မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/ဇာန်နဝါရဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ


သၟဝ်ဣဏအ် ဒှ်အရာမကတဵုဒှ် ကေုာံ အရာမစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတု ဇာန်နဝါရဳ။


၁၊ ဇာန်နဝါရဳ : တ္ၚဲသၞာံတၟိ သက္ကရာဇ်ခရေတ်ဘာကျာ်အံက်သဝ်ဒံက် ကၠောန်သဘင်တ္ၚဲနာဲယေသှု မဒုင်ကေတ် မ္ၚဵုသအးဇ္ၚး

 • ၁၆၂၂ - ဂကောံသၟိင်သင်ပုပ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် သၞာံတၟိ ဒးစရိုဟ် နူကဵု ဇာန်နဝါရဳ ၁၊ ကိုပ်ကၠာဏအ် သၞာံတၟိ ကတဵုဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတုမာတ် ၂၅။
 • ၁၉၀၉ - နဒဒှ် ကိုပ်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိ၊ ဍုင်အေန်ဂလာန် စၟတ်သမ္တီ ပေန်ဇြေန် ညးဍုင်ကွာန် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဇၟာပ်မၞိဟ် အာယုက်စိုပ် ကလိဂွံ ပေန်ဇြေန်သီုဖအိုတ်။
 • ၁၉၅၉ - တၠအဝဵု Fulgencio Batista ပ္ဍဲဂျူပါ ဒးဒုင်သီအဝဵု ကုFidel Castroထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၊ ဇာန်နဝါရဳ၊

က္ၜင်ကျာပၞာန်ဂျပေန် ပြံင်လုပ် မနဳလာ၊ ဍုင်ဇၞော်ဖိလိပိန်
 • ၁၉၄၂ - ပၞာန်ဂျပေန် လုပ်သီဍုင်ဇၞော်မနဳလာ၊ ဍုင်ဖလိပိန်၊ နကဵုယၟု ပၞာန်ပါသဳဖိတ် (ဗီုရုပ်)
 • ၁၉၉၁ - ကမ္မဏဳဖျာဇၞော်ဇၞော် ၃၂၇ ပံင်ကောံတုဲ ဒက်ပတန် ဖျာဇၞော်မွဲ မကော်ဂး SuperBrugsen ပ္ဍဲဍုင်ဒိန်မက်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၊ ဇာန်နဝါရဳ

Sankt Geneviève
 • ၁၉၁၀ - ကျာ်ဇၞော်ကုသလ ညးမပတန် ဘာကျာ်သြဳမန် ဍုင်လ္ဂုင် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ယိုက်၊ တကအ်ခၟိုင်။
 • ၁၉၇၄ - အလဵုအသဳပၞာန်နေဝေန် ပစၟတ်သမ္တီ တွဵုရးဍုင်မန် နကဵု စှ်ပွိုင်ဍုင်။
 • ၁၉၈၁ - နကဵု ဌာန ပရေင်ထတ်ယုက် ဍုင်ဒိန်မက် လလောင်တြး ဒဒှ်ရ ခမၞုဲ ဂှ် ယဲမွဲဂကူ ဟွံသေင်။ (နပုံလိင် ဂှ် ဒှ်သဘာဝ မၞိဟ်)
 • ၁၉၈၇ - Aretha Franklin ဒှ် မၞိဟ်ဗြဴကၠာအိုတ် ပ္ဍဲကဵု ဝိုင်ဂဳတ Rock and Roll Hall of Fame
 • ၂၀၀၃ - Greta Thunberg ညးမတဝ်စၞေဟ် သွက်သဘာဝ ဂကူသွိတ်ဒေန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၄၊ ဇာန်နဝါရဳ

