ပြိုတ်ဒ္စါံလက်ကဵုပန်လ္ၚီ (ဝတ္ထု)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပြိုတ်ဒ္စါံလက်ကဵုပန်လ္ၚီ (ဝတ္ထု)


တိရောကုဋ္ဋသုတ်ပေတဝတ္ထု ။ −−−− ။ နူကဝ်ပိုဲဏံ ကလေၚ်ရိုဟ်စှ်ေအာမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုလ္တူဒ္စိတ်စှော်ၜါ(၉၂)ကဝ်တေံဂှ် ကျာ်တြဲမၞုံယၟု “ဖုဿ” ကတဵုဒှ်ကျာ်ရ၊ ကောန်သၟိၚ်ညးပိ မဒှ်ဒေံကျာ်တြဲတံဂှ် ပိုန်ဟာန်ဂြပ်ရတ်ဂမၠိုၚ် ပအပ်တဲဇိုက်ကဵုအမာတ်ဇၞော် တိုက်ဂြပ်ညးမကံက်အခေါၚ်ၚာၚ်ဂြပ်တံဂှ်တုဲ ကိစ္စအရာအိုတ်သီုဂှ် ဗကန်ဖျုန်လဝ်တၟံတၟံတၚ်ရ၊ ပအပ်ဂြပ်ရတ်ကဵုညးမရံၚ်စံၚ်ဂြပ်ရတ်, ဟီုဗကန်ဖျုန်လဝ်တၞဟ်တၞဟ်တုဲ ညးပိကေုာံဍိုက်သ္ကံအရၚ်ဗၞတ်မွဲလ္ၚီဂှ် လုကဴမွဲဝှ်ပိဂတု မၚ်မွဲသဳစှ်ပ္ဍဲဘာကျာ်တြဲရ။


ထံက်ကဵုဂလာန်တုဲ “သၠုဲသၠာဲထဝ်သြန်တံဂှ် ၜိုန်ရဟွံသၠးထောံပိုတ်ပိုတ်ကီုလေဝ် ဃောမၚ်မွဲသဳလ ယဝ်ရဟွံရပ်မ္ဂး ဒှ်မၚ်မွဲသဳစှ်ပြာကတ်ဒၟံၚ်ရောၚ်”ညးဇၞော်ပၟၚ်ဂြပ်, ပၟၚ်တိုက်ဂြပ်တံဂှ် ရိုဟ်ရိုဟ်စၟဟ်တ္ၚဲ ဍုန်တိုပ်ဗ္စဖျုၚ်ဒုၚ်သဇိုၚ်ခၟဳသၚ်မၞုံပဓာန်ကျာ်, ကေုာံကောန်သၟိၚ်ပိ သီုကဵုဍိုက်သ္ကံတွဳဝါရတံဂှ်တုဲ လွဳပရာဒုၚ်ကာကုသဵု နကဵုဇွောံမသြောံသ္ၚုစၞစသုၚ်ပုၚ်သွတံဂှ်အိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလမရေၚ်တၠုၚ်ဒုၚ်သဇိုၚ်ကုသၚ်မၞုံပဓာန်ကျာ်ဂှ် သွက်မၞိဟ်ဂွံဍုၚ်ပုၚ်သွမဒှ်ကလောကောဒေံသၟိၚ်တိုက်ဂြပ်ဇၞော် တော်လၟိဟ်သၚ်္ချာမၞုံလၟိဟ် − ဒ္စါံလက်ကဵုပန်လ္ၚီရ။


မၞိဟ်တၟောံပုၚ်− ဂြောဝ် − ပၟၚ်ဖဴဒ္စါံလက်ကဵုပန်လ္ၚီဂှ် ဒှ်တၞောဝ်ဒတောဝ်သၟိၚ်တိုက်ဂြပ်ဇၞော်အိုတ်ရ၊ ရဲပၟၚ်ဖဴဂမၠိုၚ်တံဂှ် စၞစသုၚ်ပုၚ်သွဍုန်လဝ်သွက်သၚ်ဂွံစသုၚ်ဂှ် ကၠာဟဂွံဗဂိန်ကဵုဒါန်ဏီ ဟိုတ်နူတဲဂံၚ်ပါၚ်ပြဟ်ဂှ်ရ− ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ကောန်ဇာတ်ဇကုလေဝ် ဗ္စဖျုၚ်က္ဍိုပ်ပုၚ်ကၞုၚ်သွအိုတ်ရ၊ ဇကုဇကုလေဝ် စသုၚ်ထောံအိုတ်ရ။


