မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/အံက်တဝ်ပါ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ


သၟဝ်ဣဏအ် ဒှ်အရာမကတဵုဒှ် ကေုာံ အရာမစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတု အံက်တဝ်ပါ။


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • ၂၀၁၉ တၠဂုဏ်အာလောက မကလိဂွံတဆိပ်ကြာ မဟာဝိဇ္ဇာတက္ကသိုလ်မဟိဍိုန်၊ ဍုၚ်သေံ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၄. အံက်တဝ်ပါ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • ၁၉၉၄ တ္ၚဲအ္စာအလုံးဂၠးကဝ် World Teachers' Day (International Teachers Day)
 • ၂၀၂၀ လာဘ်နိုဗဴ ဇဳဝကမ္မဗေဒ Harvey J. Alter, Michael Houghton ကေုာံ Charles M. Rice တအ်ညးပိတၠ ကလိဂွံလာဘ်နိုဗဴ ပ္ဍဲဇဳဝကမ္မဗေဒ Physiology (ဟွံ) Medicine ပရေၚ်ဂဥုဲ သၞာံ ၂၀၂၀ လ္ၚတ်ဆဵုဂဗ"for the discovery of Hepatitis C virus"

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


အံက်တဝ်ပါ ၆

 • ၂၀၂၀ လာဘ်နိုဗဴရူပဗေဒ Roger Penrose ဂှ် သွက်ကဵု"the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity" ကီု၊ Reinhard Genzel ကေုာံ Andrea Ghez တအ်ညးၜါဂှ်သွက်ကဵု " the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy" ကီု ညးတအ်ပိတၠပံၚ်ကောံတုဲ ကလိဂွံရ။

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၇ အံက်တဝ်ပါ

 • ၂၀၂၀ လာဘ်နိုဗဴဓာတုဗေဒ Emmanuelle Charpentier ကေုာံ Jennifer A. Doudna ညးၜါတၠ "for the development of a method for genome editing"

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၈ အံက်တဝ်ပါ

 • ၂၀၂၀ လာဘ်နိုဗဴ ပ္ဍဲလိက်ပတ် Louise Glück နကဵုက္ဍိုပ်လိက် "for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal"

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၉ အံက်တဝ်ပါ

 • ၂၀၂၀ လာဘ်နိုဗဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ World Food Program WFP
  World Food Programme

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၀ အံက်တဝ်ပါ

 • တ္ၚဲကောန်ဂကူထာဲဝါန် Taiwan's National Day
 • တ္ၚဲထတ်ယုတ်စိုတ် World Mental Health Day

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၁. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၂ အံက်တဝ်ပါ
 • ၂၀၁၅ ဂကောံမန် (၁၅) ဂကောံပတိတ်လိက် "လိက်လလောၚ်တြးလတူဒတူလိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စပ်ကဵုထပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် ၂၀၁၅" နကဵုဘာသာမန်၊ဘာသာအၚ်္ဂလိက်

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၃ အံက်တဝ်ပါ

 • ၂၀၁၆ တ္ၚဲဨကရာဇ်သေံ ရာမာန်(၉) Bhumibol Adulyadej စုတိ(1927-2016)
 • ၂၀၁၆ လာနိုဗဴပ္ဍဲလိက်ပတ် Bob Dylan မကလိဂွံ "for having created new poetic expressions within the great American song tradition"

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၄ အံက်တဝ်ပါ

 • ၂၀၀၀ တ္ၚဲဒက်ပ္တန် ဂကောံညးဗြဴတအံၚ် (Tá ang Women's Organization)
 • ၂၀၁၄ ကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံထံက်ပၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပေၚ် (၂) သၞာံ၊ ဌာန-ဍုၚ်မဟာဇျာဲ၊ ဘာဝါတ်ထေပ်
 • ၂၀၂၀ လလောၚ်တြး "ကဵုအခေါၚ်ပိုၚ်ပြဲ တၞံဆုကၠ ဇကုမတဵုလဝ်" ဍုၚ်ဗၟာ စၟတ်လိက်လလောၚ်တြး (၁၁၃/၂၀၂၀) ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် အုၚ်ဝေန်၊ဌာန မၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွိုၚ်သဘာဝ ကေုာံ သယံဇာတ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၅ အံက်တဝ်ပါ

 • ၂၀၂၀ MRTV ပြံၚ်ကၠောံအာ သၞောတ်မရေၚ်တၠုၚ်ပ္တိတ်တြးသွက်ညးဍုၚ်ကွာန် (Public Service Broad Caster_PSB) ပံၚ်တောဲကဵု JICA

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၆ အံက်တဝ်ပါ

 • ၁၉၇၉ တ္ၚဲစၞစဂၠးတိ World Food Day
  ပုၚ်သွ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၇. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၁၈ အံက်တဝ်ပါ

ဗီုရုပ် အလာံဍုင်အာဇြာဗာဲဂျာန်

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၉. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၀. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


 • ၂၀၁၉ ပေါဲဆက်မိတ်လိက်အုပ် "အဘိဓာန်မန်-ဗၟာ" နာဲသက်လောန်၊ ဌာန်ဇၞူရာမည-ဍုၚ်မတ်မလီု

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၂ အံက်တဝ်ပါ

 • ၂၀၁၃ သၞောဝ် Marriage Equality (Same Sex) Act 2013 ဍုၚ်သြသတဳယျာ
 • ၂၀၁၉ တ္ၚဲလိၚ်တုပ်သ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ ပ္ဍဲဍုၚ် အိုၚ်ယာလာန်ပလိုတ်
 • ၂၀၂၀ လကျာ် Pope Francis ပတိုန်ဂလာန် သၞောဝ် civil union laws သွက် ညးမၞုံလိၚ်တုပ်ထပ်တဲ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၃၊ အံက်တဝ်ပါ

ဗီုရုပ် နာဲရာင်ဆာဲ (နိုင်ရဲဇော်

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၄၊ အံက်တဝ်ပါ

 • ၁၉၄၈ - တ္ၚဲကုလသမဂ္ဂ
 • ၂၀၂၀ ကောံဓရီု ရုၚ်ရာမညနိကာယ လၟေၚ် (၃) သၞာံ ၁၃၈၂

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၅. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၆ အံက်တဝ်ပါ

 • ၁၉၉၄ အေတ်သရေ ကဵု ဂျဝ်ဒါန် ထပံက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်ၜိုဟ်လလံ

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၇. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၈. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၂၉ အံက်တဝ်ပါ

 • ၁၉၂၃ တ္ၚဲညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲထော်ကဳ Republic Day in Turkey

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃၀. အံက်တဝ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃၁၊ အံက်တဝ်ပါ
ဗီုရုပ် နာဲချေတ်လှာင်
 • ၁၉၅၂ - နာဲချေတ်လှာင် စုတိအာ ပ္ဍဲသ္ၚိညး ပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင် ဂၠံင်ဘောင်ဒရဳ စၟတ် ၁၈၅ ပ္ဍဲအခိင်နူဂယး ၆ နာဍဳ၊၊
 • ၂၀၂၀ တ္ၚဲဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဂေတ်လန်တွဟ်မာဲ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်


ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