မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/ဒဳဇြေန်ပါ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ


ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာ မဗၟံက်ထ္ၜး လၟေင်တ္ၚဲ အရာမကတဵုဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဒဳဇြေန်ပါ


၁၊ ဒဳဇြေန်ပါ :တ္ၚဲသၞာံတၟိ

Det røde bånd er et symbol for solidaritet med hiv-smittede og personer, som har aids
 • ၁၆၄၀ - ပဝ်တူဂြဳ ဒှ်ဍုင်ဗၠးၜးမွဲပၠန် ကြဴနူ မပံင်ကဵု ဍုင်သပိန် ပွိုင် ၆၀ သၞာံတုဲ။
 • ၁၉၈၉ - Mikhail Gorbatjov ကလိဂွံဒုင်ကေတ် ဆဵုဂဗ ကု သၟိင်သင်ပုပ် Johannes Paul II။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Christians Kirke
 • ၁၄၀၉ - Leipzig Universitet စပံက်။
 • ၁၈၀၄ - နပဝ်လဳယာန် Napoleon Bonaparte ဓလဝ်စုတ် ၝောအ်ကိုဋ်ဨကရာဇ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဇကု ပ္ဍဲဘာကျာ်Notre Dame ပ္ဍဲ ဍုင်ပဴရေတ်၊ တုဲ တၞောဝ်ညး ကတဵုဒှ် ဨကရာဇ် ဍုင်ပြင်သေတ် ပွိုင် ၁၀၀၀ သၞာံ။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၊ ဒဳဇြေန်ပါ

ဗီုရုပ် ဂျူပိတာ မတက်လဝ် နကဵု Pioneer ၁၀
 • ၁၈၁၈ - Illinois ကတဵုဒှ် တွဵုရး မရနုက်ကဵု ၂၁ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်။
 • ၁၉၇၃ - Pioneer ၁၀ ပလံင်နင် ဗီုရုပ်ဂျူပိတာ ဇရေင်ဂၠးတိ ကၠာအိုတ် (ဗီုရုပ်)

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၄၊ ဒဳဇြေန်ပါ

 • ၁၆၇၂ - ဆေင်ဂဥုဲ မကော်ဂးApotekere နကဵုသၞောဝ် ဆဆေင်ဏအ်ဟေင် ကလိဂွံအခေါင် မသွံဂဥုဲ နကဵုသၞောဝ် ပ္ဍဲဍုင်ဒိန်မက်။
 • ၁၈၀၈ - နပဝ်လဳယာန် Napoleon ပလီုထောအ် ဂကောံဂိုဏ် Spanish Inquisition(ဗီုရုပ်)
 • ၁၉၀၁ - Gillette ဆက်မိတ် စက်ကးသော်ပါင် ကၠာအိုတ်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၅၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Thailands flag
 • ၁၈၄၈ - သမတအမေရိကာန် James K. Polk ကဵုသမ္တီပဒတန် ပ္ဍဲကောန်ဂရာတ်၊ ဒဒှ်ရ မဂွံဆဵုကေတ် ထဝ် ဗွဲမဂၠိုင် ပ္ဍဲ ကာလဳဖဝ်နဳယျာ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၆၊ ဒဳဇြေန်ပါ

အလာံဍုင်ဝှေန်လာန်
 • ၁၄၉၂ - Christopher Columbus ဂွံဆဵုကေတ် တကအ်Hispaniola။
 • ၁၈၇၇ - Thomas Edison ပံက်ထ္ၜး ဂရမ်မဝ်ဝှန် (Grammophone) (ဂတှ်ေလွပ်ရမ္သာင်) ကၠာအိုတ်။
 • ၁၉၂၉ - မၞိဟ်ဗြဴကလိဂွံ အခေါင်စုတ်မာဲ ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဍုင်ဂျာမနဳ။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၇၊ ဒဳဇြေန်ပါ

