မာံဂံၚ်သာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

မာံဂံင်သာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နိဒါန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကွာန်မွဲဂှ် ဘာလကျာ်နွံမွဲတုဲ ဗဒဲါကၟာင်ဘာ လ္ပါ်မၞးဂှ် ဍာ်ကၟာဇၞော်နွံမွဲရ။ ကၟာဂှ် သြင်မွဲလ္ပကဵုလ္ပါ်ရံင်မၞိဟ်ဆဵုညာတ်ကီုလေဝ် ဟွံတီရုပ်မၞိဟ်ရ။ ဗဒဲါလ္ပါ်တေံဂှ် ဆက်စပ်ဒၟံင် သၠာတ်ဝါရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဥတုက္ညင် ပယျာံနူဂယး မၜိုဟ်သြိုဟ်မွဲတ္ၚဲ အခိင်အကြာဗၞတ် ၆ နာဍဳပြင်င်ဂှ် “ဍံင် ဍံင် ဍံင် ဍံင် …..” ရမျှာင်ခၞုက်ဗြုတိုန်တုဲ ကျာ်ဇၞော်တၠပိုန်ဘာ၊ ခမဳသာမဏီဂမၠိုင် ကဵုတဴ ပိုန်ဂယး အိုတ်ရ။ ကွးဘာဂမၠိုင် ဂဇအ်ဒၟံင်ရေင်င် ပင်လဝ်တဲတုဲ တန်တဴဒၟံင် ဗွဲမသ္ၚိတ်ဇြ ဂတမုက်ဒၞဲါ မကဵုပိုန်ဂှ်အိုတ်ရ။ ကရောံ ကွးဘာဂမၠိုင်ဂှ် မာံဂံင်သာဲ လေဝ် ပါဒၟံင်မွဲကီုရ။

ပရူဒဒှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ချိုန်ခဏဂှ် “တင် တင် တင် …ဝှေဝ် ဝှေဝ်…ဂြိန်” ရမျှာင်လွဟ်ဍောတ်၊ လွဟ်ဇၞော် ဗြုတိုန်ကၠုင် နူလ္ပဒိုဟ်သၟဝ်ကျာ (သြင်ကၟာလ္ပါ်တေံ) ရ။ ဒဒှ်ရ ဒှ်ဒၟံင်ပေဲါဗတိုက်ဏောင်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်ဂးတိုန် “ ကွးဘာတအ် ဂြိပ်စှေ်အာ လ္ပါ်ဘုတ်တေံညိ။ အာအောပ်မာပြဟ်ဟ်ညိ” ဂးတိုန်ရ။ အဃောဂှ် “တင် တင် တင် တင် ဖင် ဖင် ဝှေဝ် ဝှေဝ် ဂြိန်……” ရမျှာင်ပေဲါဗတိုက် ဗြုဟောကၠံင် ညံင်ဗလံင်ၜဳရ။ မွဲအသိင်ဓဝ် ကွးဘာတအ်လေဝ် ဂြိပ်ပြးဇး “ဗံက်၊ ဗက်……” ဆင်နူလ္တူဘာတုဲ ဂြိပ်အာ ဗ္ဒအောပ်မာ လ္ၚဵုအကြာမြံင်၊ လ္ၚဵုအကြာဘုတ်၊ လ္ၚဵုသၟဝ်တမ်ဆု ဗီုညးကဵုညး အောပ်မာဒၟံင်အိုတ်ရ။

မာံဂံင်သာဲ မွဲလေဝ် ဗီုညးတၞဟ်ဂြိပ်ထုဲၜန်ဒၟံင်ဂှ် ဂြိပ်စှေ်အာ ဗ္ဒဲါကၟာင်ဘာတေံတုဲ အောပ်မာဒၟံင် ပ္ဍဲမြံင် သၟဝ်တၞံမြာင်မွဲရ။ လ္ပါ်မ္ၚးကၟာင်ဘာ မွဲအဆက်ကဵုဍာ်ကၟာတေံ ဂြိုပ်ဒုန်ဒမၠတီုကၠီုဒၟံင်တုဲ “ဝှေတ် ဝှာတ် ဝှေတ် ဝှာတ်” ဂွံမိင်ကေတ်ဒၟံင် ဗရုမကံ ပဝ်ဒၟံင် အကြာဒုန်ဒမၠ သမၠုင်ဗၞတ်မွဲဇုတ်ပြင်င်တေံရ။

