ဇက်ဂၠောဲအဲပရဲ အာဇာနဲ၊ ဝတ္ထုဇမၠေအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကွဳယာန်ဇၞော် အသာ်ဗုဗု ဗတင်ဒ္ၚောဝ်လမ္စံက် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဍေဟ် မချူလဝ် ’တၠမန်’ နကဵုအသာ်ဗကေတ်၊ ’တလမွန်’ နကဵုအသာ်ဍီုမွဲ ဖျအ်ဖျေဟ်အသိင်တုဲ ဒေါအ်ဇူအာရ၊၊ တြင်ဇၞော် လပါ်က္ဍိုပ်ကွဳယာန်ဂှ် ပံက်တုဲ မၞိဟ်မအာတရဴဂမၠိုင် တိတ်ကၠုင် နူကွဳယာန်ဇၞော်ဂှ်ရ၊၊ အကြာဂှ် နာဲသေံ မွဲလေဝ် ဗိုက်လဝ်ဂၠိက်မန်ဍာဲဍာဲ ကၟာဲလဝ်ထိုင်ဗအ်မွဲတုဲ ကွာ်တိတ်ကၠုင်ရ၊၊ ညးတေအ် ရံင်အာ ဂၠံင်ဗၟံက်ဂှ် ဂွံဆဵု ဆေင်ဖျာပေင်ဒၟံင် တုဲပၠန် ပါင်မုက်မွဲ မၞုံကဵုရုပ်ၜိုပ်မယာလဝ်ဇိုင်မွဲ၊ သၟဝ်ၜိုပ်ဂှ် ချူလဝ် ’စေတဳကျာ်တၟံ၊ ကျိုက်ကမော့စေတီ’၊၊ ညးတေအ် ရံင်အာ ဂၠံင်လပါ်ပလိုတ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ် ဆေင်စသုင်နာနာရ၊၊ ပ္ဍဲလဒေါဝ်ဂၠံင်ဂှ် ပစူလဝ် တိုန်တိုက်လမ္စံက်မွဲတုဲ ချူလဝ် ’ဍုင်ကၟာဝက် ရးဇြာ၊ ကမာဝက်မြို့’ လတူဂှ် ရုပ်ၜိုပ်ထဝ်မွဲ မဂတးဏာမုက် ဂၠံင်ညးတေအ်ဂှ် ညံင်ကဵု မဟီုဒၟံင်ကဵုညးတေအ် welcome home ရ၊၊


နာဲသေံ ကွာ်ဗက်စှ်ေအာ ဂၠံင်ဂှ်ရ၊၊ ညးတေအ် တလိင်တလာဲဒၟံင်ရ၊၊ အရာညးတေအ် သမ္တီဒး မုလေဝ်ဟွံမဲ၊၊ ဘာတန်သမၠုင် ကဵု ကွးဘာကယျိုင်သာ်ၚေက် ၜါဏအ်ရ နွံဒၟံင် အတိုင်တြေံ ညိဟွံပြံင်လှာဲ၊ ညံင်ရဴ ညးမဂွံလဝ် ဂဥုဲဒိပ် ဗျုဟွံလေပ်၊ ယဲဟွံလေပ်၊ ချိုတ်ဟွံလေပ် ဒေါအ်ဒၟံင် အတိုန်ဗီုဂှ်ရ၊၊ တၞံကြုက်ဇၞော်တအ် ကွဳချေဟ်တအ်ဂှ် ဂၠာဲဟွံဆဵု၊၊ သ္ၚိတအ်လေဝ် ညးတေအ် သမ္တီ ဟွံဒး၊၊ မၞိဟ်ဍိုက်ကွဳလိုန် ဟွံမဲ၊၊ ကွဳလိုန်ဓါတ်ရ ကဓဵုအာ ကဓဵုကၠုင် ပေင်ဒၟံင် ဂၠံင်ဍာန်ရ၊၊ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် မၞိဟ်ကွာ်ဂၠံင် ဗီုညးတေအ်လေဝ် ဂၠာဲကြပ် ဟွံဆဵုရ၊၊ ညးတၞဟ်တအ်ဂှ် ဓရိပ်အာဒၟံင်ကဵုစက် ညးတေအ်မွဲဂှ် ကွာ်အာသိုက်သိုက် ဗဵုအာဒၟံင် ဂၠံင်တေအ် ဂၠံင်ဏအ် ကလေင်ကျောဝ် ဂၠံင်လက္ကရဴ မွဲလစုတ်ပၠန်ရ၊၊ ညးတေအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မိက်ဂွံ ကလေင်ဓဇက်ဒၟံင်တ္ၚဲ ညံင်မှာထေရ်ဥပ္ပဂုတ်ရ၊၊


