မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မိစဴဗု

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
မိစဴဗု
အၚ်္ဂလိက်: Shin Sawbu
ဨကရာဇ်ဗြဲမန်
ဨကရာဇ် ဍုင်မတ္တမ
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိၚ်ဓဝ်
Successor သၟိင်ဓမ္မစေတီ
Chief Minister Laik-Gi (1287– 1296)
ဍုင်ရာမည
တိုန်နန် 11 January 1285 – 30 January 1287
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိၚ်ဓဝ်
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ သၟိင်ဓမ္မစေတီ
သၠးဂၠံဂဝ် ဍုင်ဟံသာဝတဳ
ဒၞာဲမပၠုပ်ဂိုဟ်
ဍုင်ဟံသာဝတဳ
ယၟုပေင်င်
မိဗညာထဴ
နန် သၞောဝ်သၟိၚ်မဂဒူ
မအံက် ရာဇာဓိရာဇ်
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ

ဨကရာဇ်ဗြဴဝွံ ပ္ဍဲကာလမပ္တိုန်ပသေက်ရာဇာဘိသေခဂှ် က္ဍိုက်ဂွံဝဝ်ထ်မွဲတုဲ ကြေဝ်ဗဂေတ်ဍုၚ်ရ။ ကာလဂှ် သၟိၚ်အိန်မသ္ပလွေဟ်ရုပ်ထဴဗျုတုဲ က္ဍိုက်စိၚ်ကြတ်အာဂတ ဨကရာဇ်ဗြဴဂှ်ရ။ ဟာဲထဴဗျု မူပဗှ်ေသ္ဂောံကြတ်အာဂတအဲဂှ်ရော ဨကရာဇ်ဂှ်သ္ဂးတုဲ ရဴဝွံသၟိၚ်အိန်သ္ဂးရ။ ယွံဂၞံကျာ် အဲမဒှ်ထဴဗျုဟာ ဂၞကျာ်မဒှ်ထဴဗျုဟာ။ ယွံဂၞကျာ်ဗှ်ေမဒှ်ဗျုရောၚ်။ သၟိၚ်အိန်သ္ဂးတုဲ ကၠေံအာဒၞာဲးတုဲဂှ်ရ။ ပဟိုဟ်နူဂလာန်သၟိၚ်အိန်မဟီုသာ်ဂှ်တုဲ မိစဴဗုမဂွံဒုၚ်ယၟု တၠညးဗညာထဴရောၚ်။ ယွံဂၞံကျာ် အဲမဒှ်ထဴဗျုဟာ ဂၞကျာ်မဒှ်ထဴဗျုဟာ။ ယွံဂၞကျာ်ဗှ်ေမဒှ်ဗျုရောၚ်။ သၟိၚ်အိန်သ္ဂးတုဲ ကၠေံအာဒၞာဲးတုဲဂှ်ရ။ ပဟိုဟ်နူဂလာန်သၟိၚ်အိန်မဟီုသာ်ဂှ်တုဲ မိစဴဗုမဂွံဒုၚ်ယၟု တၠညးဗညာထဴရောၚ်။

