဵုညး ဗီုအဲကဵုအဲ ညးမွဲမွဲဗီု ဟီုမံင်ညးသ္ကအ်ရ ဗန်ကအ်တအ်င်တဲ ကဝဲယာတ်ဒါတ်သြိုဟ် အိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်မြဟ် ဓရ်ပဳတိကတဵုဒှ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ခ္ဍဳလျတ် ထဗတ်ဒးဟဒယဝတ္ထုတေံတုဲ မင်မွဲဣန်ရဳဟွံမာန် နကဵုဂလာန်မသ္ကာတ်မြဟ်ဂှ် ကမိင်ကမဟ် ကညာင်ကရေဲ ဒၟံင်ညံင်ရဴရမျှာင်ၚဴတမ်သၞာံရ''

သၟိင်ဒိုင်ပဝ်လုပ်အာကဵု ကွဳစက္ကရတ်ဂှ်တုဲ သၟာတမ္ၚာဂှ်ပြံင်ကၠောံအာကွဳစက္ကရတ်ဂှ်တုဲ ကွဳစက္ကရတ်ဂှ် လၟောဝ်စှ်ေကၠုင်စိုပ်တိရ ဂကောံအမာတ်ပြောဟိတ် တၠပညာဂမၠိုင်ကောမ်ဗိုင် ကၠုင်တုဲ ဒုင်ပတိုန်ဏာနန်တေံရ " တြုံ သၟာတမ္ၚာဂှ် ဒှ်ဨကရာဇ်တုဲ သၟိင်ဒိုင်ဂှ်လေဝ် ဂွံကၠုင်အလဵုအသဳကီုရ ဂွံဟယံက်တုဲလာမ်တိုန်အာဂှ် ဒှ်ဓမ္မတာလောကရ သၟိင်ဒိုင်ဂှ်လေဝ် ဂွံကၠုင်ဟယံက်ကဵုဨကရာဇ်တုဲဟွံသ္ပကာကဵု ကောန်ဍုင်ကွာန်ဂမၠိုင်ရ သတ်မနွံကဵုလမျီုဂှ်လ္ပဟီုဏီရ ၜိုန်ရ သတ်ဟၟဲကဵုလမျီု မပ္တံကဵုဇုက်ကဒါတ် ဇုက်ကွာဲတအ်ကီုလေဝ် ဂွံကၠုင်ဟယံက်ကဵုတၞံဆုမွဲမွဲတုဲမ္ဂး လာမ်တိုန်အာစဵုကဵုစိုပ်ကၞောတ်တေံရ" သၟိင်ဒိုင်ဂှ် ဂွံကၠုင်ဟယံက်အလဵုအသဳ အဝဵုအဏာ ဗီုဏအ်တုဲ တ္ၚဲယးတၟး အကးဇြုင် ဂေတ်တိတ်ကၠုင် ဂၠံင်လ္ပါ်ဖျာၚုဲကတအ်ဂှ်တုဲ ဂၠာဲသ္ၚဳရံင်ဒၟံင် ၚုဲကဇၞော်ဇၞော်တအ်ဂှ်ရ ဆဵုဒးၚုဲဇၞော်ဇၞော် ကဇၞော်ဇၞော်ဂှ်မ္ဂး ဂၠာဲၜံက်စအိုတ်ရ ကာလဂှ် ညးတၞဟ်ဟီုကၠုင်မ္ဂး ``ဨကရာဇ်ဗှ်ေတအ်ဂှ်ယဝ်ရ အဲဟွံဂၠာဲနင်ကဵုမ္ဂးဗှ်ေတအ်ဂွံဟွံသေင်ရ ဗှ်ေတအ်တီမံင်ကီုဟာ ဗီုဏအ် သၟိင်ဒိုင်ဂှ် ကလေင်ဟီုကဵုညးဂမၠိုင်ရ ကောန်ဍုင်ကွာန်ဂမၠိုင်လေဝ် ဒိုင်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံင်ဒိုင် ဨကရာဇ်တုဲ ညးမွဲလေဝ် ဟွံဂံင်ဘပဠ ဟွံဂံင်ပသၞအိုတ်ရ မံင်အာဗီုဏအ် လအ်အာတုဲ ကောန်ဍုင်ကွာန်ဂမၠိုင် အေင်ဒုင်ဟွံမာန်တုဲ ကရေဴထ္ၜးဆန္ဒအိုတ်ရ " ဒိုင်ဗျု....ၜံက်စက ၜံက်စက ဆဵုဒးကၚုဲ....ရုဲစအိုတ် ရုဲစအိုတ် ဒ္ဂေတ်ဗီုဂှ် ဒုင်ဟွံမာန် ဒုင်ဟွံမာန် ဗွဲမပြဟ်ဟေင် ထဍေင်ဗက်ထောံ ထဍေင်ဗက်ထောံ ဗီုဏအ်ထ္ၜးတဴဆန္ဒအိုတ်ရ"

