မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/ဖေဖဝ်ဝါရဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ


သၟဝ်ဣဏအ် ဒှ်အရာမကတဵုဒှ် ကေုာံ အရာမစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ။


၁၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

Ayatollah Khomeini
  • ၁၉၇၉ - က္ဍိုပ်သကိုပ် သာသနာ အဳရာန် Ayatollah Khomeini (ဗီုရုပ်) ကလေင်စဴ ဍုင်အဳရာန် ကြဴနူ မပဒတဴ ပ္ဍဲဍုင်သအာင် သၞာံဗွဲမလအ် ပ္ဍဲပဴရေတ်။
  • ၂၀၀၃ - က္ၜင်အကာသ NASAColumbia ဒတုံစှ်ေ လတူတိ ပ္ဍဲတွဵုရးတက်သေတ် ကိုပ်ကၠာ နူဟွံဂွံ စှ်ေ ၁၅ မိနေတ်၊ တုဲ သကိုပ်အကာသ ၇ တၠ စုတိအာ။
  • ၂၀၂၀ - ဗြိသိတ် (Brexit) ဗြိတိန် (ဗီုရုပ်) တိတ်အာနူ ဂကောံအဳယူ ကြဴနူ မဒှ်ကောန်ဂကောံ ပွိုင် ၄၇ သၞာံ။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

  • ၁၃၈၈ - ပါလဳမာန်နဝ်ဝေ ဒုင်တဲ စၟတ်သမ္တီ ဨကရာဇ်ဗြဴ ဍုင်ဒိန်မက် Margrete 1. (ဗီုရုပ်) နဒဒှ် ဨကရာဇ်ဍုင်ဒိန်မက်တုဲ ဓမာတ်ညး Erik af Pommern နဒဒှ် ဨကရာဇ်ဍုင်နဝ်ဝေ။
  • ၁၉၈၉ - ကောန်ပၞာန်သဵုဗိယေတ် တိတ်နူ ဍုင်ကာဗူလ် မဒှ်အရာ ဒဒှ်ရ သဵုဗိယေတ် တိတ်နူ အာဖဂါန်နေတ်သတာန် ကြဴနူ မလုပ်သီၜက်ၜေတ်လဝ် ပွိုင် ဒစိတ်သၞာံတုဲ။
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

၃၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

[[ဝှာင်:|80px|]]


ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၄၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

[[ဝှာင်:|80px|]]
  • ၁၈၁၀၊ James Madison Haswell ညးခၞံအဘိဓာန်မန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၅၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၆၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၇၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၈၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၉၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၀၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
၁၉၈၀၊ တၠဂုဏ်အဇ္ဇ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန်၊ တကအ်ခၟိုင်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၁၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၂၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
၁၉၄၈၊ တ္ၚဲကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံ မဒှ်တ္ၚဲ မစၟတ်သမ္တီ တပက်စၟတ်တဲပေန်လုမ်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၃၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

Ayatollah Khomeini

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၄၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

  • တ္ၚဲသၟာဲယျ မပစၟတ်သမ္တီ ဗှ်ဗၞုဟ် လကျာ်ခရေတ်ယာန် သင်ဝလေန်တာင် နူရဝ်မ။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၅၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၆၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

  • ၁၉၈၃၊ ကျာ်ဇၞော်ကုသလ ညးမပတန် ဘာကျာ်သြဳမန် ဍုင်လ္ဂုင် စုတိစဴသွဝ် ပ္ဍဲကွာန််ယိုက် တဝ်ကၞဴ၊ တကအ်ခၟိုင်။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၇၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၈၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

၁၅၆၄၊ မိရှေလ်အေန်ဂျလဝ် အစာပါန်ကွတ်ဒယှ် ဂကူအဳတလဳ စုတိ။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၉၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

နာဲဖေသိင်ဇြာ
  • ၁၉၄၂ - နာဲဖေသိင်ဇြာ သၟာတဝ်စၞေဟ် သွက်ဗၠးၜးဂကူမန် ကေုာံ အစာချူလိက် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက်။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၀၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၁၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
၂၀၀၀၊ တ္ၚဲအရေဝ်ဘာသာမိအလုံလိုက်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၂၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

၁၉၂၂၊ ဘဒ္ဒန္တကေသရ ညးမပတန် ဘာဝင်စိင် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၃၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

[[ဝှာင်:|80px|]]


ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၄ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

Sami flag
  • ၁၉၈၉၊ ဥပဒေ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ပါလဳမာန်ဂကူသာမဳ ပ္ဍဲနဝ်ဝေ၊ ပဒတန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ဍုင်နဝ်ဝေ။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၅၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၆ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

၁၈၈၃၊ Selma Marthan Maxville အစာဂဥုဲအမေရိကာန် မမံင်အကြာဂကူမန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၇၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၈၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ

၁၉၅၀၊ Selma Marthan Maxville အစာဂဥုဲအမေရိကာန် မမံင်အကြာဂကူမန် ဒးဒုင်ဂစိုတ် ဒးဒုင်တံင် ကုဒမၠဗၟာတုဲ စုတိ ကရောမ်ညး ဂကူမန် ဗွဲမဂၠိုင် ဒးသၠးဏာလမျီု။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၉၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၀၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၁၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