ဨကရာဇ်တၞဟ်သအာၚ် ပန်ဒိုဟ်ဒ္စာံဒိုဟ် ဒးပလံၚ်နၚ်စၟာဲစၟိန်ဟွံတီအိုတ်ဟေၚ်။ ပ္ဍဲတွဵုရးမညသီုဖအိုတ်ဂှ် ထာဝရကုသဵုဗွဲမဂၠိုၚ်ဟေၚ် ကၠောန်ခၞံစွံပ္တန်လဝ်မပ္တံကဵုစေတဳဘုတ်ဘာဇြပ် လဟဵုပလေဝ်ပလေတ်ပ္တိုန်တၟိဘာဂိုဟ်ဘာတၟံ ပ္ဍဲဌာန်ခမဳသၚ် မသ္ပတဴဂန္တာဓုရ ဝိပဿနာဓုရ ကဵုဒါန်ဝတ်လၟိန်မသှ်ပတဴလဝ်ရ။ ဨကရာဇ် တၠညးပညာထဴဝွံ မၞုံကဵုကြီဇှ်အာနုဘမဇၞော် မပတၠဓဝ်သဒ္ဒါမဍိုက်ပေၚ်ကဵုဓဝ်သပ္ပရိုက် ထပှ်ပြကာမပ္တံကဵု သဒ္ဒါ၊ သဳလသုတ်စာဂပညာဟိရိ သြတ္တပ္ပ တံဂှ်ကီု မသ္ဍိုက်မၠိုက် ပ္ဍဲရတ်ပိပြကာ မလေပ်ထံက်ပၚ်သၚ်ရိုဟ်ယိုက်ဒိုက်သာသနာကျာ် စွံစိုတ်လ္ဂူတပ်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်ညံၚ်ရဴကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ် မက္တဵုဒှ်နူဇကုကီု ဍုၚ်ကွာန်ၜိုတ်သြိုဟ်ရာၚ်ဆာဲ ဟွံမွဲကဵုကမၠတ်ဒမၠရောၚ်။ ဨကရာဇ်တၞဟ်သအၚ် ပန်ဒိုဟ်ဒ္စာံဒိုဟ် ဒးပလံၚ်နၚ်စၟာဲစၟိန်ဟွံတီအိုန်ဟေၚ်။ ပ္ဍဲတွဵုရးမညသီုဖအိုတ်ဂှ် ထာဝရကုသဵုဗွဲမဂၠိုၚ်ဟေၚ် ကၠောန်ခၞံစွံပ္တန်လဝ်မပ္တံကဵုစေတဳဘုတ်ဘာဇြပ် လဟဵုပလေဝ်ပလေတ်ပ္တိုန်တၟိဘာဂိုဟ် ဘာတၟံ ပ္ဍဲဌာန်ခမဳသၚ် မသ္ပတဴဂန္တာဓုရ ၀ိပဿနာဓုရ ကဵုဒါန်ဝတ်လၟိုန်မသှ်ပတဴလဝ်ရ။ စေတဳမံက်တဴနူကဵုသၠုၚ်(၁၇၆)ဟတ်ဂှ် ဒက်ဇၞော်သၠုၚ်ပတိုန်(၆)ဟတ်ပၠန်။ စေတဳဒှ်အာသၠုၚ်(၁၈၂)ဟတ်ရ။ စေတဳပရောတ်ကီု စေတဳကြောတ်ကီု ကၠောန်ခၞံလဝ်တုဲ က္ဍိုၚ်ထဝ်မွဲ နကဵုရတ်ထပ်သာ် မဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်တုဲ ပတိုန်က္ဍိုၚ်ကျာ်တုဲ သီုစေတဳမွဲနူတိဒှ်စိုပ်ကၞောတ်လံက်ထပ်သာ် ဖျေံထဝ်သီုဖအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကျာ်စေတဳလ္ဂုၚ်လေဝ် မပ္တုဲပွကုသဵု ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ သောန်ဗဒှ်ခိုၚ်မွဲလျိုၚ်ဗရိုတ်(၁၇၀၀)ပသာတုဲ ကဵုဒါန်ရ။ ပ္ဍဲပွီပွိုၚ်အရှာံကျာ်စေတဳလ္ဂုၚ်ကီု သီုကဵုကျာ်စေတဳမံက်တဴဂှ် တၞံရိုက် တၞံတာ ကှေ် အဂၞု အနာၚ် မြာၚ် ကြုက် ပၞဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် တဵုလဝ်အိုတ်ရ။ ဨကရာဇ်ဗြဴဗညာထဴမိစဴဗု ပတၠသဒ္ဒါမလျုၚ်သ္ဍိက်ရတ်ပိပြကာ ပ္ဍဲသာသာသနာကျာ်တုဲ နိမန်ခမဳသၚ်မွဲမွဲတ္ၚဲ မသုန်မသုန်ကၠံ ကဵုဒါန်ပိဏ္ဍပါတ်လၟိုန်တ္ၚဲရောၚ်။ ပ္ဍဲမွဲဂိတု ပန်သဳ ပ္ဍဲမွဲမွဲသဳဂှ် ခမဳသၚ်မသုန်လ္ၚီ(၅၀၀၀)မွဲဂိတုပန်ဝါကဵုဒါန်ပိဏ္ဍပါတ် အာဟာရဘောဇိန် လၟိုန်တ္ၚဲသဳရောၚ်။

တၠတိဗြဴ ဗညာထဴဂှ် ဇိုန်သမ္ပတ္တိကဵုဂမာန်ဇကု ဓမ္မစေတဳတုဲ သ္ပသၟိၚ်ဗျုမံၚ်ပ္ဍဲဇရေၚ်ဇိုန်ဓါတ်သော် ကျာ်စေတဳလ္ဂုၚ် သးဇၚးပတုဲဝတ် တံၚးအရှာံကျာ်သ္ပရှ်ေသှ်ေရဴဂဴစေတဳသော်လၟိုန်ရောၚ်။ ပ္ဍဲလအိတ်အယုတ်အာစိုပ်(၇၅)သၞာံဂှ် စုတိစဴအာသွဝ်ရ။[၁]

  1. Victor B Lieberman. လိက်ဝင်မန် 
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=မိစဴဗု&oldid=43124"