သၠးအခေါင်ညိရ ဖူဂျဳယာမ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

“အလန်ဏအ် မိသၠးအခေါင်မာန်ညိဟာ” နာဲရဝိန္ဒ ဒးချပ် ဒဵုက္ဍိုပ်ဂိရ။ အလန်ဏအ် သၞိင်တၞံဂၞု ပါင်ဂၠံင်လုပ်ကွာန် ဗၜိုဟ်ကဵု စိုတ် ဟွံမာန်၊ သၞိင်ဂၞုဂှ် ဟွံပြံင်လှာဲ၊ စိုတ်ဇကုဟေင် ပြံင်လှာဲဒၟံင်တုဲ ကအ်လီုဒၟံင်ရ။

“ယဝ်ရ မိဟွံကဵုအခေါင်မ္ဂး အဲဒေါအ်ဟာ”

ဇကု နာဲရဝိန္ဒ၊ နာဲရဝိန္ဒ သၟာန်ဒၟံင်ရ။ “ဒေါအ်ဟွံမာန်” သာ်ဝွံ က္ဍဟ်တေအ် ကဵုကၠုင်သွဟ်ရ။ ဒေါအ် ဟွံမာန်မ္ဂး မှာဒုဟ်လတူမိတၠဂုဏ် မရနုက်ကဵု ပိဝါရောင်ဂှ် သ္ဒးဟီုရ။

အလန်ပထမတေအ်ဂှ် မှာလဝ်ဒုဟ် နကဵုဘဝကောန်ၚာ်ရ။ မိကဵုအပါ ထောအ်ညးသကအ်တုဲ ဗွဲကိုပ်ကၠာဏအ် နာဲရဝိန္ဒ ကော်ဂး အဗၠာဲဂှ် ပါဗက်အာ လပါ်အပါရ။ ပြးညးသကအ်ဂှ် ပယောဂ မိမလပါ်အပါ ဒှ်ဂၠိုင်ရ။ နူစတမ်တေအ်ဟေင် ညးတအ် ဟွံတုပ်ဒၟံင်စိုတ်ရ။ အဃောမမံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲသ္ၚိမိနော်လပါ်အပါဂှ် ပုင်ဍိုန် သွကၠေင် ဂွံစသုင် ရိုဟ်တ္ၚဲတုဲရ။ မပ္တံသွစာင်၊ သွဖျုန်ဂၠဴ၊ သွဖျုန်ကၠိက်တအ်ဂှ် အမာဲဂေတ်ဒၟံင် ပ္ဍဲထၟာဲသွ သ္ၚိမိနော်တအ်ရ။ လက်ကြဴဏအ် ဗွဲလၟေင်ဝေင်ဂဗုတ် စုတ်ဂလာန် မိဂှ် မာန်အာ အပါဂှ်တုဲ အဗၠာဲ ဒးကလေင်ကၠုင် သ္ၚိတာဲ မိဇကုရ။ စိုပ်ဏအ် ဇုတ်လဵု၊ တၞုင်ကပေါဝ်တအ် မင်ဒုင်တၠုင်ဒၟံင် အဗၠာဲမ္ဂး ဗွဲဒဒှ် အလန်ပထမ အဗၠာဲကအ်လီုရ။ လရိုအ်စ သွစာင်ရ။ ဆောဝ်လအ်လေဝ် မိဍုန်ဗ္စကဵု ဟွံမာန်ပုဟ်ဂှ် အဗၠာဲ ဟွံတီ၊ ဟွံဂွံစ သွစာင်မ္ဂး အဗၠာဲ စဴသ္ၚိမိနော်တေအ်ဏောင် သာ်ဝွံ အဗၠာဲဃရတ်ရ။ မိမိင်မ္ဂး မိလရိုအ်ရ။ အဗၠာဲ ဆာန်ဍူမိ ဟွံလေပ်။ အလန်ဏအ် ဒးလတေင်ရ ဂးတုဲ ကဆံင်ကပိုက်ဇိုင်ရ။ လ္ပကပိုက်ဇိုင် မိနော်ဍေဟ် လှိင်ဒၟံင်၊ ယဲညး ကတဵုဒၟံင် သာ်ဝွံ မိကဵုသတိရ။ အဃောဂှ် ဗြဲဓယျောမ်ကၠုင်တုဲ ဂူရိုပ်စှ်ေဂၠုရ။ မိနော်ဏအ် ဂံက်ဂၠိုင်တုဲ ခ္ဍက်ထတ်တိုန်ရ။ အဗၠာဲလေဝ် ကပိုက်ပထတ်တိုန်ဇိုင်ရ။ အဃောဂှ် ဂွံမိင်ရမ္သာင်စာင်ဂံက်က် ဂတတ်ဒၟံင် သၟဝ်သ္ၚိရ။ မိလေဝ် ကၠေအ်ဒၟံင် နူသ္ၚိရ။ ဟွံဂွံစရ အဗၠာဲ ဖျေဟ်စိုတ်တုဲ ဂအိက်ဂအဝ် လှိင်အာရ။ ကာလအဗၠာဲင္ၚုဟ်ဂှ် ဂွံသၟူသွစာင်ရ။ မိလေဝ် အီဒၟံင်ဗ္ဒါဲဂှ်ရ။ အဗၠာဲ ဗဵုဂွံမိမွဲတဲတုဲ ကပှ်ကေတ် သွစာင်မွဲကလောအ်တုဲ မွဲကလောအ် စဒၟံင် ဟွံယီုရ။ မိညာတ်မ္ဂး အီဒၟံင်ရ။ စတုဲမ္ဂး လ္ပဂြဟ်စဴသ္ၚိမိနော်တေအ်ရဏာ၊ သာ်ဝွံဟေင် မိဒုင်ဂုဏ်ရ။ ဟွံစဴ သာ်ဝွံ အဗၠာဲ ဒုင်ကအ်လောဲလောဲရ။ တ္ၚဲသဝ်ဂှ် ပြသၞာကတဵုဒှ်ရ။ သ္ၚိဇိုင်ဂှ် စာင်ကၠေအ်၊ ဂၠာဲဒၞာဲဇိုင်၊ ကၠုင်ဆဵု တိဇိုင်ကၠအ် အဗၠာဲတအ် (ဇေတ်တ်တေအ် ကၠအ်အဗၠာဲတအ် ဟွံသေင်၊ တက်လဝ် တာဲမွဲခဏဍောတ်ဟေင်ရ။) လီုဒၟံင်တုဲ ညးတအ် ခါဲရံင် ဂွံဆဵုကေတ် သော်စာင်မ္ဂး ကညာင်လက်မိအဗၠာဲတအ် “ကမၠတ်စာင်” ရ။ ဗီုဒှ်တုန် ဗြဲဂူတုဲ စာင်ဂှ် ဂြိပ်လုပ် ဇူသၟဝ်သ္ၚိ အဃောဂှ် အဗၠာဲလေဝ် ဂြဟ်စ သွစာင်၊ ဖေက်အဗၠာဲဂြိပ်စဴသ္ၚိမိနော်တေအ်တုဲ မိဂွံကသပ်ကၠတ်စာင်၊ ကၠောန်စာင်တုဲ တိုပ်လဝ် ကသော်ခိုဟ်ဟ်ကီုလေဝ် ဗြဲဟွံက္ဍးဏီတုဲ ဒၞာဲလီုဒၟံင်ဂှ် တၠဍေဟ်ဆဵုစုတ်ရ။ အဃောဂှ် မိဂွတုဲ လရိုအ်ဒၟံင် အဗၠာဲ ညာတ်ဒၟံင် ပ္ဍဲမတ်ဏီရ။ လၟုဟ် ဒှ်ကၠုင် ကောန်နာဲရဝိန္ဒကီုလေဝ် ဝိုတ်ကၠေအ်ဟွံမာန်ရ။ အလန်ပထမဝွံ ဟွံဒးဒုင်ဂုဏ်မွဲသာ် မိသၠးအခေါင် ကဵုနာဲရဝိန္ဒရ။

အလန်ဒုတိယဂှ် မှာလဝ်ဒုဟ် ဘဝထပိုယ်သာမဏဳရ။ ဗွဲစၟတ်တုန် မိဟွံမိက်ပြးကဵု နာဲရဝိန္ဒရ၊ ဒှ်ဒၟံင် ကောန်မွဲ မိမွဲတုဲ သံယောဇိုန် ဗိုန်ခိုင်လောန်ရ။ ဆဂးဂှ် ကိစ္စပရေင်သာသနာ ဆေဝ်တာ ဟွံဂပ်ဝ်တုဲ ဒးဂစာန်ထိင်လဝ် ဍာ်ရမတ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒဂှ် ဒှ်ညးတၠပါရမဳ ဉာဏ်သာမွဲတုဲ ကာလမအံင်အာ တန်ဓမ္မာစရိယ နကဵုကယျိုင်ထပိုယ်ဂှ် ကၠောန်ပကၠုင် ပေါဲပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ ဂၠိုင်ကဵုဒၞာဲရ။ ပ္ဍဲဘာကွာန်၊ ပ္ဍဲဘာဍုင် စုင်ဒၟံင်ရ။ ညးတၠသဒ္ဓါ ဒါယကာဘာမွဲ မၞုံယၟု နာဲချာန်တုက် ဍုင်လ္ဂုင် ဗ္ဒကၠုင် ကျာ်ဇၞော်အစာ ဘာဝိဇ္ဇောတာရာံတုဲ အာတ်အခေါင် သ္ပဒါယကာ ညးတၠသဒ္ဓါ ညံင်ရဴ နာဲချာန်တုက်တအ် ကၠုင်အာတ် သ္ပဒါယကာပယျင်ဂှ် ဍောတ်ဍောတ်ပိုန် ဟွံသေင်၊ သာ်ဝွံ သဟဓရ်တအ် ထိုင်သး ဒါတ်မံင်စးတုဲ နာဲရဝိန္ဒမ္ဂး ထေင်ဇၞော်ကဵုဇကုရ။ ဍာံဍာံတေအ် လပါ်ယေန်သၞာင်ဗၟာ ရးလတူတေအ် မိမဂွံသ္ပပယျင် ကုကောန်အောန်လောန်ရ။ ယေန်သၞာင်ဂှ် ဓလီုကၠုင် ဒဵုကဵု ရးသၟဝ်ဏအ်တုဲ ဂကူဗၟာတအ် ဟွံသေင် ဂကူမန် ဍက်ဍက် နာဲရဝိန္ဒ ဒးဒုင်ထောအ်တဲ ဒါယကာပယျင်ရ။ စဒးစၞဍုင်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒတအ် လီုအာ အလန်ဒုတိယပၠန်ရ။ တ္ၚဲဒုင်တဲဂှ် နာဲရဝိန္ဒ တိက်ဟွံလှိင်။ တ္ၚဲတိုန်သီလေဝ် နာဲရဝိန္ဒ တိက်ဟွံလှိင်။ ဒှ်ခမဳတုဲမှ ချူနင်လိက် ဒုင်ဂုဏ်မွဲတၞးရ။ ကာလအနာဲမဇုက် ဗှ်ထ္ၜးကဵုလိက်ဂှ်မ္ဂး မိဍာ်ရမတ်ကင်ကဳတိတ်ကၠုင်ရောင် ဂွံတီကေတ်ရ။ “ကောန်ဇကု ၜံင်လဝ်ရတှ်ေ ဇကုဟွံဂွံ သ္ပဒါယကာလေဝ် ဂုဏ်ဖိုလ်ပယျင်ဂှ် ဂွံဒုင်စသိုင်ဂှ်ရ ဣဍောတ်” သာ်ဝွံ အနာဲမသုက် သောင်ကလးကဵုမ္ဂး မိဂညိက်က္ဍိုပ်သိုက်က်တုဲ “ကောန်ဗၠာဲ မိပ်စိုတ်တှ်ေတုဲရလေဝ်” သာ်ဝွံ သၠးအခေါင် လတူနာဲရဝိန္ဒရ။

လၟုဟ် … မရနုက်ကဵု ပိဝါ၊ အလန်တတိယ၊ ဗီုလဵု သ္ဂောအ်ဆိုင်မုက်ကဵုမိရော။ မိဂှ် ဘဝခရှ် ဟွံသေင်ရ။ ဘဝသဳလမွဲ၊ မိနော် ဟွံမဲတုဲ ကျာ်ဇၞော်ဘာကွာန် ကဵု ဒါယကာဘာကွာန်တအ် သြိုင်ဇြပ်မွဲမတုဲ မိပဒၟံင်သဳလ၊ မင်ဒၟံင်သဳစှ်၊ စိုပ်ဘာတုဲဂှ် ဒးတဝ်မုက်ကဵုမိရောင်။ ညံင်ရဴ ကောန်အဲ ဂွဳဇုတ်ကဵုသ္ၚာ အဲလေဝ်ဂွဳဇုတ်ကဵုကယျိုင်သဳလဏအ်ရ။ သာ်ဝွံ ဂလာန်မိ မသ္ဂးလဝ် တ္ၚဲကးသော်ဂှ် ဗီုလဵု နာဲရဝိန္ဒ သ္ဂောအ်ပလီုပလာ်ကၠေအ်ရော။

မိဂွံ သ္ဒးပသဳလဂှ် ဒၟာနူဇကု ပဒၟံင်လကျာ်တုဲ ကလေင်ရံင်မိ ဟွံမာန်။ ဇၞော်ဂေါဝ်ကၠုင် အကြာဍုင်တုဲ ဝိုတ်စဒၟံင် လပါ်မိ။ လၟုဟ် ဒၟာနူ စိုတ်အတ္တ ဍဵုဍိုက်တုဲ နာဲရဝိန္ဒ ဒးကဵု ဒဒိုက် ကဵုမိပၠန်ရ။ ဣဍောတ်တအ် ဂွံပတၠကောန်ပါရမဳဏောင်။ ရုပ်လေဝ် ပ္ဍး၊ ဆာဲလေဝ် ဆာဲ၊ ပညာလေဝ် စောန်၊ မံင်ကၟောန် သာ်ဝွံ ညးတၞဟ် ထိုင်သးမ္ဂး မိသ္ဂောအ်အီခၟောမ်လၟိုန်။ ယဝ်ရ နာဲရဝိန္ဒ ၜးထောအ် ကယျိုင်သာသနာမ္ဂး ညံင်ရဴ ဂိတုဂြးစပ် မုက်မိ ဒးလီု ဒေါဝ်ညးကွာန်ဏောင်။