ဟိုတ်နူစသုၚ်ဒးစၞပုၚ်သွကၠာနူကျာ် ကၠာနူခၟဳသၚ်တံဂှ်ရ− ချိုတ်အာနူဘဝဂှ်တုဲ ဒးနရက်ဒစိန်ဂၠက်ဒၟံၚ်ခရာဒ္စိတ်စှော်ၜါ(၉၂)ကဝ်ပြၚ်ပြၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူတဲပြဟ်ပါၚ်ဂံၚ် ဟွံရံၚ်ဒုဟ်စိ ပ္ဍဲတံကဝ်ဏံဟေၚ် ကလေၚ်ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်ပြိုတ်ဖအိုတ်တုဲ ဟွံမွဲကဵုစၞစသုၚ်ပုၚ်သွ ဒးဒုၚ်ဘယ်ကၞောဝ်ကၠောဝ်ဗျဵု ဒးဆဵုဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်ရ၊ ကျာ်တြဲဖုဿသ္ပပရိနိဗ္ဗာန်တုဲ ကျာ်တြဲတၞဟ်သ္အာၚ်ကတဵုဒှ်ပၠန်ဂှ် ပြာပ်အာဇရေၚ်ကျာ် အာလ္ၚောဝ်ဂရၚ်ပ္တီသၟာန်ဇာန်အခိၚ်ဂွံစသုၚ်ဂှ်ရ။


ကာလအာလ္ၚောဝ်ဂရၚ်ပ္တီဂှ် “ယွံမၞးတံ ကာလကျာ်တြဲဂေါတမကတဵုဒှ်မ္ဂး သၟိၚ်အကံက်အခေါၚ်ဇၞော် မပိုၚ်ဂြပ်ညးကေၚ်ဒှ်လဝ်ကလောကောဒေံမၞးတံ ပ္ဍဲဘဝကၠာတေဴဂှ် ကၠုၚ်ကတဵုဒှသၟိၚ်ဗိမ္ဗိသာတုဲ စိုပ်အခိၚ်ကဵုဒါန်ဘာရောၚ်၊ ပ္ဍဲကာလညးသ္ပကုသဵုကဵုဒါန်ဘာစရိုဟ်ဍာ်ပါ်ပရံကုသဵုမ္ဂး ညးဇိုန်ပိုန်ကဵုမၞးတံရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် အိုဟ်တၟိုဟ်မိပ်စိုတ်ကုသဵုညးတုဲ မၞးတံဂွံစဂွံသုၚ်ပုၚ်သွအိုတ်ရောၚ်”ရဴသာ်ဝွံ ကျာ်သဗ္ဗညုဟီုထ္ၜးပျးလဝ်ဒိုဟ်ကဵုလဝ်အခိၚ်သွက်ဂွံစသုၚ်ဂှ်တုဲ ပြိုတ်ဂမၠိုၚ် မိပ်စိုတ်မှောဝ်ဇဴမြဟ်မြဴအဵုဇိုတ် ဟွံဝိုတ်ချပ်ဂြၚ်မၚ်စၟဳမံၚ်ပုၚ်သွစၞစသုၚ်ဗီုတၠုၚ်လအာ ညံၚ်ရဴတ္ၚဲယးဂတတေံ ဂွံစသုၚ်အိုတ်ဂှ်ကီုရ။