ညးတေအ် ကွာ်စိုပ် ညာတ်အာ စေတဳကျာ်ဇြာ ထဝ်မဂဵုဍာဲဒၟံင်ဂှ်ရ။ ကာလဂှ် ညးတေအ် ဂွံပတှ်ေကေတ် ဒဒှ်ရ ညးတေအ် ကလေင်စိုပ်ကၠုင် ဌာန်တၟိုပ်သုက် ညးတေအ်ရ၊၊ ဆဂး တၞံကြုက်ဇၞော်ဇၞော်၊ တၞံဇြဲသဓီုသဓီု ပ္ဍဲဂတမုက်ကျာ်တအ်ဂှ် ကၠေအ်အိုတ်တုဲ နူသ္ၚောဲသ္ၚောဲဂှ် ညးတေအ် ဂွံညာတ်အာဒၟံင် စေတဳကျာ်ဇြာဂှ်ရ၊၊ စေတဳကျာ်ဇြာ ကဵု ဍုင်ဇြာဟီုတှ်ေ သွက်ညးတေအ်မ္ဂး ဒှ်အရာမပြံင်လှာဲ ဟွံဂွံ၊ ဒှ်အရာမစောဲဗာန်ဒၟံင် ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်ညးတေအ်တုဲ ဒှ်အရာ ညးတေအ် မကေတ်ဂုန်စရာဲမွဲရ၊၊
"ပ္ဍဲဟလာတ် ဝိုင်ကၠဏအ်လေဝ် ဖျာပေင်အာကီု" ညးတေအ်ဟီုတိုန် ပ္ဍဲစိုတ်သာသာရ၊၊
"တ္ၚဲတေအ်လေဝ် ပ္ဍဲသလာတ်ဝိုင်ကၠဏအ် ဖျာပေင်မံင်ကီုရ၊၊ ဆဂး ဟွံတုပ်၊၊" ညးတေအ် ဟီုတိုန် ပ္ဍဲစိုတ်ညးတေအ်တုဲ ဇဴညာဏ်ညးတေအ် စိုပ်အာ အခိင်ညးတေအ် အာယုက်ၜိုတ် ၁၅ သၞာံတေအ်ရ၊၊


XX
သင်ကၟုဲပလုင် နူဍုင်ကွာန်နာနာတအ် စိုပ်ကၠုင်ရ၊၊ အကြာဂှ် ထပိုယ်ကုမာရ ညးမအာကတ်ဒၟံင်လိက် ပ္ဍဲဇြပ်ဗုလေဝ် စိုပ်ကၠုင်ကီုရ၊၊ ကရောမ်ညး ထပိုယ်ဇၞော်မွဲဇကု ဗက်ကၠုင်ကီုရ၊၊ ထပိုယ်ကုမာရဂှ် အာယုက်ဇၞော်နူအဲညိ၊၊ ညးဂှ် ဒှ်မသကောဒေအ်ပိုယ်ရ၊၊ ပိုယ်ညးဟွံဂွံအာ ကတ်လိက်ဏီတအ်ဂှ် အထေင်ဇၞော် လတူသင်ကတ်လိက်တအ်ရ၊၊ ထပိုယ်ဇၞော်ဂှ် ညးကၟာဲလဝ်ထိုင်တဲမွဲ စှ်ေကဵုဗီုအရေဝ် ညးမဟီုစ ’လိုန်လဝ်ဒၞပ်ခုင်၊ ကၟာဲလဝ်ထိုင်နာင်သၠုင်၊ ဆတ်လဝ်ဖုင်တုင် ၜါပိတၞုင်၊ စုတ်လဝ်ဒ္ၚောဝ်မတ်ချေဟ်၊ ပှ်ေအာ အလုံဂၠံင် ရံင်လပါ်လက္ကရဴ ဗလိုက်ဂၠု’ ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲမုက်ထိုင်ဂှ် ရုပ်ၜိုပ် နွံမွဲဇၞော်ဇၞော် လတူရုပ်ၜိုပ်ဂှ် ညးချူလဝ် လိက်ဗီုမန် ’ဍုင်မန်’ သၟဝ်ရုပ်ၜိုပ်ဂှ် ညးချူလဝ် ဗီုအင်္ဂလိက် ’MONLAND’၊၊ ထိုင်ဂှ် ကြံင်တုဲ တောဝ်ပလေဲပလေဲလေဝ်နွံတုဲ ခိုဟ်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ အဲဗစိန်လဝ်မတ် ဗဵုမံင်ထိုင်ဂှ်ရ၊၊

