မတ်အဲၜါမ မၚ်မွဲလဝ်ခိုဟ်ခိုဟ် (ဝတ္ထုဇမၠေအ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝတ္ထုဇမၠေအ် −( မတ်အဲၜါမ မၚ်မွဲလဝ်ခိုဟ်ခိုဟ် )


နွံသၟတ်ဗြဴမတ်ကၠက်မွဲဂှ် ညးတေံအောန်စိုတ် ဟိုတ်နူမတ်ၜါမမုဟွံဆဵုမွဲသာ်၊ သၟတ်ဗြဴမတ်ကၠက်ဂှ် ညးတေံက္ဍုဟ်ညးတၞဟ်သီုဖအိုတ်ပါဲနူကဝေၚ်ညးတေံမွဲ ။


နွံကာလမွဲတ္ၚဲ သၟတ်တြုံကဝေၚ်ညးတေံဂှ်သၟာန်တိုန်သာ်ဝွံရ−−စိုပ်အခါမွဲတ္ၚဲ ယဝ်မတ်ဗှ်ေရံၚ်ညာတ်မ္ဂးတှ်ေ ဗှ်ေထပ်တဲကဵုအဲဟာ သၟတ်တြုံဂှ်ဂးတုဲ − သၟတ်ဗြဴဂှ်ကလေၚ်သွဟ်ကဵုဗွဲမမြက်မြက်ပြဟ်ပြဟ် −− အဲဆာန်ဗှ်ေမွဲရတှ်ေ ထပ်တဲကဵုဗှ်ေဟေၚ်ရ သမ္တီလဝ်ညိ သၟတ်ဗြဴကလေၚ်သွဟ်ကဵု ။


ခြာဟွံလအ်ဂှ် မၞိဟ်တၠစေတနာကဵုဒါန်မတ်တုဲ သၟတ်ဗြဴဂှ်လေဝ် ရံၚ်ဆဵုညာတ်တုပ်ကဵုမၞိဟ်ပကတိ သီုဆဵုညာတ်ကဝေၚ်ညးတေံကၠးကၠးရ၊ − ဓဝါဲဂှ် သၟတ်တြုံဂှ်ကလေၚ်ထပ်သၟာန်မွဲဝါပၠန် −− အခိၚ်လၟုဟ်ဗှ်ေရံၚ်ဆဵုညာတ်တုဲ ဗှ်ေထပ်တဲကဵုအဲဂွံရသေၚ်ဟာ − ဓဝါဲဂှ် သၟတ်ဗြဴဆဵုညာတ်ကေတ်ကဝေၚ်ဇကုမတ်ကၠက်ဒၟံၚ်သီုၜါလပါ်တုဲ − ကလအ်ရဏး အဲထပ်တဲကဵုဗှ်ေဟွံဂွံပုဟ် ဟိုတ်နူဗှ်ေမတ်ကၠက်မံၚ် သၟတ်ဗြဴဂှ်သ္ဂး ။


ဓဝါဲဂှ် သၟတ်တြုံမတ်ကၠက် နကဵုတဲၜါလပါ် ဖါဲကွာ်တိတ်အာသိုက်သိုက်တုဲ ကူချပ်ဂွံမွဲ ကလေၚ်ဟီုဗ္ကန်ကဵုသၟတ်ဗြဴအရေဝ်မွဲပါၚ်ဗွဲလက္ကရဴဂှ်တှ်ေ − ယဝ်ဗှ်ေထပ်တဲကဵုအဲဟွံမာန်မ္ဂး မတ်အဲၜါမဂှ် ဗှ်ေမၚ်မွဲလွဳပရာလဝ်ကဵုခိုဟ်ခိုဟ်ညိဏး ။


(ဝတ္ထုဍောတ်မွဲပိုဒ်ဝွံ ကဵုသွဟ်သွက်ဘဝဆာန်သၟတ်တြုံသၟတ်ဗြဴတံ အဃောမဂၠာဲမိတ်ဒါန်ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဏောၚ်ထေၚ်ကေတ်) ဆာန်ပိုဲဟီုဂှ် ၚုဟ်မးနွံဂလိုၚ်လဵု ကဵုသွဟ်အိုတ်ညိ ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

https://www.facebook.com/groups/1806937629467025