ဂျပေန် ဖျေဟ်ဗုမ် ပ္ဍဲသၞေဟ်ပလေဲ ဍုင်အမေရိကာန်။
 • ၁၇၃၂ - Covent Garden Opera House ပ္ဍဲလာန်ဒါန် စပံက်။
 • ၁၉၄၁ - ၄၂၃ က္ၜင်ကျာပၞာန်ဂျပေန် အာထောအ်ဗတိုက် ဒပ်ဍာ်အမေရိကာန် ပ္ဍဲသၞေဟ်ပလေဲ (Pearl Harbor) (ဗီုရုပ်)ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၈၊ ဒဳဇြေန်ပါ

John Lennon
 • ၁၉၁၈ - Admiralinde Emma Gad ဆက်မိတ် လိက်ညး ယၟုမြဟ်Takt og Tone
 • ၁၉၈၀ - သၟာဂဳတဒယှ်John Lennon (ဗီုရုပ်)ဒးဒုင်ပန်ဂစိုတ် ပ္ဍဲဂၠံင် ပ္ဍဲဍုင်နျူယံက်။
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၉၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Somalias flag
 • ၁၈၄၉ - သဘင်ရုဲမာဲသွက်ကၠတ်ထဝ်လတူ ဍုင်ဒိန်မက်ကၠာအိုတ်။
 • ၁၉၆၈ - ကောန်ကၞိ ကောန်ပျူတာ မဆက်မိတ် ကၠာအိုတ် နကဵု Douglas Engelbart။
 • ၁၉၉၂ - ကုလသမဂ္ဂ လုပ်ပသောင်ပြသၞာ ပ္ဍဲဍုင်သဝ်မလဳယျာ (ဗီုရုပ်)
 • တ္ၚဲပတိုက်သရိုဟ် ဗက်အဂတိအလုံဂၠးတိထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၀၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Guantanamo Bay

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၁၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Republikken Tjetneniens flag
 • ၁၈၁၆ - အေန်ဒဳယာန်နာ (Indiana) ပါလုပ် နဒဒှ်တွဵုရး မရနုက်ကဵု ၁၉ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်။
 • ၁၉၄၆ - ဒက်ပတန် သြဝ်ဗွဝ် သွက်ကောန်ၚာ်ကုလသမဂ္ဂ UNICEF
 • ၁၉၉၄ - ရုရှာ လုပ်သီ ဍုင်ချေတ်ချေန်နဳယျာ။ (ဗီုရုပ်).ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၂၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Mona Lisa
 • ၁၈၉၆ - Guglielmo Marconi ဆက်မိတ် ရေဒဳယော ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲလာန်ဒါန်။
 • ၁၉၁၃ - ရုပ်ပါန်သူMona Lisa (ဗီုရုပ်)မဒးဒုင်ကၠတ် နူတိုက်ထ္ၜးပျး Louvre ဂှ် ကလေင်ဆဵု ပ္ဍဲအခန်ဟဝ်တေဝ်Firenze။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၃၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Lucia-optog
 • ၁၅၇၇ - Francis Drake စတိတ်နူ Plymouth သွက်ဂွံဂေတ်ဂၠးတိ နကဵုက္ၜင်။
 • ၁၉၇၀ -နာဲအံင်နာင်ဥူ အမာတ်ကၠတ်ထဝ် စၞးဂကူမန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန်၊ တကအ်ခၟိုင်။
 • ၂၀၀၃ - ကြဴ နူ ပၞာန် လုကဴ ၇ ½ ဂိတုတုဲ သမတGeorge W. Bush လလောင်တြး ပၞာန်အဳရက် အာစိုပ်ဒတုဲ၊ တၠအဝဵု သဒါမ်ဟူသိန် ဒးဒုင်ရ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၄၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Roald Amundsen
 • ၁၈၁၉ - Alabama ပါလုပ် နဒဒှ် တွဵုရး မရနုက်ကဵု ၂၂ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်။
 • ၁၉၁၁ - Roald Amundsen (ဗီုရုပ်) ကေုာံ ပရေင်လ္ၚတ်ညးတေအ် စိုပ်အာပၞေဟ်ဂၠးတိသၠုင်ကျာ။
 • ၁၉၉၅ - Dayton-fredsaftalen underskrives i Paris af præsidenterne for Serbien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina.ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၅၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Situation fra basketballkamp
 • ၁၈၉၁ - James Naismith ဆက်မိတ် နဲလဝေင် basketball (ဗဝ်ရဴ) (ဗီုရုပ်) ကိုပ်ကၠာအိုတ်၊ နကဵု သၞောဝ် ၁၃ တင်၊ မွဲလပါ် မၞိဟ် ၉ တၠ။
 • ၁၉၆၁ - ပ္ဍဲ ဂျေရုသလေမ် ဖျေဟ်အမိင်ဂစိုတ် Adolf Eichmann ညးမဒှ် သကိုပ်ပၞာန်ဂျာမနဳ မဂစိုတ်လဝ် ဂကူဂျူ ဂၠိုင်ကဵုလ္ၚဵု၊ ကာလပၞာန်တုဲ အာကၠတ်မံင် ပ္ဍဲအာဂျေန်တဳနာတုဲ ပၞာန်ဓလုက် အေဿရေ အာရပ်နင်။
 • ၁၉၇၆ - ဍုင်Samoa ဒှ်ကောန်ဂကောံ ကုလသမဂ္ဂ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၆၊ ဒဳဇြေန်ပါ