"မလိက်အင်္ဂလိက်ဂှ် မုအဓိပ္ပါယ်ရော" အဲသၟာန် ထပိုယ်ဇၞော်ဂှ်၊၊
"MON ဂှ် မန်၊ LAND ဂှ် ဍုင်၊၊ အဓိပ္ပါယ်ဍေဟ် ဍုင်မန်" ထပိုယ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵုအဲ၊၊ အဲရပ်စမ်ရံင် ထိုင်ဂှ် ကြံင် ဖျုန်ချိုတ်မံင်ရ၊၊
"မွဲမ ဒးကဵုမုစိရော၊၊" အဲသၟာန်၊၊
"ထပှော်ဣသုန် ဒးဗကန်ကေတ် ပ္ဍဲနာင်လှုင်" ညးလဴကဵုအဲ၊၊
"ထပှော်ဣသုန် မွဲတဲ" အဲဟီုတိုန်သာသာ၊၊
"ယၟုအဲ သုဝဏ္ဏ၊ အဲဂှ် ဇာတိ ကွာန်ဝါကပိုဟ်၊ ထပိုယ်ယၟု ဗီုလဵုရော၊၊"ညးသၟာန်အဲ၊၊
"ယၟုအဲဍိက် သူရိယ၊ ဆဂး ညးကော်စအဲ အသေံ၊"အဲသှ်ကဵုညး၊၊
ထပိုယ်သုဝဏ္ဏဏအ် ကာလဒဒှ်ေကြပ်ပ်ဂှ် စိုတ်ခိုဟ်၊၊ ညးလဴဗ္စအဲ ညးဟွံအာ ကတ်လိက်ရ၊၊ ညးတိတ်ပၠန်ဂတး လုပ်ပကောန်ပၞာန်မန်၊၊ ဗတိုက်ကဵုဗၟာ၊၊ ကေတ်ဍုင်မန်ဏောဝ်၊၊ ညးဂးရ၊၊ အဲလေဝ် စိုတ်လုပ်စ ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ ပိုယ်တအ်လေဝ် ချပ်ဒၟံင် ညးသကအ် အာယုက်ဇၞော်တိုန်ညိတှ်ေ လုပ်ပၞာန် ဗတိုက်ကဵုဗၟာ တွဵုရ၊၊
"အဲလေဝ် ချပ်လဝ်ကီု အာယုက်ဇၞော်တိုန်ညိတှ်ေ၊၊" အဲဟီုကဵု ထပိုယ်သုဝဏ္ဏ၊၊
"ဗက်အာအဲ လၟုဟ်လေဝ် ဂွံ၊ ကွတ်ပၞာန်ဏအ် ဂွံဗ္တောန်လဝ် နူဍောတ်တ်ခ္ဍင် ခိုဟ်ခ္ဍင်ရ၊၊ ရပ်လဝ်သေနာတ် နူဍောတ်တ်မှ ပန်တဲတပ်၊ တဲတပ်မှ ဂွံဂစိုတ်ဗၟာဂၠိုင်င်ဂွံ" ညးဟီုကဵုအဲတုဲ အဲစိုတ်လုပ်စ ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊
"အစိင် လေဝ် ဍေဟ်ဟီုလဝ် ဍေဟ်လုပ်ပၞာန်ကီုဏောဝ်၊ ကော်ဍေဟ်ကီု ခိုဟ်ဟာ၊၊"အဲသၟာန်၊၊
"ပရူဏအ် ကဵုညးတၞဟ် တီဟွံဂွံ၊ မံက်အာတှ်ေ ဒှ်အန္တရာယ်ဏောဝ်၊၊ ညးလဵုလေဝ် ဟီုစဟွံဂွံ၊၊" ညးဂးတုဲ အဲပၞုက်လဝ်ရ၊၊

