မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ခၟာဲကသွက်လဓဳ (ဝတ္ထုဇမၠေအ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝတ္ထုဇမၠေအ်−( ခၟာဲကသွက်လဓဳ )

အေမဂဳပိုဲ လၟုဟ်ရအဲကၠုၚ်နူဍန်က ဂွံနၚ်ကဟပိုၚ်မွဲဒုတ်ခိုဟ်ဗှ်ေ၊ ဗဂါပ်သဝ်တ္ၚဲဏံတှ်ေ က္ဍိုပ်ဍေံဗုၚ်ဍေံ ကပေါတ်ပ္ဍဲဍေံဂှ် ဍုန်သွမြေက်ဍေက်ဍေက်ဖျးဖျးဏးမဂဳ၊ ဖျုန်သှ်ေမံၚ်တံဂှ် ဂွပ်လဝ်ၜဵုတုဲ စဲထောံသ္ပကဟကှ်။

လဓဳဂှ်ဗ္ကန်လဝ်ကဵုဗြဴဇကုတုဲ ကွာ်စှ်ေအာလပါ်ပြၚ်ၜဳ အာကျောဝ်ဂၠုၚ်ပလေဝ်ကပေါတ်နာနာပ္ဍဲဂၠုၚ်တေံရ။

လပါ်မဂဳနွံပ္ဍဲသ္ၚိဏံဂှ်ပၠန်လေဝ် ဟွံမံၚ်လံဂစာန်ကၠောန်ကကရေက်ဗုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဗုၚ်ကဂှ် နွံမံၚ်မွဲဒါန်တၟာကအ်တဲဍာဲယောပ်မံၚ်ပ္ဍဲဗုၚ်က− မဂဳဂှ်ရပ်ကေတ်ခိုဟ်ခိုဟ်ဖေက်ခၟာဲကဂှ်ထ္ကးအာတုဲ စုတ်လဝ်ကဵုပ္ၚာၚ် ကာလဍာ်သွတူမှ မဂဳဂှ်ထောံဖျေံခၟာဲကပ္ဍဲထၟာဲသွဂှ်သိုက်သိုက်သာသာ ။

ဟွံလံဟေၚ် သွလေဝ်စိန်ပုၚ်လဝ်ဝုန်ဒးဂစပ်တုဲ လဓဳဂှ်တိုန်ကၠုၚ်နူသၞေဟ်ဂၠုၚ်စိုပ်ကၠုၚ်သ္ၚိသွက်ဂွံစပုၚ်သွဗဂါပ်သဝ်တ္ၚဲဂှ်ရ၊ ထဝါဲဂှ် မဂဳတုက်ကေတ်ခၟာဲကဍာဲဍာဲကဵုလဓဳဂှ်စကၠာ၊ −− အေလဓဳပိုဲ ကဍန်ဂွံနၚ်ဂှ် ခၟာဲဍေံဒုတ်ဍာဲယောပ်မံၚ်တၟာကံတဲ− အေညအ်လဓဳ။

မဂဳဂှ် ဟိုတ်နူစေတနာအးလ္တူလဓဳဇကုတုဲ တုက်ကဵုလဓဳဇကုစခၟာဲကဂှ်ရ၊ လဓဳဂှ်ပၠန် အဃောဗျဵုမံၚ်ရဂှ် မွဲသာ်ဟွံရံၚ် ရပ်ဂွံခၟာဲကဍာဲဍာဲဍန်ဍန်ဗက် ဟာပါၚ်ကိတ်စဓဝါဲဂှ်ရ။

ဟေမဂဳ ကျာအိက်နူလဵုရောမဂဳ −− ဓဝါဲဂှ်လဓဳတီ ဒဒှ်ရခၟာဲကဍာဲယောပ်မဂဳဍုန်လဝ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်အိက်ကလောံတၟာကံတဲဏောၚ်သွံဟာဂှ် − ဝိုၚ်ပုၚ်ဂှ်လေဝ်ပြး မဂဳဂှ်လေဝ် ဒးတိုန်ရုၚ်ဂဥုဲ ။

စနူဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ် ယဝ်ဟီုစိုပ်အာလပါ်ခၟာဲကဏောၚ်တှ်ေ ညးတံဟီုဟတဵုဟရိုၚ်ဝေၚ်ညးသ္ကံ −− ဟေ မုခၟာဲကရောဗှ်ေ ခၟာကသ္ၚိတေန်ယှေန်တံဟာ

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

https://www.facebook.com/groups/1806937629467025