ဒၞဲါမာံဂံင်သာဲ မအောပ်ဗ္ဒဒၟံင်သၟဝ်တမ်မြာင်ဂှ် ဗွဝ်အိက်ဂၠဴကှ်ကှ် နွံဒၟံင်တုဲ ပသဒၟံင် သၟူအိက်ဂၠဴကီု ဒးမာမပ်မံင်ဇရေဝ်ဗွဝ်အိက်ဂၠဴဂှ်ရ။ ပေဲါဗတိုက် ဒှ်ဂွံ ဗၞတ်မွဲနာဍဳပြင်င် တ္ၚဲလေဝ် သၠုင်တိုန်ညိညတုဲ မာံဂံင်သာဲလေဝ် ပုင်ဂယး ဟွံဂွံစလဝ်ဏီတုဲ ဗျဵုဒၟံင်ပုင်တုဲ “ကြောတ် ကြောတ်” ဗုင်ညးတေံ ကၞံဒၟံင် ညံင်ရဴ ရမျာင် လွဟ်မကံတေံကီုရ။ ချိုန်ခဏဂှ် “ဝှေတ် ဝှာတ်……”မာံဂံင်သာဲ ဂွံမိင် ဗရုမကံ လ္တူက္ဍိုပ်ဇကုတုဲဗက်ဂှ် “ဗံက်…..” ဗရုဗက် ညးတေံ ထောံဏာမတ် ဂွံညာတ် သတ်မရာင်ဍုဟ်ဟ် အရံင်သာ်ဍာ်မိတ် မွဲတဝ် ပြဟ်စှ်ေကၠုင် ဂတမုက်ညးတေံရ။ အကြာညးတၞဟ်ဖေက်ဒတဝ် ဒှ်ဒၟံင်ဓဝိင်ဂှ်ဟေင် မာံဂံင်သာဲ ဍကပှ်ကေတ် “စာပ် စာပ်” ကိတ်သ္ၚာဲစဒၟံင် သတ်မြာင် မၞုံရှ်ဍာတ်ပျး အဃောမအောပ်မာဒၟံင် သၟဝ်တံမြာင်ဂှ်ရ။

နိဂီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အဃောဂှ် ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ဗက်ကလင်ဒၟံင်ပရိုင်အကြာကွာန်တေံ စပ်ကဵုအကာဲပေဲါဗတိုက်ဂှ်ကီုရ။ လအ်ညိ အခိင်ဗၞတ် ၁၀ နာဍဳပြင်င်ဂှ် ရမျှာင်လွဟ်ဗြုဟဲတုဲ သ္ၚိတ်ဇြဒၟံင်ဂှ် “ကွးဘာတအ် ကလေင်တိုန်ကၠုင်သီုဖအိုတ်” ကျာ်ဇၞော်ကဵုအသံတုဲ ဒဒှ်ရ ပေဲါဗတိုက်ဗြုဒၟံင်ဂှ်ဒေံါအာရောင်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ကွးဘာဂမၠိုင် ကလေင်တိတ်နူဒၞဲါမအောပ်ဗ္ဒဒၟံင်ဂှ်တုဲ တိုန်အာဘာကရောံကျာ်ဇၞော်အိုတ်ရ။

တင်သမ္တီ။ ။ ပေါမ် ဏအ်ဂှ် ဒုင်သဇိုင်လ္တူဒဒှ်ဍာံတုဲ နာဲရတ်အံင်မန် ချူခၞံလဝ် ပေါမ်ဏအ်ရ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲရတ်အံင်မန် (June 6, 2019, ဍုင်မတ်မလီု) "မာံဂံင်သာဲ၊ ယၟုပုံ" ။