Charles 1.
 • ၁၆၄၂ - ပၞာန်အပ္ဍဲဍုင် အေန်ဂလာန်၊ (ဗီုရုပ်) လုပ်သီ ပါလဳမာန်။
 • ၁၉၄၇ - လိက်ပရေင် Der Spiegel ပတိတ်ကၠာအိုတ်။
 • ၁၉၄၈ - တ္ၚဲဗၠးၜးမြာန်မာ Myanmar independence day
 • ၂၀၀၆ - အဝဵုပရင်ကင် ပ္ဍဲဍုင် အေဿရေ နူကဵု ဝန်ဇၞော် Ariel Sharon စိုပ်အာ ဇရေင် Ehud Olmert
 • ၂၀၂၀ - ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တ ဇောတိပါလ၊ ဘာလဒေါဝ်ဍုၚ် (ဍုၚ်ဇြပ်ဗု) မဂွံဒုၚ်ပူဇဴ နကဵုတဆိပ်ကြာ "အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု"
 • ၂၀၂၀ - ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တ ကေသရ၊ တိုက်ပရိယတ္တိမန်-ဘာဗိုလ်လ္ၚီ၊ ရးဇၞော် လ္ဂုၚ် ဒးဒုၚ်ပူဇဴနကဵုတဆိပ်ကြာ "အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ"
 • ၂၀၂၁ - ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တ သောဘဏ၊ ဘာမ္ၚဵုအံၚ်ဇၞး ဍုၚ်လၟိုၚ်၊ ဒးဒုၚ်ပူဇဴနကဵုတဆိပ်ကြာ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၅၊ ဇာန်နဝါရဳ

ဗီုရုပ် နာဲကျာန်သိင်
 • ၁၈၁၃ - ဍုင်ဒိန်မက် လလောင်တြး ဍုင်ဒုင်ဒေဝလဳ၊ ဘာဏ်ကောန်ဂကူ သၠာဲထောအ်ယၟု နကဵု ဘာဏ်ဍုင်။
 • ၁၉၇၂ - သမတ အမေရိကာန် Richard Nixon စဖျေဟ် အစဳအဇန် ယာဉ်တိုန်အကာသ။
 • ၁၉၇၅ - နာဲကျာန်သိင် သ္ဂံင်ပၞာန်ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် ဒးဒုင်ပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဍဲပေါဲဗတိုက်ကၟာဆေက် ပလိုတ်ကွာန်အခေါန်ဒေင် (ဗီုရုပ်)။
 • ၂၀၀၉ - တၠဂုဏ်အာလောက ဍုၚ်လၟိုၚ် ကလိဂွံဒဳဂရဳတန်ဝိဇ္ဇာ နကဵု ဘာသာပညာစိုတ် B.A (Psychology) ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်လ္ဂုၚ်။
 • ၂၀၂၀ - ပံက်ရုၚ်-ပတိုန်ဂတဵုမုက် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ဒေသဖာလိန် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်)
 • ၂၀၂၀- ဘာတန်မူလကောန်ဂကူမန် ကွာန်အၜတ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၆၊ ဇာန်နဝါရဳ

Den Ungarske Skt. Stephens krone


 • "တ္ၚဲတၞံဆုသတ်ပ္ကဴ" Apple Tree Day
 • National Shortbread Day
 • ၁၉၇၀ - ခရေတ်မွဲအလုံဂၠးတိတအ်ဂမၠိုၚ် ကၠောန်သ္ပသဘၚ်ကၠောံသၞာံ Epiphany ရ။
 • ၁၉၇၈ - အမေရိကာန် ကလေင်ပအပ်ကဵု ၝောအ်ကိုဋ် ဨကရာဇ် ဟင်ဂေရဳ (ဗီုရုပ်) ကုဍုင်ဟင်ဂေရဳ။
 • ၁၉၉၂ - ပၞာန်အပ္ဍဲဍုင် ဂျဝ်ဂျဳယျာ ကတဵုဒှ်။
 • ၂၀၁၆ တ္ၚဲနဲကဲ ဂၠးတိ National Technology Day
 • ၂၀၁၈ - ဂကောံကွးဘာတက္ကသိုလ်သၚ်မန်-ဍုၚ်သေံ MBSST လလောၚ်တြး "လိက်လစွံစိုတ်လ္တူကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်"
 • ၂၀၂၀ - သမ္မတအမေရိကာန် Trump ထပက်စၟတ်တဲ လ္တူသၞောဝ် robo-call
 • ၂၀၂၀ - တၠဂုဏ် ဇိနဓဇ (ဍုၚ်ပံၚ်) နကဵုက္ဍိုပ်လိက်ပြကိုဟ် “An Analytical Study Of Trend In The Development Of Buddhism In Mon Region Of Myanmar In Next Decade “ အာစိုပ်ဒ္တုဲအံင်ဇၞးအာရောင် ဂွံတီကေတ် တန် Ph.D ပ္ဍဲ International Buddhist Studies College) (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand ရ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၇၊ ဇာန်နဝါရဳ