သ္ပတံနူဂွံမိၚ်ပယျးဒိုဟ်ကျာ်မကဵုလဝ်အခိၚ် ဆိၚ်လဝ်ကဵုသွက်ဂွံစသုၚ်ပုၚ်သွဂှ်တုဲ မၚ်ကၠုၚ်ခရာဂၠိုၚ်ကဵုကဝ်လၟိဟ်ကျာ်ပေၚ်အာဒ္စါံဇကုရ၊ စိုပ်အခိၚ်ကျာ်တြဲနာဲပိုဲဂေါတမကတဵုဒှ်ကျာ်တုဲ ပ္ဍဲကာလသၟိၚ်ဗိမ္ဗိသာသ္ပကုသဵုကဵုဒါန်ကိုပ်ကၠာဂှ် ဟိုတ်နူဂွိုအ်ဇိုန်ပိုန်, ဟဂွံဇိုန်ပိုန်ပြၚ်ဏာသွက်ပိုန်ကူသဵုဂှ်ရ− ဟွံကလိဂွံသွက်အရၚ်ကုသဵုဂှ်ရ၊ စၟဳမံၚ်လုကဴကျာ်ဒ္စါံတုဲ တ္ၚဲဂှ်ဟွံဂွံကုသဵုဖဵုဒါန်ပၠန်ရ၊ ကာလဂှ် ပ္ဍဲအခိၚ်ဗ္တံဂှ် ဗရုရမျှာၚ်ကညာၚ်ကရေဲတိုန်ပ္ဍဲနန်တုဲ ထ္ၜးဇကုအိုတ်ရ။


သၟိၚ်ဗိမ္ဗိသာလေဝ် သ္ဂောံမိၚ်ကေတ်ဗရုရမျှာၚ်ဂပ်ဝ်ဖေက်ဂၟံက်ဗွဲမလောန်တုဲ ပြာပ်အာဇရေၚ်ကျာ်တြဲသၟာန်ဇာန်လ္ၚောဝ်ပ္တီပရူပရာတံဂှ်ရ၊ ဒဒှ်ပရူပရာဟိုတ်ဖဵုဂှ် ကျာ်တြဲသ္ဂောံမိၚ်ကေတ်တုဲ တွံထ္ၜးကဵုသၟိၚ် သွက်ဂွံသ္ပကုသဵုကဵုဒါန်မွဲဝါပၠန်ရ၊ တွံထ္ၜးကဵုဂၠံၚ်တြဴထဴပလသၟိၚ် ဂွိၚ်ဖေက်ပြိုတ်ဂမၠိုၚ်သှ်ေၜက်ဆက်ဒှ်အာဒဒိုက်ရ၊ သွက်ဂွံသ္ပကုသဵုကဵုဒါန်မွဲဝါပၠန်ဂှ် သၟိၚ်ယဵုဒုၚ်ကေတ်အသံကျာ်ရ၊ ကာလဂှ် သၟိၚ်ဗိမ္ဗိသာကလေၚ်သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်ပိဏ္ဍပါတ်ယာတ်ဂၠးသ္ၚာသွဝ် ကုသၚ်မၞုံပဓာန်ကျာ်သဗ္ဗညုရ။


ကာလသၟိၚ် ဇိုန်ပိုန်ပြၚ်ဏာကုသဵုဂှ် ပြိုတ်ဂမၠိုၚ်မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်တုဲ ဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုအိုတ်ရ၊ အလုံပြိုတ်ဂမၠိုၚ်ဒ္စါံလက်ကဵုပန်လ္ၚီ(၈၄၀၀၀) ပ္ဍဲဘဝကၠာတေံ ကေၚ်ဒှ်လဝ်ကလောကောဒေံသၟိၚ်ဗိမ္ဗိသာတံဂှ် ဟိုတ်နူဂွံအိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်သွက်ပိုန်ကုသဵုးကဵုပြၚ်ဏာ သ္ဂောံဒုၚ်ကေတ်ပိုန်သမ္ပတ္တိဍာ်ဒိပ်ပုၚ်သွစၞဒိပ်ဗွိုက်လတက်ကြိယာဗာညံၚ်ရဴကောန်ဒေဝတဴတံကီု ကတဵုဒှ်အိုတ်ရ။


