ဓဝ်ဆာန်မိယာဲ (ဝတ္ထုဇမၠေအ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝတ္ထုဇမၠေအ်−( ဓဝ်ဆာန်မိယာဲ )


ကောန်ဖျေံစိုတ် ကော်ဏာမိယာဲဗျုဇကုတုဲ လုပ်အာဂြိုပ်ဇၞော်တေံသွက်သ္ဂောံပၠေဲထောံ။

အဃောကော်ဏာမိယာဲ မကွာ်လုပ်အာဂြိုပ်ဇၞော်တေံဂှ် ၜိုန်မိယာဲမွဲတီကေတ်ကသပ်ကောန်ကီု မွဲၜါလေဝ်ဟွံဟီုမွဲသာ်တုဲ နွံဆဝးကေတ်ကၞာၚ်ဆု ထောံကၠုၚ်သိုက်သိုက်သ္ကဲဍာန်မကၠုၚ်ဂှ် −−−

ဟွံလအ်စိုပ်အာပ္ဍဲလဒေါဝ်ဂြိုပ်ဇၞော်တေံတုဲ ကောန်စွံလသာလဝ်မိယာဲမွဲဓဝ်ဟၟဲကဵုအဖဝ်ကၠာ တက်ပြယာဲအာတရဴသၟတ် ဆဂး ကောန်ကၠတ်စဴကၠုၚ်ညးမွဲဓဝ်သ္ၚိတ်သ္ၚိတ်−−−

ခြာဟွံလအ် မိယာဲဗျုဂၠာဲကောန်ဟွံဆဵု ကညာၚ်ကရေဲကော်ကောန် −−− ဟာဲကောန်အဲ ဗှ်ေနွံအလဵုရော −−− ဗှ်ေတၠိၚ်ဂၠံၚ်စဴသ္ၚိဟွံဒးမ္ဂးတှ်ေ ကၞာၚ်ဆုမိဝးထောံလဝ်ဂှ်ဗက်အာတုဲ စိုပ်သ္ၚိဟေၚ်ရကောန် ။


(ဝတ္ထုဏံမွဲပိုဒ်ဍောတ်ဝွံ ပိုဲတံတီကၠးမွဲဂှ် ဓဝ်ဆာန်မိယာဲပိုဲနွံဒၟံၚ်လ္တူကောန်အောန်ဂၠိုၚ်ဂလိုၚ်လဵုရောဟီုတှ်ေ အရာသက်ဂွံပတောံၜတ်ဟၟဲရ၊)

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

https://www.facebook.com/groups/1806937629467025