ပါင်မုက်:ပရေင်ထတ်ယုက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Jump to navigation Jump to search

ပါင်မုက် ထတ်ယုက်

 
Third Volume of a 1727 edition of Plutarch's Lives of the Noble Greeks and Romans printed by Jacob Tonson
ပရေင်ထတ်ယုက် ဟီုမ္ဂးဂှ် နကဵု ဂကောံပရေင်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ် (World Health Organization-WHO) ပံက်လဝ် အဓိပ္ပါယ် "ဒတန် အလုံမွဲ ခန္ဓကာယ၊ စိတ္တ ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် တတ်ယုက် မံင်ခိုဟ်တုဲ မဟွံမဲ ကု ဂိယဲ (disease)၊ မဟွံခိုင်ဗိုန်တုဲ ဍိုန်လျ (infirmity)ဂှ် ဒှ်ပရေင်ထတ်ယုက် ရ၊၊"နကဵုပွံက်အဓိပ္ပါယ်ဂှ် ကာလမပဗၟံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်မ္ဂး ဟွံရုမ်ဂပ်ဂးတုဲ ဒးဒုင်ပါ်ပါဲ နွံကီုရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေင်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒးပံက်အဓိပ္ပါယ် "ပရေင်ထတ်ယုက် ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ ဍာ်ဒကေဝ် သွက်ဂွံပြံင်လှာဲ ကေုာံ မင်မဲ အရာမဒးဆဵုဂဗ ဇီုကပိုက် ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်မွဲမွဲ မစပ်ကဵု ပရေင်ခန္ဓကာယ၊ ပရေင်စိုတ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ်၊၊"ဗီုဏအ်ထေက်ရောင် ပတိုန်ထ္ၜးရ၊၊
ဆက်ဗှ် ပရူပရေင်ထတ်ယုက် ...
Featured Article Star.svg ပရူပရေင်ထတ်ယုက် တ္ၚဲဏအ်
ယဲဏမ်ဍာတ်(အၚ်္ဂလိက်: Diabetes) နကဵုယၟု ဂဥုဲမ္ဂးဒိယျာဗေတေသ် မေလ်လိတုသ် (diabetes mellitus) ဝွံ ဒှ် ဂကောံယဲမွဲ မနွံကဵု ဓါတ်သဂြာ မလောဲၜက် ပ္ဍဲကဵုဆီရ၊၊ ဟိုတ်နူဓါတ်သဂြာ မဂၠိုင် ပ္ဍဲဆီတုဲ ပ္ဍဲဏမ်/ခယျာ မၞိဟ်မဒှ်ယဲဏအ်လေဝ် ဓါတ်သဂြာၜက်တုဲ မနွံကဵု ရှ်မဍာတ်ဂှ် ယဲဝွံ နကဵုဗီုမန် ညးကော်စ ယဲဏမ်ဍာတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ခယျာဍာတ် ရ၊၊ ဟိုတ်ယဲဏအ် မဂွံကတဵုဒှ်ဂှ် ပါန်ကရိယ (Pancreas) ပ္တိတ်ကဵု ဓါတ်အေန်သုလိန် (insulin) ဗွဲမရုံဂပ် ဟွံမာန်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ကလာပ်ရုပ် ပ္ဍဲခန္ဓကာယ ဟွံရပ်စပ် ကၠောန်ကမၠောန် ဓါတ်အေန်သုလိန် မပတိတ်လဝ်ဂှ်ရ၊၊ ဓါတ်အေန်သုလိန်ဂှ် ဒှ်ဓါတ် မပညဳထိင် ကဵုကာဗောန်ဟာ်ဒရိက်၊ ကၠေင် ကေုာံ ပရဝ်တေန်တုဲ ဗွဲတၟေင် ဍေဟ် ဆက်စၠောအ် ပံင်ပကောံကဵု ဓါတ်သဂြာ နူကဵုဆီ ညံင်ဂွံလုပ်စိုပ် ပ္ဍဲကလာပ်ရုပ်ဂမၠိုင်ရ၊၊ ဟိုတ်နူ ဓါတ်သဂြာ မနွံဂၠိုင် ပ္ဍဲကဵုဆီတုဲ ဖန်ဗဒှ်ကဵု လက်သန်ယဲ မပ္တံကဵု ပွမဒးအာ ပဿဴ မွဲခဏ မွဲခဏ ကေုာံ ပွမဒုင်စသိုင် ထင်ဍာ် ကအ်ကှ် ကေုာံ ဗျဵုတဟင်ရ၊၊

အဓိက ယဲဏမ်ဍာတ် နွံပိဂကောံ


ဆက်ဗှ် Full article...
Emblem-pictures.svgဗီုရုပ် ပရေင်ထတ်ယုက် တ္ၚဲဏအ်
Vegetables for sale on a street in Guntur, India.
သၞေဝ် မတေဝ်လဝ် သွက်ဂွံသွံ ပ္ဍဲခဗာန်ဂၠံင် ပ္ဍဲဍုင်ဂုန်တုန် (Guntur) ဍုင်အိန္ဒိယ
Wikipedia-logo-v2.svg ပရောဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