ကာလဂှ် ဨကရာဇ်ကော်သၟိင်ဒိုင်တုဲ ယွံသၟိင်ဒိုင်_ဗီုဍေံတအ်ကရေဲထ္ၜးဒၟံင်ဆန္ဒဂှ် ဒှ်ကွေံဟာ" ရဴသာဲဝွံ ဨကရာဇ်သၟာန်သၟိင်ဒိုင်ရ။ "သဟာဲမွဲဒှ်ကွေံကွေံလေဝ် အဲကဵုသဟာဲ သီုပိုဲညးၜါ မိက်ဂွံတိတ်ဗၠးနူဒဒိုခ်ဒုင်ဗြဲစဲတ္ၚဲတုဲ မိက်ဂွံဒှ်တသိုခ်တုပ်ပ်ရ ကၠုင်မံင်အဏအ်တှ်ေ သဟာဲလေဝ် ညံင်ဂွံဒှ်တသိုခ်ဂှ် သဟာဲမံင်၊ အဲလေဝ်ညံင်ဂွံဒှ်တသိုခ်ဂှ် အဲမံင်ရလေဝ်သဟာဲ၊

ယွံသၟိင်ဒိုင် ဂလာန်ဂှ်ဒးမံင်ရဆဂးဂှ် ဇကုမွဲဓဝ်ဂှ်ဒှ်တသိုခ်တှ်ေတုဲ ညးဂမၠိုင်ဒးဒဒိုခ်ဂှ် ဒှ်တသိုခ်ၜိုဟ်သြိုဟ်ဟွံသေင်ရ ၊ ဇကုလေဝ် ဒှ်တသိုခ် ညးဂမၠိုင်လေဝ် သ္ဍိုက်မၠိုက်မ္ဂး ဒှ်တသိုခ်ၜိုဟ်သြိုဟ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဇကုလေဝ် ညံင်ဂွံဒှ်တသိုခ်၊ ညးဂမၠိုင်လေဝ် ညံင်ဂွံသ္ဍိုက်မၠိုက်မာန်ဂှ် ဒးဒ္ဂေတ်လ္ၚတ်မင်မွဲအာရ၊ ရဴသာ်ဝွံ ဨကရာဇ်ဟီုဒၠောံဗ္တောန်သၟိင်ဒိုင်ရ။

ၜိုန်ရ ဨကရာဇ်ဟီုဒၠောံဗ္တောန်ကီုလေဝ် ညံင်ရဴကၠာဂှ်ပၠန်ရ ။ သၟိင်ဒိုင်ယောန်အာဖျာတုဲ ဂၠာဲရုဲစကဇၞော်ဇၞော် ၚုဲဇၞော်ဇၞော်တအ်ပၠန်ရ၊ ကောန်ဍုင်ကွာန်ဂမၠိုင် ဒုင်ဟွံမာန်တုဲ ကလေင်ထ္ၜးဆန္ဒပၠန်ရ။