ကဠင်တေလ်လဳဖုန် ပ္ဍဲလာန်ဒါန်
 • ၁၆၁၀ - တၠပညာနက္ခတ္တဗေဒ Galileo Galilei ဂွံဆဵုကေတ် ဂိတုဂျူပိတာ ပန် မကော်စ တ္ၚဲဏအ် ဂိတုဂလိလာဲဂမၠိုင်။
 • ၁၉၂၇ - မဆက်စၠောအ် ကော်ဖုန်ကၠာအိုတ် (ဗီုရုပ်) မကော်လဝ် အကြာ ဍုင်နျူယံက် ကဵု ဍုင်လာန်ဒါန်။
 • ၁၉၇၉ - ပၞာန်တတိယ အေန်ဒိုချိုၚ်နာ၊ ပၞာန် ကာန်ပူချာ-ဝေတ်နာန်၊ ဖနန်ပေန် စှ်ေအာသၟဝ် ဒပ်တၟေၚ်ဝေတ်နာန်တုဲ ဗက်ဗဒဴပတိတ် ပဳပေက် ကေုာံ ခမာရု
 • ၁၉၈၄ - ဘရူနာၚ် စဒှ်ကောန်ဂကောံ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) မရနုက်ကဵု ၆
 • ၂၀၁၅ - လိက်ပရိုင်ဓရိုင် ပြင်သေတ် Charlie Hebdo ဟိုတ်မပစရဵု ကဵုပရောဗက်မဝ်ဟာမေတ်တုဲ ဒးဒုင်ဗတိုက် ကုသၟာပကီုပရာပ် မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာ ၁၃ တၠ။
 • ၂၀၁၈ - ကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် အလန်ပထမ၊ ဘာဓာတ်ကျာ်၊ ဍုၚ်ကၟာဝက်တုဲ ဒက်ပတန်ကၠုၚ်ဂကောံထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၈၊ ဇာန်နဝါရဳ

Monacos våben
 • ၁၂၉၇ - ဍုင်Monaco (ဗီုရုပ်) ကလိဂွံ ဍုင်သၠးပွး
 • ၁၆၇၇ - ဒိန်မက် ကျ ပၞာန်ရူဂေန် slaget om Rügen
 • ၁၉၄၁ - နာဲဝင်ရော သ္ဂံင်တဝ်စၞေဟ် သွက်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက်။
 • ၂၀၀၅ - ဖျေဟ်သၞောဝ် သုင်ၜံက် ဟွံဂွံ ပ္ဍဲ ကွဳပၟတ်ဂေတ်ဍုင် ဂဝ်ပေန်ဟုက်ဂေန်။
 • ၂၀၁၆- - ကောံဓရီု ဂကောံကွးဘာတက္ကသိုလ်သၚ်မန်-ဍုၚ်သေံ၊ ဌာန-ဘာသုဓမ္မဝတဳ (ၜၚ်က္ဍဳ) ဍုၚ်ၜံၚ်ကံက်။
 • ၂၀၂၀ - အဳရန် ဂြာတ်ပန်ဖျေံလွဟ် လ္တူဒပ်ပၞာန်ကျာ အမေရိကာန် မဖျေံဒၟံၚ်ဒပ် ပ္ဍဲဍုၚ် အဳရာတ် ၂ ဒပ်ရ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၉၊ ဇာန်နဝါရဳ