ပြိုတ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ်လေဝ် မၚ်စၟဳကၠုၚ်သွက်ဂွံစပုၚ်သွ သွက်ဂွံတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်တၞဟ်တၞဟ်သာ်တံဂှ် စိုပ်လက်ထက်ကျာ်တြဲပိုဲဟေၚ် ညးဇိုန်ပိုန်ကုသဵု သ္ဂောံဒုၚ်ကေတ်သာဓုကာတုဲ တိတ်ဗၠးအာနူဘဝပြိုတ်အိုတ်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ− ဒၟာနူဗက်အလိုက်ကံစသုၚ်ဒးစၞပုၚ်သွက္ဍိုပ်ပုၚ်ကၞုၚ်သွကၠာနူကျာ် ကၠာနူခၟဳသၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ချိုတ်အာဒးနရက်စိန်ဂၠက်ဒၟံၚ်လုကဴဒ္စိစှော်ၜါ(၉၂)ကဝ်၊ ဗၠးနူနရက်ဝိပက်ဗက် ဒှ်ဒၟံၚ်ပြိုတ်ကၞောဝ်ကၠောဝ်ဗြဵုခရာကျာ်ဒ္စါံဇကု ဒးဖေက်ဒုဟ်ခိုဟ်ကွေံကွေံရောၚ်။


ဂြၚ်သၚ်, ဂြပ်ကျာ်၊ ပုၚ်သွဍာ်၊ ပဆာ်ပၠောပ်ပ္ဍဲဗုၚ်ညိ။ ဂြပ်သၚ်, ဂြပ်ကျာ်၊ ၜိုန်ဟဳဍာ်၊ သာ်လဵုပဖျဴညိ။

က္ဍိုပ်ပုၚ်ကၞုၚ်သွ၊ ဘိုအ်လဝ်ရ၊ ပစကၠာသၚ်ညိ။

ဍောတ်ဇၞော်ဟွံဟီု၊ ညးအိုတ်သီု၊ ဂြိုဟ်တီုဒးချိုတ်ဂိ။

ပါၚ်ဂံၚ်တဲပြဟ်၊ ပကဵုဒှ်၊ စၟဟ်ညးဝေၚ်ပါဲညိ။

ကဵုဒၠောံဗတောန်၊ ဒးဝေတ်ဖျောန်၊ ကောန်အံက်ဂးယာဲမိ။

ဂြပ်သၚ်တုပ်ဂျိ၊ ပစညိ။ ဒမၠိဒးဝေၚ်ပါဲ။

က္ဍိုပ်ပုၚ်ကၞုၚ်သွ၊ ကၠာကျာ်ရ၊ ပစညိမၞးတံဟိုဲ။

က္ဍိုပ်ပုၚ်ကၞုၚ်သွ၊ ကၠာသၚ်ရ၊ ပစညိမၞးတံဟိုဲ။

က္ဍိုပ်ပုၚ်ကၞုၚ်သွ၊ ကၠာယဲဣတ၊ ပစညိကောန်တံဟိုဲ ။


လၟိဟ်ကျာ်ဒ္စါံဇကုတံဂှ်

ဖု − ဝိ − သိ − ဝေ၊ က − ကော − က − ဂေါ ။

ဖု−ဂှ် ကျာ်တြဲဖုဿ ။

ဝိ−ဂှ် ကျာ်တြဲဝိပဿိ ။

သိ−ဂှ် ကျာ်တြဲသိခဳ ။

ဝေ−ဂှ် ကျာ်တြဲဝေဿဘူ ။

က−ဂှ် ကျာ်တြဲကကုသန် ။

ကော−ဂှ် ကျာ်တြဲကောနာဂီု ။

က−ဂှ် ကျာ်တြဲကဿပ ။

ဂေါ−ဂှ် ကျာ်တြဲဂေါတမ ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပြကိုဟ်စရာဲဗုဒ္ဓဘာသာ ကၞပ်မွဲ− မုက်လိက် ၁၅၁ (ပါလိတထေရ်)