ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/သေတ်တေန်ပါ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေမ်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ


သၟဝ်ဣဏအ် ဒှ်အရာမကတဵုဒှ် ကေုာံ အရာမစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတု သေတ်တေမ်ပါ။


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဨပရယ် ၄

 • ၂၀၂၃ တ္ၚဲဍုၚ်ဖေန်လာန် ပါလုပ်ပ္ဍဲဂကောံ NATO ၊ဒှ်အာကောန်ဂကောံ မရနုက်ကဵု ၃၁

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • International Vulture Awareness Day ဇၟာပ်စိုပ် ပထမတ္ၚဲသ္ၚိသဝ် သေတ်တေမ်ပါမ္ဂး ညးဂၠးတအ်ကၠောန်သ္ပ "တ္ၚဲ ကၠိုဟ်သမ္တီကၟာတ်ဂၠးတိ"
  ကၟာတ်

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၆. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • တ္ၚဲချဝ်ကလေတ်အလုံဂၠးတိ World Chocalate Day

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • ၁၉၆၇ တ္ၚဲလေပ်လိက်အလုံးဂၠးကဝ် International Literacy Day (ILD)

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၉. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • 2004 တ္ၚဲစဵုဒၞဲါ ပွမစဳရေၚ်ထောံဇကုဇကု World Suicide Prevention Day - 10 September

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • ၁၆၀၉ ဟာန်နရဳဒူသာန် Henry Hudson ဂၠာဲဆဵုကေတ် တ္ကအ် Manhattan ကေုာံ ဂကူမူလသ္ပဒတဴဒၟံၚ်တအ်
 • ၁၈၀၂ ပြၚ်သေတ် သၠာဲပတိတ် သၞောတ်ဨကရာဇ် Piedmont
 • ၁၉၇၁ တ္ၚဲသၞောဝ်သ္ဇိုၚ် အဳဂျေတ် ဒှ်ဒတန်လုပ်သၞောဝ် Egyptian Constitution Become official
 • ၁၉၈၀ တ္ၚဲသၞောဝ်သ္ဇိုၚ်တၟိ ဍုၚ်ချိလဳ ခၞံဗဒှ်
 • ၁၉၉၇ တ္ၚဲ NASA's Mars Global Surveyour စိုပ်ဂြိုဟ်မာတ်
 • ၂၀၀၁ ပေဲါပတိုက် သေတ်တေမ်ပါ ၁၁ (September 11 attacks) World Trade Center ဍုၚ်အမေရိကာန်
  September 11 Photo Montage

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • တ္ၚဲပ္တိုန်အာရီုစိုတ် Mindfulness Day

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၃. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၄၊ သေတ်တေမ်ပါ

ဗီုရုပ် အ္စာသဝ် ဒံက်တာမာံနဲသဵု
 • ၁၉၅၄ အစာသဝ်ဒံက်တာမာံသဵုနဲ ပ္ဍဲအခိင်မယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် နဒဒှ် ညးအုပ်နာနာ ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဂှ် ၜးအတ္တဘဴ စုတိအာ နကဵုယဲအာယုက်ဇၞော် ပ္ဍဲကဵု သ္ၚိညး မနွံပ္ဍဲကွာန်ဝင်ဒုန်၊

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၅ သေတ်တေမ်ပါ

 • 2007 တ္ၚဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံဂၠးတိ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • တ္ၚဲမိပ်သၠောၚ်မလေယှာ Happy Malaysia Day

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၇. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၈. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၉. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၀. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၁. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၂. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၃. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • ၁၇၈၉ တ္ၚဲ US သ္ပဒတန်သၞောဝ် သၞောဝ်စဳရေၚ်ဂဗုတ် Judiciary Act
 • ၁၉၄၈ တ္ၚဲကုမ္ဗဏဳ ဟန်ဒါ Honda စဒက်ပ္တန်
 • ၁၉၇၃ ကၟိန်ဍုၚ် Guinea-Bissau လလောၚ်တြး ဗၠးၜး နူ ဗဝ်တူကဳ
 • ၁၉၉၃ သၞောတ်ဨကရာဇ်ကမ္ဘောဒဳယာကလေၚ်ပတန် Norodom Sihanouk နဒဒှ်ဨကရာဇ်
 • ၁၉၉၆ ညးစၞး ၇၁ ဍုၚ် ထပံက်စၟတ်တဲ လ္တူလိက်ကသုက် "စဵုဒၞါစမ်ၜတ်လွဟ်နျူကလဳယာ" Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty ပ္ဍဲ ဂကောံ UN
 • ၂၀၂၀ ကောံဓရီု ရုၚ်ရာမညနိကာယ လၟေၚ် (၂) သၞာံ ၁၃၈၂

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၅. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၆. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၇. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၈. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၉. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃၁. သေတ်တေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေမ်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