 • ၁၆၄၄ - ပၞာန်သွိတ်ဒေန် လုပ်သီကေတ် ဍုင်ဒိန်မက် သကုတ်ယူလာန် ပ္ဍဲအခိင်ပၞာန် Torstenson-krigen (ဗီုရုပ်)
 • ၁၉၂၀ - ဂကောံသၟာကမၠောန် ဍုင်ဒိန်မက် အာတ်မိက် ညံင်ဂွံကဵု သၟာကမၠောန်တအ် အခိင်ဇူ ပ္ဍဲကညင်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၀၊ ဇာန်နဝါရဳ

Tintin-butik i London
 • ၁၆၆၁ - မဒက်ပတန်သၞောတ်ပဒေသရာဇ် ပ္ဍဲဍုင်ဒိန်မက်။
 • ၁၉၁၂ - နာဲမာံယှိုဲၚိုဲ အစာလိက်မန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။
 • ၁၉၂၉ - ရုပ်ဒမျိုင်ကာတောန် တိန်တိန် Tintin (ဗီုရုပ်) မဓဇက်ကၠောန်လဝ် နကဵု သၟာဓဇက်ရုပ် ဂကူဗေလ်ဂျဳယာန် တိတ်အလန်ကၠာအိုတ်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၁၊ ဇာန်နဝါရဳ

 • ၁၇၈၇ - William Herschel ဂွံဆဵုကေတ် ဂိတုဥရနုသ် (Uranus)၊ ဂိတုသြဗေရောန် (Oberon) ကေုာံ ဂိတုတိတနဳယျာ (Titania)
 • ၁၈၄၂ - ဝဳလျာန်ဂျိုန် William James တၠပညာစိုတ် ဍုၚ်အမေရိကာန် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်၊ ဒှ်ညးကဵုကၠုၚ် ဘာသာပညာစိုတ် ပ္ဍဲဍုၚ်အမေရိကာန်ကၠာအိုတ်မွဲကီု၊
 • ၁၉၀၇ - မထပက်စၟတ်တဲ လိက်တင်တုပ်စိုတ် အကြာ ဒိန်မက် ကဵု ဂျာမနဳ မဒှ်လိက် မၞိဟ်မနွံ ပ္ဍဲဍုင်ဂျာမနဳ မဒှ်ဒၞာဲဍုင်ဒိန်မက်တြေံဂှ် သီုဟွံဒးပ ကောန်ဍုင်ဂျာမနဳ မွဲသာ် အခေါင်ဆက်တန်တဴအာ ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်ဂွံ။
 • ၂၀၁၈ - ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်-ဍုၚ်လၟိုၚ် ပလံၚ်ဗစိုပ်လိက် "လိက်လစွံစိုတ် လ္တူကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်"
 • ၂၀၂၀ - သၟိတ်ပတိုန် "မဟာသီ" ရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန် (၁၃၈၁ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၂) စွေက်)ဍုၚ
 • ၂၀၂၀ - ဍုၚ်ထာဲဝါန် (Taiwan) ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါရုဲမာဲဍုၚ်တုဲ Tsai Ing-wen ကလေၚ်ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် နဒဒှ်သမ္မတဍုၚ် အလန်ဒုတိယပၠန် နကဵု 57.1 %
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၂၊ ဇာန်နဝါရဳ

Jordskælvet i Haiti 2010
 • ၁၈၆၂ ညးပၠတရဴ ခၞံဗဒှ် ပညာစိုတ်မဆေၚ်စပ် ဖောအ်ဗြေဝ် ဂျိုန် မာက် ဘလဒ်ဝေန် James Mark Baldwin က္တဵုဒှ်မၞိဟ်။
 • ၂၀၁၀ - ဍုင်ဟာဲတဳ ဒးကသဳတိ (ဗီုရုပ်) နကဵု ရိချသကေ ၇၊ ဍုင်လီုလာ် မၞိဟ်ချိုတ် ဗွဲမဂၠိုင်။
 • ၂၀၂၀- ဂကောံမန်အလုံဍုၚ်အမေရိကာန် ဗစိုပ်လိက်ပံက်ထိုၚ်ဗော်ဍုၚ်တၟိ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၃၊ ဇာန်နဝါရဳ