ဨကရာဇ်လေဝ် ဟီုဒၠောံဗ္တောန် နူမွဲအလန်ဒှ်ၜါအလန်၊ နူၜါအလန် ဒှ်ပိအလန်၊ ဟီုဒၠောံဗ္တောန်ဟွံမာန်တုဲ ဨကရာဇ် ဖျေံအသံ တပ်ဒဏ် ကဵုပိုက်ကၠေံသော်သၟိင်ဒိုင်ရ။

သၟိင်ဒိုင်ဒးဒဏ် ဒးဒုင်ပိုက်သော်တုဲ မနွံဂၠံစိုတ်ဟွံမိပ် ၚုင်ၚဇြဟောံဒၟံင်ရ ပ္ဍဲကာလဂှ် သၟိင်ဒိုင်ချပ်တဴရ။

"အဳ... မၞိဟ်ဏအ် ဝိုတ်အာဂုဏ်အဲရ မၞိဟ်ဏအ်ဟွံတီဂုဏ်အဲရသွံ ယဝ်ရ အဲဟွံသေင်မ္ဂး တ္ၚဲလဵုမွဲလေဝ် မၞိဟ်ဏအ် ဂွံဒှ်ဨကရာဇ်ဟွံသေင်ရ၊ လၟုဟ် မၞိဟ်ဏအ်ဒှ်ဨကရာဇ်တုဲ ကလိင်အာဂုဏ် ဟွံသ္ပကာကဵုအဲ စိုပ်မွဲတ္ၚဲတှ်ေဂွံတီအစောန်အဲပၠန်ရလေဝ်။

နူဂှ် နာဍဳစတ္ၚဲ၊ တ္ၚဲစဂိတု၊ ဂိတုစသၞာံ ပယျာံအခါလအ်အာတုဲ သၟိင်ဒိုင်ကသော်သၞေင် ကလေင်ပေင်ကၠုင်ပၠန်ရ။

ပ္ဍဲကလာဂှ် သၟိင်ဒိုင် မံင်အာဍိုဟ်ဍိုဟ်ကေက်ကေက် ဍုက်ဍုက်ကေဝ်ကေဝ်တုဲ ကလေင်လွဳပရာ ပ္တိန်ဇြဟတ်ကာယ ကာလလဆောဝ်ပဝ်ဝေင် ဂေတ်တိတ်အာနူဍုင် ဂေတ်အာဂေတ်ကၠုင်ဒၟံင် ကာလလဆောဝ်မ္ဂး တိတ်အာမ္ၚးဍုင် စဵုကဵုတရဴမွဲတ္ၚဲပေင်ပေင်၊ ဂေတ်စမ်ဝေင်ဒၟံင် ဇြဟတ်ကာယရ။

ဒးကာလမွဲတ္ၚဲ သၟိင်ဒိုင်ပြာပ်လုပ်အာဇရေင်ဨကရာဇ်တုဲ "ယွံမရာဇ် ... အဲအာဒၟံင်လၟုဟ်ဂှ် သွက်ဂွံဒှ်ဒတုဲမြမောဝ် ဂုဏ်ဖိုလ်အဲမွဲဓဝ်ဟွံသေင်၊ အဲရံင်အာကဵုဒတုဲမြမောဝ် ဂုဏ်ဖိုလ်မရာဇ်တုဲ အဲအာဒၟံင်ရ၊ အေလေဝ် မရာဇ်ဂှ် ရံင်အာကဵု အာယုက်ဂှ်လေဝ်ဍောတ်သွတ် ရံင်အာကဵုရုပ်သာ်ဂှ်လေဝ်ၜတ်တကတ်၊ ရံင်အာကဵုဇြဟတ်ဂှ်လေဝ်ဍိုက်ပေင်၊ ရံင်အာကဵုကာယဂှ်လေဝ် ကြောံကၠေင်ဒၟံင်တုဲ၊ မရာဇ်အုပ်ဓုပ် ပိုင်ပြဳကၟိန်ဍုင်ဏအ်ဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထက္ဍင်ရ၊ တေ ... ဍုင်တေံမွဲ လှဲလးဖဲသ္အဳ နွံကဵုတွဳဝါရလေဝ်ဂၠိုင် ပွိုင်ဍုင်လေဝ်လှဲလး သမ္ၚေဟ်သေဌဳလေဝ်ဂၠိုင်လောန်၊ ယဝ်ရ မရာဇ်ဂွံအာဂ္ဇအ်နန်ပ္ဍဲဍုင်တေံမ္ဂးဒးရးသန်ရ မရာဇ်။