ကောန်ပၞာန်ဂျာမနဳ
 • ၁၇၇၃ - Boston Tea Party ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဍုင်ဗောတ်သတောန်၊ ကနေဒါ၊ နမဒစဵုဒစး ဗြိတိန်တုဲ မၞိဟ်တအ် ကၠဟ်ထောအ် ကဠာလက်ဖက် နူကဵု က္ၜင်ဗြိတိတ်။
 • ၁၈၈၃ - တၠပညာသိပ္ပံ ဂကူဂျာမနဳ Gottlieb Daimler စကာကၠေင်ဓါတ် တုဲ ဗဒှ်စက် ကၠာအိုတ်။ နကဵု နဲဏအ် ညးဒှ် မၞိဟ်မကၠောန် ကွဳစက် ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲကဵုဂၠးတိ။
 • ၁၉၄၄ - ပေါဲဗတိုက် ဗုလ်ဂေ (Battle of the Bulge) (ဗီုရုပ်) စ မဒှ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယ ဒပ်မဟာမိတ်တအ် လုပ်ဗတိုက် ဒပ်ဂျာမနဳ ပ္ဍဲမုက်ပၞာန်လပါ်ဗမံက်။
 • ၁၉၈၄ - တၠဂုဏ်အာလောက (အဲနာဲ) ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်လၟိုင်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၇၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Foto fra den første flyvning
 • ၁၉၀၃ - ကော ဒေအ် ညးၜါ မၞုံယၟု Orville ကဵု Wilbur Wright (ဗီုရုပ်) ကၠောန် က္ၜင်ကျာနကဵုစက် တုဲ၊ က္ၜင်ကျာညးတအ်ဂှ် က္ၜင်ကျာကၠာအိုတ် နကဵုစက် ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၈၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Epimetheus set fra rumsonden Cassini
 • ၁၆၄၂ - Abel Tasman မၞိဟ်နူဥရဝ်ပ စဖျေဟ်ဇိုင် ပ္ဍဲ နျူဇြဳလာန်ကၠာအိုတ်။
 • ၁၈၆၅ - သၞောတ်ဍိက် ဂှ် ကၟာတ်လဒဵုထောအ် ပ္ဍဲအမေရိကာန် နကဵုမထပ်ဗပေင် ပ္ဍဲသၞောဝ်ဥပဒေသဇိုင်ဍုင် မရနုက်ကဵု ၁၃။
 • ၁၉၆၆ - Richard L. Walker ဂွံဆဵုကေတ် Epimetheus (moon) (ဗီုရုပ်)
 • ၂၀၂၂ - နာဲမန်ဆာန် သၟာဂဳတမန် ဒယှ် စုတိ နကဵုအာယုက် ၆၆။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၉၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Lunds Universitet
 • ၁၆၆၆ - တက္ကသိုလ် လေန်ဒ် (Lunds Universitet) (ဗီုရုပ်) စဒက်ပတန်၊ မဒှ်တက္ကသိုလ် တြေံအိုတ်ဒုတိယ ပ္ဍဲဍုင်သွိတ်ဒေန်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၀၊ ဒဳဇြေန်ပါ