Costa Concordia og nogle af skibets redningsbåde den 14. januar 2012
 • ၂၀၁၂ - က္ၜင်ဂ္ၚေင်တရဴCosta Concordia]] (ဗီုရုပ်) ဒေါမ်ဓစေင်အာ မ္ၚးတကအ်Giglio၊ ပၞောဝ်ကဵု မၞိဟ်နွံ ပ္ဍဲက္ၜင် ၄၂၅၂ တၠဂှ် မၞိဟ် ၃၂ ဒးချိုတ်အာ။
 • ၂၀၁၈ - ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်-အလန်ပထမ မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲလွဳမာန်သာသနာ (၂၅၀၀)၊ ဍုၚ်မတ်မလီု (တ္ၚဲပထမ)
 • ၂၀၂၀ - လိၚ်တုပ်သ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ-အာၚ်ရလာန် မသၟဝ်ကျာဗွဲမလုပ်သၞောဝ် Same-sex marriage now legal in Northern Ireland

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၄၊ ဇာန်နဝါရဳ

ဒံက်တာမေန်တေန်မန်
 • ၁၉၃၄ - ဒံက်တာမေန်တေန်မန် (ဗီု) ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက်။
 • ၁၉၉၃ - သကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဍုင်ဒိန်မက် Poul Schlüter ဒးတိတ်နူ ကဆံင်ဝန်ဇၞော် ဟိုတ်နူကဵု ဂဗုတ်တမေလ်။ ပရေင်ပံင်ကောံသ္ၚိကၟိန် ကုညးဒှ်ဒဒိုက် ကောန်ဂကူတမေလ် နူသဳရိလင်္ကာမွဲသ္ၚိဂှ် ဟိုတ်နူ ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပလံင်ဖျဴဍုင်တုဲ ဂဗုတ်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ ကျအာ၊ အခေါင်ပလံင် ဂကောံသ္ၚိကၟိန်ဂှ် ဟွံမဲတုဲ နကဵုသကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒးနုက်တိတ် နူတာလျိုင်။
 • ၂၀၁၈ - ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်-အလန်ပထမ မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲလွဳမာန်သာသနာ (၂၅၀၀)၊ ဍုၚ်မတ်မလီု (တ္ၚဲဒုတိယ)

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၅၊ ဇာန်နဝါရဳ

Operaen
 • ၁၅၈၂ - ရုရှာ ကလေင်ကဵု ဒေသ Livland ကဵု Estland ကုဍုင်ပဝ်လာန်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၆၊ ဇာန်နဝါရဳ

Ivan den Grusomme
 • ၁၅၄၇ - Ivan den Grusommeအာယုက် ၁၆ သၞာံ (ဗီုရုပ်) ဂွံသၠိုန်ၝောအ်ကိုဋ် နကဵုယၟု Ivan စတုတ္ထ မဂွံဒှ် ဨကရာဇ်ဇာ ဍုင်ရုရှာ။
 • ၁၉၆၉ - ကွးဘာ Jan Palach စံင်ဂစိုတ်ဇကု နမထ္ၜးဆန္ဒ ဒစဵုဒစး သဵုဗိယေတ် မလုပ်သီကေတ် ဍုင်ဇကု ချက်ကဝ်သလာဗဳယျာ ဂတမုက် တိုက်ထ္ၜးကောန်ဂကူ။ ညးတေအ် စုတိ ကြဴနူဂှ် ၃ တ္ၚဲ။
 • ၁၉၉၁ - ဟိုတ်နူ ဍုင်အဳရက် လုပ်သီ ကူဝိတ်တုဲ ပၞာန်အမေရိကာန် အာဗတိုက် အဳရက်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၇၊ ဇာန်နဝါရဳ

 • 2၂၀၂၃ ဥက္ကဋ္ဌဇၞော် ဗော်ဍုင်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် စုတိ
 • ၁၉၅၉ - နာဲယက္ခ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိုတ်။
 • တ္ၚဲကဵုဒါန်ဆီဂကူမန်၊ ဂိတုပုဟ် (၈) စွေက်ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၈၊ ဇာန်နဝါရဳ