ပ္ဍဲတ္ၚဲသဘင်ကျာ်တၟအ် ဗတံလဒေါဝ်ဂှ် ပိုယ်တအ် တိတ်အာ နူကွာန်ရ၊၊ ပိုယ်တအ် စိုပ်အာ ကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ်၊ ပိုယ်တိက် ပ္ဍဲဘာသၞေဟ်ဗဒဝ် မွဲဗတံတုဲ တၠဂုန်အစာ ဘာသၞေဟ်ဗဒဝ် ပလံင်ဏာပိုယ် ဗၟံက်ဂၠံင်ဂလာ လုပ်အာဂြိုပ် စိုပ်အာ ဗဒိုပ်ကောန်ပၞာန်မန်၊၊ ပိုယ်တအ် ဖျေဟ်ထပိုယ် ပ္ဍဲဗဒိုပ်မန် ဂြိုပ်သၞေဟ်ဗဒဝ် ကဵုတၠဂုန်အစာဂှ်တုဲ တၠဂုန်အစာဂှ် ကလေင်စဴအာရ၊၊


XXX

ပွိုင် ၃၃ သၞာံ ညးတေအ်ကၠေအ်ဒၟံင်ဂှ် တ္ၚဲဏအ် ညးတေအ် ကလေင်စဴကၠုင်ဂှ် ညးတေအ်ခဒုမ်တိုန် ပ္ဍဲစိုတ်ညးတေအ်
"မၞိဟ်ဂလိုင်ဏအ် မၞိဟ်မွဲလေဝ် အဲဟွံတီ၊ မၞိဟ်တီအဲလေဝ် မွဲဟွံဆဵုဏီ၊ အလဵုဍေဟ်တအ် စိုပ်အာ အိုတ်ရော၊၊"

ညးတေအ် ကွာ်စိုပ် ဒဒန်ဇၞော်ရ၊၊
"ဒဒန်ဇၞော်ဏအ် ကၠာတေအ် ဒဒန်ဆု မၞုံကဵုကၟဳ၊ လၟုဟ် ဒှ် ဒဒန်တိုက် ဆဂး ကၟဳဟွံမွဲ" ညးတေအ် ကလေင်လဴဒၟံင် ကုညးတေအ်ပၠန်ရ၊၊
ညးတေအ် လုပ်အာ ဆေင်ဍာ်လက်ဖက် မၞုံပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်ဂှ်ရ၊၊ ညးတေအ်ဂ္ဇအ်တုဲ ဂတးဏာမုက် ဂၠံင်ဖျာဇၞော်ပဉ္စလနာဂိုလ်၊၊ မၞိဟ်သွံဖျာ အာယုက်ဇၞော်ဇၞော်မွဲ မဗိုက်လဝ်ဂၠိက်ကၞင်ကၞင် အသာ်သ္ၚေက်ကြံင်င်၊ မလတက်လဝ် ပလောအ်သြိုဟ်ဂတ် တဲကၞုဲမွဲ ကၠုင်ဗဒါဲညးတေအ်တုဲ
"မုစ မုသုင်ရော၊၊" သၟာန် ညးတေအ်ရ၊၊ ညးတေအ် ဗီုကဵုလကိုတ်အာညိရ၊၊
"ဍာ်လဖက် ပအ်သုက်မွဲခေါက် ကဵု ကွာင်ပေါင်မုပ်မွဲ"ညးတေအ်ဟီု၊၊
မၞိဟ်အာယုက်ဇၞော်ဂှ် လုပ်အာ ဂၠံင်ပါတေအ်ရ၊၊