St. Andrew's Hall var stedet hvor delegerede fra South Carolina besluttede af udtræde af USA
 • ၁၈၆၀ - South Carolina (ဗီုရုပ်) တွဵုရး ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် နုက်တိတ် နူကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံအမေရိကာန် ကၠာအိုတ်။ ဆဂး ဗွဲကြဴ ဒပ်ပၞာန်ပံင်ကောံ ကၠုင်ဗတိုက်တုဲ ဒးကလေင်ပံင်အာကဵု ကၟိန်ဍုင်ပၠန်။
 • ၁၉၉၁ - ကၠတ်ထဝ် ဍုင်ဒိန်မက် ဖျေဟ်သၞောဝ် သၠုင်ပတိုန် အခေါန်ၚာင် (Value-added tax - vat) နူ ၂၂ ဒှ်အာ ၂၅ % စတမ်နူ သၞာံတၟိမံက်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၁၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Henrik Ibsen
 • ဗတံအကြာ ဒဳဇြေမ်ဗါ ၂၁-၂၂ မဒှ်ဗတံမဂၠိင်အိုတ် ပ္ဍဲပွိုင် မွဲသၞာံ။
 • ၁၅၂၂ - သေဌဳတၠတိ၊ သရာဲပၞာန် နူဒေသယူလာန် ဍုင်ဒိန်မက် တုပ်စိုတ်ရေင်သကအ် သွက်ဂွံ တဝ်စၞေဟ် ကုဨကရာဇ် ခရိရှာန် ဒုတိယ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၂၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Wilhelm Conrad Röntgen
 • ၁၈၉၅ - Wilhelm Conrad Röntgen (ဗီုရုပ်) အစာရူပဗေဒ ဂကူဂျာမနဳ၊ တက်ဗီုX-ray (ဓါတ်မှန်) တဲသမ္ဘာညးကၠာအိုတ်။ ညးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မခၞံဗဒှ် X-rayထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၄၊ ဒဳဇြေန်ပါ တ္ၚဲတၠုင်ခရေတ်သမာတ်

Et dansk juletræ
 • ၁၈၁၁ - ပ္ဍဲဍုင်ဒိန်မက် မပစူ တၞံခရေတ်သမာတ် ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲကဵု သ္ၚိ Frederikke Louise ကဵု ဒံက်တာMartin Lehmann။
 • ၁၈၆၅ - ဂကောံKu Klux Klan မဒှ်ဂကောံဆာန်ဂကူစိုပ်တၠုင်တၞး စဒက်ပတန် ပ္ဍဲ Tennessee ပ္ဍဲအမေရိကာန်။
 • ၁၉၉၄ - သၞောဝ်ဥပဒေသဇိုင်ရုရှာ တၟိ စလုပ်အဝေါင်။
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဒဳဇြေန်ပါ ၂၅ : တ္ၚဲခရေတ်သမာတ်

Kejser Hirohito
 • ၁၀၆၆ - Vilhelm Erobreren ဒုင်အဘိသိက် နဒဒှ် ဨကရဇ် ဍုင်အေန်ဂလာန်။
 • ၁၉၂၆ - Hirohito (ဗီုရုပ်) ဒှ်ဨကရာဇ် ပ္ဍဲဍုင်ဂျပေန် ကြဴနူ အပါညး Yoshihito။
 • ၁၉၈၉ - တၠအဝဵု (တြေံ) ဍုင်ရုမေနဳယျာ Nicolae Ceausescu ကေုာံ ကန္တဝ်ညး ဒးဒုင်ဖျေဟ်ဂဗုတ် ဒဒှ်ရ မကလိလောန်လဝ် ဒုဟ်ဂစိုတ်မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင်။
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၆၊ ဒဳဇြေန်ပါ: တ္ၚဲခရေတ်သမာတ် ဒုတိယ