Juan Carlos
 • ၁၅၃၅ - ဍုင်Lima ပ္ဍဲပေရူ Francisco Pizarro ဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက် ပတန်ဍုင်။
 • ၁၉၅၅ - ကောန်ဨကရာဇ်ဍုင်သပိန် အာယုက် ၁၆ Juan Carlos (ဗီုရုပ်) မဂွံခပတိုန် နဒဒှ် သကိုပ်သကဍုင်။
 • ၂၀၂၀ - သမ္မတ ဍုၚ်ကြုက် သဳကျာန်ဖျေန် xi jinping စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်မြာန်မာ နကဵုတရဴကလုတ်ဂေတ်ဝေၚ်ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၉၊ ဇာန်နဝါရဳ

VW Boble (Folkevogn)
 • ၁၉၇၈ - ဂကူကွဳစက် ဂျာမနဳ ဝှက်ကဝင် ဂကူ ၁ Volkswagen Type 1 (ဗီုရုပ်) မပတိတ် လက္ကရဴအိုတ် ပ္ဍဲဂျာမနဳ၊ ကြဴနူဂှ်မ္ဂး ကွဳစက်ဂကူဂှ် ပတိတ် ပ္ဍဲဍုင်လေတ္တေန်အမေရိက ဟေင်ရ။
 • ၁၉၉၇ - က္ဍိုပ်သကိုပ် ပလေတ်သတာင်Yasser Arafat အာစိုပ် ဟေဗြောန် Hebron ကောန်ဂကူပလေတ်သတာင် ၆၀.၀၀၀ ပြင် ဒုင်တၠုင် သွက်ဂွံ ဝေင်သဘင် အေဿရေ ကလေင်ပအပ်ကဵု ဒေသသၞေဟ်ပလိုတ်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၀၊ ဇာန်နဝါရဳ

 • ၁၉၆၁ - ကၠာအိုတ် နကဵု ညးမရှ်ေသှ်ေ ကာတ္တလေတ်မွဲ၊ တုဲပၠန် အာယုက်ဍောတ်အိုတ် အာယုက် ၄၃ သၞာံ John F. Kennedy (ဗီုရုပ်) ဂွံကတဵုဒှ် သမတ ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်။
 • ၂၀၀၃ - နာဲဖိုလ်စိင် က္ဍိုပ်သကိုပ် ကေုာံ အမာတ်မန် (တြေံ) စုတိ နကဵုအာယုက် ၉၆ ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက်။
 • ၂၀၂၀ - ဂွံစတီကေတ် ဒဒှ်ရ နဝ်ဝေလ် ကဝ်ရဝ်နာဝဳရုသ် (2019-nCoV) ကၠောအ်ကၞာန် အကြာမၞိဟ်ကဵုမၞိဟ်မာန်ရ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၁၊ ဇာန်နဝါရဳ

ညးတၠသိက္ခာ အစာထောန်သိင်
 • ၁၉၂၅ - ဍုင်အယ်ဗေနဳယျာ လလောင်တြး ဍုင်ဗၠးၜး။
 • ၁၉၄၇ - ညးတၠသိက္ခာ အစာနာဲထောန်သိင် (ဗီုရုပ်) ညးမဒှ်အစာဓရ် ကေုာံ ဗလးရေဒဳယောမန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၂၊ ဇာန်နဝါရဳ

Demonstranter på vej mod Vinterpaladset i St. Petersborg.
 • ၁၈၄၀ - ဗြိတိန် အာပကဝ်လဝ်နဳ ပ္ဍဲဍုင်နျူဇြဳလာန် တၞဟ်နဂွံချိုတ်ပၠိုတ် ဒဒှ်ရ ဍုင်နျူဇြဳလာန်ဂှ် နွံသၟဝ်ဗြိတိန်။
 • ၁၉၀၅ - ပ္ဍဲ သလာတ်သင်ပဳတာသပဝ် ဍုင်ရုရှာ မၞိဟ်ထ္ၜးဆန္ဒ ဒစဵုဒစးသၞောဝ်ဨကရာဇ်ဇာ ဒးဒုင်ဂစိုတ် ၜိုတ် ၁၀၀၀၊ (ဗီုရုပ်)
 • ၁၉၁၉ - တ္ၚဲ ယူကရုၚ် ညဳသာ "Day of Unity of Ukraine" သ္ဘၚ်သမ္တီ 1919 Unification Act
 • ၁၉၈၀ - တၠပညာရူပဗေဒ မဆေင်ကဵုနျူကလဳယျာ ကေုာံ ညးမကလိဂွံ လာပ်နဝ်ဗေလ် Andrej Sakharov ဒးဒုင် ပလံင်ပတိတ် နူဍုင်ဇၞော်မဝ်သကဝ်တုဲ အာစွံလဝ် ပ္ဍဲဍုင်မကၟာတ်လဝ် Gorkij။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၃၊ ဇာန်နဝါရဳ