ညးတေအ် ရံင်အာ ရံင်ကၠုင် ဗက်ဂၠာဲဒၟံင် မၞိဟ်ညးတေအ် မတီမွဲမွဲကီုလေဝ် စဵုကဵုလၟုဟ် မၞိဟ်ညးတေအ်မတီဂှ် ဟွံဂွံဆဵုဏီဖိုဟ်ရ၊၊ ဍာ်လဖက် ကဵု ကွာင်မွဲ စိုပ်ကၠုင်ရ၊၊ ညးတေအ် စခရောတ်သုင် ဍာ်လဖက် ကတဴတဴဂှ် ကလေင်ရံင်အာ လပါ်ဖျာတေအ်ပၠန်ဂှ် ညးတေအ် ညာတ်အာ ပဝ်သတာဇၞော်ဇၞော်မွဲ၊၊ ပ္ဍဲပဝ်သတာဂှ် နွံကဵု ရုပ်မၞိဟ် ဗွဲမဂၠိုင်ရ၊၊ ’တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ဇၟာပ်ညးအဲ ဇက်ဂၠောဲ ရှ်ေသှ်ေအဲပရဲ အာဇာနဲမန် စိုအ်’ ချူလဝ် ပ္ဍဲပဝ်သတာဂှ် ကၠးကၠးရ၊၊ ပၞောဝ်မၞိဟ်ဂမၠိုင်ဂှ် ပ္ဍဲရုပ်မၞိဟ်မွဲဂှ် ညးတေအ် ပစိန်လဝ်မတ်တုဲ ဗဵုဒၟံင်ရ၊၊
"ညးချိုတ်အာ ဆလအ်ရရော၊၊ ညးလေဝ် ဂွံဒုင်ယၟု အာဇာနဲကီုရသွံ" ညးတေအ် ကိတ်ၚေက်တုဲ ဟီုတိုန် ပ္ဍဲစိုတ်တေအ်ရ၊၊ ဇဴစိုတ်ညးတေအ် ကလေင်စိုပ်အာ ဘဝညးတေအ် ပ္ဍဲ ဘဝကောန်ပၞာန်မန်တေအ် ပၠန်ရ၊၊


XXXX

"အစာ အဲပေင် အာယုက် ၁၈ တၟာလအ်ရ၊၊ ဆလအ် အဲဂွံအာတိုန် ဘာပၞာန်ရော၊၊" ဟိုန်အဲမဖျေဟ် စွံဗူဍာ်ဂမ္တဴ လတူခုင်ဍာ်လက်ဖက်ဂှ် ဟီုဂရင်ဗတီဏာညးရ၊၊ အဲဂစိုန်လဝ်က္ဍိုပ်တုဲ ဒတဴဒၟံင် ဂတမုက်ညးတုဲ မင်ဒၟံင်သွဟ်ရ၊၊ ညးဂ္ဇအ်ဒၟံင် လတူခုင်ဂလာမွဲ၊၊
"အဲဟီုမံင်ကဵုၝောအ် မုစိအလန်ရရော၊ ဂၠာဲဂွံ မၞိဟ်အရီု ဂအုပ်ရုင်ဂွံတှ်ေ ၝောအ်ဂွံအာရ၊၊ ၝောအ်ဂၠာဲကဵုဂွံဟာ၊၊" ညးဟီုတုဲ အဲမုလေဝ် ဟွံကလေင်ဟီု ဇကုဂၠာဲကဵု မၞိဟ်အဇာဇကုမှ ဟွံမာန်တှ်ေ၊၊ အဲဂှ် ဗွဲလၟေင်သဇိုင်ဝန် အရီုဂအုပ်ရုင်မွဲတှ်ေ ကတဵုပြဟ် လုပ်ဖဴ ကရောမ်ဂအုပ်ရုင်၊ ဍုန်ဍာ်ဂမ္တဴ သွက်ဗိုလ်မှူ၊၊ ညးဂွံသုင်ဍာ်လက်ဖက်၊၊ တုဲတှ်ေ လုပ်အာ ပ္ဍဲဗဒမ်ညး၊၊ ဂၠိက်ယာတ်ပလောအ် ညးဂအုမ်လဝ် သွက်ဂွံကဆံင် နွံတှ်ေ ကပှ်ကေတ်တုဲ ဖျေဟ်ဏာ ပ္ဍဲရုင်ပုင်၊၊ လဆောဝ် ဗြဴဗိုလ်မှူ ကၠုင်ဝေင်လဝ်တှ်ေ ကပှ်ဏာ သီုဂၞိန် ဗံင်မဳပ္ဍဲ ဗြဴညးကီုရ၊၊ သုင်ဍာ်လက်ဖက် ကရောမ်ဂအုပ်ရုင်တုဲတှ်ေ ပိုယ်တအ် ဍုန်ပုင်သွ၊၊ ပလေဝ်ပုင် သွက်ညးတၞဟ်တုဲတှ်ေ အဲကဵုဂအုပ်ရုင် စပုင် ပ္ဍဲဖဴ၊၊ စပုင်တုဲ ကဆံင် ဂၠိက်ယာတ်ပလောအ်ဗိုလ်မှူ၊၊ တ္ၚဲလ္ၚဵုဂှ်တှ်ေ ဟွံဒးကဆံင်၊၊ တ္ၚဲသဝ် ဗိုင်ဍုန်ပုင်သွ ကရောမ်ဂအုပ်ရုင်ပၠန်၊၊