ဆဂးဂှ် နာဲရဝိန္ဒ စိုတ်ဓါတ် ဟွံယှအ်ရ။ တဲခိုဟ်အိုတ် ဒုင်ဂုဏ်မိဏောင်။ အိုတ်တၞုင်မ္ဂး မိဒးကဵု အခေါင်ဏောင် သာ်ဝွံ ချပ်ရ။ မၞိဟ်မ္ဂးဂှ် ဂၠာဲတသိုက် သီုဖအိုတ်ရ။ ဗီုလဵုဂၠာဲဂၠာဲ ဂွံတသိုက်ဟေင် အဓိက။ ကၠာဟွံဆဵုတသိုက်ဏီ ဒုင်ဂရိုဟ်လဝ် မွဲအံင်ကၠာရ။ ကၠာသ္ၚိဟွံတုဲ ကၟုဲဟွံစိုပ်ဂှ် ဗျိညးကွာန်တအ် ဟွံဂွံ။ မၞိဟ်တှ်ေတုဲ စိုတ်ဗက်သာ နွံဒၟံင်ဖအိုတ်ရလေဝ်။


(၂)

“တၠသ္ၚိအဲ ဟွံမဲရ။ နူတိချဳအာ ပ္ဍဲဍုင်ကိုဝ်ဗဳဂှ် ပါအာရ။ ပိုယ်ထပ်တဲ ဂွံၜိုတ် မွဲဂိတုတုဲ စဴနူဟာန်နဳမောန်တုဲဂှ် ဒးပြးဆာဲအာရ။ ပွိုင်ၜါပိသၞာံ အဲပတဝ်ဒၟံင်စိုတ်။ ဗီုလဵုမှ ပတပ်ဒၟံင်စိုတ် ဟွံမာန်တုဲ အဲအာတ် အခေါင် ပ္ဍဲရုင်ကမၠောန်တုဲ ဂေတ်ထောအ်ဂၠးတိရ။”

နာဲရဝိန္ဒ လ္ၚောဝ်ကျာ်လ္ဂုင်တုဲ ကာလမဂေတ်အာ လပါ်ပလိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵု သၟတ်ဝုတ်မွဲ ရဲဍုင်သအာင် နွံဒၟံင် ဇိုင်ကၟာလပါ်ပလိုတ်မ္ဂး သၟာန်စမ်ရံင် ဗတ်အင်္ဂလိက်ရ။ နာဲရဝိန္ဒတအ်ဂှ် ကတ်လဝ် ဘာသာအင်္ဂလိက်တၟိတၟိတုဲ ညံင်ရဴစာင်ဂရှ်တိုန်တၟိတၟိ ဆဵုစာင်တၞဟ်မ္ဂး မိက်ဂွံဇဵုဒၟံင်ရ။ ကာလနာဲရဝိန္ဒမသၟာန်ဂှ် ယၟုဍေဟ် မေဿတ်(သ်)အဳကုသုအာကဳတာ ဂွံတီတုဲ မံင်ဒၟံင် ဍုင်ကိုဝ်ဗဳ ဂျပေန် ဂွံတီကေတ်ရ။ တုဲမ္ဂး ဍေဟ်ဒုင်ကဵုတဲရ။ ဒဒှ်ရ ခမဳသင် ရပ်မၞိဟ်ဗြဴလေဝ် ဟွံဂွံဂှ် သောင်ကလးဏာတုဲ အဝ် လေအ်ကျာ် ဍုင်ပိုယ် ဗြဴလေဝ်ကေတ်ဂွံ၊ ကောန်လေဝ် လွဳဂွံ၊ ပိုန်ဒြပ်လေဝ် စွံ။ လေအ်ကျာ်လ္ၚဵု ပိုင်လဝ် ဟဝ်တေဝ်လေဝ်နွံ။

“နာဲ … တအ် အေင်မာန်ကွေဟ်ဏာ” သာ်ဝွံ ဍေဟ်ဂးရ။

“ခမဳသင် ဍုင်ဂျပေန် ကေုာံ ဍုင်ကြုက်တအ်ဂှ် မွဲအခိင်တေအ် တုပ်ပ်ကဵုဘာသာပိုယ်ရ။ ပိုယ် ကဵု အဳကုသုတအ် ဘာသာတုပ် ကျာ်တုပ်လေဝ်၊ လညာတ်ရ ဟွံတုပ်ညိညိ၊ ဆဂးဂှ် တဲကၠာတေအ် လေအ်ကျာ်ဂျပေန်လေဝ် မံင်ကၠုင် ဗီုပိုယ်ကီုရ။ ဟွံကေတ်ဗြဴ၊ အခိင်ဂှ် ခရေတ် ၁၁၃၃ လေဝ်၊ အစာတၠရှိုဝ်နေင် ကောန်ကွး အာစာတၠဟိုဝ်နေင်ဂှ် ဒှ်ကောန်သၟိင် မရှ်ေသှ်ေဒၟံင် ဘာသာရှေန်တိုဝ်ဏောဝ်။ လက်ကြဴဏအ်မှ ပြံင်ကၠုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၜိုန်ရ ဒှ်လေအ်ကျာ်ကီုလေဝ် ကၠဟ်ထောအ် ဘာသာရှေန်တိုဝ် ဟွံမာန်၊ ဖေက်တၞောဝ်သၟိင် ပိုတ်အာတုဲ သ္ပထောအ် အိန်ထံင် မံင်ထောအ် ကဵုကောန်ဇာတ်ရ။ လက်ကြဴဏအ် မၞိဟ်ဒးစိုတ် ကွေတ်ညးတေအ် ဂၠိုင်တုဲ လေအ်ကျာ်ဂျပေန် သ္ပထောအ်အိန်ထံင်ဖအိုတ်ရ။ ဟွံသေင်ဟာ … အဳကုသု” သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ သ္ဂးမ္ဂး

“အဵု … ဟဵု … ဟဵု … နာဲ … လ္ၚတ်လဝ် ဝင်ဂျပေန် ဂၠိုင်နူအဲဏီသွံ။ ပိုယ်ဂှ် ယှုက်ဒၟံင်ကဵု ကမၠောန် ပွိုင် ၂၄ နာဍဳတုဲ ပရေင်ဘာသာ ဟွံဂွံလ္ၚတ်လဝ်ပုဟ် နာဲ” သာ်ဝွံ အဳကုသု ဂးရ။

နူဂှ် အဳကုသု ထေင်ဇၞော်အာကဵု နာဲရဝိန္ဒ ဗွဲမဂၠိုင်ရ။ တက်ဂွံကျာ မွဲၜါနာဍဳမ္ဂး အရေဝ် မဒှ်ဝင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ အဳကုသု လတူတေအ် တိတ်ကၠုင် နူဂြိုဟ်ကတာန် ဍေဟ်ရ။

“အဝ် …  အဳကုသု၊ ကောံတုဲ ဒးပြး၊ ဆာန်တုဲ ဒးဍုဟ် အရေဝ်ပိုယ်မန် နွံရ။ စိုပ်အခိင်မ္ဂး ညးဒးအာရလေဝ်။ အဳကုသု ဂွံသတိ မေဿတာအာကဳတာဂှ် ဂွံသတိထေက်ရ။ ဆဂးဂှ် ဒဵုကဵု ကမၠောန်ဇကုလီု ယဝ်ရ ဒးဒုင်စဒၟံင်သိုင်မ္ဂး နကဵုလဴမွဲတၞုင်ဓဝ် ညံင်ရဴမပန်ဏာ မၞိဟ်ၜါကီု ပါအာ သီုကဵု အဳကုသုဏောဝ်လေဝ်။ နူကၠာ အာကဳတာ ဟွံဂွံစုတိဏီ မုအရေဝ် ညးဗ္ကန်လဝ်ကဵု အဳကုသု နွံရော?။”

အတိုင်အာကဳတာ မဗကန်လဝ် အဳကုသု ကွာ်ဗက်မ္ဂး တုပ်ကဵု ဖ္ဍိုက်ဗပေင်စိုတ် ညးမစုတိကီုရ။ ဂုဏ်ဖိုလ်ဇၞော်နူ ဒှ်ဒၟံင်လၞီဏအ် လက်ဆရ။ အဳကုသု ဒှ်ဒၟံင်လၞီဂှ် ဗဵုမိပ် ဟွံသေင်ရ။ အတိုင်ဗကန်လဝ် ကွာ်ဗက်ဒၟံင်ဟေင် မေဿတာအာကဳတာ ဗဵုမိပ်ရ။” သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ ဖျေဟ်ဓရ်မ္ဂး

“အာ … နာဲ … လၟုဟ်မှ အဲဂွံသတိ။ အရေဝ်ဗီုဏအ် ဂွံမိင် နူနာဲ ကၠာအိုတ်ရ။ တင်ဂုဏ်ရ။” သာ်ဝွံ ဂးတုဲ ပရူဒဒှ် တၟေင်တၟဟ် ဍေဟ်မဒးလ္ပအ်ကၠုင်ညာတ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵုရ။

“ညးဟွံမဲတုဲ အဲလ္ပအ်ဒၟံင်ညာတ် မွဲခဏ၊ မွဲခဏရ။ ကဵုအခေါင် ကဵုညးမံင် ကရောံအဲကီု ညးဟီု။ အဲမိပ်စိုတ်တုဲ မံင်လေဝ် ဒးအာတ်မံင်အခေါင်ဟာ။ သ္ၚိဇကုရ။ သာ်ဝွံ အဲဟီုဂှ် ဍာံဍာံတေအ် မူသာ်လေဝ် ဂြပ်အဲ ဟွံသေင်ရ။ မွဲသာ် အဲဟွံပိုင်ရ။ ညံင်အဲဂွံဂွံ ဖူဂျဳကဵုလေပ်မှ အဲဂွံညးဟီု။ ညးကော်စအဲ ဖူဂျဳ၊ မူဒှ် ညးကော်စအဲဖူဂျဳ တီဟာ၊ ပ္ဍဲဒဵု ဂျပေန်ဂမၠိုင်ဂှ် ဒဵုဖူဂျဳဂှ် ပြဲအိုတ်ရ။ ယဝ်ရ ဂွံတိုန်ပိလတုန်မ္ဂး အရာမနွံပၟိက်ဂှ် ရာဒနာမိက် ဍိုက်ပေင်ရ။ တုဲပၠန် ပ္ကဴချေဝ်ရဳ ဇိုင်ဒဵု ဖူဂျဳဂှ် သစ္စနွံဒၟံင်။ ညးပတိုန်စကဵု ဒဵုဖူဂျဳ ပ္ကဴချေဝ်ရဳတုဲ ညးကော်စအဲ ဖူဂျဳလေဝ်။ အရေဝ်ဂျပေန် ယာမဂှ် ဒဵု။ ဖူဂျဳယာမ ဒဵုဖူဂျဳ မဂွံအဓိပ္ပါယ်။ အဵု … အရေဝ်အဲ စိုပ်အလဵုအိုတ်ရော။ … ဟွံတီ။”

သာ်ဝွံ ဓညောအ်မုက်တုဲ အကာဲအရာအဳကုသု မချပ်ဒၟံင်ဂှ် ကျေဝ်ဂေါဝ် ဗွဲမလောန်ရ။ ဇၟာပ်ဍေဟ်မဟီုအရေဝ် ဖျုန်သွဍေဟ် မဗုၜတ်ဒၟံင် နကဵုအရံင်သာ်ပ္ကဴဟီဟီဂှ် ချဳတိုန် ချဳစှ်ေ ညံင်ရဴ အဆေဝ်သွဝ် လှ်ေကွာဲဒၟံင်ကီုရ။ ယဝ်ဟွံစဴစလဝ် အရေဝ်လေအ်ကျာ်ဂျပေန်၊ ယဝ်ရ ဇကုဟွံဒှ်ဒၟံင် လေအ်ကျာ်မ္ဂး ”ဗှ်ေကျေဝ်ဂေါဝ် စၠးစရာဲတဴ ဗွဲမလောန်ရ၊ ဖူဂျဳ။” သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ ဟီုတိတ်အာဟေင်ရ။


”ပရူလ္ပအ်ညာတ်လေဝ် ဒးတတ်အရေဝ်ညိ။ ညံင်ရဴ ဒဵုဖူဂျဳဂှ် ပ္ဍဲဍုင်ပိုယ်ဏအ်လေဝ် ဒဵုကျာ်ဣသိယဵု နွံကီုရ၊ အဳကုသု။ ယဝ်ရ ဂွံတိုန် ပိလတုန်မ္ဂး လ္ပဟီုဏီ၊ မွဲလတုန်ဓဝ်ဂှ်မှ ရာဒနာ ဍိုက်ပေင်ဏီရ။ ယဝ်ရ အဳကုသု ဂွံတီ ပရောမိနန်ဂြင်ထဝ် ကေုာံ သၟိင်ဍုင်သဓီုမ္ဂး ဒးစွံင္ၚုဟ်မး ကဵုကျာ်ဣသိယဵုပိုယ်ဟေင်ရ။ ညးတၠမေတ္တာၜါဂှ် ဒးပြးဆာဲ ညးသကအ် ဗီုအဳကုသုကီုရ။ ဆဂး ဂတးဒၟံင်ရ။ ဣဏအ်ဂှ် မေဿတာအာကဳတာ ဒးစုတိ၊ ဣတေအ်ဂှ် မိနန်ဂြင်စိင် ဒးစုတိ။”

”ကှ်ေ … ပရူအဳကုသု လဴကၠာလေဝ်။”

”အဝ် … ပရူဝတ္ထုသံယောဇိုန် ပ္ဍဲဂကူမန်လေဝ် နွံရသွံ။ ဂကူမန်တအ်ဂှ် ညးနွံမေတ္တာ ဇြိုဟ်နက်ရဏာ။ အဳ … ဒးလဴညိရ။ အရေဝ်ညး အဲဟွံကၠိုဟ်ရ နာဲ။ နာဲ ရော ကၠိုဟ်ဟာ။”

ဒဒှ်ရ ကၠိုဟ်ခၠင်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵုရ။ မေဿတာအာကဳတာ စုတိအာတုဲ ဒဒှ်ရ ဂတိဆောတ်ယောင်အာကီု၊ မိက်ဂွံကဵု ကၠောန်ကုသိုလ် ဇိုန်ပိုန်ပြင်ဏာကီု၊ မိက်ဂွံ ကလေင်ဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲအဳကုသုကီု အတိုင်အခိုက်ကၞာမန် ဒးကီု ဗၠေတ်ကီု စွံလဝ်ကၠာ။ နာဲရဝိန္ဒ သောင်ကလးရ။ ဂွံမိင်ကေတ် အရေဝ်နာဲရဝိန္ဒမ္ဂး ဂျပေန်ၝောအ်ဂှ် ပတှ်ေကေတ် ဗွဲမသက္ကုသၟေဟ်ရ။ သွက်သ္ဂောအ်ကၠောန်ကုသိုလ် ကဵုဒါန် ဇိုန်ပိုန် အတိုင်အခိုက်ကၞာမန်ကီု သွက်ဂွံအာ ကျာ်ဣသိယဵုကီု အာတ်အရီုအဗင် ပ္ဍဲနာဲရဝိန္ဒရ။ နာဲရဝိန္ဒ ဒုင်တဲလောဲလောဲရ။ အဃောမစှ်ေ နူကျာ်လ္ဂုင် နကဵုဇိုင်တၞိန်ဓာတ် လပါ်သၠုင်ကျာဂှ် နာဲရဝိန္ဒ တန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲတာန်ဆံင်တုဲ ထ္ၜးကဵု ၜဳလိုင်၊ ၜဳဒလ၊ ၜဳဗဂေါဂမၠိုင်တုဲ လဴထ္ၜးကဵု ပုံသၟိင်နလ္လာ ကေုာံ မိၝောအ်နန်ရ။ ပ္ဍဲလအိတ်ပုံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဍာ်ရမတ်ဍဝ်ဒၟံင် ပ္ဍဲကၞင်မတ် အဳကုသုရ။