Den nuværende Helsingørmotorvej
 • ၁၉၅၆ - စပံက် ဂၠံင်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ (High way) ပ္ဍဲဍုင်ဒိန်မက် ကၠာအိုတ် မဒှ်ဂၠံင်Hørsholmvejen (ဗီုရုပ်)
 • ၁၉၇၈ - ဍုင်သွိဒေန် ကၟာတ်လဒဵု ဟွံကဵု စကာ ဗူသပရေ (aerosols) နကဵုသၞောဝ်၊ ဟိုတ်နူ မဒှ်သံသယ မပကဵု ညံင် ခတေဟ်အဝ်ဇြုမ် ပ္ဍဲအကာသ ဂွံလီုလာ်၊ မကၟာတ်ဗီုဏအ်ဂှ် ဒှ်ဍုင်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၄၊ ဇာန်နဝါရဳ

Den første Apple Macintosh
 • ၁၈၆၄ - သကိုပ်ပၞာန် ဍုင်ဒိန်မက် Generalløjtnant Christian de Meza ဂွံလိက်အမိင် နူကဵု ဝန်ဇၞော်ပရေင်ပၞာန် ဍုင်ဒိန်မက် ဒဒှ်ရ ရီုဗင် ညံင်ကောန်ပၞာန်တအ် ဟွံဂွံချိုတ်ဂှ် ကိစ္စဇၞော် နူစဵုဒၞာ ဒေန်နာဝက် (Dannevirke) မဒှ်ဒၞာဲ ဒုင်ပၞာန်ဍုင်ဒိန်မက် ညံင်ဂျာမနဳ ဟွံဂွံလုပ်သီကေတ်ဍုင်။
 • ၁၉၆၅ - Winston Churchill သကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဗြိတိန် (တြေံ) စုတိ နကဵု အာယုက် ၉၀။
 • ၁၉၈၄ - ကောန်ပျူတာ မက်ကိန်တောတ် အေပ်ပဴ Apple Macintosh (ဗီုရုပ်) စသွံကၠာအိုတ်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၅၊ ဇာန်နဝါရဳ

Robert Burns
 • ၁၇၅၉ - အစာကဗျ ကောန်ဂကူ သကတ်လာန်Robert Burns (ဗီုရုပ်) ကတဵုဒှ်မၞိဟ်၊ ညးဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မချူဇန်လဝ် ဒွက် Auld Lang Syne.
 • ၁၉၁၇ - အမေရိကာန် ရာန်ကေတ် တကအ်အိန္ဒယပလိုတ် နူ ဍုင်ဒိန်မက် နကဵု ၚုဟ် ၂၅ မဳလဳယာန် ဒဝ်လာ။
 • ၂၀၂၀- ရမျာၚ်ဖဍောတ်ကဗျမန်-အလန်တတိယ၊ နူ Share Arena ကၠောန်ဗဒှ် ဌာန်ဇၞူရာမည -မတ်မလီု။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၆၊ ဇာန်နဝါရဳ