ဍုင်ဂှ် ဨကရာဇ်ညးတအ် စုတိအာသွဝ် တၞောဝ်ဒတောဝ် ဨကရာဇ်ညးတအ် ပိုက်သ္ကုတ်အာတုဲ လၟုဟ်_ ညးတအ်စဳဇန်လဝ်ဖန်ဖက်ဒၟံင် ညးတအ်လေဝ် ဗလးကွဳစက္ကရတ်ရ၊မရာဇ်။

ကာလဂှ် အဲကဵုမရာဇ်အာတုဲ ဒုင်ဂိုင်ကေတ်ကွဳစက္ကရတ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရမရာဇ်ဂွံအုပ်ဓုပ်ပိုင်ပြဳ မင်မွဲအာကၟိန်ဍုင်တေံမ္ဂး ဒးရးသန်ရ၊ မရာဇ် ရဴသာ်ဝွံ သၟိင်ဒိုင်ဂှ်၊ ဟရင်ပ္တီ ဨကရာဇ်ရ။

ဨကရာဇ် ဂွံမိင်ကေတ် ဂလာန်သၟိင်ဒိုင်ဂှ်တုဲ အိုတ်တၟိုဟ်မိပ်မြဟ်တဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရ၊ ဟီုကဵုလ္ပါ်ဂွံ လ္ပါ်ခိုဟ်မ္ဂး မၞိဟ်တှ်ေတုဲ ဒးဂၞပ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ဒှ်ဓမ္မတာလောကရ။

နူကဵုတ္ၚဲဂှ် ပေင်ထပှ်တ္ၚဲတုဲ သၟိင်ဒိုင်ကေုာံဨကရာဇ်တအ်ညးၜါ ဂ္ၚေင်ပဝ်တိတ်အာနူဍုင် နကဵုဂၠံင်တရဴအာကာသ ရ။

သၟိင်ဒိုင်ပဝ်တိတ်အာနူဍုင် ဂွံလအ်ညိတုဲ စၟဳညာတ်အာတ္ကအ်မွဲ ပ္ဍဲအဒေါဝ်မှာသၟိဒ်တေံရ၊ ယွံမရာဇ် .. အဲပဝ်ကၠုင်မံင် လအ်လကာဖါရ၊ သၞေင်အဲလေဝ် ကွိုင်ကွုဲကၠုင်ရ၊ ဂတနူဏအ်လေဝ် ဂၠံင်တရဴနွံဒၟံင်တၟာသ္ၚောဲဏီတှ်ေ ပိုဲစှ်ေဇူပ္ဍဲတ္ကအ်ဏအ် မွဲချိုန်ခဏမ္ဂး ဒးရးသန်ရအဴ၊ ရဴသာ်ဝွံ" သၟိင်ဒိုင်ဟီု ကဵုဨကရာဇ်တုဲ သၟိင်ဒိုင်လၟောဝ်စှ်ေအာကဵုတ္ကအ်ဂှ်ရ။