(၃)

နာဲရဝိန္ဒ ကေုာံ အဳကုသုတအ် ကာလမစိုပ် လတူက္ဍဟ်ဒဵု ကျာ်ဣသိယဵုဂှ် ပုံမဆေင်စပ်ကဵု ကျာ်ဣသိယဵုဂမၠိုင်လေဝ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်အိုတ်အာရ။ လ္ၚောဝ်ကျာ်တုဲဒှ်အိုတ် အာဂ္ဇအ်ဒၟံင် လတူတၟအ်လးဂမၠိုင်တုဲ အဳကုသု တက်ဒၟံင်ဗီုရ။ ကာလ နာဲရဝိန္ဒ မစိုပ်ကၠုင်ဗဒါဲဂှ်မ္ဂး အီကုသု ဟီုရ။

”နူဗတမ်ဏအ် အဲလ္ပအ်ညာတ်ညးပၠန် နာဲ …။ လျးညး တၟးဇးဒၟံင်၊ အဳကုသုကဵုဂှ် ညးဂွံရ၊ ညးဟီု။ အဲမိပ်စိုတ်ကွေဟ်ၝာဲ။ အဲဂွံစိုပ်ကၠုင် ဒၞာဲဏအ်ဂှ် ကျာ်တြဲဏောင်ဗလးနင်၊ အဲပတှ်ေ။ ကျောဝ်စမ် …  ကျာ်သိယဵု ကၟေန်ဒၟံင် ကျာ်ဗီုဏအ် ဒှ်မံင်ကွေဟ်ဟ်တှ်ေ အရေဝ်နာဲ ဟီုကဵုအဲ ဖအိုတ်ဂှ် ပုံဟွံသေင်၊ ဒှ်ကွေဟ်ဟ်ရ။ (ကွေတ်ဂျပေန် ကျာ်တြဲ နွံဍုင်သွဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏအ်) တုဲပၠန် ဒးဟီုညိရ။ ညးဟီု အဲမိက်ဂွံမံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲဖူဂျဳဏီ … ဂး။ အဲတၟေင်မံင်၊ အတိုင်နာဲမဟီုတှ်ေ ဒှ်ဂွံရလေဝ်။ ညးမိက်ဂွံဒှ် မၞိဟ်တၟိပၠန်။ ကွေတ်ဂျပေန်ပိုယ်လေဝ် နွံဒၟံင် နာဲ။ မိက်ဂွံဒှ်မၞိဟ်မ္ဂး ကဵုနိမိတ်လပအ်လေဝ်။ ဆဂး အဲ …”


အဳကုသု ဗပိုတ်လဝ်အရေဝ်ရ။ ဟီုထေက် ဟွံထေက် ချပ်ဒၟံင်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ မွဲသာ် ဟွံဟီု။ မင်ခါတ်အကာဲဒၟံင်ရ။ အဃောဂှ် ကျာတက်ကၠုင်မ္ဂး သၟူကြက်စၠန်ဗ္ၜူထောအ် အာရီု နာဲရဝိန္ဒပၠန်ရ။

”နာဲ … နာဲဟီုလဝ် တိုန်ကျာ်ဣသိယဵုမွဲဝါမ္ဂး ရာဒနာဍိုက်ပေင်ရဏာ။ လၟုဟ် … အဲတိုန်ဂွံမွဲဝါရ။ ယဝ်ရ အဲရာဒနာမ္ဂး ဍိုက်ပေင်ညိဟာ ဟေန်။”

လၟုဟ်မှ ဗတဗကောတ် ပူကအ်ဗကောတ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ အီထောအ်ရ။ ပုစ္ဆာဏအ် သွဟ်ဟွံလောဲ။ ဆုတ်လေဝ် ဟွံဂွံ၊ အာလေဝ် ဟွံဂွံ၊ ဒးအီထောအ်ရ။ ရန်တၟအ်နာဲ မုနွံရော။ ကဵုအဲတီကီု ဂွံဟာနာဲ။”

အရေဝ်အဳကုသု ဍိုန်ဍောတ်သာယာလောန်ရ။ ရမ္သာင်သပိတ်ကိန်ဍေဟ် ကဆံင်ဟွံသဝ်။ ဆဂးဂှ် အဃောဂၠံင်ကြေပ် ဂ္ဗဒၟံင်ကၠရ။ ဆဂး လတူကၠဂှ် မွဲနေတ်လေဝ် ကေတ်ဒုဟ် ဟွံမာန်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ ဒးအမ်သဝ် ကဵုဇကုဇကုရ။ မိက်ဂွံ ဒှ်ထောအ် လေအ်ကျာ်ဂျပေန်ကွေဟ်ရဏး သာ်ဝွံ ကြဵုဇာဒၟံင် ပ္ဍဲစိုတ်တေအ်ရ။

”အဝ် အဲသၟာန် ဒးၜက်အာဟာရ ဟွံတီနာဲ။ အရေဝ်အဲလောန်အာတှ်ေ သၠးအခေါင်ဏာ၊ အဲ … ”

မွဲဘဝမွဲလှ်ေ ဟွံကေင်ဆဵု မၞိဟ်ဗြဴ ဒုင်ဂုဏ်ဇကုဏီ။ မၞိဟ်ဗြဴကျေဝ်ကျေဝ်ဗီုဏအ် ဒုင်ဒၟံင် ဂုဏ် ဂြိုဟ်လင်အိုတ်ရ။ တုဲပၠန် ယဝ်ရလဴထ္ၜး ရန်တၟအ်ဇကုမ္ဂး တဆိပ် Ph.D ဇကုမိက်ဂွံဂွံဒၟံင်ဂှ် ဂွံမာန်ဟာ နာဲရဝိန္ဒ ချပ်ရ။

အရေဝ်အဳကုသု ဟွံလောန်ပုဟ်၊ အဲလေဝ် ဗီုလဵုဂွံလဴထ္ၜးစဂှ် ဂၠာဲဒၟံင် မအရေဝ်ဟွံဂွံဏီ၊ ဟီုသရုပ်ထောအ်မ္ဂး အဲအံင်လဝ် ဓမ္မာဓရိယတုဲ ယဝ်ရအာ ဍုင်သဳရိလင်္ကာမ္ဂး ဆက်ကေတ် M.A. ဂွံရ။ နူဂှ် မွဲကဆံင် ပ္ဍဲဍုင်သဳရိလင်္ကာဒှ်ဒှ် ပ္ဍဲဍုင်သအာင်ဒှ်ဒှ် အဲမိက်ဂွံဂွံ တံဆိပ် Ph.D ရ။ တုဲမ္ဂး အဲဒတုဲဖိုလ် ညးဂၠးကဝ်တအ်ဏောင် ချပ်လဝ်ရ။

”အဝ် … ဂွံမိင်ကေတ် ရန်တၟအ်နာဲမ္ဂး အဲဒးလျုင်ဂၠိုင်တိုန်ရ။ ယဝ်ရကေတ် M.A.  မ္ဂး မုစိအိုတ်ရော”

သွက်နာဲရဝိန္ဒမ္ဂး ဇၟာပ်ပ်ဒၞာဲ အဳကုသု ဖ္ဍိုက်ဗပေင်ကဵုမာန်ရောင်ဂှ် ပြာကတ်ဒၟံင်ရ။ အဃောဂှ် အဳကုသု ကတဵုတုဲ ကွာ်အာ တၞုင်တၟအ်လးတေအ်ရ။ ဒၟာနူ ကျာပိုက်သရဳထတ်တုဲ ပဠောအ် ကေုာံ သကာတ် နကဵုဒဳသာင်ဂျပေန်ဂှ် သွဝ်အာ သွဝ်ကၠုင်တုဲ ဇကုဇကောဝ်၊ ထ္ၜောမ်ကၠင် ကၞင်ကၞောဝ်ဒၟံင်တအ်ဂှ် ပြာကတ်တဴဗွဲမလောန်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ ကၠတ်ဗဵုရံင် ဗွဲမလအ်လတုဲ ဒးဂစာန်ဖျေင်ထောအ်ဒၟံင်မတ်ရ။

”ဟီုလ္ပညှာညိ … အကြာအဲကဵုနာဲ သွက်ဂွံဒးညှာ ဟွံမဲပုဟ်ဏာ။ မုဒှ်ဒှ် နာဲဂှ် တိုန်ဂွံ ကျာ်ဣသိယဵု ဂၠိုင်ကဵု လတုန်တုဲရတှ်ေ ရာဒနာဍိုက်ပေင်ဟေင်ရ။ အဲရ တိုန်ဂွံမွဲလတုန်ဓဝ် ဟွံဂွံညံင်စိုတ်ဏီ။ ရာဒနာအဲ ဍိုက်ပေင်၊ ဟွံဍိုက်ပေင် အဲဟွံဂံင်ချပ်ဏီရ။”

မုရာဒနာလဝ်ကီုရော မိက်ဂွံသၟာန်ကီုလေဝ် သၟာန်ဟွံတိတ်။ ဓလေတ်ထောအ် အရေဝ်လေဝ် ဟွံမိက်ဗလေတ်ရ။ ကာလဂှ် အဳကုသု ကၠုင်ဂ္ဇအ်ဖျေဟ် ဗဒါဲ နာဲရဝိန္ဒကြပ်ကြပ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ ဂြိုဟ်ဒးချဳဂၠိုင်တိုန်ရ။ ဟီုလေဝ် သာ်ဝွံ အဳကုသု ဟီုရ။

”င္ၚုဟ်ဘာကၠးကၠးဂှ် ဒဝ်လာ ၇၀၀ ဂွံတီရ။ ခရိတ်စ ခရိတ်သုင်လေဝ် အိုတ်ဒၟံင်ဏီ။”

”အဲကဵုကသပ်မွဲရ၊ နာဲ။ င္ၚုဟ်ဘာအိုတ်သီု အဲထံက်ပင်ကဵုရ။ Ph.D. ဂှ် ကေတ် ပ္ဍဲ Meo University ဟွံဂွံဟာ။ အာကေတ် ပ္ဍဲဂျပေန်လေဝ် စိုပ်တေအ်မ္ဂး အဲကေတ်ကဵု တာလျိုင် သီုဖအိုတ်ရ။ ဆဂး နာဲဖ္ဍိုက်ဗပေင်ပၟိက်ဆန္ဒအဲမွဲဏောင်။ ပၟိက်ဆန္ဒအဲဂှ် နာဲမွဲရ ဖ္ဍိုက်ဗပေင်ကဵုမာန်။”

သာ်ဝွံ ဂးတုဲ ဟွံရောံ ဟွံဓည အဳကုသု ရပ်ကေတ်တဲ နာဲရဝိန္ဒရ။ ထၟတ်ဒွံ မဍိုန်ဍောတ် လဇောတ်လၟောဝ်ဂှ် ဟဳဇွောဝ် လုပ်အာ ဂြိုဟ်ကတာန် နာဲရဝိန္ဒရ။ နာဲရဝိန္ဒ ဟွံပါဲကၠေအ်တဲ အဳကုသု ရ။ မောဟ ကၟာတ်ထောအ်မတ်တုဲ တဏှာ ဗ္ဂေတ်ဒၟံင်စိုတ် နာဲရဝိန္ဒရ။ လောကဏအ် အဳကုသု မွဲဟေင် နာဲရဝိန္ဒညာတ်ရ။ နကဵု ရမ္သာင်ဇတဝ်ဇတဝ်ဒဝဝ်ဒဝဝ် နာဲရဝိန္ဒ သ္ဂးရ။

”အဲဂွံအာ ဂျပေန်ဂှ် အဲဂွံအခေါင် ကော်အဳကုသု ယၟုဖူဂျဳမှ ဒှ်မာန်ဏောင်ဏာ။”

”ဍာံရဒှ် နာဲလေဝ် သ္ပထောအ် လေအ်ကျာ်ဂျပေန်မှ ဒှ်ကမၠောန်ဏောင်ဏာ။ ဟေ ဟေ … ကျာ်ဣသိယဵု ရာဒနာဍိုက်ပေင် အဲပတှ်ေရဟေံ။”

သာ်ဝွံ အဳကုသု ဂးတုဲ ဂြိပ်စှ်ေအာ ဗလးတေအ်ရ။

”ညံင်ရဴအဲပတှ်ေ ကျာ်ဣသိယဵုဂှ် ပတှ်ေဒဵု ဖူဂျဳညိနာဲ။ နူဇရေင် ဒဵုဖူဂျဳ ပ္ဍဲသၟဝ်တၞံချေဝ်ရဳ အဲမင်စၟဳဒၟံင်နာဲဏောင်။ အာတ်အခေါင်မိမတုဲ ကၠောအ်သဳရိလင်္ကာညိ။ ကိုန်ဇြာပိုယ် မဓဇက်လဝ် ပွိုင်မွဲသၞာံဏအ် မဒးအံင်ဇၞး ပ္ဍဲတမ်ဒဵု ဖူဂျဳဏောင် အဲပတှ်ေရ။ သွက်နာဲတှ်ေ မူစိသၞာံဒှ်ဒှ် အဲမင်မာန်ရ။ အာရ၊ နာဲရဝိန္ဒသာန်ယျေ။”

သာ်ဝွံ ဖူဂျဳ ဂးလဝ်ကဵုဇကု ပ္ဍဲသၞေဟ်က္ၜင်ကျာမ္ၚဵုဍုင်ဂှ် သွုင်ဟဳဒၟံင် ပ္ဍဲကတောဝ်ဏီရ။ ကၠာဟွံဂွံတိုန်က္ၜင်ကျာဏီ တာဒၟံင်တဲကဵု နာဲရဝိန္ဒ ဂၠိုင်င်ကဵုဝါဂှ်လေဝ် ကလေင်ညာတ်ဒၟံင် ပ္ဍဲမတ်ဏီရ။ အဝ် … ဖူဂျဳယာမယျေ …။


(၄)

”လေအ်ကျာ်ဟေံ လေအ်ကျာ်။ အဍံက် စှ်ေနူ ရုင်ဒါန်လေဝ်။”