အဲတီလဝ်မွဲဂှ် ၜိုန်ရ အဲပန်သေနာတ်လေပ် ပန်သေနာတ်တဲတပ် နူညးတၞဟ်ဏီကီုလေဝ် ယဝ်ရ အဲဟွံဂွံတိုန်လဝ် ဘာပၞာန်တှ်ေ အဲဟွံဂွံအာတိတ် မုက်ပၞာန်၊ အဲဟွံဂွံတိတ် မုက်ပၞာန်တှ်ေ အဲဟွံဂွံဂစိုတ် ဗၟာ၊၊ အဲဂွံဂစိုတ်ဗၟာဂွံဂှ် အဲဒးဂၠာဲ မၞိဟ်အဇာအဲကၠာ၊၊
"အလဵုအဲဂွံဂွံ မၞိဟ်အဇာအဲမွဲရော၊၊"
ပြဟ်ပြဟ်ဏအ် ဗၟာမကေတ်မံင်သြောအ်ဒေင် နူမိမအဲတအ်၊ ဗၟာ မကၟာတ်လဒဵုဒၟံင် အခေါင်မန်ပိုယ်ဂှ် အဲဟွံဂွံပန်ဏီ၊ အဲဂွံပန်ဒၟံင် ဂေင် မဒံင်အာဒံင်ကၠုင်ဒၟံင် လတူကၞောတ်ဆုတေအ်ရ၊၊