စှ်ေစိုပ်တ္ကအ်ဂှ် ဇူဝေင်အကြာတၟအ်ဂှ် ဗွဲမလအ်လကာဖါတုဲ သၟိင်ဒိုင်ပဝ်တိုန်အာ လတူအာကာသတေံတုဲ ကလေင်ဟီုစှ်ေကၠုင်ကဵု ဨကရာဇ်ရ။

ယွံမရာဇ် .. အဲလေဝ် မၞိဟ်ဒုင်ဗြဲစဲတ္ၚဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ရ၊ မရာဇ်လေဝ် မၞိဟ်ဒုင်ဗြဲစဲတ္ၚဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ်ရ၊ ဘဝပိုဲညးၜါတုပ်သၟဟ်မံင်ညးသ္ကအ်ရ ဆဂး မရာဇ်ဂှ် ဒှ်ဘဝမၞိဟ် အဲဂှ်ဒှ်တိရစ္ဆာန်၊ မရာဇ်ဂှ်ဒှ်တၠ အဲဂှ်ဒှ်ဍိက်၊ မရာဇ်ဂှ်ဒှ်တသိုခ် အဲဂှ်ဒှ်ဒဒိုခ်-ဆဝွံဟေင်တၟေင်တဴရ၊ လၟုဟ် ဘဝပိုဲညးၜါ ဝိုတ်ဒၟံင်ဘဝ လအ်လကာဖါရ၊ အာဂတနူဏံမ္ဂး ဘဝညး ညးကလေင်ကေတ်ပၠန်ရ၊ အဲၜိုန်ရမံင်အာဒၟံင် ကရောံမရာဇ် ပ္ဍဲဍုင်တေံလေဝ် ဟွံဂွံဆဵုတသိုခ်စိုတ် တသိုခ်ကာယ သက်သက်ရ၊ -ဂုဏ်ဒိုင်ဟွံရော် ပိုက်သော်ကဵုပ္တေင်- ဘဝအဲဒးလေင်ကၠုင်တုဲရ" ရဴသာ်ဝွံ သၟိင်ဟီုကဵုဨကရာဇ်တုဲ ပဝ်တိတ်အာနူတ္ကအ်ဂှ်ရ။

ဨကရာဇ်ဂှ်လေဝ် ဂလာန်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ သွက်ဂွံကလေင်ဟီုကဵုသၟိင်ဒိုင်ဂှ် အခေါင်ဟွံမွဲတုဲ မဒးဗဵုဗက်အာ စးသၟိင်ဒိုင်ဂှ်စဵုကဵုမကၠေံဗ္ဒန်အာဂၠံမတ်ၜါတုဲ ဆဇကုမွဲဓဝ် ဟွံမွဲကဵုသ္ကအ်လ္ၚောဝ် ပ္ဍဲအဒေါဝ်မှာသၟိဒ်ဏအ် မ္ဒးဂ္ဇအ်ၚုင်ၚ ဇြဟောံဒၟံင်သီုကဵုဓရ်လၞီသောက ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။