ဂွံမိင်ရမ္သာင် ကောန်င္ၚာ်တအ် ကညာင်ကရေဲမ္ဂး အဝ် … အဃောကွာ်ကၠုင် အဲချပ်စိုပ်ဒၟံင် ဖူဂျဳရောင်သွံ သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ ဂွံတိုန်သတိအိုတ်ရ။ ကောန်င္ၚာ်တအ်ဂှ် ဖျေဟ်က္ဍိုပ်ကဵု နာဲရဝိန္ဒရ။ အဳ … ယေန်သၞာင်တအ်ဏအ် ဟွံဂွံဆဵုလအ်ရလေဝ်။ ဗီုမန် မရှ်ေသှ်ေဗုဒ္ဓဘာသာဇြိုဟ်နက်ဂှ် ဂကူလဵုလေဝ် ဟွံဇြိုဟ်နက်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ ဒုင်တဲရ။ ဆဂး ကာလမရံင်ညာတ်အာ ကောန်င္ၚာ်တအ်ဂှ် င္ၚေတ်ပေတ်အေင်အှ်ဒၟံင်မ္ဂး ရှ်ေသှ်ေဒၟံင် ဗုဒ္ဓဘာသာဇြိုဟ်နက်ဂလိုင်ဏအ် မူဟိုတ် ကဆံင်ဘဝမန် ဂွံသဝ်ဒၟံင်ရော။ ဓရ်ကျာ် ဟွံခိုဟ် ဟီုဂွံဟာ။ သုင်စောဲဓရ်ကျာ် ဟွံလေပ် ဗျိဂွံဟာ။ အေလေ …  နာဲရဝိန္ဒတအ်လေဝ် ဝေင်ကၠုင်ဗီုဏအ်ရဏောင်။ နူ နာဲရဝိန္ဒတအ် ဍောတ်တ် ဗြဲဂူမ္ဂး ဂြိပ်တန်ကၟိုန် ပ္ဍဲမြံင် ဂၠံင်ကွဳရ။ ပ္ဍဲခၠိုင်ဇကု ဂွံဍာ်ဂၠိုင်မ္ဂး မိပ်ညံင် ဝန်ဇၞော်ပံက်ကၟာဇဵုမွဲလပါ်ကီုရ။ ဗြဲဂူတၟိတၟိ အိက်ပြေင် အိက်ဂၠဴဂမၠိုင် မၞုံကဵု ဗက်တဳရဳယျာတအ်ဂှ် ပါကၠုင်ပ္ဍဲမြံင်တအ်ဂှ် ဟွံတီ ထ္ဍိုင်ဝေင်မိပ်ရ။ ဆဂး ပါဲနူ ယဲမြုန်တုဲ မုယဲ နာဲရဝိန္ဒ တအ် ဟွံဒှ်၊ ချပ်အာ၊ ကွာ်အာ နာဲရဝိန္ဒ စိုပ်အာဘာရ။ ဂွံဆဵုမၞိဟ် ကောံဒၟံင် ပ္ဍဲဘာမ္ဂး နာဲရဝန္ဒ တၟေင်တၟဟ်အာရ။ နာဲရဝိန္ဒ လုပ်အာဗဒါဲ ဒါယကာမွဲတုဲ သၟာန်ရ။

”မုပစ ပ္ဍဲဘာရော တ္ၚဲဏအ် ဒကာဘာ။”

”မိင်တၠဂုန်စိုပ်လေဝ် တၠဂုန်။ နူတၠဂုန် နွံဒၟံင် ပါင်ဂၠံင်ဂှ် ကွဳချေဟ်စဴ နူဇြပ်ဗု ဆဵုဒး၊ လၟုဟ် ၜိုတ်တက်လဝ် မံင်ကီု ပြးပေင်ကွာန်ရ။ ဟေ နာဣဏအ် တၠဂုန် စိုပ်ဣရ ဟေံ။”

နာဲရဝိန္ဒ ဂေတ်အာ လပါ်သီတေအ်ရ။ ဒါယကာဇၞော်ဇၞော်တအ်ဂှ် နွံဒၟံင် ဗဒါဲအစာတၠဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ကျာ်ဇၞော်အစာတၠလေဝ် အာစိုပ်ဒၟံင် ပစ္ဆိမအဝယ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ ပဝတ် ဖျေဟ်က္ဍိုပ် ကဵုအစာတၠရ။ ဂွံဆဵုကေတ် ကောန်ကွးဇကုမ္ဂး အစာတၠ အီဒၟံင် ဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ညံင်ရဴ အစာတၠ ၜိုဟ်သြိုဟ် နာဲရဝိန္ဒ ၜိုဟ်သြိုဟ် ဟွံမာန်ရ။ ဗွဲစၟတ်တုန် ဒၟာနူ ဇကုစိုပ်တုဲ မၞိဟ်ကောံဒၟံင်ဂှ်လေဝ် ဒဵုကဵု ဒးဂၞပ်စိုတ်အှ်ေ ဟွံသေင်ရ။ တီလဝ် ရှ်ဍုင်မ္ၚးတုဲ နာဲရဝိန္ဒ ကအ်လီုအာ မရနုက်ကဵု တတိယရ။

”အလန်ဏအ် ကလေင်အာပၠန် ဟွံဂွံရကျာ်။ အစာတၠလေဝ် ဇၞော်ရ။ မံင်စ သဇိုင်အစာတၠရ။”

သာ်ဝွံ ဒါယကာဘာဇၞော် ဂးမ္ဂး နာဲရဝိန္ဒ အီထောအ် ဗြီဗြီရ။ အစာတၠဂှ် မွဲပါင် ဟွံဟီုဏီ၊ ခါတ်အကာဲဒၟံင်ဇကုရောင်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ ထေင်ရ။ ညံင်ရဴ အစာတၠ တီဒၟံင် ပရူဇကုညံင်ညံင် ဒှ်ဒၟံင် ပ္ဍဲစိုတ်ရ။ ဒုဟ်နွံက္ဍိုပ်ဓရိုက်ဒၟံင်ရ။

”အိမ် … ကောန်နာဲဇူကၠာ။ ဓရီုကဵုမိဍေဟ်ကီု။ မိသမာဝတဳ ကောန်စိုပ် ဟွံမိပ်ဟာ။”

သာ်ဝွံ အစာတၠ သ္ဂး ကဵုမိဇကုမ္ဂး ဒဒှ်ရ မိဇကု မစိုပ်ဒၟံင် လက်ကြဴဇကုဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ဂွံမိင်ရမ္သာင်မိ ဒုင်ကျာ် ကဵုအစာတၠမ္ဂး တုပ်ညံင် ၜိုဟ်သြိုဟ်အာ ပ္ဍဲဂြိုဟ်တေအ် မွဲလစုတ်ရ။ ဒၟာနူ ဇကုမစိုပ်ကၠုင်တုဲ မိဇကု မိပ်ဒၟံင်ရောင်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ တီရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ရမ္သာင်ဖူဂျဳ ဓလီုဂွံလဝ် ကတောဝ်ဟာ ကေတ်ဟွံဒး အရာရာအိုတ်သီု ဗျဟ်ဒၟံင် ပ္ဍဲအာရီု နာဲရဝိန္ဒရ။ နာဲရဝိန္ဒ တိတ်ကၠုင် နူသီတုဲ တန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲတာန်ဆံင်ရ။ အဃောဂှ် ဒါယကာဘာ ၜါပိလုပ်ကၠုင်တုဲ

”တ္ၚဲယး ပိုန်တ္ၚဲ ပိုယ်ဍိက်တအ် ပလေဝ်လဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိရကျာ်။ တၠဂုန် က္ညစဴကဵုပိုန် ညိကျာ်။”

နာဲရဝိန္ဒ ဟွံမိက်အာကဵုလေဝ် ဒေါအ်ဟွံဂွံ။ ပလီုသဒ္ဓါညးတအ် ဟွံထေက်။ ထ္ၜေက်မတ်တုဲ ဒးဒုင်ထောအ်တဲရ။ အဇှ်ေလၟေဟ် နာဲရဝိန္ဒ ယဝ်ရ ညးတအ် တီမ္ဂး ၜိုတ်ဏအ် သၞေဟ်သၞဴ ဟွံသေင် နာဲရဝိန္ဒ တီရ။ နူဍောတ်ဍောတ်တေအ် ဆာန်ကၠုင် မိဇကုရ။ ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴ ပ္ဍဲဂြိုဟ်ကတာန် ဗွဲမလောန်ရ။ ဒၟာနူကောဒေအ် ဟွံမဲတုဲ ဆာန်ကောဒေအ် ဟွံလေပ်ကီုလေဝ် ကာလဂြိပ်အာ ဂြိဟ်ကၠုင်လေဝ် ဒးသ္ဍိုက်ဆာန်တဴ လတူရဲဂမၠိုင်ရ။ ဆဂးဂှ် သအးဇ္ၚးတဴ ဗွဲမလောန်ရ။ ဓရ်ဆာန် မကတဵုဒှ်ဒၟံင် ပ္ဍဲခန္ဓကာယ နာဲရဝိန္ဒလၟုဟ်ဝွံ ဟွံတုပ်ကဵုကၠာတေအ်။ ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ် ဟွံသ္အးဇ္ၚး။ ကတဴကတာန်လောန်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဒးစောဲစပ်လောန်ရ။ ယဲကိလေသ ဟီုဂှ် ယဲဏအ် ဒှ်ဂွံရ။ နာဲရဝိန္ဒ တီဟွံမာန်ရဟာ။ သွက်ဂွံဝဳဂှ် ဟွံဂံင်ချပ်ရ။ ဟွံမိက်ချပ်ရ။ ညံင်ရဴ ညးဒှ်ယဲခါဲဒုတ် ခအင်ဒၟံင်ပၟတ်ကီု နာဲရဝိန္ဒ သာယေန်ဒၟံင် ကဵုယဲဇကုရ။ ပရူကာမဂုဏ် ဟွံခိုဟ် ဟီုဒၟံင် သီုဍုင် သီုကွာန်ရ။ ဆဂးဂှ် လေအ်ကျာ် ပ္ဍဲဘာမွဲ၊ ညးမဟီုပရော ကာမဂုဏ်ပရေအ်တအ်ဂှ် မွဲတ္ၚဲလေဝ် မင်သဳ ပ္ဍဲဘာဟွံမာန်။ ကာလတၟော်ရံင်မ္ဂး အရေဝ်နာဲရဝိန္ဒမဟီုလဝ် မၞိဟ်မ္ဂးဂှ် တသိုက်ညး ညးဂၠာဲဂှ်ပၠန်ဟေင် အာဒတုံဒၟံင်ရ။ ဍာံဒၟံင်ရလေဝ် အပါဇကု မိက်ဂွံဂၠာဲတသိုက်တုဲ ထပ်တဲ ကဵုမိရ သေင်ဟာ။ သွဟ်ဍေဟ် သောင်ဒၟံင်ရ။ လၟုဟ် ဒါယကာဘာတအ် ကောံဒၟံင် ပ္ဍဲဘာဂှ်ရော။ သွက်ဒတုဲဖဵုအဲဟာ။ သွက်ဒတုဲဖဵု ညးတအ်ဟာ။ ဣဏအ်လေဝ် ပြာကတ်ဒၟံင်ရ။ ပါဲနူ ကၠေင်ဒက်လဝ် ဇကု ပ္ဍဲဘာတုဲ သွဟ်ပ္ဍဲညးတအ် ဟွံမဲ။

”တၠဂုန် သ္ၚိတ်ဒၟံင်ဟေံ၊ မိက်ဂွံကဵုပိုန် ဇြပ်သဳလဟာ ဟွံတီ။”

”ဟာ … ဂွံဒါယကာဘာ။ ကှ်ေ … သ္ၚိညးဂှ် ဒးအာ။ သ္ၚိအမူသာန်တအ်ဟာ။ သ္ၚိအနာဲဍိုယ်တအ်ဟာ။”

”အာ သ္ၚိပိုယ်ဍိက်တအ်ကၠာ ကျာ်။”

သာ်ဝွံ အမူသာန် ဂးတုဲ ဒၠိုက်ကတဵုစဴအာရ။ ကာလဂှ်မှ နာဲရဝိန္ဒ ဂွံဝေင်က္ဍဟ်ၜိုဟ်ဟ်ရ။ ပ္ဍဲပယာံတ္ၚဲပၠိုတ်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ ယောန်အာ လပါ်ဇြပ်မိဇကုရ။ လဴပူစကဵုမိဇကုဏောင် ဆိင်လဝ်ကီုလေဝ် ဒၟာနူ ဂွံဆဵုမုက်မတ်ဇကု မိပ်ဇြိပ်ဒၟံင် ဗွဲမလောန်တုဲ ပါင်ဟွံခံင် ယံင်ဟွံတိတ်၊ ဒးက္ညစဴကၠုင် သ္ၚိတ်တ်ရ။ အခိင် နွံဗွဲမဂၠိုင်ဏီ၊ ရံင်ကာလ ဒေသတုဲ ဂၠာဲအာ ဂွန်ရောင် နာဲရဝိန္ဒ ချပ်ရ။ ဗတံဂှ် နာဲရဝိန္ဒ တိက်ဟွံလှိင်၊ တုပ်ညံင် မိင်ဒၟံင် ရမ္သာင်ကွဳစက်၊ ကွဳပၟတ်၊ က္ၜင်ကျာ ပ္ဍဲကတောဝ်ရ။ အစောဲဍုင် ပါစဴကၠုင် ဒဵုရးဒှ်ဂွံရ။ သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ ချပ်ရ။


နူဗတံတေအ် ဒၟာနူတိက်ဟွံလှိင်တုဲ သံသာဂၠိင်ဒၟံင်ရ။ ပယာံၜိုဟ် စာင်ဂြဴမှ ဂွံလှိင်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကာလ မိကၠုင်ပ္ၚုဟ် ကဵုပိုန်ဂှ် တ္ၚဲတၟးပၠင်ဒၟံင်ရ။ သင်တၞဟ် ကဵုပိုန်တုဲအိုတ်ရ။ အစာတၠဟီု ဍေဟ်ဒးကၠုင်ကဝိုင်ဏောင်၊ ကဵုဍေဟ်တိက်ဖဲဖဲတုဲ ညးမွဲ ဟွံကော်၊ ပယာံၜိုတ် ၇း၀၀နာဍဳမှ အစာတၠ ဖ္အောဝ်ကဵုမိကၠုင်ကော်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ က္ၜဴပါင် လာင်မုက်တုဲ ကဵုပိုန်ရ။ စၞဂမၠိုင် မပလေဝ်လဝ် လတူခုင်တအ်ဂှ် စၞနာဲရဝိန္ဒ ဒးဓာတ် သီုဖအိုတ်ရ။ သွစာင်ၜိုဟ်၊ သၞာဂစေပ်ကဵုမြေက်သျာ (မြေက်မဍောတ်) ကၞပ်င္ၚုဲ ကဵု ခရံက်ၜဵု (ခရံက် ဟွံပါ ၜဵု၊ မြေက်၊ လသိုဏ်၊ ခၞိက်ထၞာတ်ဟေင်ပါ)။ စၞကောန်ဇကု မဒးစိုတ်ဂှ် မိဟွံဝိုတ်ဏီရ။ သွက်မိသ္ဂောအ်မိပ်စိုတ် ဂိုတ်စကီုလေဝ် င္ၚိတ်ဟွံလုပ်။ ”ကောန်နာဲ မံင်ဟွံမိပ်ပုဟ်ဟာ”။ သာ်ဝွံ မိသၟာန်မှ ဗွဲမဃရက် ဃဗေက် ”မိပ် မိ။ ဒှ်ကၠုင်လၟောင်တရဴညိ။ နာ သွစာင်ၜိုဟ်ဏအ် ကဵုကွးဘာဂိုင်လဝ်။ ကာလသောတ်မ္ဂး သ္ဂောအ်သောတ်။” ဇကုဇကုဂှ် ဇကုတီဒၟံင်ရ။ ကဵုပိုန်တုဲ မိဗက်တိုန်ဘာ ကေတ်ဏာသ္ၚာ အာကဆံင်ကပိုက်ဒၟံင် ပ္ဍဲပလိုင်ရ။ ပယာံ ၁၀း၀၀ နာဍဳ အမူသာန် ကၠုင်နိမန်ဖျဴသ္ၚိရ။ ရုင်သ္ၚာတုဲ ဗက်အာရ။ စိုပ်တေအ် စပြဟ်ဟ်ဏောင် ချပ်ဒၟံင်ရ။