XXXXX

ပ္ဍဲဆေင်ဍာ်လက်ဖက်ဂှ် မၞိဟ်လုပ်တိတ်ဒၟံင် ဟွံပိုတ်သကုတ်ရ၊၊ အကြာမၞိဟ်ဂမၠိုင်ဂှ် ကောန်ပၞာန်ဗၟာ မကျိုင်လဝ် ကယျိုင်ပၞာန်ပေင်င် ပ္ဍဲဂၞိင်ဍေဟ် မဆတ်လဝ် သေနာတ်ဂၠေအ်အ်မွဲဒကိုအ် လုပ်ကၠုင်ဆေင်ဂှ်ရ၊၊ ဍေဟ်တအ် ဂ္ဇအ်ဖျေဟ် ဗဒါဲခုင် ညးတေအ်ရ၊၊ နာဲသေံမွဲ ယီုဝါတ် သြိုဟ်ဂြက်တိုန်ရ၊၊ ညးတေအ် ဟွံဂံင်ရံင်မုက် ကောန်ပၞာန်ဗၟာတအ်ဂှ်၊၊ ဂွံမွဲခဏညိ ညးတေအ် ကတဵု အာပသောင်လှုဲတုဲ တိတ်အာ နူဆေင်ဂှ်ရ၊၊
ကွဳလိုန်ဓါတ်တအ် ဒဳလပါ်ပါဲဟာ လပါ်ပုင်ဟာ ညံင်ကဵု ညးဟွံစၟတ်သမ္တီလဝ်ကီု ရမ္သာင်ဓါတ် ပေင်ဒၟံင်ဇဳဒိုဟ်ရ၊၊ ၜိုန်ရ ဂၠံင်တအ်ဂှ် ဒှ်ဂၠံင်ကတ္တရာကီုလေဝ် ခဗိုတ်ဂၠုဒၟံင် ဖိုဟ်ဏီရ၊၊ ညးတေအ်ချပ် ခိုဟ်နူအခိင်ကၠာတေအ်ညိရ၊၊ ဗီုကၠာတေအ် ကွဳဂၠဴလေဝ် ဟွံမဲရ၊၊ ညးတေအ် ဂွံဆဵုသ္ၚိမပစူလဝ် လိက်ဂတဵု ’ဗော်ကောန်ဂကူမန်’၊ သ္ၚိမပစူလဝ် ’ဗော်ဒီမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်’၊ သ္ၚိ မစုတ်လဝ်မလိက်ဇၞော် ’အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်’
"ကွာန်ပိုယ်လေဝ် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ဂၠိုင်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊" ညးတေအ် ဂးတုဲ ကွာ်အာ ဗဵုအာရ၊၊ စဵုကဵုလၟုဟ် မၞိဟ်ဂွံသၟာန် ညးတေအ်၊ မၞိဟ်ညးတေအ်မတီဂှ် ဟွံဂွံဆဵု မွဲဍောတ်ဏီဖိုဟ်ရ၊၊

ညးတေအ် စိုပ်သ္ၚိပါန်ၚေဝ် မဒှ်သ္ၚိ အခိင်ညးတေအ်ဍောတ်တ်တေအ် မဖေက်ကၠုင်လဝ် ကလော်၊ ဂတမုက်သ္ၚိဂှ်ညိ ဘာထံင်ကှ်ေ မဒှ်ဒၞာဲ ညးတေအ်မမံင်လဝ် ပ္ဍဲဘဝထပိုယ်တေအ်ဂှ် ညးတေအ်ရံင်အာ တၞံအဂၞုဗျုဂှ် ဟွံမဲရ၊၊ တုဲပၠန် တၞံကဴစမ္ပါ မဒှ်တၞံ ညးတေအ် မကေင်ဂွာန်လဝ် သွက်ဂွံဗဵုမၞိဟ် ပ္ဍဲဂၠံင်တအ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဂွံဆဵုကေတ်ရ၊၊


"ပရုမ်" မွဲတဲဓဝ် ကွဳလိုန်ဓါတ် မဒြေပ်ကၠုင်ကဵုအသိင် မကၠုင်နူ အရာပ်ထံင်ဘုတ်မွဲ ကၠုင်ဇီုစုတ်ညးတေအ်ရ၊၊ ကွဳလိုန်ဓါတ်ဂှ်လေဝ် ဗဂါပ်၊ သၟတ်ဗၠာဲကွဳလိုန်ဓါတ်ဂှ် ကတဵုတုဲ သီုဟွံရံင်ညးတေအ်မွဲသာ် ထ္ၜင်ဂွံ ကွဳလိုန်ဓါတ်ဇကုတုဲ ဒဳအာထောအ်ရ၊၊ ညးအရာပ်တအ်မိင် ဒြေပ်တိတ်ကၠုင်ဂှ် လမျီုညးတေအ် ဟွံမဲရ၊၊ ညးတအ် ဓလိင်ပၠောပ်ညးတေအ် ပ္ဍဲဘာထံင်ကှ်ေဂှ်တုဲ ညးစွံလဝ် ဇွညးတေအ် ပ္ဍဲဇြပ်လ္ၚောဝ်ကျာ်ရ၊၊ မၞိဟ်ဇၞော်ကွာန်တအ် စိုပ်ကၠုင်၊ ဗၠာဲသၟိင်လေဝ် စိုပ်ကၠုင်၊ ကျာ်ဇၞော် ကဵု ကောန်ထပိုယ် ကောန်နာဲ ကောန်ကွးဘာတအ် ကောံဗဵုဒၟံင် ညးတေအ်အိုတ်ရ၊၊ ပ္ဍဲထိုင်ဗအ်ညးတေအ်ဂှ် လှုဲနွံ ၜါကၠံကိုဋ်၊ သြန်ဗာတ်သေံ နွံၜိုတ် ပိလ္ၚီ၊ ပါဲနူဂှ်တုဲ ဂၠိက်ယာတ်ညးတေအ် နွံမွဲၜါခတှ်ေရ၊၊ ကာဒ်စၟတ်သမ္တီ မလဴထ္ၜး ညးတေအ် ညးဂှ်ရော၊ ကၠုင်နူလဵုရောဂှ် မုဟွံမဲရ၊၊ ဗၠာဲသၟိင်တအ် စၟဳစၟတ်တုဲ ဇုက်ထဝ်ညးတေအ်ဂှ် ညးသၠောတ်ကေတ်၊ လှုဲဒကေဝ်ဗၟာ ၜါကၠံကိုဋ်ဂှ် ကဵု ဇွညးတေအ်ဂှ် ညးပအပ်ကဵု ကျာ်ဇၞော်ဘာထံင်ကှ်ေ၊ လှုဲသေံဂှ် ညးသီဏာရ၊၊

