မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ခါဲဒုတ် Online (ဝတ္ထုဒမၠေအ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝတ္ထုဒမၠေအ် ( ခါဲဒုတ် Online )


အေလဓဳ သ္ၚုပ္ဍဲဖဴတေံလေဝ်အိုတ်အာယျ သြန်ပ္ဍဲတဲလေဝ်နွံမံၚ်ၜါကၠံၜါတ်သေံဏံတုဲ အာဂတနူဏံတှ်ေ ဗီုလဵုပိုဲဂွံသ္ပရောမဂဳ−−အဲလေဝ်အိုတ်မံၚ်ကသပ်ဗီုလမဳတုပ်တုပ်ရ၊


ပသာ်ဏံမဂဳ အခေတ်လၟုဟ် အခေတ်လပှ်ကျာတုဲ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ဇိပ်ဂၠိပ်ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဘာသာလောန် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဍူ တီဓရ်ထံက်ပၚ်လောဲသွာတုဲ အဲကဵုမဂဳ သ္ပညံၚ်ရဴမၞိဟ်ဝဲလီုလီုအရာမွဲမွဲသာ် ဒှ်သွက်ဂွံဆာန်ဍူပ္ဍဲပိုဲညးၜါတုဲ အာတ်သြန်ထံက်ပၚ်လ္တူလာၚ်တှ်ေခိုဟ်ဏောၚ်မဂဳ ၊


အေ − ကသပ်လဓဳဟွံပရေံပုဟ် ၊ ဗီုလဵုပိုဲညးၜါဂွံသ္ပညံၚ်ညးတၞဟ်ဂွံဆာန်ဍူတုဲ သ္ဂောံဂွံသြန်ဒါန်ညးတၞဟ်မာန်ရော၊ ဟီုသာ်ဂှ်တှ်ေ အဲပညံၚ်မၞိဟ်ဇိုၚ်ပိုတ်မွဲလပါ် မဂဳပညံၚ်ဂွံလဝ်ယဲဒိုက်ဗုၚ်မံၚ်ၜါဂိတုဲ အိန်ထံၚ်ပိုဲဏံ ဒှ်မံၚ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်ဏောၚ် နဲဏံဟေၚ်ရ− မသြန်ဒါန်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ လုပ်ဇွောဝ်ကၠုၚ်ဗီုဍာ်စှ်ေနူဒဵုရဏောၚ်မဂဳ၊ လ္ပဝိုတ်ထောံမွဲဂှ် မဂဳချူဏာမလိက်ဗီုညးတၞဟ်ဗှ်တုဲစိုတ်ဂွံဆာန်ဍူပြဟ်ပြဟ်ဂှ်ချူဏာကီု− တုဲတှ်ေ မဂၞန်(ဗါန်)စုတ်သြန်ဂှ် လ္ပဝိုတ်တွဵုဏးမဂဳ၊


ကသပ်လဓဳဂတာပ်အခေတ်ကွေံကွေံ၊ သာ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲညးၜါပလေဝ်ပလေတ်သွက်ဂွံကျိုၚ်ကယျိုၚ်ဗီုပိုဲညးၜါချပ်လဝ်ဂှ်တုဲ တက်ဗီုသွက်ဂွံပတိုန်လ္တူ focebook ၊


အဲပတိုန်ဏာတုဲယျဏးလဓဳ−−လ္ပဂွိၚ်မဂဳ ဟွံၜက်စှ်မိဏေတ် သြန်ဒါန်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲလုပ်ဏောၚ်၊ −−−


ဟေ လဓဳပိုဲ −−− သြန်လုပ်ကၠုၚ်ယျမွဲလ္ၚီ၊ အဲဟီုမံၚ်ကဵုမဂဳရသေၚ်ဟာ နဲဏံဂတာပ်အခေတ်အိုတ်ရ၊ ဟေလဓဳပိုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပၠန်ယျမသုန်ကၠံၜါတ်သေံ၊ ကသပ်လဓဳပိုဲဂတာပ်အခေတ် အဲဆာန်လဓဳကွေံကွေံ၊ −− လ္ပဂွိၚ်မဂဳ တ္ၚဲဏံမွဲတ္ၚဲ ဂွံတွဵုရအောန်အိုတ်မသုန်လ္ၚီ၊


မဂဳကဵုလဓဳဂှ် ၜက်အာၜိုတ်မွဲဂိတုဗက်ဂှ် စသုၚ်ဖဲ လှဲလးပရေၚ်မံၚ်စံၚ်၊ ရာန်ကပေါတ်လေဝ်ဟွံဒးညှာကဵုသြန်၊ နွံမွဲတ္ၚဲ ခါဲဒုတ်online ၜါဂှ် ကွာ်ဝေၚ်ဖျာသွက်ဂွံသုၚ်စောဲသြန်တုဲ ဒးဂစပ် မၞိဟ်ကေၚ်ထံက်ပၚ်လဝ်လ္တူလပှ်ကျာဂှ် ဆဵုဒးအာတုဲ သမ္တီဒးဒဒှ်ရမၞိဟ်အာတ်အရီုဗၚ်ဒုၚ်ဒါန် တြုံဇိုၚ်ပိုတ်ဗြဴဗုၚ်မံၚ်ၜါဂိတုဂှ် တီကေတ်ကၠးကၠးဟေၚ် ဓဝါဲဂှ် ဆက်ဖုၚ်ကဵုဗၠာဲသၟိၚ်− ဟွံလံၜိုတ်စှ်မသုန်မိဏေတ် ဗၠာဲသၟိၚ်ကၠုၚ်စိုပ်ဖျာတုဲ ရပ်ဏာသီုတြုံသီုဗြဴစိုပ်အာရုၚ်၊ စၟဳစၟတ်ဒဒှ်ဍာံဟွံဍာံကမၠောန်မကၠောန်ဂှ်တုဲ သက်သဳကၠးချိုတ်ပၠိုတ်ရပ်ဂွံတုဲ ဒးအာဒုဟ်လီုဠာန်တ္ၚံက်စၞာဲသွက်မသြန်ညးတၞဟ်ဂွံလေၚ်ဂှ် သီုညးၜါတုပ်တုပ်၊ ဒးလုပ်အာထံၚ်သီုညးၜါပွိုၚ်ၜါသၞာံ စဵုကဵုလၟုဟ်လေဝ် ဟွံဂွံဗၠးဏီ ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

https://www.facebook.com/groups/1806937629467025