အဃောမကညစဴသ္ၚိဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ကောန်င္ၚာ် ကၟာဲလဝ် ထိုင်မကဝေင်၊ မရပ်လဝ် ပၞောဟ် ဆံင်ပှ်ောဒၟံင်ဂစေမ်ရ။ အာဂွံ ဂတဂှ်ညိ ဂွံဆဵု ကောန်င္ၚာ်သာတ်ဒၟံင် ကမွဲက္ဍိုပ်ရ။ ဍေဟ်တအ် မိပ်ဇြိပ်ဒၟံင် ဗွဲမလောန်ရ။ ကောန်င္ၚာ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဗွိုက်လတက် ဟွံမဲ၊ ဟီုအရေဝ်ပၠန်လေဝ် ဗီုအတိုင် နာဲရဝိန္ဒတအ် ဍောတ်တ်တေအ်ဟေင် ဟွံပြံင်လှာဲ ကောန်ဂၠိက် ကောန်ယာတ် ဟွံပါ ဟွံတုဲ။

”ကောန်င္ၚာ်တအ်ဏအ် ဟွံမံင်ဘာမွဲဟာ အမူ။”

”ဗီုမံင်ဘာ ဟွံသေင်ပုဟ်ကျာ် ကောန်င္ၚာ်လၟုဟ်လေဝ် လၞုဟ်ကဵုဘာဗွဲလေဝ်၊ မၞိဟ်ဇၞော်ဒှ်၊ လ္ၚဵုဂှ် ဗလးလဝ် ကောန်ပွိုင်မွဲတ္ၚဲ အလဵုကောန်အာလေဝ် ကေတ်ဟွံဒး။ စိုပ်အခိင်စပုင်မှ ဂၠာဲကောန်၊ မိမလ္ၚဵုဂှ် စွံလဝ်ကောန် ပ္ဍဲအဏအ်တုဲ အာထောအ်ဍုင်သေံ၊ မၞိဟ်ထိင် ဟွံမဲ။ ကောန်င္ၚာ်လီု ဗီုဒးစိုတ်ရ။”


အိမ် … ပိုယ်လေဝ် ဂၠာန်ကၠုင် ဗီုဏအ်ရလေဝ် သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ ချပ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒဂှ် ဒှ်ကောန်မွဲဓဝ်ဂှ်မှ ဂွံအခေါင်ဂၠာန်ဒၟံင်ဏီမ္ဂး သ္ၚိကောန်ဂၠိုင်ဂၠိုင်တအ်ဂှ် သ္ဇက်ဟီုဟွံမဲ။ နာဲရဝိန္ဒတအ် နူဍောတ်တ်တေအ် ဝေင်တိ ဝေင်လၟက်လှိုက်သရီု အဃောခိုဟ် မိကော်စပုင်မ္ဂး ဟွံမိက်စဴ ဒးစဴ၊ စိုပ်သ္ၚိ ယောန်အာ လပါ်ကၟေင် ကလေင်ရံင်မိ ယဝ်ရညးဗဵုဒၟံင်မ္ဂး ကလံက်တဲ ပ္ဍဲဃရ၊ ယဝ်ရ ညးဟွံဆဵု ထေင်မ္ဂး ကလံက်စုတ်တဲ ပ္ဍဲစေဟ်ရ။ ထမိက်တိ မၞုံဒၟံင် ပ္ဍဲအကြာသၞေံတဲ၊ ကရေပ်တဲတအ်ဂှ် ဒးဂွံဍာ်ညိ၊ အဃောဖေါဝ်ခိုဟ် ထ္ဍိုင်လုပ်ဝိုင်ပုင်ရ။ စပုင်လေဝ်တုဲ တဲလေဝ်အး ဗုၜတ်အာရ။ သွက်သ္ဂောအ် ခေပ်သၞေံတဲ မိဟွံကဵုသတိမွဲလှ်ေ။ နာဲရဝိန္ဒတအ်လေဝ် ဟွံဂွံသတိ။ ကာလညးဒေါန် ဇကုအိုတ်ကသပ် ကိတ်မံင်သၞေံတဲမှ ဂွံတီကေတ် သၞေံတဲဇကုဂၠိင်ရ။ ကာလဂှ်မ္ဂး ညးဒေါန်ဒေါအ်ကီုလေဝ် နာဲရဝိန္ဒတအ် ကိတ်သၞေံတဲ ဟွံဒေါအ် ကိတ်ထောအ် ဒဵုတုဲရ။

”လးသကဝ် ဟေံ၊ လေအ်ကျာ် စိုပ်ရ။”

ဣဝွံလေဝ် အခိုက်ရးမွဲသာ်ရ။ လးလဝ်သကဝ်ဒတုဲ ဟွံမဲ၊ လေအ်ကျာ်စိုပ်မှ ဂြိပ်လးသကဝ်ရ။ အဃောမဂဇအ်ဖျေဟ်လတူသကဝ်ဂှ် ဂွံမိင်ရမ္သာင် ကၠဵုကိတ် လပါ်သ္ၚိတာဲ မွဲလပါ်တေအ် မၞုံဒၟံင်သကဴကၠအ်ရ။

”ကၠဵုဂၠိုင်ကွေဟ်သွံ၊ အမူ။ ကၠဵုဂၠိုင်တှ်ေ သ္ၚိၜိုဟ်ရလေဝ်။”

”သ္ၚိဂှ် ကၠဵုလေဝ်ဂၠိုင်၊ ကောန်င္ၚာ်လေဝ်ဂၠိုင်၊ လၟုဟ် ကၠဵုကိတ် ညးသကအ်မ္ဂး ကောန်င္ၚာ်တအ်လေဝ် ကိတ်ညးသကအ်ပၠန်ဟေင်ရ။ တၠဂုန် မင်ဗဵုဒၟံင်။”

”မုပ”

”သ္ၚိဂှ် မတ်ၜါသာ် ဍိုက်ပေင်မ္ဂး ဂွံစသွခိုဟ်ဏောင်၊ အခိုက်နွံဒၟံင်၊ ကၠဵုလေဝ် ကိတ်ညးသကအ်၊ ကောန်င္ၚာ်တအ်လေဝ် တက်ညးသကအ်မ္ဂး သွခိုဟ်ဍာံရ။ ဂွံစ သွခိုဟ်မ္ဂး ကၠဟ်ဖျေဟ်ဇုတ် သၟဝ်သ္ၚိ ကၠဵုပၠံင်စ ကိတ်ရဒှ်။ ကောန်င္ၚာ်တအ်ဂှ်လေဝ် ညးဂညောန်ကဵုအဲ အဲဂညောန်ကဵုညး ညးဂး အဲဂွံအောန် အဲဂး ညးဂွံဂၠိုင်၊ ပြိုင်ပၠံင် ဇန်မွဲခဏတုဲမ္ဂး ရမ္သာင်မဂဳ ဣအံင်၊ ဒးပက်ဍာ် ပြာ်လံင်စဳဂှ် ဒးမိင် ဟဂှ်ရ တၠဂုန်။ အေ …  ယဝ်ရ ရမ္သာင်ကောန်င္ၚာ်တအ် သ္ၚိတ်ဒၟံင်၊ ရမ္သာင်မဂဳဂှ် ထတ်ဒၟံင်တှ်ေ သ္ၚုဟွံမဲဟာ။ လဓဳအံင် ဗ္ၜူစဴဟာ ၜါဂှ် ဒးဒှ်မွဲရ။ လအ်အာတှ်ေ ပိုယ်ဍိက်တအ်လေဝ် ယျဵုအာရ ကျာ်။”

”အဝ်”

ဆၜိုတ်ဏအ်ဟေင် နာဲရဝိန္ဒ ပအမေဍိက်မာန်ရ။ မိဇကု ကဵု အပါဇကု ရမ္သာင်ဇၞော် ကအ်သၠဲ ဟွံဂြဲဂြက်မွဲသာ် မာနညးကဵုညး ဒးပြးအာရ။ ဣစဳအံင် ကဵု အနာဲအံင်ဂှ် ဒှ်ဒၟံင် သၞပြံက်ပြံက်လေဝ် ကၠဟ်ညးသကအ် ဟွံမာန်။ နူဍောတ်တ်တေအ် နာဲရဝိန္ဒ ကေင်ဆဵုရ။ လၟုဟ် ညးတအ် ဇၞော်အိုတ်ရ။ အနာဲၜဳ ကဵု ဣနာဲဇဳလေဝ် စိုပ်အခိင်ဗ္ၚတုဲမ္ဂး ညးၜါ သောင်စရင်လၟိုန်ရ။ ဣနာဲဇဳဂှ် နူလဵု ကဝုတ်လဝ် ကၠေင် မြေက် လသိုန် နူလဵု ဂၠေအ်လဝ် သ္ၚု၊ နူလဵု ဇက်လဝ် သြန်၊ ပ္တိုန်ထ္ၜးရ။ အနာဲၜဳဂှ် ဟွံဂံင်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကဵုမဂဳဇကုမွဲသာ်၊ သြောအ်င္ၚုဟ်လိင်ဇကု ပ္ဍဲဂၞင်တေအ် ဒေင်ဖေဝ်၊ ဒေင်အရက်၊ ရဲရပ်တာတအ် သူကေတ်ဏာအိုတ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဂံင်လဴ။ ကာလမံက်မ္ဂး ညးၜါ ဒှ်သၞရ။ အလန်ဏအ် ပိုတ်ရဂးတုဲ ဣနာဲဇဳ စဴထောအ် သ္ၚိဇၞော်ရ။ မံင်ဂွံမွဲၜါတ္ၚဲ အနာဲၜဳ အာလှေအ်လှန်မ္ဂး စိုတ်ဣနာဲဇဳ ဟဳအာအိုတ်တုဲ ကလေင်စဴကၠုင်ရ။ ”ဍေဟ်စဴအာတုဲ အဲအာကော်၊ ကာလဍေဟ်ဗက်ကၠုင် အဲပၠန်ဂှ် တုပ်ကဵုပိုယ်ကလေင် ထပ်တဲတၟိပၠန်ရၝ။ မိပ် … အာပး မုသ္ဇက်ဟီုနွံရော” သာ်ဝွံ သံယောဇိုန် အနာဲၜဳ မံက်တိတ်ကၠုင် ပ္ဍဲဝိုင်အရက်ရ။


”ကဵုပိုန်ဂွံရကျာ်”

ကာလအမူသာန် လုပ်ဗဂိန်မှ စိုတ်မချပ်ဒၟံင်ဂှ် ဂွံအခေါင်ဇူရ။ အဃောနာဲရဝိန္ဒ မကဵုဒၟံင်ပိုန်ဂှ် ညးတအ် မင်ရံင်ဒၟံင်ရ။ ကဵုပိုန်အိုတ်ဂၠိုင်မှ ညးတအ် မိပ်စိုတ်ရောင်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ တီလဝ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ၜိုတ်ဂိုတ်မာန် ဒးဂိုတ်စဒၟံင်ရ။ ၜိုန်ရ ဂိုတ်စဒၟံင်ကီုလေဝ် နာဲရဝိန္ဒ င္ၚိတ်ဝါတ်ဒၟံင်ရ။

မံင်သၟးသၟး ကအ်ကှ်ဒၟံင်ရ။ ကအ်ကှ်ဒၟံင်ဏအ်ဂှ် နူစဆဵု ဖူဂျဳတုဲ စဒှ်ကၠုင်ရ။ ဣဏအ်ဂှ် ညးတအ် ဟွံတီ။


”ရံင်ကေတ်တှ်ေ တၠဂုန်ကျာဒုင်ဒၟံင်ဂၞဴဏောင်။ ရံင်ကဵုပိုန် ဟွံမိပ်ကွေဟ်ကွေဟ်ပုဟ်။ အေလေ … ဂစာန်လဝ်လိက်က်ဂၠိုင်တှ်ေ ဗီုဏအ်ရ။ ဨဂှ်ရ သွက်လေအ်ကျာ်တှ်ေ ညးဒးတုမ်လဝ် သွဍာ်ဟဂမ် ဖျးဖျးရိင်ရိင်လၟိုန်ရ။ ကာလဂှ်မှ ကအ်ဂွံဍုက်၊ ဂွံင္ၚိတ်လောဲ … ” သာ်ဝွံ ဣဇုမိမြမောဝ်တအ် ဂးရ။

”သ္ၚိအသာန်တအ် ဖအောန်လဝ်ပိုန်တှ်ေ ဖအောန်၊ ကိစ္စ ဟွံမဲပုဟ် ကျာ်။ စိုပ်သ္ၚိပိုယ်ဍိက်တအ်တှ်ေ ယှအ်ထောအ် ဟွံဂွံပုဟ်။ အဝ် ဒးဂစပ် မုတၠဂုန်ဒးကအ် ဒးသၟာန်လဝ်ဒတုဲရ။ တၠဂုန်စဒၟံင် မံသံကီုဟာ ကျာ်။” သာ်ဝွံ အနာဲဍိုယ်ဂး သီုမအီခၟောမ်ဒၟံင်ရ။ အနာဲဍိုယ်ဂှ် အီခၟောမ်ဒၟံင်လၟိုန်ရ။ ထေဲခ္ဍင် အီတိုန်ခ္ဍင် မၞိဟ်တဲဂှ်ရောင်။ နာဲရဝိန္ဒ ဟွံပါဲစၞ သာ်ဝွံ သှ်ဏာတုဲ ညးတအ်လေဝ် ဒ္ဂိုန်သဳတုဲ စဴအာအိုတ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ လေဝ် က္ညစဴဘာရ။ စိုပ်ဘာမ္ဂး ဂွံသတိ ကဵုဖူဂျဳ ဗွဲမလောန်တုဲ ကတဵုချူလိက်မွဲတၞးရ။ ပ္ဍဲလိက်ဂှ် ပရူသၟန်ပါင်ဖူဂျဳဍာဲဒၟံင် ညံင်သတ်အိအာ် ဒှ်တမ် ချူလဝ်ရ။ ချူဇန်လဝ် ဗွဲကဗျလင်္ကာ ဗတ်ဘာသာအင်္ဂလိက်ဂှ် စၞောန်ထ္ၜးဒၟံင် ကဆံင်သန္တရ နာဲရဝိန္ဒသၠုင်ရ။ လိက်ဂှ် ယဝ်ရ ကၠာဲဗီုမန်မ္ဂး -