ကျာ်ဇၞော်ဘာထံင်ကှ်ေလေဝ် နကဵုသြန်နာဲသေံဂှ် ဖန်ဇန်ဖျေဟ်ကမ္မဌာန် နာဲသေံ ဗွဲမဒးရးရ၊၊ လဒေါဝ်ဇြပ်လ္ၚောဝ်ကျာ်ဂှ် ပလေဝ်လဝ် ပ္ကဴဇြံင်ဇၞး မကျေဝ်ခိုဟ်မိုဟ်၊ ဒါယကာဘာတအ်လေဝ် ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော် ကောံကၠုင် သွက်ဂွံဖျေဟ်ကမ္မဌာန် ဇွရဲပလုင်မွဲဂှ်ရ၊၊ ပ္ဍဲအကြာ ဒါယကာဂလိုင်ဂှ် ရဲညးတေအ် နူဍောတ်တ် မကေင်ဟီုကၠုင်လဝ် ဇၞော်တိုန်တှ်ေ လုပ်ပၞာန်မန် သွက်ဂွံဂစိုတ်ဗၟာဂှ်ကီု၊ ညးမဒှ် မိမညးတေအ် သီုညးတေအ် ဟွံဂွံလဴဗ္စလဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲညးတေအ် မတိတ်ဂြိုပ်ဂှ်ကီု ကောံကၠုင် သွက်ဂွံဖျေဟ်ကမ္မဌာန်ညးတေအ်ရ၊၊ ဆဂး ညးတေအ် ညးဂှ်ရောဂှ် ဆညးမွဲကီု ဟွံတီ၊၊

"တက်လဝ်ဗီု ခိုဟ်ဟ်၊ မွဲတ္ၚဲ ညးတၠခန္ဓမံက်ကၠုင်တှ်ေ ပိုယ်ဂွံထ္ၜးကဵုညးတအ် ဒဒှ်ရ ပိုယ်တအ် ပတုဲလဝ်ကိစ္စ ခိုဟ်ဟ် သွက်ကောန်ဇာတ်ညးတအ်၊၊" ကျာ်ဇၞော်ဟီုကဵု ကောန်နာဲမွဲရ၊၊ သြန်သၟေဟ်ဂှ် ညးစုတ်ထောအ် ပ္ဍဲကမၠောန်ပလေဝ်ဘာ ဗတင်မွဲပၞော်တုဲ ပ္ဍဲဗတင်ဂှ် ညးချူလဝ်
’ညးတၠဒါန် ဒါယကာပလုင် မကၠုင်စုတိလဝ် ပ္ဍဲဘာပိုယ်ဏအ်မွဲတၠ၊ နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု’


နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ
၁၈-၀၃-၂၀၁၈