Hamid Karzai
 • ၁၅၃၁ - လဳသ်သဗောန်Lissabon မဒှ်ဍုင်ဇၞော်ပဝ်တူဂြဳ ဒးကသဳတိ မၞိဟ်ချိုတ် ဂၠိုင်ကဵုလ္ၚီ။
 • ၁၉၃၉ - ဒပ်ပၞာန် သကိုပ်ပၞာန် ဖရင်ဂဝ် (Francisco Franco) ဍုင်သပိန် လုပ်သီ ဍုင်ပါသဳလဝ်နာ (Barcelona) တုဲ ပၞာန်အပ္ဍဲဍုင်သပိန် (၁၉၃၆-၃၉)လေဝ် တုဲဒှ်အာရ။
 • ၂၀၀၄ - Hamid Karzai (ဗီုရုပ်) ထ္ပက်စၟတ်တဲ သၞောဝ်ဥပဒေသဇိုင် ဍုင်အဖဂါန်နသတာန် တၟိ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၇၊ ဇာန်နဝါရဳ

ရုပ်တိုက် မာံတောအ်
 • ၁၈၂၉ - တက္ကသိုလ်ကွတ်စက် ဍုင်ဒိန်မက် နကဵုယၟု တြေံPolyteknisk Læreanstalt (ဗီုရုပ်) စဒက်ပတန်။
 • ၁၉၄၅ - တ္ၚဲနာဇြဳ ဂစိုတ်ဟကၠက် ဂျူ "Holocaust Remembrance Day"
 • ၁၈၉၀ - မာံတောအ် အစာကဝိမန် ဒယှ် ကတဵုဒှ် မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်တံင်ပိုအ်။
 • ၁၉၇၃ - ထပက်စၟတ်တဲ ဒေါအ်ပွန်ပွောဟ် ပ္ဍဲဍုင်ပဴရေတ် အကြာအမေရိကာန်၊ ဗဳယေတ်နာမ်သၠုင်ကျာ၊ ဗဳယေတ်နာမ်သၟဝ်ကျာ မဖန်ဗဒှ်ကဵု ပၞာန်ဗဳယေတ်နာမ် မဒှ် ပၞာန် ဒပ်အမေရိကာန်မပၠတရဴ အာစိုပ်ဒတုဲ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၈၊ ဇာန်နဝါရဳ

 • ၁၈၇၁ - ပၞာန် ပြင်သေတ် ကဵု ပြုသ်သဳယျာ (Prussia) အာစိုပ်ဒတုဲ ပြင်သေတ် ဒးဒုင်ကမျ။
 • ၁၉၃၅ - ဍုင်အာက်သလာန် မဒှ်ဍုင်ကိုပ်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိ ကဵုအခေါင် နကဵုသၞောဝ် ပလီုကောန်ဂွံ။
 • ၁၉၈၆ - ယာဉ်အကာသ ချလ်လေန်ဂျာ(Challenger) (ဗီုရုပ်) ခတိုဟ်အာ အဃောမတိုန်ဒၟံင်။ သကိုပ်ယာဉ်အကာသ သီု (၇) တၠစုတိ။


ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၉၊ ဇာန်နဝါရဳ

Benz' bil (replica)
 • ၁၈၈၆ - Karl Benz ကလိဂွံ တၠမူ ကွဳစက် ပ္ဍဲဂၠးတိကၠာအိုတ်(ဗီုရုပ်)၊ ကွဳစက် နွံကဵု သၠာပိ နွံကဵုဇုက်ဓရိဟ် မဗဂေတ်ကဵု စက်။
 • ၁၉၃၃ - သမတ ဍုင်ဂျာမနဳ Paul von Hindenburg ခပတိုန် ဟေတ္တလာ(Adolf Hitler) နဒဒှ် ညးပကင်ရင် ကၟိန်ဍုင်တၟိ။
 • ၁၉၉၆ - သမတ ပြင်သေတ် Jacques Chirac လလောင်တြး ဒဒှ်ရ ဍုင်ပြင်သေတ် ဟွံဆက်လ္ၚတ်ကၠောန် လွဟ်အနျူကလဳယျာ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၀၊ ဇာန်နဝါရဳ

Mahatma Gandhi, ၁၉၄၅ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၁၊ ဇာန်နဝါရဳ

 • ၁၈၇၆ - အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် ပတိတ်အမိင် ဒၞာဲဒေသတိဍာ် ဂကူရးတၞံအမေရိကာန် မပဒတဴတအ်ဂှ် ဒှ်ဒၞာဲဒတန် မဒးမင်မဲ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