           မတ်ဒေအ်ၜါ တုပ်ပၟာညံင်မတ်ဒြာဲ

           ပါင်ဒေအ်ဍာဲ ရံင်ဆာဲ ညံင်သတ်အိအာ်၊

           ကၞိင်ၜါလပါ် သာ်ဍေဟ်ကျေဝ် ညံင်ရဴခဍေဝ်ထဝ်

           ညံင်ဆေဝ်သွဝ် အမ်သဝ်လောန် ကောန်ဖူဂျဳ၊

           သြိုဟ်ၜါဂုဟ် ခအုပ်ဒၟံင်တုဲ ဍေဟ်ချဳလျတ်၊

           ဂၞိင်ဍေဟ်ဂတ် ဍတ်ဒၟံင် အချဴကျအာ၊

           ဂြင်ဂၞိင်ၜါ ခါဍေဟ်ကွာ် ဒံင်သၠာ်ကျေဝ်ဂေါဝ် ညံင်ကောန်ခၞောဝ်၊

           ဗဵုကျောဝ်လေဝ် ဟွံဖဲ ပ္ဍဲဝုတ်ဖူဂျဳ၊

           ဒဳဒေအ်ၜါ တုပ်ပၟာလပှ်စိင် ထၜောမ်တုဲဂၠိင် ချဳလွိင်ဍိုန်ဍိုန်သာ၊

           ခါကွာ်အာ လောန်သာယာ ကေတ်ဏာဂြိုဟ်ကော၊

           တုဲဍေဟ်စဴ ကောဒးင္ၚုင်ရ ဖူဂျဳယာမ။

နာဲရဝိန္ဒ သ္ဂောအ်ဂွံကဗျဏအ် မွဲပိုဒ်ဂှ် ဒးကေတ်အခိင် ဗွဲမလအ်ရ။ ဒဵုကဆံင် လာဘ်နိုဝ်ဗဴဂှ် ဟွံမဲပၟိက် ဖူဂျဳပကဵု စၟတ်သမ္တီမ္ဂး ရုမ်ဂပ်ရ။ မွဲဒမြိပ်ဓဝ်ဟေင် ကလေင်ညာတ်အာ ကောန်င္ၚာ်ဂမၠိုင်ရ။ ယဝ်ရ နာဲရဝိန္ဒ စိုပ်ဂျပေန်တုဲမ္ဂး ထံက်ပင်နင် ကောန်င္ၚာ်တအ်ဏအ်ဏောင်။ ဒၞာဲကွာန် ဟွံသာယာဂှ် ဖ္ဍိုက်ဗပေင်ကဵုဏောင်။ ကသပ်ဇကု ကဵုဇကု နာဲရဝိန္ဒ ဒးစိုတ်တုဲ အီရ။ တုဲမှ ဂွံသတိ ဇကုအပ်အုဲဒၟံင်ညိမ္ဂး လုပ်အာဖိုင်ဍာ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ ဟုမ်ဍာ် အတိုင်ပၟိက်စိုတ်တုဲ တိတ်ကၠုင်ရ။ ကာလမတိတ်ကၠုင် နူဖိုင်ဍာ်ဂှ် ဂွံဆဵု မိရပ်ဗဵုဒၟံင် တၞးလိက်ဇကု မချူလဝ်ဂှ်မ္ဂး က္ဍိုပ်ဗု ဒှ်တၟာဗိုင်ရ။ တုဲမှ ဂွံသတိ မိဗှ်လိက် ဟွံလေပ်တုဲ စိုတ်ၜိုဟ်အာရ။ တုဲပၠန် ချူလဝ် ဗတ်ဘာသာအင်္ဂလိက်ဏောင်။ မိရံင် ဇကု မချူလဝ် နကဵုဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ အီခၟောမ်ဒၟံင်ရ။ မိင်ဗရုဗိုင် ကေုာံ ရမ္သာင်ဇကုမ္ဂး မိဂတးရံင်ရ။

”အဝ် … ကောန်နာဲ ဟုမ်ဍာ်တုဲရဟာ။ နာ ဣဏအ် မိထပ်လဝ်ကဵုသ္ၚာ၊ ဘိုအ်ဂွံဒးဆံင် နွံမံင်ဏီဟာ။”

”ဟွံမဲရ မိ။”

အခိင်လၟုဟ် သွက်သ္ဂောအ်လဴကဵုမိဂှ် အခေါင်ခိုဟ်ရ။ စအရေဝ်ကဵု လိက်ဏအ်ဏောင်၊ ဆဂးဂှ် မိထိင်စိုတ် ဟွံမာန် ယဝ်ရ လရိုအ်မ္ဂး ထပိုယ်ကွးဘာတအ် ညာတ်ဒးပၠန်ဏောင်၊ စိုပ်ဇြပ်မှ သောင်ကေတ်ပၠန်ဏောင်လေဝ် သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ ချပ်ရ။


(၅)

ပ္ဍဲတ္ၚဲမစိုပ်ဂွံကွာန် မရနုက်ကဵုပိတ္ၚဲဂှ် နာဲရဝိန္ဒ ဒးကညကဵုပိုန် သ္ၚိအနာဲဍိုယ်တအ်ရ။ သ္ၚိအနာဲဍိုယ်တအ်ဂှ် နွံအရာပ်အုမ်ဗမံက်တေအ်ရ။ ကုန်ၜဵုဒဴလေဝ် ကော်ရ။ ပ္ဍဲကုန်ၜဵုဒဴဂှ် သ္ၚိဗၞတ်စှ်မ နွံရ။ ပိုတ်ဒၟံင် ကဵုအရာပ်အုမ်ဗမံက်ညိရ။ သ္ၚောဲဒၟံင် နူကဵု လဒေါဝ်ကွာန် ဒးကွာ်ဍာန်လအ်ညိတုဲ နူဒ္စိတ်နာဍဳကဝက်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ က္ညအာရ။

ဒှ်ဒၟံင် အခိင်စဴနူထၜိုတ်တုဲ ဂဗဆဵု မၞိဟ်စဴ နူထၜိုတ် ဟွံအောန်ရ။ ပ္ဍဲကာလမင္ၚံက်လုပ် ဂၠံင်ကုန်ၜဵုဒဴဂှ် ဂွံဆဵု ဣဇုမွဲ ဗျုတုက်ဒၟံင်ဍာ် နကဵု ဇြဟတ်မဍိုန်လျရ။ ကာလမရံင်လုပ် တာဲညးဂှ် ထောင်ကၠိုဟ်အာ လပါ်တေအ်ရ။ ညးမွဲ ဟွံမဲ မံင်ကေတ် ဒှ်ဂွံရ။ ပသဳလ ညံင်မိဟွံမာန်တုဲ ဒးဒှ်ဒဒိုက်ရောင် ချပ်ရ။

”ဣဇုဂှ် ကောန်ညးဟွံမဲပုဟ်ဟာ။”

”ဣဇုလဵုရော၊ အဝ် … ဣဇုချေတ်ဟာ ကျာ်။ ပိုယ်ကော်ဒၟံင် မိချေတ်၊ မိချေတ်ရ။ ဇၞော်နူပိုယ်ဍိက်တအ် ၜိုတ် ၂၀ ဒှ်ဏောင် ထေင်ရ။ ညးအာယုက်ထပှ်စှ်ော ဒှ်ရကျာ်။ ဆဂး ဒဵုလၟုဟ် ရပ်ကဝါတ်ဒၟံင်ဏီ။ ဒးအမ်သဝ်ရ။ ဂူဂှ် ပ္ဍဲကၠအ်ဂှ်ရတှ်ေ သာညိ။ အဍောအ် ဆာန်ဍူတုဲ ကဵုမံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲကၠအ်ဏအ် ကျာ်။ ခပုတ်စအာဒၟံင် အတိုင်ဏအ်ရ။ ကောန်တအ်ဂှ်လေဝ် မံင်ညံင် မိဇကုအရင် ဟွံသေင်ရ။ ဟွံကိတ် ကဵုခအှ်ဂး။ မဂဳဏအ်လေဝ် ဒှ်ညိဏောင် ကလင်ကေတ် အရေဝ်ကောန်တအ်ဂှ်တှ်ေ။”

”ဗီုလဵုဟီုဟီု ကၠဟ်လဝ် မိမဇကု ဗီုဏအ် ဟွံထေက်ရ။ ကောန်တအ်ဂှ် ညိည ဟွံရံင်ပုဟ်ဟာ။” နာဲရဝိန္ဒ သၟာန်ရ။

”အဝ် … တၠဂုန်၊ ပရူလောကတအ်ဂှ် တၠဂုန်တအ် ဟွံကၠိုဟ်မွဲသာ်ဏီပုဟ်။ ကောန်ကေတ်နူမိ ဟွံဒှ် ဂတှ်ပုဟ်။ မိကေတ်နူကောန်ဟာ ဒှ်ဂတှ်ဟဂှ်ရ။ ဍေဟ်တအ် ရံင်ဂှ် စွံလဝ်ကၠာရ။ နူကၠာတေအ် ကေတ်လဝ် သ္ၚုမွဲကဠတ်ဂှ်မှ ကၠုင်ဗက်မံင်ဏီရ။ အဳ …  လ္ၚဵုဂှ် ဂွံခအှ်ခိုဟ်၊ ဂမာန်ခိုဟ်တှ်ေ စသာညိရ တၠဂုန်။”


”လေအ်ကျာ် စိုပ်ရဟေံ!”

ညံင်ရဴ အမူသာန် က္ညာင် နူကဏေအ်တေအ်ကီု အနာဲဍိုယ် က္ညာင်ဏာရ။ နာဲရဝိန္ဒ က္ညတိုန် လတူသ္ၚိရ။ ပ္ဍဲစိုတ်တေအ် ချပ်ဒၟံင် ပရူ ဣဇု နူကၠာဏအ်ဂှ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ ဂ္ဇအ်ဂွံ မွဲခဏ ဂွံဆဵု မၞိဟ်ၜါပိ လုပ်ကၠုင်ကၠအ်ရ။

”ဟး - အနန်၊ ဒးဂစိုပ်ၝ၊ တၠဂုန် စိုပ်မံင်”

”မိင်ရ … အဲဂစးကၠုင်၊ စမ္ပာ ဗှ်ေတိုန်အာ။ အဲဂၠာဲၜှ်ကေတ် ပ္ကဴမွဲၜါဍောင်၊ မွဲၜါထာင်၊ ယိုက်ပတိုန်ဏာ သီုကောန်ဍောတ်။”

အနန် ဟီုဂှ်၊ မံင်ဘာ ကရောမ် နာဲရဝိန္ဒတအ် မွဲစွံရ။ ပထပိုယ်လေဝ် တုပ်ပ်ရ။ မိမအနန်တအ်ဟေင် ရာန်ကဵု ဗဗေင်ရ။ ဒှ်ဒၟံင် ရဲနူဍောတ်တ်တုဲ ဂွံကလေင်ဆဵု အနန်ဂှ် နာဲရဝိန္ဒ မိပ်စိုတ် ကွေဟ်ကွေဟ်ရ။ စမ္ပာ မဒှ်သမ္ဘာ အနန်ဂှ်လေဝ် ဗုၜတ်ကျေဝ်ဂေါဝ်ဒၟံင် ညံင်ရဴ ဝုတ်တအ်ရ။ ဂွံကောန်င္ၚာ်မွဲတုဲလေဝ် ရုပ်သာ်ဍေဟ် ဟွံစှ်ေ နာဲရဝိန္ဒ ၜတ်ဗၞတ်ရံင်ကဵု ဖူဂျဳရ။ ဗက်ဖူဂျဳ ဟွံမာန်၊ နာဲရဝိန္ဒ ထေင်ရ။ ဗီုရုပ်သာ် ဖူဂျဳ ဗုၜတ်သ္အးဇ္ၚး မဟွံမဲကဵုဒုဟ်ဂှ် မူရဴ ပ္ဍဲမၞိဟ်ဗြဴလဵုလေဝ် ဟွံမဲ နာဲရဝိန္ဒ ချပ်ရ။ အဵု … အဲမုချပ်ဒၟံင်ရော။ အဲကၠုင်ကဵုမံင်ပိုန် သ္ၚိဒါယကာတအ်ဏောင်၊ အဲလေအ်ကျာ်ဏောင်၊ သာ်ဝွံ သတိလုပ်ဂွံညိရ။ အဃောဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် အနန် ဖံက်ဒၟံင် ဍာ်သာပ္ပရာ်တုဲ စွံဒၟံင် လတူခုင်ရ။ ဣဏအ်ဂှ် အခိုက်ဍုင်မ္ၚး ဒှ်ဂွံရ။ ဖူဂျဳလေဝ် ဇၟာပ်စပုင် ဗကန်တဴ ဍာ်ယာမဂှ် နာဲရဝိန္ဒ ပကၠုင်သတိရ။

”နူကဏေအ်တေအ်ရ ပိုယ်ဍိက်တအ် ဂွံစိုပ်ကၠုင်၊ စမ္ပာဂြဟ်စဴကၠးကၠး ဒးပလံင်ဖျဴနင်၊ မံင်ဂွံ မွဲၜါဂိတုမ္ဂး အဲဍိက် အာပၠန်ဏောင် ကျာ်။”

”အာမွဲတဲပၠန်မ္ဂး စမ္ပာ ဟွံအာရဟာ။ ဣတေအ်ဂှ် ကောန်ဍေဟ်သေင်ဟာ။ ယၟုဗီုလဵု … လဴစမ်။ ကၠုင် … ကၠုင်ကဵု အနာဲကျာ်ဍေဟ်စမ်။”

”ဂုဏ် ဂုဏ်စမ် ကောန်ဍောတ်။”

ကောန်ဍောတ် ဖျေဟ်က္ဍိုပ် ဆဒှ်ကဵုဒှ်ရ။ မုက်မတ်ဍေဟ် ဒဵုစိုတ်လုပ်စကဵု နာဲရဝိန္ဒ ကွေဟ်ကွေဟ် ဟွံသေင်။ လတူဝိုင်ပုင်လေဝ် ဍေဟ်စိုတ် ဟွံမဲရ။ ကောန်င္ၚာ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ဟေင် ဟာဒၟံင်ပါင်၊ ဗဵုသ္ၚဳဒၟံင် စၞစ လတူခုင်အိုတ်ရ။ ကောန်င္ၚာ်လဵု အာဟာရဍိုက်ပေင် ကောန်င္ၚာ်လဵု အာဟာရ ဟွံဍိုက်ပေင်ဂှ် ပြာကတ်ဒၟံင်ရ။

”ကှ်ေ … ကှ်ေ …  အာကဵု အနာဲကျာ်ဍေဟ်၊ အာ၊ အာလေဝ်။”

ၜိုန်ရ အနန် ကဵု စမ္ပာ စကာကီုလေဝ် ဍေဟ်ခုန်ဒၟံင်ရ။ မုက်မတ်ဍေဟ် အကာဲအရာ ဒးစိုတ် ဟွံမဲ။ နာဲရဝိန္ဒ အီထောအ်ရ။ ၝဏအ် ကေက်ဗက်အနန်ပၠန်ရ။ သာ်ဝွံ ဟီုဒၟံင် ပ္ဍဲစိုတ်သ္ၚိတ်တ်ရ။ ၝဏအ်လေဝ် ဟီုအရေဝ်အောန်အောန် ဝေင်ဉာဏ်ဂၠိုင်င်ပၠန်ဏောင်။

”ကှ်ေ … ဟီုကဵုလောဲမံင် ကောန်ဍောတ်ပိုယ် ဟီုလောဲမံင်။ ကှ်ေ … အာသေင်ဟာ။”

ကောန်ဍောတ် စိုတ်ဂၠေအ်အာတုဲ က္ညာင်ကရေဲတိုန် ထတ်ထတ်ရ။

”မာဲအာ! မာဲအာ!”

