မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ယာတ်ဇုက်မုက်ဍုၚ်သေံ (ဝတ္ထုဇမၠေအ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝတ္ထုဇမၠေအ်−(ယာတ်ဇုက်မုက်ဍုၚ်သေံ)


နာဲကြက် သွက်သ္ဂောံသိုၚ်သ္ၚိတၟိတုဲ ကော်ပကောံနၚ်ညးကွာန်သီုကဵုသ္ကံရဲဇကုမၞိဟ်ၜိုတ်စှ်မသုန်တၠ သွက်ဂွံရိုဟ်ဖျေံသ္ၚိ ချိၚ်ဆလဝ်တ္ၚဲနွံ၊

စိုပ်အခိၚ်ချိၚ်လဝ်တ္ၚဲတုဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်လေဝ်ကောံနူဂယးပြဟ် သုၚ်ဍာ်လက်ဖက်စကွာၚ်ၜဲတုဲဗက်ဂှ် ရိုဟ်သ္ၚိနာဲကြက်အိုတ်ရ၊

မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ရိုဟ်သ္ၚိနာဲကြက်နူကမေၚ်မ္ၚးလုပ်အာလပါ်ဖဴတေံသိုက်သိုက်တုဲ ရိုဟ်စိုပ်အာအခန်ဒၞာဲကောန်ဝုတ်နာဲကြက်ဗက်ဂှ်− သၟဝ်သ္ၚိအရံၚ်ဗုဗုၜတ်ၜတ်စုတ်လဝ်ထိုၚ်လောဗါ ဒတုံနွံဒၟံၚ်သၟဝ်တိတဝ်ကဵုအခန်ကောန်ဝုတ်နာဲကြက်ဂှ်ရ၊

နာဲကြက်ကီုသ္ကံရဲနာဲကြက် သီုကဵုမၞိဟ်ဗိုၚ်ရိုဟ်သ္ၚိတံဖအိုတ်ဆဵုကေတ်တုပ်တုပ်တုဲ ဓဝါဲဂှ်နာဲကြက်ဂြိုပ်လုပ်အာဒှ်မၞိဟ်ဂတအိုတ် ဖေက်ညးတၞဟ်ပၠံၚ်ဂွံဏာကၠာသာ်ဂှ်တွဵု၊ နာဲကြက်ကပှ်ရပ်ဂွံဗက်ဂှ် မွဲသာ်ဟွံတော်ရံၚ် သာတ်ပတိတ်နၚ်နူထိုၚ်လောဗါဂှ်တုဲ နာဲကြက်ဇုက်မုက်ကဵုညးတၞဟ်ဆဵု သီုနာဲကြက်ဟိုဝ်ကြဴမံၚ်ကဵုညးဂမၠိုၚ်တံဂှ်−−−ၝတံတီမံၚ်ဟာ ဣဏံမုရော− ဣဏံဂှ် ယာတ်ဇုက်မုက်ဍုၚ်သေံဏောၚ် ကဵုကၠိုဟ်မံၚ်အိုတ်ညိ၊ ၝတံမၞိဟ်ဂတာပ်အခေတ်ဟွံသေၚ်တှ်ေ မုဟွံတီ၊

အကြာလဒေါဝ်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ပၠန် အဗၠာဲမွဲကေၚ်နွံမံၚ်ဍုၚ်သေံတုဲ တီဒဒှ်ရယာတ်နာဲကြက်ဇုက်မံၚ်မုက်ဂှ် ယာတ်ဇုက်မုက်ဗီုနာဲကြက်ကၠိုဟ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဓဝါဲဂှ် အဗၠာဲဟီုကဵုနာဲကြက်လဒေါဝ်ဝိုၚ်−−

အနာဲ − အနာဲဇုက်မံၚ်မုက်ဂှ် ယာတ်ဇုက်မုက်ဟွံသေၚ်ပုဟ်ဏး ဒှ်ကပေါတ်ညးဗြဴတံ သွက်ဂွံဗါန်__C__အခိၚ်ဆီကျာဍေံကၠုၚ်ဏောၚ်၊

ဟး − ကွေံဟာၝ − ဓဝါဲဂှ် နာဲကြက်မုက်ထ္ကးလဒေါဝ်ဝိုၚ် ညးဂြိုၚ်အဲဂြိုၚ် အကြာဝိုၚ်ဟွံရးအာဂှ် ရဲနာဲကြက်မွဲဟီုကဵုနာဲကြက်အရေဝ်ဗွဲကြဴဂှ်တှ်ေ−

အကြက် ၝကုသဵုခိုဟ်မံၚ်ရဏးယာတ်ဇုက်မုက်ဂှ်တၟိမံၚ်၊ ယဝ်ရယာတ်ဇုက်မုက်ဂှ်ကောန်ဝုတ်ၝသုၚ်စောဲလဝ်တုဲတုဲတှ်ေ မွဲမုက်ၝဂှ်ကျာကတေအ်စံၚ်ကှ်ကှ်ပေၚ်ထာတ်သီုပသသီုအိုၚ်ရၝ − ဟး ဟး ဟး ၊ ညးဂြိုၚ်အဲဂြိုၚ် ညးဗိုၚ်အဲဗိုၚ် တ္ၚဲလေဝ်သဝ် သ္ၚိနာဲကြက်လေဝ်ရိုဟ်အိုတ် ကောံကၠုၚ်စပုၚ်ကဵုသွကသာဠံက်တုဲ ဗီုညးဍာန်အဲဂၠောဲစဴအာအိုတ် − အုပ်နိဂီု။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

https://www.facebook.com/groups/1806937629467025