မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/မာတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ


သၟဝ်ဣဏအ် ဒှ်အရာမကတဵုဒှ် ကေုာံ အရာမစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတု မာတ်။


၁၊ မာတ်

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၄၊ မာတ်

 • March 4 ဒှ်တ္ၚဲ မရနုက်ကဵု ၆၃ ပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲသၞာံ နကဵုကြက္ကဒိန် Gregorian
[[]]
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၅. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၆၊ မာတ်

 • ၂၀၂၁ - ဗညာသုခ ​ကေုာံ မိသိုက်စိုတ် သ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • Bullet list ဝိုၚ်သဳကၠဳ ချူဓဇက်မူဝါဒဂဥုဲဗ္ၜူမာဲ ကဵု သၚ်သၟတ်မန်၊ ဌာန - ရာမညဟိုတယ်

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • ၁၉၁၁ တ္ၚဲညးဗြဴကၟိန်ဍုၚ်နာနာ International Women's Day (IWD)

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၉. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၀. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၀၂၃ - တန်ဗတောန်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် (လ္တူလပှ်ကျာ်) အလန်ပထမ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၂၊ မာတ်

[[]]
 • ၂၀၀၇ - ကောန်မှိင်ဇာတ် မန်ချေတ်သိုဝ် စုတိအာ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲယှိုယ်ဂုန်တာင် (ဍုင်ဒဂုင်) နကဵုယဲဂၞဴ။
 • တ္ၚဲ ကောန်တၟံ အလုံဂၠး World Kidney Day

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၃. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၄၊ မာတ်

 • ၁၈၇၉ - Albert Einstein ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။
 • ၂၀၀၅ - နာဲထေန် ဥက္ကဌ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ (တြေံ) စုတိ ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီု။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၅. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၆. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၇. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၈. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၉၊ မာတ်

 • ၁၉၂၃ - နာဲၚိုဲသိင် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဂကူမန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ထိုင်အာင်။
 • ၂၀၁၇ - ဂကူမန် ပိလက်ပြင်င် ထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီု ဒစဵုဒစး အလဵုအသဳအေန်အေဝ်ဒဳ ကဵုယၟုဒဒန်တကအ်ခၟိုင် နဒဒှ် ဒဒန်ဗိုလ်ချုပ်အံင်သာန်။
 • ၂၀၂၁ - ဝိက်ရှေန်နရဳ ဘာသာမန် အာစိုပ်ဒတုဲ။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၀၊ မာတ်
၁၉၂၃ - ဒံက်တာ နာဲပါန်လှ အစာဝင်ဂကူမန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၁. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၂၊ မာတ်

၁၇၈၄ - ကျာ်မၞိက် နိမန်စွံ လတူပၞင်ရတ် ပ္ဍဲဘုတ်ကျာ်မၞိဟ် ၊ ဍုင်က္ၜင်ကံက်၊ ဍုင်သေံ။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၃. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၄. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၅. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၆. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၇. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၈၊ မာတ်

၁၈၆၄ - ရဝ်ဗာတ် ဟာလ္လဳဒေလ် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၉. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၀၊ မာတ်

၁၈၅၃ - Vincent van Gogh အစာကသူဒယှ် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃၁. မာတ် ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