”ဟး မုဍေဟ်ဟီုမံင်ရော!”

အရေဝ် ကောန်ဍောတ် ညးမွဲဟွံကၠိုဟ်။ နာဲရဝိန္ဒလေဝ် ဟွံကၠိုဟ်။ မာဲအာ? မုအဓိပ္ပါယ် နွံရော။ ညာတ်ဒဒှ် နာဲရဝိန္ဒတအ် ဟွံကၠိုဟ် အရေဝ်ကောန်ဇကုတုဲ အနန်ကဵုစမ္ပာ ဒးဒၟံင်ကအ်ရ။

”ဗီုဏအ်ကျာ်၊ ၝဏအ် ဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသေံဏောင်၊ မံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲသေံတေအ် မံင်ပ္ဍဲသ္ၚိတေအ် ပိုယ်ဍိက်တအ် ဟီုအရေဝ်မန် သေဋ္ဌဳကၠုင်တှ်ေ ဟီုဗီုသေံ၊ ဝေင်အကြာ ကောန်သေဋ္ဌဳတအ်ဂှ်ဂၠိုင်။ သေဋ္ဌဳလေဝ် ဆာန်ၝဏအ်ကွေဟ်ကွေဟ်။ ဟွံဂွံဆဵုၝဏအ် မွဲတ္ၚဲလေဝ် မံင်ဟွံမာန်။ ဇၞော်တိုန်တှ်ေ ညးသ္ပကောန်ညး ညးကဵုမံင်ဘာဏောင် ညးဟီု။”

သာ်ဝွံ အနန် ကြီုစ ပရူကောန်ဇကု ဗွဲမနွံကဵု ရှ်သာရ။ ဣစမ္ပာလေဝ် အီဒၟံင်င္ၚေက်ကှ်ရ။

”အဓိပ္ပါယ် ”မာဲအာ” ဂှ်လေဝ် လဴကီုလေဝ်။”

သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ ဂးမှ

”အဝ် ကျာ်” ဂးတုဲ အနန် ဆက်လဴကဵုရ။

”ဗီုဏအ်ကျာ် မာဲဂှ် အရေဝ်သေံ ကျာ်၊ ဟွံ ဂွံအဓိပ္ပါယ်ရ။ ဥပမာ မာဲဍာဲ တှ်ေ ဟွံတီ၊ ဟွံကၠိုဟ် ဗီုဗီုတအ်ဏအ်၊ အာဂှ် အရေဝ်မန် ရကျာ်။ ၝဏအ် သေံ ကဵု မန် ပြံက်အာတုဲ ဟွံအာ ဂှ် ဟီုဒး မာဲအာ ရကျာ်။ ဟး ဟး။”

သာ်ဝွံ သောင်ကလးတုဲ အနန် ဒးမံင်ကအ်ရ။ မိမန် အပါမန် ဖိုဟ် မူပ ကောန်ဂွံပြံက်အာရော။ ဒၟာနူ ပွဳပွူဟေင်ရ။ ကောန်ဇကု ဟီုအရေဝ် ဟွံကၠးဂှ် ထေက်ကဵု ဒးဂွိင်ကီုလေဝ် တုပ်ဒၟံင် ညးတအ် ကေတ်ဒၟံင် ဂုဏ်စရာဲဏီရ။ ယဲအာဍုင်သေံတအ်ဏအ် ဟွံလောဲ။ လၟုဟ် မၞိဟ်အာဍုင်သေံဂၠိုင်တုဲ သၟာကမၠောန်ယအ်အာရ။ ဒၞာဲဂှ် ဒးကော်နင်ရဲပလုင်ရ။ မွဲအခိင်တေအ် မၞိဟ်တလိင်မုက် တတ်အာ ဂတမတ်မ္ဂး ရဲကွာန်ဇကု ဟွံသေင် ဂွံတီရ။ လၟုဟ် ဟွံတီ။ မၞိဟ်ညး မၞိဟ်အဲ ဟွံတီ။ သၟတ်ဝုတ်ကွာန်ဏအ်ကဵု သၟာကမၠောန်ပလုင်ဂမၠိုင် စှ်ေအာဒၞာဲအိုတ်မ္ဂး ကောန်ညးတအ် မုဟီု အရေဝ်ဂကူလဵုဟွံတီ။ တော်အာ တော်အာ နာဲရဝိန္ဒ ဟွံပြေစိုတ် က္တဵုဒှ်ကၠုင် ဗွဲမဂၠိုင်ရ။ အာအတိုင်ဏအ်မ္ဂး ရဲကွာန်ပိုယ်ကဵုပိုယ် တက်ကျာ ဒးကေတ် မၞိဟ်ကမၠာဲဘာသာဟာ ဟွံတီ။

”အဲလေဝ် ယဝ်ရ စှ်ေဒၞာဲ ကဵုဖူဂျဳမ္ဂး … ”

နာဲရဝိန္ဒ ဟွံမိက်ချပ်အာ ဂတတေအ်ရ။ ဗပိုတ်ထောအ် ဓဝါဲဂှ်ရ။ မုဒှ်ဒှ် ဓလဵုခၞံင်အာ လတူဖူဂျဳဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်။ ဟွံမိက်ကဵုဆဵု။ ၜိုန်ရဇကုစှ်ေဒၞာဲ ကဵုဖူဂျဳကီုလေဝ် ပြသၞာမွဲမွဲသာ် က္တဵုဒှ်ကၠုင် ဟွံသေင်။ အတိုင်ပၟိက်စိုတ်ဇကု ဖူဂျဳ ဗက်စဟေင်ရ။ သာ်ဝွံ နာဲရဝိန္ဒ တော်လပါ်ခိုဟ်ရ။

”အဲဍိက်ဂွံမိင် တၠဂုန် ဂွံမံင်သီု အင်္ဂလိက် ဂး။”

”အေ … ဂွံအခိင်သၠး လ္ၚတ်လဝ် ညိညိရလေဝ်။”

”ခိုဟ်ကျာ်၊ ကွာန်ပိုယ်ဍိက်တအ်ဏအ်ဂှ် မၞိဟ်တၠပညာ ဗီုတၠဂုန်တအ်ရ ဂွံထိင်မာန်။ လၟုဟ် - တၠဂုန်စဴကၠုင်ဂှ် အလုံကွာန် မိပ်ဒၟံင်စိုတ်ရ။ ညးပလေဝ်လဝ်ကောန် အဲပလေဝ်လဝ်ကောန်အိုတ်ရ။ ညးတအ် စွံဘာဏောင် ဂး။”

မံင်လအ်က္ဍင် ကအ်ဂြတ်က္ဍင်ရ။ အိုတ်တၞုင် ဒးဂၠာဲပၞံက်ဂၠံင်စဴရ။ ဇုက်သံယောဇိုန်ဂမၠိုင်ဝွံ ဗီုလဵု ဂွံဗပိုတ်ထောအ်ရော။ နာဲရဝိန္ဒ ဒးဝေင်က္ဍဟ်ဂၠိုင်ရ။


(၆)

မကြံင်မ္ၚိုဟ် မိဂစိုတ်လဝ်မတ် ကဵုဇကုရ။ ဍာ်ရမတ်မိ မဇွောဝ်စှ်ေကၠုင်ဒၟံင် ညံင်ရဴ ကြုင်ထပှ် ၜဳပန်။ အသိင်ဒေါသဟာ၊ အသိင်အရေဝ်ဇကုဟာ ကေတ်ဟွံဒး ဇကုမိ ဇတဝ်ဒၟံင်ဒိတ်တ်ရ။ အရေဝ်ဇကု ဒုင်ဂုဏ် အလန်ဏအ် မိသၠးအခေါင် ဟွံမာန်တုဲရ။ ဒဵုကဵုလၟုဟ် အစာတၠ ဟွံဟီု မွဲပါင်ဏီ၊ ပ္ဍဲသီဂှ် ဇကုမွဲ၊ မိမွဲ၊ အစာတၠ မွဲဇကု ညးပိဟေင် ဒှ်ဒၟံင် ဂတအစာတၠကီုလေဝ် မိအေင် ဒေါသ ဟွံမာန်ဂှ် ဇကုဒးအမ်သဝ်ရ။

”သၠးအခေါင်ကဵု ကောန်မွဲဝါပၠန်ညိ … မိ”

ဇကု ဒုင်ဏာဂုဏ် ဗွဲမဍိုန်ဍောတ်ရ။

”သၠးအခေါင် ဟွံမာန်ပုဟ်။ ညိလေဝ် သၠးအခေါင် ဟွံမာန်ပုဟ်။ တီဟာ။ ၜံင်လဝ် ကောန်ဗီုဏအ် ဂိဇကု ကွေဟ်ရဏး။ လၟုဟ် … ပါဲတးထောအ် ဂုဏ်ထၞာတ်အိုတ်ဣယျ။ ဒေဝတဴတအ်၊ မူမုဂး … မၞိဟ်မ္ဂးဂှ် ဂၠာဲတသိုက်ဖအိုတ်ဂး။ ဟီုသာ်ဂှ်တှ်ေ ဂျပေန်ၝောအ်ဂှ် ကေတ်ကောန်နာဲရော။ ဍေဟ် ကဵု တသိုက် ကဵုကောန်နာဲဟာ။ ဍေဟ်ဂၠာဲတသိုက် သွက်ဍေဟ်ဟာ။”

”သွက်ဍေဟ်တှ်ေ ပါရမဳ။ သွက်ကောန်လေဝ် ဒှ်ဂုဏ်တှ်ေ ကၠောန်ဟွံထေက်ပုဟ်ဟာ။ ကောန်ဒှ်ကၠုင် ပိုန်ဒြပ်မ္ဂး ချပ်လဝ် ဗွဲမဂၠိုင် သွက်ဂွံဇၞော်မောဝ်ကွာန်ဏအ်။ မိလေဝ် ညံင်ဂွံအာဝေင် ဍုင်ဂျပေန် မွဲဝါမာန်ဂှ် ကောန်ဂစာန်ဏောင်။”

”အဝ်  … အဵု ကောန်သပ္ပုရိုဟ် ပညာကောန် မကတ်လဝ်ဂှ်မှ ကောန်ပါ်ပရအ်ကဵု ညးဍုင်ကွာန်တအ် ဟွံမာန်တှ်ေ သြန်ထဝ် ဒးဂၠာဲလဝ် နကဵု ဍာ်ဓတ်ကာယဂှ် ဆောဝ်လအ် ကောန်ဂွံပါ်ပရအ်ကဵုမာန်ရော။ ကောန်မံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲလ္ဂုင် ၜါပိသၞာံတုဲရ။ မွဲလှ်ေ ဟွံကော်ဏာမိ လ္ၚောဝ်ကျာ်လ္ဂုင်ဏီ။ လၟုဟ် ဣကော်ဏာ မိဍုင်ဂျပေန်ဂး။ ဗီုလဵု မိဂွံပတှ်ေရော ကောန်နာဲ။ အေ … ၜိုန်ရ ကောန်နာဲကော်ဏာလေဝ် အဲဟွံအာပုဟ်၊ တိပြဲ နူဍုင်မန် ဍုင်လဵု ဟွံမဲပုဟ်။ ကျာ်အာယုက်ဇၞော် နူဍုင်မန် ကျာ်ဍုင်လဵုလေဝ် ဟွံမဲပုဟ်။ လၟုဟ် ထောအ်ကၠေအ် ကျာ်လ္ဂုင် ကျာ်ဣသိယဵုတုဲ အာရှ်ေသှ်ေ ဒဵုဖူဂျဳတေအ်ဟာ။ ဒဵုဂှ် ဒဵုပၟတ်ဏောင် ကောန်နာဲ။ ဒဵုပၟတ်ဂှ် ခတိုဟ်အာမ္ဂး အဵု ကျာ်ဓရ်သင်။”

မိဍောင်တုဲ ဒေါအ်အာမှ အစာတၠ လုပ်ဟီု ဗွဲမတန်ကြန်ရ။ မုက်မတ်ညး ကေတ်ဒုဟ်လတူဇကု ဟွံမဲကီုလေဝ် မုက်မတ် သၠးအခေါင်ဂှ် ဂၠာဲဟွံဆဵုဏီရ။

”ကောန်တၠ ကလင် … ! ပွကောန်တၠဂှ် ဒဵုကဵု ဝဳဟွံဂွံဟာ။ ယဝ်ရ ဝဳဟွံဂွံရမ္ဂး မွဲသာ် ဟွံဆေဝ်ဒဝ်ရ။ ယဝ်ရ ဝဳဂွံဒၟံင်ဏီတှ်ေ မိက်ဂွံကဵု ကောန်တၠ ချပ်ကဵုညိ။ ဒၟာနူ မၞိဟ်ဗြဴဆဵုလဝ် ဗၞတ်လပါ်ဂိတုဂှ် ဂံင်ဗပိုတ်သံယောဇိုန် ကဵုအစာ ကဵုမိ ကဵုဂကူ မွဲအာယုက်ဟာ။ ဒၟာနူ ဒုင်လဝ် ဂတိပါင် ကဵုဍေဟ် နူကဏေအ်ကဏိတေအ်တုဲ ဂတိပါင် မကဵုလဝ် ကဵုအစာ၊ ကဵုမိ၊ ကဵုဂကူ နူဍောတ်တ်တေအ်ဂှ် ဇိုတ်ပလီုထောအ်ရဟာ။ ဍေဟ်ဂှ် မသဇကု ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ဆီဇကု ဟွံသေင်ပုဟ်။ ညံင်ရဴဍေဟ် မဆာန်ကောန်တၠဂှ် ဍေဟ်ဆာန် အစာ၊ မိ၊ ဂကူကောန်တၠမာန်ထေင်ဟာ။ ကောန်တၠ ကောန်တၠဂှ် မၞိဟ်ဍောတ်ဍောတ် တၟိဆောတ်တ် ကာလလဆောဝ် စိုတ်ဗ္ၜူအာ ပ္ဍဲအာရီုဂှ် မှာရာအာဂှ် အဲသၠးအခေါင်ရ။ ကောန်တၠဆဵုလဝ်ဍေဟ် ကဝက်ဂိတုကီုဂှ် ပရူဍေဟ် ကောန်တၠ လ္ၚတ်လဝ် ဟွံအိုတ်ဏီဂှ် ပြာကတ်ဒၟံင်ရ။ ကသပ်ဍေဟ် ဗီုလဵု ကောန်တၠ ဟွံတီဏီ။ မွဲသာ်ပၠန် ကောန်တၠဂှ် မၞိဟ်တြုဟ်မွဲ၊ ဒှ်မၞိဟ်တြုဟ်မွဲဖိုဟ် မူပ ဂွံတံင်မံင် ကၞင်ဂၞိန်မၞိဟ်ဗြဴတုဲ ဂွံဇအ်သဝ် အောပ်မာဒၟံင်ရော။ ဍေဟ်လေဝ် ယဝ်ရပၟိက်ဇၞော် လတူကောန်တၠဍာံမ္ဂး ဘဝကောန်တၠ ဗီုလဵုဂွံတီ မူပ ဟွံစှ်ေကၠုင် ကွာန်ဏအ်ရော။ ကောန်တၠ ကောန်တၠမှာဏောင် … မှာဏောင်။”

အစာတၠ ကရေဝ်ကရောတ်ဒၟံင် မှာဏောင် မှာဏောင်မ္ဂး ဇကုစိုတ်ဓါတ်စှ်ေရ။ ဟွံဟီုတှ်ေ ဟွံဟီုရ။ ဟီုတိုန်မ္ဂး ကၠေင်က္ၜဝ် ကြက်က္ၜဝ်ဍေဟ် ဖအိုတ်ရသွံ။ ပညာဇကုမကတ်လဝ် ဗှ်လ္ၚတ်လဝ် ဗဟုသုတဂၠးတိတအ်ဂှ် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ် မုသုင်စောဲ ဟွံဂွံ။ သွဟ်မကၠုင် နူလိက်အုပ်ဂှ် ကေတ်ဇြဟတ် ညံင်ရဴ ဗ္ဒင်ဒဵုဂွံ ဟွံသေင်၊ လၟုဟ်မှ ဂွံတီရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ မွဲပါင် ကလေင်ဟီု ဟွံမာန်။


”ၝတေအ် ၝဏအ် ကေတ်ဟွံဒးပုဟ် ယဝ်ရ ကောန်နာဲ ၜးထောအ် ကယျိုင်တှ်ေ မွဲဘဝဏအ် ကောန်နာဲ ဂွံဆဵုမုက်အဲ ဟွံသေင်ရ။ ဣဏအ်ဂှ် ကောန်နာဲ သမ္တီလဝ်၊ အဲဍိက်ဟီု မှာအာနွံမ္ဂး အေင်ဒုင်ညိကျာ်။ အဲဍိက် အာရ။”

မိစှ်ေအာ နူသီမ္ဂး ဇကုမိက်ဂွံဗဒေါအ်ရ။ ဆဂးဂှ် ဟွံဂံင်ဗဒေါအ်၊ ဒၟာနူဍိက်ပၠက်တဏှာ နူအစာဂှ် ဒှ်ညးမ္ဒးရောံဓညမွဲတုဲရ။ အစာတၠဂှ် ဒဵုလၟုဟ် အီခၟောမ်ဒၟံင် ဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ်ဏီရ။

”အဲတီ ယဲကောန်တၠ ဝဳဂွံဒၟံင်ဏီ၊ ဝဳထောအ်ညိ ကောန်တၠ။ ကၠုင်ကတဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ကၠုင်ဒၞာဲတသိုက် ကောန်တၠဟီုဂှ် ဍာံရ။ ဆဂး မုတသိုက် ကောန်တၠမိက်ဂွံဂၠာဲဂှ် ဒးရုဲစှ်လေပ်ဏောင်။ သတ်တအ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် တော်လဝ် အာရီုကာမဂုဏ် တသိုက်၊ ဆဂးဂှ် ညံင်ရဴ ကၞုဲလှာဲကၞာင်ဆု စိုတ်ညးတအ် ဟွံညိင် အာထ္ဍိင်ဒးဒဒိုက်ရ။ ဘဝမၞိဟ်ဂှ် အာယုက်ဟွံဂၠိင်ပုဟ် ကောန်တၠ။ စၞးမဒးဂၠာဲတသိုက်ကာမဂုဏ်ဂှ် ဒတုဲဖိုလ်ပရဟိတတုဲ ဂၠာဲတသိုက်ပဳတိသောမနဿစမ်။ ညးတၞဟ် ဒှ်ဒဒိုက်တုဲ ဇကုရီုဗင်၊ ဒၟာနူ မရီုဗင်ညးတၞဟ် ဒှ်တသိုက် ညာတ်ညးတၞဟ် ဒှ်တသိုက် ဇကုလေဝ် ဒှ်တသိုက်ကီုရ။ တသိုက်ဏအ် လှုင်ပြဲနူ ကာမဂုဏ်ထုက်ထက်ဏီရ ကောန်တၠ။ ကောန်တၠ ဗ္စာရဏာညိ။ … ကောန်င္ၚာ် ကၠောဝ်ဒၟံင် ဍာ်တှ်ပညာဂှ် လသာထောအ်တုဲ အာထောအ်ဍုင်မ္ၚးရဟာ။ ပ္ဍဲဍုင်ဂျပေန်တေအ် တၠပညာ ညံင်ရဴကောန်တၠ နွံဟွံသာပုဟ် ကောန်တၠ။ အပ္ဍဲဍုင်ပိုယ်ဏအ် တၠပညာအောန်ဒၟံင်။ သွက်ဍုင်ဂျပေန် ကောန်တၠ ဒှ်သာမည၊ ဆၜိုတ်ဂ္ဇအ်ရုင်ဓဝ်ကီုလေဝ် သွက်ဍုင်ပိုယ်ဏအ် ကောန်တၠဂှ် ဒှ်စေဟ်နုင်ထဝ်ပညာဏောင်လေဝ်။ ကောန်င္ၚာ်မစၟဳဒၟံင် ဍာ်တှ်ပညာ နူကောန်တၠတအ်ဂှ် မတ်ဍေဟ် သ္အးဇ္ၚး ယးတၟးဒၟံင်ရ။ ပ္ဍဲမတ်ဍေဟ်တအ် မတ်ဗြဲဂၠု ဗြဲဂူကၠုင်ဂှ် မိက်ဂွံဆဵုဒၟံင်ဟာ။ အဳ … အဲလေဝ် ဟီုဒး အရေဝ်ဂၠိုင်အာဣရ။ ကေတ်ရ … ကေတ်ရ ကောန်တၠ ချပ်ညိ။” သာ်ဝွံ ဂးတုဲ အစာတၠ လုပ်အာ ဖိုင်အပ္ဍဲတေအ်ရ။ ဇကုဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံလောဲရ။ အဝ် … ဖူဂျဳယျေ ဝေဒနာဖူဂျဳတြေံတေအ် ကလေင်ကတဵုပၠန်ဂှ်လေဝ် နာဲ … ဏအ် ဟွံမိက်ဆဵုရ။ ယဝ်ရ ဇကုဟွံအာမ္ဂး ဖူဂျဳ ဒှ်ဗီုလဵုရော ဟွံတီ။ နူတိုက်ကၠံထပ်ဂှ် ခ္ဍိုင်ဂစိုတ်ဖျေဟ်ဇကုဟာ။ ဖူဂျဳ လ္ပခ္ဍိုင်စှ်ေညိဏာ။

”ဖူဂျဳ … ဖူဂျဳ … ဖူဂျဳ”

”အဝ် … ကောန်နာဲဏအ် ဗျုရ ကၟုက်ဒၟံင်ဏီ။ ကတဵုရ တ္ၚဲသၠုင်ရ။”

ကာလမိမ္ၚုဟ်မှ အဝ် … လ္ပအ်ညာတ်ဏောင်ဟာ။ သ္ဂောအ်တီကေတ်ရ။ အိမ် … ညးတၞဟ်ကဵုပိုန်တုဲ အိုတ်ရ။ ဇကု ဒးစှ်ေကဵုပိုန် ပ္ဍဲဇြပ်ပၠန်ဏောင်ထေင် … ။ နူကဏေအ်တေအ် ဂွံဆဵုကေတ် အနန်တအ်တုဲ နူဗတံဏအ် ချပ်ဒၟံင် ပရူအနာဂတ်ဇကု ကဵု ဖူဂျဳရ။ ပရူဂရင်ပ္တီအစာတၠ၊ ပရူအာတ်အခေါင် ပ္ဍဲမိ စုင်ဒၟံင်ရ။ အဃောမချပ်ဒၟံင် လှိင်အာတုဲ ဘဝင်စိုတ်တေအ်လေဝ် ဃောနာဲရဝိန္ဒ မင္ၚုဟ်ဒၟံင် မပၞုက်လဝ်စိုတ် လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ကလေင်ဗမံက်ထ္ၜးကဵု ပ္ဍဲသွပ်လပအ်ရ။ နာဲရဝိန္ဒ ကၠိုဟ်ရ။ သွဟ်မခိုင်ကၠိုက်မွဲဂှ် ဂၠာဲဂွံတုဲရ။ နာဲရဝိန္ဒ လုပ်အာ ဖိုင်ကျာ်တုဲ ဒုဟ်အဲဍိက် အဲဍိက်ဝဳတုဲ ရေင်တၠုင်ဒတုဲဖိုလ် ညးဍုင်ကွာန် ပ္တန်အာသာသနာရောင်ကျာ် သာ်ဝွံ ပအဓိဋ္ဌာန်ရ။ ဗွဲစၟတ်တုန် ပွိုင်မွဲဂိတုဍောတ်တ် နာဲရဝိန္ဒ လ္ပအ်ဒၟံင်ညာတ် ပရေအ်ပရေအ်ဂှ် လၟုဟ်မှ ဂွံင္ၚုဟ်တိုန်ရ။ ဒေဝတဴတအ် ထ္ၜရလေဝ်။

”သၠးအခေါင်ညိ ဖူဂျဳယာမ၊ လတူပၞေတ်သရတြေံဂှ် ယဝ်ရအဲ ထ္ဍိင်ဒးဏောင်ထေင်မ္ဂး သၠးအခေါင်ညိ။ ကျာ်ဣသိယဵု ကဵု ဒဵုဖျဂျဳ ညံင်ဂွံကြပ်ဂှ် ညံင်ရဴ မဒှ်ဟွံမာန်ကီု ဘဝအဲ ကဵု ဖူဂျဳလေဝ် သာ်လဵုမှ ကြပ်ညးသကအ် ဟွံမာန်ရ။ ဒၟာနူ ရာဒၞာဟွံဍိုက်ပေင်တုဲ ဟွံကၠုင် ကျာ်ဣသိယဵုဂှ် လ္ပကဵုဒှ်ညိဏာ။ စၞး သ္ဍိုက်ဆာန်အဲဂှ် သ္ဍိုက်ဆာန်ဍုင်မန်ညိၝာဲ။ ယဝ်ရ ဖူဂျဳ ရာဒၞာခိုဟ်တဴမ္ဂး ကျာ်ဣသိယဵု ဖ္ဍိုက်ဗပေင်ကဵုဟေင်ရ။ ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံင် ကောန်ညးတှ်ေ ဂွံဟွံလောဲပုဟ်လေဝ်။ ဍုင်ဖူဂျဳတအ်ဂှ်လေဝ် ဇၞော်မောဝ်ဒၟံင်ဒတုဲဏာ။ ဍုင်ပိုယ်ဂှ် ဟွံဇၞော်မောဝ်ဏီ။ ဃောဂစာန်ဒၟံင်ရ။ ယဝ်ရ စေတနာနွံဍာံမ္ဂး ထံက်ပင်ကမၠောန်ဇမၞော်မောဝ် ဍုင်မန်ညိၝာဲ။ အဲမိပ်ဒၟံင်စိုတ်ရ။ ဘဝဏအ် သာ်လဵုမှ ဒှ်လေအ်ကျာ်ဂျပေန် ဟွံမာန်ရလေဝ်။ ယၟုမ္ဂး ဖူဂျဳဂှ်လေဝ် ကလေင်ကဵုနင် အဳကုသုရၝာဲ။”

စၞးလိက်တြေံဂှ် နာဲရဝိန္ဒ လှာဲစုတ် လိက်တၟိရ။ အဃောပြိုက်ဒၟံင် လိက်တၟိဂှ် သၠးအခေါင်ညိရ ဖူဂျဳယာမ။ သၠးအခေါင်ညိရ ဖူဂျဳယာမ သာ်ဝွံ ဂၠိုင်င်ကဵုဝါ နာဲရဝိန္ဒ ကရေဝ်ကရောတ်ဒၟံင် ပ္ဍဲစိုတ်ရ။ တုဲမ္ဂး ယီုထောအ်ဖဲဖဲမွဲတဲရ။ မၞိဟ်မ္ဂးဂှ် ကာလလဆောဝ် မွဲမွဲအလန် ကြအ်စဒှ်ဒၟံင်ကီုရလေဝ်။ တ္ၚဲဂှ် နာဲရဝိန္ဒ ကဵု ထောအ်ပိုန်ဖဲဖဲရ။ ၜိုတ်မိက်ဂွံစဂှ် စလုပ်ရ။ ကအ် ဟွံကှ်၊ ကအ် ဟွံဗ၊ ကျာဟွံဒုင်ဂၞဴ။ ဗွဲစၟတ်တုန် ယဲကအ်ဗၠး ဒှ်ဒၟံင် ပ္ဍဲနာဲရဝိန္ဒကီု သ္ၚဲစ္ဍးအာ နူနာဲရဝိန္ဒကီုဂှ် ပါဲနူ နာဲရဝိန္ဒတုဲ ညးမွဲ ဟွံတီရ။


ဗညာလွဳမာန် (ကွာန်လှာ)

၂၂- ၁၂- ၁၉၉၇

တင်စၟတ် ဝတ္ထုဝွံ ပ္တိတ်လဝ် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲ လိက်မဂ္ဂဇြေန် လဂါံအာဇာနဲ ကၞပ် (၄) သၞာံ ၁၉၉၉။ ဗညာလွဳမာန် (ကွာန်လှာ) ဂှ် ဒှ်ယၟု ကၞေဟ် တၠဂုဏ်အစာရာဝိက။