သွက်ဂွံစွံသတဳ။ ။ ရံင်အာလဵု ပုံအဂီု "ဂုဏ်ဒိုင်ဟွံရော် ပိုက်သော်ကဵုပ္တေင်" ဏအ်တုဲပိုဲသတ်တအ်ညးဂမၠိုင်လေဝ် ကလိဂွံကၠုင်အခေါင်အဝဵုမွဲမွဲမ္ဂး ရပ်စပ်စကာထောံ စဵုကဵုညးတၞဟ်က္ဍုဟ်မၠေံ ဇအိုန်ဇရ ဒုင်ဘယ်ဟွံမာန်ရ၊ကေင်ပ္တုဲလဝ်ဂုဏ်ကဵုညးတၞဟ်မွဲဝါတုဲ မင်စၟဳစမံင် ဖိုလ်ဂုဏ်ဂှ်၊ စဵုကဵုစိုပ်လအိတ်လမျီုရ၊ ကာလ ညးတၞဟ်ရနုက်ဗပေင်ကဵု ပၟိက်စိုတ်ဇကုဟွံမာန်မ္ဂး ဂၠာဲလပှ်ဂၠဟ်ထဍဟ်ကတဵုဒၟံင်ဂုဏ်ဖိုလ်ဆကုဂှ် လၟိုန်ကာလရ ဒုဟ်ဇကု ကလိလောန်ဒၟံင်တအ်ဂှ် ဟွံဗှ်သၞာ ဟွံချပ်ဗ္စာရဏာတုဲ၊ မိက်ဂွံဂၠာဲသ္ၚဳရံင်ဒၟံင် ဒုဟ်ညးတၞဟ်သအာင် လၟိုန်ကာလရ။ ဒှ်မံင်ညံင်ရဴ ညးဟီုစ "အဲဗလး ဗှ်ေမွဲအလန် "ဗှ်ေဗလးအဲကၠံလန်" ဂှ်ကီုရ ကာလဇကုဗလးညးတၞဟ်မ္ဂး မိက်ဂွံဗလးမွဲလန်၊ ကာလညးတၞဟ်ဗလးဇကုမ္ဂး မိက်ဂွံဗလးဒၟံင် ကၠံလန်ဂှ် ဒှ်ဓမ္မတာပိုဲသတ်တအ်ရ၊

ဨကရာဇ်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဗက်စပၟိက်လောဘတဏှာဟွံဗ္စာရဏာ ကဵုကမ်ကုသိုလ်ဇကုတုဲ တသိုခ်ပိုန်လောကဳ ကလိဂွံလဝ်တအ်ဂှ်မ္ဒးလာဲလေင်ဟောံဗြံအာရ၊ သၟိင်ဒိုင်ဂှ်လေဝ်ဗက်စပၟိက်ဒေါသဗကြံကြထေဲပၞတ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်တုဲတသိုခ်ပိုန်လောကဳကလိဂွံလဝ်တုဲတအ်ဂှ် မ္ဒးလာဲလေင် ဟောံဗြံအာကီုရ။

သၟိင်ဒိုင်ဂှ် ဟိုတ်နူဒေါသ ကြံကြသ္ကာတ်မြဟ်ထေဲပၞတ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ကီု၊ ဨကရာဇ်ဂှ် ဟိုတ်နူလောဘ တဏှာဂွံမွဲ မိက်ဂွံဂွံၜါဟွံပေင်ကဵုပၟိက်စိုတ်တုဲ သီုညးၜါ ကာလအာစိုပ်ကၞောတ်မ္ဂး ဒးသၠးထောံကၠေံ တသိုခ်ပိုန်လောကဳ မစိုပ်ဒၟံင် သ္ကေမ်တဲဇကုဂှ်တုဲ ဒးဒုင်ဗြဲစဲတ္ၚဲ ပ္ဍဲမှာသၟိဒ် သီုညးၜါပၠန်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲသ္ပဒၟံင်သ္ကအ်ရဲ ကဵုလောဘတဏှာ သ္ပဒၟံင်အာစာကဵုဒေါသ ကြံကြသ္အဵုသ္အာ်ဏအ်မ္ဂး စိုပ်မွဲတ္ၚဲ ဒးဆဵုဘယ်ဒဒိုခ် ပရိုက်သံသာဍာံစၟတ်ဂှ် ကဵုကလိဂွံ ဓရ်သတိအိုတ်ညိ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်အုပ်၊ရာမာန်၊ခမဳ၊ ကၠအ်ပ္ကဴ၊ ဘာ။မတ်မလီု၊ ဍုင်ဂုဏ်ဒိုင်ဟွံရော် ပိုက်သော်ကဵုဗ္တောင်(အဂီုသၟိင်ဒိုင်)။ သၞာံတက်တြး- ၁၃၅၇ သက္ကရာဇ်ဍုင်။