Tsunamien i Thailand
 • ၁၈၉၃ - မဝ်ဇြဳတုမ် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်
 • ၁၉၉၁ - ကၟိန်ဍုင်သဵုဗိယေတ် ကရေက်လပါ်ဗမံက် ပါ်တိတ်အာ နူဂကောံကၟိန်ဍုင်။
 • ၂၀၀၄ - ဟိုတ်နူ ကသဳတိ ပ္ဍဲကဵု မှာသၟိဒ် အိန္ဒိယတုဲ ဍုင်ပ္ဍဲအာယှအဂၞဲ ဗွဲမဂၠိုင် ကလိုက်ၜဳ မကော်ဂး သူနာမဳ ကတဵုဒှ် မၞိဟ်ချိုတ်ၜိုတ် ၃၀၀.၀၀၀ တုဲ မၞိဟ် ၁,၅ မဳလဳယာန်ပြင်င် သ္ၚိဌာန် ဒးလီုလာ်။ (ဗီုရုပ်)
 • ၂၀၁၆ - သဘၚ်စုၚ်ညဳဓမ္မသကူလ်မန် အလန်ပထမ ဍုၚ်လၟိုၚ်

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၇၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Maleri af HMS Beagle fra rejsen ၁၈၃၁-၁၈၃၆
 • ၁၈၃၁ - တၠပညာသိပ္ပံ Charles Darwin တိတ်တရဴ နကဵုက္ၜင် HMS Beagle သွက်ဂွံလ္ၚတ်သုတေသန။(ဗီုရုပ်)
 • ၁၉၇၈ - ဍုင်သပိန် ဒှ်ဒဳမဝ်ကရေသဳ ကြဴနူ သၟဝ်တၠအဝဵုပၞာန် ပွိုင် ၄၀ သၞာံ။
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၈၊ ဒဳဇြေန်ပါ: တ္ၚဲသၟတ်မန်

တ္ၚဲသၟတ်မန်
 • ၁၆၁၂ - Galileo Galilei မဒှ် ယာဉ်အကာသ ကၠာအိုတ် သွက်ဂွံ မင်မဲ ဂၠးတိ ဂြိုဟ်နေပ်တုန်
 • ၁၈၄၆ - Iowa ဒှ်အာ ပ္ဍဲတွဵုရး မရနုက်ကဵု ၂၉ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၉၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Yuan Shikai og Sun Yat-sen
 • ၁၈၄၅ - Texasပါလုပ် နဒဒှ် တွဵုရး မရနုက်ကဵု ၂၈ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်။
 • ၁၉၁၁ - ကြဴနူ ဖအိုတ်ထောအ် သၞောတ်ဨကရာဇ် ပ္ဍဲအေန်ပါယာကြုက်တုဲ သမတ သာန်ယေန်သေန် (Sun Yat-sen) (ဗီုရုပ်) ဒှ်သမတ ပ္ဍဲဍုင်ကြုက် ကၠာအိုတ်။
 • ၁၉၂၁ - ဍုၚ်မန်ဂိုလဳယာ ဗၠးၜးတိတ်နူသၟတ်တဲဍုၚ်ကြုက်တုဲ စပ္တံနူသၞာံ ၂၀၁၁ ဂှ်ဇၟာပ်ပ်သၞာံ ကၠောန်သ္ပသ္ဘၚ် "တ္ၚဲဗၠးၜး ဍုၚ်မန်ဂိုလဳယာ"ရ။ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၀၊ ဒဳဇြေန်ပါ

 • ၁၉၂၄ - Edwin Hubble ဗၟံက်ထ္ၜး ဒဒှ်ရ ဂလက်သဳ ကေုာံ စက္ကဝါ (Milk Way) တၞဟ် နွံဒၟံင်ဏီ။
 • ၁၉၉၇ - အာဖရိကသၟဝ်ကျာ ကဵု ကြုက် ဒက်မဟာမိတ်။
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၁၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Festfyrværkeri
 • ၁၄၇၂ - ကၠဟ်ဗဝ်လတိုပ် ကေုာံ ပန်ပၟတ်ပ္ကဴ ဟွံဂွံ စဵုဒၞာလဝ် နကဵုသၞောဝ် ပ္ဍဲအာမ်သတာဒါမ်၊ နေတာလာန်။
 • ၁၉၅၉ - နကဵုသကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဍုင်ဒိန်မက် မဟီုဂလာန် သြဝါဒ သၞာံတၟိ ပ္ဍဲတဳဝဳ ကၠာအိုတ်။
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေမ်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