Category:ပရေင်ထတ်ယုက်

ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲ တအ်တုဲ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ သက္ကုၚုဟ်မွဲရ၊၊ ဇၟာပ်ညးအဲ တၞဟ်နဂွံရပ်စပ် လောဲသွာတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု ဝဳကဳတုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုမုက်လိက်ဝေပ်သာ်မွဲရ၊၊

ညးလွပ်တအ်လေဝ် ဇၟာပ်အခိင်အခါ နာဍဳဟွံခြာ ဗီုညးကဵုညး ဖန်ပလေဝ်ဒါန် ချူစုတ်ဒၟံင်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်ကၠုင် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုပရူပရာနာနာမွဲရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳယာမန်ဝွံလေဝ် ယြဴညးလဵုမွဲ ဟွံဟီု အတိုင်သၞောဝ် မလိက် ယူနဳကုဒ် (Unicode)Font ၅.၂ ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဗှ်ကေတ်မာန်၊ စၠောအ်ချာဲကေတ်မာန်တုဲ သီုချူပတိုန် ဗွဲမဗၠးၜးမာန်ရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...

Nuvola actions help.svg အရီုဗင်
ဝဳကဳပဳဒဳယာ- တိုင်ခဳ မသုန် (ဝါ) သဳလ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ (၅)

Full article...

ချူလိက်ပရေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမ္ဂး အရာမဒးတီလဝ်ထေက်တအ်ဂှ်
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဟီုဂှ် မုတာလျိုင်နွံရော။
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်။ နွံပၟိက် မိက်ဂွံ လုပ်ကၠောန် ယိုက်ဂၠေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်မွဲမ္ဂး အာတ်မိက်ကေတ် ပတိုန်ဂလာန် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ညိ။ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ဂှ် ဟိုတ်နူ ဗျူရဝ်ဂရေတ် ဇကုအပိုင် ဟွံမဲတုဲ တင်မပတိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲမုက်လိက်ဏအ်ဂှ် သ္ဒးကလေင်ပတိုန် ပ္ဍဲကဵု Steward requests/Permissions ရ။
ပတိုန်ဂလာန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်

တာမ်ပလိက် Template ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်တုဲ ကပ်ပဳကေတ်တုဲ သၠာဲစုတ် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်မံက်တိတ်ကၠုင် ဗီုမဖျေဟ်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ဂှ်ရ၊၊ သွက်ဂွံ ကပ်ပဳကေတ် တာမ်ပလိက် မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ်တအ်ဂှ် ဍဵုဗှ်ကေတ် ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ညိ၊၊
Full article...

နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊
Full article...

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ

မန် • ဘာသာမန် (ဗျန်မန် • သဒ္ဒါမန်) • ယေန်သၞာင်မန် • ရးနိဂီု •

ယဲကေန်သာ • ယဲဏမ်ဍာတ် •

ခရေတ်ယာန် • အေဿလာမ် • ဗုဒ္ဓ • ဟိန္ဒူ • ဂျုင် • ဂျူ • ဘာသာသေတ် • သၠပတ်သမ္မာ • ခမဳ

ဇဳဝဗေဒ • ဓာတုဗေဒ • ‎နက္ခတ္တဗေဒ • ဘူမိဗေဒ • ပညာစိုတ် • ရုက္ခဗေဒ • ရူပဗေဒ • သတ္တဗေဒ

‎ဂဳတ‎‎ (ဒွက်) • လိက်ပတ်‎‎ (ကဗျ • လင်္ကာ • ဝတ္ထုဇမၠေအ်) • ‎လဟိင် • ‎ရုင်ဒမျိုင်‎ • ‎ကသူ • ‎တိုက်ထ္ၜး‎‎ • ဗိသုကာ‎‎ • ‎အရေဝ်ဘာသာ • အနုပညာ • ‎ထတ်ယုတ် • လိက်ခၞိင် ကျာ်ယှိုဲသဳခုင်

မနုဿဗေဒ • ပရေင်ပညာ (ဘာ • ကဝ်လိက် • တက္ကသိုလ်) • ဘဝမၞိဟ် • သ္ၚိကၟိန် • ဒဿန • ဘာသာဗေဒ • ဓမ္မသာတ် • ဂကူ • ပွမသ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ • ပရေင်ဍုင်ကွာန်

ဒွါရဝတဳ • ဝါခရူ • ထီုကအ်ဂေါန် • ဂြိုဟ် • ဂၠးတိ • တိုက် • (အမေရိကသၠုင်ကျာ • အမေရိကသၟဝ်ကျာ • အာဖရိက • အာရှ • အန္တာတိက • ဥရောပ • အဝ်သတြေလျာ) • ဒဵု • ကၟိုန်ဍုင် • ၜဳ • ကြုင် • ဍုင်

ခမ်ပျူတာ • ပရေင်ဆက်စၠောအ် • Share Arena • ဆော့ဖ်ဝဲ • ဓာတ်လလဳ • အေန်ဂျေန်နဳယာ

ဝင်ပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိ • ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာမန် • ခေတ်တၟအ် • ခေတ်ဍာ်ကလောံ • ခေတ်ပသဲ • ခေတ်ဒမၠု • ခေတ်လဒေါဝ် • ပၞာန်ဂၠးပထမ • ပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယ